Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku przepisów określających zasady ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej z dnia 2013-07-10.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/726626/13/III/903.6 RZ
Data sprawy:
2013-07-10
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku przepisów określających zasady ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Na tle rozpatrywanej sprawy indywidualnej Rzecznik Praw Obywatelskich zauważa w wystąpieniu, że ustawa o Służbie Więziennej nie zawiera przepisów, które określałyby sposób lub zasady ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej albo zawierały ustawowe upoważnienie do wydania rozporządzenia regulującego tę tematykę. Oznacza to, że ustawa o Służbie Więziennej nie określa trybu wydawania przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeczeń ustalających stopień uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej. Istniejąca luka prawna negatywnie wpływa na prawa i wolności obywatelskie funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby albo wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby doznali uszczerbku na zdrowiu lub ponieśli szkodę w mieniu. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia regulacji prawnej umożliwiającej wypłatę funkcjonariuszom Służby Więziennej jednorazowych odszkodowań za wypadki powstałe w związku z pełnieniem służby albo wskutek chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-07-22
Opis odpowiedzi:

Minister Sprawiedliwości (22.07.2013 r.) poinformował, że kwestie dotyczące trybu wydawania przez komisje lekarskie orzeczeń o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej wskutek wypadku lub choroby są uregulowane w obowiązujących przepisach. Natomiast opisany w wystąpieniu problem dotyczy braku przepisów ułatwiających orzekanie przez komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych o stopniu uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza Służby Więziennej (brak szczegółowego wykazu określającego procentowe normy uszczerbku na zdrowiu). Rozwiązaniu tego problemu miało służyć zawarte w dniu 22 lutego 2012 r. Porozumienie między Ministrem Sprawiedliwości a Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie orzekania o stanie zdrowia funkcjonariuszy Służby Więziennej przez komisje lekarskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Służba Więzienna nie monitoruje realizacji przez komisje lekarskie tego Porozumienia. Znane są jednak przypadki, w których niektóre komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych zaczęły odmawiać orzekania w zakresie określania wysokości uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej. Ostateczne uregulowanie przedmiotowej kwestii wymaga zmiany ustawy o Służbie Więziennej. Propozycja stosownej nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej została zgłoszona przez Ministra Sprawiedliwości i znalazła się w projekcie ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadków i choroby pozostających w związku ze służbą. W projekcie tym przewiduje się nowelizację art. 118 ustawy o Służbie Więziennej przez dodanie przepisu stanowiącego podstawę do wydania przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzenia w sprawie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy, mając na względzie aktualny stan wiedzy medycznej. Powyższy projekt ustawy został skierowany do Sejmu RP (druk nr 1499).