Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów uprawnionych do dokonywania zmian harmonogramu wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego z dnia 2013-07-11.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/736362/13/II/717.4 RZ
Data sprawy:
2013-07-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów uprawnionych do dokonywania zmian harmonogramu wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego.

W wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia problem rozbieżnej interpretacji przepisów ustawy o systemie dozoru elektronicznego, w kontekście podmiotów uprawnionych do dokonywania zmian harmonogramu wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Rzecznik zwraca uwagę na przepisy ustawy mówiące, że to sąd wydaje postanowienie o wykonywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego oraz określa pierwszy harmonogram wykonywania tej kary, przy czym, przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo się oddalić z miejsca stałego pobytu lub innego wskazanego miejsca, na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie, mogą zostać zmienione również przez sądowego kuratora zawodowego, jeśli przemawiają za tym szczególne okoliczności. Ponadto zabezpieczenia wprowadzone w Centrali Monitorowania w Biurze Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej nie pozwalają pracownikowi Centrali na dokonanie zmiany harmonogramu. Tymczasem w opisanej w wystąpieniu sprawie sąd wymierzył karę porządkową pracownikowi Centrali Monitorowania za niewykonanie polecenia sędziego dotyczącego zmiany harmonogramu. W ocenie Rzecznika należałoby sprecyzować zasady postępowania w przypadku określania harmonogramu wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego oraz zmiany tego harmonogramu, ze wskazaniem podmiotów uprawnionych do dokonywania odpowiednich wpisów. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-09-16
Opis odpowiedzi:


Minister Sprawiedliwości (16.09.2013 r.) wyjaśnił, że sytuacja opisana w wystąpieniu miała charakter jednostkowy. W przedmiotowej sprawie doszło do wprowadzenia błędnej informacji do harmonogramu wykonywania kary, a następnie do sporu, kto ma wprowadzić do systemu sprostowanie błędu. Nie ulega wątpliwości, że pracownik centrali monitorowania miał obowiązek wykonać polecenie sądu. Polecenie to bowiem było dla niego wiążące zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Z informacji posiadanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że rzadko dochodzi do podobnych nieporozumień pomiędzy organami uprawnionymi do wprowadzania danych do systemu Exigo. Z tego względu w ocenie Ministra Sprawiedliwości nie zachodzi obecnie potrzeba wprowadzania w tej mierze jakichkolwiek regulacji prawnych. Ewentualne rozwiązania legislacyjne dotyczące uprawnień do wykonywania poszczególnych czynności w systemie Exigo wydają się raczej nadmiarowe, dotyczyłyby bowiem czynności natury technicznej. Ewentualność taka zostanie jednak rozważona w razie częstszego występowania sytuacji konfliktowych pomiędzy uprawnionymi organami.