Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie zróżnicowanej sytuacji prawnej wierzycieli na gruncie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 2013-07-16.

Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/740441/13/V/604.2.2 RZ
Data sprawy:
2013-07-16
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie zróżnicowanej sytuacji prawnej wierzycieli na gruncie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Na podstawie analizy skarg napływających do Rzecznika Praw Obywatelskich pojawił się problem związany z odmiennym ukształtowaniem sytuacji prawnej wierzyciela na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Ustawodawca formułując definicję "wierzyciela" zróżnicował obowiązek legitymowania się tytułem wykonawczym w zależności od tego, czy jest nim osoba fizyczna, przedsiębiorca czy też inny podmiot. Z treści przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wynika, iż tylko w przypadku wierzycieli osób fizycznych określona w ustawie procedura przewiduje zamieszczanie informacji gospodarczych o wierzytelnościach stwierdzonych tytułem wykonawczym. Pozostali wierzyciele, co do zasady, dokonują wpisu na podstawie wezwania dłużnika do zapłaty wierzytelności. W ocenie Rzecznika opisane zróżnicowanie sytuacji prawnej wierzycieli budzi wątpliwości natury konstytucyjnej co do zgodności z zasadą równości wobec prawa podmiotów znajdujących się w podobnej sytuacji faktycznej i prawnej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o wyjaśnienie powodów przyjęcia omawianego rozwiązania prawnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-07-16
Opis odpowiedzi:

Minister Gospodarki (14.08.2013 r.) zapewnił, że kwestia poruszona w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich zostanie poddana analizie w ramach trwających w Ministerstwie prac analitycznych nad oceną funkcjonowania ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Jednocześnie wyjaśnił, że norma zawarta w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
nie zawiera podmiotowego zawężenia stosowania tego przepisu wyłącznie do osób fizycznych, których wierzytelność została stwierdzona tytułem wykonawczym. Przedmiotowa norma przesądza, że każda wierzytelność stwierdzona tytułem wykonawczym, bez względu na jej wysokość oraz podmiot zgłaszający, może być zgłoszona do biura informacji gospodarczej. W stanie prawnym obowiązującym przed wejściem w życie obecnej ustawy uprawnieni do przekazywania informacji o dłużnikach byli wyłącznie przedsiębiorcy udzielający kredytu konsumenckiego w rozumieniu przepisów o kredycie konsumenckim. W założeniach nowelizacji ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych przyjętych przez Radę Ministrów w lipcu 2007 r., jedną z głównych zmian było rozszerzenie katalogu przedsiębiorców uprawnionych do przekazywania informacji gospodarczych o konsumentach. Zmiana ta miała wyeliminować zróżnicowanie sytuacji prawnej podmiotów, którym przysługiwała wierzytelność. W trakcie prac legislacyjnych pojawiły się propozycje, aby przepisami ustawy objąć także wierzycieli - osoby fizyczne, których wierzytelność została stwierdzona tytułem wykonawczym. W celu zachowania równowagi sytuacji prawnej wierzycieli zdecydowano, że oprócz osób fizycznych, których wierzytelność stwierdzono tytułem wykonawczym, każdy inny podmiot, którego wierzytelność stwierdzono tytułem wykonawczym będzie uprawniony do przekazywania informacji do biur na uproszczonych zasadach.