Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego z dnia 2013-07-17.

Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/732587/13/V/620.1 RZ
Data sprawy:
2013-07-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje kwestię opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego, wypłacanych na podstawie art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego. Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych odsetki zwykłe są uznawane za przychody z kapitałów pieniężnych, natomiast odsetki mające charakter quasi-odszkodowawczy są uznawane za przychód z innych źródeł i jeśli nie są objęte żadnym ze zwolnień, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zdaniem Rzecznika cywilnoprawny charakter odsetek wypłacanych obywatelom na podstawie art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego jest argumentem przemawiającym za rozważeniem objęcia wypłaty takich odsetek zwolnieniem podatkowym. Z istoty tego rodzaju odsetek można wnosić, że ich przyznanie - w większości przypadków - nie wzbogaca beneficjenta w żaden sposób, lecz jedynie rekompensuje poniesioną stratę. Rzecznik wskazuje w wystąpieniu m.in. analizowaną przez Biuro Rzecznika sprawę matki częściowo niezdolnej do pracy, samotnie wychowującej dziecko w wieku szkolnym, która otrzymała zaległe alimenty na dziecko wraz z odsetkami, a także sprawę pacjenta, który na skutek zakażenia szpitalnego stał się osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji, a obecnie otrzymał od szpitala zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą wraz z odsetkami. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie poruszonego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-08-08
Opis odpowiedzi:

Minister Finansów (08.08.2013 r.) stwierdził, że nie znajduje uzasadnienia dla zwolnienia z opodatkowania odsetek, o których mowa w art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego. Konstytucja RP zakłada powszechność opodatkowania. Oznacza to, że zwolnienia przedmiotowe stanowią wyjątek od tej zasady i w konsekwencji ich ustanowienie wynika ze szczególnych przesłanek, których brak w omawianej sytuacji. Odsetek za zwłokę nie można bowiem utożsamiać z odszkodowaniem (naprawieniem szkody). Odsetki z art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego należą się za samo opóźnienie w spełnieniu świadczenia, choćby wierzyciel nie poniósł żadnej szkody.