Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji prawnej osób, wobec których sąd uchylił tajemnicę bankową na wniosek CBA z dnia 2013-07-18.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/663326/10/II/208.2 RZ
Data sprawy:
2013-07-18
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji prawnej osób, wobec których sąd uchylił tajemnicę bankową na wniosek CBA.

W związku z postępowaniem prowadzonym przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie skargi konstytucyjnej, Rzecznik Praw Obywatelskich przeprowadził analizę przepisów dotyczących uprawnień osoby, wobec której Sąd Okręgowy w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego orzekł na podstawie art. 23 ust. 4-7 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, o zgodzie na udostępnienie CBA informacji i danych stanowiących tajemnicę bankową. W postępowaniu uregulowanym w art. 23 ust. 4-7 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, podmiot, którego dotyczą dane, nie ma możliwości uczestnictwa w pierwszej instancji w postępowaniu sądowym w przedmiocie wyrażenia zgody na ujawnienie dotyczących go informacji objętych tajemnicą bankową. Rozwiązanie to nie budzi zastrzeżeń z uwagi na charakter czynności operacyjno - rozpoznawczych. Wobec braku możliwości uczestnictwa zainteresowanego podmiotu w postępowaniu sądowym w pierwszej instancji, wydaje się tym bardziej konieczne zagwarantowanie mu prawa do bycia wysłuchanym w postępowaniu odwoławczym. W obecnym stanie prawnym nie jest jednak zapewnione osobie, której dotyczą informacje objęte tajemnicą bankową, wynikające z Konstytucji RP uprawnienie do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Zdaniem Rzecznika istnieje potrzeba zmiany przepisów ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, tak aby sytuacja prawna osób, których dotyczą postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie wydane na podstawie art. 23 ust. 4-7 tej ustawy spełniała wymogi konstytucyjne. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: