Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych z dnia 2013-07-30.

Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/678652/11/V/604 RZ
Data sprawy:
2013-07-30
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych.

W skargach kierowanych do Biura RPO obywatele podnoszą, że zawarta w ustawie o opłatach abonamentowych norma stanowiąca, że w wyjątkowych przypadkach KRRiT może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, jest ograniczana w uchwałach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W jednej z uchwał KRRiT ustaliła kryterium dochodowe, warunkujące pozytywne załatwienie wniosku w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości, podczas gdy przepisy ustawy nie dają podstaw do uzależniania zaistnienia wyjątkowych okoliczności od dochodów wnioskodawcy. Przedmiotem licznych skarg - kierowanych głównie przez osoby starsze - są działania Poczty Polskiej S.A. związane z czynnościami egzekucyjnymi. W wielu takich sprawach można byłoby wstrzymać lub zawiesić działania zmierzające do przymusowego egzekwowania zaległości abonamentowych. Rozważenia wymaga, czy informacje o wnioskach w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości nie powinny być przekazywane przez KRRiT do Poczty Polskiej S.A. w celu zawieszenia postępowania, zważywszy na trudności z terminowym rozpatrywaniem wniosków do KRRiT. W odniesieniu do osób, które nie złożyły wniosków do KRRiT i wobec których wszczynanie egzekucji mogłoby zostać uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, należałoby rozważyć szersze korzystanie z uprawnienia KRRiT do umorzenia zaległości na wniosek Poczty Polskiej S.A. W sprawach, w których na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez Pocztę Polską S.A. zostały podjęte czynności egzekucyjne przez Naczelników Urzędów Skarbowych, celowe byłoby rozważenie skorzystania z prawa wierzyciela do żądania zawieszenia bądź umorzenia postępowania egzekucyjnego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-09-11
Opis odpowiedzi:

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (11.09.2013 r.) wyjaśnił, że przepisy ustawy o opłatach abonamentowych nakładają obowiązek uiszczania opłat abonamentowych na wszystkich użytkowników odbiorników rtv. Obowiązek ten ustaje z dniem wyrejestrowania odbiorników w urzędzie pocztowym, bądź od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym abonent złożył w urzędzie pocztowym oświadczenie oraz dokument potwierdzający zwolnienie od opłat abonamentowych. Niedopełnienie formalności i zaprzestanie wnoszenia opłat powoduje konieczność uregulowania powstałych zaległości w opłatach wraz z odsetkami. KRRiT nie ma uprawnień do uchylania wystawionych przez Pocztę Polską tytułów wykonawczych ani do zawieszania postępowań egzekucyjnych. KRRiT raz w miesiącu wysyła do Poczty Polskiej wykaz abonentów, którzy wystąpili z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat, jednak nie ma wpływu na to, czy Poczta Polska zawiesi postępowanie egzekucyjne do czasu uprawomocnienia się decyzji organu w tej sprawie. KRRiT nie ma też ustawowych uprawnień do sprawowania kontroli nad działalnością operatora wyznaczonego. Na podstawie ustawy o opłatach abonamentowych nadzór nad wykonywaniem kontroli obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku pobierania opłaty abonamentowej sprawuje minister właściwy do spraw łączności. Uchwała KRRiT nr 391/2012, zawierająca katalog przesłanek umarzania lub rozkładania na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych nie stanowi źródła prawa powszechnie obowiązującego, a tym samym nie stanowi podstawy do wydania decyzji. Katalog przesłanek nie ma charakteru zamkniętego. Decyzje KRRiT w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych podlegają kontroli sądowej. Poważnym problemem są natomiast trudności z terminowym rozpatrywaniem przez KRRiT wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych.