Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie braku w Regulaminie Sejmu RP regulacji dotyczących terminu rozpatrzenia wniosku o uchylenie immunitetu z dnia 2013-08-05.

Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/726559/13/I/112 RZ
Data sprawy:
2013-08-05
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie braku w Regulaminie Sejmu RP regulacji dotyczących terminu rozpatrzenia wniosku o uchylenie immunitetu.
Na tle sprawy indywidualnej ujawnił się problem o charakterze systemowym związany z brakiem w uchwale Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu RP jakiegokolwiek terminu do rozpatrzenia przez organy Sejmu wniosku o uchylenie formalnego immunitetu parlamentarnego. Obecny stan prawny może utrudniać lub wręcz uniemożliwiać skuteczną egzekucję prawa do sądu osoby, której dotyczy zachowanie posła będące przedmiotem wniosku. Zgodnie z Regulaminem Sejmu RP Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich rozpatruje przekazane przez Marszałka Sejmu RP wnioski w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie albo aresztowanie bądź zatrzymanie. Sprawozdanie Komisji z rozpatrzenia takiego wniosku doręcza się posłom niezwłocznie. Regulamin nie określa terminu, w jakim powinno nastąpić przekazanie przez Marszałka Sejmu RP wniosku do Komisji oraz okresu, w którym Komisja powinna zakończyć rozpatrywanie tego wniosku. W Regulaminie Sejmu RP brak również regulacji dotyczących kontynuacji prac nad wnioskiem o uchylenie formalnego immunitetu posła na wypadek zakończenia kadencji parlamentu, mimo że takie uregulowania zostały przewidziane w Regulaminie Senatu RP. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska w sprawie podjęcia prac nad dostosowaniem postanowień Regulaminu Sejmu RP w zakresie, w jakim nie przewidują jakichkolwiek terminów do rozpatrzenia wniosku o uchylenie immunitetu parlamentarnego, do standardów określonych w Konstytucji RP oraz Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: