Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeprowadzania przedterminowych wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta z dnia 2013-08-08.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/743567/13/V/1001 RZ
Data sprawy:
2013-08-08
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeprowadzania przedterminowych wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Rzecznik Praw Obywatelskich przestawia w wystąpieniu wątpliwości dotyczące redakcji przepisu art. 474 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, odnoszące się do przeprowadzania przedterminowych wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Przepis art. 474 § 2 Kodeksu wyborczego stanowiący o przedterminowych wyborach wójta, odsyła do trybu przeprowadzania wyborów określonego w art. 371 Kodeksu wyborczego, który reguluje tryb zarządzania wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w "zwykłych" okolicznościach, tj. wskutek upływu kadencji. Odesłanie to może sugerować, że wybory mogą zostać zarządzone wyłącznie wraz z upływem kadencji, co sprawiłoby, że sama instytucja wyborów przedterminowych pozostawałaby instytucją martwą. W toku prac legislacyjnych mogło dojść do omyłki redakcyjnej i zamiast odesłania do przepisu Kodeksu wyborczego regulującego tryb przeprowadzania wyborów przedterminowych do rad, znalazło się odesłanie do przepisu regulującego tryb przeprowadzania wyborów w związku z końcem kadencji rad. Skutkiem omyłki może być faktyczna niemożność zarządzenia przez Prezesa Rady Ministrów przedterminowych wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta w przypadku niezaskarżenia do sądu administracyjnego uchwały rady gminy stwierdzającej wygaśnięcie mandatu. Omawiany problem nie odnosi się do obecnej kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, jednak wydaje się aktualny, zważywszy na zbliżający się termin wyborów samorządowych na przełomie 2014/2015 roku. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-08-08
Opis odpowiedzi:

Minister Administracji i Cyfryzacji (11.09.2013 r.) w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane do Prezesa Rady Ministrów, przychylił się do przedstawionej opinii o błędzie ustawodawcy, polegającym na nieprawidłowym odesłaniu w przepisie ustawowym regulującym zarządzenie wyborów przedterminowych organu wykonawczego gminy. Pogląd ten podziela również Państwowa Komisja Wyborcza. Z uwagi na potrzebę skorygowania błędu ustawodawcy w ustalonych ramach czasowych, analizowane są obecnie możliwości sprawnego przeprowadzenia procesu legislacyjnego w celu usunięcia stwierdzonej wady regulacji ustawowej.