Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie stosowania przez Policję środków przymusu bezpośredniego w sytuacji, gdy oskarżony lub osoba podejrzana odmówi poddania się obowiązkowym badaniom lub czynnościom z dnia 2013-08-13.

Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/651625/10/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2013-08-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie stosowania przez Policję środków przymusu bezpośredniego w sytuacji, gdy oskarżony lub osoba podejrzana odmówi poddania się obowiązkowym badaniom lub czynnościom.

W zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje kwestia stosowania przez Policję środków przymusu bezpośredniego w sytuacji, gdy oskarżony lub osoba podejrzana odmówi poddania się obowiązkowym badaniom lub czynnościom, o których mowa w art. 74 § 2 i 3 Kodeksu postępowania karnego. W zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedzi na publikację prasową wskazano, że kompetencje do używania środków przymusu bezpośredniego w sytuacji, gdy oskarżony lub osoba podejrzana odmówi poddania się obowiązkowym badaniom lub czynnościom, przysługują Policji na mocy ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Powyższe stanowisko budzi jednak wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich z uwagi na fakt, że instytucja ta powinna zostać uregulowana w Kodeksie postępowania karnego. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 5 marca 2013 r. (sygn. U 2/11) orzekając o niezgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie poddawania badaniom lub wykonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej stwierdził, że skoro ustawodawca nie przewidział w k.p.k. stosowania wobec oskarżonego lub podejrzanego środków przymusu bezpośredniego w celu wymuszania podporządkowania się dyspozycjom art. 74 § 2 i 3 k.p.k., nie było to jego zamiarem. Wydaje się, że rozwiązaniem wskazanego problemu jest przeprowadzenie pilnej nowelizacji art. 74 k.p.k. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozważenie możliwości podjęcia odrębnej inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę tego przepisu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-08-30
Opis odpowiedzi:

Wicemarszałek Sejmu RP (30.08.2013 r.) poinformował, że w sprawozdaniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (druk nr 1586) sugerowana zmiana art. 74 Kodeksu postępowania karnego została już zawarta.