Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie uznania terminu za zachowany w przypadku nadania pisma przez osobę przebywającą za granicą z dnia 2013-09-06.

Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/638794/10/XVIII/500.2 RZ
Data sprawy:
2013-09-06
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie uznania terminu za zachowany w przypadku nadania pisma przez osobę przebywającą za granicą.

W związku z badanymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich sprawami ujawnił się problem natury ogólnej dotyczący uznania dochowania terminu w postępowaniu administracyjnym wówczas, gdy pismo zostało nadane za granicą. W obecnym stanie prawnym, aby termin został uznany za zachowany, osoba przebywająca za granicą może przed upływem terminu złożyć pismo jedynie w polskim urzędzie konsularnym. Nadanie pisma w placówce pocztowej zagranicznego operatora nie prowadzi do zachowania terminu. Zdaniem Rzecznika regulacja zawarta w art. 57 § 5 k.p.a. wymaga nowelizacji, przede wszystkim z uwagi na członkostwo Polski w Unii Europejskiej i związany z tym swobodny przepływ osób. Podobny problem występuje na gruncie postępowania administracyjnego. Dla porównania, w postępowaniu cywilnym omawiana kwestia została dostrzeżona. W konsekwencji znowelizowano art. 165 § 2 k.p.c., który obecnie stanowi, że oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie, a w razie podzielenia argumentów zawartych w wystąpieniu, o podjęcie działań w celu wprowadzenia stosownych zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz ustawie - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-10-09
Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (08.10.2013 r.) podzielił uwagi oraz wnioski zawarte w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich i poinformował, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozważa nowelizację ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w tym przede wszystkim art. 57 § 5 k.p.a.