Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie niewydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 2013-09-10.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/736286/13/V/1011.1 RZ
Data sprawy:
2013-09-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie niewydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi indywidualne dotyczące negatywnie rozpatrzonych wniosków o udzielenie bezrobotnej osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wnioskujący informowani są o negatywnym rozpatrzeniu wniosku w formie pisemnego powiadomienia. Forma ta nie daje im gwarancji załatwienia ich sprawy w zgodzie ze standardami demokratycznego państwa prawnego. Brak możliwości poddania rozstrzygnięć podejmowanych w tym zakresie kontroli instancyjnej i sądowej podważa zaufanie obywateli do organów administracji publicznej i stwarza niebezpieczeństwo arbitralności w działaniu władzy publicznej. W ocenie Rzecznika w każdym przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie z PFRON w trybie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych należy zachować formę decyzji administracyjnej. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska wobec przedstawionych wątpliwości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-09-10
Opis odpowiedzi:

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (30.09.2013 r.) wyjaśnił, że przyznanie osobie niepełnosprawnej (wnioskodawcy) jednorazowych środków ze środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej nie jest załatwiane w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. W świetle obowiązujących przepisów prawa, jak i orzecznictwa w przedmiotowym zakresie, pisemna informacja o negatywnym rozpatrzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem, nie może przyjąć formy decyzji administracyjnej. Jednocześnie poinformował, że przedstawione przez Rzecznika Praw Obywatelskich sugestie zostaną wnikliwie przeanalizowane przy opracowywaniu założeń do nowej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.