Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymogów odnoszących się do kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły publicznej z dnia 2013-09-24.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/737388/13/I/106 RZ
Data sprawy:
2013-09-24
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymogów odnoszących się do kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły publicznej.

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu, że obecnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego dotyczące kryteriów stawianych przed kandydatami na stanowisko dyrektora szkoły mogą prowadzić do naruszenia konstytucyjnej gwarancji równości i domniemania niewinności. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej przewiduje, że kandydat na stanowisko dyrektora szkoły powinien dostarczyć oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne. Zgodnie z obecnym stanem prawnym, sytuacja osoby oskarżonej może być gorsza niż sytuacja osoby skazanej za to samo przestępstwo, ponieważ prawomocny wyrok skazujący za popełnienie tego samego czynu nie jest przesłanką ograniczającą dostęp do konkursu. Takie rozwiązanie nie tylko wydaje się nie mieć uzasadnienia w konstytucyjnych wartościach, ale może także prowadzić do naruszenia konstytucyjnej gwarancji równości. Niespójne wewnętrznie przepisy prowadzą do ograniczenia zaufania obywateli do państwa i tworzonego przez nie prawa oraz są sprzeczne z zasadami poprawnej legislacji, przez co mogą naruszać art. 2 Konstytucji. Ponadto podstawą ograniczenia możliwości zgłoszenia kandydatury na stanowisko dyrektora szkoły powinien być przepis ustawy, a nie wyłącznie regulacje przewidziane w rozporządzeniu. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-10-25
Opis odpowiedzi:

Minister Edukacji Narodowej (25.10.2013 r.) stwierdziła, że resort edukacji nie widzi potrzeby zmian przepisów rozporządzeń dotyczących kryteriów wyboru kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek publicznych. Istotnie, wykluczenie z możliwości ubiegania się o stanowisko dyrektora szkoły publicznej osoby, wobec której toczy się postępowanie karne stanowi ograniczenie praw obywatelskich tej osoby. W tym przypadku prawodawca uznał, że ważniejszym dobrem, chronionym konstytucyjnie, jest ochrona praw dziecka przed potencjalnymi zagrożeniami mogącymi powstać w wyniku dopuszczenia do pracy w szkole osób, wobec których istnieją zarzuty o popełnienie przestępstwa. Natomiast kwestia przeniesienia regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej do aktu prawnego rangi ustawowej zostanie rozpatrzona w toku prac nad systemowymi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi statusu dyrektora szkoły.