Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sporządzania odpisów i kserokopii akt prokuratorskich w przypadku złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia bądź umorzeniu postępowania przygotowawczego z dnia 2013-10-07.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/720771/12/XVIII/400 RZ
Data sprawy:
2013-10-07
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sporządzania odpisów i kserokopii akt prokuratorskich w przypadku złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia bądź umorzeniu postępowania przygotowawczego.

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu problem dotyczący możliwości wykonywania przez strony i ich przedstawicieli fotografii (sporządzania odpisów, kserokopii) akt prokuratorskich w przypadku wniesienia przez pokrzywdzonego zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia bądź umorzenie postępowania przygotowawczego. Zgodnie z art. 156 § 1 k.p.k. w toku postępowania przygotowawczego stronom i ich przedstawicielom udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie tylko za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Przepis ten znajduje zastosowanie również wtedy gdy akta znajdują się w sądzie, jak ma to miejsce w sytuacji wniesienia zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia bądź umorzenie postępowania przygotowawczego. Praktyka organów władzy sądowniczej w zakresie udzielania stronom i ich przedstawicielom zgody na wykonywanie kopii akt prokuratorskich nie jest w pełni jednolita. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozważenie potrzeby podjęcia działań zmierzających do nowelizacji art. 306 § 1b k.p.k. w sposób umożliwiający osobom uprawnionym do złożenia zażalenia, po przesłaniu akt postępowania przygotowawczego do sądu, nie tylko przejrzenie akt, ale także sporządzanie odpisów i kserokopii całości akt, w tym akt postępowania przygotowawczego, bez potrzeby uzyskiwania osobnej zgody prowadzącego postępowanie przygotowawcze.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-10-30
Opis odpowiedzi:

Minister Sprawiedliwości (30.10.2013 r.) pozytywnie odniósł się do stanowiska zaprezentowanego w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie podjęcia działań zmierzających do nowelizacji art. 306 § 1b k.p.k. mającej na celu poszerzenie możliwości dostępu do akt postępowania przygotowawczego przez podmioty uprawnione do zaskarżenia decyzji o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Niedawno przeprowadzona została obszerna nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, dlatego nie jest zasadne podejmowanie obecnie prac legislacyjnych nad zmianą tylko jednego przepisu tego Kodeksu. Proponowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich zmiana zostanie wzięta pod uwagę przy pracach nad kolejną szerszą nowelizacją Kodeksu postępowania karnego.