Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby w Policji z dnia 2013-10-18.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/730914/13/III/903.1 RZ
Data sprawy:
2013-10-18
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby w Policji.

Problematyka bezpieczeństwa i higieny służby w Policji była już przedmiotem wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 15 maja 2012 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych (sygnatura RPO-702126-III/12). Rzecznik wskazał wówczas, że upoważnienie Komendanta Głównego Policji do określenia warunków bezpieczeństwa i higieny służby budzi wątpliwości w zakresie zgodności z Konstytucją RP. Minister Spraw Wewnętrznych podzielił wątpliwości Rzecznika, wskazując, że problematyka ta nie jest uregulowana w sposób kompleksowy w przepisach prawa powszechnie obowiązującego i zostanie podjęta przy okazji nowelizacji pragmatyk służbowych. Niestety, problem poruszony w wystąpieniu nadal nie został rozwiązany. Zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz organizacji służby bhp w Policji zdaniem Rzecznika koliduje z wykonywaniem przez policjantów szczegółowych obowiązków określonych ustawą o Policji. Akt wewnętrzny, jakim jest zarządzenie KGP nakazuje do określenia zadań i uprawnień służby bhp stosować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a jednocześnie zabrania stosowania przepisu tego rozporządzenia, który stanowi o zakazie obciążania służby bhp innymi zadaniami. W obecnym stanie prawnym przełożeni przestrzegający zarządzenia Komendanta Głównego Policji mogą narazić się na uwagi Państwowej Inspekcji Pracy, natomiast jeśli zastosują się do zakazu zawartego w rozporządzeniu, mogą spotkać się z zarzutem nieprzestrzegania przepisów zarządzenia. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany opisanego stanu rzeczy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-11-22
Opis odpowiedzi:

Minister Spraw Wewnętrznych (22.11.2013 r.) podtrzymuje stanowisko wyrażone w odpowiedzi z dnia 26 lipca 2012 r. na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich RPO-702126-III/12 z dnia 15 maja 2012 r., w której wskazano na potrzebę uregulowania problematyki ochrony bezpieczeństwa i zdrowia funkcjonariuszy podczas służby na poziomie aktów rangi ustawowej. Jednocześnie zgodził się ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącym wątpliwości w zakresie uregulowania zawartego w § 1 ust. 3 zarządzenia Nr 916 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz organizacji służby bhp w Policji w kontekście § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z powyższym zostały podjęte działania mające na celu dokonanie zmian obowiązujących przepisów prawa w ustawie o Policji w przedmiotowym zakresie.