Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej za okres przebywania poza placówką z dnia 2013-10-21.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/711328/12/III/1105 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej za okres przebywania poza placówką.

Obowiązujące przepisy dotyczące opłat z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej nie przewidują okoliczności, które ujawniły się na tle spraw wpływających do Rzecznika Praw Obywatelskich. Chodzi o przypadki, kiedy zobowiązanie do ponoszenia opłat z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej dotyczy okresu, w którym dziecko przebywa poza placówką np. urlopowanie do domu rodzinnego. Sytuacja, w której, pomimo iż dziecko jest pod faktyczną opieką rodziców, muszą oni za ten okres uiszczać opłatę z tytułu pobytu dziecka w placówce została dostrzeżona przez niektóre jednostki samorządu terytorialnego, które w uchwałach ustaliły możliwość zwolnienia z ponoszenia opłaty za czas nieobecności dziecka w placówce. Działania takie, mimo iż w ocenie Rzecznika z założenia słuszne, nie mają umocowania w obowiązujących przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Istnieje zatem potrzeba rozważenia możliwości wprowadzenia do art. 194 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej delegacji ustawowej umożliwiającej organom samorządu zwalnianie z obowiązku ponoszenia opłaty za czas nieobecności dziecka w pieczy zastępczej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przeanalizowanie przedstawionego problemu w aspekcie wprowadzenia stosownych zmian ustawowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-11-12
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (12.11.2013 r.) poinformowała, że miesięczną opłatę, jaką ponoszą rodzice za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ustala starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. Szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty określa zaś rada powiatu w drodze uchwały. Wojewodowie stwierdzali nieważność uchwał rady powiatu nie z tego względu, że obejmowały one swym zakresem urlopowanie dziecka do rodziców biologicznych, ale dlatego, że zwalniały z ponoszenia opłaty, podczas gdy rodziców nie można zwolnić z opłaty, bez względu na okoliczności. Opłatę w stosunku do nich można jedynie umorzyć, odstąpić od jej ustalania, rozłożyć na raty lub odroczyć termin płatności. W odpowiedzi poinformowano również, że nie planuje się wprowadzenia rozwiązania ustawowego polegającego na możliwości zwolnienia od opłaty w określonych okolicznościach.