Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie obciążenia oskarżyciela posiłkowego kosztami procesu w razie umorzenia postępowania z powodu przedawnienia karalności wykroczenia z dnia 2013-11-20.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/747033/13/II/209 RZ
Data sprawy:
2013-11-20
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie obciążenia oskarżyciela posiłkowego kosztami procesu w razie umorzenia postępowania z powodu przedawnienia karalności wykroczenia.

Na tle spraw badanych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich ujawnił się problem dotyczący art. 118 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie, w jakim w sprawach, w których wniosek złożył oskarżyciel posiłkowy, w razie umorzenia postępowania karnego z powodu przedawnienia karalności przepis ten przewiduje, że koszty procesu obligatoryjnie ponosi oskarżyciel posiłkowy. W ocenie Rzecznika, w przypadku gdy do umorzenia postępowania dochodzi z powodu przedawnienia karalności spowodowanej przewlekłością działań organów procesowych, obciążenie kosztami procesu oskarżyciela posiłkowego godzi w standardy konstytucyjne. Odpowiednikiem omawianego przepisu w przedmiocie przestępstw jest przepis art. 632 pkt 1 Kodeksu postępowania karnego, uznany w wyroku Trybunału Konstytucyjnego za niezgodny z Konstytucją w zakresie, w jakim przewiduje w sprawach z oskarżenia prywatnego, w razie umorzenia postępowania karnego z powodu przedawnienia karalności, że koszty procesu obligatoryjnie ponosi oskarżyciel prywatny. W konsekwencji dodano przepis art. 632a k.p.k. stanowiący, że w wyjątkowych przypadkach, w razie umorzenia postępowania, sąd może orzec, że koszty procesu ponosi w całości lub w części oskarżony, a w sprawach z oskarżenia prywatnego oskarżony lub Skarb Państwa. Podobne rozwiązanie powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: