Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieinformowania przez organy Policji wezwanych świadków o przysługujących im uprawnieniach z dnia 2013-11-28.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/738346/13/XX/208.1 RZ
Data sprawy:
2013-11-28
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieinformowania przez organy Policji wezwanych świadków o przysługujących im uprawnieniach.

W skargach wpływających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich podniesiono istotny dla uczestników postępowania przygotowawczego problem zaniechania informowania przez funkcjonariuszy Policji świadków o przysługujących im uprawnieniach. Na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego wezwany w charakterze świadka ma prawo ubiegania się o zwrot kosztów podróży oraz zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Uprawniony winien złożyć stosowny wniosek w terminie zawitym 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem tej osoby. Treść przepisu art. 618k § 4 k.p.k. jednoznacznie wskazuje, iż funkcjonariusze mają obowiązek pouczyć uprawnionych o prawie i trybie złożenia wniosku. Praktyka w tym zakresie nie jest jednak zgodna z przepisami. Pouczenie o prawie ubiegania się o zwrot kosztów podróży oraz zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa powinno być zamieszczone w druku wezwania świadka do stawiennictwa. Ponadto zawity termin 3-dniowy do złożenia wniosku może uniemożliwić uprawnionemu zebranie dokumentów, na podstawie których będzie on uprawniony do zwrotu zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Co prawda termin ten będzie mógł zostać przywrócony, niemniej jednak będzie to dodatkowym utrudnieniem dla szeregu osób, gdyż wiąże się z tym obowiązek równoczesnego złożenia wniosku o zwrot kosztów, przywrócenie terminu i podania przyczyny uchybienia terminowi zawitemu. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozważenie przedstawionego problemu i przekazanie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: