Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie przypadków nadużywania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Policji z dnia 2013-12-16.

Adresat:
PROKURATOR GENERALNY
Sygnatura:
RPO/747187/13/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2013-12-16
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie przypadków nadużywania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Policji.

Rzecznik Praw Obywatelskich wyraziła zaniepokojenie informacjami o przypadkach stosowania przemocy - w tym nadużywaniu środków przymusu bezpośredniego - przez funkcjonariuszy Policji. W wyniku tych działań dochodzi do powstania obrażeń u osób, wobec których podejmowane są czynności. Niektóre z tego rodzaju zdarzeń badane są przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, który w swych orzeczeniach kilkakrotnie stwierdził naruszenie przez władze polskie postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Trybunał wskazywał przy tym, że okolicznościami stanowiącymi naruszenie postanowień Konwencji było nie tylko postępowanie policjantów, ale także nierzetelne przeprowadzenie postępowania, nieczyniące zadość zasadom wypracowanym w orzecznictwie Trybunału. Rzecznik Praw Obywatelskich w każdej sprawie z omawianej kategorii podejmuje działania i monitoruje przebieg postępowań karnych. Podstawowym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonych badań jest konieczność pełnej determinacji prokuratorów prowadzących śledztwa do możliwie najpełniejszego wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzeń i udzielania tym prokuratorom możliwie najszerszego wsparcia przez zwierzchników. Rzecznik Praw Obywatelskich sformułowała w wystąpieniu również bardziej szczegółowe uwagi, prosząc o przeanalizowanie przedstawionego problemu oraz poinformowanie o zajętym stanowisku i ewentualnie podjętych działaniach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: