Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie działań wspierających odpowiedni udział kobiet w procesach decyzyjnych i zarządzaniu przedsiębiorstwami z dnia 2013-12-30.

Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/712795/12/I/4.1.3 RZ
Data sprawy:
2013-12-30
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie działań wspierających odpowiedni udział kobiet w procesach decyzyjnych i zarządzaniu przedsiębiorstwami.
Z wcześniejszej korespondencji w przedmiotowej sprawie wynika, że zgodnie z zarządzeniem nr 6 Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 marca 2013 r., zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa uzupełniono o zapis dotyczący sposobu realizacji celów nadzoru właścicielskiego stanowiący, że w doborze członków rad nadzorczych należy brać pod uwagę zrównoważony udział kobiet i mężczyzn. Na potrzebę podjęcia i konsekwentnego prowadzenia działań w tym zakresie wskazuje raport Komisji Europejskiej z 2013 r. dotyczący obecności kobiet i mężczyzn na kierowniczych stanowiskach, w świetle którego w zarządach dużych spółek giełdowych jest w Unii Europejskiej średnio 16,6 procent kobiet, a w Polsce tylko 10,3 procent. Co więcej, w Polsce wskaźnik ten uległ w badanym okresie obniżeniu. Ponadto w Polsce kobiety stanowią tylko około 5 procent prezesów zarządów takich spółek. Parlament Europejski poparł wniosek legislacyjny Komisji Europejskiej w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów nie wykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków i przegłosował zapisy ustalające 40-procentowe kwoty w składach rad nadzorczych takich spółek. Wniosek Komisji, zanim stanie się obowiązującym prawem, musi zostać przyjęty wspólnie przez Parlament Europejski i przedstawicieli państw członkowskich UE zgromadzonych w Radzie. Wydaje się, że należałoby zintensyfikować w Polsce działania nakierowane na szybkie przyjęcie rozwiązań prowadzących do zwiększenia udziału kobiet w życiu gospodarczym. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o udzielenie informacji dotyczących implementacji zarządzenia Ministra Skarbu Państwa podkreślając, że wdrożenie dobrych praktyk w tym zakresie w spółkach z udziałem Skarbu Państwa ułatwi szersze zastosowanie podobnych rozwiązań przez inne podmioty gospodarcze.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: