Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie interpretacji pojęcia „dochodu miesięcznego” uprawniającego do udzielenia 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego z dnia 2014-01-13.

Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7001.1.2014
Data sprawy:
2014-01-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie interpretacji pojęcia „dochodu miesięcznego” uprawniającego do udzielenia 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich napływają liczne skargi obywateli dotyczące interpretacji pojęcia „dochodu miesięcznego” uprawniającego do udzielenia 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie zawiera definicji „dochodu miesięcznego”, ani też nie wskazuje, z jakiego okresu dochód ma być brany pod uwagę przy udzielaniu bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. W ocenie Rzecznika regulacja odwołująca się do pojęcia „dochód miesięczny” uprawniający do udzielenia 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego powinna zostać znowelizowana. Rozbieżna praktyka stosowania art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przyjęta w różnych miastach na terenie kraju, świadczy o niejasności tego przepisu, który powinien w sposób jednoznaczny wskazywać sposób ustalenia kryterium dochodowego na potrzeby postępowań związanych z ustalaniem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o rozważenie podjęcia odpowiednich prac legislacyjnych zmierzających do zmiany omawianej regulacji, która w obecnym kształcie może naruszać prawa majątkowe obywateli.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-02-20
Opis odpowiedzi:
Minister Infrastruktury i Rozwoju (20.02.2014 r.) podzieliła pogląd Rzecznika Praw Obywatelskich o potrzebie rozważenia dokonania nowelizacji przepisu art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przyznała, że posługiwanie się różnymi regulacjami ustawowymi przy realizacji normy wypływającej z tego przepisu, negatywnie wpływa na określanie zakresu praw i obowiązków adresatów tej normy.