Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie obligatoryjnego odwołania komornika ze stanowiska ze względu na wiek z dnia 2014-07-01.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
I.801.17.2014
Data sprawy:
2014-07-01
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie obligatoryjnego odwołania komornika ze stanowiska ze względu na wiek.
Rzecznik Praw Obywatelskich, pełniący również funkcje niezależnego organu do spraw równego traktowania, monitoruje polski system prawa pod kątem eliminowania z niego przepisów wskazujących na dyskryminację obywateli, w tym także ze względu na wiek. Wątpliwości Rzecznika wzbudziła kwestia ponownego wprowadzenia do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji limitu wieku, po osiągnięciu którego komornicy zmuszeni są do zaprzestania dalszego wykonywania czynności zawodowych. Zgodnie z obowiązującą regulacją, Minister Sprawiedliwości odwołuje komornika z zajmowanego stanowiska, jeżeli komornik ukończył 70 rok życia. W styczniu 2013 r. usunięty został z porządku prawnego przepis przewidujący obligatoryjne odwołanie komornika przez Ministra Sprawiedliwości po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat. Ustawodawca ponownie wprowadzając do systemu prawa ograniczenie wiekowe dla wykonywania zawodu przez komorników nie tylko nie wskazał celu tego rozwiązania, ale można nawet uznać, że podjął działanie przeciwstawne do aktualnych dążeń państwa polegających na wydłużaniu aktywności zawodowej Polaków. Jednocześnie w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów brak jakichkolwiek wyjaśnień dotyczących zasadności ponownego wprowadzenia limitu wieku wobec komorników. Zgodnie z postanowieniami dyrektywy Rady UE 2000/78/WE ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, państwa członkowskie mogą dopuścić odmienne traktowanie ze względu na wiek, które nie stanowi dyskryminacji, jeżeli w ramach prawa krajowego zostanie to obiektywnie i racjonalnie uzasadnione zgodnym z przepisami celem, w szczególności celami polityki zatrudnienia, rynku pracy i kształcenia zawodowego i jeżeli środki mające służyć realizacji tego celu są właściwe i konieczne. W opinii Rzecznika, dalsze utrzymywanie wobec komorników sądowych limitu wieku nie spełnia warunków, określonych w dyrektywie, jak również dopuszczalnych ograniczeń wolności wykonywania zawodu określonych w Konstytucji RP. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska w sprawie potrzeby podjęcia prac nad odpowiednią zmianą kwestionowanej regulacji ustawowej.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-08-22
Opis odpowiedzi:
Minister Sprawiedliwości (22.08.2014 r.) poinformował, iż w jego ocenie nie ma potrzeby podejmowania prac nad zmianą regulacji, zgodnie z którą po osiągnieciu wieku 70 lat komornik sądowy odwoływany jest ze stanowiska przez Ministra Sprawiedliwości. Obecnie obowiązująca regulacja nie narusza prawa unijnego ani Konstytucji RP. Jest ona niezbędna w celu zagwarantowania przestrzegania praw wszystkich stron postępowania egzekucyjnego, jak i zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa. Uzasadniając przedstawione stanowisko Minister Sprawiedliwości stwierdził m. in., że sytuacja komorników sądowych jest zbliżona z uwagi na pełnioną funkcję i przyznane kompetencje do sędziów czy prokuratorów, co do których zostały utrzymane ograniczenia wiekowe. Pełnienie obowiązków sędziego jest możliwe najpóźniej do dnia ukończenia 70 roku życia. Podobne ograniczenia wiekowe zostały utrzymane w stosunku do notariuszy.