Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wątpliwości dotyczących przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych z dnia 2014-07-31.

Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7045.47.2014
Data sprawy:
2014-07-31
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wątpliwości dotyczących przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.

W wystąpieniu Rzecznik przedstawia wątpliwości dotyczące konstytucyjności rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy definiuje pojęcie stażu i określa bardzo ogólne zasady dotyczące tej formy aktywizacji bezrobotnych. Minister właściwy do spraw pracy został upoważniony na podstawie jednego z przepisów tej ustawy do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków odbywania stażu, mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwych warunków nabywania umiejętności. Upoważnienie ustawowe przekazuje do uregulowania w akcie wykonawczym kwestii szczegółowych warunków odbywania stażu, które w ustawie uregulowane są bardzo wąsko. Można zatem rozważać kwestię zgodności z Konstytucją RP przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia jako upoważnienia o charakterze blankietowym. Poza tym przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych zawierają w głównej mierze przepisy, które określają uprawnienia i obowiązki trzech podmiotów: starosty, organizatora stażu oraz bezrobotnego odbywającego staż. Normują zatem kwestie stanowiące materię ustawową. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-09-02
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (02.09.2014 r.) wyjaśnił, że w opinii Ministerstwa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych wypełnia jedynie upoważnienie ustawowe i nie nakłada na obywateli żadnych obowiązków ani nie przyznaje praw, które nie wynikałyby z przepisów ustawy, a tylko wtedy można postawić zarówno przepisowi upoważniającemu, jak i samemu rozporządzeniu zarzut niekonstytucyjności. Mając jednak na uwadze zastrzeżenia zgłoszone w wystąpieniu Rzecznika, poruszone kwestie zostaną przeanalizowane przy najbliższej nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.