Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zagwarantowania poszanowania praw osób pozbawionych wolności, z niepełnosprawnością intelektualną z dnia 2014-02-24.

Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.566.2014
Data sprawy:
2014-02-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zagwarantowania poszanowania praw osób pozbawionych wolności, z niepełnosprawnością intelektualną.

Sprawa niezapewnienia niepełnosprawnemu intelektualnie osadzonemu bezpieczeństwa osobistego w areszcie śledczym, a także wpływające ostatnio do Biura RPO wnioski dotyczące trudności w funkcjonowaniu w środowisku więziennym osób upośledzonych umysłowo dowodzą, że istnieje potrzeba dokonania rzetelnej oceny przygotowania personelu więziennego do pracy z takimi osobami. Wychowawcy, lekarze i funkcjonariusze działu ochrony, mający bezpośredni kontakt z osadzonymi powinni dysponować wiedzą na temat upośledzenia umysłowego. We wnioskach kierowanych przez osadzonych z różnego rodzaju niepełnosprawnością przewija się problem braku zrozumienia ze strony przełożonych. Niezwykle ważne jest również kształtowanie właściwej postawy osób pozbawionych wolności wobec współosadzonych z niepełnosprawnością intelektualną. W ocenie Rzecznika zagwarantowanie realizacji praw osób z dysfunkcjami psychicznymi jest możliwe m.in. poprzez poszerzenie zakresu kształcenia pracowników Służby Więziennej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o zajętym stanowisku w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-02-24
Opis odpowiedzi:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej (30.04.2014 r.) poinformował o pracach nad nowymi programami szkolenia w Służbie Więziennej, w których poszerzono treści dotyczące m.in. osób niepełnosprawnych. W ramach szkolenia funkcjonariusze są uwrażliwiani na zjawiska dyskryminacji. Programy szkolenia obejmują problematykę właściwego obiegu i wymiany informacji pomiędzy funkcjonariuszami różnych pionów służby, w celu właściwego realizowania oddziaływań penitencjarnych. Specjalistyczna wiedza i umiejętności funkcjonariuszy w zakresie postępowania z osobami upośledzonymi umysłowo jest uszczegóławiana i dopasowywana do zadań służbowych w ramach specjalizacji zawodowych.