Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po wynikach wystąpień / spraw: odmowa podjęcia uchwały

Ilość odnalezionych wyników: 11

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.510.131.2021
Data sprawy:
2022-02-01
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w przedmiocie zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy dot. kolegialnego składu sądu.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/705488/12/IV/400 RZ
Data sprawy:
2012-10-03
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego dotyczących możliwości uznania za warunek, w rozumieniu art. 89 Kodeksu cywilnego, zastrzeżenia uzależniającego skutki czynności prawnej od zdarzenia stanowiącego spełnienie świadczenia (wykonanie zobowiązania).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/648389/10/II/206.1 RZ
Data sprawy:
2011-01-12
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie zasad ponoszenia przez Skarb Państwa w sprawach z oskarżenia publicznego kosztów obrońcy z wyboru, w razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia przeciwko niemu postępowania.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/494684/05/II/2011 RZ
Data sprawy:
2010-09-08
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądowym dotyczących zobowiązania sądu do przesłuchania dziecka po zgłoszeniu przez oskarżonego, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego, żądania ponownego przesłuchania.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/646441/10/VI/6020.1.1 RZ
Data sprawy:
2010-06-28
Opis sprawy:
wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego kwalifikacji podatników do kategorii osób samotnie wychowujących dzieci, którym przysługuje prawo do preferencyjnego (wspólnego z dzieckiem) rozliczenia się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/608803/09/IX/9003.1.8 RZ
Data sprawy:
2009-10-27
Opis sprawy:
wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności dotyczących okoliczności uzasadniających wydanie pozwolenia na broń.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/529523/06/I/110.1 RZ
Data sprawy:
2007-06-12
Opis sprawy:
wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie procedury weryfikacji wyników egzaminu konkursowego na aplikację radcowską w 2005 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/399751/02/II/203 RZ
Data sprawy:
2003-03-06
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej ujawniające się w orzecznictwie Sądu Najwyższego rozbieżności w wykładni art. 535 § 2 Kpk, dotyczące wymogu sporządzania pisemnego uzasadnienia oddalenia, jako oczywiście bezzasadnej, kasacji wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/400797/02/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2003-02-26
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej przepisy art. 320 Kk w związku z art. 1 Kk, ze względu na rozbieżności w orzecznictwie Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w wykładni tego unormowania, dotyczące odpowiedzialności karnej za przestępstwa wojskowe żołnierzy uznanych ex post za niezdolnych do pełnienia służby zastępczej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/100566/92/VI/613 RZ
Data sprawy:
1995-05-23
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości w praktyce, dotyczące roszczeń z umowy przedsprzedaży samochodu na przedpłatę.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/166915/94/IV/402 RZ
Data sprawy:
1995-05-12
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące obniżki opłat za użytkowanie wieczyste dla emerytów i rencistów.