Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po wynikach wystąpień / spraw: odrzucenie wniosku RPO

Ilość odnalezionych wyników: 9

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY WARSZAWA ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU
Sygnatura:
RPO/590293/08/IV/415.1 RZ
Data sprawy:
2010-07-26
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od postanowienia Sądu Okręgowego w G., wydanego w sprawie o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego i nadanie klauzuli wykonalności z wniosku wierzyciela.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY M ST WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/623243/09/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2010-01-26
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre postanowienia uchwały Rady Miasta W. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO W KIELCACH
Sygnatura:
RPO/536106/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2008-03-31
Opis sprawy:
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego oddalającego apelację od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o usunięcie niezgodności pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/282137/98/IV/4003.1 RZ
Data sprawy:
2007-11-16
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 października 2007 r., uchylającą decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26 lutego 2007 r. i odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta z dnia 20 marca 1998 r. ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalno-biurowego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/529523/06/I/110.1 RZ
Data sprawy:
2007-05-10
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania ze skargi kasacyjnej Ministra Sprawiedliwości od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie Małgorzaty K. w przedmiocie wpisu na listę aplikantów radcowskich.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO W GLIWICACH
Sygnatura:
RPO/538579/06/VIII/803 RZ
Data sprawy:
2006-11-09
Opis sprawy:
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydanego w sprawie z powództwa Haliny K. o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę.
Adresat:
SĄD APELACYJNY
Sygnatura:
RPO/398361/02/IV/401 RZ
Data sprawy:
2005-12-01
Opis sprawy:
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego oddalającego apelację powódki od wyroku Sądu Okręgowego wydanego w sprawie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO
Sygnatura:
RPO/457749/03/IV/401.1 RZ
Data sprawy:
2005-09-15
Opis sprawy:
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w sprawie ze skargi Anny C. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym nakazem zapłaty.
Adresat:
RADA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/432597/03/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2004-08-19
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta W. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, w części określającej kryteria przyznawania abonamentu rocznego mieszkańcom strefy parkowania oraz karty "N+" osobom niepełnosprawnym.