Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po wynikach wystąpień / spraw: wycofanie skargi przez RPO ( TKZ,SK, PS,PA)

Ilość odnalezionych wyników: 13

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.46.2020
Data sprawy:
2021-08-06
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o uchyleniu decyzji przyznającej zasiłek dla opiekuna.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.343.2020
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie o przysposobienie małoletnich.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POPŚREDNICTWEM RADY MIASTA PŁOCKA
Sygnatura:
RPO/729346/13/IV/501.6 RZ
Data sprawy:
2013-07-17
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienia uchwały Rady Miasta P. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto P.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/663213/10/IV/406.7 RZ
Data sprawy:
2011-02-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o. (sygn. akt SK 32/10).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/609825/09/V/5017.2 RZ
Data sprawy:
2009-03-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Kazimiery i Andrzeja C., dotyczącej ograniczenia prawa do dwuinstancyjnego postępowania przed sądami administracyjnymi (sygn. akt SK 8/09).
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM MINISTERSTWA ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/557211/07/IV/403.2 RZ
Data sprawy:
2007-06-22
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Ministra Środowiska z dnia 20 lutego 2007 r. zezwalającą na płoszenie oraz niszczenie siedlisk i ostoi objętych ścisłą ochroną gatunków ptaków podczas budowy obwodnicy A., w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 lipca każdego roku obowiązywania zezwolenia.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/552925/07/I/112 RZ
Data sprawy:
2007-04-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie lustracji (sygn. akt K 26/07).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/517438/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-09-20
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Krzysztofa Ś. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w przedmiocie odmowy przyjęcia wniosku Krzysztofa Ś. o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku zaocznego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/510013/05/II/203 RZ
Data sprawy:
2005-09-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Mariana M., dotyczącej ograniczenia wolności słowa, przestępstwa zniesławienia oraz jego kontratypu (sygn. akt SK 43/05).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/458275/03/VI/620 RZ
Data sprawy:
2004-02-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o., dotyczącej umorzenia postępowania odwoławczego z powodu wygaśnięcia decyzji zabezpieczającej część majątku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (sygn. akt SK 68/03).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/413866/02/IV/406.1 RZ
Data sprawy:
2002-08-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Okręgu Gdańskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, dotyczącej przywrócenia własności nieruchomości (sygn. akt SK 25/02).
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/365451/01/VI/621.7 RZ
Data sprawy:
2001-03-20
Opis sprawy:
Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa GUC z dnia 24.10.2000 r. umarzającą postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Urzędu Celnego w W. z dnia 2.12.1994 r. w sprawie wymiaru opłaty manipulacyjnej dodatkowej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/341541/00/IV/404 RZ
Data sprawy:
2000-05-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, dotyczącej konstytucyjności przepisów regulujących przejmowanie nieruchomości rolnych przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne na podstawie przepisów prawa spółdzielczego (sygn. akt SK 7/00).