Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: zawiadomienie do Trybunału Konstytucyjnego o przystąpieniu do postępowania w sprawie wniosku (WTK)

Ilość odnalezionych wyników: 41

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.561.6.2022
Data sprawy:
2022-05-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku grupy posłów dotyczącego zgodności z Konstytucją regulacji odnośnie przynależności do izby adwokackiej lub izby radców prawnych na podstawie kryterium miejsca położenia siedziby zawodowej lub miejsca zamieszkania.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.112.2021
Data sprawy:
2021-12-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku Prokuratora Generalnego dotyczącego zbadania zgodności z Konstytucją przepisu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.75.2021
Data sprawy:
2021-08-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym wszczętym wnioskiem Prokuratora Generalnego o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.51.2021
Data sprawy:
2021-07-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku grupy posłów dotyczącego nadrzędności Konstytucji nad prawem Unii Europejskiej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.326.2021
Data sprawy:
2021-05-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.23.2021
Data sprawy:
2021-05-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Prezesa Rady Ministrów dotyczącego zbadania zgodności z Konstytucją niektórych przepisów Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.511.16.2021
Data sprawy:
2021-03-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku Prokuratora Generalnego o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o komornikach sądowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.6060.15.2021
Data sprawy:
2021-03-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dotyczącego niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.141.2020
Data sprawy:
2021-01-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 189 kpc w związku z przepisami innych ustaw.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.511.44.2020
Data sprawy:
2020-09-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.5002.5.2020
Data sprawy:
2020-09-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Naczelnej Rady Lekarskiej o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z Konstytucją.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
XI.518.53.2020
Data sprawy:
2020-08-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku Prezesa Rady Ministrów w sprawie Konwencji Stambulskiej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7040.69.2020
Data sprawy:
2020-06-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z wniosku Prezydenta RP dotyczącego odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.602.151.2020
Data sprawy:
2020-05-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym wszczętym wnioskiem Marszałka Sejmu RP w sprawie możliwości zmiany terminu wyborów.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.48.2020
Data sprawy:
2020-03-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym wnioskiem Prezesa Rady Ministrów o zbadanie konstytucyjności uchwały połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.35.2020
Data sprawy:
2020-02-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Marszałek Sejmu RP o rozstrzygnięcie sporów kompetencyjnych pomiędzy Sądem Najwyższym a Sejmem RP oraz pomiędzy Sądem Najwyższym a Prezydentem RP.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.6060.43.2019
Data sprawy:
2020-01-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku grupy posłów dotyczącego niezgodności art. 11c ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa KRS oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z Konstytucją.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.6060.43.2019
Data sprawy:
2019-09-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku grupy posłów dotyczącego niezgodności art. 11c ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z Konstytucją.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.6060.20.2019
Data sprawy:
2019-05-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Naczelnej Rady Lekarskiej o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.29.2019
Data sprawy:
2019-03-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w połączonej sprawie z wniosków Krajowej Rady Sądownictwa oraz grupy senatorów.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.7033.13.2019
Data sprawy:
2019-03-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Prezydenta RP o stwierdzenie niezgodności przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce z Konstytucją.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.52.2018
Data sprawy:
2018-09-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Prokuratora Generalnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.7202.13.2018
Data sprawy:
2018-06-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów Prawa łowieckiego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.564.9.2018
Data sprawy:
2018-03-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z wniosku Prezydenta RP o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy nowelizującej ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
XI.815.6.2018
Data sprawy:
2018-02-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z wniosku Prokuratora Generalnego o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu wykroczeń.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.532.2017
Data sprawy:
2017-07-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z wniosku Prokuratora Generalnego dotyczącego możliwości wniesienia kasacji na niekorzyść oskarżonego w razie umorzenia postępowania z powodu zastosowania aktu łaski przez Prezydenta RP.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.510.70.2017
Data sprawy:
2017-07-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku grupy posłów dotyczącej instytucji pytań prawnych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.30.2017
Data sprawy:
2017-07-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z wniosku Marszałka Sejmu o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Sądem Najwyższym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.19.2017
Data sprawy:
2017-03-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku grupy posłów dotyczącego wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (K 3/17).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.9.2017
Data sprawy:
2017-02-09
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Prokuratora Generalnego dotyczącego legalności wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.30.2016
Data sprawy:
2017-02-01
Opis sprawy:
Stanowisko Rzecznika w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącym wniosku Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie Regulaminu urzędowania sądów powszechnych. (U 7/16), do którego Rzecznik zgłosił udział w dniu 2 stycznia 2016 r.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.600.4.2016
Data sprawy:
2016-12-02
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z połączonych wniosków niektórych rad gmin graniczących z Opolem dotyczących ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.14.2016
Data sprawy:
2016-07-01
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) dotyczącego zewnętrznego nadzoru administracyjnego Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi (sygn. akt K 32/16).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.501.5.2016
Data sprawy:
2016-06-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym sprawie wniosku Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 18 maja 2016 r. o stwierdzenie niezgodności przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o Prokuraturze z Konstytucją (sygn. akt K 29/16).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7060.392.2016
Data sprawy:
2016-05-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przez Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Prezydenta Konfederacji Lewiatan dotyczącego określenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenia.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.603.2.2016
Data sprawy:
2016-05-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku grupy senatorów dotyczącym zmian w ustawie o radiofonii i telewizji określających zasady powoływania i odwoływania członków zarządu "Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej" i "Polskiego Radia - Spółki Akcyjnej" (sygn. akt K 23/16)
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7060.334.2016
Data sprawy:
2016-05-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Prokuratora Generalnego o stwierdzenie niezgodności przepisów art. 21 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z Konstytucją ze względu na niedochowanie formalnych wymogów związanych z konstrukcją przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia. (sygn. akt K 11/16)
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7006.244.2015
Data sprawy:
2015-12-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie K 39/15 z połączonych do wspólnego rozpoznania dwóch wniosków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o sygnaturach K 39/15 i U 7/15.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.45.2015
Data sprawy:
2015-12-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu z wniosku grupy posłów na Sejm RP (sygn. akt U 8/15).
Adresat:
Trybunał Kostytucyjny
Sygnatura:
V.7014.65.2015
Data sprawy:
2015-12-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie wniosku Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.42.2015
Data sprawy:
2015-11-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie wniosku grupy Posłów na Sejm VIII Kadencji dotyczącego nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (sygn. K 34/15).