Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego (SA)

Ilość odnalezionych wyników: 27

Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.437.2023
Data sprawy:
2023-09-25
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok WSA oddalający skargę na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, uprawnień do kierowania pojazdami.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY OŚRODEK ZAMIEJSCOWY
Sygnatura:
RPO/447862/03/V/506.1 RZ
Data sprawy:
2003-12-23
Opis sprawy:
Skarga na § 2 uchwały Nr XLV/532/III/2000 Rady Miasta P. z dnia 17.10.2000 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/454121/03/IV/403.8 RZ
Data sprawy:
2003-12-12
Opis sprawy:
Skarga na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY OŚRODEK ZAMIEJSCOWY
Sygnatura:
RPO/447339/03/V/506.1 RZ
Data sprawy:
2003-10-31
Opis sprawy:
Skarga na § 11 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz na § 12 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali stanowiących własność Miasta.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/416691/02/V/508.3 RZ
Data sprawy:
2003-10-24
Opis sprawy:
Skarga na § 12 pkt 1 uchwały nr LX/369/2002 Rady Miejskiej w K. z dnia 13.06.2002 r. w sprawie zasobu mieszkaniowego oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej. Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonemu § 12 pkt 1 naruszenie art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz naruszenie art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP i wnosi o stwierdzenie jego nieważności.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
Sygnatura:
RPO/425727/02/X/1006.7 RZ
Data sprawy:
2003-10-10
Opis sprawy:
Skarga na uchwałę Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego nr 36/01 z dnia 21.12.2001 r., w sprawie Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP, w części dotyczącej wprowadzenia opłaty dodatkowej za podwóz na Policję i za czynności związane z ustaleniem tożsamości pasażera przy pomocy funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
Sygnatura:
RPO/423354/02/X/1006.7 RZ
Data sprawy:
2003-02-18
Opis sprawy:
Skarga na uchwałę z dnia 20.12.2001 r. w sprawie zmiany taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacyjny MZK w T., w części dotyczącej wprowadzenia opłaty dodatkowej za czynności związane z ustaleniem tożsamości pasażera przy pomocy funkcjonariuszy Policji (pkt 7 załącznika nr 3 do uchwały).
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
Sygnatura:
RPO/423354/02/X/1006.7 RZ
Data sprawy:
2003-02-18
Opis sprawy:
Skarga na uchwałę Rady Miasta T. z dnia 04.09.2000 r. w sprawie stosowania przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu podręcznego w środkach komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacyjny w T. w części dotyczącej wprowadzenia opłaty dodatkowej za nieprzestrzeganie przepisów porządkowych w zakresie przewozu osób oraz za naruszenie zakazów określonych w rozdziale III tych przepisów (pkt 45 załącznika do uchwały).
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY OŚRODEK ZAMIEJSCOWY
Sygnatura:
RPO/414810/02/V/508.3 RZ
Data sprawy:
2003-01-27
Opis sprawy:
Skarga na decyzję Prezydenta Miasta odmawiającą przyznania Olgierdowi D. dodatku mieszkaniowego z powodu niezamieszkiwania w lokalu.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/403100/02/V/507.5 RZ
Data sprawy:
2002-08-19
Opis sprawy:
Skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy M. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/399430/02/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2002-03-06
Opis sprawy:
Skarga na uchwałę Nr 461 Rady Gminy W. z dnia 30.08.2001 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu Wiesławy S. wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W., odrzucającą w całości wniesione przez w.w. zarzuty.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/400387/02/VI/618.1 RZ
Data sprawy:
2002-03-01
Opis sprawy:
Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję Izby Skarbowej utrzymującą w mocy decyzję Urzędu Skarbowego odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/385997/01/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2001-11-20
Opis sprawy:
Skarga na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującą przedsiębiorstwu - spółce z.o.o., rozbiórkę wykonanych bez ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dwóch zespołów budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami wewnętrznymi.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/391357/01/XII/324 N
Data sprawy:
2001-10-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu przed NSA w sprawie ze skargi Mikołaja N. na decyzję Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia (sygn. akt V SA 439/01).
Adresat:
ARCHIWUM
Sygnatura:
RPO/278968/98/VI/607.1 RZ
Data sprawy:
2001-10-01
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed NSA w sprawie ze skargi Polskiej Telefonii Komórkowej "Centertel" Spółki z o.o. na decyzje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie o usunięcie danych osobowych ze zbioru. Rzecznik wniósł o oddalenie skargi PTK "Centertel".
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/319369/99/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2001-09-26
Opis sprawy:
Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na uchwałę Nr 664/LIX/2001 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 11.01.2001 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu funkcjonowania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego" w części określającej kryteria przyznawania identyfikatorów uprawniających do parkowania bez wnoszenia opłat za parkowanie oraz opłatę za wydanie "identyfikatora 0".
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/377443/01/IV/4004.1 RZ
Data sprawy:
2001-07-09
Opis sprawy:
Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 29.12.2000 r. utrzymującą w mocy decyzję Prezesa UMiRM z dnia 16.10.2000 r. odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji Wojewody Warszawskiego z dnia 12.03.1992 r. i decyzji Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 22.05.1992 r. odnoszących się do uwłaszczenia Huty Warszawa w części dotyczącej działki położonej w Warszawie.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/363816/01/XV/1501.3 RZ
Data sprawy:
2001-06-11
Opis sprawy:
Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na bezczynność Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Warszawie.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/380360/01/VI/624.2 RZ
Data sprawy:
2001-06-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi PZU S.A. na decyzje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/365451/01/VI/621.7 RZ
Data sprawy:
2001-03-20
Opis sprawy:
Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa GUC z dnia 24.10.2000 r. umarzającą postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Urzędu Celnego w W. z dnia 2.12.1994 r. w sprawie wymiaru opłaty manipulacyjnej dodatkowej.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY OŚRODEK ZAMIEJSCOWY
Sygnatura:
RPO/354602/00/V/505 RZ
Data sprawy:
2000-11-15
Opis sprawy:
Skarga do NSA na par.2 ust.2 pkt 1 oraz pkt 2 lit."b" (w zakresie, w jakim nie uznaje on osób pozbawionych uprawnień do mieszkania na podstawie orzeczenia sądowego za spełniające kryteria do otrzymania mieszkania z zasobu mieszkaniowego gminy) uchwały Nr V/22/94 Rady Gminy w N.P. z dnia 19.12.1994 r. w sprawie zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy i kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/278968/98/VI/607.1 RZ
Data sprawy:
2000-09-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed NSA w sprawie ze skargi Polskiej Telefonii Komórkowej "Centertel" Spółki z o.o. na decyzje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie o usunięcie danych osobowych ze zbioru. Rzecznik wniósł o oddalenie skargi PTK "Centertel".
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/319369/99/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2000-09-05
Opis sprawy:
Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na uchwałę Nr XX/121/95 Rady m. st. Warszawy z dnia 29.05.1995 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Parkowania Płatnego na drogach publicznych w Warszawie w części określającej kryteria przyznawania mieszkańcom strefy płatnego parkowania identyfikatorów uprawniających do bezpłatnego parkowania w pobliżu miejsca zamieszkania (pkt 8 lit. a przepisów ogólnych regulaminu funkcjonowania systemu parkowania płatnego niestrzeżonego w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały).
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/343104/00/XV/1501.1 RZ
Data sprawy:
2000-08-29
Opis sprawy:
Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na umieszczenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej danych obywatela Jugosławii w wykazie cudzoziemców, których pobyt jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niepożądany.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/282137/98/IV/4003.1 RZ
Data sprawy:
2000-08-25
Opis sprawy:
Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta W. o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnobiurowego - w części odnoszącej się do wysokości budynku.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/345422/00/XV/1501.1 RZ
Data sprawy:
2000-08-23
Opis sprawy:
Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na umieszczenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej danych osobowych obywatelki Rumunii w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/335818/00/V/501.2 RZ
Data sprawy:
2000-08-18
Opis sprawy:
Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na załącznik do uchwały Rady Miejskiej w C. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta C. oraz kryteriów osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.