Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: wniosek do NSA o wykładnię przepisów (WPA)

Ilość odnalezionych wyników: 46

Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.954.2022
Data sprawy:
2023-03-09
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego wpływu lockdownu z powodu wybuchu pandemii na terminy podatkowe.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7004.5.2023
Data sprawy:
2023-02-06
Opis sprawy:
Pytanie prawne do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące wykładni art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.953.2022
Data sprawy:
2022-11-16
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności orzeczniczych odnośnie sposobu dokumentowania otrzymania darowizny gotówkowej przy zwolnieniu podatkowym dla osób najbliższych.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.45.2022
Data sprawy:
2022-04-06
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności orzeczniczych dotyczących ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i zabezpieczenia praw osób z niepełnosprawnością.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.596.2021
Data sprawy:
2021-12-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu uchwałodawczym w sprawie rozbieżności interpretacyjnych odnośnie uznania za paliwo silnikowe wyrobu energetycznego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.443.2021
Data sprawy:
2021-09-23
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie przez NSA uchwały w przedmiocie opodatkowania silosów.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.358.2018
Data sprawy:
2018-11-29
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczących podstawy wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7000.72.2018
Data sprawy:
2018-04-27
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego na postanowienie samorządowego kolegium odwoławczego o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie niezasadności podwyżki opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7006.214.2016
Data sprawy:
2018-03-14
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczącej sporządzenia przez organ, na wniosek strony, kopii dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7000.17.2015
Data sprawy:
2016-04-18
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie stosowania przepisów prawa budowlanego do obiektów i robót budowlanych, których realizacja nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7006.31.2014
Data sprawy:
2015-11-04
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zaskarżania postanowień organów nadzoru budowlanego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7006.21.2014
Data sprawy:
2014-06-18
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczących zakresu kognicji organu administracji publicznej rozpoznającego wniosek inwestora o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.40.2014
Data sprawy:
2014-01-20
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie stosowania zasady zakazu rozstrzygania na niekorzyść skarżącego przy orzekaniu w sprawie ze skargi na indywidualną interpretację prawa podatkowego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/740411/13/V/1010.2 RZ
Data sprawy:
2013-08-27
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie dopuszczalności zaskarżenia potwierdzenia (odmowy potwierdzenia) skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/720019/12/V/618.4 RZ
Data sprawy:
2013-08-23
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie wniosków o udzielenie ochrony tymczasowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/676612/11/V/620.1 RZ
Data sprawy:
2013-08-01
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie dotyczących zaliczenia przychodu ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą do przychodu z działalności gospodarczej.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/725990/13/V/620.2 RZ
Data sprawy:
2013-07-29
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie podstawy opodatkowania wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/653177/10/IV/504.5 RZ
Data sprawy:
2013-06-06
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie realizacji uprawnień emerytowanych funkcjonariuszy Policji do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/722870/13/V/1018.1.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-22
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zakresu informacji publicznej umieszczanej na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/727170/13/V/618.4 RZ
Data sprawy:
2013-05-17
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie przychodu pracowników z uczestnictwa w imprezach integracyjnych.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/725171/13/IV/404 RZ
Data sprawy:
2013-02-20
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących trybu zaskarżenia przez stronę postępowania bezpodstawnego pozostawienia podania bez rozpoznania.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/666380/11/I/120.1 RZ
Data sprawy:
2012-09-04
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczących charakteru terminu określonego w przepisie art. 22 ust. 5 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/682783/11/I/106 RZ
Data sprawy:
2012-07-12
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, dotyczących zagadnienia, czy ustanawianie w uchwałach rad gmin ulg w opłatach za pobyt w przedszkolu publicznym drugiego lub kolejnych dzieci z tej samej rodziny stanowi przekroczenie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 6 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/675468/11/V/1010.2 RZ
Data sprawy:
2011-06-06
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczących wymierzania podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/656907/10/V/1004.1 RZ
Data sprawy:
2011-04-11
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczących posiadania przez właściciela lub osobę dysponującą innym tytułem prawnym do lokalu przymiotu strony w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wymeldowania (zameldowania) innej osoby.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/664875/11/V/517.2 RZ
Data sprawy:
2011-01-14
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie obliczania terminu w postępowaniu administracyjnym, w sytuacji gdy koniec terminu przypada w sobotę.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/648300/10/III/905 RZ
Data sprawy:
2010-09-01
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie dostępu do sądu w przypadku, gdy funkcjonariuszowi Państwowej Straży Pożarnej wymierzana jest kara dyscyplinarna upomnienia.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/649552/10/IV/404 RZ
Data sprawy:
2010-07-07
Opis sprawy:
wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego zakresu uprawnień organu nadzoru budowlanego prowadzącego postępowanie w trybie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/646441/10/VI/6020.1.1 RZ
Data sprawy:
2010-06-28
Opis sprawy:
wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego kwalifikacji podatników do kategorii osób samotnie wychowujących dzieci, którym przysługuje prawo do preferencyjnego (wspólnego z dzieckiem) rozliczenia się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/635990/09/IV/4004 RZ
Data sprawy:
2009-12-11
Opis sprawy:
wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie NSA dotyczących wpisu od skargi do sądu administracyjnego na decyzję wydaną w sprawie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia wysokości odszkodowania.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/608803/09/IX/9003.1.8 RZ
Data sprawy:
2009-10-27
Opis sprawy:
wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności dotyczących okoliczności uzasadniających wydanie pozwolenia na broń.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/631427/09/VI/6023.3 RZ
Data sprawy:
2009-10-15
Opis sprawy:
wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności na tle interpretacji znaczenia terminu do wydania przez organ kontroli ruchu drogowego decyzji o skierowaniu kierowców na badania psychologiczne.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/628659/09/V/5017.4 RZ
Data sprawy:
2009-09-11
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności dotyczących tego, czy pełnomocnik strony może podpisać urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY I WYDZIAŁ IZBA OGÓLNOADMINISTRACYJNA
Sygnatura:
RPO/624202/09/V/5017.4 RZ
Data sprawy:
2009-07-15
Opis sprawy:
wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego tego, jakie znaczenie należy nadać wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającemu niezgodność z Konstytucją aktu normatywnego, na podstawie którego wydano rozstrzygnięcie, w sytuacji, gdy wyrok ów został ogłoszony po upływie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/614647/09/V/5008.4 RZ
Data sprawy:
2009-07-06
Opis sprawy:
wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego kwestii wliczania dodatku pielęgnacyjnego do dochodu przy ustalaniu dodatku mieszkaniowego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/620472/09/IX/9003.1.8 RZ
Data sprawy:
2009-06-03
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności dotyczących wykładni przepisów ustawy o broni i amunicji dotyczących cofania pozwolenia na posiadanie broni.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/616904/09/V/5011 RZ
Data sprawy:
2009-05-11
Opis sprawy:
wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczących podstawy prawnej rozstrzygania przez organ administracji publicznej o żądaniu strony stwierdzenia nieważności decyzji, na którą skarga została już uprzednio prawomocnie oddalona przez sąd administracyjny.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/574023/07/V/5007 RZ
Data sprawy:
2009-02-06
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie organu właściwego do rozpoznania zażaleń na rozstrzygnięcia starosty wydawane w przedmiocie samodzielności lokali.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/600494/08/V/5003 RZ
Data sprawy:
2008-10-28
Opis sprawy:
wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o wykładnię przepisów dotyczących pomocy finansowej dla funkcjonariusza Służby Więziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/587050/08/V/510 RZ
Data sprawy:
2008-04-16
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zawieszenia przez sąd postępowania w sytuacji, gdy w innej sprawie tego samego rodzaju została wniesiona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/570917/07/V/510 RZ
Data sprawy:
2007-12-19
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie formy złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/557780/07/V/500 RZ
Data sprawy:
2007-11-23
Opis sprawy:
wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/529523/06/I/110.1 RZ
Data sprawy:
2007-06-12
Opis sprawy:
wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie procedury weryfikacji wyników egzaminu konkursowego na aplikację radcowską w 2005 r.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/506987/05/IV/401.3
Data sprawy:
2006-08-22
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów, dotyczących obciążania kosztami postępowania rozgraniczeniowego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/525063/06/VI/618 RZ
Data sprawy:
2006-06-20
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów, dotyczących sposobu opodatkowania usług świadczonych przez lekarzy weterynarii polegających na badaniu zwierząt rzeźnych przed ubojem i mięsa po uboju.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/446016/03/V/513 RZ
Data sprawy:
2004-04-06
Opis sprawy:
1. Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych w sprawach dotyczących pobierania opłat za nielegalny pobór energii.