Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po zespołe prowadzącym: Biuro Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku

Ilość odnalezionych wyników: 32

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.26.2022
Data sprawy:
2024-03-29
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dotyczącego odpowiedzialności za długi spadkowe.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
BPG.7064.4.2023
Data sprawy:
2024-01-02
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o umorzenie należności z tytułu wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.70.2022
Data sprawy:
2023-08-10
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego w sprawie unieważnienia umowy sprzedaży przez syndyka nieruchomości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.2.2022
Data sprawy:
2022-03-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.8.2022
Data sprawy:
2022-01-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.4.2022
Data sprawy:
2022-01-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.6.2022
Data sprawy:
2022-01-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionym nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.9.2022
Data sprawy:
2022-01-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.7.2022
Data sprawy:
2022-01-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.5.2022
Data sprawy:
2022-01-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.21.2021
Data sprawy:
2021-12-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku rozstrzygnięcia o nałożeniu na oskarżonego przynajmniej jednego z obowiązków probacyjnych, na niekorzyść oskarżonego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.57.2017
Data sprawy:
2021-11-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa procesowego poprzez przeprowadzenie rozprawy apelacyjnej bez osobistego udziału oskarżonego, a w konsekwencji naruszenie prawa oskarżonego do rzetelnego procesu, w tym prawa do obrony, w postępowaniu odwoławczym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.32.2021
Data sprawy:
2021-08-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.31.2021
Data sprawy:
2021-08-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.33.2021
Data sprawy:
2021-08-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.42.2019
Data sprawy:
2020-12-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku wszechstronnej i wnikliwej analizy wszystkich zarzutów sformułowanych w apelacji obrońcy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.30.2020
Data sprawy:
2020-12-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku wszechstronnej i wnikliwej analizy wszystkich zarzutów sformułowanych w apelacji obrońcy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.133.2019
Data sprawy:
2020-12-14
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca naruszenia przepisów prawa poprzez uznanie, że w sprawie zachodzą warunki do wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie okoliczności czynu zarzuconego obwinionemu budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.57.2018
Data sprawy:
2020-12-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji gdy wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionej budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.48.2020
Data sprawy:
2020-09-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie dokonania błędnych ustaleń faktycznych w zakresie sprawstwa obwinionego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
BPG.511.17.2020
Data sprawy:
2020-07-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję odmawiającej przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.510.56.2018
Data sprawy:
2019-07-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania przez Sąd odwoławczy dokonania szczegółowej i kompleksowej analizy oraz oceny całokształtu ujawnionego materiału dowodowego w zakresie ustalenia czy nie zachodzą w sprawie negatywne przesłanki ekstradycyjne.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.510.3.2018
Data sprawy:
2019-05-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przepisów prawa karnego procesowego polegającego na uwzględnieniu przez sąd wniosku prokuratora o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.510.99.2015
Data sprawy:
2018-09-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zobowiązania oskarżonego do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, podczas gdy o roszczeniu majątkowym wynikającym z popełnienia przestępstwa na szkodę pokrzywdzonego prawomocnie orzeczono w postępowaniu nakazowym.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ZA POŚREDNICTWEM KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO
Sygnatura:
RPO/730031/13/XIX/126 RZ
Data sprawy:
2013-09-30
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. wydanej z upoważnienia Wójta Gminy L. o odmowie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ZA POŚREDNICTWEM KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO
Sygnatura:
RPO/718591/12/XIX/322.4 RZ
Data sprawy:
2013-04-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ZA POŚREDNICTWEM KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO
Sygnatura:
RPO/718591/12/XIX/322.4 RZ
Data sprawy:
2013-04-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/640807/10/XIX/8.4 RZ
Data sprawy:
2010-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany Regulaminu urzędowania sądów powszechnych w zakresie uwzględnienia wśród informacji telefonicznych, udzielanych przez sekretariaty sądów, treści orzeczeń.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ZA POŚREDNICTWEM KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO
Sygnatura:
RPO/611050/09/XIX/1006.14 RZ
Data sprawy:
2010-01-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia 10.08.2009 r., utrzymującą w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia 29.04.2009 r. i odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy trzech elektrowni wiatrowych z przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ZA POŚREDNICTWEM RADY GMINY PRZYWIDZ
Sygnatura:
RPO/624636/09/XIX/10008 RZ
Data sprawy:
2010-01-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 1 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXIV/177/2001 Rady Gminy P. z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/593664/08/XIX/608 RZ
Data sprawy:
2008-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie wypłaty przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu niedotrzymania wydania akcji pracownikom Stoczni Gdańskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
Sygnatura:
RPO/540457/06/XIX/107 RZ
Data sprawy:
2008-08-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przepisów utrudniających uprawianie żeglarstwa rekreacyjnego.