Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: zawiadomienie do Trybunału Konstytucyjnego o przystąpieniu do postępowania w sprawie pytań prawnych (TKP)

Ilość odnalezionych wyników: 48

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7002.4.2023
Data sprawy:
2023-03-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Naczelnego Sądu Administracyjnego odnośnie zbadania zgodności z Konstytucją przepisu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.510.183.2022
Data sprawy:
2022-10-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego odnośnie zbadania zgodności z Konstytucją przepisu Kodeksu postępowania cywilnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7060.417.2022
Data sprawy:
2022-08-01
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego dotyczącego zbadania zgodności z Konstytucją przepisów ustawy emerytalnej oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.642.2022
Data sprawy:
2022-07-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego dotyczącego zbadania zgodności z Konstytucją przepisu Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.592.2022
Data sprawy:
2022-07-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w zakresie zgodności z Konstytucją przepisu Tarczy 4.0.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.181.2022
Data sprawy:
2022-03-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego dotyczącego zbadania zgodności z Konstytucją przepisów tzw. Tarczy 4.0.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.178.2022
Data sprawy:
2022-03-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego dotyczącego zbadania zgodności z Konstytucją przepisów tzw. Tarczy 4.0.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.180.2022
Data sprawy:
2022-03-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego dotyczącego zbadania zgodności z Konstytucją przepisów tzw. Tarczy 4.0.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.566.5.2021
Data sprawy:
2021-12-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Apelacyjnego odnośnie zbadania zgodności z Konstytucją przepisu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.109.2021
Data sprawy:
2021-12-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego odnośnie kwestii ograniczenia udziału ławników w rozpoznawaniu spraw sądowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.517.1.2021
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącym pytania prawnego Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w zakresie zgodności przepisów Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu postępowania karnego z Konstytucją.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.7224.184.2020
Data sprawy:
2020-09-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego dotyczącego wykładni przepisu art. 36a ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.63.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego dotyczącego legalności działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego po decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.297.2020
Data sprawy:
2020-04-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego dotyczącego zbadania zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu karnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.86.2020
Data sprawy:
2020-02-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Wojskowego Sądu Garnizonowego dotyczącego obligatoryjnego zamieszczenia danych sprawcy w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym .
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.512.12.2020
Data sprawy:
2020-01-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego dotyczącego zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7000.525.2019
Data sprawy:
2019-12-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego zgodności z Konstytucją ograniczenia w postaci 10-letniego terminu przewidzianego na uwzględnienie kwestii nieważności testamentu.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.857.2019
Data sprawy:
2019-08-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego dotyczącego zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu postępowania karnego w zakresie zasady ne peius.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.125.2019
Data sprawy:
2019-08-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Najwyższego w przedmiocie skuteczności powołań sędziów Sądu Najwyższego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.561.11.2019
Data sprawy:
2019-07-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Najwyższego dotyczącego zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7005.10.2019
Data sprawy:
2019-07-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.610.1.2019
Data sprawy:
2019-02-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Najwyższego dotyczącego zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o partiach politycznych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.512.2018
Data sprawy:
2018-10-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w zakresie rozstrzygnięcia pytania prawnego Sądu Rejonowego dotyczącego zgodności z Konstytucją przepisu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7002.8.2018
Data sprawy:
2018-10-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w zakresie rozstrzygnięcia pytania prawnego Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego zgodności z Konstytucją przepisu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7060.113.2018
Data sprawy:
2018-03-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego dotyczącego zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.511.185.2017
Data sprawy:
2018-01-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego Sądu Rejonowego dotyczącego braku możliwości zaskarżenia orzeczenia referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.676.2017
Data sprawy:
2017-10-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego dotyczącego dopuszczalności złożenia zażalenia na zarządzenie wyjęcia zwłok z grobu.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.591.2017
Data sprawy:
2017-08-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w zakresie rozstrzygnięcia pytania prawnego Sądu Rejonowego dotyczącego niezgodności z Konstytucją przepisu ustawy Prawo budowlane.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.610.11.2016
Data sprawy:
2017-04-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w zakresie rozstrzygnięcia pytania prawnego Sądu Najwyższego dotyczącego finansowania partii politycznych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7000.67.2017
Data sprawy:
2017-03-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w zakresie rozstrzygnięcia pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu dotyczącego nabycia służebności gruntowej odpowiadającej w swojej treści służebności przesyłu, przez Skarb Państwa lub przedsiębiorcę przesyłowego, w drodze zasiedzenia w sytuacji, gdy nie została wydana decyzja administracyjna ograniczająca prawa właściciela do gruntu.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.510.119.2016
Data sprawy:
2016-12-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego w Lublinie II Wydział Cywilny, dotyczącego kosztów sądowych w sprawach cywilnych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7060.796.2016
Data sprawy:
2016-11-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego, dotyczącego prawa do wcześniejszej emerytury przysługującego kobietom urodzonym w 1953 r., które nabyły do niej prawo przed 1 stycznia 2013 r. (sygn. akt P 20/16)
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7000.153.2016
Data sprawy:
2016-10-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Brodnicy I Wydział Cywilny dotyczącego nabycia służebności gruntowej odpowiadającej w swojej treści służebności przesyłu, przez Skarb Państwa lub przedsiębiorcę.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.561.1.2016
Data sprawy:
2016-10-10
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego cofnięcia diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7000.153.2016
Data sprawy:
2016-06-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącym pytania prawnego Sądu Rejonowego w Grudziądzu I Wydział Cywilny oraz pytania prawnego Sądu Rejonowego w Grudziądzu I Wydział Cywilny (sygn. P 10/16).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7210.15.2016
Data sprawy:
2016-05-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego dotyczącego ustanowienia i przeniesienia przez spółdzielnię mieszkaniową odrębnej własności lokalu (sygn. akt P 7/16) (IV.7210.15.2016 z 31 maja 2016 r.)
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7040.23.2016
Data sprawy:
2016-05-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przez Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego dotyczącego terminu odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę (sygn. akt P 8/16)
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7060.333.2016
Data sprawy:
2016-05-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego dotyczącego określenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenia (sygn. P 1/16)
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7060.332.2016
Data sprawy:
2016-05-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (P 2/16).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.162.2016
Data sprawy:
2016-05-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu toczącym się przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z pytania prawnego Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu dotyczącej braku przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką (sygn. akt P 6/16) (V.511.162.2016 z 5 maja 2016 r.)
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7005.7.2016
Data sprawy:
2016-05-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego dotyczącego ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (sygn. akt P 5/16 i P 123/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.328.2016
Data sprawy:
2016-04-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Chorzowie dotyczącego przepisów intertemporalnych w zakresie orzekania kary łącznej
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7060.1105.2015
Data sprawy:
2016-01-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 5 sierpnia 2015 r. (sygn. akt P 131/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IX.517.670.2015
Data sprawy:
2015-12-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału RPO w postępowaniu przed TK w sprawie 3 pytań prawnych Sądu Okręgowego we Wrocławiu (sygn. akt P 128/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.1123.2015
Data sprawy:
2015-10-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Głubczycach (sygn. akt P 124/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7005.20.2015
Data sprawy:
2015-10-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego w Elblągu (sygn. akt P 123/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.564.22.2015
Data sprawy:
2015-10-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny (sygn. akt P 119/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7044.65.2015
Data sprawy:
2015-10-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytań prawnych Sądu Rejonowego w Gliwicach VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt P 121/15).