Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: pytanie prawne do Sądu Najwyższego (PP)

Ilość odnalezionych wyników: 149

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.258.2023
Data sprawy:
2023-06-26
Opis sprawy:
Wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego rozbieżności w wykładni przepisu Kodeksu postępowania karnego w zw. z art. 190 ust. 4 Konstytucji.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.372.2020
Data sprawy:
2022-04-06
Opis sprawy:
Pytanie prawne do Sądu Najwyższego w sprawie aktualnych rozbieżności w orzecznictwie dotyczących charakteru prawnego umowy przekazania gospodarstwa rolnego następcy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.499.2021
Data sprawy:
2021-09-27
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego artykułu ustawy lustracyjnej ws. pracy/służby w organach PRL.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
WZF.7060.215.2018
Data sprawy:
2020-11-20
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego wykładni przepisów ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IX.517.624.2015
Data sprawy:
2020-01-20
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego podstaw zaskarżenia do sądu penitencjarnego decyzji organów postępowania wykonawczego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.567.4.2018
Data sprawy:
2019-11-29
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego podstawy udzielenia zabezpieczenia poprzez umieszczenie uczestnika postępowania w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.769.2019
Data sprawy:
2019-10-17
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego wniosku o wznowienie postępowania.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7210.6.2017
Data sprawy:
2017-02-06
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego upływu terminu, na jaki zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, na której znajduje się budynek wielolokalowy i jego wpływu na prawo odrębnej własności lokalu w tym budynku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.517.4076.2014
Data sprawy:
2015-10-27
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie warunkowego tymczasowego aresztowania.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.5150.1.2015
Data sprawy:
2015-10-16
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie zwrotu kosztów obrony.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.510.152.2015
Data sprawy:
2015-09-04
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego w sprawie uprawnień sądu wieczystoksięgowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7060.327.2015
Data sprawy:
2015-07-22
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalania wysokości emerytury mieszanej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.217.2014
Data sprawy:
2014-04-30
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie dotyczących wykładni przepisu określającego wnioskodawcę w postępowaniu sądowym o rozgraniczenie nieruchomości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.566.1.2014
Data sprawy:
2014-03-20
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego stosowania tymczasowego aresztowania w ramach procedury wykonywania Europejskiego Nakazu Aresztowania.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/709121/12/II/712 RZ
Data sprawy:
2013-09-19
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie dotyczących właściwości sądu penitencjarnego do rozpoznania skargi na decyzje organów postępowania wykonawczego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/696122/12/IV/502.1 RZ
Data sprawy:
2013-02-21
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w wykładni przepisów określających zasady realizacji prawa członka spółdzielni mieszkaniowej do wglądu w umowy zawierane przez spółdzielnię z osobami trzecimi.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/719159/12/IV/401 RZ
Data sprawy:
2013-01-04
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie dotyczących dopuszczalności stosowania konstrukcji nadużycia prawa podmiotowego do oceny skutków upływu terminu zawitego, o którym mowa w przepisie art. 568 par. 1 kodeksu cywilnego przewidującym czasowe ograniczenie realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przy sprzedaży rzeczy.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/695532/12/II/203 RZ
Data sprawy:
2012-10-30
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądowym dotyczących charakteru przestępstwa określonego w art. 231 § 1 Kodeksu karnego (przestępstwo nadużycia władzy).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/714575/12/III/803 RZ
Data sprawy:
2012-10-24
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego dotyczących dopuszczalności złożenia przez zakładową organizację związkową po upływie terminu przewidzianego w art. 25 (1) ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, informacji o łącznej liczbie członków zrzeszonych w tej organizacji.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/705488/12/IV/400 RZ
Data sprawy:
2012-10-03
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego dotyczących możliwości uznania za warunek, w rozumieniu art. 89 Kodeksu cywilnego, zastrzeżenia uzależniającego skutki czynności prawnej od zdarzenia stanowiącego spełnienie świadczenia (wykonanie zobowiązania).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/702362/12/I/110.10 RZ
Data sprawy:
2012-08-27
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądowym dotyczących przepisów proceduralnych stosowanych w toku postępowania sądowego przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych rozpatrującym odwołanie od orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego biegłych rewidentów.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/705610/12/I/101.4 RZ
Data sprawy:
2012-06-22
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego co do charakteru prawnego transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/697013/12/III/803 RZ
Data sprawy:
2012-02-20
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego dotyczących roszczeń przysługujących członkowi zarządu spółki kapitałowej zatrudnionemu w charakterze pracownika na podstawie umowy o pracę, którą rozwiązano niezgodnie z prawem.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/644482/10/IV/512 RZ
Data sprawy:
2011-11-03
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych dotyczących konsekwencji nieuchwalenia zmiany statutów lub niedokonania zgłoszenia takiej zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego w spółdzielniach mieszkaniowych, w których w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 14 czerwca 2007r. o zmianie ustawy spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, najwyższym organem było zebranie przedstawicieli.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/686541/11/IV/400 RZ
Data sprawy:
2011-10-18
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie trybu zmiany lub uchylenia prawomocnych postanowień stwierdzających nabycie spadku po tym samym spadkodawcy.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/652908/10/II/213.1.1 RZ
Data sprawy:
2011-10-06
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie podstaw do zastosowania (przedłużenia stosowania) tymczasowego aresztowania.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/644788/10/I/3.5.3 RZ
Data sprawy:
2011-04-29
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego stosowania art. 49 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych w przypadku naruszenia powagi sądu lub ubliżenia sądowi, innemu organowi państwowemu lub osobom biorącym udział w sprawie, dokonanego w formie pisemnej poza rozprawą.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/669029/11/III/326 RZ
Data sprawy:
2011-03-11
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie stosowania art. 149 § 1 k.p.a. w sprawach emerytalno-rentowych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/656762/10/III/812 RZ
Data sprawy:
2011-02-09
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie mocy obowiązującej przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/648389/10/II/206.1 RZ
Data sprawy:
2011-01-12
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie zasad ponoszenia przez Skarb Państwa w sprawach z oskarżenia publicznego kosztów obrońcy z wyboru, w razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia przeciwko niemu postępowania.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/635263/09/IV/502.4 RZ
Data sprawy:
2010-10-27
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w wykładni prawa dotyczących podejmowania uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/647922/10/II/213.1.1 RZ
Data sprawy:
2010-10-12
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądowym dotyczących kompetencji sądu w postępowaniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania, do dokonania oceny zasadności przyjętej przez oskarżyciela publicznego kwalifikacji prawnej czynu.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/494684/05/II/2011 RZ
Data sprawy:
2010-09-08
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądowym dotyczących zobowiązania sądu do przesłuchania dziecka po zgłoszeniu przez oskarżonego, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego, żądania ponownego przesłuchania.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/624591/09/II/213.1.1 RZ
Data sprawy:
2010-08-27
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądowym dotyczących uchylenia postanowienia sądu meriti o uwzględnieniu wniosku prokuratora o przedłużenie tymczasowego aresztowania.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/639565/10/IV/4015 RZ
Data sprawy:
2010-02-01
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie znaczenia procesowego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdzającego naruszenie w krajowym postępowaniu cywilnym prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez sąd.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/632426/09/IV/4013 RZ
Data sprawy:
2010-01-06
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie dotyczących przepisów określających relacje między postępowaniem przed Komisją Prawa Autorskiego a postępowaniem sądowym i zakres kognicji sądu w tym postępowaniu.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/631535/09/IV/409 RZ
Data sprawy:
2009-12-29
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie granic kognicji sądu w sprawach o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/634332/09/II/211 RZ
Data sprawy:
2009-11-25
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie, czy ławnicy sądów powszechnych orzekając w sprawach, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, powinni posiadać poświadczenie bezpieczeństwa.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/621454/09/III/301 RZ
Data sprawy:
2009-08-20
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie możliwości wznowienia postępowania na podstawie art. 401 (1) k.p.c., po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny tzw. orzeczenia interpretacyjnego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/627137/09/VI/627.1 RZ
Data sprawy:
2009-08-18
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie odpowiedzialności likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/571564/07/III/804 RZ
Data sprawy:
2009-06-01
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia prawa do emerytury jako przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/614339/09/VI/610 RZ
Data sprawy:
2009-04-14
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie ochrony prawnej wykonawców umów o roboty budowlane, w zakresie przysługującego im wynagrodzenia.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/598253/08/IV/400 RZ
Data sprawy:
2009-04-02
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za zaniechanie legislacyjne powstałe przed dniem 1 września 2004 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/593390/08/III/803.1 RZ
Data sprawy:
2009-04-01
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie prawa do odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/602342/08/VII/2003 RZ
Data sprawy:
2008-11-17
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie sposobu obliczania rocznego okresu odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, uprawniającego skazanego do ubiegania się o warunkowe zawieszenie wykonania kary.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/577529/07/IV/4015 RZ
Data sprawy:
2008-09-30
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w wykładni art. 169 § 1 k.p.c. w zakresie sposobu określania terminu do wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/580256/08/VII/712 RZ
Data sprawy:
2008-07-16
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w interpretacji pojęcia "przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności".
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/572863/07/XVIII/209.1 RZ
Data sprawy:
2008-05-21
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie dopuszczalności ukarania osoby pozbawionej wolności, w tym także tymczasowo aresztowanej, karą pozbawienia wolności do czternastu dni.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/576477/07/IV/413 RZ
Data sprawy:
2008-04-25
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla twórców za reemisję utworu w telewizji kablowej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/566009/07/IV/401 RZ
Data sprawy:
2007-12-19
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie możliwości potwierdzania czynności nienależycie umocowanego pełnomocnika.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/573619/07/IV/401 RZ
Data sprawy:
2007-11-15
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w wykładni prawa, czy sąd rozpoznający skargę na przewlekłość postępowania może dokonać oceny trafności przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/551712/07/V/507 RZ
Data sprawy:
2007-10-17
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie wykładni pojęcia "nabywca nieruchomości" zawartego w art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 24.08.2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/544105/06/IV/400 RZ
Data sprawy:
2007-05-28
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie dopuszczalności wypowiedzenia terminowych umów dzierżawy (najmu).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/550431/07/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
2007-05-10
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie interpretacji pojęcia "uprawa rolna".
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/552084/07/IV/400 RZ
Data sprawy:
2007-02-22
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie zasiedzenia nieruchomości przez Państwo.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/531042/06/VIII/812 RZ
Data sprawy:
2007-01-09
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie przeprowadzania egzaminów maturalnych przez nauczycieli - egzaminatorów.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/544926/06/V/512.1 RZ
Data sprawy:
2006-11-23
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie dostępu do sądu w sprawach dotyczących ostatecznych rozstrzygnięć organów Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" w przedmiocie przyznania świadczenia pieniężnego ofiarom represji nazistowskich.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/513156/05/IV/403.6 RZ
Data sprawy:
2006-11-09
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie wątpliwości dotyczących wygaśnięcia praw majątkowych osób trzecich, które obciążały wody państwowe.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/529052/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-11-03
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie przepisu art. 405 k.p.c. dotyczącego sądu właściwego do wznowienia postępowania na innej podstawie niż określone w art. 401 oraz art. 401 (1) k.p.c.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/538178/06/VI/601.1 RZ
Data sprawy:
2006-08-14
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie legitymacji procesowej członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą, w sytuacji gdy został on odwołany z zarządu.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/516775/05/V/506.1
Data sprawy:
2006-03-28
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego w sprawie możliwości dziedziczenia roszczenia o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własnościowe.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/520158/05/III/303.6 RZ
Data sprawy:
2006-03-23
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie ujawnionych w orzecznictwie rozbieżnosci w wykładni prawa w sprawie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby korzystające z urlopów macierzyńskiego i wychowawczego w okresie pozostawania w stosunku pracy, które jednocześnie prowadzą w tych okresach działalność gospodarczą.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/519666/05/IV/400 RZ
Data sprawy:
2005-12-01
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie ujawnionych w orzecznictwie rozbieżności w wykładni prawa, dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za wydanie decyzji podatkowej nieostatecznej, która została uchylona przez odwoławczy organ podatkowy.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/518302/05/III/303.6.1 RZ
Data sprawy:
2005-11-17
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie ujawnionych w orzecznictwie rozbieżności w wykładni prawa, dotyczących kwestionowania przez organ rentowy niezdolności do pracy osoby pobierającej rentę.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/505195/05/IV/400 RZ
Data sprawy:
2005-09-19
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie ujawnionych w orzecznictwie rozbieżności w wykładni i stosowaniu przepisu dotyczącego legitymacji do wytoczenia powództwa o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/514663/05/V/511 RZ
Data sprawy:
2005-09-16
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie ujawnionych w orzecznictwie Sądu Najwyższego rozbieżności w wykładni przepisu dotyczącego przeniesienia własności urządzeń służących do doprowadzania i odprowadzania wody, gazu, prądu elektrycznego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/508644/05/IV/401 RZ
Data sprawy:
2005-09-02
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie rozbieżności w orzecznictwie w wykładni i stosowaniu przepisu dotyczącego obliczania terminu zasiedzenia nieruchomości
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/513487/05/XI/1101 RZ
Data sprawy:
2005-08-31
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie ujawnionych w orzecznictwie Sądu Najwyższego rozbieżności w wykładni i stosowaniu przepisów dotyczących zakazu kontaktów z dziećmi orzeczonego wobec rodziców dysponujących władzą rodzicielską.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/468295/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-07-18
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie ujawnionych w orzecznictwie Sądu Najwyżsego rozbieżności w wykładni przepisów, dotyczących składu sądu rozpoznającego sprawę w postępowaniu odwoławczym.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/498770/05/IV/402 RZ
Data sprawy:
2005-05-10
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyżsego, dotyczących oceny prawnego charakteru umowy o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy pozostającemu w momencie zawierania umowy w ustroju wspólności majątkowej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/490110/04/IV/400 RZ
Data sprawy:
2005-01-25
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie rozbieżności w wykładni i stosowaniu prawa, dotyczących terminu przedawnienia roszczeń deliktowych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/495442/05/V/510.1 RZ
Data sprawy:
2005-01-21
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, w związku z ujawnionymi rozbieżności w wykładni prawa, dotyczącymi przyznawania prawa do lokalu socjalnego osobie samowolnie zajmującej lokal.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/478067/04/IV/400 RZ
Data sprawy:
2004-07-08
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie ujawniających się w orzecznictwie Sądu Najwyższego rozbieżności w wykładni przepisów dotyczących obowiązku uiszczenia opłaty rocznej za rok, w którym nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/465890/04/VIII/804 RZ
Data sprawy:
2004-06-09
Opis sprawy:
1. W sprawie wprowadzenia do ponadzakładowego układu zbiorowego postanowień mniej korzystnych dla pracowników.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/465890/04/III/804 RZ
Data sprawy:
2004-06-09
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w wykładni prawa, dotyczące wprowadzenia do ponadzakładowego układu zbiorowego postanowień mniej korzystnych dla pracowników.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/413442/02/III/303.6.1 RZ
Data sprawy:
2003-03-18
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie ujawnionych w orzecznictwie rozbieżności w wykładni prawa, dotyczących ponownego ustalania prawa do wcześniejszych emerytur przez organ rentowy, z powołaniem się na odmienną ocenę dowodów załączonych do wniosku rentowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/399751/02/II/203 RZ
Data sprawy:
2003-03-06
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej ujawniające się w orzecznictwie Sądu Najwyższego rozbieżności w wykładni art. 535 § 2 Kpk, dotyczące wymogu sporządzania pisemnego uzasadnienia oddalenia, jako oczywiście bezzasadnej, kasacji wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/400797/02/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2003-02-26
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej przepisy art. 320 Kk w związku z art. 1 Kk, ze względu na rozbieżności w orzecznictwie Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w wykładni tego unormowania, dotyczące odpowiedzialności karnej za przestępstwa wojskowe żołnierzy uznanych ex post za niezdolnych do pełnienia służby zastępczej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/384882/01/VI/618.1 RZ
Data sprawy:
2002-02-07
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawa budzących wątpliwości w praktyce, których stosowanie wywołuje rozbieżności w orzecznictwie, dotyczące zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (art. 25 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/384491/01/VI/618.1 RZ
Data sprawy:
2001-12-11
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawa budzących wątpliwości w praktyce, których stosowanie wywołuje rozbieżności w orzecznictwie, dotyczące tego, czy podziemne wyrobisko górnicze jest nieruchomością w znaczeniu art. 3 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych i w związku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości ?
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/300988/99/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2001-07-11
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej przepisy prawne, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego, dotyczące sprowadzenia na rozprawę odwoławczą oskarżonego pozbawionego wolności, jeżeli sąd odwoławczy nie uznał za wystarczającą obecność jego obrońcy.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/354954/00/I/107 RZ
Data sprawy:
2000-10-26
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie, dotyczące właściwości NSA w sprawach skarg na orzeczenia komisji dyscyplinarnych dla studentów.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/291317/98/VI/620.1 RZ
Data sprawy:
2000-09-27
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości w praktyce, których stosowanie wywołuje rozbieżności w orzecznictwie, dotyczące opodatkowania przychodu powstałego przez otrzymanie zachowku.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/280960/98/II/203 RZ
Data sprawy:
2000-04-17
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej przepisy prawne budzące wątpliwości w praktyce, których stosowanie wywołuje ponadto rozbieżności w orzecznictwie, dotyczące prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego odmawiającego uchylenia rozstrzygnięcia Kolegium ds. Wykroczeń.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/321782/99/V/511.1 RZ
Data sprawy:
2000-03-17
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie, dotyczące formy rozpoznania podania o wszczęcie postępowania administracyjnego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/315830/99/IV/402.6 RZ
Data sprawy:
2000-02-14
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej przepisy prawne, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie, dotyczące właściwości organu w sprawach wykupu lub zamiany nieruchomości objętej ochroną środowiska.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/310827/99/V/505 RZ
Data sprawy:
2000-01-10
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie, dotyczące obowiązku sądu badania w sprawie o eksmisję przesłanek, od których zależy uprawnienie byłego najemcy do lokalu socjalnego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/293363/98/II/203.1 RZ
Data sprawy:
1999-12-18
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej przepisy art. 101-103 Kpk, których stosowanie budzi w praktyce wątpliwości, dotyczące terminu, od którego ma zastosowanie instytucja nieważności orzeczeń z mocy samego prawa.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/301079/99/IV/404.1 RZ
Data sprawy:
1999-09-08
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej przepisy prawne, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie, dotyczące zbiegu uprawnień państwowych osób prawnych z uprawnieniami byłego właściciela przy nabyciu z mocy prawa przez państwowe osoby prawne użytkowania wieczystego gruntów będących w ich zarządzie.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/302912/99/VII/712 RZ
Data sprawy:
1999-09-02
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej przepis art. 161 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, którego stosowanie budzi wątpliwości w praktyce, dotyczące początku biegu okresu do złożenia wniosku o warunkowe zwolnienie.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/283956/98/II/203.1 RZ
Data sprawy:
1998-12-28
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące uprawnień Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich do wnoszenia kasacji w sprawach karnych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/286910/98/VII/712 RZ
Data sprawy:
1998-09-15
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej przepis art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, którego stosowanie budzi wątpliwości w praktyce, dotyczące zakresu stosowania przy orzekaniu w sprawach o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności przepisu art. 4 par. 1 Kodeksu karnego z 1997 r., nakazującego stosowanie ustawy obowiązującej poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/250355/97/I/103.3 RZ
Data sprawy:
1997-10-30
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej przepisy prawne budzące wątpliwości w praktyce, dotyczące zaskarżalności do NSA rozstrzygnięć organów Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" w przedmiocie pomocy finansowej za represje doznane ze strony okupanta hitlerowskiego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/224302/96/III/301.1 RZ
Data sprawy:
1997-10-02
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej przepisy prawne budzące wątpliwości w praktyce i orzecznictwie, dotyczące wysokości emerytury górniczej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/256336/97/V/501 RZ
Data sprawy:
1997-09-18
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej przepisy prawne budzące wątpliwości w praktyce, dotyczące sądowej kontroli działań gmin w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/237606/97/V/511 RZ
Data sprawy:
1997-08-11
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości w praktyce, dotyczące opłat pobieranych przez spółdzielnie mieszkaniowe za czynności cywilnoprawne.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/239127/97/VIII/806.1 RZ
Data sprawy:
1997-08-11
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące czasu pracy pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/127387/93/IV/406 RZ
Data sprawy:
1997-07-29
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie zagadnienia prawnego, budzącego wątpliwości na tle stosowania art. 61 i nast. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczące drogi sądowej przy orzeczeniu Komisji Majątkowej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/228790/96/II/203 RZ
Data sprawy:
1997-07-18
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały o podjęcie uchwały wyjaśniającej przepisy art. 222 k.p.k., których stosowanie w praktyce budzi wątpliwości oraz wywołało rozbieżności w orzecznictwie, dotyczące przedłużenia tymczasowego aresztowania przy pozbawieniu wolności w innej sprawie.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/240712/97/V/507 RZ
Data sprawy:
1997-05-20
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżność w orzecznictwie, dotyczącą daty nabycia uprawnień do dodatku mieszkaniowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/217514/96/I/813 RZ
Data sprawy:
1997-04-18
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości w praktyce, których stosowanie wywołało rozbieżność w orzecznictwie, dotyczącą wynagrodzenia za dyżury lekarskie.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/239015/97/V/511 RZ
Data sprawy:
1997-04-16
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie, dotyczące umorzenia postępowania o przydział lokalu po wejściu w życie ustawy o najmie.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/229145/96/VI/614 RZ
Data sprawy:
1997-04-02
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące wątpliwości w praktyce, dotyczące zakresu roszczeń Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu wypłat kwot gwarantowanych deponentom upadłego banku.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/225213/96/I/4 RZ
Data sprawy:
1996-10-16
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisu prawnego budzącego wątpliwości w praktyce, którego stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie, dotyczące występowania w procesach cywilnych radców prawnych jako pełnomocników osób fizycznych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/210997/96/VI/609 RZ
Data sprawy:
1996-06-25
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące wątpliwości w praktyce, dotyczące zakresu ochrony ubezpieczonych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/214444/96/II/203 RZ
Data sprawy:
1996-06-05
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej wątpliwości dotyczące zastosowania przepisu art.78 par. 1 k.k. w wypadku skazania, za popełnione w okresie próby podobne do poprzedniego przestępstwo, na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/208083/96/III/310 RZ
Data sprawy:
1996-02-02
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w związku z rozbieżnością w stanowiskach zawartych w uchwałach Sądu Najwyższego, dotyczącą stażu pracy do nagrody z zakładowego funduszu nagród.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/196636/95/VI/602 RZ
Data sprawy:
1996-01-18
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące wątpliwości w praktyce, dotyczące odpowiedzialności za zobowiązania zlikwidowanego przedsiębiorstwa przy jego przejęciu.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/183354/95/V/507 RZ
Data sprawy:
1995-12-04
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące wątpliwościw praktyce, dotyczące obowiązku wypowiedzenia stawek czynszu najmu regulowanego w przypadku podwyższenia stawek tego czynszu przez uchwałę rady gminy.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/136884/93/II/203 RZ
Data sprawy:
1995-11-28
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące odszkodowania od Skarbu Państwa za niesłuszne zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/185634/95/I/322 RZ
Data sprawy:
1995-11-04
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące uczestnictwa małoletniego w sprawach opiekuńczych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/179496/95/III/310 RZ
Data sprawy:
1995-09-08
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości w praktyce, dotyczące statusu i wynagrodzenia dyrektora upadłego przedsiębiorstwa.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/188500/95/VI/609 RZ
Data sprawy:
1995-06-19
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące wątpliwości w praktyce dotyczące roszczeń zwrotnych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/157183/94/VI/610 RZ
Data sprawy:
1995-05-31
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie, dotyczące zakresu upoważnienia wydanego przez ministra do podpisu decyzji.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/100566/92/VI/613 RZ
Data sprawy:
1995-05-23
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości w praktyce, dotyczące roszczeń z umowy przedsprzedaży samochodu na przedpłatę.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/166915/94/IV/402 RZ
Data sprawy:
1995-05-12
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące obniżki opłat za użytkowanie wieczyste dla emerytów i rencistów.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/181513/95/III/316 RZ
Data sprawy:
1995-04-18
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości w praktyce, dotyczące wstecznego przywrócenia uprawnień kombatantom i osobom represjonowanym.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/174211/94/X/1003 RZ
Data sprawy:
1995-03-21
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące wątpliwości i wywołujące rozbieżności w orzecznictwie, dotyczące terminu na wniesienie do NSA skargi na uchwałę organu gminy.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/167876/94/III/310 RZ
Data sprawy:
1995-02-27
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące treści świadectwa pracy.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/151014/94/III/311 RZ
Data sprawy:
1994-08-17
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące stażu pracy przy zatrudnieniu na podstawie umowy agencyjnej w RSW "Prasa Książka-Ruch".
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/116720/93/VI/609 RZ
Data sprawy:
1994-08-04
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące waloryzacji sumy gwarancyjnej w obowiązującym ubezpieczeniu OC rolników.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/137221/93/III/301 RZ
Data sprawy:
1994-03-17
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące prawa do odprawy mianowanego urzędnika państwowego zwolnionego z powodu reorganizacji urzędu.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/134404/93/III/316 RZ
Data sprawy:
1994-02-15
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące traktowania służby w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie jako udziału w walce o niepodległość Polski, uprawniającego do dodatku kombatanckiego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/130035/93/III/301 RZ
Data sprawy:
1994-01-31
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące dodatku wyrównawczego za dyżury leczniczo-zakładowe.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/130753/93/III/310 RZ
Data sprawy:
1993-12-13
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące prawa do nagrody z zakładowego funduszu nagród.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/130769/93/VI/614 RZ
Data sprawy:
1993-11-26
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące roszczenia o wypłatę oszczędności w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego wobec banku.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/108468/92/III/316 RZ
Data sprawy:
1993-11-26
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące statusu kombatanckiego osób urodzonych w łagrze, na zesłaniu i deportowanych w ZSRR.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/122851/93/III/318 RZ
Data sprawy:
1993-10-05
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące przepisów stosowanych w sytuacji pracownika zatrudnionego za granicą, gdy jednostką kierującą jest macierzysty zakład pracy tego pracownika, będący eksporterem realizującym za granicą budowę eksportową we własnym imieniu i na własny rachunek.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/115507/93/II/203 RZ
Data sprawy:
1993-09-23
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące zaliczenia na poczet kary pozbawienia wolności tymczasowego aresztowania w innej sprawie.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/117585/93/V/512.1 RZ
Data sprawy:
1993-08-13
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące statusu prawnego mieszkania zakładowego przy prywatyzacji j.g.u.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/114565/93/V/510 RZ
Data sprawy:
1993-08-13
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące żądania wznowienia postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem sądu administracyjnego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/112351/92/II/209 RZ
Data sprawy:
1993-07-16
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące zastosowania przepisu art. 89 k.k. do skazanego za wykroczenie na karę dodatkową zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub innych pojazdów na okres przekraczający 1 rok.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/117868/93/VI/622 RZ
Data sprawy:
1993-06-23
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące charakteru prawnego egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia kierowców.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/110860/92/VI/609 RZ
Data sprawy:
1993-06-18
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące dokonywania wypłat przez Fundusz Ochrony Ubezpieczonych należnych świadczeń oraz odszkodowań ubezpieczonym osobom fizycznym, z funduszy zebranych przez ubezpieczycieli, po ogłoszeniu upadłości zakładu ubezpieczeń.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/120948/93/VI/614 RZ
Data sprawy:
1993-05-14
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące zmiany stawek oprocentowania terminowych rachunków oszczędnościowych, w oparciu o klauzulę zmiennej stawki oprocentowania.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/99771/92/III/318 RZ
Data sprawy:
1993-04-22
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące stwierdzenia statusu repatrianta, przy zaliczeniu okresu zatrudnienia za granicą w celu uzyskania świadzceń emerytalno-rentowych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/100566/92/VI/613 RZ
Data sprawy:
1993-04-21
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące realizacji sprzedaży samochodów na przedpłaty.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/115162/93/VI/516.4 RZ
Data sprawy:
1993-04-20
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące ustalenia wysokości należnej premii gwarancyjnej przysługującej posiadaczom mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych PKO.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/109054/92/IV/402 RZ
Data sprawy:
1993-03-31
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące uprawnienia do korzystania z 50 % obniżki w opłatach z tytułu użytkowania gruntu, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa lub gminy, na rzecz małżonków, z których jedno jest emerytem lub rencistą utrzymującym się wyłącznie z emerytury lub renty.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/111969/92/VI/608 RZ
Data sprawy:
1993-03-16
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące kosztów eksploatacji i remontów urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przy szkodach górniczych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/109059/92/III/311 RZ
Data sprawy:
1993-03-11
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące charakteru prawnego mianowania nauczyciela z mocy prawa.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/98276/92/II/207 RZ
Data sprawy:
1993-02-24
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące uzyskania statusu pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/101990/92/IV/408 RZ
Data sprawy:
1992-11-13
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące dopuszczalności aktualizacji przez gminy opłat za grunty, co do których brak było decyzji wojewody o stwierdzeniu ich nabycia przez gminę lub umowy notarialnej o oddaniu w użytkowanie wieczyste.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/96830/92/III/301 RZ
Data sprawy:
1992-10-06
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące zakresu uzasadniania przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę w konsultacjach ze związkami zawodowymi.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/96555/92/III/313 RZ
Data sprawy:
1992-09-30
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące charakteru okresu przeszkolenia wojskowego przy zaliczaniu do celów emerytalnych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/102333/92/III/301 RZ
Data sprawy:
1992-07-31
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące zakresu szczególnej ochrony stosunku pracy radnych samorządowych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/96665/92/III/310 RZ
Data sprawy:
1992-06-23
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące statusu radców prawnych zatrudnionych w organach samorządu terytorialnego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/96075/92/III/311 RZ
Data sprawy:
1992-06-06
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące wstrzymania prawa do zasiłku po upływie czasu, na który bezrobotny zawarł z własnej inicjatywy umowę o pracę na czas określony.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/97782/92/II/203 RZ
Data sprawy:
1992-06-01
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, dotyczące przedłużenia okresu przedawnienia karalności przestępstwa w przypadku wszczęcia postępowania karnego w sprawie (in rem).