Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po zespołe prowadzącym: !!!(do 06.01.2011) (DO 31.08.2007) PRAWA RODZINNEGO I OCHRONY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ilość odnalezionych wyników: 322

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/564289/07/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2007-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie odmowy przyjęcia do gimnazjum chłopca cierpiącego na hemofilię.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W CZĘSTOCHOWIE
Sygnatura:
RPO/553717/07/XI/1113 RZ
Data sprawy:
2007-04-17
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego odmawiającą przyznania Dorocie C. zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności dla dziecka poniżej 16 roku życia.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/549608/07/XI/1113 RZ
Data sprawy:
2007-03-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu obliczania dochodu rodziny wielodzietnej przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/548865/07/XI/1403 RZ
Data sprawy:
2007-01-23
Opis sprawy:
Wystapienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie potrzeby ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/428299/03/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2007-01-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/547816/06/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2006-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ankiet dotyczących zajęć - wychowanie do życia w rodzinie, zawierających pytania dotyczące uczennic w ciąży.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/527118/06/XI/1403 RZ
Data sprawy:
2006-12-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/546145/06/XI/1113 RZ
Data sprawy:
2006-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie niemożności uzyskania na rzecz dziecka zasiłku rodzinnego i dodatków przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w sytuacji, gdy jedno z rodziców nie złoży rocznego zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/546030/06/XI/1101 RZ
Data sprawy:
2006-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat sądowych w sprawach o ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/538280/06/XI/1107.3 RZ
Data sprawy:
2006-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zgodności z obowiązującymi przepisami wprowadzenia do średniej ocen w szkole stopnia z religii.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/544476/06/XI/1113 RZ
Data sprawy:
2006-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości otrzymania jakiegokolwiek wsparcia finansowego na rzecz dzieci wychowywanych przez samotnych rodziców, w sytuacji oddalenia przez sąd powództwa o alimenty.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/539667/06/XI/1113 RZ
Data sprawy:
2006-10-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków utraty prawa do zaliczki alimentacyjnej w sytuacji, gdy przewlekłość postępowania sądowego o rozwód lub separację nie została zawiniona przez stronę postępowania.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/513066/05/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2006-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie tzw. amnestii maturalnej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/541272/06/XI/1107.3 RZ
Data sprawy:
2006-10-02
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. amnestii maturalnej (sygn. akt U 5/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/518786/05/XI/1108.4 RZ
Data sprawy:
2006-09-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku uprawnienia do zaliczki alimentacyjnej osoby uczącej się, która uzyskała wyrok sądu orzekający alimenty po osiągnięciu pełnoletności (sygn. akt K 32/06).
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/527118/06/XI/1403 RZ
Data sprawy:
2006-09-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie niemożności odwołania się od stanowiska rady programowej warsztatów terapii zajęciowej, na podstawie którego może nastąpić skreślenie z listy uczestnikówtych warsztatów .
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/533650/06/XI/1103.2
Data sprawy:
2006-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby zmiany procedury wydawania dowodu osobistego osobom małoletnim.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/536499/06/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2006-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmiany zasad przeprowadzania i oceny egzaminów maturalnych.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/531275/06/XI/1108.4 RZ
Data sprawy:
2006-07-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą decyzję Prezydenta Miasta Ś. o odmowie przyznania Agnieszce K. zaliczki alimentacyjnej na dziecko.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/499797/05/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2006-06-22
Opis sprawy:
1. w sprawie braku uprawnienia rodzica zastępczego rezygnującego z zatrudnienia - z uwagi na konieczność opieki nad przyjętym do rodziny niepełnosprawnym dzieckiem - do ubiegania się o świadczenia pielęgnacyjne.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/532925/06/XI/1113 RZ
Data sprawy:
2006-06-13
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi Agnieszki S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia 28.11.2005 r. uchylającą decyzję Prezydenta Miasta z dnia 8.09.2005 r. i odmawiającą Agnieszce S. zaliczki alimentacyjnej na dziecko.
Adresat:
PREZYDENT MIASTA
Sygnatura:
RPO/527791/06/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2006-06-07
Opis sprawy:
1. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz możliwości rozwoju lokalnych systemów pomocy dziecku i rodzinie.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/527918/06/XI/1113 RZ
Data sprawy:
2006-05-24
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Reginy H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Gminy przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej odmawiającą Reginie H. zaliczki alimentacyjnej na córkę.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W SZCZECINIE ZA POŚREDNICTWEM PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIA
Sygnatura:
RPO/531275/06/XI/1108.4 RZ
Data sprawy:
2006-05-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezydenta Miasta odmawiającą przyznania Agnieszce K. zaliczki alimentacyjnej na dziecko.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/530561/06/XI/1101.2 RZ
Data sprawy:
2006-04-28
Opis sprawy:
1. w sprawie niejasności przepisu stosowanego przy wydawaniu decyzji w sprawach zaliczki alimentacyjnej.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI
Sygnatura:
RPO/530417/06/XI/1112 RZ
Data sprawy:
2006-04-19
Opis sprawy:
1. w sprawie braku w projekcie ustawy o Narodowym Instytucie Wychowania odwołania do takich wartości, jak poszanowanie demokracji, państwo prawa i prawa człowieka.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/383896/01/XI/1104 RZ
Data sprawy:
2006-04-10
Opis sprawy:
1. w sprawie potrzeby uregulowania zasad przeprowadzania badań DNA w cywilnych postępowaniach sądowych (kontynuacja wystąpienia z dnia 5.01.2006 r.).
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/525930/06/XI/1106 RZ
Data sprawy:
2006-04-05
Opis sprawy:
1. w sprawie "buntu" w schronisku dla nieletnich w Świdnicy.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI
Sygnatura:
RPO/428299/03/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2006-04-03
Opis sprawy:
1. w sprawie braku skutecznych środków przeciwdziałania wagarom.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/499797/05/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2006-04-03
Opis sprawy:
1. w sprawie braku uprawnienia rodzica zastępczego rezygnującego z zatrudnienia - z uwagi na konieczność opieki nad przyjętym do rodziny niepełnosprawnym dzieckiem - do ubiegania się o świadczenia pielęgnacyjne.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI
Sygnatura:
RPO/528206/06/XI/1103.7 RZ
Data sprawy:
2006-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki w sprawie listu do kuratorów oświaty.
Adresat:
WOJEWODA ŁÓDZKI
Sygnatura:
RPO/527791/06/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2006-03-21
Opis sprawy:
1-2. w sprawie naruszenia praw dziecka w niektórych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Łodzi.
Adresat:
PREZYDENT MIASTA
Sygnatura:
RPO/527791/06/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2006-03-21
Opis sprawy:
1-2. w sprawie naruszenia praw dziecka w niektórych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Łodzi.
Adresat:
SĄD OKRĘGOWY
Sygnatura:
RPO/498916/05/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2006-03-20
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Sądem Okręgowym w sprawie odwoławczej od postanowienia Sądu Rejonowego oddalającego wniosek o rozwiązanie rodziny zastępczej dla małoletniego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/518546/05/XI/1108.5 RZ
Data sprawy:
2006-03-01
Opis sprawy:
1. W sprawie pomocy finansowej dla dzieci pozbawionych opieki jednego z rodziców.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI
Sygnatura:
RPO/519831/05/XI/1107.4 RZ
Data sprawy:
2006-02-07
Opis sprawy:
1. W sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/521911/06/XI/1113 RZ
Data sprawy:
2006-01-27
Opis sprawy:
1. W sprawie zasiłku z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem.
Adresat:
SENAT KOMISJA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/522320/06/XI/1102 RZ
Data sprawy:
2006-01-24
Opis sprawy:
1. W sprawie instytucji mediacji w sprawach o rozwód i separację.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI
Sygnatura:
RPO/523060/06/XI/1107.2 RZ
Data sprawy:
2006-01-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian w ustawie o systemie oświaty.
Adresat:
SENAT KOMISJA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/522319/06/XI/1113 RZ
Data sprawy:
2006-01-19
Opis sprawy:
1. W sprawie stanowiska RPO w kwestii zgodności art. 12 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych ze standardami ochrony praw dziecka.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/521587/05/XI/1108.4 RZ
Data sprawy:
2006-01-13
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy ze skargi Anny U. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta, odmawiającą Annie U. zaliczki alimentacyjnej na dzieci.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/383896/01/XI/1104 RZ
Data sprawy:
2006-01-05
Opis sprawy:
1. W sprawie potrzeby uregulowania zasad przeprowadzania badań DNA dla celów postępowań sądowych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/518546/05/XI/1108.5 RZ
Data sprawy:
2005-12-22
Opis sprawy:
1. W sprawie pomocy finansowej dla dzieci pozbawionych opieki jednego z rodziców.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/506988/05/XI/1108.1 RZ
Data sprawy:
2005-12-22
Opis sprawy:
1. W sprawie potrzeby rozważenia ponownej zmiany art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI
Sygnatura:
RPO/513066/05/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2005-12-08
Opis sprawy:
1. W sprawie problemów ujawnionych w skargach wpływających do Rzecznika Praw Obywatelskich po przeprowadzeniu "nowej" matury.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/511166/05/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2005-12-01
Opis sprawy:
1. W sprawie rodzin zastępczych oraz opieki nad dziećmi niedostosowanymi społecznie.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/398773/02/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2005-11-24
Opis sprawy:
1. W sprawie realizacji programu pomocy dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/517751/05/XI/1109 RZ
Data sprawy:
2005-11-23
Opis sprawy:
1. W sprawie utraty zasiłku rodzinnego przez osoby wyjeżdżające za granicę.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/499797/05/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2005-11-22
Opis sprawy:
1. W sprawie braku możliwości uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego przez rodziców zastępczych dziecka niepełnosprawnego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/517325/05/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2005-11-22
Opis sprawy:
1-4. W sprawie stanu przestrzegania praw małoletnich cudzoziemców bez opieki ubiegających się o status uchodźcy.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI
Sygnatura:
RPO/517325/05/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2005-11-22
Opis sprawy:
1-4. W sprawie stanu przestrzegania praw małoletnich cudzoziemców bez opieki ubiegających się o status uchodźcy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/517325/05/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2005-11-22
Opis sprawy:
1-4. W sprawie stanu przestrzegania praw małoletnich cudzoziemców bez opieki ubiegających się o status uchodźcy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/517325/05/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2005-11-22
Opis sprawy:
1-4. W sprawie stanu przestrzegania praw małoletnich cudzoziemców bez opieki ubiegających się o status uchodźcy.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/514903/05/XI/1108 RZ
Data sprawy:
2005-11-02
Opis sprawy:
1. W sprawie świadczeń rodzinnych.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/514903/05/XI/1108 RZ
Data sprawy:
2005-11-02
Opis sprawy:
1. W sprawie świadczeń rodzinnych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/453775/03/XI/1103.8 RZ
Data sprawy:
2005-10-05
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku możliwości wszczęcia przed sądem przez najbliższych członków rodziny osoby uzależnionej od alkoholu postępowania o zastosowanie wobec tej osoby obowiązku poddania się leczeniu.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/497234/05/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2005-08-31
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stypendiów dla dzieci byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/513487/05/XI/1101 RZ
Data sprawy:
2005-08-31
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie ujawnionych w orzecznictwie Sądu Najwyższego rozbieżności w wykładni i stosowaniu przepisów dotyczących zakazu kontaktów z dziećmi orzeczonego wobec rodziców dysponujących władzą rodzicielską.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/476784/04/XI/1103.7 RZ
Data sprawy:
2005-08-31
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej.
Adresat:
RADA MIEJSKA
Sygnatura:
RPO/506955/05/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2005-08-26
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 5 ust. 2 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy K.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/513066/05/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2005-08-24
Opis sprawy:
1. W sprawie przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/491629/04/XI/1103.4 RZ
Data sprawy:
2005-07-27
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku uprawnienia osoby ubezwłasnowolnionej do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia.
Adresat:
WÓJT GMINY
Sygnatura:
RPO/510153/05/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2005-07-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję 70c/2005 Wójta Gminy z dnia 25.05.2005 r. odmawiającą przyznania Ewelinie Z. - uczennicy gimnazjum stypendium szkolnego w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na okres od 1.01.2005 r. do 30.06.2005 r.
Adresat:
WÓJT GMINY
Sygnatura:
RPO/510152/05/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2005-07-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję 70a/2005 Wójta Gminy z dnia 25.05.2005 r. odmawiającą przyznania Sebastianowi Z. - uczniowi gimnazjum stypendium szkolnego w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na okres od 1.01.2005 r. do 30.06.2005 r.
Adresat:
WÓJT GMINY
Sygnatura:
RPO/510151/05/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2005-07-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję 70/2005 Wójta Gminy z dnia 25.05.2005 r. odmawiającą przyznania Marioli Z., uczennicy Zespołu Szkół w P., stypendium szkolnego w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na okres od 1.01.2005 r. do 30.06.2005 r.
Adresat:
WÓJT GMINY
Sygnatura:
RPO/506792/05/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2005-07-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję 70b/2005 Wójta Gminy z dnia 25.05.2005 r. odmawiającą przyznania Magdalenie Z. - uczennicy gimnazjum stypendium szkolnego w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na okres od 1.01.2005 r. do 30.06.2005 r.
Adresat:
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA
Sygnatura:
RPO/398773/02/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2005-07-12
Opis sprawy:
1. W sprawie realizacji programu pomocy dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/398773/02/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2005-07-12
Opis sprawy:
1. W sprawie realizacji programu pomocy dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/453775/03/XI/1103.8 RZ
Data sprawy:
2005-07-06
Opis sprawy:
1. W sprawie prac nad nowelizacją ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/383896/01/XI/1104 RZ
Data sprawy:
2005-06-30
Opis sprawy:
1-3. W sprawie przedłużających się prac nad aktem prawnym regulującym warunki przeprowadzania badań DNA dla celów sądowych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/383896/01/XI/1104 RZ
Data sprawy:
2005-06-30
Opis sprawy:
1-3. W sprawie przedłużających się prac nad aktem prawnym regulującym warunki przeprowadzania badań DNA dla celów sądowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/383896/01/XI/1104 RZ
Data sprawy:
2005-06-30
Opis sprawy:
1-3. W sprawie przedłużających się prac nad aktem prawnym regulującym warunki przeprowadzania badań DNA dla celów sądowych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/507482/05/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2005-06-30
Opis sprawy:
1. W sprawie korzystania przez uczniów szkół policealnych z burs szkolnych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/398773/02/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2005-06-22
Opis sprawy:
1. W sprawie realizacji programu pomocy dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/506988/05/XI/1108.1 RZ
Data sprawy:
2005-06-16
Opis sprawy:
1. w sprawie zaspokajania długów alimentacyjnych z majątku wspólnego małżonków.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/497234/05/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2005-06-13
Opis sprawy:
1-2 W sprawie stypendiów dla dzieci byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/497234/05/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2005-06-13
Opis sprawy:
1-2 W sprawie stypendiów dla dzieci byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/506375/05/XI/1108 RZ
Data sprawy:
2005-06-03
Opis sprawy:
1. W sprawie komorniczej egzekucji należności alimentacyjnych.
Adresat:
MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/434183/03/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2005-06-01
Opis sprawy:
W sprawie wykonywania orzeczeń sądów rodzinnych polegających na umieszczaniu w odpowiednich placówkach nieletnich oraz małoletnich.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/434183/03/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2005-06-01
Opis sprawy:
W sprawie wykonywania orzeczeń sądów rodzinnych polegających na umieszczaniu w odpowiednich placówkach nieletnich oraz małoletnich.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/434183/03/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2005-06-01
Opis sprawy:
W sprawie wykonywania orzeczeń sądów rodzinnych polegających na umieszczaniu w odpowiednich placówkach nieletnich oraz małoletnich.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/434183/03/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2005-06-01
Opis sprawy:
W sprawie wykonywania orzeczeń sądów rodzinnych polegających na umieszczaniu w odpowiednich placówkach nieletnich oraz małoletnich.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/466316/04/XI/1111 RZ
Data sprawy:
2005-05-30
Opis sprawy:
1. W sprawie nieprawidłowości w przeprowadzaniu w szkołach działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/418864/02/XI/1103.1 RZ
Data sprawy:
2005-05-17
Opis sprawy:
1. W sprawie ubezwłasnowolnienia.
Adresat:
MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/451217/03/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2005-05-09
Opis sprawy:
1. W sprawie nierealizowania obowiązku szkolnego przez dzieci przebywające w domach pomocy społecznej.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/503158/05/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2005-04-26
Opis sprawy:
1. W sprawie adnotacji na świadectwie dojrzałości o zwolnieniu z egzaminu maturalnego w przypadku uzyskania przez maturzystę tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej.
Adresat:
MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/498607/05/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2005-04-20
Opis sprawy:
1. W sprawie pomocy w usamodzielnianiu wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych.
Adresat:
MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/498990/05/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2005-04-20
Opis sprawy:
1. W sprawie finansowania rodzin zastępczych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/501811/05/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2005-04-13
Opis sprawy:
1.W sprawie nowej matury.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/466316/04/XI/1111 RZ
Data sprawy:
2005-03-09
Opis sprawy:
1. W sprawie stanu przestrzegania praw osób małoletnich uzależnionych od środków psychoaktywnych, przebywających w ośrodkach terapeutycznych.
Adresat:
MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/415804/02/XI/1110 RZ
Data sprawy:
2005-03-09
Opis sprawy:
1. W sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Adresat:
MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/439401/03/XI/1103.3 RZ
Data sprawy:
2005-01-31
Opis sprawy:
1. W sprawie ochrony praw dziecka w związku z realizacją programów telewizyjnych o placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ich wychowankach.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/490191/04/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2005-01-27
Opis sprawy:
1. W sprawie uprawnień uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Adresat:
MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/477562/04/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2005-01-24
Opis sprawy:
1. W sprawie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - mieszkańców domów pomocy społecznej.
Adresat:
MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/474052/04/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2005-01-12
Opis sprawy:
1. W sprawie rodzin zastępczych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/434183/03/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2004-12-28
Opis sprawy:
1.W sprawie nieletnich umieszczanych w policyjnych izbach dziecka - polemika ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/431881/03/XI/1103 RZ
Data sprawy:
2004-12-22
Opis sprawy:
1. W sprawie reformy systemu opieki nad dzieckiem.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/493139/04/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2004-12-22
Opis sprawy:
1. W sprawie określenia kompetencji koordynatorów nadzoru nad przestrzeganiem praw ucznia.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/470646/04/XI/1103 RZ
Data sprawy:
2004-12-21
Opis sprawy:
1. W sprawie dodatku dla rodziców samotnie wychowujących dzieci.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/383896/01/XI/1104 RZ
Data sprawy:
2004-12-08
Opis sprawy:
1. W sprawie przedłużających się prac nad aktem prawnym regulującym warunki przeprowadzania badań DNA dla celów sądowych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/453775/03/XI/1103.8 RZ
Data sprawy:
2004-11-25
Opis sprawy:
1. W sprawie braku możliwości wszczęcia przed sądem przez najbliższych członków rodziny osoby uzależnionej od alkoholu postępowania o zastosowanie wobec tej osoby obowiązku poddania się leczeniu.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/398773/02/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2004-10-28
Opis sprawy:
1. W sprawie pilotażowego programu pomocy dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin.
Adresat:
MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/474052/04/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2004-10-27
Opis sprawy:
1. W sprawie kryteriów przyznawania świadczeń na rzecz dzieci z rodzin zastępczych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/477591/04/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2004-10-14
Opis sprawy:
1. W sprawie ankiet przeprowadzanych na terenie szkoły.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY
Sygnatura:
RPO/481208/04/XI/1403 RZ
Data sprawy:
2004-10-05
Opis sprawy:
1. W sprawie dyskryminacyjnych przepisów dotyczących niepełnosprawnych uprawnionych do renty socjalnej.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/414315/02/XI/1103.5 RZ
Data sprawy:
2004-09-28
Opis sprawy:
1. W sprawie niezgodnej z prawem praktyki wymuszania na rodzicach poddawania procedurze ubezwłasnowolnienia ich dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci przez organy rentowe, w związku z wypłatą rent socjalnych.
Adresat:
MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/485520/04/XI/1111 RZ
Data sprawy:
2004-09-24
Opis sprawy:
1. W sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/480881/04/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2004-09-22
Opis sprawy:
1. W sprawie organizacji i metod nauczania dzieci Polonii.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/484288/04/XI/1108.1 RZ
Data sprawy:
2004-09-22
Opis sprawy:
1. W sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać decyzje ZUS.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/478288/04/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2004-09-16
Opis sprawy:
1. W sprawie projektu rozporządzenia w sprawie rozpowszechniania, sposobu zapowiadania, kwalifikowania i symboli graficznych audycji lub innych przekazów dla małoletnich.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY
Sygnatura:
RPO/467500/04/XI/1108.2 RZ
Data sprawy:
2004-09-03
Opis sprawy:
1. W sprawie zasad przyznawania stypendiów dla młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich i zmarginalizowanych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/480614/04/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2004-09-03
Opis sprawy:
1. W sprawie pomocy na usamodzielnienie dla wychowanków rodzin zastępczych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/472266/04/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2004-08-27
Opis sprawy:
1. W sprawie nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży.
Adresat:
MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/479916/04/XI/1112 RZ
Data sprawy:
2004-07-30
Opis sprawy:
1. W sprawie braku środków finansowych na rozwój programów pomocy dziecku i rodzinie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/434183/03/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2004-07-15
Opis sprawy:
1.W sprawie nieletnich umieszczanych w policyjnych izbach dziecka - polemika ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości.
Adresat:
MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/451217/03/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2004-07-12
Opis sprawy:
1. W sprawie małoletnich i nieletnich umieszczanych w nieprzystosowanych dla nich domach pomocy społecznej.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/470256/04/XI/1111 RZ
Data sprawy:
2004-07-01
Opis sprawy:
1. W sprawie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - kontynuacja dyskusji nad kształtem i koncepcją kształcenia specjalnego.
Adresat:
MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/475939/04/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2004-06-16
Opis sprawy:
1. W sprawie świadczeń dla dzieci z rodzin zastępczych.
Adresat:
MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/414315/02/XI/1103.5 RZ
Data sprawy:
2004-06-16
Opis sprawy:
1. W sprawie sposobu wypłaty rent socjalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Adresat:
MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/477116/04/XI/1103.7 RZ
Data sprawy:
2004-06-16
Opis sprawy:
1. W sprawie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/439954/03/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2004-05-25
Opis sprawy:
1. W sprawie "Procedur postępowania nauczycieli i metod współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją".
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/474428/04/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2004-05-18
Opis sprawy:
1. W sprawie unieważnienia przez Opolskiego Kuratora Oświaty egzaminu dojrzałości oraz zarządzenia ponownego egzaminu.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/470256/04/XI/1111 RZ
Data sprawy:
2004-05-04
Opis sprawy:
1. W sprawie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/470377/04/XI/1103 RZ
Data sprawy:
2004-04-07
Opis sprawy:
1. W sprawie zagrożeń związanych z wejściem w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/467501/04/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2004-04-07
Opis sprawy:
1. W sprawie zasad przyjmowania dzieci do szkół i przedszkoli.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/355719/00/XI/1101 RZ
Data sprawy:
2004-03-17
Opis sprawy:
1. W sprawie zapowiadanej nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Adresat:
RZECZNIK PRAW DZIECKA
Sygnatura:
RPO/439401/03/XI/1103.3 RZ
Data sprawy:
2004-03-10
Opis sprawy:
1-4. W sprawie ochrony praw dziecka w związku z realizacją audycji telewizyjnych na terenie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/439401/03/XI/1103.3 RZ
Data sprawy:
2004-03-10
Opis sprawy:
1-4. W sprawie ochrony praw dziecka w związku z realizacją audycji telewizyjnych na terenie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/383896/01/XI/1104 RZ
Data sprawy:
2004-03-04
Opis sprawy:
1. W sprawie braku regulacji określającej zasady przeprowadzania dowodu z DNA w postępowaniu sądowym.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/439401/03/XI/1103.3 RZ
Data sprawy:
2004-03-04
Opis sprawy:
1-4. W sprawie ochrony praw dziecka w związku z realizacją audycji telewizyjnych na terenie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/414315/02/XI/1103.5 RZ
Data sprawy:
2004-02-19
Opis sprawy:
1. W sprawie sposobu wypłaty rent socjalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/433434/03/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2004-02-12
Opis sprawy:
1. W sprawie rodzinnych domów dziecka.
Adresat:
SEJM KOMISJA EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY
Sygnatura:
RPO/461149/04/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2004-01-22
Opis sprawy:
1-2. Uwagi RPO do przepisów ustawy o systemie oświaty.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/461149/04/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2004-01-22
Opis sprawy:
1-2. Uwagi RPO do przepisów ustawy o systemie oświaty.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/434183/03/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2004-01-09
Opis sprawy:
1. W sprawie nieletnich umieszczanych w policyjnych izbach dziecka.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/457236/03/XI/1108.2 RZ
Data sprawy:
2004-01-06
Opis sprawy:
1. W sprawie zapowiedzi wprowadzenia rozwiązań pozwalających na skuteczniejszą egzekucję alimentów.
Adresat:
RADA MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/410920/02/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2003-12-12
Opis sprawy:
W sprawie stypendiów dla dzieci byłych pracowników PGR.
Adresat:
KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA CYWILNEGO PRZY MINISTRZE SPARAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/418864/02/XI/1103.1 RZ
Data sprawy:
2003-12-11
Opis sprawy:
1. W sprawie ubezwłasnowolnienia.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/439401/03/XI/1103.3 RZ
Data sprawy:
2003-12-02
Opis sprawy:
1-3. W sprawie ochrony prawa do prywatności dzieci - bohaterów telenoweli dokumentalnej realizowanej w placówkach socjalizacyjnych.
Adresat:
KOMISJA NADZWYCZAJNA DO ROZP. OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O ZAKAZIE PROMOWANIA PRZEMOCY W ŚR.MASOWEGO PRZEKAZU SEJMRP
Sygnatura:
RPO/358356/00/XI/1110 RZ
Data sprawy:
2003-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zakazie promowania przemocy w środkach masowego przekazu w sprawie przedłużających się prac nad projektem ustawy o zakazie promowania przemocy w środkach masowego przekazu.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/358356/00/XI/1110 RZ
Data sprawy:
2003-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie przedłużających się prac nad projektem ustawy o zakazie promowania przemocy w środkach masowego przekazu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/434183/03/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2003-10-24
Opis sprawy:
1. W sprawie nieletnich umieszczanych w Policyjnych Izbach Dziecka niezgodnie z treścią art. 40 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
Sygnatura:
RPO/453781/03/XI/1103.7 RZ
Data sprawy:
2003-10-23
Opis sprawy:
1. Uwagi do projektu ustawy o pomocy społecznej, w części dotyczącej opieki nad dzieckiem i rodziną (druk sejmowy nr 2012).
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/451217/03/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2003-10-22
Opis sprawy:
1. W sprawie małoletnich i nieletnich umieszczanych w nieprzystosowanych dla nich domach pomocy społecznej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/393095/01/XI/1103.7 RZ
Data sprawy:
2003-10-08
Opis sprawy:
1. W sprawie profilaktycznej funkcji ośrodków kuratorskich.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/431801/03/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2003-10-01
Opis sprawy:
1. W sprawie utrzymującej się sytuacji niedoboru środków finansowych na wypłatę obligatoryjnych świadczeń dla rodzin zastępczych i ich wychowanków.
Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
Sygnatura:
RPO/421293/02/XI/1103.8 RZ
Data sprawy:
2003-09-03
Opis sprawy:
1-3. W sprawie niewydania rozporządzeń dotyczących przeciwdziałania narkomanii.
Adresat:
SEJM KOMISJA ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/421293/02/XI/1103.8 RZ
Data sprawy:
2003-09-03
Opis sprawy:
1-3. W sprawie niewydania rozporządzeń dotyczących przeciwdziałania narkomanii.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/442222/03/XI/1108.2 RZ
Data sprawy:
2003-09-03
Opis sprawy:
1. W sprawie napływających do Rzecznika skarg dotyczących zaprzestania przez ZUS wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób, które uzyskały pełnoletność.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/358356/00/XI/1110 RZ
Data sprawy:
2003-09-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą i demoralizacją w mediach.
Adresat:
SEJM KOMISJA KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU
Sygnatura:
RPO/358356/00/XI/1110 RZ
Data sprawy:
2003-09-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury i Środów Przekazu w sprawie ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą i demoralizacją w mediach.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY
Sygnatura:
RPO/358356/00/XI/1110 RZ
Data sprawy:
2003-09-03
Opis sprawy:
Wystąpienie od Ministra Kultury w sprawie ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą i demoralizacją w mediach.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/377276/01/XI/1103.6 RZ
Data sprawy:
2003-08-28
Opis sprawy:
1. W sprawie potrzeby wprowadzenia zapisu do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o obowiązku poszanowania godności dziecka jako jednego z fundamentalnych wymogów wykonywania władzy rodzicielskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/421293/02/XI/1103.8 RZ
Data sprawy:
2003-08-26
Opis sprawy:
1-3. W sprawie niewydania rozporządzeń dotyczących przeciwdziałania narkomanii.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/398701/02/XI/106.3 RZ
Data sprawy:
2003-08-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie potrzeby doprecyzowania regulacji zabezpieczającej przed powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły osobie podejrzanej o popełnienie przestępstwa - prośba o ponowne zajęcie stanowiska.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/398773/02/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2003-07-31
Opis sprawy:
1. W sprawie zapewnienia sprawniejszej współpracy nad przyjęciem i wdrożeniem programu wielospecjalistycznej pomocy dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/439401/03/XI/1103.3 RZ
Data sprawy:
2003-07-29
Opis sprawy:
1-3. W sprawie ochrony prawa do prywatności dzieci - bohaterów telenoweli dokumentalnej realizowanej w placówkach socjalizacyjnych.
Adresat:
ZARZĄD SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SA
Sygnatura:
RPO/439401/03/XI/1103.3 RZ
Data sprawy:
2003-07-24
Opis sprawy:
1-3. W sprawie ochrony prawa do prywatności dzieci - bohaterów telenoweli dokumentalnej realizowanej w placówkach socjalizacyjnych.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/439401/03/XI/1103.3 RZ
Data sprawy:
2003-07-24
Opis sprawy:
1-3. W sprawie ochrony prawa do prywatności dzieci - bohaterów telenoweli dokumentalnej realizowanej w placówkach socjalizacyjnych.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/442222/03/XI/1108.2 RZ
Data sprawy:
2003-07-18
Opis sprawy:
1. W sprawie napływających do Rzecznika skarg dotyczących zaprzestania przez ZUS wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób, które uzyskały pełnoletność.
Adresat:
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Sygnatura:
RPO/445736/03/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2003-07-09
Opis sprawy:
1-3. W sprawie reformy systemu opieki nad dzieckiem.
Adresat:
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
Sygnatura:
RPO/445736/03/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2003-07-09
Opis sprawy:
1-3. W sprawie reformy systemu opieki nad dzieckiem.
Adresat:
WICEPREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/445736/03/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2003-07-09
Opis sprawy:
1-3. W sprawie reformy systemu opieki nad dzieckiem.
Adresat:
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Sygnatura:
RPO/445095/03/XI/1103.7 RZ
Data sprawy:
2003-07-01
Opis sprawy:
1. W sprawie wstrzymanej realizacji programu stanowiącego wykonanie uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 4.07.2001 r. w sprawie kierunków przekształceń organizacyjnych systemu opieki nad rodziną i dzieckiem.
Adresat:
ZARZĄD SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SA
Sygnatura:
RPO/439401/03/XI/1103.3 RZ
Data sprawy:
2003-06-12
Opis sprawy:
1-3. W sprawie ochrony prawa do prywatności dzieci - bohaterów telenoweli dokumentalnej realizowanej w placówkach socjalizacyjnych.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/439401/03/XI/1103.3 RZ
Data sprawy:
2003-06-12
Opis sprawy:
1-3. W sprawie ochrony prawa do prywatności dzieci - bohaterów telenoweli dokumentalnej realizowanej w placówkach socjalizacyjnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/415804/02/XI/1110 RZ
Data sprawy:
2003-05-26
Opis sprawy:
1. W sprawie ochrony dzieci będących ofiarami przestępstw w rodzinie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/393095/01/XI/1103.7 RZ
Data sprawy:
2003-05-21
Opis sprawy:
1. W sprawie kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/418864/02/XI/1103.1 RZ
Data sprawy:
2003-05-14
Opis sprawy:
1-2. W sprawie poprawy stanu ochrony praw osób poddawanych procedurze ubezwłasnowolnienia.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/398701/02/XI/106.3 RZ
Data sprawy:
2003-04-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie potrzeby doprecyzowania regulacji zabezpieczającej przed powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły osobie podejrzanej o popełnienie przestępstwa.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/355719/00/XI/1101 RZ
Data sprawy:
2003-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wyeliminowania nieprawidłowości związanych z realizacją orzeczeń sądowych o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu i ograniczeń w dostępie do lecznictwa odwykowego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/401402/02/XI/1103.2 RZ
Data sprawy:
2003-04-03
Opis sprawy:
1. W sprawie stosowania Konwencji dot. cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.
Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
Sygnatura:
RPO/411155/02/XI/1106 RZ
Data sprawy:
2003-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie próby przywrócenia do systemu oświaty placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych funkcjonujących w systemie pomocy społecznej.
Adresat:
SEJM PODKOMISJA D/S DZIECI I MŁODZIEŻY
Sygnatura:
RPO/411155/02/XI/1106 RZ
Data sprawy:
2003-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Podkomisji ds. Dzieci i Młodzieży w sprawie próby przywrócenia do systemu oświaty placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych funkcjonujących w systemie pomocy społecznej.
Adresat:
SEJMOWA KOMISJA EDUKACJI NAUKI I MŁODZIEŻY
Sygnatura:
RPO/411155/02/XI/1106 RZ
Data sprawy:
2003-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie próby przywrócenia do systemu oświaty placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych funkcjonujących w systemie pomocy społecznej.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/398773/02/XI/106.3 RZ
Data sprawy:
2003-04-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby przystąpienia do realizacji założeń pilotażu programu rządowego "Wczesna, wielospecjalistyczna, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie".
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/411155/02/XI/1106 RZ
Data sprawy:
2003-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie próby przywrócenia do systemu oświaty placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych funkcjonujących w systemie pomocy społecznej.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/431801/03/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2003-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie poważnych ograniczeń w wypłacaniu obligatoryjnych świadczeń z pomocy społecznej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz świadczeń należnych usamodzielnianym pełnoletnim wychowankom tych rodzin.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/415804/02/XI/1110 RZ
Data sprawy:
2003-03-17
Opis sprawy:
1-2. W sprawie realizacji konstytucyjnego prawa dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją w trakcie postępowań karnych prowadzonych w związku z przestępstwami popełnionymi na szkodę dziecka.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/435566/03/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2003-03-14
Opis sprawy:
1. W sprawie udziału dzieci niepełnosprawnych w zajęciach szkolnych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/421066/02/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2003-03-06
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podręczników i egzaminów szkolnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/410920/02/XI/106.3 RZ
Data sprawy:
2003-03-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie stypendiów dla dzieci byłych pracowników PGR.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/398701/02/XI/106.3 RZ
Data sprawy:
2003-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie przepisów dotyczących zawieszenia w pełnieniu czynności służbowych dyrektora szkoły oraz wymagań wobec osób zajmujących stanowiska dyrektorów szkół.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/431881/03/XI/1103 RZ
Data sprawy:
2003-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zagrożeń dla realizacji reformy systemu opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/349060/00/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2003-01-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/426819/02/XI/1109 RZ
Data sprawy:
2003-01-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku koordynacji polityki społecznej dotyczącej dziecka i rodziny.
Adresat:
SEJMOWA PODKOMISJA DO SPRAW DZIECI I MŁODZIEŻY
Sygnatura:
RPO/410077/02/XI/1103.6 RZ
Data sprawy:
2003-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Podkomisji ds. Dzieci i Młodzieży w sprawie zwiększenia uprawnień dzieci w sprawach opiekuńczych (obowiązek wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka przez sąd w sprawach dotyczących małoletniego).
Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
Sygnatura:
RPO/410077/02/XI/1103.6 RZ
Data sprawy:
2003-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie zwiększenia uprawnień dzieci w sprawach opiekuńczych (obowiązek wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka przez sąd w sprawach dotyczących małoletniego).
Adresat:
SEJM KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA
Sygnatura:
RPO/410077/02/XI/1103.6 RZ
Data sprawy:
2003-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie zwiększenia uprawnień dzieci w sprawach opiekuńczych (obowiązek wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka przez sąd w sprawach dotyczących małoletniego).
Adresat:
SEJMOWA PODKOMISJA DO SPRAW DZIECI I MŁODZIEŻY
Sygnatura:
RPO/428299/03/XI/106.3 RZ
Data sprawy:
2003-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Podkomisji ds. Dzieci i Młodzieży w sprawie podjęcia działań mających na celu stworzenie podstaw spójnego i kompletnego systemu informacji o realizacji obowiązku nauki przez dzieci i młodzież.
Adresat:
SEJMOWA KOMISJA EDUKACJI NAUKI I MŁODZIEŻY
Sygnatura:
RPO/428299/03/XI/106.3 RZ
Data sprawy:
2003-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie podjęcia działań mających na celu stworzenie podstaw spójnego i kompletnego systemu informacji o realizacji obowiązku nauki przez dzieci i młodzież.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/401402/02/XI/1103.2 RZ
Data sprawy:
2003-01-21
Opis sprawy:
1. W sprawie stosowania Konwencji dot. cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/428299/03/XI/106.3 RZ
Data sprawy:
2003-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie podjęcia działań mających na celu stworzenie podstaw spójnego i kompletnego systemu informacji o realizacji obowiązku nauki przez dzieci i młodzież.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/383896/01/XI/1104 RZ
Data sprawy:
2003-01-14
Opis sprawy:
1. W sprawie braku przepisów określających procedury przeprowadzania badań DNA w sprawach o pochodzenie dziecka.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/410077/02/XI/1103.6 RZ
Data sprawy:
2003-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwiększenia uprawnień dzieci w sprawach opiekuńczych (obowiązek wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka przez sąd w sprawach dotyczących małoletniego).
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/415804/02/XI/1110 RZ
Data sprawy:
2003-01-06
Opis sprawy:
1-2. W sprawie realizacji konstytucyjnego prawa dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją w trakcie postępowań karnych prowadzonych w związku z przestępstwami popełnionymi na szkodę dziecka.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/421064/02/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2003-01-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie poważnych ograniczeń w wypłacaniu świadczeń obligatoryjnych z pomocy społecznej należnych dzieciom w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnianym pełnoletnim wychowankom placówek opieki.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/380368/01/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2002-12-11
Opis sprawy:
1. Uwagi do projektu nowelizacji ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/411155/02/XI/1106 RZ
Data sprawy:
2002-12-09
Opis sprawy:
1-3. W sprawie niezasadności przenoszenia do systemu oświaty placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym młodzieżowych ośrodków wychowawczych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/425313/02/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2002-12-04
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności upoważnienia zawartego w ustawie o systemie oświaty, do uregulowania w drodze rozporządzenia problematyki kryteriów i warunków udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/355719/00/XI/1101 RZ
Data sprawy:
2002-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trudności w wykonywaniu orzeczeń sądowych o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/415796/02/XI/106.3 RZ
Data sprawy:
2002-11-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie niezgodności przepisów aktów wykonawczych z normami ustawy o systemie oświaty w zakresie zasad oceniania uczniów.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/349060/00/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2002-11-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/349060/00/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2002-11-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/383896/01/XI/1104 RZ
Data sprawy:
2002-11-21
Opis sprawy:
1. W sprawie braku przepisów określających procedury przeprowadzania badań DNA w sprawach o pochodzenie dziecka.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/405066/02/XI/1018.3.2 RZ
Data sprawy:
2002-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opieki zdrowotnej dla dzieci przebywających w różnego rodzaju placówkach.
Adresat:
SEJM KOMISJA ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/405066/02/XI/1018.3.2 RZ
Data sprawy:
2002-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Zdrowia w sprawie opieki zdrowotnej dla dzieci przebywających w różnego rodzaju placówkach.
Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
Sygnatura:
RPO/405066/02/XI/1018.3.2 RZ
Data sprawy:
2002-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie opieki zdrowotnej dla dzieci przebywających w różnego rodzaju placówkach.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/405066/02/XI/1018.3.2 RZ
Data sprawy:
2002-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki zdrowotnej dla dzieci przebywających w różnego rodzaju placówkach.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/393095/01/XI/1103.7 RZ
Data sprawy:
2002-11-07
Opis sprawy:
1. W sprawie blankietowego charakteru upoważnienia do wydania rozporządzenia o ośrodkach kuratorskich zawartego w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/421066/02/XI/106.3 RZ
Data sprawy:
2002-11-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wątpliwości co do zgodności z upoważnieniem ustawowym przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24.04.2002 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/422328/02/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2002-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby wydania rozporządzenia określającego tryb przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów matki i dziecka przy zakładach karnych oraz zasady działania tych placówek.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/401402/02/XI/1103.2 RZ
Data sprawy:
2002-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.
Adresat:
SEJM KOMISJA ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/421293/02/XI/1018.5 RZ
Data sprawy:
2002-10-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Zdrowia w sprawie niewydania rozporządzeń dotyczących przeciwdziałania narkomanii.
Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
Sygnatura:
RPO/421293/02/XI/1018.5 RZ
Data sprawy:
2002-10-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie niewydania rozporządzeń dotyczących przeciwdziałania narkomanii.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/421293/02/XI/1018.5 RZ
Data sprawy:
2002-10-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niewydania rozporządzeń dotyczących przeciwdziałania narkomanii.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/355719/00/XI/1101 RZ
Data sprawy:
2002-10-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do lecznictwa odwykowego.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/380368/01/XI/106.3 RZ
Data sprawy:
2002-09-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uwag do projektu nowelizacji ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty.
Adresat:
SEJM KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA
Sygnatura:
RPO/418864/02/XI/1103.1 RZ
Data sprawy:
2002-09-23
Opis sprawy:
1-2. W sprawie poprawy stanu ochrony praw osób poddawanych procedurze ubezwłasnowolnienia.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/418864/02/XI/1103.1 RZ
Data sprawy:
2002-09-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie poprawy stanu ochrony praw osób poddawanych procedurze ubezwłasnowolnienia.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/393095/01/XI/1103.7 RZ
Data sprawy:
2002-09-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad funkcjonowania ośrodków kuratorskich.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/399725/02/XI/1103.2 RZ
Data sprawy:
2002-09-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie utrudnień w realizacji prawa do kontaktów ojca z małoletnim dzieckiem objętym ochroną na podstawie ustawy o świadku koronnym.
Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
Sygnatura:
RPO/415804/02/XI/1110 RZ
Data sprawy:
2002-08-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie realizacji konstytucyjnego prawa dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją w trakcie postępowań karnych prowadzonych w związku z przestępstwami popełnionymi na szkodę dziecka.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/415804/02/XI/1110 RZ
Data sprawy:
2002-08-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji konstytucyjnego prawa dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją w trakcie postępowań karnych prowadzonych w związku z przestępstwami popełnionymi na szkodę dziecka.
Adresat:
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Sygnatura:
RPO/414692/02/XI/1106 RZ
Data sprawy:
2002-08-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie opłat rodziców i opiekunów prawnych za pobyt nieletnich i małoletnich w placówkach opieki całodobowej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/416077/02/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2002-08-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie stanu przestrzegania praw niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w domach pomocy społecznej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/416077/02/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2002-08-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stanu przestrzegania praw niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w domach pomocy społecznej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/414692/02/XI/1106 RZ
Data sprawy:
2002-08-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opłat rodziców i opiekunów prawnych za pobyt nieletnich i małoletnich w placówkach opieki całodobowej.
Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
Sygnatura:
RPO/411155/02/XI/1106 RZ
Data sprawy:
2002-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, do wiadomości Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie niezasadności przenoszenia do systemu oświaty placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym młodzieżowych ośrodków wychowawczych.
Adresat:
SEJMOWA KOMISJA EDUKACJI NAUKI I MŁODZIEŻY
Sygnatura:
RPO/411155/02/XI/1106 RZ
Data sprawy:
2002-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, do wiadomości Przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie niezasadności przenoszenia do systemu oświaty placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym młodzieżowych ośrodków wychowawczych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/411155/02/XI/1106 RZ
Data sprawy:
2002-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, do wiadomości Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie niezasadności przenoszenia do systemu oświaty placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym młodzieżowych ośrodków wychowawczych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/382800/01/XI/1109 RZ
Data sprawy:
2002-07-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ograniczeń w wypłacie świadczeń obligatoryjnych na rzecz dzieci z rodzin zastępczych oraz na usamodzielnienie wychowanków placówek opieki.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/413914/02/XI/106.3 RZ
Data sprawy:
2002-07-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wstrzymania publikacji raportu zespołu naukowców zleconego przez MENiS dla oceny ograniczeń możliwości uzyskania wykształcenia średniego.
Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
Sygnatura:
RPO/411155/02/XI/1106 RZ
Data sprawy:
2002-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie podjęcia zmian legislacyjnych mających na celu przywrócenie do systemu oświaty placówek resocjalizacyjnych, interwencyjnych i socjoterapii, w skład których wchodzi szkoła.
Adresat:
SEJMOWA KOMISJA EDUKACJI NAUKI I MŁODZIEŻY
Sygnatura:
RPO/411155/02/XI/1106 RZ
Data sprawy:
2002-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie podjęcia zmian legislacyjnych mających na celu przywrócenie do systemu oświaty placówek resocjalizacyjnych, interwencyjnych i socjoterapii, w skład których wchodzi szkoła.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/411155/02/XI/1106 RZ
Data sprawy:
2002-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podjęcia zmian legislacyjnych mających na celu przywrócenie do systemu oświaty placówek resocjalizacyjnych, interwencyjnych i socjoterapii, w skład których wchodzi szkoła.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/411155/02/XI/1106 RZ
Data sprawy:
2002-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia zmian legislacyjnych mających na celu przywrócenie do systemu oświaty placówek resocjalizacyjnych, interwencyjnych i socjoterapii, w skład których wchodzi szkoła.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/407666/02/XI/106.3 RZ
Data sprawy:
2002-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie dostępności dokumentacji oceniania ucznia.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/405066/02/XI/1018.3.2 RZ
Data sprawy:
2002-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zorganizowania opieki medycznej na terenie placówek opieki całodobowej.
Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
Sygnatura:
RPO/408240/02/XI/1108 RZ
Data sprawy:
2002-06-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie objęcia pomocą finansową dzieci mimo niemożności ustalenia pochodzenia dziecka od ojca - osoby zobowiązanej do alimentacji.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/401402/02/XI/1103.2 RZ
Data sprawy:
2002-06-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie respektowania praw dzieci w postępowaniach prowadzonych w trybie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/410784/02/XI/106.3 RZ
Data sprawy:
2002-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niezgodnego z Konstytucją wprowadzenia dodatkowych warunków wydawania świadectw szkolnych z wyróżnieniem dla uczniów kończących szkoły podstawowe i gimnazja w roku szkolnym 2001/2002.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/410077/02/XI/1103.6 RZ
Data sprawy:
2002-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozszerzenia uprawnień procesowych małoletnich w dotyczących ich sprawach opiekuńczych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/355719/00/XI/1101 RZ
Data sprawy:
2002-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie stanu wykonywania orzeczeń o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wydawanych przez sądy na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/355719/00/XI/1101 RZ
Data sprawy:
2002-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanu wykonywania orzeczeń o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wydawanych przez sądy na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/408683/02/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2002-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uregulowań dotyczących usamodzielniania wychowanków placówek całodobowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/383896/01/XI/1104 RZ
Data sprawy:
2002-04-26
Opis sprawy:
1. W sprawie braku przepisów określających procedury przeprowadzania badań DNA w sprawach o pochodzenie dziecka.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/405812/02/XI/1101 RZ
Data sprawy:
2002-04-24
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie konieczności uzyskania zgody matki na uznanie dziecka.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/399725/02/XI/1103.2 RZ
Data sprawy:
2002-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie utrudnień w realizacji prawa do kontaktów ojca z małoletnim dzieckiem objętym ochroną na podstawie ustawy o świadku koronnym.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/405066/02/XI/1018.3.2 RZ
Data sprawy:
2002-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie problemów zasygnalizowanych w "Informacji RPO na temat stanu przestrzegania podstawowych praw pacjentów w szpitalach dziecięcych, ze szczególnym uwzględnieniem szpitali psychiatrycznych".
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/405066/02/XI/1018.3.2 RZ
Data sprawy:
2002-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów zasygnalizowanych w "Informacji RPO na temat stanu przestrzegania podstawowych praw pacjentów w szpitalach dziecięcych, ze szczególnym uwzględnieniem szpitali psychiatrycznych".
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/405066/02/XI/1018.3.2 RZ
Data sprawy:
2002-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemów zasygnalizowanych w "Informacji RPO na temat stanu przestrzegania podstawowych praw pacjentów w szpitalach dziecięcych, ze szczególnym uwzględnieniem szpitali psychiatrycznych".
Adresat:
URZĄD NADZORU UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH
Sygnatura:
RPO/355719/00/XI/1101 RZ
Data sprawy:
2002-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych w sprawie trudności w wykonywaniu orzeczeń sądowych o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/393095/01/XI/1103.7 RZ
Data sprawy:
2002-03-28
Opis sprawy:
1. W sprawie działalności kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/355719/00/XI/1101 RZ
Data sprawy:
2002-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie trudności w wykonywaniu orzeczeń sądowych o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/398773/02/XI/106.3 RZ
Data sprawy:
2002-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych dla wychowanków z niepełnosprawnościami.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/398773/02/XI/106.3 RZ
Data sprawy:
2002-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby opracowania i wdrożenia rządowego programu wczesnej interwencji na rzecz dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/392062/01/XI/1110.3 RZ
Data sprawy:
2002-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie pozbawienia kuratorów społecznych możliwości pełnienia funkcji mediatorów w sprawach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 28.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/393095/01/XI/1103.7 RZ
Data sprawy:
2002-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie działalności kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/348455/00/XI/1110 RZ
Data sprawy:
2001-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie wykorzystywania do żebractwa dzieci i osób bezdomnych.
Adresat:
ZWIĄZEK MIAST POLSKICH
Sygnatura:
RPO/348455/00/XI/1110 RZ
Data sprawy:
2001-12-21
Opis sprawy:
1-3. W sprawie wykorzystywania do żebractwa dzieci i osób bezdomnych.
Adresat:
RZECZNIK PRAW DZIECKA
Sygnatura:
RPO/348455/00/XI/1110 RZ
Data sprawy:
2001-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznika Praw Dziecka w sprawie wykorzystywania do żebractwa dzieci i osób bezdomnych.
Adresat:
URZĄD NADZORU UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH
Sygnatura:
RPO/355719/00/XI/1101 RZ
Data sprawy:
2001-12-13
Opis sprawy:
1. W sprawie trudności w wykonywaniu orzeczeń sądowych o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/355719/00/XI/1101 RZ
Data sprawy:
2001-12-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie trudności w wykonywaniu orzeczeń sądowych o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/393095/01/XI/1103.7 RZ
Data sprawy:
2001-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie działalności kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/380632/01/XI/1101 RZ
Data sprawy:
2001-11-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie potrzeby uruchomienia studiów podyplomowych dla sędziów rodzinnych na kierunku psychologiczno-pedagogicznym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/360790/00/XI/1106 RZ
Data sprawy:
2001-10-31
Opis sprawy:
1. W sprawie realizacji obowiązku szkolnego przez osoby poniżej 18 roku życia, przebywające w aresztach.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/355719/00/XI/1101 RZ
Data sprawy:
2001-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie trudności w wykonywaniu orzeczeń sądowych o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/387659/01/XI/1103.7 RZ
Data sprawy:
2001-08-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wypłacania ryczałtów kuratorom sądowym.
Adresat:
WOJEWODA MAZOWIECKI
Sygnatura:
RPO/380487/01/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2001-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wojewody Mazowieckiego w sprawie likwidacji bądź przekształcenia placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Adresat:
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
Sygnatura:
RPO/380487/01/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2001-07-27
Opis sprawy:
1-16. W sprawie likwidacji bądź przekształcenia placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Adresat:
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
Sygnatura:
RPO/380487/01/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2001-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie likwidacji bądź przekształcenia placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Adresat:
WOJEWODA WARMIŃSKO MAZURSKI
Sygnatura:
RPO/380487/01/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2001-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie likwidacji bądź przekształcenia placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Adresat:
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Sygnatura:
RPO/380487/01/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2001-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji bądź przekształcenia placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Adresat:
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
Sygnatura:
RPO/380487/01/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2001-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie likwidacji bądź przekształcenia placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Adresat:
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Sygnatura:
RPO/380487/01/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2001-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie likwidacji bądź przekształcenia placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Adresat:
WOJEWODA ŚLĄSKI
Sygnatura:
RPO/380487/01/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2001-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wojewody Śląskiego w sprawie likwidacji bądź przekształcenia placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Adresat:
WÓJT GMINY
Sygnatura:
RPO/380487/01/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2001-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wojewody Pomorskiego w sprawie likwidacji bądź przekształcenia placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Adresat:
WOJEWODA PODKARPACKI
Sygnatura:
RPO/380487/01/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2001-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wojewody Podkarpackiego w sprawie likwidacji bądź przekształcenia placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Adresat:
WOJEWODA PODLASKI
Sygnatura:
RPO/380487/01/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2001-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wojewody Podlaskiego w sprawie likwidacji bądź przekształcenia placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Adresat:
WOJEWODA OPOLSKI
Sygnatura:
RPO/380487/01/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2001-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wojewody Opolskiego w sprawie likwidacji bądź przekształcenia placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Adresat:
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
Sygnatura:
RPO/380487/01/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2001-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wojewody Małopolskiego w sprawie likwidacji bądź przekształcenia placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Adresat:
WOJEWODA ŁÓDZKI
Sygnatura:
RPO/380487/01/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2001-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wojewody Łódzkiego w sprawie likwidacji bądź przekształcenia placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Adresat:
WOJEWODA LUBUSKI
Sygnatura:
RPO/380487/01/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2001-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wojewody Lubuskiego w sprawie likwidacji bądź przekształcenia placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Adresat:
WOJEWODA LUBELSKI
Sygnatura:
RPO/380487/01/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2001-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wojewody Lubelskiego w sprawie likwidacji bądź przekształcenia placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/349060/00/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2001-06-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie niewydania przepisów wykonawczych określających zasady działania ośrodków szkolno-wychowawczych.
Adresat:
PREZYDENT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sygnatura:
RPO/377276/01/XI/1103.6 RZ
Data sprawy:
2001-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie uzupełnienia Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o zapis nakładający na rodziców obowiązek respektowania godności dziecka.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/380632/01/XI/1101 RZ
Data sprawy:
2001-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie potrzeby uruchomienia studiów podyplomowych dla sędziów rodzinnych na kierunku psychologiczno-pedagogicznym.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/380368/01/XI/106.3 RZ
Data sprawy:
2001-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu przepisów dotyczących statusu rad rodziców oraz rad oświatowych.
Adresat:
MARSZAŁEK SENATU RP
Sygnatura:
RPO/380368/01/XI/106.3 RZ
Data sprawy:
2001-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie projektu przepisów dotyczących statusu rad rodziców oraz rad oświatowych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/349060/00/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2001-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie niewydania przepisów wykonawczych określających zasady działania ośrodków szkolno-wychowawczych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/356864/00/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2001-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby dokonania zmian przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz przyspieszenia prac nad przepisami wykonawczymi do tej ustawy w zakresie ochrony praw dziecka.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/365796/01/XI/1109 RZ
Data sprawy:
2001-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zadań nałożonych na powiatowe centra pomocy rodzinie w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem.
Adresat:
URZĄD NADZORU UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH
Sygnatura:
RPO/336433/00/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2001-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych w sprawie jakości i dostępności opieki medycznej dla dzieci.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/360790/00/XI/1106 RZ
Data sprawy:
2001-02-06
Opis sprawy:
1. W sprawie realizacji obowiązku szkolnego przez osoby poniżej 18 roku życia, przebywające w aresztach.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/334236/00/XI/1103 RZ
Data sprawy:
2001-01-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wydania dziecka za granicę.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/359645/00/XI/1109 RZ
Data sprawy:
2001-01-02
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pomocy pieniężnej dla dzieci w rodzinach zastępczych - kryterium dochodowe.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/336433/00/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2000-12-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przestrzegania prawa dzieci - pacjentów do właściwej opieki medycznej i rehabilitacji oraz zabezpieczenia odpowiedniego standardu pobytu w szpitalach.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/360790/00/XI/1106 RZ
Data sprawy:
2000-12-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji obowiązku szkolnego przez osoby poniżej 18 roku życia, przebywające w aresztach.
Adresat:
ZARZĄD SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SA
Sygnatura:
RPO/358356/00/XI/1110 RZ
Data sprawy:
2000-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. w sprawie ochrony dzieci przed przemocą, wyzyskiem i demoralizacją w mediach.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S RODZINY
Sygnatura:
RPO/358356/00/XI/1110 RZ
Data sprawy:
2000-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny w sprawie ochrony dzieci przed przemocą, wyzyskiem i demoralizacją w mediach.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/358356/00/XI/1110 RZ
Data sprawy:
2000-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie ochrony dzieci przed przemocą, wyzyskiem i demoralizacją w mediach.
Adresat:
SEJM KOMISJA KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU
Sygnatura:
RPO/358356/00/XI/1110 RZ
Data sprawy:
2000-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie ochrony dzieci przed przemocą, wyzyskiem i demoralizacją w mediach.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/253432/97/XI/1101.1 RZ
Data sprawy:
2000-11-22
Opis sprawy:
1. W sprawie przyspieszenia ratyfikacji przez Polskę umowy o stosunkach prawnych w sprawach cywilnych między Polską a Rumunią.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/345920/00/XI/1108 RZ
Data sprawy:
2000-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie objęcia pomocą finansową wszystkich dzieci pozostających po śmierci zobowiązanych do ich alimentacji rodziców bez stałego zabezpieczenia finansowego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/253432/97/XI/1101.1 RZ
Data sprawy:
2000-09-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie przyspieszenia ratyfikacji przez Polskę umowy o stosunkach prawnych w sprawach cywilnych między Polską a Rumunią.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/348455/00/XI/1110 RZ
Data sprawy:
2000-09-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wprowadzenia ustawowego zapisu umożliwiającego zabezpieczenie sytuacji dziecka w przypadku zagrożenia wyzyskiem, przemocą lub demoralizacją oraz podjęcia w tym zakresie działań szkoleniowych i koordynacyjnych wobec służb pierwszego kontaktu z dziećmi znajdującymi się w takich sytaucjach.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/331216/00/XI/1108 RZ
Data sprawy:
2000-09-07
Opis sprawy:
1. W sprawie ujednolicenia praktyki sądów polskich w zakresie przesyłania za granicę wniosków polskich wierzycieli o egzekucję alimentów z zagranicy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/334236/00/XI/1103 RZ
Data sprawy:
2000-09-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie egzekucji postanowień o wydaniu dziecka uprowadzonego lub zatrzymanego za granicą.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/348455/00/XI/1110 RZ
Data sprawy:
2000-08-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby określenia rozmiarów i przyczyn oraz metod przeciwdziałania zjawisku żebrania, w tym w szczególności żebrania przez dzieci.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/349060/00/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2000-07-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie niewydania przepisów wykonawczych określających zasady działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/348455/00/XI/1110 RZ
Data sprawy:
2000-07-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie potrzeby określenia rozmiarów i przyczyn oraz metod przeciwdziałania zjawisku żebrania, w tym w szczególności żebrania przez dzieci.
Adresat:
URZĄD NADZORU UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH
Sygnatura:
RPO/297965/99/XI/1105 RZ
Data sprawy:
2000-06-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych w sprawie świadczenia usług medycznych i rehabilitacyjnych dzieciom małym i niepełnosprawnym, przebywającym w placówkach opieki całodobowej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/331216/00/XI/1108 RZ
Data sprawy:
2000-06-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ujednolicenia praktyki sądów polskich w zakresie przesyłania za granicę wniosków polskich wierzycieli o egzekucję alimentów z zagranicy.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/197149/95/XI/1109 RZ
Data sprawy:
2000-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zgodności przepisów prawa oświatowego w części dotyczącej realizacji praw ucznia i dziecka - z art.72 ust.3 Konstytucji.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/328428/99/XI/1101.3 RZ
Data sprawy:
2000-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności zaktywizowania sędziów rodzinnych w postępowaniu wykonawczym w sprawach opiekuńczych.
Adresat:
KOMISJA RODZINY SEJM RP
Sygnatura:
RPO/328428/99/XI/1101.3 RZ
Data sprawy:
2000-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Rodziny Sejmu RP w sprawie konieczności zaktywizowania sędziów rodzinnych w postępowaniu wykonawczym w sprawach opiekuńczych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/197149/95/XI/1109 RZ
Data sprawy:
2000-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku pełnego katalogu praw ucznia w statutach ramowych szkoły podstawowej i gimnazjum publicznego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/331216/00/XI/1108 RZ
Data sprawy:
2000-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trudności w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych od osób zamieszkałych za granicą.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/328428/99/XI/1101.3 RZ
Data sprawy:
2000-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby stworzenia rozwiązań prawnych umożliwiających szybkie uregulowanie statusu dzieci porzuconych lub opuszczonych przez rodziców.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/329702/99/XI/1103 RZ
Data sprawy:
2000-01-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przepisów regulujących zasady udzielania pomocy pieniężnej przez państwo na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/314747/99/XI/1105 RZ
Data sprawy:
1999-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zaniedbań w finansowaniu placówek i instytucji opieki nad dzieckiem.