Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po wynikach wystąpień / spraw: umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO

Ilość odnalezionych wyników: 114

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.109.2021
Data sprawy:
2021-12-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego odnośnie kwestii ograniczenia udziału ławników w rozpoznawaniu spraw sądowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.7224.184.2020
Data sprawy:
2020-09-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego dotyczącego wykładni przepisu art. 36a ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.5150.4.2020
Data sprawy:
2020-06-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności przepisów Kodeksu postępowania karnego z Konstytucją.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.511.185.2017
Data sprawy:
2018-01-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego Sądu Rejonowego dotyczącego braku możliwości zaskarżenia orzeczenia referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.7000.10.2015
Data sprawy:
2015-05-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Sp. z o.o. (sygn. akt SK 9/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.125.2014
Data sprawy:
2013-11-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Ł. W. (sygn. akt SK 64/13).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/674986/11/IV/507.4 RZ
Data sprawy:
2013-01-30
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie regulacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych, nakładającej na sąd obowiązek zawieszenia postępowania w przypadku skierowania pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zawisłej przed tym sądem, a także wówczas gdy inny sąd skierował pytanie prawne w analogicznej sprawie.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
Sygnatura:
RPO/677538/11/IV/501.6 RZ
Data sprawy:
2013-01-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre przepisy uchwały Rady Miejskiej w K. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy K.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/704778/12/III/903.1 RZ
Data sprawy:
2012-10-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku możliwości skorzystania z prawa do sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14 przez policjanta - mężczyznę, w sytuacji gdy wychowuje dziecko wspólnie z kobietą niebędącą funkcjonariuszem policji.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/706282/12/I/123 RZ
Data sprawy:
2012-07-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Wiesława T. (sygn. akt SK 8/11).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/701708/12/IV/502.1 RZ
Data sprawy:
2012-05-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej (sygn. akt SK 22/12).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/680024/11/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2012-04-27
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Krajowego Systemu Informacji Policji.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/546639/06/IV/502.1 RZ
Data sprawy:
2012-03-26
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ponoszenia przez spółdzielnię mieszkaniową kosztów postępowania w przypadku wystąpienia z powództwem przez osobę uprawnioną do żądania ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu w razie bezczynności spółdzielni.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/680536/11/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-09-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jacka D., dotyczącej przepisu Kodeksu spółek handlowych przewidującego odpowiedzialność karną za działanie na szkodę spółki (sygn. akt SK 19/11).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/671077/11/I/103.3 RZ
Data sprawy:
2011-05-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Andrzeja W. (sygn. akt SK 8/11).
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA SZCZECINA
Sygnatura:
RPO/662035/10/V/1001.1 RZ
Data sprawy:
2011-04-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 2 ust. 2 pkt 7 Statutu Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta S. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej".
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/647252/10/III/906.3 RZ
Data sprawy:
2011-03-14
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczenia socjalnego dla funkcjonariuszy Służby Celnej w postaci przejazdu pociągiem "Inter Regio" na koszt urzędu.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/662011/10/IV/502 RZ
Data sprawy:
2011-01-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej (sygn. akt SK 29/10).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/650338/10/II/205 RZ
Data sprawy:
2010-08-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Małgorzaty K. dotyczącej braku przesłanek przyznania lub odmowy zasądzenia na rzecz skarżącego odszkodowania za przewlekłość postępowania (sygn. akt SK 12/10).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/616747/09/II/2011 RZ
Data sprawy:
2009-11-30
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności przepisu art. 265 § 1 Kodeksu karnego rozumianego w ten sposób, że określone w nim przestępstwo ujawnienia lub wykorzystania wbrew przepisom ustawy informacji stanowiącej tajemnicę państwową, ma charakter powszechny (sygn. akt K 33/09 ).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/596434/08/III/1113 RZ
Data sprawy:
2009-06-29
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (sygn. akt U 3/09).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/609045/09/VI/6002 RZ
Data sprawy:
2009-02-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki Towarzystwo Ubezpieczeń dotyczącej odrzucenia środka odwoławczego (sygn. akt SK 7/09).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/607509/09/VI/6002 RZ
Data sprawy:
2009-02-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o., dotyczącej odrzucenia środka odwoławczego (sygn. akt SK 4/09).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/606097/09/VI/6002 RZ
Data sprawy:
2009-02-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o., dotyczącej odrzucenia środka odwoławczego (sygn. akt SK 66/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/605245/08/VI/6002 RZ
Data sprawy:
2009-02-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o., dotyczącej zwrotu pism procesowych bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych w postępowaniu w sprawach gospodarczych (sygn. akt SK 53/08).
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
Sygnatura:
RPO/595586/08/X/10001.1 RZ
Data sprawy:
2009-01-14
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 18 oraz § 19 ust. 1 uchwały Nr XLI/691/2006 Rady Miejskiej w J. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy J.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY M ST WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/591528/08/X/10006.6 RZ
Data sprawy:
2008-12-23
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 6 uchwały Nr XXXVI/1077/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat, w części zawierającej zwrot "pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony", oraz na § 2 ust. 7 Regulaminu funkcjonowania strefy płatnego parkowania niestrzeżonego, stanowiącego załącznik Nr 2 do wspomnianej uchwały, w części zawierającej zwrot "pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony".
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KATOWICACH
Sygnatura:
RPO/565264/07/V/5009.3 RZ
Data sprawy:
2008-12-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Działu Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania Maciejowi S. dodatku mieszkaniowego, z powodu niezamieszkiwania w lokalu.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/600091/08/VI/6002 RZ
Data sprawy:
2008-10-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Romana O., dotyczącej zwrotu pism procesowych bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych w postępowaniu w sprawach gospodarczych (sygn. akt SK 53/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/589360/08/IV/4002.6 RZ
Data sprawy:
2008-07-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Małgorzaty W.-K., dotyczącej prawa odkupu nieruchomości rolnych przez Agencję Nieruchomości Rolnych (sygn. akt SK 27/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/583102/08/IX/9006.3 RZ
Data sprawy:
2008-06-11
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczeń możliwości wypłaty równoważnika pieniężnego dla funkcjonariusza Służby Celnej za brak lokalu mieszkalnego (sygn. akt U 7/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/550274/07/I/112 RZ
Data sprawy:
2007-07-12
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyłączenia możliwości odwołania się do sądu administracyjnego w sprawach z zakresu ubiegania się o dofinansowanie projektu ze środków funduszy europejskich (sygn. akt K 32/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/559114/07/X/108.6.1 RZ
Data sprawy:
2007-07-04
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie w sprawie braku wytycznych dla szczegółowego uregulowania w akcie wykonawczym sposobu odbywania specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów (sygn. akt K 31/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/544368/06/IV/401.1 RZ
Data sprawy:
2007-05-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Janusza S., dotyczącej ograniczenia prawa do sądu (brak wymogu uzasadnienia orzeczenia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania) (sygn. akt SK 14/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/554362/07/IV/401.1 RZ
Data sprawy:
2007-05-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Czesławy i Tadeusza O., dotyczącej ograniczenia prawa do sądu (brak wymogu uzasadnienia orzeczenia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania) (sygn. akt SK 8/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/553031/07/IV/401 RZ
Data sprawy:
2007-04-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zbigniewa S., dotyczącej ograniczenia prawa do sądu (brak wymogu uzasadnienia orzeczenia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania) (sygn. akt SK 7/07).
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W CZĘSTOCHOWIE
Sygnatura:
RPO/553717/07/XI/1113 RZ
Data sprawy:
2007-04-17
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego odmawiającą przyznania Dorocie C. zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności dla dziecka poniżej 16 roku życia.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/548544/07/IV/401 RZ
Data sprawy:
2007-03-01
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Spółki z o.o. dotyczącej braku wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej - ograniczenie prawa do sądu (sygn. akt SK 1/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/544411/06/IV/400 RZ
Data sprawy:
2007-03-01
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Bożeny K. dotyczącej braku wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej - ograniczenie prawa do sądu (sygn. akt SK 2/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/546730/06/I/110 RZ
Data sprawy:
2007-01-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Grzegorza G. dotyczącej kompetencji asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości (sygn. akt SK 92/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/547501/06/I/110 RZ
Data sprawy:
2007-01-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Piotra K., Stanisława S. i Anny S., dotyczącej kompetencji asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości (sygn. akt SK 95/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/543928/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-12-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Romana B., dotyczącej prawa do sądu (sygn. akt SK 74/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/546020/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-12-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Marka Z. dotyczącej prawa do sądu - brak wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (sygn. akt SK 84/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/543765/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-11-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Stanisława D., Krystyny D. oraz Tadeusza D. dotyczącej prawa do sądu - brak wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (sygn. akt SK 73/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/540740/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-11-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o. dotyczącej prawa do sądu - brak wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (sygn. akt SK 69/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/518786/05/XI/1108.4 RZ
Data sprawy:
2006-09-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku uprawnienia do zaliczki alimentacyjnej osoby uczącej się, która uzyskała wyrok sądu orzekający alimenty po osiągnięciu pełnoletności (sygn. akt K 32/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/537065/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-08-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o. w zakresie, w jakim skarga ta obejmuje art. 398 (9) § 2 zdanie 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (sygn. akt SK 59/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/535944/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-08-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Anety M. w zakresie, w jakim skarga ta obejmuje art. 398 (9) § 2 zdanie 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (sygn. akt SK 55/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/535175/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-08-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o. w zakresie, w jakim skarga ta obejmuje art. 398 (9) § 2 zdanie 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (sygn. akt SK 47/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/535252/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-08-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Mirosława P. dotyczącej prawa do sądu - brak wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (sygn. akt SK 48/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/534539/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-08-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Gerarda W. (sygn. akt SK 44/06) połączonej ze skargą spółki z o.o. (sygn. akt SK 12/06), dotyczącej prawa do sądu (brak wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/531954/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-07-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o., dotyczącej przepisów Kodeksu postępowania cywilnego ograniczających egzekucję roszczeń cywilnoprawnych (sygn. akt SK 38/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/518696/05/V/500 RZ
Data sprawy:
2006-06-05
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbyt krótkiego terminu do wniesienia roszczenia odszkodowawczego w sprawach podatkowych (sygn. akt K 17/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/525471/06/IV/400 RZ
Data sprawy:
2006-04-13
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o., dotyczącej prawa do sądu - brak wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (sygn. akt SK 12/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/482611/04/I/101 RZ
Data sprawy:
2006-02-27
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pisowni nazwisk przy wpisywaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznych aktów stanu cywilnego (sygn. akt U 1/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/515967/05/VII/7002.2 RZ
Data sprawy:
2005-12-13
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przeludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/510422/05/VI/601 RZ
Data sprawy:
2005-07-21
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/460547/04/IV/408.1 RZ
Data sprawy:
2005-06-17
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad ustalania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości znajdujących się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych, oddanych na cele mieszkaniowe.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/453009/03/VI/610.1 RZ
Data sprawy:
2005-04-21
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczeń ważności karty drogowej.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA GNIEZNA
Sygnatura:
RPO/482929/04/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2005-02-17
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepis uchwały Rady Miasta G. dotyczący opłaty dodatkowej za niedopełnienie obowiązku wniesienia opłaty za parkowanie.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/496839/05/VI/620.2 RZ
Data sprawy:
2005-02-10
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
Adresat:
WSA WE WROCŁAWIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
Sygnatura:
RPO/400183/02/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2005-02-08
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepis uchwały Rady Miejskiej W. wprowadzający zerową stawkę opłaty parkingowej dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w W.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/485748/04/II/203 RZ
Data sprawy:
2004-11-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jerzego K., dotyczącej braku uzasadnienia orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie oddalonej kasacji (sygn. akt SK 48/04).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/453556/03/VI/611.2.1 RZ
Data sprawy:
2004-07-29
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasady natychmiastowej wykonalności nieostatecznych decyzji podatkowych.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/446016/03/V/513 RZ
Data sprawy:
2004-04-06
Opis sprawy:
1. Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych w sprawach dotyczących pobierania opłat za nielegalny pobór energii.
Adresat:
WSA W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
Sygnatura:
RPO/269130/03/V/501.1 RZ
Data sprawy:
2004-03-30
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na pkt 2 § 1 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Miejskiej w D. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali.
Adresat:
RADA MIEJSKA
Sygnatura:
RPO/446087/03/X/1006.7 RZ
Data sprawy:
2004-03-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na pkt C4 załącznika do uchwały nr 340/2001 Rady Miejskiej w G. w sprawie cen biletów komunikacji miejskiej, w części dotyczącej ustalenia opłaty za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego w celu ustalenia tożsamości przy udziale Policji.
Adresat:
WSA W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA
Sygnatura:
RPO/440103/03/V/501.1 RZ
Data sprawy:
2004-03-01
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na pkt 5 zd. 1 załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVIII/387/2001 Rady Miasta U. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/454121/03/IV/403.8 RZ
Data sprawy:
2003-12-12
Opis sprawy:
Skarga na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/439387/03/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2003-11-05
Opis sprawy:
Rewizja nadzwyczajna od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Fundacji na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 31.07.2001 r. utrzymującą w mocy jego decyzję w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody z dnia 6.02.1996 r. oraz decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w W. z dnia 24.04.1994 r. w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
Sygnatura:
RPO/425727/02/X/1006.7 RZ
Data sprawy:
2003-10-10
Opis sprawy:
Skarga na uchwałę Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego nr 36/01 z dnia 21.12.2001 r., w sprawie Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP, w części dotyczącej wprowadzenia opłaty dodatkowej za podwóz na Policję i za czynności związane z ustaleniem tożsamości pasażera przy pomocy funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/421066/02/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2003-03-06
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podręczników i egzaminów szkolnych.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
Sygnatura:
RPO/423354/02/X/1006.7 RZ
Data sprawy:
2003-02-18
Opis sprawy:
Skarga na uchwałę z dnia 20.12.2001 r. w sprawie zmiany taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacyjny MZK w T., w części dotyczącej wprowadzenia opłaty dodatkowej za czynności związane z ustaleniem tożsamości pasażera przy pomocy funkcjonariuszy Policji (pkt 7 załącznika nr 3 do uchwały).
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
Sygnatura:
RPO/423354/02/X/1006.7 RZ
Data sprawy:
2003-02-18
Opis sprawy:
Skarga na uchwałę Rady Miasta T. z dnia 04.09.2000 r. w sprawie stosowania przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu podręcznego w środkach komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacyjny w T. w części dotyczącej wprowadzenia opłaty dodatkowej za nieprzestrzeganie przepisów porządkowych w zakresie przewozu osób oraz za naruszenie zakazów określonych w rozdziale III tych przepisów (pkt 45 załącznika do uchwały).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/427049/02/IV/403 RZ
Data sprawy:
2003-02-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Mieczysława T., dotyczącej ograniczeń dopuszczalności kasacji w sprawach cywilnych (sygn. akt SK 26/02).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/428715/03/IV/400 RZ
Data sprawy:
2003-02-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Marioli W., dotyczącej ograniczeń dopuszczalności kasacji w sprawach cywilnych (sygn. akt SK 26/02).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/428716/03/IV/400 RZ
Data sprawy:
2003-02-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Czesławy R., dotyczącej ograniczenia dopuszczalności kasacji w sprawach cywilnych (sygn. akt SK 26/02).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/405750/02/V/506.1 RZ
Data sprawy:
2003-02-06
Opis sprawy:
Rewizja nadzwyczajna od wyroku NSA wydanego w sprawie ze skargi Ireny P. na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność Gminy i Miasta S.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/424015/02/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2003-01-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jacka K., dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego (sygn. akt SK 42/02).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/411768/02/VIII/816.1 RZ
Data sprawy:
2002-12-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uregulowania kwestii maksymalnych terminów załatwienia sprawy orzekania o niepełnosprawności w akcie wykonawczym do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/288842/98/IV/403.12 RZ
Data sprawy:
2002-11-05
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przekroczenia granic upoważnienia ustawowego przez par.36 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.07.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego, przez wprowadzenie obowiązku ujawniania w wyciągach z operatów informacji nie przewidzianych w art.158 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/413923/02/VI/610.1 RZ
Data sprawy:
2002-09-17
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nierównego traktowania państwowych i niepaństwowych szkół wyższych w zakresie zasad, trybu i form udzielania zamówień publicznych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/413962/02/IV/400 RZ
Data sprawy:
2002-09-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skarg konstytucyjnych Marka Z. i Janusza K., połączonych do wspólnego rozpoznania, dotyczących ograniczenia dopuszczalności kasacji w sprawach cywilnych (sygn. akt SK 26/02).
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/403100/02/V/507.5 RZ
Data sprawy:
2002-08-19
Opis sprawy:
Skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy M. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/390047/01/I/112.1 RZ
Data sprawy:
2002-07-31
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodnego z Konstytucją ograniczenie kręgu ustawowo uprawnionych partii politycznych do przestawiania stanowiska w węzłowych sprawach publicznych, za pośrednictwem publicznego radia i telewizji.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/410439/02/VI/620.2 RZ
Data sprawy:
2002-07-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skarg konstytucyjnych spółki akcyjnej "M.", dotyczących podatku VAT i akcyzy (sygn. akt SK 16/02).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/345379/00/VI/610.1.3 RZ
Data sprawy:
2001-12-18
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozwiązań przyjętych w ustawie - Prawo farmaceutyczne, ograniczających prawo wolności gospodarczej, prawo własności oraz prawo dziedziczenia.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/392841/01/I/109 RZ
Data sprawy:
2001-12-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Krzysztofa P. dołączonej do wspólnego rozpoznania do skargi Bronisława S., dotyczącej możliwości rozpatrywania przez sądy odwołań od orzeczeń dyscyplinarnych zapadłych wobec obwinionych policjantów (sygn. akt SK 4/01).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/389696/01/IX/910 RZ
Data sprawy:
2001-11-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Wiesława S., dotyczącej niekonstytucyjności art.3 ustawy z dnia 8.12.2000 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, UOP, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (sygn. akt SK 30/01).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/380352/01/III/303.4.3 RZ
Data sprawy:
2001-11-21
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodnego z Konstytucją zróżnicowania zakresu świadczeń z tytułu ubezpieczenia wypadkowego przysługujących pracownikom i osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/364267/01/VI/620.2 RZ
Data sprawy:
2001-09-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodnego z Konstytucją określania przedmiotów i wysokości stawki podatku od towarów i usług.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/370783/01/III/305.2 RZ
Data sprawy:
2001-03-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skarg konstytucyjnych Marii L. i Antoniego C., dotyczących prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu pracy przymusowej w III Rzeszy (sygn. akt SK 10/01).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/365533/01/I/109 RZ
Data sprawy:
2001-02-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Bronisława S., dotyczącej możliwości rozpatrywania przez sądy odwołań od orzeczeń dyscyplinarnych zapadłych wobec obwinionych policjantów (sygn. akt SK 4/01).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/300438/99/I/108.1 RZ
Data sprawy:
2000-12-19
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, pracę nakładczą, wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/333020/00/V/500.1 RZ
Data sprawy:
2000-06-14
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozstrzygania przez służby ochrony państwa o dostępie do informacji niejawnych prezesów sądów i trybunałów.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/244276/97/IV/400 RZ
Data sprawy:
2000-05-31
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wynagrodzenia biegłych sądowych - emerytowanych nauczycieli akademickich i pracowników naukowo-badawczych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/340309/00/I/112 RZ
Data sprawy:
2000-04-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Mieczysława K., dotyczącej publikacji oświadczenia lustracyjnego oraz pozbawienia prawa do sprostowania tego oświadczenia (sygn. akt SK 10/99).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/321250/99/I/121.1 RZ
Data sprawy:
2000-03-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej redakcji Biuletynu "S.", dotyczącej przepisów wykluczających możliwość udostępnienia dziennikarzom wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli (sygn. akt SK 4/00).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/301649/99/V/513 RZ
Data sprawy:
1999-12-07
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczeń własności przy budowie sieci ciepłowniczo - energetycznych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/321816/99/V/500 RZ
Data sprawy:
1999-09-06
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie skutków utraty mocy obowiązującej przez akt normatywny przed wydaniem orzeczenia przez TK w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/302671/99/VI/614.2 RZ
Data sprawy:
1999-03-24
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/249817/97/I/106.2 RZ
Data sprawy:
1998-09-24
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku prawa do sądu w sprawach dyscyplinarnych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
282215
Data sprawy:
1998-07-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Henryka B., dotyczącej odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa wobec osób represjonowanych przez organy radzieckie za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (sygn. akt SK 8/98).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/243309/97/V/507 RZ
Data sprawy:
1997-09-04
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia podmiotów uprawnionych do dotacji budżetowych na remont budynków mieszkalnych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/246615/97/VI/605.1 RZ
Data sprawy:
1997-08-14
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie powołania przez Ministra Finansów Komisji Egzaminacyjnej przyznającej upoważnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/231615/96/VI/610.1 RZ
Data sprawy:
1997-06-13
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie egzekucji administracyjnej należności Skarbu Państwa, państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek budżetowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/240249/97/VI/620.1 RZ
Data sprawy:
1997-05-28
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dyskryminacji podatkowej rodzin niepełnych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/230575/96/IX/903 RZ
Data sprawy:
1997-05-05
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nagród rocznych w Policji.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/233212/96/V/509 RZ
Data sprawy:
1997-04-22
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wygaśnięcia najmu w razie braku osób bliskich zmarłego najemcy.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/224553/96/II/203 RZ
Data sprawy:
1997-04-02
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dostępu Rzecznika Praw Obywatelskich do akt spraw sądów wojskowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/236459/97/VI/620 RZ
Data sprawy:
1997-03-12
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kryterium wysokości stawki w podatku od środków transportowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/220387/96/VI/620 RZ
Data sprawy:
1996-12-31
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązku handlowców informowania urzędów skarbowych o transakcjach ich kontrahentów.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/212890/96/VI/610 RZ
Data sprawy:
1996-11-14
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie koncesji na obrót hurtowy lekami dla zwierząt.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/213570/96/V/516 RZ
Data sprawy:
1996-04-18
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązku zwrotu premii gwarancyjnej przy sprzedaży mieszkania.