Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: opinie, stanowiska Rzecznika (OS)

Ilość odnalezionych wyników: 129

Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.510.49.2022
Data sprawy:
2022-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.38.2022
Data sprawy:
2022-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.510.16.2022
Data sprawy:
2022-03-03
Opis sprawy:
Przedstawienie stanowiska w sprawie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego oceny ważności wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz prawidłowości powołania sędziego.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
XI.534.4.2016
Data sprawy:
2022-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o dokumentach paszportowych.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.070.8.2020
Data sprawy:
2022-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie założeń Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.125.2021
Data sprawy:
2021-12-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.518.1.2019
Data sprawy:
2021-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie konieczności wdrożenia strategii przeciwdziałania przemocy wobec kobiet ze względu na płeć.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
VII.613.27.2021
Data sprawy:
2021-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie realizacji konstytucyjnej wolności zgromadzeń poprzez możliwość organizowania legalnych, pokojowych kontrmanifestacji i zgromadzeń spontanicznych.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.518.1.2019
Data sprawy:
2021-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.564.94.2021
Data sprawy:
2021-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1043.2021
Data sprawy:
2021-09-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
P.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Sygnatura:
II.510.925.2021
Data sprawy:
2021-09-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
VII.510.84.2021
Data sprawy:
2021-08-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
II.501.4.2021
Data sprawy:
2021-07-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.540.55.2021
Data sprawy:
2021-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Adresat:
Komisja Europejska
Sygnatura:
II.5150.2.2021
Data sprawy:
2021-07-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komisji Europejskiej na braku implementacji przez stronę polską dyrektyw procesowych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.66.2021
Data sprawy:
2021-06-25
Opis sprawy:
Stanowisko w sprawie sześciu pytań przedstawionych do rozstrzygnięcia przez pełny skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
VII.520.54.2018
Data sprawy:
2021-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7033.26.2021
Data sprawy:
2021-05-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.518.1.2019
Data sprawy:
2021-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie planów wycofania się Polski z Konwencji stambulskiej.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
IV.7210.9.2021
Data sprawy:
2021-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o stowarzyszeniach lokatorów i miejskim rzeczniku praw lokatorów.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
II.564.1.2021
Data sprawy:
2021-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie depenalizacji przestępstw obrazy uczuć religijnych oraz zniesławienia.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
XI.812.10.2020
Data sprawy:
2021-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie stanowiska rekomendacyjnego dotyczącego sposobu realizacji i jakości tłumaczenia na język migowy w utworach audiowizualnych.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
VII.604.1.2021
Data sprawy:
2021-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu o zmianie ustawy o petycjach.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
II.510.61.2021
Data sprawy:
2021-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
III.022.5.2020
Data sprawy:
2020-12-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.070.8.2020
Data sprawy:
2020-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie projektu Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.022.1.2020
Data sprawy:
2020-11-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.5150.8.2020
Data sprawy:
2020-11-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.197.2019
Data sprawy:
2020-11-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1061.2019
Data sprawy:
2020-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie środków zabezpieczających orzekanych po raz pierwszy na etapie postępowania wykonawczego.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1013.2020
Data sprawy:
2020-10-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.7202.12.2020
Data sprawy:
2020-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.783.2020
Data sprawy:
2020-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie zmiany art. 37a Kodeksu karnego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
VII.071.24.2020
Data sprawy:
2020-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
XI.022.1.2020
Data sprawy:
2020-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie projektu Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.022.1.2020
Data sprawy:
2020-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia dotyczące projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
IV.502.3.2020
Data sprawy:
2020-06-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
VII.602.9.2020
Data sprawy:
2020-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7100.26.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie konieczności podjęcia konkretnych działań na rzecz przedsiębiorców w związku z epidemią.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sygnatura:
VII.565.3.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie ograniczeń wolności wprowadzonych w drodze rozporządzenia.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.566.2.2020
Data sprawy:
2020-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.1004.2017
Data sprawy:
2020-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
IV.7000.100.2020
Data sprawy:
2020-04-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie prac legislacyjnych w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
VII.602.9.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.566.1.2020
Data sprawy:
2020-04-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
XI.800.4.2020
Data sprawy:
2020-04-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu w sprawie obywatelskiego projektu ustawy dotyczącego zmiany przepisów w celu "zapewnienia prawnej ochrony dzieci i młodzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją".
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.565.3.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów dotyczące rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.602.9.2020
Data sprawy:
2020-04-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu w sprawie poselskiego projektu ustawy w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.602.9.2020
Data sprawy:
2020-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.565.1.2020
Data sprawy:
2020-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.071.6.2020
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
VII.510.44.2020
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.070.4.2020
Data sprawy:
2020-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CORVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
IV.7000.432.2019
Data sprawy:
2019-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
III.7060.419.2019
Data sprawy:
2019-06-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.510.177.2019
Data sprawy:
2019-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.43.2019
Data sprawy:
2019-04-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej dotyczących przeprowadzania egzaminów gimnazjalnego, ósmoklasisty i maturalnego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.518.1.2019
Data sprawy:
2019-01-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Adresat:
Marszałek Sejmu
Sygnatura:
VII.070.1.2017
Data sprawy:
2017-07-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu w sprawie projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Adresat:
Rzecznik Finansowy
Sygnatura:
V.7220.33.2017
Data sprawy:
2017-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznika Finansowego w sprawie działań zmierzających do zahamowania wzrostu składek z tytułu umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
IV.7004.5.2017
Data sprawy:
2017-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu dotyczące powołania Komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskiej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.543.10.2017
Data sprawy:
2017-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Senat Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Sygnatura:
III.7060.322.2015
Data sprawy:
2016-11-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie ujednolicenia zasad obliczania części emerytury za urlopy wychowawcze dla osób urodzonych przed i po 1 stycznia 1949 r.
Adresat:
Prezes Związku Miast Polskich
Sygnatura:
XI.816.6.2016
Data sprawy:
2016-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Związku Miast Polskich w sprawie Deklaracji Wrocławskiej.
Adresat:
Prezydent Wrocławia
Sygnatura:
XI.816.6.2016
Data sprawy:
2016-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta Wrocławia w sprawie Deklaracji Wrocławskiej.
Adresat:
Prezydent Gdańska
Sygnatura:
XI.816.6.2016
Data sprawy:
2016-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta Gdańska w sprawie Deklaracji Wrocławskiej.
Adresat:
Prezydent Krakowa
Sygnatura:
XI.816.6.2016
Data sprawy:
2016-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta Krakowa w sprawie Deklaracji Wrocławskiej.
Adresat:
Prezydent Poznania
Sygnatura:
XI.816.6.2016
Data sprawy:
2016-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta Poznania w sprawie Deklaracji Wrocławskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/692335/11/I/126 RZ
Data sprawy:
2013-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych, do wiadomości Ministra Gospodarki, Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udziału podmiotów społecznych w procesie legislacyjnym.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/712259/12/I/126 RZ
Data sprawy:
2012-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wicemarszałka Sejmu RP w sprawie wpływu jakości systemu stanowienia prawa w Polsce na prawa i wolności człowieka i obywatela.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/691484/11/I/103.3 RZ
Data sprawy:
2012-06-13
Opis sprawy:
Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Adresat:
KONFERENCJA REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH
Sygnatura:
RPO/683134/11/I/107 RZ
Data sprawy:
2012-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie studenckich poradni prawnych.
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/634382/09/V/1018.1.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mających na celu umożliwienie placówkom ochrony zdrowia dostępu on-line do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych NFZ.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/634382/09/V/1018.1.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mających na celu umożliwienie placówkom ochrony zdrowia dostępu on-line do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych NFZ.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/673478/11/III/316 RZ
Data sprawy:
2012-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie aktualnych działań podejmowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w związku z realizacją zadań wynikających z expose Prezesa Rady Ministrów.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/563130/07/I/8.4 RZ
Data sprawy:
2011-12-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stosowania przez Trybunał Konstytucyjny przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/673128/11/I/21 RZ
Data sprawy:
2011-11-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie "Informacji na temat podejmowanych w Polsce działań na rzecz osób starszych".
Adresat:
RZECZNIK PRAW PACJENTA
Sygnatura:
RPO/632759/09/V/1018.2.5 RZ
Data sprawy:
2011-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego dostępu do dokumentacji medycznej po zmarłych pacjentach.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA SEKRETARZ STANU KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/681288/11/V/1506.1 RZ
Data sprawy:
2011-09-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie ochrony praw osób należących do mniejszości romskiej.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/682911/11/I/4.1 RZ
Data sprawy:
2011-09-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w sprawie działań podejmowanych przez organy administracji rządowej na rzecz przestrzegania zasady równego traktowania.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK PREZESA RADY MINISTRÓW DS. PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/682911/11/I/4.1 RZ
Data sprawy:
2011-09-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w sprawie działań podejmowanych przez organy administracji rządowej na rzecz przestrzegania zasady równego traktowania.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA SEKRETARZ STANU KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/682911/11/I/4.1 RZ
Data sprawy:
2011-09-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w sprawie działań podejmowanych przez organy administracji rządowej na rzecz przestrzegania zasady równego traktowania.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/670431/11/I/8.4 RZ
Data sprawy:
2011-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie propozycji poszerzenia kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach toczących się przed Trybunałem Konstytucyjnym, dotyczących wolności lub praw człowieka i obywatela.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/647544/10/X/10003.3 RZ
Data sprawy:
2010-10-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pomocy dla powodzian.
Adresat:
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Sygnatura:
RPO/647451/10/X/10018.2.6 RZ
Data sprawy:
2010-05-31
Opis sprawy:
wystąpienie do Marszałków Województw w sprawie wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji w placówkach psychiatrycznych znajdujących się na terenie województwa.
Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/572441/07/I/112.1 RZ
Data sprawy:
2010-05-24
Opis sprawy:
Apel Rzecznika do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w sprawie sposobu organizowania wyborów powszechnych.
Adresat:
KOMISARZ DO SPRAW PRAW CZŁOWIEKA RADY EUROPY
Sygnatura:
RPO/606969/09/I/21 RZ
Data sprawy:
2009-08-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w sprawie poruszających opinię publiczną przypadków zabójstw działaczy na rzecz ochrony praw człowieka w Federacji Rosyjskiej.
Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/606969/09/I/21 RZ
Data sprawy:
2009-07-17
Opis sprawy:
Oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie uprowadzenia i zamordowania rosyjskiej obrończyni praw człowieka Natalii Estemirowej.
Adresat:
PREZYDENT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sygnatura:
RPO/623202/09/I/1.9 RZ
Data sprawy:
2009-07-07
Opis sprawy:
oświadczenie Rzecznika w sprawie niepokojów powyborczych w Iranie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/623202/09/I/1.9 RZ
Data sprawy:
2009-07-07
Opis sprawy:
oświadczenie Rzecznika w sprawie niepokojów powyborczych w Iranie.
Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/619064/09/I/5.3 RZ
Data sprawy:
2009-06-05
Opis sprawy:
Odpowiedź na apel Stowarzyszenia INVI Do Obrony Dzieci In Vitro oraz Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian" w obronie godności dzieci poczętych in vitro.
Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/572441/07/I/112.1 RZ
Data sprawy:
2009-06-05
Opis sprawy:
Oświadczenie RPO przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Adresat:
KOMISARZ DO SPRAW PRAW CZŁOWIEKA RADY EUROPY
Sygnatura:
RPO/606969/09/I/21 RZ
Data sprawy:
2009-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w sprawie przypadków naruszenia praw człowieka w Federacji Rosyjskiej.
Adresat:
AMBASADA REPUBLIKI CHIŃSKIEJ
Sygnatura:
RPO/604584/08/I/109 RZ
Data sprawy:
2008-12-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce w sprawie sytuacji w Tybecie.
Adresat:
KOMISARZ DO SPRAW PRAW CZŁOWIEKA RADY EUROPY
Sygnatura:
RPO/598092/08/I/119 RZ
Data sprawy:
2008-09-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w sprawie ochrony praw osób poszkodowanych konfliktem zbrojnym w Południowej Osetii.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/596409/08/XVIII/1006 RZ
Data sprawy:
2008-08-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie reakcji organów administracji publicznej na skutki nawałnic, jakie nawiedziły część województwa śląskiego i opolskiego.
Adresat:
KOMISARZ DO SPRAW PRAW CZŁOWIEKA RADY EUROPY
Sygnatura:
RPO/586369/08/I/119 RZ
Data sprawy:
2008-05-14
Opis sprawy:
wystąpienie do Sekretarza Generalnego Rady Europy, do wiadomości Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, w sprawie wydarzeń w Tybecie.
Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/576939/07/I/119 RZ
Data sprawy:
2008-03-04
Opis sprawy:
Oświadczenie w sprawie ratyfikacji Traktatu Reformującego Unię Europejską (Traktatu Lizbońskiego).
Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/582770/08/I/102 RZ
Data sprawy:
2008-02-26
Opis sprawy:
oświadczenie w sprawie odmowy przyznania wizy wjazdowej do Federacji Rosyjskiej przewodniczącemu organizacji Human Rights Watch.
Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/581484/08/I/105.2 RZ
Data sprawy:
2008-02-13
Opis sprawy:
oświadczenie Rzecznika w sprawie opublikowanego przez dziennik "Rzeczpospolita" stenogramu z tajnego posiedzenia Sejmu.
Adresat:
KOMISARZ DO SPRAW PRAW CZŁOWIEKA RADY EUROPY
Sygnatura:
RPO/576084/07/I/119 RZ
Data sprawy:
2008-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w sprawie stanu przestrzegania praw człowieka w Federacji Rosyjskiej.
Adresat:
PRAWOSŁAWNY METROPOLITA WARSZAWSKI I CAŁEJ POLSKI
Sygnatura:
RPO/578954/08/I/109 RZ
Data sprawy:
2008-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. w sprawie transmisji nabożeństwa bożonarodzeniowego z prawosławnej cerkwi w Siemiatyczach.
Adresat:
KOMISARZ DO SPRAW PRAW CZŁOWIEKA RADY EUROPY
Sygnatura:
RPO/576084/07/I/119 RZ
Data sprawy:
2007-12-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w sprawie przestrzegania praw człowieka w Federacji Rosyjskiej.
Adresat:
KOMISARZ DO SPRAW PRAW CZŁOWIEKA RADY EUROPY
Sygnatura:
RPO/576488/07/I/1103.9 RZ
Data sprawy:
2007-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w sprawie ochrony praw dziecka.
Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/572621/07/II/203 RZ
Data sprawy:
2007-11-30
Opis sprawy:
Komunikat w sprawie stanowiska Rzecznika dotyczącego wydania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w toku postępowania z oskarżenia prywatnego wniesionego przez TVN przeciwko dziennikarzom "Gazety Polskiej", postanowienia o zatrzymaniu oskarżonych na 48 godzin i doprowadzeniu ich na rozprawę.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/573907/07/I/119 RZ
Data sprawy:
2007-11-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie Karty Praw Podstawowych.
Adresat:
KOMISARZ DO SPRAW PRAW CZŁOWIEKA RADY EUROPY
Sygnatura:
RPO/573287/07/I/105 RZ
Data sprawy:
2007-11-14
Opis sprawy:
Apel do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w sprawie sytuacji politycznej w Gruzji.
Adresat:
AGENCJA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
Sygnatura:
RPO/572746/07/I/109 RZ
Data sprawy:
2007-11-13
Opis sprawy:
Wystapienie do Dyrektora Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w sprawie przygotowywanego przez Agencję Praw Podstawowych raportu dotyczącego przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.
Adresat:
KOMISJA WOLNOŚCI OBYWATELSKICH SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH PAELAMENTU EUROPEJSKIEGO
Sygnatura:
RPO/572746/07/I/109 RZ
Data sprawy:
2007-11-13
Opis sprawy:
Wystapienie do Dyrektora Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w sprawie przygotowywanego przez Agencję Praw Podstawowych raportu dotyczącego przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.
Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/572000/07/I/112.1 RZ
Data sprawy:
2007-10-22
Opis sprawy:
Oświadczenie do środków masowego przekazu w sprawie alternatywnych form głosowania.
Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/548019/06/I/105.2 RZ
Data sprawy:
2007-10-12
Opis sprawy:
Oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie rezygnacji Arcybiskupa Stanisława Wielgusa z autolustracji.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/570808/07/I/105 RZ
Data sprawy:
2007-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów RP w sprawie aktualnej sytuacji w Birmie.
Adresat:
KOMISARZ DO SPRAW PRAW CZŁOWIEKA RADY EUROPY
Sygnatura:
RPO/570808/07/I/105 RZ
Data sprawy:
2007-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów RP w sprawie aktualnej sytuacji w Birmie.
Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/570535/07/I/112.1 RZ
Data sprawy:
2007-10-02
Opis sprawy:
Apel Rzecznika w sprawie zapewnienia jak najszerszego udziału w wyborach osobom niepełnosprawnym.
Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/569320/07/I/105.2 RZ
Data sprawy:
2007-09-19
Opis sprawy:
Oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie sądowego zakazu wypowiedzi dla prof. Andrzeja Zybertowicza.
Adresat:
POLSKA AGENCJA PRASOWA
Sygnatura:
RPO/566243/07/X/1507 RZ
Data sprawy:
2007-09-04
Opis sprawy:
Komunikat dla Polskiej Agencji Prasowej w sprawie sytuacji na granicy państwowej między Rzeczpospolitą Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, Białorusią i Ukrainą.
Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/567417/07/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2007-08-29
Opis sprawy:
Komunikat Rzecznika w związku z akcją strajkową w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu i proteście pacjentów szpital.
Adresat:
CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE D/S TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT Z/S W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/564471/07/X/108 RZ
Data sprawy:
2007-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie w tej sprawie Rzecznik skierował również do Dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "POLTRANSPLANT".
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/564471/07/X/108 RZ
Data sprawy:
2007-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie w tej sprawie Rzecznik skierował również do Dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "POLTRANSPLANT".
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/564376/07/X/1006 RZ
Data sprawy:
2007-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie działań podejmowanych przez organy administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego na rzecz pomocy mieszkańcom terenów objętych skutkami "trąby powietrznej".
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/563501/07/I/110 RZ
Data sprawy:
2007-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przedłużającej się procedury postępowania z pracami legislacyjnymi nad projektami zgłoszonymi z inicjatywy obywatelskiej.
Adresat:
KANCELARIA PREZYDENTA RP
Sygnatura:
RPO/563616/07/X/108 RZ
Data sprawy:
2007-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia, zostało przekazane do wiadomości Prezesowi Rady Ministrów
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/563616/07/X/108 RZ
Data sprawy:
2007-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia, zostało przekazane do wiadomości Prezesowi Rady Ministrów
Adresat:
SEJM PODKOMISJA NADZWYCZAJNA DO ROZPATRZENIA USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE KARNYM
Sygnatura:
RPO/562403/07/II/211 RZ
Data sprawy:
2007-06-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym w sprawie stanowiska Rzecznika o projekcie nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druk nr 1070).
Adresat:
REDAKCJA TYGODNIKA ANGORA
Sygnatura:
RPO/561963/07/I/112 RZ
Data sprawy:
2007-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Redaktora Naczelnego Tygodnika "Angora" w sprawie obowiązku noszenia mundurków szkolnych przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/542612/06/I/112 RZ
Data sprawy:
2006-11-29
Opis sprawy:
Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ujawniania dziennikarzy współpracujących ze służbami specjalnymi
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/541790/06/VIII/805 RZ
Data sprawy:
2006-09-29
Opis sprawy:
Informacja o działaniach RPO mających na celu poprawę bezpieczeństwa obywateli polskich wyjeżdżających do pracy za granicą, przedstawiona w odpowiedzi na wystąpienie Marszałka Sejmu RP.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC D/S PRAW CZŁOWIEKA
Sygnatura:
RPO/540726/06/I/105.2 RZ
Data sprawy:
2006-08-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do pana Güntera Nooke, Pełnomocnika Rządu Republiki Federalnej Niemiec ds. Praw Człowieka, w sprawie wypowiedzi relacjonowanej w "Der Spiegel".