Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po zespołe prowadzącym: Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach

Ilość odnalezionych wyników: 106

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.139.2021
Data sprawy:
2022-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.135.2021
Data sprawy:
2022-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.140.2021
Data sprawy:
2022-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.137.2021
Data sprawy:
2022-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionej nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.134.2021
Data sprawy:
2022-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.138.2021
Data sprawy:
2022-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.136.2021
Data sprawy:
2022-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.86.2021
Data sprawy:
2022-02-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na uznaniu, że istnieją podstawy do uwzględnienia wniosku oskarżonego o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu kary bez przeprowadzenia postępowania dowodowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.81.2021
Data sprawy:
2022-02-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na nienależytym rozpoznaniu podniesionego w apelacji zarzutu błędnego przypisania obwinionemu odpowiedzialności za wykroczenie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.38.2020
Data sprawy:
2021-11-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie prawa karnego materialnego polegającego na błędnej wykładni przepisów.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.145.2020
Data sprawy:
2021-10-29
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, tj. rozpoznania sprawy na posiedzeniu w postępowaniu nakazowym, w sytuacji, gdy wina i okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły wątpliwości.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
BPK.7064.2.2021
Data sprawy:
2021-10-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
BPK.7201.1.2021
Data sprawy:
2021-10-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zainicjowanym skargą kasacyjną organu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPK.519.89.2014
Data sprawy:
2021-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie konieczności systemowego uregulowania problemu stwierdzania zgonu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.33.2021
Data sprawy:
2021-05-14
Opis sprawy:
Kasacja od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.31.2021
Data sprawy:
2021-04-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki
Sygnatura:
BPK.7033.1.2021
Data sprawy:
2021-01-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.50.2020
Data sprawy:
2020-12-18
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego z powództwa o stwierdzenie nieważności umowy, ewentualnie o uzgodnienie treści księgi wieczystej i eksmisję.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.60.2020
Data sprawy:
2020-11-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rozpoznania sprawy w postępowaniu nakazowym, w sytuacji, gdy w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wina i okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły wątpliwości.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPK.7013.186.2020
Data sprawy:
2020-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku regulacji dotyczącej pacjentów z objawami COVID-19, skierowanych na test.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPK.7013.176.2020
Data sprawy:
2020-09-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wykluczenia części pacjentów z możliwości wykonania badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.36.2020
Data sprawy:
2020-09-04
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie pozostawienia apelacji bez rozpoznania.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sygnatura:
BPK.801.6.2020
Data sprawy:
2020-08-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zasad ustalania stref w związku z ograniczeniami wprowadzonymi ze względu na stan epidemii.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
BPK.600.2.2020
Data sprawy:
2020-07-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
BPK.565.5.2020
Data sprawy:
2020-06-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie niezastosowania się do obowiązku poddania kwarantannie w związku z przekroczeniem granicy państwowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.31.2019
Data sprawy:
2020-06-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia zakazu reformationis in peius.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
BPK.7013.4.020
Data sprawy:
2020-04-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie braku norm określających maksymalny czas oczekiwania na badanie na obecność wirusa COVID-19.
Adresat:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura:
BPK.7064.3.2020
Data sprawy:
2020-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zawieszenia posiedzeń komisji przyznających zasiłki i renty.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
BPK.801.1.2019
Data sprawy:
2020-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie uprawnień macierzyńskich w Wojskach Obrony Terytorialnej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPK.7052.2.2020
Data sprawy:
2020-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niewystarczającego zagwarantowania świadczeń socjalnych pracownikom służby zdrowia w czasie walki z COVID-19.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
BPK.7033.4.2019
Data sprawy:
2020-02-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie utrudnień związanych z pierwszą ewaluacją jakości działalności naukowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.18.2017
Data sprawy:
2020-01-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
BPK.7060.41.2017
Data sprawy:
2019-09-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Biura Emerytalnego Służby Więziennej o ponownym ustaleniu wysokości renty rodzinnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.23.2019
Data sprawy:
2019-05-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa karnego materialnego poprzez jego błędne zastosowanie.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPK.7016.3.2019
Data sprawy:
2019-04-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie obniżenia finansowania podmiotom medycznym udzielającym świadczeń psychiatrycznych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
BPK.511.26.2019
Data sprawy:
2019-04-01
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPK.7013.5.2018
Data sprawy:
2019-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia dotyczące niewydania przez Ministra Zdrowia obwieszczenia w sprawie standardów postępowania zespołu ratownictwa medycznego i kierującego akcją medyczną.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
BPK.519.75.2018
Data sprawy:
2019-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie działań poszukiwawczo-ratowniczych z psami ratowniczymi.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.34.2018
Data sprawy:
2018-09-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego poprzez jego błędne zastosowanie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.90.2017
Data sprawy:
2018-08-09
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa karnego materialnego.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
BPK.7050.1.2018
Data sprawy:
2018-06-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konieczności zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom podczas korzystania ze zbiorników wodnych.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
BPK.7215.11.2017
Data sprawy:
2018-05-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie dostępu osób z niepełnosprawnościami do obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
III.7065.64.2016
Data sprawy:
2016-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Rady Ministrów w sprawie nielegalnie działających placówek opiekuńczych
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
BPK.501.2.2016
Data sprawy:
2016-10-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nieuprawnionego blokowania kół pojazdów.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
BPK.518.5.2015
Data sprawy:
2016-09-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu przesłuchania świadka pokrzywdzonego przestępstwami przeciwko wolności seksualnej.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
BPK.501.6.2015
Data sprawy:
2016-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie ujednolicenia systemu poszukiwań osób zaginionych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
BPK.501.6.2015
Data sprawy:
2016-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ujednolicenia systemu poszukiwań osób zaginionych.
Adresat:
Prokurator Generalny
Sygnatura:
BPK.518.5.2015
Data sprawy:
2016-02-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie ochrony praw osób pokrzywdzonych przestępstwami o charakterze seksualnym.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
BPK.533.2.2014
Data sprawy:
2015-01-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie problemów związanych ze stosowaniem ustawy o obywatelstwie polskim.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
BPK.519.54.2014
Data sprawy:
2014-10-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wykładni przepisów ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
Adresat:
Minister Gospodarki
Sygnatura:
BPK.7105.2.2014
Data sprawy:
2014-08-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie braku regulacji prawnych w zakresie parametrów jakościowych węgla i zasad jego sprzedaży odbiorcom indywidualnym.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPK.519.89.2014
Data sprawy:
2014-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie działalności podmiotów upoważnionych do sprawowania pieczy nad zwłokami i szczątkami ludzkimi.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
BPK.519.89.2014
Data sprawy:
2014-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie działalności podmiotów upoważnionych do sprawowania pieczy nad zwłokami i szczątkami ludzkimi.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
BPK.511.9.2014
Data sprawy:
2014-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie składania zażaleń na decyzje Straży Gminnej (Miejskiej) w sprawach dotyczących wykroczeń.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
BPK.7211.1.2014
Data sprawy:
2014-04-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie braku możliwości zrealizowania przez emerytowanych funkcjonariuszy Straży Granicznej prawa do lokalu mieszkalnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
BPK.511.51.2014
Data sprawy:
2014-03-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego przez skazanego, wobec którego zawieszono wykonanie kary.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/716813/12/XVIII/109.3 RZ
Data sprawy:
2013-11-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie bezpieczeństwa imprez masowych.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/740426/13/XVIII/208.4 RZ
Data sprawy:
2013-11-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zadań straży miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/720771/12/XVIII/400 RZ
Data sprawy:
2013-10-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sporządzania odpisów i kserokopii akt prokuratorskich w przypadku złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia bądź umorzeniu postępowania przygotowawczego.
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/638794/10/XVIII/500.2 RZ
Data sprawy:
2013-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie uznania terminu za zachowany w przypadku nadania pisma przez osobę przebywającą za granicą.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/731673/13/XVIII/1006 RZ
Data sprawy:
2013-07-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nierównego traktowania osób, które ukończyły aplikację sędziowską i referendarską na poprzednio obowiązujących zasadach.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/722766/13/XVIII/208 RZ
Data sprawy:
2013-06-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie ujednolicenia procedury stosowanej przez Policję w sytuacji założenia przez podmiot prywatny blokady na koła pojazdu zaparkowanego poza drogą publiczną.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/632772/09/XVIII/903.1.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ograniczeń czasowych wznowienia postępowania dyscyplinarnego wobec policjanta.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/726595/13/XVIII/1018.5.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sprzedaży elektronicznych papierosów osobom nieletnim.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/663026/10/XVIII/705.2 RZ
Data sprawy:
2013-01-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego dotyczącego organu właściwego do podjęcia ewentualnych prac nad nowelizacją przepisów regulujących zasady przewozu sprawców czynów zabronionych pomiędzy zakładami psychiatrycznymi i zakładami leczenia odwykowego przeznaczonymi do wykonywania środków zabezpieczających.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/713982/12/XVIII/1004 RZ
Data sprawy:
2012-12-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemu dotyczącego stwierdzenia zgonu przez lekarza w razie śmierci osoby poza jej miejscem zamieszkania, gdy nie można ustalić lekarza rodzinnego, poza zakładem opieki zdrowotnej bądź śmierci, która nie nastąpiła w wyniku wypadku lub przestępstwa.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADCÓW PRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/681029/11/XVIII/110.1 RZ
Data sprawy:
2012-06-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie statusu prawnego osoby, która uzyskała zaświadczenie o ukończeniu aplikacji radcowskiej, a nie przystąpiła jeszcze do egzaminu radcowskiego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/663026/10/XVIII/705.2 RZ
Data sprawy:
2012-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie realizacji przez Policję doprowadzeń sprawców pomiędzy zakładami psychiatrycznymi i zakładami leczenia odwykowego przeznaczonymi do wykonywania środków zabezpieczających.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/663026/10/XVIII/705.2 RZ
Data sprawy:
2012-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie realizacji przez Policję doprowadzeń sprawców pomiędzy zakładami psychiatrycznymi i zakładami leczenia odwykowego przeznaczonymi do wykonywania środków zabezpieczających.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM RADY GMINY ŻARNOWIEC
Sygnatura:
RPO/695560/12/XVIII/1006.1 RZ
Data sprawy:
2012-04-06
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy Ż. w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności działających na terenie Gminy Ż.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM RADY GMINY MARKLOWICE
Sygnatura:
RPO/695557/12/XVIII/1006.1 RZ
Data sprawy:
2012-04-06
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy M. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności działających na terenie Gminy M.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/688217/11/XVIII/208.1 RZ
Data sprawy:
2012-04-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie postępowania funkcjonariuszy Policji ze skargami dotyczącymi przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/681029/11/XVIII/110.1 RZ
Data sprawy:
2012-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uregulowania statusu prawnego osoby, która uzyskała zaświadczenie o ukończeniu aplikacji radcowskiej, a nie przystąpiła jeszcze do egzaminu radcowskiego.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/671121/11/XVIII/302 RZ
Data sprawy:
2012-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie praktyki polegającej na ustalaniu właściwej jednostki organizacyjnej ZUS na podstawie miejsca stałego zameldowania ubezpieczonego/świadczeniobiorcy.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KIELCACH ZA POŚREDNICTWEM RADY GMINY BLIŻYN
Sygnatura:
RPO/689850/11/XVIII/1006 RZ
Data sprawy:
2012-01-12
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 4 pkt 2 uchwały Nr VII/58/03 Rady Gminy w B. z dnia 3 września 2003 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy B.
Adresat:
MINISTER , MINISTERSTWO ZDROWIA (DAWNE MIN. ZDR. I OP. SPOŁECZ.)
Sygnatura:
RPO/665691/11/XVIII/1018.1.10 RZ
Data sprawy:
2011-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie finansowania stwierdzenia przez lekarza zgonu w przypadku śmierci osoby poza jej miejscem zamieszkania, gdy nie można ustalić lekarza rodzinnego, poza zakładem opieki zdrowotnej bądź w przypadku śmierci, która nie nastąpiła w wyniku wypadku lub przestępstwa.
Adresat:
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA
Sygnatura:
RPO/678296/11/XVIII/1018.1.9 RZ
Data sprawy:
2011-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie uregulowań prawnych dotyczących zasad realizacji wizyt lekarskich w domu pacjenta.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/677899/11/XVIII/303.3 RZ
Data sprawy:
2011-09-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie praktyki odmawiania merytorycznego rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania świadczenia w drodze wyjątku, w sytuacji gdy wnioskodawca posiada prawo do innego świadczenia przyznanego w trybie zwykłym.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/610679/09/XVIII/13.6 RZ
Data sprawy:
2011-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uregulowania statusu słuchaczy i absolwentów kolegiów nauczycielskich oraz zasad podejmowania przez te osoby studiów na uczelni, która sprawowała opiekę naukowo-dydaktyczną nad danym kolegium językowym.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/610679/09/XVIII/13.6 RZ
Data sprawy:
2011-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie uregulowania statusu słuchaczy i absolwentów kolegiów nauczycielskich oraz zasad podejmowania przez te osoby studiów na uczelni, która sprawowała opiekę naukowo-dydaktyczną nad danym kolegium językowym.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/663425/10/III/812.1 RZ
Data sprawy:
2011-02-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uregulowań prawnych uniemożliwiających udział w konkursie na dyrektora szkoły osobie, przeciwko której toczy się postępowanie karne z oskarżenia prywatnego.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/643483/10/XVIII/1003.10 RZ
Data sprawy:
2011-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie problemu finansowania utrzymania psów odebranych właścicielom na mocy wyroku sądowego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/590552/08/XVIII/903.2.7 RZ
Data sprawy:
2010-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby wydania rozporządzenia Rady Ministrów określającego szczegółowe warunki oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/643483/10/XVIII/1003.10 RZ
Data sprawy:
2010-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie problemu finansowania utrzymania psów rasy chart lub ich mieszańców odebranych właścicielom na mocy wyroku sądowego.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/590552/08/XVIII/903.2.7 RZ
Data sprawy:
2010-10-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie potrzeby wydania rozporządzenia Rady Ministrów określającego szczegółowe warunki oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/630719/09/XVIII/10018.1.9 RZ
Data sprawy:
2010-09-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia opieki medycznej osobom poszkodowanym, które doznały rozległych oparzeń.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Sygnatura:
RPO/642445/10/XVIII/13.1 RZ
Data sprawy:
2010-08-26
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Wojewody o w rozpoznaniu wniosku Adama G. z dnia 30 grudnia 2008 r. o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Sygnatura:
RPO/644302/09/XVIII/13.1 RZ
Data sprawy:
2010-08-26
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Wojewody w rozpoznaniu wniosku Janiny R. z dnia 22 grudnia 2008 r. o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Sygnatura:
RPO/636423/09/XVIII/9.5 RZ
Data sprawy:
2010-08-26
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Wojewody w rozpoznaniu wniosku Stanisława W. z dnia 30 grudnia 2008 r. o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA
Sygnatura:
RPO/630719/09/XVIII/10018.1.9 RZ
Data sprawy:
2010-06-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zapewnienia należytej opieki medycznej osobom, które doznały rozległych oparzeń.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/604470/08/XVIII/203 RZ
Data sprawy:
2010-04-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odpowiedzialności karnej sprawców fałszywych alarmów o podłożeniu ładunków wybuchowych w okolicach obiektów użyteczności publicznej.
Adresat:
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
Sygnatura:
RPO/638508/10/XVIII/5013 RZ
Data sprawy:
2010-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie problemu odmowy udzielania bonifikat i wypłaty odszkodowań odbiorcom energii elektrycznej w związku z awariami linii energetycznych na terenie Małopolski i Śląska.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/643484/10/XVIII/5017.4 RZ
Data sprawy:
2010-03-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczących traktowania soboty jako dnia ustawowo wolnego od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/625610/09/XVIII/4015.3 RZ
Data sprawy:
2010-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku aktu wykonawczego do ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, regulującego problematykę wynagrodzeń i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/638794/10/XVIII/5017.2 RZ
Data sprawy:
2010-01-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uznania terminu za zachowany w postępowaniu administracyjnym w sytuacji, gdy pismo zostało nadane w zagranicznej placówce pocztowej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/613893/09/XVIII/6010 RZ
Data sprawy:
2009-12-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie wykładni art. 300 § 2 Kodeksu karnego (przestępstwo udaremniania lub uszczuplania zaspokojenia swojego wierzyciela, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego).
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/571470/07/XVIII/108.3.1 RZ
Data sprawy:
2009-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykonywania orzeczeń sądowych, na mocy których orzeczono środek zabezpieczający w postaci umieszczenia sprawcy czynu zabronionego w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/595494/08/XVIII/108.6.2 RZ
Data sprawy:
2009-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie konieczności uregulowania zapewnienia dostępu do dokumentacji medycznej pacjentów prywatnych gabinetów lekarskich, które zaprzestały działalności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/613938/09/XVIII/8 RZ
Data sprawy:
2009-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie związania sądu cywilnego wyrokiem wydanym przez sąd karny w sprawie o wykroczenie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/604470/08/XVIII/203 RZ
Data sprawy:
2009-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie następstw prawnokarnych związanych z fałszywymi alarmami o podłożeniu ładunków wybuchowych w obiektach użyteczności publicznej.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/596409/08/XVIII/1006 RZ
Data sprawy:
2008-10-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie usuwania skutków klęsk żywiołowych.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Sygnatura:
RPO/587619/08/XVIII/4006.5 RZ
Data sprawy:
2008-08-21
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. na bezczynność Wojewody polegającą na braku rozpatrzenia wniosku o ujawnienie w Wojewódzkim Rejestrze Uprawnień wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/596409/08/XVIII/1006 RZ
Data sprawy:
2008-08-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie reakcji organów administracji publicznej na skutki nawałnic, jakie nawiedziły część województwa śląskiego i opolskiego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/572863/07/XVIII/209.1 RZ
Data sprawy:
2008-05-21
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie dopuszczalności ukarania osoby pozbawionej wolności, w tym także tymczasowo aresztowanej, karą pozbawienia wolności do czternastu dni.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/575313/07/XVIII/621 RZ
Data sprawy:
2008-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie trudności z otrzymaniem zwrotu nadpłaconej akcyzy za samochód sprowadzony z Unii Europejskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/571470/07/XVIII/108.3.1 RZ
Data sprawy:
2007-12-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wydawania opinii przez Komisję psychiatryczną do spraw środków zabezpieczających.