Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: skarga kasacyjna do NSA (NSA)

Ilość odnalezionych wyników: 100

Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.352.2022
Data sprawy:
2022-05-31
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane i zwrocie świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.240.2022
Data sprawy:
2022-05-30
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, odrzucające skargę "na decyzję" Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie "nałożenia kwarantanny".
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.238.2022
Data sprawy:
2022-05-30
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odrzucające skargę "na decyzję" Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie "nałożenia kwarantanny".
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.653.2022
Data sprawy:
2022-05-12
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję organu podatkowego utrzymującą w mocy decyzję w przedmiocie określenia podatnikowi zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 r.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.573.2022
Data sprawy:
2022-05-11
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję organu podatkowego utrzymującą w mocy decyzję w przedmiocie określenia podatnikowi zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.119.2021
Data sprawy:
2022-04-14
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, oddalającego skargę RPO na decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego odmawiającą umorzenia zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.240.2020
Data sprawy:
2022-04-13
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie dotyczącej umorzenia zadłużenia z tytułu wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7200.66.2021
Data sprawy:
2022-03-28
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie WSA odrzucające skargę na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7200.66.2021
Data sprawy:
2022-03-28
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie WSA odrzucające skargę Fundacji na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7200.66.2021
Data sprawy:
2022-03-28
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie WSA odrzucające skargę Stowarzyszenia na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.510.71.2022
Data sprawy:
2022-03-25
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odrzucające skargę na pismo Polskiego Funduszu Rozwoju w przedmiocie odmowy wypłaty subwencji finansowej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
WZF.7043.3.2019
Data sprawy:
2021-07-08
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.7.2021
Data sprawy:
2021-05-17
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego skargi na bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.501.53.2020
Data sprawy:
2021-05-10
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w związku z realizacją obowiązku składania przez sędziów i prokuratorów oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu, i ich upubliczniania.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.510.2019
Data sprawy:
2021-04-16
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług kwoty nadwyżki podatku.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.4.2020
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę dot. wprowadzania ideologii "LGBT" do wspólnot samorządowych.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.2.2020
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Powiatu dot. powstrzymania ideologii gender i "LGBT".
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.18.2021
Data sprawy:
2021-03-24
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na bezczynność Prokuratora Krajowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.308.2020
Data sprawy:
2021-03-05
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie nieprzyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.206.2021
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie decyzji wymierzającej karę pieniężną za naruszenie zakazu ograniczenia określonych zakresów działalności przedsiębiorców.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.460.2020
Data sprawy:
2021-02-13
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie decyzji wymierzającej karę pieniężną za naruszenie zakazu organizowania zgromadzeń ludności w czasie stanu epidemii.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.10.2021
Data sprawy:
2021-02-12
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie bezczynności Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
WZF.7043.79.2017
Data sprawy:
2021-01-26
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zwolnienia ze służby.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7065.199.2019
Data sprawy:
2021-01-25
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na postanowienie w przedmiocie zwrotu Stronie podania w sprawie umorzenia lub odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.565.7.2021
Data sprawy:
2021-01-22
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie naruszenia obowiązku kwarantanny.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.565.510.2020
Data sprawy:
2021-01-21
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie naruszenia obowiązku kwarantanny.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.687.2020
Data sprawy:
2021-01-08
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej ustalającą Skarżącej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7065.199.2019
Data sprawy:
2020-12-22
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie wystosowania pisma o zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.132.2020
Data sprawy:
2020-12-14
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.33.2019
Data sprawy:
2020-10-29
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odrzucenia skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia deklaracji o nazwie - "Gmina N. wolna od ideologii LGBT".
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.542.16.2020
Data sprawy:
2020-10-16
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie o zobowiązaniu cudzoziemki oraz jej małoletniego dziecka do powrotu do kraju pochodzenia oraz o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.121.2019
Data sprawy:
2020-10-14
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na czynność w przedmiocie wystosowania pisma o zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.543.10.2018
Data sprawy:
2020-10-08
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na odmowę nadania statusu uchodźcy i odmowę przyznania ochrony uzupełniającej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.1.2020
Data sprawy:
2020-07-30
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Powiatu w sprawie powstrzymania ideologii "LGBT" przez wspólnotę samorządową
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.32.2019
Data sprawy:
2020-07-30
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Gminy L. w sprawie podjęcia deklaracji - "Gmina L. wolna od ideologii LGBT"
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7220.219.2020
Data sprawy:
2020-07-03
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie zaległości należności abonamentowych wraz z odsetkami.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.127.2020
Data sprawy:
2020-06-10
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7202.14.2019
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie czasowego odebrania zwierząt.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.172.2019
Data sprawy:
2020-02-26
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.207.2019
Data sprawy:
2020-02-07
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie przyznania stronie świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.272.2016
Data sprawy:
2019-12-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.212.2019
Data sprawy:
2019-12-04
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7204.52.2019
Data sprawy:
2019-11-22
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7204.52.2019
Data sprawy:
2019-11-22
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
WZF.7043.63.2019
Data sprawy:
2019-09-20
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie zwolnienia ze służby.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.173.2019
Data sprawy:
2019-09-17
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, w przedmiocie odmowy umorzenia zaległego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
WZF.7043.23.2017
Data sprawy:
2019-08-12
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę na orzeczenie Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie orzeczenia dyscyplinarnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7200.18.2018
Data sprawy:
2019-07-03
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego umorzeniu postępowania odwoławczego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.543.10.2018
Data sprawy:
2019-04-25
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę na decyzję Rady ds. Uchodźców o odmownie nadania statusu uchodźcy i odmowie przyznania ochrony uzupełniającej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.379.2018
Data sprawy:
2019-03-25
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.92.2019
Data sprawy:
2019-02-27
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie przeprowadzenia referendum.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.510.31.2018
Data sprawy:
2018-11-15
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na przepisy uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.188.2018
Data sprawy:
2018-05-11
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.564.2015
Data sprawy:
2018-05-08
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w części oddalającej skargę na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2015 r.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.510.160.2017
Data sprawy:
2018-04-13
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w części oddalającej skargę na postanowienia uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie miasta.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.520.11.2018
Data sprawy:
2018-04-10
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargą na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie nakazu udostępnienia danych osobowych.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
WZF.7044.34.2017
Data sprawy:
2018-03-09
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie braku uznania kognicji sądu administracyjnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7204.26.2017
Data sprawy:
2018-02-07
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotycząca naruszenia przepisów prawa materialnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.2.201
Data sprawy:
2018-01-19
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie wyjątku od zasady bezpłatnego udostępnienia informacji publicznej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.542.12.2016
Data sprawy:
2018-01-05
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odmowy przyznania ochrony międzynarodowej cudzoziemcowi.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.43.2017
Data sprawy:
2017-08-22
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi na bezczynność Rady Izby Notarialnej w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7006.247.2015
Data sprawy:
2017-07-19
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody powstałe wskutek założenia i przeprowadzenia przez nieruchomość dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7004.55.2014
Data sprawy:
2016-12-21
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego wszystkie skargi wniesione przez strony postępowania administracyjnego na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.110.2015
Data sprawy:
2016-12-20
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.359.2015
Data sprawy:
2016-07-19
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.359.2015
Data sprawy:
2016-07-19
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W OLSZTYNIE
Sygnatura:
RPO/752357/13/V/623.4 RZ
Data sprawy:
2013-11-14
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, utrzymującą w mocy decyzję Starosty, którą odmówiono wydania prawa jazdy kategorii A.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KIELCACH
Sygnatura:
RPO/740762/13/V/618.1 RZ
Data sprawy:
2013-07-19
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę L. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie ustalenia podatku od spadków i darowizn od nabycia nieruchomości tytułem zasiedzenia.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KIELCACH
Sygnatura:
RPO/740762/13/V/618.1 RZ
Data sprawy:
2013-07-19
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę S. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie ustalenia podatku od spadków i darowizn od nabycia nieruchomości tytułem zasiedzenia.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE
Sygnatura:
RPO/732155/13/IV/404.1 RZ
Data sprawy:
2013-05-20
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/701722/12/V/1001.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-26
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na przepisy uchwały Rady Miasta W. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w W.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/682059/11/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2012-03-20
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na § 4 ust. 3 oraz § 6 ust. 3 uchwały Nr XV/411/07 Rady Miasta S. z dnia 19.11.2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta S. oraz sposobu ich pobierania.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W SZCZECINIE
Sygnatura:
RPO/662035/10/V/1001.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-07
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej" w S.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE
Sygnatura:
RPO/599813/08/IV/501.2 RZ
Data sprawy:
2011-04-26
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na niektóre postanowienia uchwał Rady Miasta K. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej K.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA WE WROCŁAWIU
Sygnatura:
RPO/664200/10/IV/408.7 RZ
Data sprawy:
2011-01-18
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/623243/09/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2010-07-14
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/590486/08/III/11013 RZ
Data sprawy:
2009-05-08
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w postaci dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/572376/07/III/323 RZ
Data sprawy:
2009-04-27
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie wydania zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W W-WIE WSA W W-WIE WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W RADOMIU
Sygnatura:
RPO/598371/08/IV/4004.1 RZ
Data sprawy:
2008-09-29
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM, wszczętego na wniosek Polkomtel S.A.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/464129/04/X/1503.1
Data sprawy:
2007-05-10
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie odmowy udzielenia obywatelowi Armenii zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/555205/07/III/1108.4 RZ
Data sprawy:
2007-04-05
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Agnieszki P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania prawa do zaliczki alimentacyjnej.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH
Sygnatura:
RPO/548135/07/III/11008.4 RZ
Data sprawy:
2007-02-06
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Justyny K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu prawa do zaliczki alimentacyjnej na dzieci.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W OLSZTYNIE
Sygnatura:
RPO/546667/06/III/1113 RZ
Data sprawy:
2006-12-15
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Mariana P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odmawiającą przyznania świadczeń rodzinnych na dzieci.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
Sygnatura:
RPO/530003/06/III/323.1 RZ
Data sprawy:
2006-04-27
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi Tadeusza M. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GLIWICACH
Sygnatura:
RPO/529458/06/VI/618.1 RZ
Data sprawy:
2006-04-25
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odrzucającego skargę na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie ulgi płatniczej - rozłożenia na raty zaległości podatkowej ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych skargi (nieuiszczenie wpisu sądowego), w zakreślonym przez sąd terminie 7 dni.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/528661/06/IV/404.1 RZ
Data sprawy:
2006-04-10
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej doprowadzenie do poprzedniego stanu użytkowania poddasza.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE
Sygnatura:
RPO/526374/06/IV/404.1 RZ
Data sprawy:
2006-03-09
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odrzucającego skargę na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE
Sygnatura:
RPO/525982/06/IV/404.1 RZ
Data sprawy:
2006-03-08
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odrzucającego skargę na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/518669/05/VIII/817.1 RZ
Data sprawy:
2006-02-13
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Elżbiety B. na decyzję Wojewody utrzymującą w mocy decyzję starosty o odmowie uznania skarżącej za osobę bezrobotną.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/476784/04/XI/1103.7 RZ
Data sprawy:
2005-08-31
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/432597/03/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2005-07-22
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Nr XX/349/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.11.2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/508333/05/III/323.1 RZ
Data sprawy:
2005-07-19
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Jacka P. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/503726/05/VI/620.2 RZ
Data sprawy:
2005-05-20
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu na postanowienie UKIE z dnia 9.08.2004 r. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia uznającego przyznane środki pieniężne za środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/447339/03/V/506.1 RZ
Data sprawy:
2005-01-14
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie ustalenia zasad sprzedaży lokali stanowiących własność miasta K. (sygn. akt SA/Sz 2122/03).
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/459559/03/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2004-10-26
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Marleny J. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA WE WROCŁAWIU
Sygnatura:
RPO/486759/04/VI/618.1 RZ
Data sprawy:
2004-10-25
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Izby Skarbowej utrzymującą w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w sprawie obciążenia kosztami postępowania.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA WE WROCŁAWIU
Sygnatura:
RPO/486760/04/VI/618.1 RZ
Data sprawy:
2004-10-25
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Izby Skarbowej utrzymującą w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w sprawie ustalenia podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia spadku.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/486482/04/X/1007.1 RZ
Data sprawy:
2004-10-22
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Sławomira W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie usunięcia drzew z nieruchomości.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/479647/04/IV/406.5 RZ
Data sprawy:
2004-08-19
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Konstantego C. na decyzję Wojewody utrzymującą w mocy decyzję Starosty Powiatu odmawiającą stwierdzenia posiadania uprawnień przez skarżącego do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/452772/03/I/119 RZ
Data sprawy:
2004-07-13
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Antoniego K. na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o uznaniu za osobę pokrzywdzoną.