Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po zespołe prowadzącym: !!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.

Ilość odnalezionych wyników: 400

Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/627291/09/III/901 RZ
Data sprawy:
2010-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanu realizacji wniosków zgłoszonych przez pilotów z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej w G.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/643623/10/III/905 RZ
Data sprawy:
2010-12-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych do treści dyspozycji zawartej w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/611291/09/IX/9003.2.1 RZ
Data sprawy:
2010-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Sekretarza Kolegium ds. Służb Specjalnych w sprawie braku przepisów wykonawczych regulujących sposób obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy funkcjonariuszy ABW i AW.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/643009/10/IX/9006.3 RZ
Data sprawy:
2010-09-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie możliwości poddania kontroli sądowej aktu mianowania funkcjonariusza Służby Celnej na stanowisko służbowe w trybie art. 223 ustawy o Służbie Celnej.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
Sygnatura:
RPO/650042/10/IX/9004 RZ
Data sprawy:
2010-09-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie problemu zatrudniania w ośrodkach szkolenia pracowników cywilnych jedynie na stanowiskach pomocniczo-obsługowych, a nie w korpusie służby cywilnej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/651501/10/IX/9003.1 RZ
Data sprawy:
2010-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie obligatoryjnego zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych w przypadku wniesienia przez pokrzywdzonego subsydiarnego aktu oskarżenia.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/648300/10/III/905 RZ
Data sprawy:
2010-09-01
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie dostępu do sądu w przypadku, gdy funkcjonariuszowi Państwowej Straży Pożarnej wymierzana jest kara dyscyplinarna upomnienia.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/647252/10/IX/9006.3 RZ
Data sprawy:
2010-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie świadczenia socjalnego dla funkcjonariuszy Służby Celnej w postaci przejazdu pociągiem interREGIO na koszt urzędu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/644847/10/IX/9003.1 RZ
Data sprawy:
2010-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nierespektowania wyroków sądów administracyjnych przez organy administracji publicznej w sytuacji przeniesienia funkcjonariuszy Policji na niższe stanowiska służbowe.
Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/628272/09/IX/9003.1 RZ
Data sprawy:
2010-07-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie ustawowego zagwarantowania funkcjonariuszom Policji prawa do odsetek ustawowych za zwłokę w wypłacie należnych świadczeń.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/649486/10/IX/9001 RZ
Data sprawy:
2010-07-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków szkolenia i pełnienia służby w 14 eskadrze lotnictwa transportowego w Powidzu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/648238/10/IX/9005 RZ
Data sprawy:
2010-06-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ponadnormatywnego czasu służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/643623/10/IX/9005 RZ
Data sprawy:
2010-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niezgodności z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/647677/10/IX/9001.3 RZ
Data sprawy:
2010-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków szkolenia i pełnienia służby, a także najistotniejszych problemów pilotów śmigłowców bojowych w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/645932/10/IX/9003.1.4 RZ
Data sprawy:
2010-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powierzania policjantom pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku służbowym oraz mianowania na wyższe stanowisko służbowe.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Sygnatura:
RPO/646286/10/IX/9005.3 RZ
Data sprawy:
2010-05-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie przepisów dotyczących udzielania czasu wolnego w zamian za czas ponadnormatywnie wypracowany przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/635647/09/IX/9003.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie problemu naliczania opłat za przechowywanie broni i amunicji w depozycie Policji bez tytułu prawnego.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
Sygnatura:
RPO/641159/10/IX/9004.4 RZ
Data sprawy:
2010-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie braku możliwości wykorzystania urlopu ojcowskiego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/645379/10/IX/9001.3 RZ
Data sprawy:
2010-04-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków pełnienia służby w 61 Pułku Rakietowym Obrony Powietrznej w Skwierzynie, w tym zabezpieczenia socjalnego oraz funkcjonowania wojskowej służby zdrowia.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/643170/10/IX/9005 RZ
Data sprawy:
2010-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Państwowej Straży Pożarnej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/632406/09/IX/9003.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przechowywania materiałów wybuchowych i łatwopalnych przez Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/595485/08/IX/9001.3 RZ
Data sprawy:
2010-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie rekontroli przestrzegania praw i wolności obywatelskich żołnierzy 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/614729/09/IX/9003.1 RZ
Data sprawy:
2010-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opłacania przez kierowców pojazdów służbowych Policji z własnych środków ubezpieczenia Autocasco.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/637689/10/IX/9003.1.4 RZ
Data sprawy:
2010-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie uprawnień przysługujących funkcjonariuszce Policji wychowującej dzieci do lat czterech.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/518110/05/IX/9006.3 RZ
Data sprawy:
2010-03-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwolnień ze służby funkcjonariuszy celnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/630706/09/IX/9002.4 RZ
Data sprawy:
2010-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Policji wobec kandydatów uznanych za trwale niezdolnych do zasadniczej służby wojskowej oraz nie będących żołnierzami rezerwy.
Adresat:
SZTAB GENERALNY WP
Sygnatura:
RPO/640927/10/IX/9013 RZ
Data sprawy:
2010-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w sprawie braku środków finansowych na realizację niezbędnych zadań przez Siły Powietrzne.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/635807/09/IX/9001.3 RZ
Data sprawy:
2010-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemów zgłaszanych przez żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/632069/09/IX/9003.1.4 RZ
Data sprawy:
2010-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymogu niekaralności osób starających się o przyjęcie do służby w Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/518110/05/IX/9006.3 RZ
Data sprawy:
2010-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w sprawie zwolnień ze służby funkcjonariuszy celnych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/637792/10/IX/9001 RZ
Data sprawy:
2010-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemów zgłoszonych przez żołnierzy V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, podczas wizytacji Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich w 6 Brygadzie Desantowo - Szturmowej w Krakowie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/630706/09/IX/9002.4 RZ
Data sprawy:
2010-01-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Policji wobec kandydatów uznanych za trwale niezdolnych do zasadniczej służby wojskowej oraz nie będących żołnierzami rezerwy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/611573/09/IX/9003.1.8 RZ
Data sprawy:
2009-12-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opłat za przechowywanie broni w depozycie Policji.
Adresat:
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
Sygnatura:
RPO/627939/09/IX/9003.2 RZ
Data sprawy:
2009-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie przyznawania funkcjonariuszom ABW nagród rocznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/630292/09/IX/9003.1.4 RZ
Data sprawy:
2009-10-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nieprawidłowości w zakresie należytego wyposażenia Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji.
Adresat:
DOWÓDCA OPERACYJNY SIŁ ZBROJNYCH
Sygnatura:
RPO/632068/09/IX/9001.3 RZ
Data sprawy:
2009-10-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych w sprawie problemu niewłaściwego składowania materiałów wybuchowych oraz paliwa w jednej z baz Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/608803/09/IX/9003.1.8 RZ
Data sprawy:
2009-10-27
Opis sprawy:
wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności dotyczących okoliczności uzasadniających wydanie pozwolenia na broń.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/628272/09/IX/9003.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nieterminowego wypłacania funkcjonariuszom Policji dodatkowych świadczeń pieniężnych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/631037/09/IX/9001 RZ
Data sprawy:
2009-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie regulacji prawnych dotyczących wypłaty dodatków specjalnych dla żołnierzy zawodowych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/627291/09/IX/9001 RZ
Data sprawy:
2009-09-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemów zgłoszonych przez pilotów podczas wizyty przedstawicieli Rzecznika w 41 eskadrze lotnictwa taktycznego w Malborku i Brygadzie Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/629293/09/IX/9001.3 RZ
Data sprawy:
2009-09-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie funkcjonowania systemu ratownictwa morskiego opartego na jednostkach Marynarki Wojennej.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/628961/09/IX/9013 RZ
Data sprawy:
2009-09-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemów związanych z wyposażeniem i zabezpieczeniem myśliwców F-16.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/611295/09/IX/9003.1 RZ
Data sprawy:
2009-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby uregulowania w przepisach wykonawczych do ustawy o Policji szczegółowych zasad przyznawania zwrotu kosztów dojazdu policjantom do miejsca pełnienia służby z miejscowości pobliskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/622504/09/IX/9003.1 RZ
Data sprawy:
2009-09-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby wprowadzenia do ustawy o Policji dopuszczalności drogi odwoławczej od przeprowadzonej rozmowy dyscyplinującej.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/627289/09/IX/9001.3 RZ
Data sprawy:
2009-08-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie umożliwienia wyjazdu współpracownikom Rzecznika Praw Obywatelskich do PKW w Afganistanie.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/627289/09/IX/9001.3 RZ
Data sprawy:
2009-08-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie umożliwienia wyjazdu współpracownikom Rzecznika Praw Obywatelskich do PKW w Afganistanie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/539767/06/IX/903.3.6 RZ
Data sprawy:
2009-08-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/588153/08/IX/903.1.6 RZ
Data sprawy:
2009-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w MSWiA w sprawie przyznawania pomocy finansowej z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/609477/09/IX/9010 RZ
Data sprawy:
2009-06-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie umożliwienia wydawania legitymacji osobom pobierającym renty rodzinne z Biura Emerytalnego Służby Więziennej, które ułatwiłyby dostęp do uspołecznionej opieki lekarskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/622276/09/IX/9013 RZ
Data sprawy:
2009-06-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zbadania sprawy braku współpracy polskiej Policji z Policją z West Midlands, w związku z zaginięciem obywatelki Polski na terenie Wielkiej Brytanii.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/621593/09/IX/9013 RZ
Data sprawy:
2009-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej zastrzeżeń dotyczących planowanej rozbudowy centrów kryzysowych na poziomie centralnym.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/616013/09/IX/9001 RZ
Data sprawy:
2009-06-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/614991/09/IX/9001.3 RZ
Data sprawy:
2009-06-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemów poruszonych przez żołnierzy podczas wizyty przedstawicieli Rzecznika w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.
Adresat:
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO
Sygnatura:
RPO/619636/09/IX/9001 RZ
Data sprawy:
2009-06-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w sprawie przekazania boiska sportowego w Świętoszowie, bedącego w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego, Radzie Gminy Świętoszów.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/620472/09/IX/9003.1.8 RZ
Data sprawy:
2009-06-03
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności dotyczących wykładni przepisów ustawy o broni i amunicji dotyczących cofania pozwolenia na posiadanie broni.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/615158/09/IX/9013 RZ
Data sprawy:
2009-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie planowanych zwolnień pracowników zakładów zbrojeniowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/610988/09/IX/9003.3.1 RZ
Data sprawy:
2009-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niewliczania funkcjonariuszom Służby Więziennej do wysokości nagrody rocznej (tzw. "trzynastki") okresu urlopu okolicznościowego udzielonego w związku z honorowym oddaniem krwi.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/617743/09/IX/9001 RZ
Data sprawy:
2009-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie nieprawidłowści w systemie wynagradzania pracowników wojska.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/617742/09/IX/9001 RZ
Data sprawy:
2009-05-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemu odmowy zaliczenia do wysługi emerytalnej, ustalanej na podstawie przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin, czasu nauki w różnego rodzaju liceach wojskowych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/588757/08/IX/902.4 RZ
Data sprawy:
2009-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasadności umieszczania, w orzeczeniach wydawanych przez wojskowe komisje lekarskie, zapisu kwalifikującego wzrost powyżej 185 cm jako chorobę lub ułomność.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/607902/09/IX/9013 RZ
Data sprawy:
2009-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie ograniczania dostępu obywateli do Grobu Nieznanego Żołnierza, z powodu potencjalnego zagrożenia aktami wandalizmu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/617793/09/IX/9002.4 RZ
Data sprawy:
2009-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie problemu poddawania osób niepełnosprawnych badaniom lekarskim w celu określenia ich zdolności do czynnej służby wojskowej.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/615918/09/IX/9003.3 RZ
Data sprawy:
2009-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie molestowania seksualnego pracownic jednego z aresztów śledczych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/615835/09/IX/9003.1.4 RZ
Data sprawy:
2009-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/614729/09/IX/9003.1 RZ
Data sprawy:
2009-04-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie zakresu ubezpieczenia funkcjonariuszy Biura Operacji Antyterrorystycznych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/595485/08/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2009-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przebiegu prac nad rozwiązaniem problemów zgłaszanych przez żołnierzy.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/614282/09/IX/9001.3 RZ
Data sprawy:
2009-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przyczyn katastrof samolotów wojskowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/606469/09/IX/9009 RZ
Data sprawy:
2009-04-15
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustalania szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych (sygn. akt K 15/09).
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/585674/08/IX/901 RZ
Data sprawy:
2009-04-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku prawnych możliwości zwolnienia od zajęć służbowych żołnierza zawodowego z tytułu opieki nad dzieckiem, w sytuacji gdy oboje rodzice są żołnierzami zawodowymi.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/598680/08/IX/9003.1 RZ
Data sprawy:
2009-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie obowiązku funkcjonariuszy Policji przystąpienia do testów sprawności fizycznej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/611692/09/IX/9003.1 RZ
Data sprawy:
2009-03-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu nagradzania funkcjonariuszy Policji przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/608127/09/IX/9003.3 RZ
Data sprawy:
2009-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie naruszeń praw funkcjonariuszy Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Białymstoku.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/610723/09/IX/9001.3 RZ
Data sprawy:
2009-03-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie informacji o przedłużeniu czasu trwania misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Czadzie, z uwagi na koszty transportu wojska i sprzętu.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Sygnatura:
RPO/608126/09/IX/9005 RZ
Data sprawy:
2009-03-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie niepełnej obsady etatowej pojazdów uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/609504/09/IX/9003.1.3 RZ
Data sprawy:
2009-02-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie braku konsekwencji służbowych wobec policjantów, którzy pobili zatrzymanego mężczyznę.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/608105/09/IX/9001 RZ
Data sprawy:
2009-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowanego zmniejszenia przez rząd wydatków na wojsko.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/608322/09/IX/9001 RZ
Data sprawy:
2009-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie poinformowania, czy planowane przez Rząd ograniczenia budżetowe nie naruszą obowiązujących ustaw.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/602060/08/IX/9003.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie doręczania wezwań przez funkcjonariuszy Policji na prośbę sądu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/602060/08/IX/9003.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praktyki zlecania Policji przez kuratorów zawodowych przeprowadzania wywiadu środowiskowego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/515109/05/IX/904 RZ
Data sprawy:
2009-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do doprecyzowania przepisów dotyczących przyjmowania do służby w formacjach mundurowych osób posiadających podwójne obywatelstwo.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/608098/09/IX/9003.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w MSWiA w sprawie informacji medialnych o wzroście liczby składanych raportów o zwolnienie ze służby w Policji, w związku z zapowiedziami wprowadzenia zmian w zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/601194/08/IX/9004 RZ
Data sprawy:
2009-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie wątpliwości co do zamieszczenia w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej przepisu o karalności za składanie fałszywych zeznań, oraz wątpliwości dotyczących braku zróżnicowania wysokości mnożników dodatków funkcyjnych i służbowych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
Sygnatura:
RPO/601194/08/IX/9004 RZ
Data sprawy:
2009-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie wątpliwości co do zamieszczenia w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej przepisu o karalności za składanie fałszywych zeznań, oraz wątpliwości dotyczących braku zróżnicowania wysokości mnożników dodatków funkcyjnych i służbowych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Sygnatura:
RPO/601195/08/IX/9005 RZ
Data sprawy:
2009-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie braku w Państwowej Straży Pożarnej kodeksu zasad etyki zawodowej, ujętego w ramy prawne.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/603867/08/IX/901 RZ
Data sprawy:
2009-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemów zgłoszonych przez marynarzy 3 Flotylli Okrętów w Gdyni, podczas wizytacji przedstawicieli Rzecznika w grudniu 2008 r.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/595372/08/IX/9003.3 RZ
Data sprawy:
2009-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/605846/09/IX/9001 RZ
Data sprawy:
2009-01-09
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (sygn. akt U 1/09).
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/601043/08/IX/9001.3 RZ
Data sprawy:
2009-01-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemów związanych z umożliwieniem zatrudnienia w Polsce obywateli Iraku, którzy współpracowali z wykonującymi tam zadania Polskimi Siłami Stabilizacyjnymi.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/604476/08/IX/903.1.8 RZ
Data sprawy:
2008-12-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad szkoleń użycia broni przez policjantów.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/581475/08/IX/903.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie prawa funkcjonariusza Policji do zwolnienia od zajęć służbowych w wymiarze dwóch dni z tytułu opieki nad dzieckiem.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/568534/07/IX/911 RZ
Data sprawy:
2008-12-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków przystąpienia funkcjonariuszy Policji do egzaminu oficerskiego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/597126/08/IX/903.3 RZ
Data sprawy:
2008-12-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Łodzi.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/562574/07/IX/906.3 RZ
Data sprawy:
2008-12-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Służby Celnej - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w sprawie obowiązku zwrotu równowartości składników umundurowania przed okresem, na jaki umundurowanie to zostało przeznaczone w wyniku zwolnienia funkcjonariusza ze służby.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/602339/08/IX/903.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie obniżenia budżetu Policji na 2009 rok w zakresie wydatków rzeczowych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/597790/08/IX/901 RZ
Data sprawy:
2008-11-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie kontroli przestrzegania praw i wolności obywatelskich żołnierzy 5 pułku inżynieryjnego oraz w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym i podległych mu Wojskowych Komendach Uzupełnień w Szczecinie.
Adresat:
SZTAB GENERALNY WP
Sygnatura:
RPO/602064/08/IX/901.5 RZ
Data sprawy:
2008-11-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w sprawie informacji o pozbawieniu żołnierzy zawodowych nagród w wyniku decyzji o wstrzymaniu przeprowadzania testów sprawnościowych.
Adresat:
SŁUŻBA CELNA MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/599569/08/IX/906.3 RZ
Data sprawy:
2008-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - Szefa Służby Celnej w sprawie przepisów wewnętrznych uzależniających zwrot kosztów delegacji funkcjonariuszom celnym od wykazania przez nich nieprawidłowości w trakcie dokonywania kontroli.
Adresat:
INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/595485/08/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2008-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia w sprawie wojskowej służby zdrowia.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/572159/07/IX/9001 RZ
Data sprawy:
2008-10-20
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia prawa do ustanowienia obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym w stosunku do żołnierzy oraz funkcjonariuszy ABW, AW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (sygn. akt K 31/08).
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/599682/08/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2008-10-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie bezpieczeństwa żołnierzy pełniących służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym, w związku z informacjami prasowymi o wypożyczeniu od Amerykanów transporterów Cougar.
Adresat:
SZTAB GENERALNY WP
Sygnatura:
RPO/599777/08/IX/901 RZ
Data sprawy:
2008-10-17
Opis sprawy:
Wystapienie do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w sprawie pojawiających się w mediach informacji o możliwych opóźnieniach w utworzeniu profesjonalnej armii.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/598987/08/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2008-10-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie konsekwencji dla żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku decyzji o przedłużeniu służby.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/598121/08/IX/913 RZ
Data sprawy:
2008-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie produkcji, zakupu oraz wykorzystywania przez Siły Zbrojne RP broni kasetowej w Afganistanie.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/595485/08/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2008-09-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie kontroli przestrzegania praw obywatelskich żołnierzy w 8 Bazie Lotniczej i 13 eskadrze lotnictwa transportowego w Krakowie.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/595485/08/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2008-09-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie kontroli przestrzegania praw obywatelskich żołnierzy w 2 Korpusie Zmechanizowanym, 6 Brygadzie Desantowo-Szturmowej oraz 16 batalionie powietrzno-desantowym w Krakowie.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/589283/08/IX/903.1 RZ
Data sprawy:
2008-08-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie wyników kontroli przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Policji jednej z komend wojewódzkich.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/555791/07/IX/912 RZ
Data sprawy:
2008-08-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia, do wiadomości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie braku instancji odwoławczej od opinii lekarza przeprowadzającego badania lekarskie w stosunku do osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/595367/08/IX/913 RZ
Data sprawy:
2008-08-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanu okrętów wojennych Polskiej Marynarki Wojennej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/539767/06/IX/903.3.6 RZ
Data sprawy:
2008-08-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności wykonania upoważnienia zawartego w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych.
Adresat:
SŁUŻBA CELNA MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/594728/08/IX/906.3 RZ
Data sprawy:
2008-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - Szefa Służby Celnej w sprawie braku możliwości uzyskania urlopu macierzyńskiego przez funkcjonariusza Służby Celnej będącego ojcem zastępczym małoletniego dziecka.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/595323/08/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2008-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie kosztów uczestnictwa Polski w misji stabilizacyjnej Polskiego Kontyngentu Wojskowego realizującego zadania na terytorium Republiki Iraku
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/587868/08/IX/909 RZ
Data sprawy:
2008-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku prawnych możliwości uzyskania pomocy finansowej dla niepełnosprawnych członków rodziny z funduszu socjalnego przeznaczonego dla emerytów i rencistów wojskowych, nie pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/593587/08/IX/901 RZ
Data sprawy:
2008-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie domniemanych nieprawidłowości w działaniach resortu obrony narodowej.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/593463/08/IX/901 RZ
Data sprawy:
2008-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie apelu Stowarzyszenia Pro Militio.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/586832/08/IX/906.3 RZ
Data sprawy:
2008-07-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - Szefa Służby Celnej w sprawie prawa do wynagrodzenia i innych świadczeń za okres faktycznego pozostawania poza służbą funkcjonariusza celnego przywróconego do służby.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/575173/07/IX/910 RZ
Data sprawy:
2008-07-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umożliwienia przekazywania świadczeń emerytalnych funkcjonariuszy służb mundurowych na rachunki SKOK.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/575173/07/IX/910 RZ
Data sprawy:
2008-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umożliwienia przekazywania świadczeń emerytalnych funkcjonariuszy służb mundurowych na rachunki SKOK.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/577071/07/IX/901.7 RZ
Data sprawy:
2008-06-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie sytuacji żołnierzy ciężko poszkodowanych oraz rodzin żołnierzy zmarłych podczas służby poza granicami państwa.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/583102/08/IX/9006.3 RZ
Data sprawy:
2008-06-11
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczeń możliwości wypłaty równoważnika pieniężnego dla funkcjonariusza Służby Celnej za brak lokalu mieszkalnego (sygn. akt U 7/08).
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/347731/00/IX/914 RZ
Data sprawy:
2008-05-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozważenia możliwości podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do wydania nowelizacji umożliwiającej coroczną waloryzację równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego funkcjonariusza Służby Więziennej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/579010/08/IX/912 RZ
Data sprawy:
2008-05-16
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich i psychologicznych przez pracowników ochrony (sygn. akt U 5/08).
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/581475/08/IX/903.1 RZ
Data sprawy:
2008-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku uprawnienia do otrzymania przez policjanta zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem w sytuacji, gdy żona nie jest pracownikiem Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/584705/08/IX/901.5 RZ
Data sprawy:
2008-04-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie zróżnicowanych zasad wypłaty należności zagranicznej dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami Polski.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/585494/08/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2008-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niedostatecznego wyposażenia funkcjonariuszy pełniących służbę w polskim kontyngencie policyjnym w ramach misji pokojowej w Kosowie (UNMIK).
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/573940/07/IX/903.3 RZ
Data sprawy:
2008-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych przez pracowników Biura Rzecznika w wyniku przeprowadzonej kontroli przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w W.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/585674/08/IX/901 RZ
Data sprawy:
2008-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku prawnych możliwości zwolnienia od zajęć służbowych żołnierza zawodowego z tytułu opieki nad dzieckiem, w sytuacji gdy oboje rodzice są żołnierzami zawodowymi.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/586832/08/IX/906.3 RZ
Data sprawy:
2008-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - Szefa Służby Celnej w sprawie prawa do wynagrodzenia i innych świadczeń za okres faktycznego pozostawania poza służbą funkcjonariusza celnego przywróconego do służby.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/580583/08/IX/901 RZ
Data sprawy:
2008-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie raportu dotyczącego wypadku samolotu CASA.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/583102/08/IX/906.3 RZ
Data sprawy:
2008-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie ograniczeń możliwości wypłaty równoważnika pieniężnego dla funkcjonariusza Służby Celnej za brak lokalu mieszkalnego.
Adresat:
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH
Sygnatura:
RPO/584098/08/IX/913 RZ
Data sprawy:
2008-03-25
Opis sprawy:
Adresat:
BIURO BEZPIECZEŃSTWA NAROWEGO
Sygnatura:
RPO/584098/08/IX/913 RZ
Data sprawy:
2008-03-25
Opis sprawy:
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/514354/05/IX/905 RZ
Data sprawy:
2008-03-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17.11.2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/576185/07/IX/903.1 RZ
Data sprawy:
2008-03-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadmiernego obciążania Policji przez sądy i prokuratury doręczaniem przesyłek urzędowych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/581966/08/IX/903.1 RZ
Data sprawy:
2008-02-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie potrzeby wprowadzenia obowiązkowych badań psychologicznych dla funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/580427/08/IX/903.1 RZ
Data sprawy:
2008-02-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/580583/08/IX/901 RZ
Data sprawy:
2008-02-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie ograniczeń w korzystaniu z transportu lotniczego przez kierowniczą kadrę dowódczą.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/580481/08/IX/906.3 RZ
Data sprawy:
2008-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie akcji protestacyjnej celników.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/515109/05/IX/904 RZ
Data sprawy:
2008-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nieprzyjmowania do służby kandydatów na funkcjonariuszy służb mundurowych ze względu na fakt posiadania przez nich podwójnego obywatelstwa.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/451191/03/IX/904 RZ
Data sprawy:
2008-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie potrzeby wydania przepisów precyzujących zasady zwalniania celników ze służby.
Adresat:
SŁUŻBA CELNA MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/580481/08/IX/906.3 RZ
Data sprawy:
2008-01-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Służby Celnej - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w sprawie akcji protestacyjnej celników.
Adresat:
DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH
Sygnatura:
RPO/579970/08/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2008-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dowódcy Wojsk Lądowych w sprawie grupy żołnierzy, którzy podczas pełnienia służby w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie poprosili o wcześniejsze odesłanie do kraju.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/570556/07/IX/903.3 RZ
Data sprawy:
2008-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wyników kontroli przestrzegania praw obywatelskich wobec funkcjonariuszy Służby Więziennej jednego z zakładów karnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/498090/05/IX/903.3 RZ
Data sprawy:
2008-01-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie czasu służby funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/573687/07/IX/903.1 RZ
Data sprawy:
2008-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uregulowania statusu rzecznika dyscyplinarnego w jednostkach Policji.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/576185/07/IX/903.1 RZ
Data sprawy:
2008-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie dokonywania doręczeń przesyłek urzędowych przez funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/572438/07/IX/903 RZ
Data sprawy:
2008-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Służby Celnej w sprawie praktyki ustanawiania obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
Sygnatura:
RPO/572438/07/IX/903 RZ
Data sprawy:
2008-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Służby Celnej w sprawie praktyki ustanawiania obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym.
Adresat:
SŁUŻBA CELNA
Sygnatura:
RPO/572438/07/IX/903 RZ
Data sprawy:
2008-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Służby Celnej w sprawie praktyki ustanawiania obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/548324/07/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2007-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa współpracującym z Polskim Kontyngentem Wojskowym tłumaczom i współpracownikom irackim oraz ich rodzinom.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/575173/07/IX/910 RZ
Data sprawy:
2007-12-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu wypłaty świadczeń dla emerytów i rencistów wojskowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/575173/07/IX/910 RZ
Data sprawy:
2007-12-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu wypłaty świadczeń dla emerytów i rencistów wojskowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/570289/07/IX/903.1 RZ
Data sprawy:
2007-12-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie możliwości przenoszenia się funkcjonariuszy pomiędzy służbami mundurowymi.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/568702/07/IX/910 RZ
Data sprawy:
2007-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości świadczenia wypłaconego matce z tytułu zasiłku pogrzebowego po zmarłym tragicznie synu odbywającym zastępczą służbę wojskową w organach Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/553397/07/IX/902.1 RZ
Data sprawy:
2007-12-12
Opis sprawy:
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/550272/07/IX/906 RZ
Data sprawy:
2007-12-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie podstaw prawnych prawidłowego funkcjonowania Straży Ochrony Kolei.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/566741/07/IX/912 RZ
Data sprawy:
2007-12-11
Opis sprawy:
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/539767/06/IX/903.3.6 RZ
Data sprawy:
2007-12-05
Opis sprawy:
Adresat:
NACZELNA PROKURATURA WOJSKOWA
Sygnatura:
RPO/573943/07/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2007-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Naczelnego Prokuratora Wojskowego w sprawie sposobu zatrzymania żołnierzy z Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
Sygnatura:
RPO/573943/07/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2007-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Naczelnego Prokuratora Wojskowego w sprawie sposobu zatrzymania żołnierzy z Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/570290/07/IX/901.6 RZ
Data sprawy:
2007-10-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku możliwości skorzystania przez emerytów i rencistów wojskowych z dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku zagranicznego.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/562390/07/IX/902.1 RZ
Data sprawy:
2007-10-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku zróżnicowania wysokości zasiłku przyznawanego żołnierzowi zasadniczej służby wojskowej posiadającemu na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/569284/07/IX/903.1.5 RZ
Data sprawy:
2007-09-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie informacji prasowych wskazujących na trudną sytuację finansową Policji uniemożliwiającą m.in. wypłatę odpraw dla wszystkich uprawnionych policjantów.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/554323/07/IX/903.1.3 RZ
Data sprawy:
2007-09-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przepisów uniemożliwiających pełnienie służby w Policji osobom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS (kontynuacja wystąpienia z dnia 31.05.2007 r.).
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/557670/07/IX/910 RZ
Data sprawy:
2007-09-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niewydawania legitymacji emeryta-rencisty policyjnego osobom uprawnionym do policyjnej renty rodzinnej.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/562574/07/IX/906.3 RZ
Data sprawy:
2007-08-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie obowiązku zwrotu równowartości składników umundurowania przed upływem okresu, na jaki zostało wydane.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/560090/07/IX/903.3.3 RZ
Data sprawy:
2007-07-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie niewłaściwego postępowania Zastępcy Komendanta COSSW wobec funkcjonariuszy Służby Więziennej - słuchaczy kursów.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/554323/07/IX/903.1.3 RZ
Data sprawy:
2007-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przepisów uniemożliwiających pełnienie służby w Policji osobom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/551628/07/IX/903.1.6 RZ
Data sprawy:
2007-05-30
Opis sprawy:
Wysapienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad przyznawania zwrotu kosztów dojazdu policjantom, określonych w decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/514354/05/IX/905 RZ
Data sprawy:
2007-05-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zastrzeżeń odnośnie do zgodności z Konstytucją rozporządzenia w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/548769/07/IX/903 RZ
Data sprawy:
2007-05-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie systemu motywacyjnego obowiązującego w Policji.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/556864/07/IX/903.1 RZ
Data sprawy:
2007-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie informacji zawartych w artykule prasowym odnośnie odpowiedzialności funkcjonariuszy Policji za popełnione przewinienia.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
Sygnatura:
RPO/544994/06/IX/904.4 RZ
Data sprawy:
2007-04-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie niezgodności z obowiązującym prawem przepisów zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/553708/07/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2007-03-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie sytuacji żołnierzy polskich stacjonujących w Iraku.
Adresat:
BIURO OCHRONY RZĄDU
Sygnatura:
RPO/553769/07/IX/903.2.2 RZ
Data sprawy:
2007-03-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Biura Ochrony Rządu w sprawie zarzutów dyskryminacji funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu.
Adresat:
SEJM KOMISJA OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/534151/06/IX/902.23 RZ
Data sprawy:
2007-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP w sprawie postulowanej zmiany przepisów regulujących prawo byłych żołnierzy batalionów budowlanych do bezpłatnych leków.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/536745/06/IX/903.1.6 RZ
Data sprawy:
2007-03-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wątpliwości w zakresie stosowania przepisu dotyczącego wymiaru corocznego płatnego urlopu dodatkowego dla policjantów pełniących służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.
Adresat:
SEJM KOMISJA INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/550272/07/IX/906 RZ
Data sprawy:
2007-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury w sprawie przedłużających się prac legislacyjnych nad projektem ustawy o Straży Kolejowej.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/548324/07/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2007-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków służby polskich żołnierzy w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/548324/07/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2007-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków służby polskich żołnierzy w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/498090/05/IX/903.3 RZ
Data sprawy:
2007-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie opóźnienia w wydaniu rozporządzenia dotyczącego rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Więziennej (kontynuacja wystąpienia z dnia 20.02.2006 r.).
Adresat:
SŁUŻBA CELNA
Sygnatura:
RPO/451191/03/IX/904 RZ
Data sprawy:
2007-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Służby Celnej w sprawie potrzeby podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do wypełnienia luki prawnej w ustawie o Służbie Celnej w zakresie braku możliwości przywrócenia funkcjonariuszy celnych do służby oraz wypłaty wstrzymanej części wynagrodzenia.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/544806/06/IX/903.1 RZ
Data sprawy:
2007-01-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie nieprawidłowej praktyki stosowanej przez przełożonych wobec policjantów delegowanych do służby w misjach pokojowych.
Adresat:
DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH
Sygnatura:
RPO/544804/06/IX/902 RZ
Data sprawy:
2006-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dowódcy Wojsk Lądowych w sprawie wyników kontroli przestrzegania praw i wolności obywatelskich żołnierzy pełniących służbę w Ośrodku Szkolenia Kierowców 2 Brygady Zmechanizowanej - Czarne.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/541369/06/IX/901 RZ
Data sprawy:
2006-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie kontroli przestrzegania praw i wolności obywatelskich żołnierzy w 7 Pomorskiej Brygadzie Obrony Wybrzeża - Słupsk.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/539608/06/IX/909 RZ
Data sprawy:
2006-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie dokumentów poświadczających posiadanie prawa oraz pobieranie renty rodzinnej po żołnierzu zawodowym.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/530140/06/IX/903.1.4 RZ
Data sprawy:
2006-11-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie urlopów policjantów.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/539767/06/IX/903.3.6 RZ
Data sprawy:
2006-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieprawidłowości związanych ze stosowaniem i obowiązywaniem zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.12.1995 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Więziennej, z tytułu których przysługują renty i odszkodowania.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/532241/06/IX/905 RZ
Data sprawy:
2006-10-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie potrzeby zmiany obowiązujących przepisów uniemożliwiających weryfikację na wniosek obywateli ich kategorii przydatności do służby wojskowej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/517546/05/IX/903.1.1 RZ
Data sprawy:
2006-08-28
Opis sprawy:
1. w sprawie przepisów ograniczających policjantom prawo do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym.
Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/523142/06/IX/910 RZ
Data sprawy:
2006-08-28
Opis sprawy:
1. w sprawie potrzeby usunięcia przepisu uzależniającego prawo do otrzymywania świadczenia deportacyjnego od stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/530628/06/IX/902.4 RZ
Data sprawy:
2006-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu przeprowadzania badań lekarskich kobiet wezwanych przez powiatową komisję lekarską w celu określenia ich zdolności do służby wojskowej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/530628/06/IX/902.4 RZ
Data sprawy:
2006-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu przeprowadzania badań lekarskich kobiet wezwanych przez powiatową komisję lekarską w celu określenia ich zdolności do służby wojskowej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/456364/03/IX/906.3 RZ
Data sprawy:
2006-06-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Waldemara K. w sprawie zwolnienia ze służby funkcjonariusza Służby Celnej (sygn. akt SK 42/06).
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/514137/05/IX/903.1 RZ
Data sprawy:
2006-06-26
Opis sprawy:
1. w sprawie praktyki przerywania postępowań kwalifikacyjnych do służby w Policji (kontynuacja wystąpienia z dnia 11.05.2006 r.).
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/532889/06/IX/901 RZ
Data sprawy:
2006-06-21
Opis sprawy:
1. w sprawie problemów stwierdzonych w czasie wizyty Rzecznika Praw Obywatelskich w 3 Brygadzie Zmechanizowanej Legionów w Lublinie.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/532424/06/IX/903.1 RZ
Data sprawy:
2006-06-21
Opis sprawy:
1. w sprawie przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/514137/05/IX/903.1 RZ
Data sprawy:
2006-05-11
Opis sprawy:
1. w sprawie potrzeby zmiany praktyki przerywania postępowań kwalifikacyjnych do służby w Policji w związku z prognozowanym wejściem w życie nowych norm prawnych w tym zakresie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/517546/05/IX/903.1.1 RZ
Data sprawy:
2006-05-10
Opis sprawy:
1. w sprawie przepisów ograniczających policjantom prawo do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym.
Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/523142/06/IX/910 RZ
Data sprawy:
2006-04-28
Opis sprawy:
1. w sprawie potrzeby usunięcia przepisu uzależniającego prawo do otrzymywania świadczenia deportacyjnego od stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/525942/06/IX/902 RZ
Data sprawy:
2006-04-25
Opis sprawy:
1. w sprawie wyników kontroli w niektórych jednostkach Sił Powietrznych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/525943/06/IX/902 RZ
Data sprawy:
2006-04-25
Opis sprawy:
1. w sprawie wprowadzenia w wojsku systemu zbiorowego żywienia i zapobiegania zagrożeniom (HACCP) oraz problemów kadrowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/412420/02/IX/904.4 RZ
Data sprawy:
2006-04-11
Opis sprawy:
1-2. w sprawie nadmiernej liczby nadgodzin, za które funkcjonariusze służb mundurowych nie otrzymują stosownego wynagrodzenia bądź ekwiwalentu w postaci czasu wolnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/412420/02/IX/904.4 RZ
Data sprawy:
2006-04-11
Opis sprawy:
1-2. w sprawie nadmiernej liczby nadgodzin, za które funkcjonariusze służb mundurowych nie otrzymują stosownego wynagrodzenia bądź ekwiwalentu w postaci czasu wolnego.
Adresat:
SŁUŻBA CELNA
Sygnatura:
RPO/451191/03/IX/904 RZ
Data sprawy:
2006-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Służby Celnej w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o Służbie Celnej.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/527471/06/IX/903.1.5 RZ
Data sprawy:
2006-03-14
Opis sprawy:
1. w sprawie opisanego w artykule prasowym problemu braku decyzji MSWiA w kwestii wypłaty pieniędzy za służbę ponadnormatywną funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/515109/05/IX/904 RZ
Data sprawy:
2006-03-10
Opis sprawy:
1. w sprawie niejasności przepisów dotyczących nieprzyjmowania do służby w formacjach mundurowych kandydatów posiadających podwójne obywatelstwo.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/522502/06/IX/902.9 RZ
Data sprawy:
2006-03-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie kontroli stanu przestrzegania praw i wolności żołnierzy w wizytowanej jednostce wojskowej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/515109/05/IX/904 RZ
Data sprawy:
2006-03-08
Opis sprawy:
1. w sprawie niejasności przepisów dotyczących nieprzyjmowania do służby w formacjach mundurowych kandydatów posiadających podwójne obywatelstwo.
Adresat:
SŁUŻBA CELNA MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/490390/04/IX/906.3 RZ
Data sprawy:
2006-03-06
Opis sprawy:
1. W sprawie braku możliwości przeprowadzenia przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy kontroli warunków pełnienia służby funkcjonariuszy celnych w Izbach Celnych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/522501/06/IX/903 RZ
Data sprawy:
2006-02-23
Opis sprawy:
1. w sprawie warunków pracy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Giżycku.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/498090/05/IX/903.3 RZ
Data sprawy:
2006-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie opóźnienia w wydaniu rozporządzenia dotyczącego rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/487489/04/IX/910 RZ
Data sprawy:
2006-01-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Polityki Społecznej w sprawie zmniejszenia wypłaty świadczeń z tytułu renty inwalidzkiej z powodu osiągania dodatkowego przychodu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/518444/05/IX/903.1 RZ
Data sprawy:
2006-01-05
Opis sprawy:
1. W sprawie ograniczeń w ponownym przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/505810/05/IX/903 RZ
Data sprawy:
2005-12-01
Opis sprawy:
1. W sprawie ubezpieczenia Auto Casco pojazdów służbowych funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/516881/05/IX/906.3 RZ
Data sprawy:
2005-11-30
Opis sprawy:
1. W sprawie braku przepisów wykonawczych umożliwiających wypłatę nagród funkcjonariuszom celnym.
Adresat:
SŁUŻBA CELNA
Sygnatura:
RPO/498933/05/IX/906.3 RZ
Data sprawy:
2005-11-30
Opis sprawy:
1. W sprawie informacji dotyczących niezgodnej z prawem praktyki wymuszania pisemnych oświadczeń o rezygnacji ze świadczeń z tytułu przeniesienia funkcjonariusza Służby Celnej do pełnienia służby w innej miejscowości.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/514869/05/IX/902 RZ
Data sprawy:
2005-11-15
Opis sprawy:
1. W sprawie warunków szkolenia w wizytowanych jednostkach wojskowych.
Adresat:
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
Sygnatura:
RPO/464142/04/IX/903.2.4 RZ
Data sprawy:
2005-10-27
Opis sprawy:
1. W sprawie terminu wydania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dotyczącego warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.
Adresat:
SŁUŻBA CELNA
Sygnatura:
RPO/498933/05/IX/906.3 RZ
Data sprawy:
2005-10-17
Opis sprawy:
1. W sprawie informacji dotyczących niezgodnej z prawem praktyki wymuszania pisemnych oświadczeń o rezygnacji ze świadczeń z tytułu przeniesienia funkcjonariusza Służby Celnej do pełnienia służby w innej miejscowości.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/511174/05/IX/904 RZ
Data sprawy:
2005-10-13
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia prawa do ustanowienia obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i Służby Celnej.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/505810/05/IX/903 RZ
Data sprawy:
2005-07-28
Opis sprawy:
1. W sprawie postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/506516/05/IX/902 RZ
Data sprawy:
2005-06-28
Opis sprawy:
1. W sprawie warunków służby korpusu szeregowych zawodowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/492908/04/IX/908 RZ
Data sprawy:
2005-05-11
Opis sprawy:
1. W sprawie zakresu egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni i umiejętności posługiwania się bronią (prośba o zajęcie ostatecznego stanowiska w sprawie).
Adresat:
MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/487489/04/IX/910 RZ
Data sprawy:
2005-04-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Polityki Społecznej w sprawie zmniejszenia wypłaty świadczeń z tytułu renty inwalidzkiej z powodu osiągania dodatkowego przychodu.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY
Sygnatura:
RPO/422814/02/IX/914.1 RZ
Data sprawy:
2005-04-12
Opis sprawy:
1. W sprawie braku możliwości uzyskania przez zwalnianych funkcjonariuszy służb mundurowych prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/498090/05/IX/903.3 RZ
Data sprawy:
2005-03-29
Opis sprawy:
1. W sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
SŁUŻBA CELNA
Sygnatura:
RPO/498933/05/IX/906.3 RZ
Data sprawy:
2005-03-17
Opis sprawy:
1. W sprawie sygnalizowanych w artykułach prasowych zaległości w wypłatach należności finansowych dla funkcjonariuszy celnych z tytułu przeniesienia do pełnienia służby w innej miejscowości.
Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/497459/05/IX/1501.4 RZ
Data sprawy:
2005-02-22
Opis sprawy:
1. W sprawie pobierania opłaty skarbowej od cudzoziemców, małżonków obywateli polskich od zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/451191/03/IX/904 RZ
Data sprawy:
2005-02-22
Opis sprawy:
1. W sprawie potrzeby wydania przepisów uzupełniających regulacje prawne dotyczące funkcjonariuszy Służby Celnej.
Adresat:
SŁUŻBA CELNA
Sygnatura:
RPO/497115/05/IX/910 RZ
Data sprawy:
2005-02-18
Opis sprawy:
1. W sprawie włączenia Służby Celnej do systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych.
Adresat:
SEJM KOMISJA OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/496574/05/IX/913 RZ
Data sprawy:
2005-02-17
Opis sprawy:
1-3. W sprawie niespójności regulacji ustawowej mającej umożliwić reagowanie na potencjalne zagrożenie atakami terrorystycznymi z powietrza.
Adresat:
SENAT KOMISJA OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/496574/05/IX/913 RZ
Data sprawy:
2005-02-17
Opis sprawy:
1-3. W sprawie niespójności regulacji ustawowej mającej umożliwić reagowanie na potencjalne zagrożenie atakami terrorystycznymi z powietrza.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/496574/05/IX/913 RZ
Data sprawy:
2005-02-17
Opis sprawy:
1-3. W sprawie niespójności regulacji ustawowej mającej umożliwić reagowanie na potencjalne zagrożenie atakami terrorystycznymi z powietrza.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/487241/04/IX/903.3 RZ
Data sprawy:
2005-01-19
Opis sprawy:
1. W sprawie niekonstytucyjności rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.1996 r. w sprawie regulaminu dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/413939/02/IX/904.4 RZ
Data sprawy:
2005-01-11
Opis sprawy:
1. W sprawie prowadzenia badań poligraficznych w stosunku do kandydatów na funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY
Sygnatura:
RPO/422814/02/IX/914.1 RZ
Data sprawy:
2005-01-11
Opis sprawy:
1. W sprawie braku możliwości uzyskania przez zwalnianych funkcjonariuszy służb mundurowych prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/492908/04/IX/908 RZ
Data sprawy:
2005-01-11
Opis sprawy:
1. W sprawie zakresu egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/487839/04/IX/901 RZ
Data sprawy:
2004-12-17
Opis sprawy:
1. W sprawie norm wyżywienia dla jednostek wojskowych.
Adresat:
SŁUŻBA CELNA
Sygnatura:
RPO/490390/04/IX/906.3 RZ
Data sprawy:
2004-12-03
Opis sprawy:
W sprawie niemożności przeprowadzenia przez Państwową Inspekcję Pracy kontroli warunków pełnienia służby funkcjonariuszy celnych w Izbach Celnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/437219/03/IX/905.1 RZ
Data sprawy:
2004-11-25
Opis sprawy:
1. W sprawie wymiaru czasu służby oraz wysokości urlopu wypoczynkowego funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/422814/02/IX/914.1 RZ
Data sprawy:
2004-09-14
Opis sprawy:
1. W sprawie braku możliwości uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez zwalnianych funkcjonariuszy służb mundurowych - kontynuacja wystąpienia z dnia 24.06.2004 r.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/464142/04/IX/903.2.4 RZ
Data sprawy:
2004-09-14
Opis sprawy:
1. W sprawie wysokości nagród rocznych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - kontynuacja wystąpienia z dnia 12.03.2004 r.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/412420/02/IX/904.4 RZ
Data sprawy:
2004-07-08
Opis sprawy:
1. W sprawie nadgodzin w Straży Granicznej i Służbie Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/422814/02/IX/914.1 RZ
Data sprawy:
2004-06-24
Opis sprawy:
1. W sprawie braku możliwości uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez zwalnianych funkcjonariuszy służb mundurowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/476310/04/IX/910 RZ
Data sprawy:
2004-06-24
Opis sprawy:
1. W sprawie niezgodności z Konstytucją rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków i ich rodzin.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/476835/04/IX/901 RZ
Data sprawy:
2004-06-17
Opis sprawy:
1. W sprawie wizytacji 9 Brygady Kawalerii Pancernej oraz 16 pomorskiego pułku artylerii w Braniewie.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/474406/04/IX/909 RZ
Data sprawy:
2004-06-09
Opis sprawy:
1. W sprawie rent rodzinnych dla wdów po poległych żołnierzach.
Adresat:
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
Sygnatura:
RPO/474835/04/IX/903.2 RZ
Data sprawy:
2004-06-08
Opis sprawy:
1. W sprawie informacji prasowych o utrudnianiu powrotu do służby funkcjonariuszom zwolnionym na podstawie niekonstytucyjnego przepisu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/474961/04/IX/903.3.4 RZ
Data sprawy:
2004-05-27
Opis sprawy:
1. W sprawie wypłacania nagród rocznych funkcjonariuszom Służby Więziennej.
Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/331186/00/IX/914 RZ
Data sprawy:
2004-05-13
Opis sprawy:
1. W sprawie umożliwienia funkcjonariuszom służb publicznych dochodzenia roszczeń ze stosunku administracyjnego przed sądem w kwestii wypłaty ustawowych odsetek od nieterminowo wypłacanych świadczeń.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/473365/04/IX/903.3.4 RZ
Data sprawy:
2004-05-12
Opis sprawy:
1. W sprawie umożliwienia udziału związku zawodowego funkcjonariuszy SW w ustalaniu regulaminów nagród i premiowania oraz zasad podziału środków na wynagrodzenia.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
Sygnatura:
RPO/470723/04/IX/904 RZ
Data sprawy:
2004-04-15
Opis sprawy:
1. W sprawie stworzenia możliwości finansowania Straży Granicznej przez organy samorządu terytorialnego.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
Sygnatura:
RPO/469671/04/IX/904 RZ
Data sprawy:
2004-04-14
Opis sprawy:
1. W sprawie zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/470378/04/IX/904.4 RZ
Data sprawy:
2004-04-14
Opis sprawy:
1. W sprawie warunków służby na przejściu granicznym w Terespolu.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/463683/04/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2004-04-14
Opis sprawy:
1. W sprawie kontroli przestrzegania praw obywatelskich żołnierzy pełniących służbę w Iraku.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/461339/04/IX/902 RZ
Data sprawy:
2004-03-18
Opis sprawy:
1. W sprawie kontroli przestrzegania praw i wolności obywatelskich marynarzy.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/461123/04/IX/909 RZ
Data sprawy:
2004-03-17
Opis sprawy:
1. W sprawie skutków decyzji Wojskowych Biur Emerytalnych dotyczących zawieszenia świadczeń emerytalno-rentowych w 1999 r.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/464142/04/IX/903.2.4 RZ
Data sprawy:
2004-03-12
Opis sprawy:
1. W sprawie wysokości nagród rocznych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/426316/02/IX/913 RZ
Data sprawy:
2004-03-11
Opis sprawy:
1. W sprawie przepisów wewnętrznych ograniczających prawa funkcjonariuszy Służby Celnej.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/412420/02/IX/904.4 RZ
Data sprawy:
2004-03-10
Opis sprawy:
1. W sprawie nadgodzin w Straży Granicznej i Służbie Więziennej.
Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/331186/00/IX/914 RZ
Data sprawy:
2004-02-20
Opis sprawy:
1. W sprawie umożliwienia funkcjonariuszom służb publicznych dochodzenia roszczeń ze stosunku administracyjnego przed sądem w kwestii wypłaty ustawowych odsetek od nieterminowo wypłacanych świadczeń.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/451191/03/IX/904 RZ
Data sprawy:
2004-01-27
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zwolnień funkcjonariuszy Służby Celnej.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/426316/02/IX/913 RZ
Data sprawy:
2003-12-19
Opis sprawy:
1. W sprawie przepisów wewnętrznych ograniczających prawa funkcjonariuszy Służby Celnej.
Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
Sygnatura:
RPO/454164/03/IX/902.23 RZ
Data sprawy:
2003-12-18
Opis sprawy:
1. W sprawie świadczeń dla byłych żołnierzy batalionów budowlanych zatrudnianych przymusowo w latach 1949-1959.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/455054/03/IX/906.3 RZ
Data sprawy:
2003-11-25
Opis sprawy:
1. W sprawie nieprawidłowości związanych z alokacją w Służbie Celnej.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/412420/02/IX/904.4 RZ
Data sprawy:
2003-11-25
Opis sprawy:
1. W sprawie nadgodzin w Służbie Więziennej i Straży Granicznej.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/453387/03/IX/902 RZ
Data sprawy:
2003-11-04
Opis sprawy:
1. W sprawie kontroli stanu przestrzegania praw i wolności obywatelskich w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej - Tomaszów Mazowiecki.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/453630/03/IX/903.3.6 RZ
Data sprawy:
2003-10-29
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń odszkodowawczych dla funkcjonariuszy służb mundurowych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/451559/03/IX/902 RZ
Data sprawy:
2003-10-10
Opis sprawy:
1. W sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich i warunków służby w 1 eskadrze lotnictwa taktycznego i 23 Bazie Lotniczej w Mińsku Mazowieckim.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/412420/02/IX/904.4 RZ
Data sprawy:
2003-09-24
Opis sprawy:
1. W sprawie nadgodzin w Służbie Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/424848/02/IX/904.4 RZ
Data sprawy:
2003-09-23
Opis sprawy:
1. W sprawie nieotrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Granicznej wynagrodzenia za nadgodziny - prośba o ponowne zajęcie stanowiska.
Adresat:
SEJM KOMISJA OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/363219/01/IX/909 RZ
Data sprawy:
2003-09-22
Opis sprawy:
1-2. W sprawie potrzeby zrównania w prawach żołnierzy zawodowych z innymi funkcjonariuszami służb mundurowych przy podwyższaniu emerytury ze względu na stopień inwalidztwa pozostający w związku ze służbą.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/426316/02/IX/913 RZ
Data sprawy:
2003-07-01
Opis sprawy:
1. W sprawie przepisów wewnętrznych ograniczających prawa funkcjonariuszy Służby Celnej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/424848/02/IX/904.4 RZ
Data sprawy:
2003-06-23
Opis sprawy:
1. W sprawie nieotrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Granicznej wynagrodzenia za nadgodziny.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/422814/02/IX/914.1 RZ
Data sprawy:
2003-06-13
Opis sprawy:
1-4. W sprawie luki prawnej uniemożliwiającej objęcie ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym wyodrębnionej (ze względu na datę wstąpienia do służby) grupy żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Służby Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/422814/02/IX/914.1 RZ
Data sprawy:
2003-06-13
Opis sprawy:
1-4. W sprawie luki prawnej uniemożliwiającej objęcie ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym wyodrębnionej (ze względu na datę wstąpienia do służby) grupy żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Służby Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/422814/02/IX/914.1 RZ
Data sprawy:
2003-06-13
Opis sprawy:
1-4. W sprawie luki prawnej uniemożliwiającej objęcie ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym wyodrębnionej (ze względu na datę wstąpienia do służby) grupy żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Służby Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/422814/02/IX/914.1 RZ
Data sprawy:
2003-06-12
Opis sprawy:
1-4. W sprawie luki prawnej uniemożliwiającej objęcie ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym wyodrębnionej (ze względu na datę wstąpienia do służby) grupy żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Służby Więziennej.
Adresat:
SEJM KOMISJA OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/363219/01/IX/909 RZ
Data sprawy:
2003-06-12
Opis sprawy:
1-2. W sprawie potrzeby zrównania w prawach żołnierzy zawodowych z innymi funkcjonariuszami służb mundurowych przy podwyższaniu emerytury ze względu na stopień inwalidztwa pozostający w związku ze służbą.
Adresat:
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/415972/02/IX/1503.2 RZ
Data sprawy:
2003-04-22
Opis sprawy:
1. W sprawie rozważenia możliwości rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego w Warszawie, o cudzoziemców, którzy ukończyli 70 lat i przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zamieszkanie na czas oznaczony albo uzyskali status uchodźcy w Polsce.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/426316/02/IX/913 RZ
Data sprawy:
2003-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie wewnętrznych przepisów ograniczających prawa funkcjonariuszy służb mundurowych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/426316/02/IX/913 RZ
Data sprawy:
2003-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wewnętrznych przepisów ograniczających prawa funkcjonariuszy służb mundurowych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
Sygnatura:
RPO/426316/02/IX/913 RZ
Data sprawy:
2003-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie wewnętrznych przepisów ograniczających prawa funkcjonariuszy służb mundurowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/413939/02/IX/904.4 RZ
Data sprawy:
2003-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań poligraficznych kandydatów na funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/408555/02/IX/901 RZ
Data sprawy:
2003-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie zastrzeżeń dotyczących działań przełożonych podejmowanych wobec żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/425275/02/IX/1501.2 RZ
Data sprawy:
2003-02-25
Opis sprawy:
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/427320/02/IX/903.3.3 RZ
Data sprawy:
2003-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie pełnienia przez funkcjonariuszy Służby Więziennej dodatkowych dyżurów polegających na pozostawaniu w dyspozycji, za które nie otrzymują wynagrodzeń.
Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/328217/99/IX/905 RZ
Data sprawy:
2003-02-04
Opis sprawy:
1. W sprawie przyspieszenia prac legislacyjnych zmierzających do zapewnienia świadczeń odszkodowawczych przysługujących strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/413939/02/IX/904.4 RZ
Data sprawy:
2003-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie poddawania kandydatów na funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz kandydatów i funkcjonariuszy innych służb mundurowych badaniom z użyciem poligrafu, bez odpowiednich podstaw prawnych.
Adresat:
WOJEWODA LUBUSKI
Sygnatura:
RPO/425828/02/IX/1507 RZ
Data sprawy:
2003-01-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wojewody Lubuskiego w sprawie środków na uruchomienie wagi samochodowej i sfinansowania budowy drogi celnej między przejściem granicznym a terminalem towarowym.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/425828/02/IX/1507 RZ
Data sprawy:
2003-01-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie środków na uruchomienie wagi samochodowej i sfinansowania budowy drogi celnej między przejściem granicznym a terminalem towarowym.
Adresat:
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/415972/02/IX/1503.2 RZ
Data sprawy:
2003-01-03
Opis sprawy:
1. W sprawie rozważenia możliwości rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego w Warszawie, o cudzoziemców, którzy ukończyli 70 lat i przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zamieszkanie na czas oznaczony albo uzyskali status uchodźcy w Polsce.
Adresat:
SŁUŻBA CELNA MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/426316/02/IX/913 RZ
Data sprawy:
2002-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów - Szefa Służby Celnej w sprawie niezgodnego z Konstytucją ograniczania praw obywatelskich funkcjonariuszy Służby Celnej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/420834/02/IX/903.1 RZ
Data sprawy:
2002-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie naruszania praw i wolności funkcjonariuszy Policji pełniących służbę na terenie województwa podlaskiego.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
Sygnatura:
RPO/424848/02/IX/904.4 RZ
Data sprawy:
2002-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie nieotrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wynagrodzenia za nadgodziny.
Adresat:
SEJM KOMISJA INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/371539/01/IX/913 RZ
Data sprawy:
2002-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury w sprawie zgodności projektu ustawy o transporcie kolejowym w zakresie uregulowań dotyczących straży ochrony kolei.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/408555/02/IX/901 RZ
Data sprawy:
2002-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie zastrzeżeń dotyczących działań przełożonych podejmowanych wobec żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/422776/02/IX/1507 RZ
Data sprawy:
2002-11-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie restrykcyjnych praktyk stosowanych wobec Czeczenów (odmowa wjazdu na terytorium Polski), którzy zamierzali ubiegać się w Polsce o status uchodźcy.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/371539/01/IX/913 RZ
Data sprawy:
2002-10-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie przewidywanych zmian legislacyjnych dotyczących działalności Straży Ochrony Kolei.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/419338/02/IX/902 RZ
Data sprawy:
2002-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków zakwaterowania i szkolenia żołnierzy służby zasadniczej i kadry 23 Brygady OT.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/421111/02/IX/902 RZ
Data sprawy:
2002-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanu przestrzegania praw i wolności obywatelskich w 18 batalionie desantowo-szturmowym.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/262273/97/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2002-10-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjnego uregulowania kwestii wydawania zezwoleń na wyjazd żołnierzy za granicę.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/412420/02/IX/904.4 RZ
Data sprawy:
2002-10-21
Opis sprawy:
1-2. W sprawie niewypłacania wynagrodzenia za nadgodziny wypracowane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/412420/02/IX/904.4 RZ
Data sprawy:
2002-10-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie niewypłacania wynagrodzenia za nadgodziny wypracowane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/415392/02/IX/901.2 RZ
Data sprawy:
2002-10-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku przepisów regulujących wydawanie świadectw pracy (służby) żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/418305/02/IX/902 RZ
Data sprawy:
2002-09-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków zakwaterowania i szkolenia w batalionie dowodzenia 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/380570/01/IX/909 RZ
Data sprawy:
2002-09-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie niedokonywania przez dyrektorów oddziałów ZUS potrąceń i egzekucji z jednorazowej wypłaty z tytułu waloryzacji emerytur i rent.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/412420/02/IX/904.4 RZ
Data sprawy:
2002-09-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie niewypłacania wynagrodzenia za nadgodziny wypracowane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
Sygnatura:
RPO/413939/02/IX/904.4 RZ
Data sprawy:
2002-09-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie poddawania badaniom z użyciem poligrafu kandydatów na funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/412419/02/IX/902 RZ
Data sprawy:
2002-08-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków służby żołnierzy służby zasadniczej w 12 Dywizji Zmechanizowanej i 12 Brygadzie Zmechanizowanej oraz polskich żołnierzy pełniących służbę w Wielonarodowym Korpusie Północny-Wschód.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/412419/02/IX/902 RZ
Data sprawy:
2002-08-19
Opis sprawy:
1. W sprawie przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków służby żołnierzy służby zasadniczej w 12 Dywizji Zmechanizowanej i 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie oraz polskich żołnierzy pełniących służbę w Wielonarodowym Korpusie Północny-Wschód w Szczecinie.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/413339/02/IX/1501.1 RZ
Data sprawy:
2002-07-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Igora P., dotyczącej konstytucyjności przepisów ustawy o cudzoziemcach dotyczących odmowy udzielenia zezwolenia na osiedlenie się w Polsce (sygn. akt SK 21/02).
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/406397/02/IX/906.1 RZ
Data sprawy:
2002-07-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uposażenia funkcjonariuszy służby kandydackiej BOR.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/413440/02/IX/903.2.3 RZ
Data sprawy:
2002-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niezgodnych z zasadą równości przepisów dotyczących przyznawania nagród rocznych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/408555/02/IX/901 RZ
Data sprawy:
2002-06-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie zastrzeżeń dotyczących działań podejmowanych przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej wobec żołnierzy zawodowych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/380570/01/IX/909 RZ
Data sprawy:
2002-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie niedokonywania przez dyrektorów oddziałów ZUS potrąceń i egzekucji z jednorazowej wypłaty z tytułu waloryzacji emerytur i rent.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/405111/02/IX/914.1 RZ
Data sprawy:
2002-06-19
Opis sprawy:
Rewizja nadzwyczajna od wyroku NSA w sprawie ze skargi Janusza S. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie niezgodnego z obowiązującymi przepisami zwolnienia go z zawodowej służby wojskowej.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/380570/01/IX/909 RZ
Data sprawy:
2002-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie niedokonywania przez dyrektorów oddziałów ZUS potrąceń i egzekucji z jednorazowej wypłaty z tytułu waloryzacji emerytur i rent.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/380570/01/IX/909 RZ
Data sprawy:
2002-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niedokonywania przez dyrektorów oddziałów ZUS potrąceń i egzekucji z jednorazowej wypłaty z tytułu waloryzacji emerytur i rent.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/380570/01/IX/909 RZ
Data sprawy:
2002-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niedokonywania przez dyrektorów oddziałów ZUS potrąceń i egzekucji z jednorazowej wypłaty z tytułu waloryzacji emerytur i rent.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/406397/02/IX/906.1 RZ
Data sprawy:
2002-06-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stanu przestrzegania praw i wolności obywatelskich funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/245401/97/IX/910 RZ
Data sprawy:
2002-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nieprzesyłania przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA emerytom i rencistom dowodów wypłaty ich świadczeń.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/406447/02/IX/902.9 RZ
Data sprawy:
2002-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków służby i szkolenia żołnierzy 2 Korpusu Zmechanizowanego i 16 batalionu powietrzno-desantowego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/387497/01/IX/910 RZ
Data sprawy:
2002-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby objęcia ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym wyodrębnionej ze względu na datę wstąpienia do służby grupy żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, UOP, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz BOR.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/402894/02/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2002-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków wykonywania służby w 15 Brygadzie Zmechanizowanej.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/392546/01/IX/902.7 RZ
Data sprawy:
2002-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przenoszenia do rezerwy poborowych - absolwentów szkół wyższych, którzy nie odbyli służby wojskowej we wskazanej ustawowo formie przeszkolenia wojskowego.
Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/400392/02/IX/905.6 RZ
Data sprawy:
2002-03-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie potrzeby wprowadzenia w ustawie o ochronie przeciwpożarowej regulacji prawnych umożliwiających przyznanie świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz ochotniczych straży pożarnych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Sygnatura:
RPO/393856/01/IX/905.1 RZ
Data sprawy:
2002-01-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie trudności w uzyskaniu przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej pierwszego stopnia oficerskiego.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/397206/02/IX/901 RZ
Data sprawy:
2002-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania prawa wobec zwalnianej kadry oraz funkcjonowania rekonwersji w 18 pułku przeciwlotniczym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/245401/97/IX/910 RZ
Data sprawy:
2002-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niewysyłania przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA odcinków rent i emerytur do świadczeniobiorców.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/366574/01/IX/902.18 RZ
Data sprawy:
2002-01-10
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń odszkodowawczych dla żołnierzy z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą wojskową.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/392546/01/IX/902.7 RZ
Data sprawy:
2001-12-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie kierowania do rezerwy poborowych - absolwentów szkół wyższych.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/331186/00/IX/914 RZ
Data sprawy:
2001-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie braku regulacji prawnych dotyczących wypłaty odsetek od świadczeń pieniężnych wypłacanych nieterminowo funkcjonariuszom Policji, UOP, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/390710/01/IX/901.2 RZ
Data sprawy:
2001-12-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania Biura Kadr, Szkolenia i Rozwoju Zawodowego MSWiA naruszającego prawa obywatelskie niektórych żołnierzy zawodowych przy wypowiedzeniu stosunku służbowego.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/371539/01/IX/913 RZ
Data sprawy:
2001-12-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie statusu prawnego funkcjonariuszy straży ochrony kolei.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/389696/01/IX/910 RZ
Data sprawy:
2001-11-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Wiesława S., dotyczącej niekonstytucyjności art.3 ustawy z dnia 8.12.2000 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, UOP, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (sygn. akt SK 30/01).
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/389137/01/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2001-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie warunków służby policjantów UNMIK wykonujących zadania na terenie Bośni i Hercegowiny.
Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/389137/01/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2001-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodnicącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków służby policjantów UNMIK wykonujących zadania na terenie Bośni i Hercegowiny.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/389137/01/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2001-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków służby policjantów UNMIK wykonujących zadania na terenie Bośni i Hercegowiny.
Adresat:
SEJM KOMISJA OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/389136/01/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2001-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej w sprawie wyników kontroli przestrzegania praw obywatelskich żołnierzy w polskich jednostkach wojskowych SFOR w Bośni i Hercegowinie oraz KFOR w Kosowie.
Adresat:
SENAT KOMISJA OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/389136/01/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2001-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Senackiej Komisji Obrony Narodowej w sprawie wyników kontroli przestrzegania praw obywatelskich żołnierzy w polskich jednostkach wojskowych SFOR w Bośni i Hercegowinie oraz KFOR w Kosowie.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/389136/01/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2001-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie wyników kontroli przestrzegania praw obywatelskich żołnierzy w polskich jednostkach wojskowych SFOR w Bośni i Hercegowinie oraz KFOR w Kosowie.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/345119/00/IX/1501.3 RZ
Data sprawy:
2001-11-07
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zróżnicowania wymogów uprawniających cudzoziemców do otrzymania zezwolenia na osiedlenie się na terytorium RP.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/349030/00/IX/903.3.4 RZ
Data sprawy:
2001-10-30
Opis sprawy:
1. W sprawie potrzeby wydania, po znowelizowaniu ustawy z dnia 26.04.1996 r. o Służbie Więziennej, rozporządzenia regulującego kwestię wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe, w stosunku do wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/363465/01/IX/910 RZ
Data sprawy:
2001-10-30
Opis sprawy:
1. W sprawie niezgodnego z przepisami K.p.a. sposobu doręczania przez Biuro Emerytalne Służby Więziennej decyzji administracyjnych o wysokości świadczenia emerytalnego lub jego zmianie.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/387993/01/IX/902.5 RZ
Data sprawy:
2001-09-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie możliwości uregulowania stosunku do służby wojskowej przez absolwentów szkół wyższych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/371794/01/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2001-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie bezpieczeństwa żołnierzy stacjonujących na Bliskim Wschodzie i Bałkanach.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/363465/01/IX/910 RZ
Data sprawy:
2001-08-20
Opis sprawy:
1. W sprawie niezgodnego z przepisami K.p.a. sposobu doręczania przez Biuro Emerytalne Służby Więziennej decyzji administracyjnych o wysokości świadczenia emerytalnego lub jego zmianie.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/351773/00/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2001-08-20
Opis sprawy:
1. W sprawie niespójności aktów prawnych regulujących funkcjonowanie jednostek wojskowych poza granicami państwa oraz naruszeń praw żołnierzy PKW KFOR.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/384822/01/IX/909 RZ
Data sprawy:
2001-08-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie zaliczania okresów pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do wysługi lat żołnierzy.
Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/328217/99/IX/905 RZ
Data sprawy:
2001-07-11
Opis sprawy:
1. W sprawie przyspieszenia prac legislacyjnych zmierzających do zapewnienia świadczeń odszkodowawczych przysługujących strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/373720/01/IX/901 RZ
Data sprawy:
2001-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie działań osłonowych wobec zwolnionych pracowników wojska.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/355942/00/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2001-07-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemów przedstawionych RPO przez żołnierzy pełniących służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych ONZ.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/380525/01/IX/903.3 RZ
Data sprawy:
2001-06-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie uposażenia i innych świadczeń finansowych dla lekarzy wojskowych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/351773/00/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2001-05-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie niespójności aktów prawnych regulujących funkcjonowanie jednostek wojskowych poza granicami państwa oraz naruszeń praw żołnierzy PKW KFOR.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/363465/01/IX/910 RZ
Data sprawy:
2001-05-28
Opis sprawy:
1. W sprawie niezgodnego z przepisami K.p.a. sposobu doręczania przez Biuro Emerytalne Służby Więziennej decyzji administracyjnych o wysokości świadczenia emerytalnego lub jego zmianie.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/364670/01/IX/902.12 RZ
Data sprawy:
2001-05-08
Opis sprawy:
1. W sprawie zmiany systemu wypłacania odpraw finansowych żołnierzom zasadniczej służby wojskowej zwalnianym ze służby.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/373861/01/IX/903.1.1 RZ
Data sprawy:
2001-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie postępowań dyscyplinarnych oraz opiniowania funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/373199/01/IX/909 RZ
Data sprawy:
2001-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego emerytów i inwalidów.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/373199/01/IX/909 RZ
Data sprawy:
2001-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego emerytów i inwalidów.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/373199/01/IX/909 RZ
Data sprawy:
2001-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego emerytów i inwalidów.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/373199/01/IX/909 RZ
Data sprawy:
2001-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego emerytów i inwalidów.
Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/331186/00/IX/914 RZ
Data sprawy:
2001-03-29
Opis sprawy:
1. O podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wprowadzenia w pragmatykach służbowych służb mundurowych regulacji, które umożliwiłyby dochodzenie roszczeń ze stosunku administracyjnego przed sądem.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/337185/00/IX/903.3 RZ
Data sprawy:
2001-03-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znacznego opóźnienia w przyznaniu i wypłacie zasadniczej należności specjalnej, tzw. "normy lotniczej" dla żołnierzy-pilotów Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/349030/00/IX/903.3.3 RZ
Data sprawy:
2001-03-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie potrzeby wydania, po znowelizowaniu ustawy z dnia 26.04.1996 r. o Służbie Więziennej, rozporządzenia regulującego kwestię wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe, w stosunku do wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/351773/00/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2001-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie niewypłacenia niektórym żołnierzom należności pieniężnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 17.12.1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa i wydanych na jej podstawie rozporządzeń Rady Ministrów.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/363465/01/IX/910 RZ
Data sprawy:
2001-03-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niezgodnego z przepisami K.p.a. sposobu doręczania przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA decyzji administracyjnych o wysokości świadczenia emerytalnego lub jego zmianie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/363465/01/IX/910 RZ
Data sprawy:
2001-03-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie niezgodnego z przepisami K.p.a. sposobu doręczania przez Biuro Emerytalne Służby Więziennej decyzji administracyjnych o wysokości świadczenia emerytalnego lub jego zmianie.
Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/328217/99/IX/905 RZ
Data sprawy:
2001-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie przyspieszenia prac legislacyjnych zmierzających do zapewnienia świadczeń odszkodowawczych przysługujących strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej.
Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/336109/00/IX/912 RZ
Data sprawy:
2001-03-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie kosztów ponoszonych przez Komendy Wojewódzkie Policji na zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony oraz potrzeby sformalizowania drogi odwoławczej od kontroli orzeczeń lekarskich.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/357137/00/IX/903.1 RZ
Data sprawy:
2001-02-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby wydania przepisów stanowiących podstawę prawną upoważniającą funkcjonariuszy polskiej Policji do pełnienia służby poza granicami kraju.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/364442/01/IX/903.3 RZ
Data sprawy:
2001-02-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie cofnięcia z mocą wsteczną od dnia 1.07.2000 r. żołnierzom zawodowym niektórych dodatków do uposażenia zasadniczego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/364671/01/IX/912 RZ
Data sprawy:
2001-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykorzystania możliwości zatrudnienia zwalnianych ze służby żołnierzy zawodowych jako kuratorów sądowych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/364671/01/IX/912 RZ
Data sprawy:
2001-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykorzystania możliwości zatrudnienia zwalnianych ze służby żołnierzy zawodowych jako kuratorów sądowych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/364670/01/IX/902.12 RZ
Data sprawy:
2001-01-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie zmiany systemu wypłacania odpraw finansowych żołnierzom zasadniczej służby wojskowej zwalnianym ze służby.
Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/331186/00/IX/914 RZ
Data sprawy:
2001-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wprowadzenia w pragmatykach służbowych służb mundurowych regulacji, które umożliwiłyby dochodzenie roszczeń ze stosunku administracyjnego przed sądem.
Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/336109/00/IX/912 RZ
Data sprawy:
2000-11-30
Opis sprawy:
1. W sprawie terminu wprowadzenia obowiązku posiadania licencji I lub II stopnia przez osoby prowadzące agencje ochrony osób i mienia, jak i pracowników w nich zatrudnionych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/351773/00/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2000-11-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatku wojennego dla pełniących służbę w polskich Jednostkach Wojskowych Sił Międzynarodowych (KFOR) w Kosowie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/351773/00/IX/901.3 RZ
Data sprawy:
2000-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie dodatku wojennego dla pełniących służbę w polskich Jednostkach Wojskowych Sił Międzynarodowych (KFOR) w Kosowie.
Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
Sygnatura:
RPO/344389/00/IX/902.23 RZ
Data sprawy:
2000-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej w sprawie uprawnień osób, które odbywały służbę wojskową w "batalionach pracy".
Adresat:
SEJM KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA
Sygnatura:
RPO/331186/00/IX/914 RZ
Data sprawy:
2000-10-10
Opis sprawy:
1. W sprawie braku regulacji prawnych dotyczących wypłaty odsetek od świadczeń nieterminowo wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom służb mundurowych.
Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/336085/00/IX/905.2 RZ
Data sprawy:
2000-09-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie wprowadzenia sądowej kontroli orzeczeń dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej.
Adresat:
SEJM KOMISJA DS SŁUŻB SPECJALNYCH
Sygnatura:
RPO/336085/00/IX/905.2 RZ
Data sprawy:
2000-09-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji ds. Spraw Specjalnych w sprawie wprowadzenia sądowej kontroli orzeczeń dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej.
Adresat:
SEJM KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA
Sygnatura:
RPO/331186/00/IX/914 RZ
Data sprawy:
2000-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie braku regulacji prawnych dotyczących wypłaty odsetek od świadczeń nieterminowo wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom służb mundurowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/348798/00/IX/906.2 RZ
Data sprawy:
2000-07-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego za umundurowanie, wypłacanego żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych, Biurze Ochrony Rządu i jednostkach podległych Szefowi BOR.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/345458/00/IX/910 RZ
Data sprawy:
2000-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podstawy prawnej żądania przez Biuro Emerytalne Służby Więziennej zwrotu świadczeń emerytalno-rentowych pobranych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w 1999 r.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/327675/99/IX/903.1 RZ
Data sprawy:
2000-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie mianowania na stopień oficerski funkcjonariuszy, którzy ukończyli studia wyższe w Wojskowej Akademii Technicznej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/327675/99/IX/903.1 RZ
Data sprawy:
2000-04-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niemożności mianowania na pierwszy stopień oficerski funkcjonariuszy Policji, którzy ukończyli studia w Wojskowej Akademii Technicznej.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/335324/00/IX/902.17 RZ
Data sprawy:
2000-04-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków wykonywania służby w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/337185/00/IX/903.3 RZ
Data sprawy:
2000-03-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie lotniczej normy wyżywienia przysługującej żołnierzom pełniącym służbę w wojskach podporządkowanych MSWiA.
Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/336109/00/IX/912 RZ
Data sprawy:
2000-03-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie terminu wprowadzenia obowiązku posiadania licencji I lub II stopnia przez osoby prowadzące agencje ochrony osób i mienia, jak i pracowników w nich zatrudnionych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/317879/99/IX/910 RZ
Data sprawy:
2000-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie uwzględniania przy wymiarze świadczeń emerytalnych okresu wykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy służb mundurowych w strefie działań wojennych.
Adresat:
SZTAB GENERALNY WP
Sygnatura:
RPO/303346/99/IX/901 RZ
Data sprawy:
1999-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec żołnierzy z zaburzeniami psychicznymi.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/230838/96/IX/901 RZ
Data sprawy:
1997-08-11
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyłączenia z kognicji NSA niektórych spraw żołnierzy zawodowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/230575/96/IX/903 RZ
Data sprawy:
1997-05-05
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nagród rocznych w Policji.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/231861/96/IX/901 RZ
Data sprawy:
1996-12-05
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgody na skierowanie żołnierza zawodowego do służby w kontyngentach wojskowych poza granicami państwa.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/218748/96/IX/903 RZ
Data sprawy:
1996-06-25
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie właściwości NSA w sprawach zwolnień funkcjonariuszy UOP.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/100919/92/IX/901 RZ
Data sprawy:
1992-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie wprowadzenia ograniczeń awansowych w wojsku w 1992 r., a nawet podejmowania działań niezgodnych z postanowieniami zawartymi w aktach normatywnych, a konkretnie w ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 1992 r. nr 8 poz. 31).
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/94474/92/IX/901 RZ
Data sprawy:
1992-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wiceministra Obrony Narodowej w sprawie wizytacji przeprowadzonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich w jednostkach wojskowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/94523/92/IX/901 RZ
Data sprawy:
1992-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie podjęcia działań prewencyjnych mających na celu zebranie danych o pracy organów przeprowadzających pobór, umożliwiających rozeznanie przyczyn występowania nieprawidłowości w ich pracy.