Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: skarga konstytucyjna (SK)

Ilość odnalezionych wyników: 264

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.511.188.2022
Data sprawy:
2022-04-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zbadania zgodności przepisu tarczy antycovidowej z Konstytucją.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7064.82.2022
Data sprawy:
2022-03-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.501.1.2022
Data sprawy:
2022-02-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej niezgodności przepisu ustawy - Ordynacja podatkowa z Konstytucją.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.511.601.2021
Data sprawy:
2021-12-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej braku możliwości zaskarżenia odmowy zwolnienia od opłaty od apelacji.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.810.2021
Data sprawy:
2021-12-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zbadania zgodności z Konstytucją przepisu ustawy o Policji.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.612.2021
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zbadania zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.519.1451.2021
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zbadania zgodności z Konstytucją przepisu ustawy - Ordynacja podatkowa.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.511.483.2021
Data sprawy:
2021-10-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej niezgodności z Konstytucją przepisu Kodeksu postępowania cywilnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IX.517.1858.2021
Data sprawy:
2021-10-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zasad kontaktowania się osoby tymczasowo aresztowanej z najbliższymi.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IX.517.1412.2021
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zbadania zgodności z Konstytucją przepisu ustawy skargowej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IX.517.1413.2021
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zbadania zgodności z Konstytucją przepisu ustawy skargowej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.81.2021
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zbadania zgodności z Konstytucją przepisu Prawa o ustroju sądów powszechnych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.46.2021
Data sprawy:
2021-06-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej w sprawie niezgodności z Konstytucją przepisu Prawa o ustroju sądów powszechnych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IX.517.744.2021
Data sprawy:
2021-05-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej niezgodności art. 2 ust. 1b ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki z Konstytucją.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.529.2021
Data sprawy:
2021-05-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej niezgodności art. 42 § 3 Kodeks karnego z Konstytucją.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.613.3.2021
Data sprawy:
2021-03-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej niezgodności z Konstytucją przepisów wprowadzających całkowity zakaz zgromadzeń.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7003.37.2020
Data sprawy:
2021-01-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów ustawy szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.665.2020
Data sprawy:
2020-12-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów Ordynacji podatkowej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.662.2020
Data sprawy:
2020-12-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie, w jakim nakłada na starostę obowiązek cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych bez uwzględnienia okoliczności podmiotowych i przedmiotowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.775.2020
Data sprawy:
2020-12-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z konstytucją przepisów Ordynacji podatkowej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.994.2020
Data sprawy:
2020-10-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie ze skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu postępowania karnego w zakresie zwrotu kosztów procesu skazanemu.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.7202.11.2020
Data sprawy:
2020-09-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej niezgodności z Konstytucją przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.328.2020
Data sprawy:
2020-07-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie ze skargi konstytucyjnej dotyczącej instytucji ulgi meldunkowej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.5150.3.2020
Data sprawy:
2020-06-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności przepisów Kodeksu postępowania karnego z Konstytucją.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.5150.4.2020
Data sprawy:
2020-06-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności przepisów Kodeksu postępowania karnego z Konstytucją.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.389.2020
Data sprawy:
2020-06-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją art. 547 § 1 in fine Kodeksu postępowania karnego w zakresie w jakim nie przewiduje zażalenia od postanowienia oddalającego wniosek o wznowienie postępowania lub pozostawiającego go bez rozpoznania wydanego przez sąd apelacyjny lub Sąd Najwyższy.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.396.2020
Data sprawy:
2020-06-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.510.15.2020
Data sprawy:
2020-05-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7000.95.2020
Data sprawy:
2020-04-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie, w jakim umożliwiają przed dniem 3 sierpnia 2008 r., nabycie w drodze zasiedzenia przez przedsiębiorcę przesyłowego lub Skarb Państwa służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu w sytuacji, gdy nie została wydana decyzja administracyjna ograniczająca prawa właściciela do gruntu.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.942.2019
Data sprawy:
2020-01-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.510.49.2019
Data sprawy:
2019-12-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej wznowienia postępowania cywilnego po upływie pięciu lat od uprawomocnienia orzeczenia.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7000.299.2018
Data sprawy:
2019-12-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej w swej treści służebności przesyłu.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7000.299.2018
Data sprawy:
2019-12-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej w swej treści służebności przesyłu.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.511.63.2019
Data sprawy:
2019-11-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej w zakresie zgodności z Konstytucją przepisów Prawa o adwokaturze.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7003.38.2019
Data sprawy:
2019-08-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.7033.37.2019
Data sprawy:
2019-07-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IX.517.1357.2019
Data sprawy:
2019-07-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym ze skargi konstytucyjnej dotyczącej niezgodności z Konstytucyjną przepisów Kodeksu karnego wykonawczego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7060.19.2019
Data sprawy:
2019-02-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7024.23.2018
Data sprawy:
2018-09-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zbadania zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu cywilnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.510.112.2018
Data sprawy:
2018-08-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej J.B. (sygn. akt SK 17/18)
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7000.299.2018
Data sprawy:
2018-08-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej w przedmiocie zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących nabycia w drodze zasiedzenia przez przedsiębiorcę przesyłowego lub Skarb Państwa służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7000.295.2017
Data sprawy:
2017-12-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece w zakresie, w jakim ograniczają konstytucyjną ochronę własności.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.511.24.2017
Data sprawy:
2017-11-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej niezgodności przepisów Kodeksu postępowania karnego i ustawy o radcach prawnych z Konstytucją w zakresie, w jakim przepisy te naruszają zasadę dwuinstancyjności.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.511.151.2017
Data sprawy:
2017-10-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej spółki dotyczącej niezgodności z Konstytucją przepisów Prawa o notariacie.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
XI.501.8.2015
Data sprawy:
2017-08-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie ze skargi konstytucyjnej dotyczącej obowiązku zamieszczenia symbolu przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.7100.7.2017
Data sprawy:
2017-08-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z.o.o. o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7020.37.2014
Data sprawy:
2017-08-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustanawiającego dla dziecka termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa w sposób nieuwzględniający tego, kiedy dziecko uzyskało wiedzę o swoim biologicznym pochodzeniu.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.277.2017
Data sprawy:
2017-08-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym ze skargi konstytucyjnej dotyczącej wymiaru podatku od olejów opałowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.801.1.2017
Data sprawy:
2017-04-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej, dotyczącej określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.511.53.2017
Data sprawy:
2017-03-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie, w jakim przewidują odrzucenie - bez wezwania do usunięcia braków - skargi kasacyjnej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7004.7.2017
Data sprawy:
2017-03-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.7037.136.2016
Data sprawy:
2016-12-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.520.4.2016
Data sprawy:
2016-11-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zatarcia skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej 15 lat (SK 26/16).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.510.105.2016
Data sprawy:
2016-10-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zasad zwrotu niezbędnych kosztów procesu stronie wygrywającej proces, niereprezentowanej przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym (SK 25/16)
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.335.2016
Data sprawy:
2016-09-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej naruszenia wolności działalności gospodarczej (SK 19/16).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.501.7.2016
Data sprawy:
2016-09-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej orzekania środków zabezpieczających
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.840.2016
Data sprawy:
2016-09-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej niezapewnienia pokrzywdzonemu możliwości wzięcia udziału w posiedzeniach sądu, dotyczącym wydania wyroku nakazowego przed rozprawą (SK 21/16).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.288.2016
Data sprawy:
2016-07-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej uzależnienia prawa rodzica utrzymującego niepełnosprawne dziecko do skorzystania z możliwości odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne, od formy w jakiej są spełniane świadczenia alimentacyjne
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IX.517.2072.2016
Data sprawy:
2016-07-13
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej prawa osób pozbawionych wolności do otrzymania paczki żywnościowej (SK 10/16).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.517.2.2016
Data sprawy:
2016-05-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zasady udziału osoby zatrzymanej w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na zatrzymanie (sygn. akt SK 6/16).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.396.2016
Data sprawy:
2016-05-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej braku możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie wyłączenia oskarżyciela posiłkowego z udziału w postępowaniu karnym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.7100.9.2016
Data sprawy:
2016-05-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej procedury postępowania upadłościowego (sygn. akt SK 1/16)
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
WZF.7040.5.2015
Data sprawy:
2016-01-08
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej odwołania dyrektora zakładu karnego (sygn. akt SK 47/15)
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.1304.2015
Data sprawy:
2015-12-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej M.M. i in. (sygn. akt SK 44/15), dotyczącej braku sądowej kontroli orzeczenia prokuratora odmawiającego udziału pełnomocnika osoby niebędącej stroną w postępowaniu przygotowawczym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7003.94.2015
Data sprawy:
2015-12-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej A. i D. M. (sygn. akt SK 39/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.7100.31.2015
Data sprawy:
2015-11-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej spółki akcyjnej (sygn. akt SK 37/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.510.200.2015
Data sprawy:
2015-11-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej B. K.- A. (sygn. akt SK 35/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.7200.26.2015
Data sprawy:
2015-08-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej L. G. dotyczącej kontroli w zakresie ochrony środowiska (sygn. akt SK 26/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7000.289.2015
Data sprawy:
2015-08-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej T. M. (sygn. akt SK 25/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7006.114.2015
Data sprawy:
2015-06-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej M. T. (sygn. akt 19/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.512.16.2015
Data sprawy:
2015-06-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej M. K. (sygn. akt SK 16/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.7000.10.2015
Data sprawy:
2015-05-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Sp. z o.o. (sygn. akt SK 9/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7002.12.2015
Data sprawy:
2015-03-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej sp. z o.o. dotyczącej ochrony zabytków (sygn. akt SK 3/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.111.2015
Data sprawy:
2015-02-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej P. S. dotyczącej podstaw do zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie kosztów procesu (sygn. akt SK 41/14).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.5.2015
Data sprawy:
2015-01-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej J. K.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.715.1.2014
Data sprawy:
2014-10-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Sp. z o.o. (sygn. akt SK 32/14).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.511.3.2014
Data sprawy:
2014-10-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej G. B. (sygn. akt SK 30/14).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.6060.2.2014
Data sprawy:
2014-09-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z Konstytucją.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7003.93.2014
Data sprawy:
2014-09-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej W. G. (sygn. akt SK 26/14).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.1648.2014
Data sprawy:
2014-09-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej M. S. dotyczącej wynagrodzenia adwokata z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu (sygn. akt SK 25/14).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.605.1.2014
Data sprawy:
2014-08-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej H. W. (sygn. akt SK 20/14).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.517.3370.2014
Data sprawy:
2014-06-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej K. S. dotyczącej przepisu Kodeksu karnego wykonawczego przewidującego orzekanie kary zastępczej surowszej niż przewidzianej w chwili popełnienia czynu zabronionego (sygn. akt SK 62/13).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.513.13.2014
Data sprawy:
2014-06-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej R. Z. dotyczącej ograniczenia prawa osób represjonowanych do odszkodowania i zadośćuczynienia (sygn. akt SK 7/14).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IX.517.74.2015
Data sprawy:
2014-06-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej M. W. dotyczącej pozbawienia sprawcy prawa udziału w posiedzeniu sądu w przedmiocie dalszego wykonywania środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym (sygn. akt SK 13/14).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.605.2.2014
Data sprawy:
2014-05-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o. dotyczącej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika oddelegowanego do pracy za granicą (sygn. akt SK 9/14).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.511.30.2014
Data sprawy:
2014-05-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej Z. C. (sygn. akt SK 8/14).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.513.10.2014
Data sprawy:
2014-05-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej A. B. dotyczącej prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia od Skarbu Państwa za doznaną krzywdę, przysługującego z tytułu wykonania orzeczenia albo decyzji, a nie ich wydania (sygn. akt SK 7/14).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.564.1.2014
Data sprawy:
2014-01-02
Opis sprawy:
głoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej A. W. (sygn. akt SK 70/13).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/751516/13/IV/400 RZ
Data sprawy:
2013-12-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej M.K. (sygn. akt SK 67/13).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/752052/13/IV/401.3 RZ
Data sprawy:
2013-12-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej konsorcjum spółek (sygn. akt SK 68/13).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/751005/13/II/211 RZ
Data sprawy:
2013-12-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej J. D. H. i J. H. (sygn. akt SK 65/13).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.125.2014
Data sprawy:
2013-11-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Ł. W. (sygn. akt SK 64/13).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/750257/13/II/721 RZ
Data sprawy:
2013-11-13
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej T. P. dołączonej do skargi konstytucyjnej K. N. (sygn. akt SK 62/13).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/749370/13/II/721 RZ
Data sprawy:
2013-11-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej K. N. (sygn. akt SK 62/13).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/737183/13/I/106.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych M.Ł., P.K., M.G., M.K., D.D., P.K., M.K., K.H., D.S., M.Z., A.W., B.P., P.W., K.W., B.S., B.S i A.R. (sygn. akt SK 29/13).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/732495/13/II/211 RZ
Data sprawy:
2013-06-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej T. J. dotyczącej prawa pokrzywdzonego do udziału w posiedzeniu sądu w przedmiocie umorzenia postępowania przed rozprawą.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/728411/13/IV/401.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej M. T. dotyczącej zaskarżalności postanowień tzw. wpadkowych, wydanych przez sąd drugiej instancji (sygn. akt SK 14/13).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/727919/13/IV/401.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej sp. z o.o, dotyczącej wysokości opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (sygn. akt SK 12/13).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/727043/13/V/1018.11 RZ
Data sprawy:
2013-05-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej J. G., dotyczącej pozbawienia lekarza weterynarii możliwości odwołania się od kary dyscyplinarnej upomnienia lub nagany (sygn. akt SK 10/13).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/726101/13/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej D. K. (sygn. akt SK 7/13).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/722554/13/V/1003 RZ
Data sprawy:
2013-03-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej E. P. (sygn. akt SK 6/12).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.1169.2014
Data sprawy:
2012-11-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Andrzeja P. (sygn. akt SK 54/12).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/712955/12/IV/401 RZ
Data sprawy:
2012-11-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Marka J. (sygn. akt SK 52/12).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/709488/12/IV/401.3 RZ
Data sprawy:
2012-09-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Tomasza W. dotyczącej braku możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie przyznania od Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w postępowaniu przed sądem drugiej instancji (sygn. akt SK 47/12).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/678392/11/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2012-08-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Wiesławy M. (sygn. akt SK 14/11).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/706283/12/IV/1101 RZ
Data sprawy:
2012-08-01
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej R. P. (sygn. akt SK 36/12).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/705207/12/II/203.3 RZ
Data sprawy:
2012-07-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Małgorzaty S. dotyczącej zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu karnego zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy (sygn. akt SK 33/12).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/706282/12/I/123 RZ
Data sprawy:
2012-07-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Wiesława T. (sygn. akt SK 8/11).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/699562/12/V/620.2 RZ
Data sprawy:
2012-05-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Spółki z o.o. (sygn. akt SK 14/12).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/701708/12/IV/502.1 RZ
Data sprawy:
2012-05-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej (sygn. akt SK 22/12).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/699093/12/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2012-05-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Bogumiły H. (sygn. akt SK 13/12).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/697713/12/I/120 RZ
Data sprawy:
2012-04-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Danuty G. (sygn. akt SK 8/12).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/609494/09/II/213.1.1 RZ
Data sprawy:
2012-04-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Roberta B. dotyczącej stosowania tymczasowego aresztowania przez okres przekraczający 2 lata (sygn. akt SK 3/12).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/668084/11/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-11-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zbigniewa G.-O. dotyczącej ustanowienia górnej granicy wynagrodzenia dla biegłego wydającego opinię z zakresu medycyny (sygn. akt SK 24/11).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/682888/11/IV/401.3 RZ
Data sprawy:
2011-11-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Rafała F. dotyczącej braku możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie przyznania od Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w postępowaniu przed sądem drugiej instancji (sygn. akt SK 20/11).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/680689/11/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2011-09-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Magdaleny Z., dotyczącej wyłączenia możliwości zaskarżenia czynności opisu i oszacowania w terminie tygodniowym od doręczenia dłużnikowi protokołu z tej czynności (sygn. akt SK 18/11).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/680536/11/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-09-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jacka D., dotyczącej przepisu Kodeksu spółek handlowych przewidującego odpowiedzialność karną za działanie na szkodę spółki (sygn. akt SK 19/11).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/678392/11/IV/415.4 RZ
Data sprawy:
2011-09-01
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Anny N., dotyczącej uzasadnienia niezaskarżalnych orzeczeń sądu, wydanych na skutek rozpoznania skargi na czynności komornika (sygn. akt SK 14/11).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/675433/11/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-07-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej J. L., dotyczącej przedłużenia aresztu oraz zawiadamiania obrońcy osoby, wobec której ma być zastosowane tymczasowe aresztowanie, o terminie przesłuchania (sygn. akt SK 10/11).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/671077/11/I/103.3 RZ
Data sprawy:
2011-05-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Andrzeja W. (sygn. akt SK 8/11).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/670440/11/III/1113.2 RZ
Data sprawy:
2011-05-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Romana W. (sygn. akt SK 7/11).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/665846/11/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-03-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Piotra Z. (sygn. akt SK 2/11).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/663213/10/IV/406.7 RZ
Data sprawy:
2011-02-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o. (sygn. akt SK 32/10).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/662011/10/IV/502 RZ
Data sprawy:
2011-01-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej (sygn. akt SK 29/10).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/661691/10/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-01-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Beaty S. dotyczącej sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji (sygn. akt SK 25/10).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/628295/09/II/203 RZ
Data sprawy:
2010-12-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zygmunta G. dotyczącej braku możliwości przywrócenia terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia (sygn. akt SK 28/10).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/660700/10/II/211 RZ
Data sprawy:
2010-12-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Krystyny H., dotyczącej braku możliwości złożenia zażalenia na postanowienie sądu apelacyjnego oddalające wniosek o wznowienie postępowania (sygn. akt SK 23/10).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/655817/10/IV/414 RZ
Data sprawy:
2010-11-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Henryka C. dotyczącej przedawnienia roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie (sygn. akt SK 18/10).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/654116/10/II/211 RZ
Data sprawy:
2010-10-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Marcina S., dotyczącej wynagrodzenia adwokata za dyżur pełniony w postępowaniu przyspieszonym (sygn. akt SK 15/10).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/653529/10/IV/414 RZ
Data sprawy:
2010-10-15
Opis sprawy:
zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Ewy C., dotyczącej zasad dziedziczenia roszczenia z tytułu zachowku (sygn. akt SK 14/10).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/650338/10/II/205 RZ
Data sprawy:
2010-08-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Małgorzaty K. dotyczącej braku przesłanek przyznania lub odmowy zasądzenia na rzecz skarżącego odszkodowania za przewlekłość postępowania (sygn. akt SK 12/10).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/648619/10/I/14.7 RZ
Data sprawy:
2010-07-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Leszka Mirosława H. dotyczącej zasad powoływania sędziów przez Prezydenta RP (sygn. akt SK 8/10).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/596582/08/II/211 RZ
Data sprawy:
2010-07-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Krzysztofa P. dotyczącej zasad postępowania z materiałami kontroli operacyjnej (sygn. akt SK 7/10).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/644168/10/V/620.11 RZ
Data sprawy:
2010-05-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki S.A. (sygn. akt SK 2/10).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/636306/09/IV/401 RZ
Data sprawy:
2010-02-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zygmunta W., dotyczącej zasad przyznawania odwołanemu komornikowi opłat egzekucyjnych ustalonych przed jego odwołaniem (sygn. akt SK 44/09).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/624489/09/IV/401.3 RZ
Data sprawy:
2009-09-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Sp. z o.o., dotyczącej zasad zwrotu uiszczonej opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego (sygn. akt SK 30/09).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/623101/09/I/14.3 RZ
Data sprawy:
2009-08-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Marty P., dotyczącej kary dyscyplinarnej bezterminowo pozbawiającej notariusza prawa do prowadzenia kancelarii (sygn. akt SK 27/09).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/618368/09/V/5006.2 RZ
Data sprawy:
2009-07-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Wspólnoty Mieszkaniowej, dotyczącej zarządu nieruchomością wspólną przez właścicieli lokali w budynku spółdzielczym (sygn. akt SK 19/09).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/609046/09/VI/6002 RZ
Data sprawy:
2009-04-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej sp. z o.o., dotyczącej ograniczenia przesłanek wznowienia postępowania w sprawach gospodarczych (sygn. akt SK 6/09).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/609825/09/V/5017.2 RZ
Data sprawy:
2009-03-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Kazimiery i Andrzeja C., dotyczącej ograniczenia prawa do dwuinstancyjnego postępowania przed sądami administracyjnymi (sygn. akt SK 8/09).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/607510/09/IV/4015.4 RZ
Data sprawy:
2009-03-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Grzegorza B., dotyczącej zasad ustalania prawa do opłat egzekucyjnych zastępcy komornika ustanowionego w związku z odwołaniem lub śmiercią komornika (sygn. akt SK 5/09).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/589349/08/III/803.1 RZ
Data sprawy:
2009-03-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zofii Sz. dotyczącej roszczeń odszkodowawczych związanych z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem (sygn. akt SK 3/09).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/609045/09/VI/6002 RZ
Data sprawy:
2009-02-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki Towarzystwo Ubezpieczeń dotyczącej odrzucenia środka odwoławczego (sygn. akt SK 7/09).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/607509/09/VI/6002 RZ
Data sprawy:
2009-02-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o., dotyczącej odrzucenia środka odwoławczego (sygn. akt SK 4/09).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/606097/09/VI/6002 RZ
Data sprawy:
2009-02-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o., dotyczącej odrzucenia środka odwoławczego (sygn. akt SK 66/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/603916/08/V/620.1.2 RZ
Data sprawy:
2009-02-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych Marka P., dotyczących zróżnicowania opodatkowania w zależności od posiadania rodziny na utrzymaniu (sygn. akt SK 62/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/605245/08/VI/6002 RZ
Data sprawy:
2009-02-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o., dotyczącej zwrotu pism procesowych bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych w postępowaniu w sprawach gospodarczych (sygn. akt SK 53/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/599525/08/IV/414 RZ
Data sprawy:
2008-11-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w sprawie skargi konstytucyjnej Gminnej Spółdzielni w sprawie odrzucenia środka odwoławczego bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych (sygn. akt SK 49/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/597840/08/VI/6002 RZ
Data sprawy:
2008-10-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Marka G. dotyczącej zwrotu pism procesowych bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych w postępowaniu w sprawach gospodarczych (sygn. akt SK 45/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/600091/08/VI/6002 RZ
Data sprawy:
2008-10-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Romana O., dotyczącej zwrotu pism procesowych bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych w postępowaniu w sprawach gospodarczych (sygn. akt SK 53/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/599260/08/IV/4015.3 RZ
Data sprawy:
2008-10-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Teresy i Henryka P. dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych (sygn. akt SK 47/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/597288/08/IV/4015 RZ
Data sprawy:
2008-09-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Wacława Zygmunta R. dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych (sygn. akt SK 44/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/595041/08/I/110 RZ
Data sprawy:
2008-09-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Marka S. dotyczącej zasad powoływania na stanowisko sędziego (sygn. akt SK 39/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/595048/08/I/110 RZ
Data sprawy:
2008-09-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych Adriana K. (sygn. akt SK 37/08), Ewy W. (sygn. akt SK 38/08), Aleksandry D.-B. (sygn. akt SK 40/08) i Marka D (sygn. akt SK 41/08), rozpoznawanych pod wspólną sygnaturą SK 37/08, dotyczących zasad powoływania na stanowisko sędziego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/593668/08/IV/4015.3 RZ
Data sprawy:
2008-09-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zbigniewa K., dotyczącej odrzucenia apelacji z powodu nieprawidłowego jej opłacenia (sygn. akt SK 36/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/591754/08/IV/4015 RZ
Data sprawy:
2008-08-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Krystyny H. dotyczącej niedopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia sądu wyrządzającego szkodę, które stało się prawomocne przed dniem 1 września 2004 r. (sygn. akt SK 34/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/589360/08/IV/4002.6 RZ
Data sprawy:
2008-07-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Małgorzaty W.-K., dotyczącej prawa odkupu nieruchomości rolnych przez Agencję Nieruchomości Rolnych (sygn. akt SK 27/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/589368/08/VI/6002 RZ
Data sprawy:
2008-07-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki, dotyczącej zwrotu pism procesowych bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych w postępowaniu w sprawach gospodarczych (sygn. akt SK 28/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/572484/07/I/110 RZ
Data sprawy:
2008-06-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych Jerzego W., Elżbiety L.-R. i Przemysława K. dotyczącej niepowołania na stanowisko sędziego przez Prezydenta RP (sygn. akt SK 16/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/585571/08/VI/6027 RZ
Data sprawy:
2008-05-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Tadeusza K. dotyczącej zasad wynagradzania syndyków (sygn. akt SK 15/08).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
583543
Data sprawy:
2008-04-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Bronisława H. dotyczącej opłaty podstawowej wnoszonej przez strony zwolnione od kosztów sądowych (sygn. akt SK 11/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/583542/08/II/211 RZ
Data sprawy:
2008-04-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Marka J. dotyczącej zasad zwrotu świadkom kosztów dojazdu (sygn. akt SK 13/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/576490/07/II/2011.5 RZ
Data sprawy:
2008-02-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Józefa J. dotyczącej przedłużania okresu tymczasowego aresztowania (sygn. akt SK 46/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/576239/07/VI/618 RZ
Data sprawy:
2008-02-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki S.A., dotyczącej podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego (sygn. akt SK 45/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/575757/07/IV/4015 RZ
Data sprawy:
2008-02-01
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Stanisława K. dotyczącej opłaty podstawowej wnoszonej przez strony zwolnione od kosztów sądowych (sygn. akt SK 42/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/575136/07/II/2011 RZ
Data sprawy:
2008-01-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Dariusza P. dotyczącej zasad przedłużania aresztu tymczasowego (sygn. akt SK 39/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/571218/07/IV/401.3 RZ
Data sprawy:
2007-12-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Adama K., dotyczącej odrzucenia przez sąd środka odwoławczego lub środka zaskarżenia bez wezwania o uiszczenie opłaty (sygn. akt SK 33/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/564163/07/VII/706.6 RZ
Data sprawy:
2007-09-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jacka G., dotyczącej przeludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych (sygn. akt SK 25/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/561326/07/VI/602 RZ
Data sprawy:
2007-08-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o., dotyczącej zasad uiszczania opłat sądowych od środka odwoławczego w sprawach gospodarczych (sygn. akt SK 20/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/559391/07/I/105 RZ
Data sprawy:
2007-07-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zofii Sz., dotyczącej zasad etyki lekarskiej (sygn. akt SK 16/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/559390/07/II/210.3 RZ
Data sprawy:
2007-07-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jarosława M., dotyczącej przedłużania tymczasowego aresztowania (sygn. akt SK 17/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/555977/07/I/110 RZ
Data sprawy:
2007-05-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Dariusza R., dotyczącej jawności postępowania dyscyplinarnego w stosunku do adwokatów (sygn. akt SK 10/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/544368/06/IV/401.1 RZ
Data sprawy:
2007-05-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Janusza S., dotyczącej ograniczenia prawa do sądu (brak wymogu uzasadnienia orzeczenia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania) (sygn. akt SK 14/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/554362/07/IV/401.1 RZ
Data sprawy:
2007-05-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Czesławy i Tadeusza O., dotyczącej ograniczenia prawa do sądu (brak wymogu uzasadnienia orzeczenia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania) (sygn. akt SK 8/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/553031/07/IV/401 RZ
Data sprawy:
2007-04-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zbigniewa S., dotyczącej ograniczenia prawa do sądu (brak wymogu uzasadnienia orzeczenia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania) (sygn. akt SK 7/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/548933/07/I/110 RZ
Data sprawy:
2007-03-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Stanisława S.dotyczącej postępowania dyscyplinarnego (sygn. akt SK 3/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/544411/06/IV/400 RZ
Data sprawy:
2007-03-01
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Bożeny K. dotyczącej braku wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej - ograniczenie prawa do sądu (sygn. akt SK 2/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/548544/07/IV/401 RZ
Data sprawy:
2007-03-01
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Spółki z o.o. dotyczącej braku wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej - ograniczenie prawa do sądu (sygn. akt SK 1/07).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/547500/06/III/303 RZ
Data sprawy:
2007-01-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Haliny S., dotyczącej podstawy wymiaru emerytury (sygn. akt SK 96/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/546730/06/I/110 RZ
Data sprawy:
2007-01-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Grzegorza G. dotyczącej kompetencji asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości (sygn. akt SK 92/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/547501/06/I/110 RZ
Data sprawy:
2007-01-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Piotra K., Stanisława S. i Anny S., dotyczącej kompetencji asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości (sygn. akt SK 95/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/543928/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-12-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Romana B., dotyczącej prawa do sądu (sygn. akt SK 74/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/546020/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-12-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Marka Z. dotyczącej prawa do sądu - brak wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (sygn. akt SK 84/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/543765/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-11-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Stanisława D., Krystyny D. oraz Tadeusza D. dotyczącej prawa do sądu - brak wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (sygn. akt SK 73/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/540740/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-11-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o. dotyczącej prawa do sądu - brak wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (sygn. akt SK 69/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/540403/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-10-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Marii D., dotyczącej prawa do sądu - brak wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (sygn. akt SK 68/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/540136/06/VI/620.3 RZ
Data sprawy:
2006-10-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o. w sprawie niezgodnego z Konstytucją zróżnicowania w zakresie uprawnienia do obniżenia należnego podatku akcyzowego (sygn. akt SK 67/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/539821/06/VI/620.1 RZ
Data sprawy:
2006-10-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zdzisława J., dotyczącej zaległości podatkowych (sygn. akt SK 63/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/539637/06/VI/610.2 RZ
Data sprawy:
2006-10-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółek z o.o. dotyczącej utraty wadium przez uczestnika postępowania, wykluczonego z przetargu (sygn. akt SK 62/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/537791/06/IV/1104 RZ
Data sprawy:
2006-09-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Mariusza K., dotyczącej uznania dziecka po jego śmierci (sygn. akt SK 61/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/535698/06/V/500.2 RZ
Data sprawy:
2006-09-01
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Stanisława K., dotyczącej dostępu do sądu w sprawach dotyczących ostatecznych rozstrzygnięć organów Fundacji w przedmiocie przyznania świadczenia pieniężnego ofiarom represji nazistowskich (sygn. akt SK 53/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/535388/06/VI/620.1 RZ
Data sprawy:
2006-08-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Gabriela G., dotyczącej przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych różnicującego sytuację prawną obywatela, w zależności od tego, czy źródłem jego dochodu jest orzeczenie sądowe czy ugoda sądowa (sygn. akt SK 51/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/535401/06/II/211 RZ
Data sprawy:
2006-08-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych Zbigniewa O. i Hanny R., dotyczących środka zapobiegawczego w postaci poddawania oskarżonego badaniu psychiatrycznemu połączonemu z obserwacją w zakładzie leczniczym w toku postępowania karnego (sygn. akt SK 50/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/537065/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-08-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o. w zakresie, w jakim skarga ta obejmuje art. 398 (9) § 2 zdanie 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (sygn. akt SK 59/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/535944/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-08-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Anety M. w zakresie, w jakim skarga ta obejmuje art. 398 (9) § 2 zdanie 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (sygn. akt SK 55/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/535175/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-08-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o. w zakresie, w jakim skarga ta obejmuje art. 398 (9) § 2 zdanie 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (sygn. akt SK 47/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/535252/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-08-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Mirosława P. dotyczącej prawa do sądu - brak wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (sygn. akt SK 48/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/534539/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-08-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Gerarda W. (sygn. akt SK 44/06) połączonej ze skargą spółki z o.o. (sygn. akt SK 12/06), dotyczącej prawa do sądu (brak wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/532179/06/VI/620.1 RZ
Data sprawy:
2006-07-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Mirosława Cz., dotyczącej określenia w ustawie obowiązków podatkowych (sygn. akt SK 39/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/531954/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-07-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o., dotyczącej przepisów Kodeksu postępowania cywilnego ograniczających egzekucję roszczeń cywilnoprawnych (sygn. akt SK 38/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/456364/03/IX/906.3 RZ
Data sprawy:
2006-06-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Waldemara K. w sprawie zwolnienia ze służby funkcjonariusza Służby Celnej (sygn. akt SK 42/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/530014/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2006-06-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Ryszarda G. dotyczącej prawa do sądu (sygn. akt SK 34/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/525471/06/IV/400 RZ
Data sprawy:
2006-04-13
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o., dotyczącej prawa do sądu - brak wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (sygn. akt SK 12/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/526299/06/III/302.3 RZ
Data sprawy:
2006-04-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Grażyny G. dotyczącej zasad przyznawania premii uznaniowej w okresie pobierania zasiłku chorobowego (sygn. akt SK 16/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/526298/06/III/302.3 RZ
Data sprawy:
2006-04-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Anny W., dotyczącej ustalania podstawy wymiaru emerytury (sygn. akt SK 15/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/527381/06/II/211 RZ
Data sprawy:
2006-03-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Doroty J. i Tomasza Ż., dotyczącej wolności wypowiedzi i wolności prasy (art. 212 § 2 Kodeksu karnego - pomówienie) (sygn. akt SK 21/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/523159/06/IV/401
Data sprawy:
2006-03-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o., dotyczącej wykreślenia hipoteki (sygn. akt SK 4/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/523562/06/I/110
Data sprawy:
2006-03-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Józefa W. połączonej ze skargą konstytucyjną spółki, dotyczącej kompetencji asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości (sygn. akt SK 7/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/515612/05/II/203 RZ
Data sprawy:
2005-11-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jacka B., dotyczącej ograniczenia możliwości wznowienia postępowania karnego (sygn. akt SK 60/05).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/515240/05/III/909 RZ
Data sprawy:
2005-11-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Pawła K., dotyczącej ograniczenia możliwości doliczania do wysługi emerytalnej funkcjonariuszy służb publicznych okresu opłacania składek na ubezpieczenia po zakończeniu służby (sygn. akt SK 56/05).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/514669/05/II/203 RZ
Data sprawy:
2005-11-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jerzego W., dotyczącej odpowiedzialności karnej dziennikarza za opublikowanie bez autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi (sygn. akt SK 52/05).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/514619/05/V/511 RZ
Data sprawy:
2005-11-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jana J., Wiesława T. i Romany L.-K. dotyczącej lokali socjalnych dla osób eksmitowanych (sygn. akt SK 51/05).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/510013/05/II/203 RZ
Data sprawy:
2005-09-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Mariana M., dotyczącej ograniczenia wolności słowa, przestępstwa zniesławienia oraz jego kontratypu (sygn. akt SK 43/05).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/507665/05/II/212 RZ
Data sprawy:
2005-07-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jadwigi C. i Reginy R.- B., dotyczącej ograniczonego prawa do zwrotu wynagrodzenia obrońcy z wyboru (sygn. akt SK 21/04).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/505193/05/II/203 RZ
Data sprawy:
2005-06-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Tomasza D., dotyczącej oddalenia kasacji jako oczywiście bezzasadnej (sygn. akt SK 30/05).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/490604/04/V/500 RZ
Data sprawy:
2005-01-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Krzysztofa P., Marii U. i Cecylii G., dotyczącej podstawy dopuszczalności sądowego dochodzenia roszczenia odszkodowawczego (sygn. akt SK 51/04).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/485748/04/II/203 RZ
Data sprawy:
2004-11-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jerzego K., dotyczącej braku uzasadnienia orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie oddalonej kasacji (sygn. akt SK 48/04).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/476418/04/V/516.2 RZ
Data sprawy:
2004-07-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Tomasza W., dotyczącej premii gwarancyjnej (sygn. akt SK 35/04).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/476050/04/II/203 RZ
Data sprawy:
2004-07-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki, dotyczącej przepadku przedmiotów należących do pracodawcy skazanego (sygn. akt SK 34/04).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/473836/04/II/203 RZ
Data sprawy:
2004-06-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych Macieja B. i Tomasza W. dotyczących przedłużania tymczasowego aresztowania (sygn. akt SK 58/03).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/472745/04/IV/401 RZ
Data sprawy:
2004-06-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Klary B., dotyczącej braku możliwości zaskarżenia postanowienia sąduo zamianie kary porządkowej grzywny na karę pozbawienia wolności (sygn. akt SK 26/04).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/473835/04/II/203 RZ
Data sprawy:
2004-06-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jacka B. dotyczącej braku przepisów gwarantujących prawo do udziału zatrzymanego w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na zatrzymanie (sygn. akt SK 29/04).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/469579/04/II/203.3 RZ
Data sprawy:
2004-05-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jolanty W. dotyczącej ograniczonej możliwości przyznania zwrotu wynagrodzenia obrońcy z wyboru osobom uniewinnionym w sprawach z oskarżenia publicznego (sygn. akt SK 21/04).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/458275/03/VI/620 RZ
Data sprawy:
2004-02-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o., dotyczącej umorzenia postępowania odwoławczego z powodu wygaśnięcia decyzji zabezpieczającej część majątku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (sygn. akt SK 68/03).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/458274/03/II/203 RZ
Data sprawy:
2004-02-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych dotyczących zwolnienia radców prawnych z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej (sygn. akt SK 64/03).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/458139/03/IV/400 RZ
Data sprawy:
2004-01-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej, dotyczącej braku możliwości wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem nie rozstrzygającym sprawy co do istoty, w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności aktu normatywnego stanowiącego podstawę wydania takiego postanowienia (sygn. akt SK 53/03).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/449715/03/IV/400 RZ
Data sprawy:
2003-10-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Andrzeja T., dotyczącej braku możliwości wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem nie rozstrzygającym sprawy co do istoty w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności aktu normatywnego stanowiącego podstawę wydania takiego postanowienia (sygn. akt SK 53/03).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/442051/03/IV/401.3 RZ
Data sprawy:
2003-07-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Rafała H., dotyczącej konstytucyjności przepisów o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, regulujących wysokość wpisu w sprawach niemajątkowych (sygn. akt SK 34/03).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/439882/03/IV/400 RZ
Data sprawy:
2003-06-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej, dotyczącej odpowiedzialności odszkodowawczej komornika sądowego jako organu władzy publicznej (sygn. akt SK 26/03).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/436609/03/IV/400 RZ
Data sprawy:
2003-05-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Doroty S. i Tomasza S., dotyczącej kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym (sygn. akt SK 16/03).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/435569/03/IV/400 RZ
Data sprawy:
2003-04-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Ewy Ł., dotyczącej ograniczenia dopuszczalności kasacji w sprawach cywilnych (sygn. akt SK 12/03).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/427049/02/IV/403 RZ
Data sprawy:
2003-02-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Mieczysława T., dotyczącej ograniczeń dopuszczalności kasacji w sprawach cywilnych (sygn. akt SK 26/02).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/428715/03/IV/400 RZ
Data sprawy:
2003-02-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Marioli W., dotyczącej ograniczeń dopuszczalności kasacji w sprawach cywilnych (sygn. akt SK 26/02).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/428716/03/IV/400 RZ
Data sprawy:
2003-02-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Czesławy R., dotyczącej ograniczenia dopuszczalności kasacji w sprawach cywilnych (sygn. akt SK 26/02).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/424015/02/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2003-01-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jacka K., dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego (sygn. akt SK 42/02).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/413962/02/IV/400 RZ
Data sprawy:
2002-09-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skarg konstytucyjnych Marka Z. i Janusza K., połączonych do wspólnego rozpoznania, dotyczących ograniczenia dopuszczalności kasacji w sprawach cywilnych (sygn. akt SK 26/02).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/413866/02/IV/406.1 RZ
Data sprawy:
2002-08-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Okręgu Gdańskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, dotyczącej przywrócenia własności nieruchomości (sygn. akt SK 25/02).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/410439/02/VI/620.2 RZ
Data sprawy:
2002-07-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skarg konstytucyjnych spółki akcyjnej "M.", dotyczących podatku VAT i akcyzy (sygn. akt SK 16/02).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/413339/02/IX/1501.1 RZ
Data sprawy:
2002-07-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Igora P., dotyczącej konstytucyjności przepisów ustawy o cudzoziemcach dotyczących odmowy udzielenia zezwolenia na osiedlenie się w Polsce (sygn. akt SK 21/02).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/401607/02/IV/400 RZ
Data sprawy:
2002-04-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jacka B., dotyczącej konstytucyjności przepisów kodeksu postępowania cywilnego regulujących wznowienie postępowania sądowego (sygn. akt SK 10/02).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/394928/01/II/203 RZ
Data sprawy:
2002-01-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Andrzeja S., dotyczącej konstytucyjności przepisów regulujących zasady wynagradzania komorników (sygn. akt SK 41/01).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/393162/01/II/211 RZ
Data sprawy:
2002-01-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Mirosława P., dotyczącej konstytucyjności zmiany wprowadzonej obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów o sprostowaniu błędów w art. 156 § 1 Kodeksu Karnego (sygn. akt SK 38/01).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/393160/01/IV/400 RZ
Data sprawy:
2002-01-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki akcyjnej, dotyczącej konstytucyjności przepisów regulujących odmowę przyjęcia kasacji (sygn. akt SK 37/01).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/391968/01/II/211 RZ
Data sprawy:
2001-12-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Marcina K., dotyczącej konstytucyjności przepisu regulującego zasady odpowiedzialności osób zobowiązanych do zgłoszenia wniosku o upadłość (sygn. akt SK 33/01).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/392841/01/I/109 RZ
Data sprawy:
2001-12-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Krzysztofa P. dołączonej do wspólnego rozpoznania do skargi Bronisława S., dotyczącej możliwości rozpatrywania przez sądy odwołań od orzeczeń dyscyplinarnych zapadłych wobec obwinionych policjantów (sygn. akt SK 4/01).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/389696/01/IX/910 RZ
Data sprawy:
2001-11-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Wiesława S., dotyczącej niekonstytucyjności art.3 ustawy z dnia 8.12.2000 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, UOP, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (sygn. akt SK 30/01).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/390515/01/I/112 RZ
Data sprawy:
2001-10-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Leszka K., dotyczącej konstytucyjności przepisu chroniącego kandydata na radnego przed publikowaniem nieprawdziwych informacji na jego temat podczas kampanii wyborczej (sygn. akt SK 32/01).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/379342/01/V/505 RZ
Data sprawy:
2001-07-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Eugeniusza O., dotyczącej przyznania prawa do lokalu socjalnego (sygn. akt SK 19/01).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/375213/01/III/322.2 RZ
Data sprawy:
2001-04-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Waldemara S., dotyczącej odmowy przyznania zasiłku okresowego z pomocy społecznej (sygn. akt SK 15/01).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/367847/01/IV/400 RZ
Data sprawy:
2001-04-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Ryszarda i Małgorzaty B., dotyczącej konstytucyjności przepisów kodeksu cywilnego regulującego zasady odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych (sygn. akt SK 18/00).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/370783/01/III/305.2 RZ
Data sprawy:
2001-03-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skarg konstytucyjnych Marii L. i Antoniego C., dotyczących prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu pracy przymusowej w III Rzeszy (sygn. akt SK 10/01).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/363852/01/IV/406.2 RZ
Data sprawy:
2001-03-13
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Tadeusza i Grażyny G., dotyczącej konstytucyjności przepisów dotyczących samowoli budowlanej (sygn. akt SK 2/01).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/365533/01/I/109 RZ
Data sprawy:
2001-02-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Bronisława S., dotyczącej możliwości rozpatrywania przez sądy odwołań od orzeczeń dyscyplinarnych zapadłych wobec obwinionych policjantów (sygn. akt SK 4/01).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/357368/00/VIII/813 RZ
Data sprawy:
2000-12-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zofii S., dotyczącej prawa nauczyciela akademickiego do odwołania się do sądu od ostatecznego orzeczenia komisji dyscyplinarnej (sygn. akt SK 17/00).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/356602/00/V/502.1 RZ
Data sprawy:
2000-12-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Anny W., dotyczącej uzależnienia przez spadkobiercę prawa do lokalu własnościowego od przeprowadzenia w określonych terminach czynności zachowawczych (sygn. akt SK 15/00).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/349116/00/III/305.2 RZ
Data sprawy:
2000-07-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jana W., dotyczącej konstytucyjności przepisu ustawy o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu (sygn. akt SK 9/00).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/341541/00/IV/404 RZ
Data sprawy:
2000-05-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, dotyczącej konstytucyjności przepisów regulujących przejmowanie nieruchomości rolnych przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne na podstawie przepisów prawa spółdzielczego (sygn. akt SK 7/00).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/340309/00/I/112 RZ
Data sprawy:
2000-04-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Mieczysława K., dotyczącej publikacji oświadczenia lustracyjnego oraz pozbawienia prawa do sprostowania tego oświadczenia (sygn. akt SK 10/99).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/321250/99/I/121.1 RZ
Data sprawy:
2000-03-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej redakcji Biuletynu "S.", dotyczącej przepisów wykluczających możliwość udostępnienia dziennikarzom wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli (sygn. akt SK 4/00).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/333043/00/II/203 RZ
Data sprawy:
2000-02-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych Leszka K. , dotyczących prawa oskarżonego do składania zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie wniosku o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego (sygn. akt SK 2/00).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
291441
Data sprawy:
1998-11-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jacka B., dotyczącej przepisów ustawowych wyłączających kognicję NSA w sprawach dyscyplinarnych (sygn. akt SK 15/98).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
287931
Data sprawy:
1998-09-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej "SIMPA" Spółki Akcyjnej, dotyczącej przepisu pozbawiającego spółki z udziałem kapitału zagranicznego możliwości odliczenia od podatku straty poniesionej w latach, w których spółki korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego z zysków kolejnych trzech lat (sygn. akt SK 12/98).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
282215
Data sprawy:
1998-07-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Henryka B., dotyczącej odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa wobec osób represjonowanych przez organy radzieckie za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (sygn. akt SK 8/98).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
278792
Data sprawy:
1998-05-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Bogdana Z., dotyczącej niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (sygn. akt SK 6/98).