Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)

Ilość odnalezionych wyników: 225

Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.543.249.2021
Data sprawy:
2022-06-20
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Komendanta Placówki Straży Granicznej o opuszczeniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.600.3.2022
Data sprawy:
2022-06-15
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na czynność Rady Ministrów w przedmiocie przyjęcia bez zmian projektu rozporządzenia w sprawie zmiany granic niektórych gmin.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.565.26.2021
Data sprawy:
2022-06-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego utrzymującą w mocy decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania się.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.172.2022
Data sprawy:
2022-05-30
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego utrzymującą w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.917.2021
Data sprawy:
2022-05-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję GIS o utrzymaniu w mocy decyzji tego organu odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji PWIS oraz poprzedzającej ją decyzji PPIS.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.243.2021
Data sprawy:
2022-04-08
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje organów Inspekcji Sanitarnej w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.543.10.2022
Data sprawy:
2022-03-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na czynność materialno-techniczną podjętą przez komendanta Placówki SG i działających z jego upoważnienia funkcjonariuszy Straży Granicznej, polegającą na zawróceniu do linii granicy państwowej obywateli Iraku wraz z małoletnimi dziećmi.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.543.10.2022
Data sprawy:
2022-03-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na czynność materialno-techniczną podjętą przez komendanta Placówki SG i działających z jego upoważnienia funkcjonariuszy Straży Granicznej, polegającą na zawróceniu do linii granicy państwowej obywatela Iraku.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.543.10.2022
Data sprawy:
2022-03-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na czynność materialno-techniczną podjętą przez komendanta Placówki SG i działających z jego upoważnienia funkcjonariuszy Straży Granicznej, polegającą na zawróceniu do linii granicy państwowej obywatela Iraku.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.243.2021
Data sprawy:
2022-03-16
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o odmowie umorzenia kar administracyjnych za naruszenie obowiązku kwarantanny.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.224.2021
Data sprawy:
2022-03-10
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepisy Regulaminu Strefy Zamieszkania Stare Miasto w zakresie zasad korzystania z tej strefy oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.917.2021
Data sprawy:
2022-03-01
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz poprzedzającej ją decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7203.81.2021
Data sprawy:
2022-02-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.642.2021
Data sprawy:
2022-01-20
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego, w oparciu o którą doszło do ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.149.2021
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepisy uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta oraz wysokości opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.119.2021
Data sprawy:
2021-10-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego odmawiającą umorzenia zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.1056.2020
Data sprawy:
2021-10-12
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.125.2021
Data sprawy:
2021-09-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego odmawiającą skarżącemu umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.46.2020
Data sprawy:
2021-08-06
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o uchyleniu decyzji przyznającej zasiłek dla opiekuna.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7203.29.2018
Data sprawy:
2021-07-12
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję w przedmiocie nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego obejmującego teren zwałowiska odpadów pogórniczych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.38.2021
Data sprawy:
2021-05-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Prezydenta Miasta o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku w sprawie umorzenia zaległości podatkowej z tytułu II raty podatku od nieruchomości za 2020 r.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.1069.2020
Data sprawy:
2021-05-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego utrzymującą w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wymierzeniu kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.240.2020
Data sprawy:
2021-04-16
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia powstałego zadłużenia z tytułu wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.540.48.2020
Data sprawy:
2021-03-29
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję w przedmiocie odmowy uznania cudzoziemca za obywatela polskiego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.510.133.2020
Data sprawy:
2021-03-02
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.501.305.2020
Data sprawy:
2021-02-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych dotyczących zdrowia.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.809.2020
Data sprawy:
2021-01-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.794.2020
Data sprawy:
2020-12-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.234.2020
Data sprawy:
2020-11-16
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję w przedmiocie zwrotu wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.613.111.2020
Data sprawy:
2020-11-04
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.736.2020
Data sprawy:
2020-10-11
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku poddania się kwarantannie w związku z przekroczeniem granicy państwowej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.288.2020
Data sprawy:
2020-09-29
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.476.2020
Data sprawy:
2020-09-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.632.2020
Data sprawy:
2020-09-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.438.2020
Data sprawy:
2020-09-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji PWIS.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.392.2020
Data sprawy:
2020-09-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.392.2020
Data sprawy:
2020-09-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.565.454.2020
Data sprawy:
2020-09-04
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.613.90.2020
Data sprawy:
2020-08-22
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.613.85.2020
Data sprawy:
2020-08-19
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.565.460.2020
Data sprawy:
2020-08-19
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.716.6.2020
Data sprawy:
2020-08-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.565.468.2020
Data sprawy:
2020-08-05
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.438.2020
Data sprawy:
2020-08-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.437.2020
Data sprawy:
2020-07-31
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.288.2020
Data sprawy:
2020-07-31
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.439.2020
Data sprawy:
2020-07-29
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.46.2020
Data sprawy:
2020-07-10
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję odmawiającą podwyższenia zasiłku dla opiekuna.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.501.53.2020
Data sprawy:
2020-06-22
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych umorzeniu postępowania administracyjnego sprawie dotyczącej naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w związku z realizacją obowiązku składania przez sędziów i prokuratorów oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu, i ich upubliczniania.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7200.19.2019
Data sprawy:
2020-06-11
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.368.2020
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezpodstawne objęcie kwarantanną.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.501.119.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na czynność Ministra Cyfryzacji polegającą na udostępnieniu spółce Poczta Polska S.A. danych osobowych z prowadzonego przez niego rejestru PESEL.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.192.2020
Data sprawy:
2020-05-13
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezpodstawne objęcie kwarantanną.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7200.1.2020
Data sprawy:
2020-05-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Starosty zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania oraz pozwolenia na budowę.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.511.26.2020
Data sprawy:
2020-04-29
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Prezesa Rady Ministrów polecającą Poczcie Polskiej S.A. realizację działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, polegających na podjęciu i realizacji czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w trybie korespondencyjnym.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.7037.25.2020
Data sprawy:
2020-03-17
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na czynność odmowy wypłaty Fundacji dotacji dla uczniów szkół niepublicznych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.2.2020
Data sprawy:
2020-03-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Powiatu w sprawie przyjęcia "Stanowiska Rady Powiatu R. w sprawie powstrzymania ideologii gender i LGBT".
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.1.2020
Data sprawy:
2020-03-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Powiatu w sprawie przyjęcia "Rezolucji w sprawie powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową".
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.4.2020
Data sprawy:
2020-03-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Sejmiku Województwa L. w sprawie wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.5.2020
Data sprawy:
2020-03-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w O. "w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy o przeciwdziałanie szerzeniu ideologii LGBT w placówkach szkolno-wychowawczych na terenie gminy".
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.264.2019
Data sprawy:
2020-03-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7204.53.2019
Data sprawy:
2020-01-20
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.13.2019
Data sprawy:
2019-12-09
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia deklaracji o nazwie - "Gmina S. wolna od ideologii LGBT".
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.13.2019
Data sprawy:
2019-12-09
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia deklaracji o nazwie - "Gmina I. wolna od ideologii LGBT".
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.13.2019
Data sprawy:
2019-12-09
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia deklaracji o nazwie - "Gmina K. wolna od ideologii LGBT".
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.13.2019
Data sprawy:
2019-12-09
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia deklaracji o nazwie - "Gmina L. wolna od ideologii LGBT".
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.13.2019
Data sprawy:
2019-12-09
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia deklaracji o nazwie - "Gmina N. wolna od ideologii LGBT".
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.33.2019
Data sprawy:
2019-12-09
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia deklaracji o nazwie - "Gmina N. wolna od ideologii LGBT".
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.534.5.2019
Data sprawy:
2019-10-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w przedmiocie odmowy dokonania transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.121.2019
Data sprawy:
2019-10-23
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na czynność dokonaną przez Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia polegającą na skierowaniu pisma do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwrot kwoty tytułem nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.191.2019
Data sprawy:
2019-10-22
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na odmowę przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7065.199.2019
Data sprawy:
2019-10-15
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie o zwrot niesłusznie wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7065.199.2019
Data sprawy:
2019-10-15
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie o zwrot podania w sprawie umorzenia lub odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.35.2019
Data sprawy:
2019-08-16
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych obowiązujące Kancelarię Sejmu RP do ograniczenia przetwarzania danych osobowych sędziów zawartych w wykazach sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7065.250.2018
Data sprawy:
2019-08-01
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o umorzeniu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części dotyczącej daty początkowej ustalenia prawa do zasiłku stałego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7065.98.2019
Data sprawy:
2019-07-10
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia należności z tytułu nienależnie wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7062.1.2019
Data sprawy:
2019-07-02
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję o pozbawieniu statusu bezrobotnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7203.27.2018
Data sprawy:
2019-06-19
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego uchylającą decyzję Starosty.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.278.2019
Data sprawy:
2019-06-06
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Ministra Zdrowia odmawiającą zgody na pokrycie kosztów leku.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
BPK.511.26.2019
Data sprawy:
2019-04-01
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7065.9.2019
Data sprawy:
2019-03-27
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję w przedmiocie odmowy skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7204.38.2018
Data sprawy:
2019-02-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyjęcia deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.427.2017
Data sprawy:
2019-01-21
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepis Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.7.2014
Data sprawy:
2019-01-02
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa NBP odmawiającą udostępnienia informacji publicznej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7214.88.2017
Data sprawy:
2018-11-14
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepisy uchwały Rady Miasta w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7214.145.2017
Data sprawy:
2018-11-13
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepis uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.554.32.2018
Data sprawy:
2018-10-17
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej z upoważnienia Starosty przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przyznaniu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.193.2018
Data sprawy:
2018-10-08
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad matką.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7210.13.2014
Data sprawy:
2018-07-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.58.2018
Data sprawy:
2018-07-17
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7204.21.2018
Data sprawy:
2018-07-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.75.2017
Data sprawy:
2018-06-08
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.510.31.2018
Data sprawy:
2018-05-30
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.128.2017
Data sprawy:
2018-03-20
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.448.2017
Data sprawy:
2017-12-15
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Sygnatura:
RPO/723083/13/IV/406.5 RZ
Data sprawy:
2013-11-06
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Wojewody.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY M ST WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/731558/13/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2013-10-29
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepisy załączników do uchwały Rady Miasta W. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2013.
Adresat:
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
Sygnatura:
RPO/722155/13/IV/406.5 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przewlekłość postępowania Wojewody.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Sygnatura:
RPO/720920/12/IV/406.5 RZ
Data sprawy:
2013-10-15
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Wojewody.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ZA POŚREDNICTWEM KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO
Sygnatura:
RPO/730031/13/XIX/126 RZ
Data sprawy:
2013-09-30
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. wydanej z upoważnienia Wójta Gminy L. o odmowie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU ZA POŚREDNICTWEM PREZYDENTA WROCŁAWIA
Sygnatura:
RPO/730962/13/I/116.1 RZ
Data sprawy:
2013-09-26
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Prezydenta Miasta w sprawie nierozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTR. W ŁODZI ZA POŚR. ŁÓDZKIEGO ODDZ. REGIONAL. AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Sygnatura:
RPO/740602/13/I/120 RZ
Data sprawy:
2013-07-26
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Biura Powiatowego ARiMR o wykreśleniu z ewidencji producentów rolnych i uchyleniu numeru identyfikacyjnego.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W RZESZOWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
Sygnatura:
RPO/697548/12/IV/501.2 RZ
Data sprawy:
2013-07-25
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie uchwały Rady Miejskiej w P. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej P.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POPŚREDNICTWEM RADY MIASTA PŁOCKA
Sygnatura:
RPO/729346/13/IV/501.6 RZ
Data sprawy:
2013-07-17
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienia uchwały Rady Miasta P. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto P.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY M ST WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/698338/12/IV/507.2 RZ
Data sprawy:
2013-07-16
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie postanowień uchwały Rady Miasta W. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY M ST WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/732006/13/II/716 RZ
Data sprawy:
2013-05-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepis uchwały Rady Miasta W. w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w izbie wytrzeźwień.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE ZA POŚREDNICTWEM BURMISTRZA LIBIĄŻA URZĄD MIEJSKI
Sygnatura:
RPO/708608/12/I/116.1 RZ
Data sprawy:
2013-05-17
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zarządzenie Burmistrza L. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w L.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W BYDGOSZCZY ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA BYDGOSZCZY
Sygnatura:
RPO/727508/13/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2013-05-10
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepis Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w B., stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta B. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ZA POŚREDNICTWEM KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO
Sygnatura:
RPO/718591/12/XIX/322.4 RZ
Data sprawy:
2013-04-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ZA POŚREDNICTWEM KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO
Sygnatura:
RPO/718591/12/XIX/322.4 RZ
Data sprawy:
2013-04-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEGOWOJ.WARMIŃSK
Sygnatura:
RPO/653259/10/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2013-03-25
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego uchylającą decyzję Starosty.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Sygnatura:
RPO/670399/11/I/117 RZ
Data sprawy:
2013-01-21
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
Sygnatura:
RPO/677538/11/IV/501.6 RZ
Data sprawy:
2013-01-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre przepisy uchwały Rady Miejskiej w K. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy K.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
Sygnatura:
RPO/714255/12/IV/508.4 RZ
Data sprawy:
2013-01-16
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydaną przez Kierownika Działu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W SZCZECINIE ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA KOŁOBRZEG
Sygnatura:
RPO/709653/12/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2012-11-22
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre postanowienia uchwały Rady Miasta K. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto K. oraz sposobu ich pobierania.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KIELCACH ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH
Sygnatura:
RPO/700416/12/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2012-11-12
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre postanowienia Regulaminu strefy płatnego parkowania w K., stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/338/2003 Rady Miejskiej w K. z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w K.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/686191/11/III/810 RZ
Data sprawy:
2012-11-05
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa Rady Ministrów odmawiającą przyznania wnioskodawczyni rodzinnej renty specjalnej po mężu.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY M ST WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/709586/12/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2012-10-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 3 ust. 6 Regulaminu funkcjonowania strefy płatnego parkowania niestrzeżonego, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/1077/2008 Rady Miasta W. z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
Sygnatura:
RPO/707398/12/IV/406.5 RZ
Data sprawy:
2012-10-23
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewody w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami państwa polskiego.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM SZPITALA BIELAŃSKIEGO SPZOZ W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/709837/12/V/1018.2.5 RZ
Data sprawy:
2012-10-10
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność dyrektora szpitala, polegającą na nieudostępnieniu dokumentacji medycznej żonie zmarłego pacjenta.
Adresat:
URZĄD SKARBOWY WARSZAWA MOKOTÓW
Sygnatura:
RPO/707332/12/V/618.4.1 RZ
Data sprawy:
2012-09-26
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na interpretację indywidualną Ministra Finansów wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej.
Adresat:
IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE BIURO KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ W PŁOCKU
Sygnatura:
RPO/707332/12/V/618.4.1 RZ
Data sprawy:
2012-09-26
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na interpretację indywidualną Ministra Finansów wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY M ST WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/701722/12/V/1001.1 RZ
Data sprawy:
2012-09-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie niektórych postanowień załącznika do uchwały Rady Miasta W. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w W.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA KRAKOWA
Sygnatura:
RPO/688793/11/IV/501.2 RZ
Data sprawy:
2012-09-19
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre postanowienia uchwały Rady Miasta K. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta K.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Sygnatura:
RPO/704474/12/I/121 RZ
Data sprawy:
2012-08-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie rozstrzygnięcia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odmawiającego przyznania pomocy wnioskodawcy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych".
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/552094/07/I/115 RZ
Data sprawy:
2012-07-31
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 9 lipca 2012 r.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNYM W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
Sygnatura:
RPO/698794/12/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2012-07-30
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w P. z dnia 29 kwietnia 1998 r. zatwierdzającą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta P.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM RADY POWIATU W ŚREMIE
Sygnatura:
RPO/691201/11/V/1018.2.7 RZ
Data sprawy:
2012-07-27
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre przepisy uchwały Rady Powiatu w Ś. z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Ś.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA KRAKOWA
Sygnatura:
RPO/688890/11/IV/501.2 RZ
Data sprawy:
2012-07-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre przepisy uchwały Nr XXIV/288/07 Rady Miasta K. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej K.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
Sygnatura:
RPO/698035/12/XX/1001.1 RZ
Data sprawy:
2012-07-16
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w Ś. w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Ś.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA GDAŃSKA
Sygnatura:
RPO/692564/11/IV/510.2 RZ
Data sprawy:
2012-05-15
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre postanowienia uchwały Rady Miasta G. z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta G. na lata 2009-2013.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM RADY GMINY ŻARNOWIEC
Sygnatura:
RPO/695560/12/XVIII/1006.1 RZ
Data sprawy:
2012-04-06
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy Ż. w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności działających na terenie Gminy Ż.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM RADY GMINY MARKLOWICE
Sygnatura:
RPO/695557/12/XVIII/1006.1 RZ
Data sprawy:
2012-04-06
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy M. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności działających na terenie Gminy M.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM WLKP.ODDZ REG. AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZ. ROLNICTWA
Sygnatura:
RPO/630663/09/I/120 RZ
Data sprawy:
2012-02-08
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie nierozpoznania wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY LUBUSKIEGO
Sygnatura:
RPO/691301/11/V/1004.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewody umarzającą postępowanie odwoławcze uruchomione na skutek wniesienia przez właściciela lokalu odwołania od decyzji Burmistrza orzekającej o odmowie wymeldowania z miejsca pobytu stałego osoby wobec której prowadzone jest postępowanie w przedmiocie wymeldowania.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KIELCACH ZA POŚREDNICTWEM RADY GMINY BLIŻYN
Sygnatura:
RPO/689850/11/XVIII/1006 RZ
Data sprawy:
2012-01-12
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 4 pkt 2 uchwały Nr VII/58/03 Rady Gminy w B. z dnia 3 września 2003 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy B.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA CHORZÓW
Sygnatura:
RPO/626124/09/IV/501.2 RZ
Data sprawy:
2012-01-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre przepisy załącznika do uchwały Rady Miasta Ch. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ch.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA SZCZECINA
Sygnatura:
RPO/682059/11/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2011-09-05
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta S. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta S. oraz sposobu ich parkowania.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
Sygnatura:
RPO/661366/10/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2011-07-13
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre postanowienia Regulaminu strefy płatnego parkowania w Ł., stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Ł. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Ł. oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU
Sygnatura:
RPO/604767/08/XX/510.2 RZ
Data sprawy:
2011-07-06
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w P. z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA KRAKOWA
Sygnatura:
RPO/658408/10/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2011-05-31
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na pkt 3.4.2. załącznika nr 2 do uchwały Nr XXXII/268/03 Rady Miasta K. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie K. , w części zawierającej zwrot "gdy zameldowanie na pobyt stały ma miejsce poza Miastem K.".
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA GDAŃSKA
Sygnatura:
RPO/658121/10/IV/510.2 RZ
Data sprawy:
2011-05-05
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre postanowienia Załącznika do Uchwały Rady Miasta G. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta G. na lata 2009-2013.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA SZCZECINA
Sygnatura:
RPO/662035/10/V/1001.1 RZ
Data sprawy:
2011-04-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 2 ust. 2 pkt 7 Statutu Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta S. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej".
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Sygnatura:
RPO/671498/11/V/1001.1 RZ
Data sprawy:
2011-04-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 16 pkt 4 - 7 uchwały nr XXVII/269/08 Rady Miejskiej W. z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta W.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA GDAŃSKA
Sygnatura:
RPO/671643/11/V/1003.10 RZ
Data sprawy:
2011-04-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 35 ust. 1 - 3 oraz § 36 ust. 1 - 3 Uchwały nr XX/503/08 Rady Miasta G. z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta G.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W LUBLINIE ZA POŚREDNICTWEM BURMISTRZA MIASTA RADZYŃ PODLASKI
Sygnatura:
RPO/649722/10/III/1113.1 RZ
Data sprawy:
2011-03-22
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie nierozpoznania wniosku z dnia 22 listopada 2010 r. o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na rzecz czworga dzieci.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W OLSZTYNIE ZA POŚREDNICTWEM RADY GMINY ELBLĄG
Sygnatura:
RPO/610004/09/IV/518.2 RZ
Data sprawy:
2011-03-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre postanowienia Załącznika do uchwały Nr XXXIII/184/2009 Rady Gminy E. z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy E.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Sygnatura:
RPO/642445/10/XVIII/13.1 RZ
Data sprawy:
2010-08-26
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Wojewody o w rozpoznaniu wniosku Adama G. z dnia 30 grudnia 2008 r. o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Sygnatura:
RPO/644302/09/XVIII/13.1 RZ
Data sprawy:
2010-08-26
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Wojewody w rozpoznaniu wniosku Janiny R. z dnia 22 grudnia 2008 r. o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Sygnatura:
RPO/636423/09/XVIII/9.5 RZ
Data sprawy:
2010-08-26
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Wojewody w rozpoznaniu wniosku Stanisława W. z dnia 30 grudnia 2008 r. o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/649722/10/III/1113.1 RZ
Data sprawy:
2010-08-10
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie nierozpoznania wniosku Beaty J. z dnia 1 września 2009 r. o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na rzecz dzieci wnioskodawcy.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GRAŃSKU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU
Sygnatura:
RPO/623658/09/V/5018.2 RZ
Data sprawy:
2010-07-19
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na pkt 1 ppkt 1.2 Załącznika Nr 5 oraz pkt 2 ppkt 2.2 Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XLIC/526/2001 Rady Miejskiej w L. z dnia 28.09.2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto L.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ZA POŚREDNICTWEM KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO
Sygnatura:
RPO/611050/09/XIX/1006.14 RZ
Data sprawy:
2010-01-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia 10.08.2009 r., utrzymującą w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia 29.04.2009 r. i odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy trzech elektrowni wiatrowych z przyłączem do krajowej sieci elektroenergetycznej.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ZA POŚREDNICTWEM RADY GMINY PRZYWIDZ
Sygnatura:
RPO/624636/09/XIX/10008 RZ
Data sprawy:
2010-01-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 1 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXIV/177/2001 Rady Gminy P. z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY M ST WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/623243/09/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2010-01-26
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre postanowienia uchwały Rady Miasta W. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA KRAKOWA
Sygnatura:
RPO/599813/08/IV/518.2 RZ
Data sprawy:
2009-12-02
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie przepisów prawa miejscowego dotyczących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej K.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA WROCŁAWIA
Sygnatura:
RPO/608436/09/XX/5008.2 RZ
Data sprawy:
2009-11-12
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej W. Nr XXIV/868/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy W. na lata 2009-2013.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA
Sygnatura:
RPO/620546/09/IV/510.2 RZ
Data sprawy:
2009-10-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 2 ust. 8 uchwały Nr XXXVII/384/V/2008 Rady Miasta P. z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta P.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANRGO
Sygnatura:
RPO/616021/09/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2009-08-10
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego uchylającą decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w M. i umarzającą postępowanie administracyjne w przedmiocie samowolnie zbudowanego obiektu.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W BYDGOSZCZY ZA POŚREDNICTWEM RADY GMINY ŁUBIANKA
Sygnatura:
RPO/610236/09/VI/6020.7 RZ
Data sprawy:
2009-07-17
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy Ł. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
Sygnatura:
RPO/604419/08/X/10001.1 RZ
Data sprawy:
2009-07-08
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniającą uchwały w sprawach nadania statutów osiedlom oraz w sprawie przedłużenia kadencji rad osiedli.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/607296/09/III/11013.1 RZ
Data sprawy:
2009-06-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku Mirosławy P. o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W OLSZTYNIE ZA POŚREDNICTWEM STAROSTY POWIATU W PISZCZU
Sygnatura:
RPO/601907/08/III/8017.1.1 RZ
Data sprawy:
2009-06-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję wydaną przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o utracie statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/607296/09/III/11013.1 RZ
Data sprawy:
2009-06-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku strony o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na rzecz dzieci.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
Sygnatura:
RPO/595586/08/X/10001.1 RZ
Data sprawy:
2009-06-09
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 18 ust.1 oraz § 19 ust.1 uchwały Nr XLI/691/2006 Rady Miejskiej w J. z dnia 30.06.2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy J.
Adresat:
WSA W RZESZOWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA RZESZOWA
Sygnatura:
RPO/577304/07/X/10006.7 RZ
Data sprawy:
2009-05-20
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre przepisy uchwały Nr IX 150/07 Rady Miasta R. z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY LUBUSKIEGO
Sygnatura:
RPO/605761/08/XX/4003.5 RZ
Data sprawy:
2009-05-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewody utrzymującą w mocy decyzję Starosty o sprzeciwie na budowę altany ogrodowej.
Adresat:
WSA W KIELCACH ZA POŚREDNICTWEM RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELE
Sygnatura:
RPO/544419/06/X/1006.1 RZ
Data sprawy:
2009-03-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy w S. z dnia 12 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia kwoty za udział w kosztach budowy sieci wodociągowej na terenie gminy S.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
Sygnatura:
RPO/595586/08/X/10001.1 RZ
Data sprawy:
2009-01-14
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 18 oraz § 19 ust. 1 uchwały Nr XLI/691/2006 Rady Miejskiej w J. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy J.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY M ST WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/591528/08/X/10006.6 RZ
Data sprawy:
2008-12-23
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 6 uchwały Nr XXXVI/1077/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat, w części zawierającej zwrot "pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony", oraz na § 2 ust. 7 Regulaminu funkcjonowania strefy płatnego parkowania niestrzeżonego, stanowiącego załącznik Nr 2 do wspomnianej uchwały, w części zawierającej zwrot "pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony".
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/594828/08/IV/4003.5 RZ
Data sprawy:
2008-12-22
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. na bezczynność Wojewody.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/552094/07/I/116 RZ
Data sprawy:
2008-12-22
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 26 listopada 2008 r. stwierdzające niedopuszczalność wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 24 października 2008 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej zamieszczenia w treści Raportu o likwidacji WSI, informacji, które mogą stanowić dane wrażliwe w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KATOWICACH
Sygnatura:
RPO/565264/07/V/5009.3 RZ
Data sprawy:
2008-12-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Działu Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania Maciejowi S. dodatku mieszkaniowego, z powodu niezamieszkiwania w lokalu.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTACYJNY W RZESZOWIE ZA POŚREDNICTWEM WÓJTA GMINY PRUCHNIK
Sygnatura:
RPO/598785/08/III/11013 RZ
Data sprawy:
2008-12-02
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w R. na decyzję z dnia 23 lipca 2008 r. wydaną upoważnienia Wójta Gminy P. przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na okres od 1 września 2007 r. do 29 lutego 2008 r.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W ŁODZI
Sygnatura:
RPO/590486/08/III/11013 RZ
Data sprawy:
2008-09-15
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia 18 marca 2008 r., utrzymującą w mocy decyzję z dnia 8 lutego 2008 r. wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Ł. przez Zastępcę Kierownika Oddziału Ustalania Świadczeń o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w postaci dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego od dnia 1 października 2006 r. do dnia 30 kwietnia 2007 r.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/572376/07/III/323 RZ
Data sprawy:
2008-09-11
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2008 r., utrzymujące w mocy postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2008 r., odmawiające Annie W. wydania imiennego zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do wykonywania w Polsce zawodu pracownika socjalnego.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Sygnatura:
RPO/587619/08/XVIII/4006.5 RZ
Data sprawy:
2008-08-21
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. na bezczynność Wojewody polegającą na braku rozpatrzenia wniosku o ujawnienie w Wojewódzkim Rejestrze Uprawnień wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP.
Adresat:
WSA W KRAKOWIE ZA POŚREDNICTWEM SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO
Sygnatura:
RPO/559561/07/IV/4003.2 RZ
Data sprawy:
2008-08-08
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymujące w mocy w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy własne postanowienie z dnia 14 kwietnia 2008 r. odmawiające stwierdzenia nieważności postanowienia Burmistrza Miasta Z. z dnia 24 marca 2006 r. stanowiącego, że przedsięwzięcie p.n. "Przebudowa kolei liniowej Kuźnica - Kasprowy Wierch" nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
Sygnatura:
RPO/561993/07/X/1003.5 RZ
Data sprawy:
2008-05-14
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. na § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a uchwały Nr LXII/1159/06 Rady Miejskiej Ł. z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ł., w brzmieniu nadanym uchwałą Nr VIII/141/07 Rady Miejskiej Ł. z dnia 28 marca 2007 r.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY M ST WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/566067/07/X/1001.1 RZ
Data sprawy:
2008-02-08
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. na niektóre przepisy załącznika do uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/574914/07/V/618 RZ
Data sprawy:
2007-12-04
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2007 r. utrzymującą w mocy decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia kwoty dotacji przypadającej do zwrotu oraz terminu, od którego nalicza się odsetki.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/282137/98/IV/4003.1 RZ
Data sprawy:
2007-11-16
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 października 2007 r., uchylającą decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26 lutego 2007 r. i odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta z dnia 20 marca 1998 r. ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalno-biurowego.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM MINISTERSTWA ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/557211/07/IV/403.2 RZ
Data sprawy:
2007-09-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Ministra Środowiska z dnia 9 marca 2007 r. zmieniającą decyzję Ministra Środowiska z dnia 20 lutego 2007 r. zezwalającą na płoszenie oraz niszczenie siedlisk i ostoi wymienionych w decyzji gatunków ptaków objętych ochroną ścisłą podczas budowy obwodnicy A. w ciągu drogi krajowej Nr 8, w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 lipca każdego roku obowiązywania zezwolenia.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/552094/07/I/116 RZ
Data sprawy:
2007-08-02
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 29.06.2007 r. utrzymujące w mocy zaskarżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich postanowienie GIODO z dnia 30.04.2007 r. o przekazaniu Rzecznikowi - jako organowi właściwemu do merytorycznego rozpoznania - sprawy zamieszczenia w treści Raportu o WSI informacji mogących stanowić dane wrażliwe w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM MINISTERSTWA ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/557211/07/IV/403.2 RZ
Data sprawy:
2007-06-22
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Ministra Środowiska z dnia 20 lutego 2007 r. zezwalającą na płoszenie oraz niszczenie siedlisk i ostoi objętych ścisłą ochroną gatunków ptaków podczas budowy obwodnicy A., w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 lipca każdego roku obowiązywania zezwolenia.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA GNIEZNA
Sygnatura:
RPO/482929/04/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2007-04-19
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Nr XVIII/204/2000 Rady Miasta G. z dnia 16.06.2000 r. w sprawie ustalenia opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Ograniczonego Postoju w G.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W CZĘSTOCHOWIE
Sygnatura:
RPO/553717/07/XI/1113 RZ
Data sprawy:
2007-04-17
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego odmawiającą przyznania Dorocie C. zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności dla dziecka poniżej 16 roku życia.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTACYJNY ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Sygnatura:
RPO/422964/02/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2007-04-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Wojewody.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA KRAKOWA
Sygnatura:
RPO/528020/06/V/501.2 RZ
Data sprawy:
2007-03-19
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 15 pkt 1 uchwały Nr XXVIII/239/03 Rady Miasta K. z dnia 22.10.2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej K. Stosownie do tego przepisu, nie podlegają weryfikacji wnioski osób ubiegających się o najem lokalu, które zbyły lub przekazały lokal lub budynek mieszkalny w całości lub w części.
Adresat:
WSA W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE
Sygnatura:
RPO/446170/03/V/501.3 RZ
Data sprawy:
2007-02-20
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 3 ust. 10 uchwały Nr 586/XLI/2005 Rady Miasta Cz. z dnia 28.02.2005 r. w sprawie przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom w budynkach komunalnych, wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia stawki oprocentowania przy ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia stawki oprocentowania przy ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM MINISTERSTWA ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/537753/06/IV/4003.1 RZ
Data sprawy:
2007-02-13
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniającą decyzję Wojewody P. z dnia 18 października 2006 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy A. w ciągu drogi krajowej Nr 8 na obszarze gmin N., A., miasto A.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM URZĘDU DO SPRAW REPATRIACJI I CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/548162/07/X/1502.1 RZ
Data sprawy:
2007-01-17
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców utrzymującą w mocy decyzję Wojewody orzekającą o wydaleniu Mariny U. wraz z małoletnimi dziećmi: Janą i Jarosławem, z terytorium Polski.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE ZA POŚREDNICTWEM SAMORZĄDOWGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KRAKOWIE
Sygnatura:
RPO/539022/06/III/322.4 RZ
Data sprawy:
2006-12-15
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27.06.2006 r. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku okresowego.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN JEZIORNA
Sygnatura:
RPO/534395/06/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2006-12-08
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Burmistrza Gminy.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE
Sygnatura:
RPO/466742/04/V/507.3 RZ
Data sprawy:
2006-11-15
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na pkt 1 podrozdziału "Zasady ustalania wysokości stawek czynszu" w rozdz. IV załącznika do uchwały Rady Miasta J. z dnia 29.09.2003 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta J. na lata 2004-2008.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W ŁODZI ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Sygnatura:
RPO/524626/06/IV/403.8 RZ
Data sprawy:
2006-11-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Wojewody.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY DO SPRAW UCHODŹCÓW
Sygnatura:
RPO/464129/04/X/1503.1
Data sprawy:
2006-09-20
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w części dotyczącej odmowy udzielenia cudzoziemcowi, obywatelowi Armenii, zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/531275/06/XI/1108.4 RZ
Data sprawy:
2006-07-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą decyzję Prezydenta Miasta Ś. o odmowie przyznania Agnieszce K. zaliczki alimentacyjnej na dziecko.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W ŁODZI ZA POŚREDNICTWEM PREZYDENTA MIASTA ŁÓDZI
Sygnatura:
RPO/529907/06/III/1108.4 RZ
Data sprawy:
2006-06-01
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezydenta Miasta odmawiającą przyznania Marzennie O. zaliczki alimentacyjnej na dziecko.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA SZCZECINKA
Sygnatura:
RPO/518561/05/X/1006.13 RZ
Data sprawy:
2006-06-01
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 26 pkt 2 i 6 oraz § 27 pkt 1-8 uchwały nr VIII/70/03 Rady Miasta S. z dnia 30.06.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta S.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W SZCZECINIE ZA POŚREDNICTWEM PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIA
Sygnatura:
RPO/531275/06/XI/1108.4 RZ
Data sprawy:
2006-05-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezydenta Miasta odmawiającą przyznania Agnieszce K. zaliczki alimentacyjnej na dziecko.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA WROCŁAWIA
Sygnatura:
RPO/521732/06/X/1006.13 RZ
Data sprawy:
2006-04-20
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 11 pkt 1-4 uchwały nr XLV/2996/05 Rady Miejskiej W. z dnia 29.12.2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta W.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GORZOWIE WLKP. ZA POŚREDNICTWEM SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE
Sygnatura:
RPO/520175/05/III/1108.4 RZ
Data sprawy:
2006-01-26
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania stronie postępowania zaliczki alimentacyjnej na dzieci.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU ZA POŚREDNICTWEM RADY GMINY W DZIADOWEJ KŁODZIE
Sygnatura:
RPO/478644/04/V/501.6 RZ
Data sprawy:
2005-12-12
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy w D. K. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE
Sygnatura:
RPO/443506/03/V/512 RZ
Data sprawy:
2005-11-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 4 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w J. z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych.
Adresat:
RADA MIEJSKA
Sygnatura:
RPO/506955/05/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2005-08-26
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 5 ust. 2 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy K.
Adresat:
WÓJT GMINY
Sygnatura:
RPO/510153/05/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2005-07-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję 70c/2005 Wójta Gminy z dnia 25.05.2005 r. odmawiającą przyznania Ewelinie Z. - uczennicy gimnazjum stypendium szkolnego w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na okres od 1.01.2005 r. do 30.06.2005 r.
Adresat:
WÓJT GMINY
Sygnatura:
RPO/510152/05/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2005-07-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję 70a/2005 Wójta Gminy z dnia 25.05.2005 r. odmawiającą przyznania Sebastianowi Z. - uczniowi gimnazjum stypendium szkolnego w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na okres od 1.01.2005 r. do 30.06.2005 r.
Adresat:
WÓJT GMINY
Sygnatura:
RPO/510151/05/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2005-07-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję 70/2005 Wójta Gminy z dnia 25.05.2005 r. odmawiającą przyznania Marioli Z., uczennicy Zespołu Szkół w P., stypendium szkolnego w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na okres od 1.01.2005 r. do 30.06.2005 r.
Adresat:
WÓJT GMINY
Sygnatura:
RPO/506792/05/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2005-07-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję 70b/2005 Wójta Gminy z dnia 25.05.2005 r. odmawiającą przyznania Magdalenie Z. - uczennicy gimnazjum stypendium szkolnego w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na okres od 1.01.2005 r. do 30.06.2005 r.
Adresat:
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Sygnatura:
RPO/416036/02/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2005-06-22
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 24.01.2005 r. w przedmiocie udzielenia pozwolenia na użytkowanie.
Adresat:
WSA ZA POŚREDNICTWEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁA PISKA
Sygnatura:
RPO/503170/05/V/507.5 RZ
Data sprawy:
2005-06-09
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy B. o odmowie przyznania panu Tadeuszowi L. dodatku mieszkaniowego.
Adresat:
WSA W KATOWICACH Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W KATOWICACH
Sygnatura:
RPO/468321/04/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2005-03-23
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej K. dotyczącą opłat za parkowanie pojazdów.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA GNIEZNA
Sygnatura:
RPO/482929/04/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2005-02-17
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepis uchwały Rady Miasta G. dotyczący opłaty dodatkowej za niedopełnienie obowiązku wniesienia opłaty za parkowanie.
Adresat:
WSA WE WROCŁAWIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
Sygnatura:
RPO/400183/02/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2005-02-08
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepis uchwały Rady Miejskiej W. wprowadzający zerową stawkę opłaty parkingowej dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w W.
Adresat:
WSA W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY M.ST. WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/476569/04/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2004-09-29
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Nr 1828/LXXVII/2002 Rady Gminy W. z dnia 15.04.2002 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu funkcjonowania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego".
Adresat:
WSA W KRAKOWIE ZA POŚREDNICTWEM SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO
Sygnatura:
RPO/475617/04/III/322.3 RZ
Data sprawy:
2004-09-17
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o odmowie skierowania do domu pomocy społecznej.
Adresat:
RADA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/432597/03/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2004-08-19
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta W. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, w części określającej kryteria przyznawania abonamentu rocznego mieszkańcom strefy parkowania oraz karty "N+" osobom niepełnosprawnym.
Adresat:
WSA WE WROCŁAWIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W JELENIEJ GÓRZE
Sygnatura:
RPO/452197/03/V/506.1 RZ
Data sprawy:
2004-05-19
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1 oraz na § 7 ust. 1 uchwały nr 275/XXIII/2000 Rady Miejskiej J. z dnia 23.05.2000 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.
Adresat:
WSA W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/460451/04/V/507.5 RZ
Data sprawy:
2004-05-14
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 26.11.2003 r. utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, z uwagi na nieuregulowanie należności za zajmowany lokal mieszkalny w okresie wygasłej decyzji.
Adresat:
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
Sygnatura:
RPO/282137/98/IV/4003.1 RZ
Data sprawy:
2004-04-23
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. utrzymującą w mocy decyzję tego Kolegium o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalno-biurowego z usługami i garażem podziemnym, w części odnoszącej się do wysokości budynku.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W OPOLU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA
Sygnatura:
RPO/443951/03/V/501.1 RZ
Data sprawy:
2004-04-20
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 9 i § 11 ust. 1 uchwały Nr XXXVII/377/01 Rady Miejskiej w O. z dnia 21.11.2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Adresat:
WSA W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
Sygnatura:
RPO/269130/03/V/501.1 RZ
Data sprawy:
2004-03-30
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na pkt 2 § 1 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Miejskiej w D. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali.
Adresat:
RADA MIEJSKA
Sygnatura:
RPO/446087/03/X/1006.7 RZ
Data sprawy:
2004-03-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na pkt C4 załącznika do uchwały nr 340/2001 Rady Miejskiej w G. w sprawie cen biletów komunikacji miejskiej, w części dotyczącej ustalenia opłaty za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego w celu ustalenia tożsamości przy udziale Policji.
Adresat:
WSA W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA
Sygnatura:
RPO/440103/03/V/501.1 RZ
Data sprawy:
2004-03-01
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na pkt 5 zd. 1 załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVIII/387/2001 Rady Miasta U. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.