Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po zespołe prowadzącym: !!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW

Ilość odnalezionych wyników: 511

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/643913/10/X/10003.7 RZ
Data sprawy:
2010-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie braku możliwości uzyskania odszkodowania od Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/651112/10/V/1018.5.3 RZ
Data sprawy:
2010-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemu konsekwencji całkowitego zakazu palenia dla pacjentów zakładów psychiatrycznych.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/661550/10/X/10011.4 RZ
Data sprawy:
2010-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie konsekwencji wprowadzenia terminu do występowania z ponownym wnioskiem o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/658072/10/X/10018.4 RZ
Data sprawy:
2010-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie możliwości wdrożenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/649010/10/V/1011.3 RZ
Data sprawy:
2010-10-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości ubiegania się przez niektóre osoby niepełnosprawne o dofinansowanie nauki w ramach Programu PFRON "Student II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych".
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/647544/10/X/10003.3 RZ
Data sprawy:
2010-10-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pomocy dla powodzian.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/654179/10/X/10003.9 RZ
Data sprawy:
2010-10-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie nadmiernego hałasu spowodowanego ruchem pojazdów samochodowych na drogach powiatowych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/569428/07/X/10005 RZ
Data sprawy:
2010-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku prawnej możliwości rozsypywania szczątków pochodzących ze spopielania zwłok w ogrodach pamięci, urządzanych na terenach cmentarzy.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/648001/10/X/10018.1 RZ
Data sprawy:
2010-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie terminu ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawanej osobom podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prawa do renty socjalnej przyznanej na stałe.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/652100/10/X/10018.7 RZ
Data sprawy:
2010-08-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemów aptekarzy związanych z wysyłkową sprzedażą produktów leczniczych, w przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/648278/10/X/10006.6 RZ
Data sprawy:
2010-08-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie potrzeby wyeliminowania podwójnej karalności kierowców, którzy nie dopełnili obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania.
Adresat:
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA
Sygnatura:
RPO/648001/10/X/10018.1 RZ
Data sprawy:
2010-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie niewłaściwej praktyki wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego z 2-miesięcznym terminem ważności osobom uprawnionym do pobierania renty socjalnej przyznanej na stałe.
Adresat:
MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO ZA POŚR. POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUD. DLA POWIATU NOWOSĄDECK
Sygnatura:
RPO/642857/10/X/10003.9 RZ
Data sprawy:
2010-06-28
Opis sprawy:
zażalenie do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 14 czerwca 2010 r., w przedmiocie przekazania sprawy organowi właściwemu tj. Wójtowi Gminy.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/621752/09/X/10003.7 RZ
Data sprawy:
2010-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie odszkodowań z tytułu strat wyrządzonych przez niektóre zwierzęta żyjące na wolności w gospodarstwach rolnych i stawach hodowlanych.
Adresat:
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Sygnatura:
RPO/647451/10/X/10018.2.6 RZ
Data sprawy:
2010-05-31
Opis sprawy:
wystąpienie do Marszałków Województw w sprawie wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji w placówkach psychiatrycznych znajdujących się na terenie województwa.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/614469/09/X/10018.7 RZ
Data sprawy:
2010-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia przez NFZ kontroli aptek w zakresie realizacji recept oraz potrącania kwot należnych aptekom z tytułu refundacji za leki.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/644085/10/X/10018.2.5 RZ
Data sprawy:
2010-04-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie trudności w uzyskiwaniu przez partnerów pozostających w związkach nieformalnych informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz utrudnień przy załatwianiu formalności związanych z organizacją pochówku.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/643300/10/X/10011.4 RZ
Data sprawy:
2010-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie praktyki orzekania czasowej niepełnosprawności małoletnich dotkniętych nieuleczalną chorobą lub wadą wrodzoną.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/586253/08/X/108.14 RZ
Data sprawy:
2010-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie systemu dostępu do chemioterapii niestandardowej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/643774/10/X/10018.3.1 RZ
Data sprawy:
2010-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zagrożenia ochrony praw pacjentów wskutek planowanej likwidacji instytucji rzeczników praw pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/644219/10/X/10018.1.1 RZ
Data sprawy:
2010-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby powołania nowej Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/627900/09/X/10018.5.2 RZ
Data sprawy:
2010-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od heroiny.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/643835/10/X/10018.1 RZ
Data sprawy:
2010-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania opieki długoterminowej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/641843/10/X/10018.1.9 RZ
Data sprawy:
2010-03-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie postępowania pogotowia ratunkowego wobec osób wymagających wyspecjalizowanej pomocy medycznej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/639919/10/X/10018.1.3 RZ
Data sprawy:
2010-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przepisów dotyczących podziału między oddziały wojewódzkie NFZ środków Narodowego Funduszu Zdrowia na pokrycie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/640682/10/X/15007 RZ
Data sprawy:
2010-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie działań związanych z przygotowaniem służb oraz infrastruktury granicznej do szczególnych wyzwań związanych z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej na terenie Polski i Ukrainy.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/632522/09/X/10011.3 RZ
Data sprawy:
2010-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie praktyki uzależniania dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem intelektualnym od podjęcia działań zmierzających do ubezwłasnowolnienia tych osób.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/639990/10/X/10018.2.6 RZ
Data sprawy:
2010-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wyników kontroli NIK stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej aparatury medycznej wykorzystywanej w realizacji usług medycznych finansowanych ze środków publicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/639790/10/X/10003.3 RZ
Data sprawy:
2010-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie działań podejmowanych przez administrację państwową w związku z zagrożeniem powodziowym.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/630971/09/X/10018.1.3 RZ
Data sprawy:
2010-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niewystarczających rozwiązań prawnych w zakresie finansowania pomocy medycznej dla osób bezdomnych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/638516/10/X/10018.1.1 RZ
Data sprawy:
2010-01-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opiniowania projektów zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz nadzoru nad zarządzeniami Prezesa NFZ.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/636250/09/X/10008 RZ
Data sprawy:
2010-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie finansowania i organizacji akcji "Szklanka mleka".
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/563259/07/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2010-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zwiększenia i uproszczenia dostępu ubezpieczonych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/638300/10/X/10018.3.1 RZ
Data sprawy:
2010-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie poszanowania intymności i godności pacjentów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/586253/08/X/108.14 RZ
Data sprawy:
2010-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ograniczeń w leczeniu osób chorych onkologicznie z zastosowaniem chemioterapii niestandardowej.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/606966/09/X/10018.10 RZ
Data sprawy:
2009-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie udostępnienia dokumentacji związanej z negocjacjami dotyczącymi zakupu szczepionki przeciwdziałającej wirusowi A/H1N1.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/606966/09/X/10018.10 RZ
Data sprawy:
2009-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie udostępnienia dokumentacji związanej z negocjacjami dotyczącymi zakupu szczepionki przeciwdziałającej wirusowi A/H1N1.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/636413/09/X/10018.1.4 RZ
Data sprawy:
2009-12-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad zaopatrzenia pacjentów w sprzęt stomijny i środki pomocnicze.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/606966/09/X/10018.10 RZ
Data sprawy:
2009-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP, Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka w sprawie zagrożeń wynikających z pandemii grypy A/H1N1.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/606966/09/X/10018.10 RZ
Data sprawy:
2009-12-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP, Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka w sprawie zagrożeń wynikających z pandemii grypy A/H1N1.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/606966/09/X/10018.10 RZ
Data sprawy:
2009-12-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP, Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka w sprawie zagrożeń wynikających z pandemii grypy A/H1N1.
Adresat:
RZECZNIK PRAW DZIECKA
Sygnatura:
RPO/606966/09/X/10018.10 RZ
Data sprawy:
2009-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP, Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka w sprawie zagrożeń wynikających z pandemii grypy A/H1N1.
Adresat:
RZECZNIK PRAW PACJENTA
Sygnatura:
RPO/606966/09/X/10018.10 RZ
Data sprawy:
2009-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP, Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka w sprawie zagrożeń wynikających z pandemii grypy A/H1N1.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/606966/09/X/10018.10 RZ
Data sprawy:
2009-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP, Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka w sprawie zagrożeń wynikających z pandemii grypy A/H1N1.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/635176/09/X/10009 RZ
Data sprawy:
2009-12-03
Opis sprawy:
Apel Rzecznika w sprawie sytuacji osób bezdomnych w okresie zimy.
Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/635176/09/X/10009 RZ
Data sprawy:
2009-12-03
Opis sprawy:
Apel Rzecznika w sprawie sytuacji osób bezdomnych w okresie zimy.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/634382/09/X/10018.1.1 RZ
Data sprawy:
2009-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie trudności z dokumentowaniem przez obywateli prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/630298/09/X/10018.6.1 RZ
Data sprawy:
2009-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie utrudnionego dostępu lekarzy do odbywania specjalizacji.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/634333/09/X/10018.1.5 RZ
Data sprawy:
2009-11-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wyrażania przez osoby małoletnie zgody na leczenie.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/630061/09/X/10004 RZ
Data sprawy:
2009-11-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie dokonywania zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/606966/09/X/10018.10 RZ
Data sprawy:
2009-11-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie udostępnienia dokumentacji związanej z negocjacjami dotyczącymi zakupu szczepionki przeciwdziałającej wirusowi A/H1N1.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/631524/09/X/10006 RZ
Data sprawy:
2009-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki oraz Ministra Skarbu Państwa w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, wynikających z uwag i wniosków zawartych przez Najwyższą Izbę Kontroli w "Informacji o wynikach kontroli restrukturyzacji elektroenergetyki oraz bezpieczeństwa sieci energetycznych."
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/631524/09/X/10006 RZ
Data sprawy:
2009-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki oraz Ministra Skarbu Państwa w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, wynikających z uwag i wniosków zawartych przez Najwyższą Izbę Kontroli w "Informacji o wynikach kontroli restrukturyzacji elektroenergetyki oraz bezpieczeństwa sieci energetycznych."
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/632759/09/X/10018.2.5 RZ
Data sprawy:
2009-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku dostępu do dokumentacji medycznej członków rodziny zmarłego pacjenta, którzy za jego życia nie zostali upoważnieni do dostępu do tej dokumentacji.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/606966/09/X/10018.10 RZ
Data sprawy:
2009-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji epidemicznej grypy wywołanej przez wirus A (H1N1) w środowisku szkolnym oraz podjętych w Polsce działań zapobiegawczych i leczniczych w związku z epidemią grypy na Ukrainie.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/594707/08/X/1008 RZ
Data sprawy:
2009-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji i nadzoru wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/606966/09/X/10018.10 RZ
Data sprawy:
2009-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji epidemicznej grypy wywołanej przez wirus A (H1N1) w środowisku szkolnym oraz podjętych w Polsce działań zapobiegawczych i leczniczych w związku z epidemią grypy na Ukrainie.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/626904/09/X/10018.7 RZ
Data sprawy:
2009-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zastrzeżeń do zmiany zasad obrotu produktami leczniczymi w punktach aptecznych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/632390/09/X/10018.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie profilaktyki i opieki zdrowotnej nad osobami dotkniętymi HIV/AIDS.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/614296/09/X/10018.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wyników rankingu badającego jakość systemów opieki zdrowotnej w krajach europejskich.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/614538/09/X/10018.1.3 RZ
Data sprawy:
2009-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zaprzestania z dniem 31 grudnia 2009 r. zawierania i kontynuowania umów o świadczenia z zakresu pielęgniarskiej opieki domowej.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/626362/09/X/10003.9 RZ
Data sprawy:
2009-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku przepisów określających normy hałasu dla urządzeń wysyłających sygnały dźwiękowe przez pojazdy uprzywilejowane.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/630298/09/X/10018.6.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie utrudnionego dostępu lekarzy do odbywania specjalizacji.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/608835/09/X/10018.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie kontynuowania leczenia na oddziałach pediatrycznych szpitali, osób, które ukończyły 18 rok życia.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/630431/09/X/10018.1.7 RZ
Data sprawy:
2009-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ograniczenia zaopatrzenia osób dorosłych w aparaty słuchowe obustronne.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/629378/09/X/10018.1.7 RZ
Data sprawy:
2009-09-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych stosowanych przy cukrzycy.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/612357/09/X/10003.7 RZ
Data sprawy:
2009-09-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie braku systemowego rozwiązania w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych usytuowanych poza granicami obwodu łowieckiego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/606966/09/X/10018.10 RZ
Data sprawy:
2009-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania zakażeń, ze szczególnym uwzględnieniem populacji dzieci i młodzieży szkolnej, związanych z grypą wywoływaną przez wirus A (H1N1).
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/627991/09/X/10018.3.1 RZ
Data sprawy:
2009-09-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wysokich cen w kioskach i sklepach działających na terenie szpitali.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/627987/09/X/10018.1.3 RZ
Data sprawy:
2009-08-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad finansowania opieki długoterminowej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/595175/08/X/10018.1.1 RZ
Data sprawy:
2009-08-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad podziału środków Narodowego Funduszu Zdrowia na poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ.
Adresat:
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA
Sygnatura:
RPO/623592/09/X/10018.1.5 RZ
Data sprawy:
2009-08-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie interpretacji przez NFZ obowiązujących przepisów w sprawie wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego emerytom nadal pracującym.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/599285/08/X/10018.2.4 RZ
Data sprawy:
2009-08-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie świadczenia przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej odpłatnych usług medycznych dla osób i instytucji w formie umów grupowych i indywidualnych abonamentowych kart pacjenta.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/624133/09/X/10018.4.1 RZ
Data sprawy:
2009-08-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie publikowania w Internecie przez oddziały wojewódzkie NFZ list osób oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/624580/09/X/10018.6.1 RZ
Data sprawy:
2009-07-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłaty za państwowy egzamin specjalizacyjny diagnostyków laboratoryjnych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/563617/07/X/1008 RZ
Data sprawy:
2009-07-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dyskryminowania kandydatów do Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/600374/08/X/10018.4 RZ
Data sprawy:
2009-07-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie procedury przyjmowania do szpitala psychiatrycznego osoby, która nie wyraża zgody na leczenie.
Adresat:
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
Sygnatura:
RPO/610426/09/X/10003 RZ
Data sprawy:
2009-07-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie braku polskiej wersji językowej normy dotyczącej prowadzenia pomiarów emisji do powietrza z instalacji spalania paliw, mimo zawartego w rozporządzeniu obowiązku jej stosowania.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/623582/09/X/10003.3 RZ
Data sprawy:
2009-07-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby podjęcia przez Rząd działań na rzecz doskonalenia systemu zapobiegania i likwidowania skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
Sygnatura:
RPO/604419/08/X/10001.1 RZ
Data sprawy:
2009-07-08
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniającą uchwały w sprawach nadania statutów osiedlom oraz w sprawie przedłużenia kadencji rad osiedli.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/612677/09/X/10003.10 RZ
Data sprawy:
2009-07-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie rozważenia możliwości wykreślenia przepisu ustawy o ochronie zwierząt zezwalającego na odstrzał przez myśliwych psów lub kotów znajdujących się na terenie obwodów łowieckich.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/622045/09/X/10001.1 RZ
Data sprawy:
2009-07-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nieprawidłowości w orzekaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/622578/09/X/15001.4 RZ
Data sprawy:
2009-07-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie edukacji dzieci pochodzących z Czeczenii, przebywających na terytorium Polski w związku z ubieganiem się przez ich rodziny o ochronę międzynarodową w postaci statusu uchodźcy.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/620618/09/X/10018.1.7 RZ
Data sprawy:
2009-06-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zróżnicowanych uprawnień obywateli Polski i Unii Europejskiej w zakresie dostępu do refundowanych leków lub wyrobów medycznych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/614727/09/X/10008 RZ
Data sprawy:
2009-06-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej o niedofinansowaniu podręczników dla sześciolatków, które pozostaną w przedszkolach.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
Sygnatura:
RPO/595586/08/X/10001.1 RZ
Data sprawy:
2009-06-09
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 18 ust.1 oraz § 19 ust.1 uchwały Nr XLI/691/2006 Rady Miejskiej w J. z dnia 30.06.2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy J.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/619161/09/X/10008.2 RZ
Data sprawy:
2009-05-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku w przepisach preferencyjnych zasad przyjmowania do przedszkoli dzieci z rodzin wielodzietnych.
Adresat:
WSA W RZESZOWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA RZESZOWA
Sygnatura:
RPO/577304/07/X/10006.7 RZ
Data sprawy:
2009-05-20
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre przepisy uchwały Nr IX 150/07 Rady Miasta R. z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/618011/09/X/10008.2 RZ
Data sprawy:
2009-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zobowiązania wojewodów do objęcia wzmożonym nadzorem uchwał jednostek samorządu gminnego dotyczących ustalania opłat za świadczenia prowadzone przez gminne przedszkola publiczne.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/612698/09/X/10003.2 RZ
Data sprawy:
2009-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie wieloletniej zwłoki w utworzeniu Mazurskiego Parku Narodowego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/605565/08/X/10018.10 RZ
Data sprawy:
2009-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie rozpatrzenia postulatów lekarzy pediatrów, hepatologów i specjalistów chorób zakaźnych dotyczących weryfikacji sposobu leczenia dzieci cierpiących na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/606098/09/X/10004.2 RZ
Data sprawy:
2009-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby wydania rozporządzenia określającego tryb postępowania w sprawach unieważnienia dowodu osobistego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/610288/09/X/10018.1.2 RZ
Data sprawy:
2009-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dostępu do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego polskich studentów studiujących poza granicami Polski.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/610288/09/X/10018.1.2 RZ
Data sprawy:
2009-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dostępu do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego polskich studentów studiujących poza granicami Polski.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/614469/09/X/10018.7 RZ
Data sprawy:
2009-05-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia przez NFZ kontroli aptek w zakresie realizacji recept oraz potrącania kwot należnych aptekom z tytułu refundacji za leki.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/612357/09/X/10003.7 RZ
Data sprawy:
2009-05-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie braku systemowego rozwiązania w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych usytuowanych poza granicami obwodu łowieckiego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/605565/08/X/10018.10 RZ
Data sprawy:
2009-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie diagnostyki i leczenia wirusowego zapalenia wątroby.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/580595/08/X/10018.2.1 RZ
Data sprawy:
2009-05-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzonej przez NIK kontroli żywienia i utrzymania czystości w szpitalach publicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/599570/08/X/1006.13 RZ
Data sprawy:
2009-05-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie konieczności zmiany przepisów w ustawie o ochronie przyrody przewidujących wywłaszczanie posiadaczy niektórych gatunków zwierząt niebezpiecznych bez stosownego odszkodowania.
Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/614955/09/X/10006.7 RZ
Data sprawy:
2009-05-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie gromadzenia przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie danych osobowych pasażerów ubiegających się o Warszawską Kartę Miejską.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/614296/09/X/10018.1 RZ
Data sprawy:
2009-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa leczenia w Polsce.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/606966/09/X/10018.10 RZ
Data sprawy:
2009-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ewentualnych zagrożeń, jakie może spowodować dotarcie do Polski na szerszą skalę wirusa grypy A/H1N1.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/599570/08/X/1006.13 RZ
Data sprawy:
2009-04-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie przyrody wprowadzającej dwie kategorie zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/580790/08/X/108.8 RZ
Data sprawy:
2009-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie pobierania przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego opłaty za wystawianie zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/614235/09/X/10018.1 RZ
Data sprawy:
2009-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemów w leczeniu chorych cierpiących na raka nerki.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/613090/09/X/10018.1.9 RZ
Data sprawy:
2009-04-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie protestów ratowników medycznych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/613090/09/X/10018.1.9 RZ
Data sprawy:
2009-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie planowanego zamknięcia szpitalnej izby przyjęć dla dzieci w Grodzisku Mazowieckim.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/610187/09/X/10018.1.7 RZ
Data sprawy:
2009-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ograniczeń w dostępności niektórych produktów leczniczych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/613140/09/X/10018.1.4 RZ
Data sprawy:
2009-04-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie realizacji uprawnienia dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/546048/06/X/108.13 RZ
Data sprawy:
2009-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych z zakresu domowej opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/586892/08/X/1008 RZ
Data sprawy:
2009-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie problemów związanych z edukacją przedszkolną.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/581156/08/X/10018.10 RZ
Data sprawy:
2009-03-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zachorowań na biegunkę u dzieci.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/600495/08/X/10018.2 RZ
Data sprawy:
2009-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ograniczenia działalności oraz likwidacji oddziałów szpitalnych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/591462/08/X/108.3.1 RZ
Data sprawy:
2009-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości rozwoju darmowych form opieki nad osobami chorymi psychicznie.
Adresat:
GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII
Sygnatura:
RPO/604608/08/X/108.21 RZ
Data sprawy:
2009-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Weterynarii w sprawie informacji medialnych o sprowadzeniu z Irlandii mięsa skażonego dioksynami.
Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/611580/09/X/10008.2 RZ
Data sprawy:
2009-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie zakresu danych osobowych żądanych podczas procesu rekrutacyjnego do przedszkoli.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/610426/09/X/10003 RZ
Data sprawy:
2009-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie braku polskiej wersji językowej normy dotyczącej prowadzenia pomiarów emisji do powietrza z instalacji spalania paliw, mimo zawartego w rozporządzeniu obowiązku jej stosowania.
Adresat:
WSA W KIELCACH ZA POŚREDNICTWEM RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELE
Sygnatura:
RPO/544419/06/X/1006.1 RZ
Data sprawy:
2009-03-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy w S. z dnia 12 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia kwoty za udział w kosztach budowy sieci wodociągowej na terenie gminy S.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/603791/08/X/108.6.1 RZ
Data sprawy:
2009-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie stosowania homeopatii i pokrewnych metod przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizowania szkoleń w tych dziedzinach.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/555872/07/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2009-02-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nieprzestrzegania w publicznych szpitalach praw pacjentek korzystających ze świadczeń zdrowotnych w związku z porodem.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/609043/09/X/10018.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie informacji na temat przewidywanych ograniczeń w dostępie dzieci oraz matek do świadczeń profilaktycznych, diagnostyczno-leczniczych oraz rehabilitacyjnych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/608428/09/X/10018.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa leczenia w związku z planowanymi oszczędnościami w resorcie zdrowia.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/607719/09/X/10018.2.6 RZ
Data sprawy:
2009-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji publicznych szpitali oraz bezpieczeństwa leczenia w związku z korzystaniem przez zadłużone szpitale z pożyczek od firm windykacyjnych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/606966/09/X/10018.10 RZ
Data sprawy:
2009-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej grypy w Polsce.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/569428/07/X/10005 RZ
Data sprawy:
2009-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku prawnej możliwości rozsypywania szczątków pochodzących ze spopielania zwłok w ogrodach pamięci, urządzanych na terenach cmentarzy.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
Sygnatura:
RPO/595586/08/X/10001.1 RZ
Data sprawy:
2009-01-14
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 18 oraz § 19 ust. 1 uchwały Nr XLI/691/2006 Rady Miejskiej w J. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy J.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/593193/08/X/10003.3 RZ
Data sprawy:
2009-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie zagrożenia dla środowiska naturalnego nad rzeką Ner, spowodowanego w czasie wykonywania prac przy pogłębianiu rzeki.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/602341/08/X/1501.4 RZ
Data sprawy:
2009-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie leczenia i finansowania świadczeń medycznych udzielanych przebywającym nielegalnie w Polsce obywatelom Ukrainy i Wietnamu.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/586888/08/X/1006 RZ
Data sprawy:
2009-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Adresat:
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
Sygnatura:
RPO/548984/07/X/10001.1 RZ
Data sprawy:
2009-01-08
Opis sprawy:
Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o ponowne rozpatrzenie sprawy załatwionej decyzją z dnia 10 grudnia 2008 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Starosty O. z dnia 11 czerwca 2008 r. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia Burmistrzowi O. na wycięcie 1.685 sztuk drzew.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/605916/09/X/10009 RZ
Data sprawy:
2009-01-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sytuacji osób bezdomnych w związku z warunkami ostrej zimy.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY M ST WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/591528/08/X/10006.6 RZ
Data sprawy:
2008-12-23
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 6 uchwały Nr XXXVI/1077/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat, w części zawierającej zwrot "pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony", oraz na § 2 ust. 7 Regulaminu funkcjonowania strefy płatnego parkowania niestrzeżonego, stanowiącego załącznik Nr 2 do wspomnianej uchwały, w części zawierającej zwrot "pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony".
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/599285/08/X/108.14 RZ
Data sprawy:
2008-12-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie świadczenia przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej odpłatnych usług medycznych dla osób i instytucji w formie umów grupowych i indywidualnych abonamentowych kart pacjenta.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/603791/08/X/108.6.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie stosowania homeopatii przez lekarzy i lekarzy dentystów.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/605036/08/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie Karty Praw Kobiety Rodzącej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/605036/08/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie Karty Praw Kobiety Rodzącej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/581156/08/X/108.21 RZ
Data sprawy:
2008-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zachorowań na biegunkę u dzieci do lat dwóch.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/599570/08/X/1006.13 RZ
Data sprawy:
2008-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie posiadania zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/580991/08/X/108.21 RZ
Data sprawy:
2008-12-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej chorób przenoszonych drogą płciową.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/601187/08/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2008-12-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie możliwości funkcjonowania w Polsce izb porodowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/602341/08/X/1501.4 RZ
Data sprawy:
2008-12-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia i finansowania świadczeń medycznych udzielonych przebywającym nielegalnie w Polsce obywatelom Ukrainy i Wietnamu.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/602341/08/X/1501.4 RZ
Data sprawy:
2008-12-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia i finansowania świadczeń medycznych udzielonych przebywającym nielegalnie w Polsce obywatelom Ukrainy i Wietnamu.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/603878/08/X/108.9 RZ
Data sprawy:
2008-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemu badania jakości produktów leczniczych i występowania na rynku fałszowanych produktów leczniczych.
Adresat:
KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
Sygnatura:
RPO/565698/07/X/10003.3 RZ
Data sprawy:
2008-11-26
Opis sprawy:
Odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 6 listopada 2008 r. odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Brzeskiego z dnia 7 kwietnia 2008 r. umarzającej postępowanie w sprawie cofnięcia własnej decyzji z dnia 9 września 2003 r.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/602699/08/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2008-11-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki paliatywno-hospicyjnej dla osób dorosłych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/595398/08/X/108.13.1 RZ
Data sprawy:
2008-11-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku kompetencji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do rozkładania na raty oraz umarzania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/586891/08/X/1006.13 RZ
Data sprawy:
2008-11-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zasad hodowli i posiadania psów ras uznawanych za niebezpieczne.
Adresat:
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
Sygnatura:
RPO/548984/07/X/1001.1 RZ
Data sprawy:
2008-11-06
Opis sprawy:
sprzeciw wniesiony do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w sprawie decyzji o odmowie wydania zezwolenia na wycięcie drzew.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/602156/08/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2008-11-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dzieci wymagających leczenia wysokospecjalistycznego, zwłaszcza kardiologicznego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/595130/08/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2008-11-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nieprzestrzegania praw pacjenta w publicznych szpitalach.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/572578/07/X/1003.6 RZ
Data sprawy:
2008-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie planowanego terminu opublikowania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/600495/08/X/108.2 RZ
Data sprawy:
2008-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zagrożenia dostępu pacjentów do niektórych specjalistycznych usług szpitalnych.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/599853/08/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2008-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie likwidacji mogilników stanowiących istotne zagrożenia dla środowiska naturalnego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/600374/08/X/108.3 RZ
Data sprawy:
2008-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie procedury przyjmowania do szpitala psychiatrycznego osoby, która nie wyraża zgody na leczenie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/586891/08/X/1006.13 RZ
Data sprawy:
2008-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad hodowli i posiadania psów ras uznawanych za niebezpieczne.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/599848/08/X/108.21 RZ
Data sprawy:
2008-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych.
Adresat:
URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/587132/08/X/1501.2 RZ
Data sprawy:
2008-10-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie przewlekłości w wydawaniu kart pobytu cudzoziemcom.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/580790/08/X/108.8 RZ
Data sprawy:
2008-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie doprecyzowania przepisów odnoszących się do pobierania przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego opłat od pacjentów za wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/533355/06/X/1006.8 RZ
Data sprawy:
2008-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie niekonstytucyjnej kumulacji odpowiedzialności administracyjnej i odpowiedzialności za wykroczenia z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/599605/08/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2008-10-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemów związanych ze stosowaniem leków poza wskazaniami rejestracyjnymi, szczególnie w neonatologii, pediatrii i onkologii.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/599669/08/X/111 RZ
Data sprawy:
2008-10-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie problemu dyskryminowania osób niepełnosprawnych przez ośrodki prowadzące badania opinii publicznej.
Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
Sygnatura:
RPO/599436/08/X/108.21 RZ
Data sprawy:
2008-10-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie zagrożenia dla środowiska naturalnego w związku z nieprawidłowościami w gospodarce odpadami szpitalnymi.
Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/599436/08/X/108.21 RZ
Data sprawy:
2008-10-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie zagrożenia dla środowiska naturalnego w związku z nieprawidłowościami w gospodarce odpadami szpitalnymi.
Adresat:
PROKURATURA KRAJOWA
Sygnatura:
RPO/599076/08/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2008-10-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Krajowego w sprawie przypadków samobójczych zgonów pacjentów przebywających w szpitalach.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/586573/08/X/111 RZ
Data sprawy:
2008-10-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie ograniczeń czasowych udzielania przepustek pacjentom szpitali psychiatrycznych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/599076/08/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2008-10-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Krajowego w sprawie przypadków samobójczych zgonów pacjentów przebywających w szpitalach.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/410553/02/X/1103.8 RZ
Data sprawy:
2008-09-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie reklamowania napojów alkoholowych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/580594/08/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2008-09-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zakłóceń w organizacji szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/595398/08/X/108.13.1 RZ
Data sprawy:
2008-09-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie organu właściwego do umarzania lub rozkładania na raty zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/595175/08/X/108.13 RZ
Data sprawy:
2008-09-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przepisów dotyczących podziału między oddziały wojewódzkie NFZ środków na pokrycie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/596789/08/X/108.14 RZ
Data sprawy:
2008-08-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia właściwych standardów leczenia i dostępu do nowoczesnych terapii dla dzieci chorych na nowotwory.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/593511/08/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2008-08-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie procedury uzyskania zgody na zabieg operacyjny pacjenta niezdolnego do jej świadomego wyrażenia.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/529650/06/X/108.6.3 RZ
Data sprawy:
2008-08-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i innych pracowników medycznych.
Adresat:
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Sygnatura:
RPO/595481/08/X/1506 RZ
Data sprawy:
2008-08-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie nieprawidłowości w zakresie wykorzystywania przez jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych przekazywanych z budżetu państwa na rzecz wspierania edukacji dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/588895/08/X/108.15 RZ
Data sprawy:
2008-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji w zakresie profilaktyki i leczenia dzieci chorych na hemofilię oraz równego traktowania tych dzieci w szkołach.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/577454/08/X/108.2 RZ
Data sprawy:
2008-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nierównego traktowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dostępie do pomocy publicznej, w związku z rządową koncepcją oddłużania zakładów opieki zdrowotnej.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/594707/08/X/1008 RZ
Data sprawy:
2008-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nieprawidłowości w placówce wypoczynku letniego dla dzieci.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/584001/08/X/1008 RZ
Data sprawy:
2008-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku środków prawnych przysługujących osobom, którym odmówiono przyjęcia dziecka do przedszkola.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/593193/08/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2008-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie zagrożenia dla środowiska naturalnego nad rzeką Ner, spowodowanego pogłębieniem tego cieku wodnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/593913/08/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2008-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie utrudnień w dostępie pacjentów do tanich leków.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/593913/08/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2008-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie utrudnień w dostępie pacjentów do tanich leków.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/593913/08/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2008-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie utrudnień w dostępie pacjentów do tanich leków.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/579021/08/X/1006.3 RZ
Data sprawy:
2008-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmiany sposobu wypłaty świadczeń rodzinnych mieszkańcom Stalowej Woli.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/563259/07/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2008-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie obowiązujących regulacji w przedmiocie zaopatrzenia ubezpieczonych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Adresat:
URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/587132/08/X/1501.2 RZ
Data sprawy:
2008-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie przewlekłości w wydawaniu cudzoziemcom kart pobytu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/586891/08/X/1006.13 RZ
Data sprawy:
2008-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przepisów regulujących warunki hodowli i posiadania psów należących do ras niebezpiecznych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/555872/07/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2008-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nieprzestrzegania w publicznych szpitalach praw pacjentek korzystających ze świadczeń zdrowotnych w związku z porodem.
Adresat:
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
Sygnatura:
RPO/565698/07/X/10003.3 RZ
Data sprawy:
2008-06-27
Opis sprawy:
Sprzeciw wniesiony do Wojewody Małopolskiego o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty B. z dnia 7 kwietnia 2008 r. umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia własnej decyzji z dnia 9 września 2003 r., tj. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, poprzez odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych do potoku N. z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości W., udzielonego Wójtowi Gminy w D.
Adresat:
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Sygnatura:
RPO/584971/08/X/1006.8 RZ
Data sprawy:
2008-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie potencjalnych nieprawidłowości w konstrukcji pasa startowego Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/582767/08/X/1503 RZ
Data sprawy:
2008-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Socjalistycznej Republiki Wietnamu wobec przebywających w Polsce obywateli tego państwa.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/589567/08/X/108.13 RZ
Data sprawy:
2008-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie legalności zarządzeń Prezesa NFZ wydawanych na podstawie art. 146 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/588166/08/X/108.6 RZ
Data sprawy:
2008-05-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/588895/08/X/108.15 RZ
Data sprawy:
2008-05-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji osób chorych na hemofilię.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
Sygnatura:
RPO/561993/07/X/1003.5 RZ
Data sprawy:
2008-05-14
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. na § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a uchwały Nr LXII/1159/06 Rady Miejskiej Ł. z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ł., w brzmieniu nadanym uchwałą Nr VIII/141/07 Rady Miejskiej Ł. z dnia 28 marca 2007 r.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/580790/08/X/108.8 RZ
Data sprawy:
2008-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby doprecyzowania przepisów odnoszących się do pobierania przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego opłat od pacjentów za wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/574709/07/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2008-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie wnoszenia opłat za parkowanie przez kierowców z dysfunkcją narządów ruchu.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/586888/08/X/1006 RZ
Data sprawy:
2008-05-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa energetycznego Polski i związanych z tym zagrożeń.
Adresat:
SEJM PODKOMISJI STAŁEJ DS.OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/560074/07/X/111 RZ
Data sprawy:
2008-05-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji Stałej do spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych poruszających się z towarzyszącymi im psami - przewodnikami, psami - terapeutami oraz psami asystującymi.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/588152/08/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2008-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie prac nad "koszykiem świadczeń gwarantowanych".
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/586892/08/X/1008 RZ
Data sprawy:
2008-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku powszechnego dostępu do wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3 - 5 lat.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/587872/08/X/108.13 RZ
Data sprawy:
2008-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad finansowania leczenia za granicą.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/582015/08/X/108.12 RZ
Data sprawy:
2008-04-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie procedury potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/585592/08/X/111.3 RZ
Data sprawy:
2008-04-24
Opis sprawy:
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/581675/08/X/1003 RZ
Data sprawy:
2008-04-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie doniesień prasowych o możliwości skażenia Morza Bałtyckiego w związku z planowanym uruchomieniem Gazociągu Północnego.
Adresat:
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/585592/08/X/111.3 RZ
Data sprawy:
2008-04-24
Opis sprawy:
Rzecznik przekazał - do wiadomości Prezesa Zarządu PFRON - wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie ograniczeń w dofinansowaniu zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/584001/08/X/1008 RZ
Data sprawy:
2008-04-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie środków prawnych przysługujących osobom, którym odmówiono przyjęcia dziecka do przedszkola.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/586573/08/X/111 RZ
Data sprawy:
2008-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ograniczeń czasowych udzielania przepustek osobom przebywającym w całodobowych oddziałach psychiatrycznych i zakładach opieki długoterminowej.
Adresat:
URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/587132/08/X/1501.2 RZ
Data sprawy:
2008-04-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie przewlekłości w wydawaniu cudzoziemcom kart pobytu.
Adresat:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Sygnatura:
RPO/586605/08/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2008-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zmian w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/569428/07/X/1005 RZ
Data sprawy:
2008-04-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku prawnej możliwości rozsypywania prochów zmarłych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/586253/08/X/108.14 RZ
Data sprawy:
2008-04-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wstrzymania przez Narodowy Fundusz Zdrowia wydawania indywidualnych zgód na leczenie onkologiczne drogimi preparatami.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/586252/08/X/1005.4 RZ
Data sprawy:
2008-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie aktów wandalizmu na cmentarzach i innych miejscach pamięci.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/581157/08/X/108.6.3 RZ
Data sprawy:
2008-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku prawnych możliwości odwołania się do sądu powszechnego od orzeczenia sądu lekarskiego wymierzającego lekarzowi karę upomnienia bądź nagany.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/570368/07/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2008-04-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie standardów opieki paliatywno-hospicyjnej dla dzieci.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/577339/07/X/1009 RZ
Data sprawy:
2008-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie obowiązku meldunkowego
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/584001/08/X/1008 RZ
Data sprawy:
2008-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rekrutacji do przedszkoli.
Adresat:
KANCELARIA PREZYDENTA RP
Sygnatura:
RPO/585484/08/X/1506 RZ
Data sprawy:
2008-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie sytuacji wspólnoty Serbołużyczan.
Adresat:
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Sygnatura:
RPO/584971/08/X/1006.8 RZ
Data sprawy:
2008-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie nieprawidłowości w konstrukcji pasa startowego Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/517392/05/X/111 RZ
Data sprawy:
2008-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zasad wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/574708/07/X/108.6.1 RZ
Data sprawy:
2008-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby wydania rozporządzenia określającego uprawnienia do stosowania psychoterapii.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/577659/08/X/108.21 RZ
Data sprawy:
2008-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przestrzegania bezpieczeństwa i higieny w szkołach.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/582529/08/X/108.6.2 RZ
Data sprawy:
2008-03-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu rodziny do dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/582767/08/X/1503 RZ
Data sprawy:
2008-02-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Socjalistycznej Republiki Wietnamu wobec przebywających w Polsce obywateli tego państwa.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/581675/08/X/1003 RZ
Data sprawy:
2008-02-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie działań podejmowanych przez polski rząd w związku z planowaną budową Gazociągu Północnego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/410553/02/X/1103.8 RZ
Data sprawy:
2008-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie reklamowania napojów alkoholowych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/580790/08/X/108.8 RZ
Data sprawy:
2008-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie pobierania przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego opłat za wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/574720/07/X/1001.1 RZ
Data sprawy:
2008-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niespójnych regulacji prawnych określających zasady powoływania kierownika urzędu stanu cywilnego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/578927/08/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2008-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wstrzymania przez NFZ finansowania leku stosowanego w profilaktyce zakażeń układu oddechowego u wcześniaków oraz niemowląt z grupy podwyższonego ryzyka.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/581156/08/X/108.21 RZ
Data sprawy:
2008-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wzrostu zachorowań na biegunki u dzieci do lat 2.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/580594/08/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2008-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zakłóceń w organizacji szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/580991/08/X/108.21 RZ
Data sprawy:
2008-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie pilnej potrzeby podjęcia działań w zakresie zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY M ST WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/566067/07/X/1001.1 RZ
Data sprawy:
2008-02-08
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. na niektóre przepisy załącznika do uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/579877/08/X/1507 RZ
Data sprawy:
2008-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie eskalacji napięć związanych z akcją strajkową celników.
Adresat:
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/573683/07/X/1009 RZ
Data sprawy:
2008-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie potrzeby podjęcia działań dla zapewnienia w Warszawie publicznych toalet, łaźni oraz pralni.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/533355/06/X/1006.8 RZ
Data sprawy:
2008-01-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niezgodnej z konstytucyjną zasadą państwa prawa kumulacji sankcji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.
Adresat:
CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM.MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE
Sygnatura:
RPO/578918/08/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2008-01-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w sprawie dostępu do świadczeń medycznych w zakresie onkologii.
Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/557656/07/X/1008 RZ
Data sprawy:
2008-01-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie zakresu danych osobowych żądanych podczas rekrutacji do krakowskich przedszkoli.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/573544/07/X/108.23 RZ
Data sprawy:
2008-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udostępniania pracodawcy danych o przyczynie niepełnosprawności.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/574709/07/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2008-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie płatnego parkowania pojazdów.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/554055/07/X/1003 RZ
Data sprawy:
2008-01-15
Opis sprawy:
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zezwolenia na usunięcie z pasa drogowego ośmiu klonów srebrzystych.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/554055/07/X/1003 RZ
Data sprawy:
2008-01-15
Opis sprawy:
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zezwolenia na usunięcie z pasa drogowego w W. jedenastu klonów srebrzystych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/575923/07/X/108.13.1 RZ
Data sprawy:
2008-01-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez emerytów i rencistów prowadzących działalność zarobkową.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/574104/07/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2007-12-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie błędnie sformułowanego przepisu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/576600/07/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2007-12-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/569428/07/X/1005 RZ
Data sprawy:
2007-12-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku prawnej możliwości rozsypywania prochów zmarłych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/548777/07/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2007-12-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie refundacji testów paskowych dla dzieci chorych na cukrzycę.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/564201/07/X/108.4 RZ
Data sprawy:
2007-12-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ucieczek z zakładów psychiatrycznych osób umieszczonych w tych zakładach w ramach środka zabezpieczającego bądź obserwacji sądowo-psychiatrycznej.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/556682/07/X/1008 RZ
Data sprawy:
2007-12-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zapewnienia osobom chorym lub czasowo niesprawnym równych szans przystępowania do egzaminu maturalnego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/574927/07/X/108.13 RZ
Data sprawy:
2007-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby wypracowania i utworzenia efektywnego modelu systemu ochrony zdrowia, gwarantującego właściwe zabezpieczenie praw pacjentów.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/563259/07/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2007-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niespójności przepisów dotyczących zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/570368/07/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2007-12-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie Karty Praw Dziecka Śmiertelnie Chorego w Domu.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/555872/07/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2007-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nieprzestrzegania w publicznych szpitalach praw pacjentek korzystających ze świadczeń zdrowotnych w związku z porodem.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/573357/07/X/108.6.1 RZ
Data sprawy:
2007-11-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zagrożeń w zakresie zabezpieczenia opieki zdrowotnej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności w szpitalach.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/572578/07/X/1003.6 RZ
Data sprawy:
2007-11-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie konieczności wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia dotyczącego krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/574200/07/X/108.6.3 RZ
Data sprawy:
2007-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie społecznego zaniepokojenia związanego z ciężkimi zachorowaniami na sepsę.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/564731/07/X/1006.8 RZ
Data sprawy:
2007-11-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku możliwości zmniejszenia opłat za przejazd autostradą w przypadku prowadzenia prac remontowych powodujących istotne utrudnienia w ruchu pojazdów samochodowych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/563617/07/X/1008 RZ
Data sprawy:
2007-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie niezgodnych z Konstytucją kryteriów dla kandydatów do Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/565488/07/X/10018.1.1 RZ
Data sprawy:
2007-11-12
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów zobowiązujących budżet państwa do finansowania składek na ubezpieczenia zdrowotne rolników (sygn. akt K 58/07).
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/570368/07/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2007-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki paliatywno-hospicyjnej nad dziećmi.
Adresat:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Sygnatura:
RPO/563977/07/X/108.2 RZ
Data sprawy:
2007-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie dalszego funkcjonowania jednej z poradni lekarskich w dotychczasowym lokalu w centrum Warszawy.
Adresat:
CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY ATTIS
Sygnatura:
RPO/563977/07/X/108.2 RZ
Data sprawy:
2007-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie dalszego funkcjonowania jednej z poradni lekarskich w dotychczasowym lokalu w centrum Warszawy.
Adresat:
GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII
Sygnatura:
RPO/569019/07/X/108.22 RZ
Data sprawy:
2007-09-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie informacji prasowych o procederze skupowania chorych krów do uboju w celu wprowadzenia mięsa tych zwierząt na rynek spożywczy
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/569167/07/X/1004.2 RZ
Data sprawy:
2007-09-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trudności, na jakie napotykają obywatele polscy zamieszkali za granicą, w związku z ustawowym obowiązkiem wymiany dowodów osobistych.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/566243/07/X/1507 RZ
Data sprawy:
2007-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wspólnej z Ombudsmanem Ukrainy wizytacji przejścia granicznego miedzy Polską a Ukrainą w Medyce.
Adresat:
POLSKA AGENCJA PRASOWA
Sygnatura:
RPO/566243/07/X/1507 RZ
Data sprawy:
2007-09-04
Opis sprawy:
Komunikat dla Polskiej Agencji Prasowej w sprawie sytuacji na granicy państwowej między Rzeczpospolitą Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, Białorusią i Ukrainą.
Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/567417/07/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2007-08-29
Opis sprawy:
Komunikat Rzecznika w związku z akcją strajkową w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu i proteście pacjentów szpital.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/563617/07/X/1008 RZ
Data sprawy:
2007-08-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie niezgodnych z Konstytucją kryteriów dla kandydatów do Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/538505/06/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2007-08-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie przebiegu prac nad wydaniem rozporządzenia na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy - Prawo ochrony środowiska (kontynuacja wystąpienia z dnia 8.12.2006 r.).
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/565686/07/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2007-08-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji osób chorych na stwardnienie rozsiane.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/566957/07/X/1004.2 RZ
Data sprawy:
2007-08-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymiany dowodów osobistych.
Adresat:
MINISTERSTWO BUDOWNICTWA
Sygnatura:
RPO/525228/06/X/1006.14 RZ
Data sprawy:
2007-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa w sprawie nieprecyzyjnej ustawowej definicji przyłącza kanalizacyjnego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/564201/07/X/108.4 RZ
Data sprawy:
2007-08-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ucieczek z zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/563259/07/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2007-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie odmowy refundacji przez NFZ wózka inwalidzkiego aluminiowego (lekkiego).
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/565316/07/X/1501.2 RZ
Data sprawy:
2007-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu wiz w konsulacie RP we Lwowie.
Adresat:
URZĄD DO SPRAW REPATRIACJI I CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/555585/07/X/1501.1 RZ
Data sprawy:
2007-07-30
Opis sprawy:
sprzeciw Rzecznika Praw Obywatelskich wniesiony do Prezesa Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców od decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.10.2005 r. w sprawie odmowy udzielenia obywatelce Mongolii zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/564376/07/X/1006 RZ
Data sprawy:
2007-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie działań podejmowanych przez organy administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego na rzecz pomocy mieszkańcom terenów objętych skutkami "trąby powietrznej".
Adresat:
CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE D/S TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT Z/S W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/564471/07/X/108 RZ
Data sprawy:
2007-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie w tej sprawie Rzecznik skierował również do Dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "POLTRANSPLANT".
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/564471/07/X/108 RZ
Data sprawy:
2007-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie w tej sprawie Rzecznik skierował również do Dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "POLTRANSPLANT".
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/555872/07/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2007-07-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie pobierania przez publiczne szpitale od pacjentek oddziałów położniczych opłat, które nie znajdują umocowania w obowiązujących przepisach prawa.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/564111/07/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2007-07-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie ograniczenia praw pacjentów w wyniku trwających protestów pracowników medycznych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/559740/07/X/108.9 RZ
Data sprawy:
2007-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przepisu ustawy Prawo farmaceutyczne umożliwiającego dopuszczenie do obrotu leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, nawet gdy w Polsce istnieją ich odpowiedniki.
Adresat:
KANCELARIA PREZYDENTA RP
Sygnatura:
RPO/563616/07/X/108 RZ
Data sprawy:
2007-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia, zostało przekazane do wiadomości Prezesowi Rady Ministrów
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/563616/07/X/108 RZ
Data sprawy:
2007-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia, zostało przekazane do wiadomości Prezesowi Rady Ministrów
Adresat:
NACZELNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ LEKARZY
Sygnatura:
RPO/563418/07/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2007-07-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, w związku z incydentami mającymi miejsce podczas akcji protestacyjnej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/559114/07/X/108.6.1 RZ
Data sprawy:
2007-07-04
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie w sprawie braku wytycznych dla szczegółowego uregulowania w akcie wykonawczym sposobu odbywania specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów (sygn. akt K 31/07).
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/560074/07/X/111 RZ
Data sprawy:
2007-06-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie umożliwienia osobom niepełnosprawnym przebywania w obiektach użyteczności publicznej z psem towarzyszącym.
Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/557656/07/X/1008 RZ
Data sprawy:
2007-05-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie zakresu danych osobowych żądanych podczas rekrutacji do krakowskich przedszkoli.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/554055/07/X/1003 RZ
Data sprawy:
2007-05-11
Opis sprawy:
Sprzeciw do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17.11.2006 r. zezwalającej Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy na usunięcie z pasa drogowego ul. Królowej Aldony w Warszawie jedenastu klonów srebrzystych.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/554055/07/X/1003 RZ
Data sprawy:
2007-05-10
Opis sprawy:
Sprzeciw wniesiony do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3.04.2006 r., zezwalającej Burmistrzowi Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy na usunięcie z pasa drogowego ul. Królowej Aldony ośmiu klonów srebrzystych.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/464129/04/X/1503.1
Data sprawy:
2007-05-10
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie odmowy udzielenia obywatelowi Armenii zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/550431/07/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
2007-05-10
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie interpretacji pojęcia "uprawa rolna".
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/557467/07/X/1505 RZ
Data sprawy:
2007-04-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trudności, jakie napotykają cudzoziemcy polskiego pochodzenia z uzyskaniem lub odzyskaniem obywatelstwa polskiego oraz osiedleniem się w Polsce.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA GNIEZNA
Sygnatura:
RPO/482929/04/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2007-04-19
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Nr XVIII/204/2000 Rady Miasta G. z dnia 16.06.2000 r. w sprawie ustalenia opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Ograniczonego Postoju w G.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/555872/07/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2007-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przestrzegania praw pacjentek korzystających ze świadczeń zdrowotnych w związku z porodem.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/551904/07/X/1003.1 RZ
Data sprawy:
2007-03-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie opóźnień w realizacji programu "Natura 2000".
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/554753/07/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2007-03-27
Opis sprawy:
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/548777/07/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2007-03-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci chorych na cukrzycę.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/552730/07/X/1503 RZ
Data sprawy:
2007-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie implementacji dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej statusu uchodźcy.
Adresat:
URZĄD D/S REPATRIACJI I CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/552731/07/X/1503.1 RZ
Data sprawy:
2007-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w sprawie publikacji prasowych dotyczących obywatela Kamerunu, Simona Mola.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/551634/07/X/108.2 RZ
Data sprawy:
2007-02-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej obowiązków szpitala w razie śmierci pacjenta.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/546682/06/X/108.6 RZ
Data sprawy:
2007-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie trudności z uzyskaniem specjalizacji przez lekarzy.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/551333/07/X/108.11 RZ
Data sprawy:
2007-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemów poruszanych w artykułach prasowych dotyczących sytuacji w służbie zdrowia.
Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/540784/06/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2007-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie rozbieżności przepisów rozporządzeń Ministra Środowiska.
Adresat:
PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
Sygnatura:
RPO/547713/06/X/1003 RZ
Data sprawy:
2007-01-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie problemu przewozu nad terytorium Polski, przy wykorzystaniu transportu lotniczego, materiałów rozszczepialnych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/545486/06/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2007-01-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niewystarczającej ilości i jakości posiłków w szpitalach.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM URZĘDU DO SPRAW REPATRIACJI I CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/548162/07/X/1502.1 RZ
Data sprawy:
2007-01-17
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców utrzymującą w mocy decyzję Wojewody orzekającą o wydaleniu Mariny U. wraz z małoletnimi dziećmi: Janą i Jarosławem, z terytorium Polski.
Adresat:
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
Sygnatura:
RPO/521059/05/X/1002.2 RZ
Data sprawy:
2007-01-16
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie, wszczętym na skutek odwołania Fundacji "Artibus Warszawskie Organy Wurlitzera" od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 września 2006 r. w przedmiocie określenia kwoty dotacji udzielonej Fundacji, przypadającej do zwrotu.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/546541/06/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
2007-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie potrzeby usprawnienia trybu załatwiania spraw rolników, związanych z szacowaniem szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/542641/06/X/1001 RZ
Data sprawy:
2007-01-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie statusu prawnego osoby pełniącej funkcje burmistrza.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/540372/06/X/1008 RZ
Data sprawy:
2006-12-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku przepisów określających minimalną powierzchnię klasy i wolną objętość pomieszczenia przypadających na jednego ucznia.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/545487/06/X/1501.3 RZ
Data sprawy:
2006-12-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie potrzeby podjęcia działań na rzecz poprawy warunków obsługi interesantów przez Konsulat Generalny RP we Lwowie.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/538505/06/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2006-12-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie uciążliwych dla okolicznych mieszkańców zapachów pochodzących z zakładów przemysłowych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/546048/06/X/108.13 RZ
Data sprawy:
2006-12-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki paliatywnej nad dziećmi.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/542996/06/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2006-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie utrudnionego dostępu do leczenia osób chorych onkologicznie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/520585/05/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2006-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trudności z uzyskaniem rekompensaty przez właścicieli nieruchomości, na których utworzono obszar ograniczonego użytkowania.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/542175/06/X/111 RZ
Data sprawy:
2006-10-13
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie jednorazowych pożyczek od państwa dla zakładów pracy chronionej (sygn. akt U 7/06).
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/540372/06/X/1008 RZ
Data sprawy:
2006-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie problemu przeludnienia klas szkolnych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
Sygnatura:
RPO/541862/06/X/1003.4 RZ
Data sprawy:
2006-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie wwozu do Polski odpadów z niektórych państw europejskich.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/541862/06/X/1003.4 RZ
Data sprawy:
2006-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie wwozu do Polski odpadów z niektórych państw europejskich.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY DO SPRAW UCHODŹCÓW
Sygnatura:
RPO/464129/04/X/1503.1
Data sprawy:
2006-09-20
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w części dotyczącej odmowy udzielenia cudzoziemcowi, obywatelowi Armenii, zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/537395/06/X/108.3.1 RZ
Data sprawy:
2006-08-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/529687/06/X/10003 RZ
Data sprawy:
2006-08-01
Opis sprawy:
Sprzeciw wniesiony do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków w sprawie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/534441/06/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2006-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do leków i leczenia osób chorych na mukowiscydozę (kontynuacja wystąpienia z dnia 21.06.2006 r.).
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/533573/06/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
2006-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie skarg rolników na brak możliwości uzyskania odszkodowań z tytułu szkód łowieckich wyrządzonych przez zające w sadach.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/529649/06/X/108.6.2 RZ
Data sprawy:
2006-06-21
Opis sprawy:
1. w sprawie ochrony praw pacjentów poszkodowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (kontynuacja wystąpienia z dnia 12.04.2006 r.).
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA SZCZECINKA
Sygnatura:
RPO/518561/05/X/1006.13 RZ
Data sprawy:
2006-06-01
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 26 pkt 2 i 6 oraz § 27 pkt 1-8 uchwały nr VIII/70/03 Rady Miasta S. z dnia 30.06.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta S.
Adresat:
NACZELNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ LEKARZY
Sygnatura:
RPO/532888/06/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2006-05-25
Opis sprawy:
1. w sprawie akcji protestacyjnej lekarzy oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Adresat:
WOJEWODA MAZOWIECKI
Sygnatura:
RPO/528223/06/X/1505 RZ
Data sprawy:
2006-05-04
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, do toczącego się przed Wojewodą Mazowieckim postępowania w przedmiocie nadania obywatelstwa polskiego obywatelowi Turcji.
Adresat:
URZĄD DO SPRAW REPATRIACJI I CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/464129/04/X/1503.1
Data sprawy:
2006-04-20
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, do toczącego się przed Prezesem Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców postępowania o nadanie statusu uchodźcy Panu Armanowi K.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA WROCŁAWIA
Sygnatura:
RPO/521732/06/X/1006.13 RZ
Data sprawy:
2006-04-20
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 11 pkt 1-4 uchwały nr XLV/2996/05 Rady Miejskiej W. z dnia 29.12.2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta W.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/524009/06/X/1001.1
Data sprawy:
2006-04-18
Opis sprawy:
1. w sprawie zgodności art. 3 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, nakładającego na gminy liczące powyżej 300 tys. mieszkańców obowiązek uzgadniania z Prezesem Rady Ministrów projektu statutu miasta, z konstytucyjną zasadą samodzielności samorządu terytorialnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/523181/06/X/1004.1 RZ
Data sprawy:
2006-04-13
Opis sprawy:
1. w sprawie problemów związanych z zawiadamianiem organu gminy przez administratorów domów należących do spółdzielni mieszkaniowych o niedopełnieniu obowiązku meldunkowego przez lokatorów.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/529649/06/X/108.6.2 RZ
Data sprawy:
2006-04-12
Opis sprawy:
1. w sprawie ochrony praw pacjentów poszkodowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/529650/06/X/108.6.3 RZ
Data sprawy:
2006-04-11
Opis sprawy:
1. w sprawie potrzeby zmiany przepisów dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz innych pracowników medycznych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/505104/05/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2006-04-05
Opis sprawy:
1. w sprawie zasad finansowania pobytu pacjentów w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/524107/06/X/1006 RZ
Data sprawy:
2006-04-05
Opis sprawy:
1. w sprawie działań podjętych przez Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z katastrofą na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/526377/06/X/108.6.1 RZ
Data sprawy:
2006-04-05
Opis sprawy:
1. w sprawie czasu pracy obowiązującego w zakładach opieki zdrowotnej.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/498330/05/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
2006-03-22
Opis sprawy:
1. w sprawie braku możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez właścicieli gospodarstw rolnych za szkody spowodowane przez niektóre gatunki zwierząt .
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/523424/06/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2006-03-07
Opis sprawy:
1. W sprawie ograniczonego ze względu na wiek pacjentów dostępu do leczenia ortodontycznego, będącego świadczeniem gwarantowanym.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/524207/06/X/108.2 RZ
Data sprawy:
2006-02-03
Opis sprawy:
1. W sprawie systemu ratownictwa medycznego.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/523221/06/X/1001.5 RZ
Data sprawy:
2006-01-24
Opis sprawy:
1. W sprawie potrzeby powołania komisarza Miasta Stołecznego Warszawy.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/514372/05/X/1003.6 RZ
Data sprawy:
2006-01-12
Opis sprawy:
1. W sprawie zróżnicowanych opłat z tytułu korzystania ze środowiska przez podmioty prowadzące działalność hodowlaną.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/521999/06/X/1503 RZ
Data sprawy:
2006-01-10
Opis sprawy:
1. W sprawie akcji oddziału antyterrorystycznego w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/521108/05/X/108.13 RZ
Data sprawy:
2006-01-10
Opis sprawy:
1. W sprawie finansowania kosztów badań diagnostycznych wykonywanych na żądanie powiatowych i wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/514385/05/X/1004 RZ
Data sprawy:
2005-12-13
Opis sprawy:
1. W sprawie braku obowiązku informowania obywateli o zmianie numeru PESEL.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
Sygnatura:
RPO/517392/05/X/111 RZ
Data sprawy:
2005-12-02
Opis sprawy:
1. W sprawie zasad wydawania karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/518471/05/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
2005-11-30
Opis sprawy:
1. W sprawie odszkodowań za szkody w uprawach wyrządzone przez zwierzynę łowną.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/516893/05/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2005-11-23
Opis sprawy:
1. W sprawie obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/516529/05/X/1003.5 RZ
Data sprawy:
2005-11-07
Opis sprawy:
1. W sprawie utylizacji zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/516411/05/X/108.14 RZ
Data sprawy:
2005-11-02
Opis sprawy:
1. W sprawie zakazu prowadzenia praktyki pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej na podstawie umów cywilnoprawnych.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/512395/05/X/1003.4
Data sprawy:
2005-11-02
Opis sprawy:
1. W sprawie niekorzystnych dla przedsiębiorców skutków nowelizacji ustawy o odpadach.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/513948/05/X/108.14 RZ
Data sprawy:
2005-10-13
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu prowadzenia indywidualnej praktyki pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej na podstawie umów cywilnoprawnych.
Adresat:
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA
Sygnatura:
RPO/508444/05/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2005-10-11
Opis sprawy:
1. W sprawie stosowania kryterium wiekowego przy finansowaniu leczenia z użyciem drogich preparatów onkologicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/513957/05/X/108.13 RZ
Data sprawy:
2005-09-14
Opis sprawy:
1. W sprawie zasad alokacji środków finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia do poszczególnych województw.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/513968/05/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2005-09-09
Opis sprawy:
1. w sprawie udzielenia pomocy w uzyskaniu refundacji kosztów zakupu hormonu wzrostu dla dzieci na kontynuowanie leczenia.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/512392/05/X/1001.3 RZ
Data sprawy:
2005-08-12
Opis sprawy:
1. W sprawie dopuszczalności zaskarżania do sądu administracyjnego aktów o charakterze ogólnym organów samorządu innych niż samorząd terytorialny.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/455687/03/X/1001.3 RZ
Data sprawy:
2005-08-01
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi kasacyjnej Wojewody od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta B.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/509729/05/X/1008 RZ
Data sprawy:
2005-07-26
Opis sprawy:
1. W sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora szkoły.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/432597/03/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2005-07-22
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Nr XX/349/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.11.2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania.
Adresat:
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA
Sygnatura:
RPO/510386/05/X/108.13 RZ
Data sprawy:
2005-07-21
Opis sprawy:
1. W sprawie ograniczeń w dostępie do leczenia chorych onkologicznie.
Adresat:
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA
Sygnatura:
RPO/508674/05/X/108.13 RZ
Data sprawy:
2005-07-15
Opis sprawy:
1. W sprawie uchwały Zarządu NFZ dotyczącej leczenia uzdrowiskowego.
Adresat:
MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/508430/05/X/111.1 RZ
Data sprawy:
2005-07-12
Opis sprawy:
1. W sprawie dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Adresat:
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA
Sygnatura:
RPO/508444/05/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2005-06-27
Opis sprawy:
- w sprawie ograniczonego dostępu do świadczeń medycznych pacjentów z chorobą nowotworową.
Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/498764/05/X/1505
Data sprawy:
2005-06-14
Opis sprawy:
1. W sprawie braku prawnej możliwości repatriacji Polaków mieszkających w europejskiej części byłego ZSRR oraz trudności w nabyciu obywatelstwa polskiego w drodze uznania za repatrianta.
Adresat:
SEJM KOMISJA INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/405001/02/X/1006.8 RZ
Data sprawy:
2005-05-16
Opis sprawy:
1. W sprawie nieproporcjonalnie wysokich kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/503619/05/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2005-04-29
Opis sprawy:
1. W sprawie udostępniania dokumentacji medycznej.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/501817/05/X/1007.1 RZ
Data sprawy:
2005-04-06
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Rady Miasta C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Miejskiej C. w przedmiocie nadania nazw ulicom.
Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/498764/05/X/1505 RZ
Data sprawy:
2005-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie braku prawnej możliwości repatriacji Polaków mieszkających w europejskiej części byłego ZSRR oraz trudności w nabyciu obywatelstwa polskiego w drodze uznania za repatrianta.
Adresat:
WSA W KATOWICACH Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W KATOWICACH
Sygnatura:
RPO/468321/04/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2005-03-23
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej K. dotyczącą opłat za parkowanie pojazdów.
Adresat:
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Sygnatura:
RPO/470470/04/X/1006.8 RZ
Data sprawy:
2005-03-15
Opis sprawy:
1. W sprawie skutków zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej nr 7.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/492467/04/X/1002.2
Data sprawy:
2005-03-01
Opis sprawy:
1. W sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorządy.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA GNIEZNA
Sygnatura:
RPO/482929/04/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2005-02-17
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepis uchwały Rady Miasta G. dotyczący opłaty dodatkowej za niedopełnienie obowiązku wniesienia opłaty za parkowanie.
Adresat:
WSA WE WROCŁAWIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
Sygnatura:
RPO/400183/02/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2005-02-08
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepis uchwały Rady Miejskiej W. wprowadzający zerową stawkę opłaty parkingowej dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w W.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/440538/03/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2005-01-24
Opis sprawy:
1. W sprawie terminu przedawnienia należności z tytułu nieuiszczenia opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/436549/03/X/1003.1 RZ
Data sprawy:
2005-01-17
Opis sprawy:
1. W sprawie problemu używania wód Nysy Łużyckiej do zalania wyrobisk pokopalnianych w niemieckiej miejscowości Berzdorf oraz przerzutu wody do zlewni rzeki Szprewy.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/480105/04/X/1001.2 RZ
Data sprawy:
2005-01-14
Opis sprawy:
1. W sprawie zmiany granic gminy Raciąż.
Adresat:
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA NOWEJ HUTY
Sygnatura:
RPO/480756/04/X/108.13
Data sprawy:
2005-01-14
Opis sprawy:
Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Sądem Rejonowym w K. z odwołania Anny L. od decyzji Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w przedmiocie odmowy refundacji laserowej korekty wady wzroku.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/483412/04/X/1006.8 RZ
Data sprawy:
2005-01-13
Opis sprawy:
1. W sprawie skarg dotyczących pobierania opłat za przejazd autostradą mimo istotnych utrudnień w ruchu pojazdów spowodowanych pracami remontowymi.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/284837/98/X/1004.1 RZ
Data sprawy:
2005-01-04
Opis sprawy:
1. W sprawie udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/485907/04/X/108
Data sprawy:
2004-11-25
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczeń w podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia przez pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/472858/04/X/108.5
Data sprawy:
2004-10-27
Opis sprawy:
1. W sprawie sporu kompetencyjnego między Ministrem Zdrowia a Prezesem Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w sprawie zwrotu kosztów leczenia w Szpitalu Wojewódzkim osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy i przebywających w Ośrodku dla Uchodźców.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/459559/03/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2004-10-26
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Marleny J. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/486482/04/X/1007.1 RZ
Data sprawy:
2004-10-22
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Sławomira W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie usunięcia drzew z nieruchomości.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/485907/04/X/108
Data sprawy:
2004-10-14
Opis sprawy:
1. W sprawie ograniczeń w podejmowaniu zatrudnienia u innego pracodawcy przez pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/426891/02/X/1004 RZ
Data sprawy:
2004-10-07
Opis sprawy:
1. W sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych - kontynuacja wystąpienia z dnia 26.02.2004 r.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/440538/03/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2004-10-01
Opis sprawy:
1. W sprawie terminu przedawnienia należności z tytułu nieuiszczenia opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych - kontynuacja wystąpienia z dnia 16.06.2004 r.
Adresat:
WSA W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY M.ST. WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/476569/04/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2004-09-29
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Nr 1828/LXXVII/2002 Rady Gminy W. z dnia 15.04.2002 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu funkcjonowania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego".
Adresat:
RADA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/432597/03/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2004-08-19
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta W. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, w części określającej kryteria przyznawania abonamentu rocznego mieszkańcom strefy parkowania oraz karty "N+" osobom niepełnosprawnym.
Adresat:
SEJM KOMISJA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/405857/02/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2004-08-19
Opis sprawy:
1. W sprawie pomocy pszenicznej dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi.
Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/479964/04/X/1004 RZ
Data sprawy:
2004-08-17
Opis sprawy:
1. W sprawie braku ustawowych wymogów regulujących kwestię formy odmowy udostępnienia danych osobowych.
Adresat:
URZĄD D/S KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
Sygnatura:
RPO/422775/02/X/1506 RZ
Data sprawy:
2004-08-12
Opis sprawy:
1. W sprawie zadośćuczynienia dla osób narodowości ukraińskiej, które bez wyroków sadów pozbawione były wolności i osadzone w latach 1947-1949 w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie.Wątpliwości Rzecznika w tej sprawie budzi stanowisko Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który uznał, że rozwiązanie sprawy zadośćuczynienia dla osób narodowości ukraińskiej jest niemożliwe gdyż jak twierdzi Urząd, ustawa z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego obejmuje osoby uwięzione za działalność polityczną bądź religijną, natomiast do obozu w Jaworznie trafiały osoby z przyczyn narodowościowych. Rzecznik zwrócił się do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z prośbą o ustosunkowanie się do podniesionych kwestii, bowiem takie stanowisko pozostaje w sprzeczności z preambułą powołanej ustawy o kombatantach jak i art.4 ust. 1 pkt 3 tej ustawy obejmującej swoim działaniem także osoby represjonowane z przyczyn narodowościowych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/472544/04/X/108.13
Data sprawy:
2004-06-29
Opis sprawy:
1. W sprawie ograniczeń w dostępie osób w podeszłym wieku do opieki długoterminowej.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/440538/03/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2004-06-16
Opis sprawy:
1. W sprawie terminu przedawnienia należności z tytułu nieuiszczenia opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych.
Adresat:
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/448697/03/X/1506 RZ
Data sprawy:
2004-06-09
Opis sprawy:
1. W sprawie dokumentów archiwalnych dotyczących osób narodowości romskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/448697/03/X/1506 RZ
Data sprawy:
2004-06-09
Opis sprawy:
1. W sprawie dokumentów archiwalnych dotyczących osób narodowości romskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/360481/00/X/1006.1 RZ
Data sprawy:
2004-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie naruszania prawa przez agencje towarzyskie.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/448697/03/X/1506 RZ
Data sprawy:
2004-03-26
Opis sprawy:
1. W sprawie dokumentów archiwalnych dotyczących osób narodowości romskiej, daktyloskopowanych i fotografowanych przez Milicję Obywatelską.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/458218/03/X/1004.2 RZ
Data sprawy:
2004-03-23
Opis sprawy:
1. W sprawie nieprawidłowej praktyki udzielania odmowy udostępnienia danych osobowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/436549/03/X/1003.1 RZ
Data sprawy:
2004-03-16
Opis sprawy:
1. W sprawie uciążliwego sąsiedztwa poligonu wojskowego położonego w pobliżu miejscowości Przewóz.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/436549/03/X/1003.1 RZ
Data sprawy:
2004-03-16
Opis sprawy:
1. W sprawie współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/435449/03/X/1007.1 RZ
Data sprawy:
2004-03-08
Opis sprawy:
1. W sprawie sposobu załatwiania skarg kierowanych do Prezesa Rady Ministrów.
Adresat:
RADA MIEJSKA
Sygnatura:
RPO/446087/03/X/1006.7 RZ
Data sprawy:
2004-03-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na pkt C4 załącznika do uchwały nr 340/2001 Rady Miejskiej w G. w sprawie cen biletów komunikacji miejskiej, w części dotyczącej ustalenia opłaty za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego w celu ustalenia tożsamości przy udziale Policji.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/458190/03/X/1506 RZ
Data sprawy:
2004-03-02
Opis sprawy:
1. W sprawie sposobu przedstawiania w mediach informacji o Romach.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/426891/02/X/1004 RZ
Data sprawy:
2004-02-26
Opis sprawy:
1. W sprawie wysokości opłat pobieranych za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL.
Adresat:
MARSZAŁEK SENATU RP
Sygnatura:
RPO/405857/02/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2004-02-23
Opis sprawy:
1. W sprawie pomocy pszenicznej dla rolników.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/360481/00/X/1006.1 RZ
Data sprawy:
2004-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie deportowania nielegalnie przebywających w Polsce cudzoziemek będących ofiarami handlu ludźmi.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/395795/01/X/1004.2 RZ
Data sprawy:
2004-01-23
Opis sprawy:
1. W sprawie przyspieszenia procedury wydawania dokumentów osobistych dla obywateli, którzy wniosek o wydanie dokumentu tożsamości złożyli przed uzyskaniem pełnoletności.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/420948/02/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
2003-12-18
Opis sprawy:
1. W sprawie norm ustawowych umożliwiających strzelanie do zwierząt na terenach prywatnych (rolniczych) bez zgody ich właścicieli.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/448302/03/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
2003-12-09
Opis sprawy:
1. W sprawie nieuregulowania w ustawie - Prawo łowieckie kwestii zgody właściciela nieruchomości na przeprowadzanie polowań oraz wydzierżawiania gruntów prywatnych kołom łowieckim bez wynagrodzenia dla właściciela.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/451431/03/X/1001.3 RZ
Data sprawy:
2003-11-29
Opis sprawy:
1-2. W sprawie zakazu łączenia funkcji w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia z mandatem radnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/451431/03/X/1001.3 RZ
Data sprawy:
2003-11-29
Opis sprawy:
1-2. W sprawie zakazu łączenia funkcji w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia z mandatem radnego.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/448697/03/X/1506 RZ
Data sprawy:
2003-11-24
Opis sprawy:
1. W sprawie archiwalnych dokumentów dotyczących osób narodowości romskiej.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/436415/03/X/1001.3 RZ
Data sprawy:
2003-10-29
Opis sprawy:
1. W sprawie udzielania urlopów bezpłatnych urzędnikom służby cywilnej
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/430842/03/X/1002.2 RZ
Data sprawy:
2003-10-27
Opis sprawy:
1. W sprawie niewystarczających subwencji oświatowych przekazywanych na zadania realizowane przez powiaty.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/438197/03/X/1004.2 RZ
Data sprawy:
2003-10-22
Opis sprawy:
1. W sprawie opłaty za wydanie nowego dowodu osobistego.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/364291/01/X/1003.1 RZ
Data sprawy:
2003-10-10
Opis sprawy:
1. W sprawie opłat za usunięcie drzew lub krzewów.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
Sygnatura:
RPO/425727/02/X/1006.7 RZ
Data sprawy:
2003-10-10
Opis sprawy:
Skarga na uchwałę Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego nr 36/01 z dnia 21.12.2001 r., w sprawie Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP, w części dotyczącej wprowadzenia opłaty dodatkowej za podwóz na Policję i za czynności związane z ustaleniem tożsamości pasażera przy pomocy funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/393100/01/X/1001.2 RZ
Data sprawy:
2003-08-22
Opis sprawy:
1. W sprawie podziału gminy Trzcianka.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/433057/03/X/1001 RZ
Data sprawy:
2003-07-23
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów antykorupcyjnych dotyczących osób pełniących funkcje publiczne w organach samorządowych.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/433674/03/X/1003 RZ
Data sprawy:
2003-07-23
Opis sprawy:
1. W sprawie problemu kradzieży metali kolorowych z linii kolejowych, telefonicznych i elektrycznych.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/352819/00/X/1003 RZ
Data sprawy:
2003-07-09
Opis sprawy:
1. W sprawie potrzeby przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na budowę zbiornika "Świnna Poręba".
Adresat:
SEJM KOMISJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ
Sygnatura:
RPO/436018/03/X/1002.2 RZ
Data sprawy:
2003-06-23
Opis sprawy:
1. W sprawie nieprawidłowego wykonywania przez administrację samorządową obowiązków wobec wspólnot lokalnych wynikającego ze złego systemu finansowania zadań samorządowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/435179/03/X/1001.3 RZ
Data sprawy:
2003-06-03
Opis sprawy:
1. W sprawie statusu sołectw.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/420948/02/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
2003-05-21
Opis sprawy:
1. W sprawie norm ustawowych umożliwiających strzelanie do zwierząt na terenach prywatnych (rolniczych) bez zgody ich właścicieli.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/422775/02/X/1506 RZ
Data sprawy:
2003-04-24
Opis sprawy:
1. W sprawie braku reakcji władz publicznych na postulaty społeczności ukraińskiej dotyczące likwidacji skutków Akcji "Wisła".
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/424854/02/X/1003.1 RZ
Data sprawy:
2003-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie trudności z zarejestrowaniem posiadanych przez obywateli chronionych gatunków roślin i zwierząt.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/426891/02/X/1004 RZ
Data sprawy:
2003-04-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości opłat pobieranych za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/405857/02/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2003-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pomocy pszenicznej dla gmin w województwie małopolskim, poszkodowanych w wyniku powodzi.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/427033/02/X/1003.5 RZ
Data sprawy:
2003-02-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie problemów związanych z wypełnianiem obowiązku przez właścicieli nieruchomości uprzątania śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/405001/02/X/1006.8 RZ
Data sprawy:
2003-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie nieproporcjonalnie wysokich kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
Sygnatura:
RPO/423354/02/X/1006.7 RZ
Data sprawy:
2003-02-18
Opis sprawy:
Skarga na uchwałę z dnia 20.12.2001 r. w sprawie zmiany taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacyjny MZK w T., w części dotyczącej wprowadzenia opłaty dodatkowej za czynności związane z ustaleniem tożsamości pasażera przy pomocy funkcjonariuszy Policji (pkt 7 załącznika nr 3 do uchwały).
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
Sygnatura:
RPO/423354/02/X/1006.7 RZ
Data sprawy:
2003-02-18
Opis sprawy:
Skarga na uchwałę Rady Miasta T. z dnia 04.09.2000 r. w sprawie stosowania przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu podręcznego w środkach komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacyjny w T. w części dotyczącej wprowadzenia opłaty dodatkowej za nieprzestrzeganie przepisów porządkowych w zakresie przewozu osób oraz za naruszenie zakazów określonych w rozdziale III tych przepisów (pkt 45 załącznika do uchwały).
Adresat:
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT W OSTRZESZOWIE
Sygnatura:
RPO/420948/02/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
2003-02-07
Opis sprawy:
1-2. W sprawie norm ustawowych umożliwiających strzelanie do zwierząt na terenach prywatnych (rolniczych) bez zgody ich właścicieli.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/422775/02/X/1506 RZ
Data sprawy:
2003-02-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku reakcji władz publicznych na postulaty społeczności ukraińskiej dotyczące likwidacji skutków Akcji "Wisła".
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/420948/02/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
2003-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie norm ustawowych umożliwiających strzelanie do zwierząt na terenach prywatnych (rolniczych) bez zgody ich właścicieli.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/395795/01/X/1004.2 RZ
Data sprawy:
2003-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku możliwości w programie komputerowym wykorzystywanym przy wytwarzaniu dowodów osobistych ustalenia 10-letniego terminu ważności dowodu tożsamości w sytuacji, gdy wniosek o wydanie tego dokumentu został złożony przez uzyskaniem pełnoletności przez wnioskodawcę.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/426945/02/X/1001.2 RZ
Data sprawy:
2003-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie potrzeby zmiany terminu połączenia miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim i wprowadzenia w tym zakresie nowelizacji odpowiednich przepisów pozwalającej na normalne funkcjonowanie wybranych w październiku 2002 r. organów powiatu, do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Konstytucyjny.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/426945/02/X/1001.2 RZ
Data sprawy:
2003-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby zmiany terminu połączenia miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim i wprowadzenia w tym zakresie nowelizacji odpowiednich przepisów pozwalającej na normalne funkcjonowanie wybranych w październiku 2002 r. organów powiatu, do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Konstytucyjny.
Adresat:
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
Sygnatura:
RPO/423477/02/X/1506.2 RZ
Data sprawy:
2002-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wojewody Małopolskiego w sprawie wsparcia dla wdrożenia i realizacji projektu amerykańskiego dotyczącego edukacji dzieci romskich na terenie województwa małopolskiego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/423477/02/X/1506.2 RZ
Data sprawy:
2002-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wsparcia dla wdrożenia i realizacji projektu amerykańskiego dotyczącego edukacji dzieci romskich na terenie województwa małopolskiego.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/423477/02/X/1506.2 RZ
Data sprawy:
2002-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wsparcia dla wdrożenia i realizacji projektu amerykańskiego dotyczącego edukacji dzieci romskich na terenie województwa małopolskiego.
Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
Sygnatura:
RPO/404894/02/X/1005 RZ
Data sprawy:
2002-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie prac nad rozporządzeniem dotyczącym zasad i trybu wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/414991/02/X/1001.2 RZ
Data sprawy:
2002-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zmiany granic miasta Radzionków polegającej na włączeniu części obszaru miasta do Bytomia.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MINISTERSTWA GOSPODARKI,PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/394012/01/X/1002.2 RZ
Data sprawy:
2002-11-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie trudności osób niewidomych z otrzymywaniem dofinansowania kosztów utrzymania i przeszkolenia psów przewodników osób niewidomych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/417488/02/X/1008 RZ
Data sprawy:
2002-08-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie dopuszczalności określenia w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu liczby szkół ponadgimnazjalnych, do których absolwenci mogliby składać podania o przyjęcie w ramach prowadzonej rekrutacji.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/374871/01/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
2002-08-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie trudności w uzyskaniu odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/406155/02/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
2002-07-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie niewydania przez Ministra Środowiska rozporządzeń do ustawy - Prawo łowieckie.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/365506/01/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2002-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie braku możliwości otrzymania odszkodowań z tytułu szkód powstałych w wyniku powodzi w 2000 r., a poniesionych przez gminy nadwieprzańskie i ich mieszkańców.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/352031/00/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2002-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie opłat za parkowanie samochodów w pobliżu miejsca zamieszkania na terenie strefy płatnego parkowania.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/352031/00/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2002-06-21
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad wprowadzania i pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/409174/02/X/1001.5 RZ
Data sprawy:
2002-06-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia w drodze ustawy o referendum lokalnym zakresu przedmiotowego referendum.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/404894/02/X/1005 RZ
Data sprawy:
2002-06-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przeszkód w załatwianiu formalności związanych z przewozem zwłok osób bliskich, zmarłych za granicą.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/404894/02/X/1005 RZ
Data sprawy:
2002-06-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeszkód w załatwianiu formalności związanych z przewozem zwłok osób bliskich, zmarłych za granicą.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/399949/02/X/1001.5 RZ
Data sprawy:
2002-06-12
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wprowadzenia zmian w zasadniczym podziale terytorialnym państwa w drodze aktu o charakterze podustawowym.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/389899/01/X/1008 RZ
Data sprawy:
2002-06-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wątpliwości interpretacyjnych na tle przepisów dotyczących zasad przekazywania przez samorządy gminne dotacji dla podmiotów prowadzących szkoły.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/383678/01/X/1008 RZ
Data sprawy:
2002-06-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie dowozu dzieci do szkół.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/397015/02/X/1004.2 RZ
Data sprawy:
2002-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przystosowania systemu wydawania dowodów osobistych do personalizacji dokumentów tożsamości przy użyciu małych liter alfabetu, a także obcych znaków diakrytycznych.
Adresat:
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Sygnatura:
RPO/400285/02/X/1506.1 RZ
Data sprawy:
2002-05-06
Opis sprawy:
1. W sprawie sytuacji bytowej społeczności romskiej w Krakowie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/393100/01/X/1001.2 RZ
Data sprawy:
2002-04-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 11.04.2001 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw, do wniosków w sprawie podziału gminy.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/386806/01/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2002-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/396031/01/X/1007.1 RZ
Data sprawy:
2002-04-10
Opis sprawy:
Rewizja nadzwyczajna od postanowienia NSA w sprawie ze skargi Międzyzakładowej Komisji Taksówkarzy Zawodowych NSZZ "Solidarność" na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie dodatkowego wyposażenia taksówek.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/399949/02/X/1001.5 RZ
Data sprawy:
2002-04-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji z członkami wspólnot samorządowych odnośnie zmiany ustroju samorządu Warszawy.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/398888/02/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2002-04-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie opóźnienia w publikacji wyroku NSA dotyczącego uchwały Rady Gminy Warszawa - Centrum w sprawie płatnego parkowania.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/367193/01/X/1003.4 RZ
Data sprawy:
2002-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie planowanej rozbudowy lotniska Warszawa-Okęcie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/397015/02/X/1004.2 RZ
Data sprawy:
2002-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konieczności przystosowania systemu wydawania dowodów osobistych do wytwarzania dokumentów tożsamości dla obywateli noszących nazwiska, których pisownia wymaga użycia obcych znaków diakrytycznych.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/400080/02/X/1001 RZ
Data sprawy:
2002-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie poprawki Senatu dotyczącej skrócenia kadencji aktualnie urzędujących organów stanowiących samorządu terytorialnego.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/352819/00/X/1003 RZ
Data sprawy:
2002-01-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie znacznego pogorszenia się sytuacji społecznej i gospodarczej w gminach na obszarze przyszłej zapory w Świnnej Porębie, na skutek przedłużającego się procesu inwestycyjnego.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/383511/01/X/1001.3 RZ
Data sprawy:
2001-11-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Sygnatura:
RPO/360814/00/X/1008 RZ
Data sprawy:
2001-11-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie powierzania funkcji dyrektora przez organ prowadzący szkołę.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/352031/00/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2001-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie upoważnienia rad miast (gmin) do wprowadzania i ustalania stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/377955/01/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
2001-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie obowiązywania przepisów dotyczących znakowania tusz zwierzęcych.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/319369/99/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2001-09-26
Opis sprawy:
Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na uchwałę Nr 664/LIX/2001 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 11.01.2001 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu funkcjonowania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego" w części określającej kryteria przyznawania identyfikatorów uprawniających do parkowania bez wnoszenia opłat za parkowanie oraz opłatę za wydanie "identyfikatora 0".
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/376714/01/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2001-08-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie blokowania kół pojazdów w strefie płatnego parkowania.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/384409/01/X/1002.2 RZ
Data sprawy:
2001-08-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad finansowania placówek niepublicznych zabezpieczających prawa dzieci niepełnosprawnych do edukacji, rehabilitacji i rewalidacji.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/366881/01/X/1004.2 RZ
Data sprawy:
2001-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych oraz pobierania opłat z tego tytułu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/381480/01/X/1010.3.2 RZ
Data sprawy:
2001-06-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie rozpowszechniania w internecie "czarnych list" lekarzy.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/295208/98/X/1004.1 RZ
Data sprawy:
2001-05-16
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wadliwości przepisów meldunkowych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/356641/00/X/1008 RZ
Data sprawy:
2001-05-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uregulowania w przepisach prawnych zasad organizacji kształcenia młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/352818/00/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2001-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności pilnej realizacji art. 236 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie dotyczącym regulacji prawnych stanu klęski żywiołowej.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/349346/00/X/1008 RZ
Data sprawy:
2001-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie skutków nowelizacji Karty Nauczyciela.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/349346/00/X/1008 RZ
Data sprawy:
2001-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie skutków nowelizacji Karty Nauczyciela.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/352819/00/X/1003 RZ
Data sprawy:
2001-04-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie znacznego pogorszenia się sytuacji społecznej i gospodarczej w gminach na obszarze przyszłej zapory w Świnnej Porębie, na skutek przedłużającego się procesu inwestycyjnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/360481/00/X/1006.1 RZ
Data sprawy:
2001-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie potrzeby podjęcia bardziej konsekwentnego działania aparatu ścigania dla wyeliminowania działalności tzw. agencji towarzyskich lub podjęcia inicjatywy dokonania stosownych zmian legislacyjnych w obowiązującym prawie umożliwiających takie działanie.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/352818/00/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2001-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności pilnej realizacji art.236 ust.1 Konstytucji RP w zakresie dotyczącym regulacji prawnych stanu klęski żywiołowej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/360481/00/X/1006.1 RZ
Data sprawy:
2001-01-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie naruszenia prawa przez prowadzone na podstawie przepisów o działalności gospodarczej tzw. agencje towarzyskie.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/339310/00/X/1002.1 RZ
Data sprawy:
2000-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie obowiązku uzyskania przez taksówkarzy nowego zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką, jeżeli rady gmin, na obszarze których prowadzą działalność, wprowadziły po 1.01.1999 r. wymóg posiadania takiego zezwolenia.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/349346/00/X/1008 RZ
Data sprawy:
2000-11-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie niedoszacowania nakładów na oświatę i wynikającego z tego braku możliwości pokrycia rzeczywistych kosztów funkcjonowania szkół w jednostkach samorządowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/349346/00/X/1008 RZ
Data sprawy:
2000-11-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niedoszacowania nakładów na oświatę i wynikającego z tego braku możliwości pokrycia rzeczywistych kosztów funkcjonowania szkół w jednostkach samorządowych.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/349346/00/X/1008 RZ
Data sprawy:
2000-11-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie niedoszacowania nakładów na oświatę i wynikającego z tego braku możliwości pokrycia rzeczywistych kosztów funkcjonowania szkół w jednostkach samorządowych.
Adresat:
SEJM KOMISJA MIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH
Sygnatura:
RPO/343085/00/X/1005.4 RZ
Data sprawy:
2000-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP w sprawie sytuacji prawnej i faktycznej gruntów, na których usytuowane są cmentarze łemkowskie.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/285007/98/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
2000-09-21
Opis sprawy:
1. W sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez żurawie.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/319369/99/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2000-09-05
Opis sprawy:
Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na uchwałę Nr XX/121/95 Rady m. st. Warszawy z dnia 29.05.1995 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Parkowania Płatnego na drogach publicznych w Warszawie w części określającej kryteria przyznawania mieszkańcom strefy płatnego parkowania identyfikatorów uprawniających do bezpłatnego parkowania w pobliżu miejsca zamieszkania (pkt 8 lit. a przepisów ogólnych regulaminu funkcjonowania systemu parkowania płatnego niestrzeżonego w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały).
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/343712/00/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
2000-08-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzane w uprawach przez zwierzęta łowne.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/281806/98/X/1005 RZ
Data sprawy:
2000-08-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie wykonywania prawa do pochówku i kultywowania pamięci zmarłych.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY
Sygnatura:
RPO/281806/98/X/1005 RZ
Data sprawy:
2000-08-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykonywania prawa do pochówku i kultywowania pamięci zmarłych.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/329603/99/X/1006.7 RZ
Data sprawy:
2000-07-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie przyjętej przez resort transportu wykładni przepisów ustawy z dnia 20.06.1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, dotyczącej dopłat do tych przejazdów.
Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/281806/98/X/1005 RZ
Data sprawy:
2000-07-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP w sprawie wykonywania prawa do pochówku i kultywowania pamięci zmarłych.
Adresat:
SEJM KOMISJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ
Sygnatura:
RPO/281806/98/X/1005 RZ
Data sprawy:
2000-07-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP w sprawie wykonywania prawa do pochówku i kultywowania pamięci zmarłych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/281806/98/X/1005 RZ
Data sprawy:
2000-07-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykonywania prawa do pochówku i kultywowania pamięci zmarłych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/326434/99/X/1001.3 RZ
Data sprawy:
2000-07-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie niedoszacowania środków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zlecanych samorządom i niewypłacania ich w przyznanej wysokości.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/329603/99/X/1006.7 RZ
Data sprawy:
2000-07-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie honorowania uprawnień inwalidów i kombatantów do zniżkowych i bezpłatnych przejazdów autobusowych.
Adresat:
SEJM KOMISJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ
Sygnatura:
RPO/288821/98/X/1010.2.1 RZ
Data sprawy:
2000-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP w sprawie legitymacji procesowej do wniesienia skargi do NSA na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/285007/98/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
2000-06-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez żurawie.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/336205/00/X/1001.1 RZ
Data sprawy:
2000-06-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie nieostrego określenia ustawowego obowiązku taksówkarzy stosowania dodatkowych oznaczeń i dodatkowego wyposażenia technicznego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/341571/00/X/1006.9 RZ
Data sprawy:
2000-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim.
Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/322544/99/X/1006.7 RZ
Data sprawy:
2000-06-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie koordynacji rozkładów jazdy przewoźników obsługujących linie komunikacyjne na obszarze gminy.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/322544/99/X/1006.7 RZ
Data sprawy:
2000-06-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie koordynacji rozkładów jazdy przewoźników obsługujących linie komunikacyjne na obszarze gminy.
Adresat:
MINISTERSTWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
Sygnatura:
RPO/285007/98/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
1999-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez żyjące w stanie wolnym zwierzęta chronione.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/233680/97/X/1002 RZ
Data sprawy:
1998-03-09
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/221807/96/X/1002 RZ
Data sprawy:
1997-04-29
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązku właścicieli oczyszczania chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/174211/94/X/1003 RZ
Data sprawy:
1995-03-21
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne budzące wątpliwości i wywołujące rozbieżności w orzecznictwie, dotyczące terminu na wniesienie do NSA skargi na uchwałę organu gminy.