Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po wynikach wystąpień / spraw: pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO

Ilość odnalezionych wyników: 734

Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
WZF.7040.9.2023
Data sprawy:
2024-06-21
Opis sprawy:
głoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej od postanowienia WSA, na podstawie którego odrzucona została skarga na bezczynność Szefa CBA.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.502.12.2023
Data sprawy:
2024-05-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dostępności pieczy zastępczej.
Adresat:
Rzecznik Praw Dziecka
Sygnatura:
IX.517.508.2024
Data sprawy:
2024-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznik Praw Dziecka w sprawie zasad przeprowadzania kontroli osobistej dzieci udających się na widzenie z rodzicem odbywającym karę pozbawienia wolności.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.118.2024
Data sprawy:
2024-05-10
Opis sprawy:
Kasacja od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego na korzyść ukaranego za prowadzenie pojazdu mechanicznego na drodze publicznej bez stosownego uprawnienia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.437.2024
Data sprawy:
2024-05-10
Opis sprawy:
Kasacja na korzyść w sprawie rażącego naruszenia prawa, polegającego na ponownym skazaniu oskarżonego za ten sam czyn.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.335.2024
Data sprawy:
2024-05-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na bezzasadnym przyjęciu, że okoliczności przypisanego oskarżonemu czynu oraz jego wina nie budzą wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.769.2022
Data sprawy:
2024-05-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, poprzez przeprowadzenie wadliwej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
Sygnatura:
VII.511.27.2022
Data sprawy:
2024-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie praktyki rozpoznawania jako skarg zawiadomień o delikcie dyscyplinarnym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.117.2024
Data sprawy:
2024-04-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na przyjęciu, że wina i okoliczności czynu przypisanego obwinionemu nie budzą wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1279.2021
Data sprawy:
2024-04-23
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.437.2019
Data sprawy:
2024-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dostępu do akt sprawy dla osoby zatrzymanej, której nie postawiono zarzutów, w kontekście możliwości złożenia zażalenia na zatrzymanie
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Sygnatura:
XI.801.12.2021
Data sprawy:
2024-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w sprawie dostępu do służby wojskowej osób transpłciowych.
Adresat:
Minister Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
V.7204.35.2015
Data sprawy:
2024-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Klimatu i Środowiska w sprawie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.221.2023
Data sprawy:
2024-04-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nieprawidłowego doręczenia oskarżonemu zawiadomienia o terminie rozprawy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.79.2022
Data sprawy:
2024-04-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie ukarania za czyn podlegający penalizacji w czasie jego popełnienia, mimo że zachowanie obwinionej nie było już zabronione pod groźbą kary w dacie orzekania przez Sąd I instancji.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.84.2024
Data sprawy:
2024-04-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa procesowego, polegającego na niezasadnym przyjęciu, że wina i okoliczności czynu przypisanego obwinionemu nie budzą wątpliwości.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
XI.602.1.2023
Data sprawy:
2024-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie dostępności komunikatów wyborczych dla osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.510.28.2018
Data sprawy:
2024-03-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, tj. prawa do obrony.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.501.179.2023
Data sprawy:
2024-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Zdrowia w sprawie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.572.5.2018
Data sprawy:
2024-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umożliwienia monitorowania procedur deportacyjnych przedstawicielom RPO.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.92.2023
Data sprawy:
2024-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Zdrowia w sprawie potrzeby zmiany przepisów regulujących wystawianie recept na bezpłatne leki dla osób do 18. i po 65. roku życia.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.7106.178.2014
Data sprawy:
2024-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie potrzeby stworzenia regulacji prawnej dedykowanej działalności e-kantorów.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
XI.501.8.2024
Data sprawy:
2024-03-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby uregulowania procedury prawnego uzgodnienia płci metrykalnej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.511.767.2022
Data sprawy:
2024-03-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Zdrowia i Ministra Finansów w sprawie zasad rozliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców.
Adresat:
Minister Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
V.7202.5.2022
Data sprawy:
2024-03-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Klimatu i Środowiska w sprawie konieczności dostosowania polskiego prawa do wymogów Konwencji z Aarhus.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.511.221.2020
Data sprawy:
2024-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu współwystępowania kilku postanowień spadkowych stwierdzających nabycie spadku po tej samej osobie.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.51.2021
Data sprawy:
2024-03-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz z wnioskiem o przywrócenie terminu
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.609.2020
Data sprawy:
2024-03-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na bezpodstawnym przyjęciu, że okoliczności przypisanego skazanemu czynu i jego wina nie budzą wątpliwości, co w konsekwencji doprowadziło do wydania wyroku nakazowego.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
KMP.571.5.2024
Data sprawy:
2024-03-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sytuacji kobiet osadzonych w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.994.2022
Data sprawy:
2024-02-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa materialnego, w następstwie uznania obwinionego winnym dokonania czynu, mimo braku w jego działaniu znamion przypisanego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.13.2024
Data sprawy:
2024-02-16
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa karnego procesowego, poprzez zaniechanie wyjścia przez Sąd Okręgowy poza granice zaskarżenia i podniesionych w apelacjach zarzutów oraz utrzymanie w mocy rażąco niesprawiedliwego orzeczenia Sądu Rejonowego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.873.2023
Data sprawy:
2024-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie umożliwienia wznawiania postępowania mandatowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.190.2019
Data sprawy:
2024-02-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na przeprowadzeniu nienależytej kontroli instancyjnej przez Sąd odwoławczy.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7024.22.2018
Data sprawy:
2024-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kontaktów członków rodziny z dorosłą osobą ubezwłasnowolnioną.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.3.2021
Data sprawy:
2024-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie problemów związanych z głosowaniem korespondencyjnym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.797.2021
Data sprawy:
2024-02-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez dokonanie jego błędnej wykładni, co w konsekwencji skutkowało umorzeniem postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.569.2023
Data sprawy:
2024-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku zgodności z Konstytucją i prawem międzynarodowym art. 78 par. 3 k.k. w brzmieniu od 1 października 2023 r.
Adresat:
Minister Rozwoju i Technologii
Sygnatura:
IV.7007.50.2014
Data sprawy:
2024-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie braku regulacji ustawowej dla określenia wymagań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1292.2015
Data sprawy:
2024-01-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praktyki stosowania oraz przedłużania przez sądy tymczasowego aresztowania.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7014.12.2023
Data sprawy:
2024-01-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Zdrowia w sprawie przedłużenia prawa do świadczenia usług psychologicznych dla psychologów z Ukrainy.
Adresat:
Minister Edukacji
Sygnatura:
XI.813.18.2021
Data sprawy:
2024-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego zasad finansowania i realizacji prawa mniejszości niemieckiej do nauczania własnego języka i nauki w tym języku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.595.2014
Data sprawy:
2024-01-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego materialnego, polegającego na zastosowaniu przepisu k.k. mimo braku ustawowych przesłanek do przyjęcia, że skazany popełnił zarzucany mu czyn w warunkach powrotu do przestępstwa, określonych w tym przepisie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.770.2023
Data sprawy:
2024-01-04
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję dotyczącą kosztów związanych ze sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.7033.60.2022
Data sprawy:
2024-01-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji w sprawie skutecznej walki z dezinformacją.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
III.7040.9.2016
Data sprawy:
2024-01-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie dostępu do służby publicznej oraz funkcjonowania korpusu służby cywilnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.524.2022
Data sprawy:
2023-12-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez ukaranie obwinionego za wykroczenie, mimo że jego zachowanie nie było już zabronione pod groźbą kary w dacie orzekania.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.710.2022
Data sprawy:
2023-12-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa materialnego, poprzez wydanie orzeczenia stwierdzającego winę w sytuacji, gdy zachowanie obwinionego nie było już penalizowane w dacie orzekania przez Sąd Rejonowy.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.65.2023
Data sprawy:
2023-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wliczania do stażu pracy okresów prowadzenia działalności gospodarczej i okresów pracy świadczonej na podstawie umów cywilnoprawnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.543.249.2021
Data sprawy:
2023-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stosowania przez polską Straż Graniczną tzw. pushbacków.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.586.2023
Data sprawy:
2023-12-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie orzeczenia wobec skazanego środka karnego w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, w sytuacji, gdy zachowanie skazanego nie wypełniło znamion wymienionego przestępstwa.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.510.2.2023
Data sprawy:
2023-12-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego błędne zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany oskarżonemu nie wyczerpywał znamion tego przestępstwa.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.421.2021
Data sprawy:
2023-11-29
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zarzucił rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, poprzez zmianę wyroku Sądu Rejonowego na niekorzyść wskutek dokonania zmiany opisu obu czynów przypisanych skazanemu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.223.2019
Data sprawy:
2023-11-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa karnego materialnego, mogącego mieć istotny wpływ na treść orzeczenia, poprzez orzeczenie wobec oskarżonego środka karnego w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.816.27.2022
Data sprawy:
2023-11-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi na decyzję SKO o utrzymaniu w mocy decyzji Kierownika GOPS orzekającej o odmowie przyznania dodatku węglowego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7204.12.2023
Data sprawy:
2023-11-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienia uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu korzystania z plaży, kąpielisk strzeżonych oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.759.2015
Data sprawy:
2023-11-22
Opis sprawy:
Kasacja od prawomocnego wyroku w części dotyczącej nadzoru kuratora.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.503.2019
Data sprawy:
2023-11-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji, gdy wina obwinionego oraz okoliczności popełnienia zarzuconego czynu budziły wątpliwości.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.98.2023
Data sprawy:
2023-11-20
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego bezczynność Prezydenta Miasta polegającą na niezałatwieniu w ustawowym terminie wniosku o umorzenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w miejskiej strefie płatnego parkowania.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.451.2023
Data sprawy:
2023-11-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na niesłusznym przyjęciu, że wina i okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu nie budziły wątpliwości.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.437.2023
Data sprawy:
2023-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie procedury zabezpieczenia monitoringu na wniosek osadzonego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.715.2018
Data sprawy:
2023-11-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nałożenia na oskarżonego obowiązku naprawienia szkody obejmującego roszczenia, o których wcześniej prawomocnie rozstrzygnięto wyrokami Sądów Okręgowych, skutkiem czego obowiązku naprawienia szkody na oskarżonego nie można było orzec.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.72.2023
Data sprawy:
2023-11-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.61.2023
Data sprawy:
2023-11-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia prawa procesowego, poprzez dokonanie wadliwej kontroli instancyjnej zarzutu, podniesionego w apelacji obrońcy oskarżonej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1095.2021
Data sprawy:
2023-11-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie błędnego ustalenia daty przedawnienia karalności czynu przypisanego obwinionemu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1033.2022
Data sprawy:
2023-10-31
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji, gdy wina obwinionego oraz okoliczności popełnienia zarzuconego czynu budziły wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1175.2022
Data sprawy:
2023-10-31
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa materialnego, polegającego na uwzględnieniu wniosku o orzeczenie wobec oskarżonego postulowanych przez prokuratora zakazów.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.247.2023
Data sprawy:
2023-10-31
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w części dotyczącej stwierdzenia nabycia spadku.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
BPK.7213.1.2023
Data sprawy:
2023-10-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego dla obywatelki Ukrainy (po decyzji SKO).
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.671.2023
Data sprawy:
2023-10-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie objęcia zaskarżonym wyrokiem łącznym skazania, wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego, w sytuacji, gdy wymieniony wyrok nie został ujawniony w toku postępowania o wyrok łączny, a więc nie stanowił dowodu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.807.2023
Data sprawy:
2023-10-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1144.2016
Data sprawy:
2023-10-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa procesowego, poprzez uwzględnienie wadliwego wniosku oskarżonego o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego i wydanie tegoż wyroku skazującego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.197.2017
Data sprawy:
2023-10-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego procesowego, polegającego na uwzględnieniu przez Sąd sprzecznego z wymogami prawa wniosku prokuratora o skazanie oskarżonego bez przeprowadzenia rozprawy i wydaniu wyroku zgodnego z tym wnioskiem.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.962.2021
Data sprawy:
2023-10-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.501.165.2023
Data sprawy:
2023-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji w sprawie zabezpieczenia przed cyberatakiem danych dotyczących obywateli dostępnych w aplikacjach rządowych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.361.2023
Data sprawy:
2023-10-03
Opis sprawy:
Kasacja na korzyść, w części dotyczącej skazania za przestępstwo z art. 233 § 1a k.k. w sytuacji, gdy działanie oskarżonego nie wyczerpywało ustawowych znamion tego występku.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.501.145.2023
Data sprawy:
2023-09-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie wątpliwości co do prawidłowej wykładni przepisów ustawy o pomocy społecznej w odniesieniu do uczestników klubu samopomocy „Senior+”.
Adresat:
Pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy
Sygnatura:
VII.7014.12.2023
Data sprawy:
2023-09-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy w sprawie przedłużenia prawa do świadczenia usług psychologicznych dla psychologów z Ukrainy.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.571.14.2023
Data sprawy:
2023-09-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności upublicznienia raportu CPT z wizyty w Polsce w 2022 r.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
BPK.7210.1.2023
Data sprawy:
2023-09-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi na uchwałę rady miasta w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.6.2023
Data sprawy:
2023-09-04
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej - Deklarację w sprawie powstrzymania ideologii "LGBT" przez wspólnotę samorządową.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.9.2023
Data sprawy:
2023-09-04
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Powiatu w sprawie powstrzymania ideologii "LGBT" przez wspólnotę samorządową.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.7.2023
Data sprawy:
2023-09-04
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy w sprawie podjęcia deklaracji w sprawie powstrzymania ideologii "LGBT" przez wspólnotę samorządową.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.8.2023
Data sprawy:
2023-09-04
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy w sprawie powstrzymania ideologii "LGBT" przez wspólnotę samorządową.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.472.2023
Data sprawy:
2023-09-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego materialnego, poprzez niezasadne przypisanie skazanemu popełnienia przestępstwa kwalifikowanego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.306.2023
Data sprawy:
2023-08-30
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia Kodeksu karnego, polegającego na połączeniu jednostkowych kar pozbawienia wolności orzeczonych w kilku sprawach przed Sądami Rejonowymi.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.88.2023
Data sprawy:
2023-08-29
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia prawa materialnego, polegającego na jego błędnym zastosowaniu i przypisaniu skazanej odpowiedzialności za występki, podczas gdy jej zachowanie nie wyczerpało wszystkich znamion czynu zabronionego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.399.2023
Data sprawy:
2023-08-29
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyny przypisane ukaranej nie wyczerpywały znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.5.2023
Data sprawy:
2023-08-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej - "Oświadczenie w sprawie wprowadzenia do wspólnot samorządowych ideologii LGBT".
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7204.9.2023
Data sprawy:
2023-08-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie regulaminu Gminnego Centrum Rekreacji, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad korzystania z Gminnego Centrum Rekreacji.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.503.1.2023
Data sprawy:
2023-08-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie uchylenia decyzji Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dotyczącej pełnienia przez aplikanta funkcji komendanta chorągwi harcerskiej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.836.2021
Data sprawy:
2023-08-16
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego, polegającego na uznaniu, że przypisany oskarżonemu czyn wyczerpywał ustawowe znamiona tego przestępstwa, podczas gdy działał on w ramach swobody wypowiedzi.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7043.208.2023
Data sprawy:
2023-08-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad ustalania i wypłaty należnego świadczenia pieniężnego dla żołnierzy rezerwy pasywnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.622.2021
Data sprawy:
2023-08-04
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.505.2021
Data sprawy:
2023-08-04
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.318.2023
Data sprawy:
2023-08-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa materialnego, poprzez utrzymanie w mocy wyroku Sądu I instancji, w sytuacji, gdy zachowanie obwinionego nie było już penalizowane w dacie orzekania.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.801.2022
Data sprawy:
2023-07-26
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie kredytu we frankach szwajcarskich.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.807.2022
Data sprawy:
2023-07-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie prawomocnego wyroku w sprawie noszenia maseczki podczas pandemii Covid-19.
Adresat:
Pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy
Sygnatura:
III.7065.150.2023
Data sprawy:
2023-07-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy w sprawie trudnej sytuacji bytowej osób wymagających szczególnego wsparcia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.561.15.2023
Data sprawy:
2023-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nowelizacji ustawy o notariacie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1119.2018
Data sprawy:
2023-07-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie prawomocnego wyroku w przedmiocie odmowy przyjęcia apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.115.2023
Data sprawy:
2023-07-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie prawomocnego wyroku w przedmiocie prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.432.2023
Data sprawy:
2023-07-13
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie uchylenia decyzji o wydaniu prawa jazdy.
Adresat:
Rzecznik Praw Pacjenta
Sygnatura:
VII.5001.6.2023
Data sprawy:
2023-07-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie przesłanki aborcyjnej takiej jak zagrożenie dla zdrowia psychicznego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.2.2023
Data sprawy:
2023-07-10
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy w sprawie powstrzymania ideologii "LGBT".
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.540.52.2023
Data sprawy:
2023-07-03
Opis sprawy:
Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemce zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.720.2021
Data sprawy:
2023-06-21
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku zaocznego Sądu Okręgowego w sprawie z powództwa banku o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.507.2023
Data sprawy:
2023-06-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa karnego materialnego, mogącego mieć istotny wpływ na treść orzeczenia, poprzez orzeczenie wobec oskarżonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych mimo, że nie został on uznany winnym występku polegającego na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.145.2023
Data sprawy:
2023-06-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia przepisów prawa materialnego, mającego istotny wpływ na treść orzeczenia, polegającego na wymierzeniu kary łącznej w wymiarze przewyższającym sumę kar jednostkowych wymierzonych za poszczególne przestępstwa.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.362.2023
Data sprawy:
2023-06-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa procesowego, polegającego na niewyjaśnieniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy, dotyczących poprzedniej karalności oskarżonego, a w konsekwencji błędnym określeniu przypisanego oskarżonemu czynu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.138.2023
Data sprawy:
2023-06-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącej obrazy prawa procesowego, polegającej na naruszeniu przez sąd właściwości funkcjonalnej, poprzez rozpoznanie zażalenia obrońcy na postanowienie wskazanego Sądu, mimo braku wystąpienia okoliczności, o jakich mowa w przepisach k.p.k., co stanowi bezwzględną przyczynę uchylenia orzeczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.896.2019
Data sprawy:
2023-06-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.188.2022
Data sprawy:
2023-06-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa materialnego, poprzez utrzymanie w mocy orzeczenia Sądu I instancji orzekającego ukaranie obwinionego za wykroczenie, choć zachowanie to nie było już penalizowane w dacie orzekania przez Sąd II instancji.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.37.2022
Data sprawy:
2023-05-23
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego, poprzez ukaranie obwinionego za czyn podlegający penalizacji w czasie jego popełnienia, choć zachowanie to nie było już penalizowane w dacie orzekania przez Sąd I instancji.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.102.2023
Data sprawy:
2023-05-23
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na przyjęciu, że wina i okoliczności czynu przypisanego obwinionej nie budzą wątpliwości.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7043.55.2023
Data sprawy:
2023-05-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie kosztów dojazdu na ćwiczenia rezerwy pasywne.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.7000.75.2023
Data sprawy:
2023-05-17
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania, zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego wydanym w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7204.62.2022
Data sprawy:
2023-05-10
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienia regulaminu tężni solankowej stanowiącego załącznik do uchwały rady miasta w sprawie regulaminów określających zasady i tryb korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.763.2022
Data sprawy:
2023-04-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na tym, że Sąd II instancji rozpoznając apelacje oskarżonego oraz jego obrońcy, niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów, utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe orzeczenie Sądu I instancji.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.543.1.2023
Data sprawy:
2023-04-26
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozporządzenie porządkowe Wojewody Podlaskiego w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w strefie nadgranicznej przyległej do zewnętrznej granicy państwowej na terenie województwa podlaskiego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.394.2022
Data sprawy:
2023-04-26
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku WSA w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobie niepełnosprawnej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.7035.1.2023
Data sprawy:
2023-04-25
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję odmowną w sprawie przyznania zapomogi studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.501.60.2023
Data sprawy:
2023-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności rozwiązań prawnych w zakresie funkcjonowania publicznych rejestrów.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.285.2019
Data sprawy:
2023-04-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, tj. art. 93 § 2 k.p.w., polegające na przyjęciu, że okoliczności przypisanych ukaranym czynów i ich wina nie budzą wątpliwości.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.715.61.2022
Data sprawy:
2023-04-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie skargi miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, stwierdzające nieważność zarządzenia prezydenta miasta w sprawie powołania dyrektora teatru.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.279.2019
Data sprawy:
2023-04-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przepisów prawa procesowego, w związku z przyjęciem, że w świetle zebranych dowodów, wyjaśnienia obwinionej oraz okoliczności popełnienia zarzucanych jej wykroczeń nie budzą wątpliwości, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie zarówno wina jak i okoliczności czynów zarzuconych obwinionej budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.501.58.2020
Data sprawy:
2023-04-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Finansów w sprawie powszechnego dostępu do danych osobowych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.280.2019
Data sprawy:
2023-04-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na przyjęciu, że okoliczności przypisanych ukaranemu czynów i jego wina nie budzą wątpliwości, co w konsekwencji doprowadziło do wydania wyroku nakazowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.282.2019
Data sprawy:
2023-04-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na przyjęciu, że okoliczności przypisanych ukaranemu czynów i jego wina nie budzą wątpliwości, co w konsekwencji doprowadziło do wydania wyroku nakazowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.754.2022
Data sprawy:
2023-04-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego materialnego, polegającego na jego błędnym zastosowaniu i przypisaniu oskarżonemu odpowiedzialności za występki, podczas gdy zachowanie oskarżonego nie wyczerpało wszystkich znamion czynów zabronionych tym przepisem.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.281.2019
Data sprawy:
2023-04-11
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na przyjęciu, że okoliczności przypisanych ukaranemu czynów i jego wina nie budzą wątpliwości, co w konsekwencji doprowadziło do wydania wyroku nakazowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.283.2019
Data sprawy:
2023-04-11
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na przyjęciu, że okoliczności popełnienia przypisanych ukaranej czynów i jej wina nie budzą wątpliwości, co w konsekwencji doprowadziło do wydania wyroku nakazowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.284.2019
Data sprawy:
2023-04-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na przyjęciu, że okoliczności przypisanego ukaranej czynu i jej wina nie budzą wątpliwości, co w konsekwencji doprowadziło do wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzuconego obwinionej budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.276.2019
Data sprawy:
2023-04-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na przyjęciu, że okoliczności przypisanego ukaranej czynu i jej wina nie budzą wątpliwości, co w konsekwencji doprowadziło do wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzuconego obwinionej budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.3.2023
Data sprawy:
2023-04-04
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Rady Miasta w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta, ustalenia stawek opłat za postój w tej strefie oraz sposobu pobierania opłat.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.278.2019
Data sprawy:
2023-03-31
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na przyjęciu, że okoliczności przypisanego ukaranej czynu i jej wina nie budzą wątpliwości, co w konsekwencji doprowadziło do wydania wyroku nakazowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.116.2022
Data sprawy:
2023-03-31
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, że czyn przypisany obwinionemu wyczerpuje znamiona wykroczenia.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.542.2022
Data sprawy:
2023-03-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.83.2023
Data sprawy:
2023-03-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7204.11.2023
Data sprawy:
2023-03-27
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ostateczną decyzję Burmistrza S. w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.534.24.2022
Data sprawy:
2023-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nowelizacji ustawy o aktach stanu cywilnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.782.2019
Data sprawy:
2023-03-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na pogorszeniu sytuacji procesowej oskarżonego.
Adresat:
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Sygnatura:
II.510.27.2023
Data sprawy:
2023-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o rybactwie śródlądowym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.7216.1.2023
Data sprawy:
2023-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków pożyczek udzielanych sędziom i prokuratorom.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.735.2021
Data sprawy:
2023-03-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby usunięcia z porządku prawnego art. 15zzr1 uCovid.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1004.2022
Data sprawy:
2023-03-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mogącego mieć istotny wpływ na treść wyroku naruszenie prawa procesowego, polegającego na przyjęciu, że okoliczności popełnienia przez oskarżonego zarzuconego mu występku nie budzą wątpliwości.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
VII.511.16.2023
Data sprawy:
2023-03-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie uchylenia postanowienia Sądu Rejonowego dotyczącego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.534.41.2023
Data sprawy:
2023-03-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie braku możliwości umówienia się na wizytę w konsulatach, z uwagi na wadliwe funkcjonowanie systemu e-Konsulat.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.501.33.2023
Data sprawy:
2023-03-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie umożliwienia skorzystania z przerwy na karmienie dziecka w trakcie egzaminu radcowskiego/adwokackiego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.22.2022
Data sprawy:
2023-03-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa materialnego, poprzez ukaranie obwinionego za czyn podlegający penalizacji w czasie jego popełnienia, choć zachowanie to nie było już penalizowane w dacie orzekania przez Sąd I instancji.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.954.2022
Data sprawy:
2023-03-09
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego wpływu lockdownu z powodu wybuchu pandemii na terminy podatkowe.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.595.2022
Data sprawy:
2023-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia przepisów prawa materialnego, polegającego na orzeczeniu przepadku dowodów rzeczowych, które stanowią materiał dowodowy w sprawie prowadzonej pod inną sygnaturą.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.519.899.2022
Data sprawy:
2023-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa procesowego, polegające na nierozpoznaniu zarzutów podniesionych w zażaleniu pełnomocnika procesowego pokrzywdzonego i odrębnym zażaleniu pokrzywdzonego, co skutkowało przeprowadzeniem nieprawidłowej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1145.2022
Data sprawy:
2023-03-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mogącego mieć istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów postępowania, poprzez nieuwzględnienie wniosku pozbawionego wolności o sprowadzenie go na rozprawę sądu odwoławczego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.165.2023
Data sprawy:
2023-03-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, poprzez błędne uznanie, że nastąpiło prawidłowe doręczenie oskarżonemu zawiadomienia o terminie rozprawy, co uniemożliwiło oskarżonemu realizację przysługującego mu prawa do obrony.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7214.40.2022
Data sprawy:
2023-03-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zapewnienia osobom eksmitowanym ochrony przed eksmisją "na bruk".
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.138.2023
Data sprawy:
2023-02-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa procesowego, polegającego na ukaraniu obwinionego za wykroczenie, pomimo tego, że postępowanie co do tego samego czynu zostało wobec ukaranego wcześniej prawomocnie zakończone.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
XI.801.7.2022
Data sprawy:
2023-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie dopuszczenia do szkolenia lotniczego w Rzeczypospolitej Polskiej rezydentów długoterminowych UE.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.536.2022
Data sprawy:
2023-02-15
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sytuacji, gdy w obrocie prawnym funkcjonują dwa prawomocne postanowienia stwierdzające nabycie spadku po tej samej osobie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.519.2021
Data sprawy:
2023-02-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7004.5.2023
Data sprawy:
2023-02-06
Opis sprawy:
Pytanie prawne do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące wykładni art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.3.2023
Data sprawy:
2023-02-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na wymierzeniu kary grzywny w wymiarze wyższym niż limitowany w przepisach.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1146.2022
Data sprawy:
2023-01-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia przepisów prawa procesowego, to jest art. 502 § 1 k.p.k., z uwagi na wymierzenie skazanemu kary łącznej grzywny, w wymiarze przekraczającym wysokość tej kary, wskazaną w przytoczonym przepisie.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.7000.293.2022
Data sprawy:
2023-01-26
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.612.2.2022
Data sprawy:
2023-01-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przewodniczących komisji sejmowych i senackich w sprawie przepisów Prawa o stowarzyszeniach wprowadzających ograniczenia w przeprowadzaniu wyborów w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.561.20.2022
Data sprawy:
2023-01-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy prawo o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych w zakresie, w jakim pozwalają na odroczenie aplikacji z uwagi na urodzenie dziecka.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.30.2018
Data sprawy:
2023-01-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa materialnego, poprzez umorzenie postępowania wobec oskarżonego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.805.2020
Data sprawy:
2023-01-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na uwzględnieniu wadliwie sformułowanego wniosku prokuratora i skazaniu oskarżonego bez przeprowadzenia rozprawy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1330.2021
Data sprawy:
2022-12-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa materialnego, polegającego na jego błędnym zastosowaniu w sytuacji, gdy działanie przypisane oskarżonemu nie wyczerpało znamion wskazanego występku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.481.2021
Data sprawy:
2022-12-22
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w sprawie egzekucyjnej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7203.21.2019
Data sprawy:
2022-12-21
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.612.31.2022
Data sprawy:
2022-12-21
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Koła Gospodyń Wiejskich na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu pomocy finansowej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.612.30.2022
Data sprawy:
2022-12-21
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Koła Gospodyń Wiejskich na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu pomocy finansowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.818.2022
Data sprawy:
2022-12-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa materialnego, poprzez jego niezastosowanie i orzeczenie wobec oskarżonego środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.481.2022
Data sprawy:
2022-12-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1015.2022
Data sprawy:
2022-12-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenie prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranym nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.940.2017
Data sprawy:
2022-12-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez skazanie oskarżonej za czyn określony w art. 278 § 1 k.k. mimo, że brak było w jej działaniu znamion tego występku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.924.2021
Data sprawy:
2022-12-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, poprzez zaniechanie przez Sąd odwoławczy należytego rozważenia i zbyt ogólnikowe ustosunkowanie się w uzasadnieniu wyroku do podniesionych w apelacji zarzutów.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.565.9.2021
Data sprawy:
2022-11-30
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję GIS utrzymującą w mocy decyzję PWIS odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wymierzającej administracyjną karę pieniężną za naruszenie zakazu przemieszczania się.
Adresat:
Minister Rozwoju i Technologii
Sygnatura:
XI.815.4.2022
Data sprawy:
2022-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie pilnej potrzeby implementacji Europejskiego Aktu o Dostępności.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.565.11.2021
Data sprawy:
2022-11-29
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego utrzymującą w mocy decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wymierzającej administracyjną karę pieniężną za naruszenie zakazu przemieszczania się.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.69.2022
Data sprawy:
2022-11-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów związanych z rozprawą zdalną w sytuacji, gdy strona postępowania mieszka poza granicami RP.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.167.2022
Data sprawy:
2022-11-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienia regulaminu strefy płatnego parkowania stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia: strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.953.2022
Data sprawy:
2022-11-16
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności orzeczniczych odnośnie sposobu dokumentowania otrzymania darowizny gotówkowej przy zwolnieniu podatkowym dla osób najbliższych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.694.2022
Data sprawy:
2022-11-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na przyjęciu, że okoliczności przypisanego ukaranemu czynu i jego wina nie budzą wątpliwości, podczas gdy zarówno wina jak i okoliczności popełnienia czynu zarzucanego obwinionemu budziły wątpliwości.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
VII.564.28.2022
Data sprawy:
2022-11-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konieczności uregulowania działalności związanej z wydawaniem prasy lokalnej przez jednostki samorządu terytorialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.963.2022
Data sprawy:
2022-11-04
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa materialnego, polegającego na przypisaniu oskarżonemu popełnienia zarzucanego czynu, mimo braku w jego działaniu znamion przestępstwa, co miało istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.317.2022
Data sprawy:
2022-10-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa karnego procesowego, polegającego na uwzględnieniu wniosku prokuratora o orzeczenie wobec oskarżonego kary ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.216.2016
Data sprawy:
2022-10-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącej obrazy prawa procesowego, polegającej na przeprowadzeniu wadliwej, niepełnej kontroli odwoławczej orzeczenia pierwszoinstancyjnego, skutkującej utrzymaniem w mocy przez sąd ad quem rozstrzygnięcia o wymierzeniu skazanemu kary grzywny.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.988.2021
Data sprawy:
2022-10-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa materialnego, poprzez wymierzenie wobec oskarżonego kar cząstkowych w zawyżonym wymiarze.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.447.2017
Data sprawy:
2022-10-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany skazanemu nie wyczerpuje znamion przestępstwa poplecznictwa.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
V.510.239.2019
Data sprawy:
2022-10-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym od wyroku Sądu Okręgowego w części oddalającej powództwo powodowych konsumentów o zapłatę.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
V.511.833.2022
Data sprawy:
2022-10-18
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie z powództwa Spółki o zapłatę.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.543.282.2022
Data sprawy:
2022-10-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie waloryzacji wysokości świadczenia pieniężnego dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.391.2022
Data sprawy:
2022-10-13
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz z wnioskiem o przywrócenie terminu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.424.2022
Data sprawy:
2022-10-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa karnego procesowego, polegającego na skazaniu oskarżonego pomimo tego, że postępowanie karne co do tego samego czynu zostało wobec skazanego już wcześniej prawomocnie zakończone wyrokiem sądu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.294.2021
Data sprawy:
2022-10-04
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego dotyczącego stwierdzenia nabycia spadku.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.7036.31.2021
Data sprawy:
2022-09-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi dotyczącej obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dziecku z niepełnosprawnością.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.7000.184.2022
Data sprawy:
2022-09-27
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego stwierdzającym nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.194.2022
Data sprawy:
2022-09-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1309.2021
Data sprawy:
2022-09-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść postanowienia naruszenia przepisów postępowania, poprzez ich zastosowanie na skutek błędnego uznania, iż kasacja pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej na niekorzyść od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego została wniesiona po terminie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.681.2019
Data sprawy:
2022-09-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez umorzenie postępowania wobec oskarżonego, pomimo iż jego przynależność do wspólnoty religijnej nie wyczerpywało znamion występku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.795.2022
Data sprawy:
2022-09-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisu prawa materialnego, co skutkowało bezpodstawnym umorzeniem postępowania w sprawie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.186.2022
Data sprawy:
2022-09-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego materialnego, polegającego na niezasadnym uznaniu przez Sąd II instancji, że przypisany oskarżonemu czyn wyczerpywał ustawowe znamiona wymienionego przepisu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.752.2021
Data sprawy:
2022-09-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany oskarżonemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1092.2021
Data sprawy:
2022-08-29
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego, polegającego na zobowiązaniu oskarżonego do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego, w sytuacji, gdy szkoda ta została naprawiona przed wydaniem wyroku.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.62.2022
Data sprawy:
2022-08-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia dotyczące braku dostępu do leku Alfadiol.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.172.2022
Data sprawy:
2022-08-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.7202.9.2020
Data sprawy:
2022-08-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.285.2020
Data sprawy:
2022-08-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego materialnego, polegającego na uznaniu, że przypisany oskarżonemu czyn wyczerpywał ustawowe znamiona tego przestępstwa.
Adresat:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sygnatura:
V.7204.29.2022
Data sprawy:
2022-08-02
Opis sprawy:
Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.781.2021
Data sprawy:
2022-07-29
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany ukaranej nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
XI.7061.42.2022
Data sprawy:
2022-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie konieczności zwiększenia dofinansowania uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej ze środków PFRON.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
BPK.7201.1.2022
Data sprawy:
2022-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku podstawy prawnej do wydawania zezwoleń dla nowych kierowców pojazdów ochotniczych straży pożarnych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.571.2019
Data sprawy:
2022-07-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść postanowienia naruszenia przepisu tzw. ustawy lutowej.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7043.92.2022
Data sprawy:
2022-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie procedury wypłat świadczenia rekompensującego utracone zarobki, w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi w 2022 roku.
Adresat:
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Sygnatura:
WZF.511.1.2022
Data sprawy:
2022-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie wykorzystywania i zabezpieczenia informacji niejawnych w postępowaniu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.329.2019
Data sprawy:
2022-07-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącej i mogącej mieć istotny wpływ na treść wyroku obrazy prawa procesowego, polegającej na przeprowadzeniu rozprawy pod nieobecność oskarżonego, w sytuacji, gdy nie został on prawidłowo powiadomiony o jej terminie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1454.2019
Data sprawy:
2022-07-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa procesowego, polegającego na przyjęciu, że okoliczności przypisanego ukaranemu czynu i jego wina nie budzą wątpliwości, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.957.2015
Data sprawy:
2022-07-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na braku oparcia orzeczenia o całokształt ujawnionych w sprawie okoliczności i należytego wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1264.2021
Data sprawy:
2022-07-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mogącego mieć istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa, polegającego na uwzględnieniu wniosku prokuratora o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego, pomimo że okoliczności dotyczące czasu popełnienia zarzuconego przestępstwa budziły wątpliwości.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.193.2022
Data sprawy:
2022-07-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie wpisania danych osoby nieletniej do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.245.2022
Data sprawy:
2022-07-06
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w odnośnie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia kwarantanny.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7016.42.2022
Data sprawy:
2022-07-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce.
Adresat:
Pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy
Sygnatura:
XI.543.236.2022
Data sprawy:
2022-07-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy w sprawie nowych form zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy.
Adresat:
Pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy
Sygnatura:
BPK.543.170.2022
Data sprawy:
2022-07-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy w sprawie luki w specustawie dotyczącej obywateli Ukrainy, posiadających również obywatelstwo polskie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.986.2016
Data sprawy:
2022-06-29
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, polegającego na uznaniu, że brak uiszczenia przez skazanego wpłaty stanowi uchylanie się od wykonania nałożonego obowiązku, co skutkowało bezpodstawnym zarządzeniem wykonania kary wobec skazanego.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
XI.813.1.2021
Data sprawy:
2022-06-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie braku możliwości podjęcia nauki kolejnego zawodu z szkole branżowej z uwagi na reformę systemu oświaty.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.718.2022
Data sprawy:
2022-06-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Finansów w spawie nierespektowania praw spadkobierców do skorzystania przez nich z ulg i zwolnień podatkowych przez organy podatkowe.
Adresat:
Komendant Placówki Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.543.46.2022
Data sprawy:
2022-06-27
Opis sprawy:
Wniosek do Komendanta Straży Granicznej o wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.89.2022
Data sprawy:
2022-06-27
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna na postanowienie Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1178.2020
Data sprawy:
2022-06-23
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na niewłaściwym przeprowadzeniu kontroli apelacyjnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.558.2022
Data sprawy:
2022-06-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisu ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.543.249.2021
Data sprawy:
2022-06-20
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Komendanta Placówki Straży Granicznej o opuszczeniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Komendant Placówki Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.541.7.2022
Data sprawy:
2022-06-15
Opis sprawy:
Wniosek do Komendanta Placówki Straży Granicznej o wszczęcie postępowania administracyjnego o udzielenie cudzoziemcowi zgody na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.7000.42.2022
Data sprawy:
2022-06-13
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego o stwierdzeniu nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.7000.44.2021
Data sprawy:
2022-06-13
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.7037.241.2020
Data sprawy:
2022-06-08
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa organu prowadzącego Niepubliczne Przedszkole przeciwko Miastu.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.565.26.2021
Data sprawy:
2022-06-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego utrzymującą w mocy decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania się.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.492.2022
Data sprawy:
2022-05-31
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego procesowego, polegającego na uwzględnieniu wniosku prokuratora o wydanie wyroku skazującego, bez przeprowadzania postępowania dowodowego.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.57.2022
Data sprawy:
2022-05-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie o wyłączenie zamieszczenia danych nieletniego w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.352.2022
Data sprawy:
2022-05-31
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane i zwrocie świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.240.2022
Data sprawy:
2022-05-30
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, odrzucające skargę "na decyzję" Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie "nałożenia kwarantanny".
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.238.2022
Data sprawy:
2022-05-30
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odrzucające skargę "na decyzję" Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie "nałożenia kwarantanny".
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.172.2022
Data sprawy:
2022-05-30
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego utrzymującą w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.388.2022
Data sprawy:
2022-05-25
Opis sprawy:
głoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej od wyroku WSA oddalającego skargę na postanowienie Dyrektora IAS odnośnie wysokości zobowiązania w podatku od spadków i darowizn.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.467.2022
Data sprawy:
2022-05-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez umorzenie na mocy ustawy o amnestii postępowania karnego wobec podejrzanego o popełnienie czynu określonego w tym przepisie, mimo że brak było w jego działaniu znamion tego występku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.564.2019
Data sprawy:
2022-05-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez umorzenie na mocy ustawy o amnestii postępowania karnego wobec podejrzanego o popełnienie czynu określonego w tym przepisie, mimo że brak było w jego działaniu znamion tego występku.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.917.2021
Data sprawy:
2022-05-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję GIS o utrzymaniu w mocy decyzji tego organu odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji PWIS oraz poprzedzającej ją decyzji PPIS.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
WZF.7060.77.2022
Data sprawy:
2022-05-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA o ponownym ustaleniu emerytury oraz o ponownym ustaleniu renty inwalidzkiej.
Adresat:
Pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy
Sygnatura:
III.7065.87.2022
Data sprawy:
2022-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy w sprawie zasad wypłacania świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.454.2022
Data sprawy:
2022-05-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisu prawa materialnego, polegającego na braku orzeczenia wobec oskarżonego środka karnego w postaci świadczenia pieniężnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.651.2021
Data sprawy:
2022-05-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, poprzez dokonanie wadliwej kontroli instancyjnej zarzutów podniesionych w zażaleniu obrońcy skazanego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.533.2021
Data sprawy:
2022-05-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na tym, że Sąd II instancji rozpoznając apelacje prokuratora oraz obrońcy nie wyszedł poza granice zaskarżenia i podniesionych zarzutów.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.293.2021
Data sprawy:
2022-05-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, poprzez przeprowadzenie wadliwej kontroli odwoławczej i nienależyte rozpoznanie podniesionego przez skazaną w zażaleniu zarzutu naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
WZF.7060.91.2021
Data sprawy:
2022-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Finansów w sprawie uprawnień do zaopatrzenia emerytalnego pracowników urzędów kontroli skarbowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1064.2020
Data sprawy:
2022-04-29
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisu prawa karnego materialnego, polegającego na orzeczeniu wobec oskarżonego kary łącznej pozbawienia wolności w rozmiarze wyższym od sumy podlegających łączeniu kar jednostkowych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.307.2022
Data sprawy:
2022-04-29
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisu prawa karnego materialnego, polegającego na orzeczeniu wobec oskarżonego kary łącznej ograniczenia wolności w wymiarze dwóch lat i ośmiu miesięcy, w sytuacji gdy przywołany przepis ustawy karnej dopuszcza orzeczenie kary łącznej ograniczenia wolności w wymiarze nieprzekraczającym dwóch lat.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.64.2019
Data sprawy:
2022-04-29
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia przepisów postępowania, stanowiącego bezwzględną przyczynę odwoławczą.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.574.2021
Data sprawy:
2022-04-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.824.2021
Data sprawy:
2022-04-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, poprzez dokonanie wadliwej kontroli instancyjnej zarzutów, podniesionych w apelacji obwinionego i w konsekwencji utrzymanie w mocy wyroku obarczonego rażącym naruszeniem prawa materialnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.4.2020
Data sprawy:
2022-04-22
Opis sprawy:
Przedstawienie stanowiska procesowego dotyczącego zmiany treści zaskarżonej uchwały Sejmiku Województwa.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.24.2021
Data sprawy:
2022-04-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa materialnego polegającego na jego błędnym zastosowaniu w sytuacji, gdy działanie przypisane obwinionemu nie wyczerpywało znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.573.2019
Data sprawy:
2022-04-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez umorzenie postępowania wobec oskarżonego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.240.2020
Data sprawy:
2022-04-13
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie dotyczącej umorzenia zadłużenia z tytułu wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.243.2021
Data sprawy:
2022-04-08
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje organów Inspekcji Sanitarnej w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.145.2022
Data sprawy:
2022-04-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego procesowego, polegającego na zaniechaniu dokonania przez Sąd II instancji wszechstronnej kontroli odwoławczej, wskutek czego doszło do utrzymania w mocy rażąco niesprawiedliwego postanowienia Sądu I instancji.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.372.2020
Data sprawy:
2022-04-06
Opis sprawy:
Pytanie prawne do Sądu Najwyższego w sprawie aktualnych rozbieżności w orzecznictwie dotyczących charakteru prawnego umowy przekazania gospodarstwa rolnego następcy.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.18.2022
Data sprawy:
2022-04-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.543.10.2022
Data sprawy:
2022-03-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na czynność materialno-techniczną podjętą przez komendanta Placówki SG i działających z jego upoważnienia funkcjonariuszy Straży Granicznej, polegającą na zawróceniu do linii granicy państwowej obywateli Iraku wraz z małoletnimi dziećmi.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.543.10.2022
Data sprawy:
2022-03-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na czynność materialno-techniczną podjętą przez komendanta Placówki SG i działających z jego upoważnienia funkcjonariuszy Straży Granicznej, polegającą na zawróceniu do linii granicy państwowej obywatela Iraku.
Adresat:
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1642.2020
Data sprawy:
2022-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przywrócenia możliwości odbywania widzeń w jednostkach penitencjarnych. Rzecznik Praw Obywatelskich w dotychczasowej korespondencji z Dyrekcją Służby Więziennej wielokrotnie zapewniał, iż rozumie wyzwania stojące przed Służbą Więzienną związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego osadzonym, osobom odwiedzającym, funkcjonariuszom oraz pracownikom SW. Dostrzega też, iż przyjęte rozwiązania przyniosły rezultaty w postaci braku dużych ognisk zachorowań i znacznego odsetka osób zaszczepionych wśród osadzonych
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.427.2021
Data sprawy:
2022-03-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa karnego procesowego, polegającego na skazaniu obwinionego za przestępstwo, pomimo tego, że postępowanie karne co do tego samego czynu zostało wobec skazanego już wcześniej prawomocnie zakończone wyrokiem.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.512.42.2022
Data sprawy:
2022-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie utrzymującego się zakazu eksmisji w czasie pandemii.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.243.2021
Data sprawy:
2022-03-16
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o odmowie umorzenia kar administracyjnych za naruszenie obowiązku kwarantanny.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.5.2022
Data sprawy:
2022-03-15
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania przed Sądem Rejonowym w sprawie o nabycie spadku.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.520.14.2021
Data sprawy:
2022-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie obowiązku prowadzenia jawnego rejestru umów, zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.224.2021
Data sprawy:
2022-03-10
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepisy Regulaminu Strefy Zamieszkania Stare Miasto w zakresie zasad korzystania z tej strefy oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.139.2021
Data sprawy:
2022-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.135.2021
Data sprawy:
2022-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.140.2021
Data sprawy:
2022-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.137.2021
Data sprawy:
2022-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionej nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.134.2021
Data sprawy:
2022-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.138.2021
Data sprawy:
2022-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.136.2021
Data sprawy:
2022-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.260.2021
Data sprawy:
2022-03-04
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.811.1.2022
Data sprawy:
2022-03-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie konieczności udzielania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, przekraczającym granicę polsko-ukraińską w związku z wojną w Ukrainie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.917.2021
Data sprawy:
2022-03-01
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz poprzedzającej ją decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.86.2021
Data sprawy:
2022-02-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na uznaniu, że istnieją podstawy do uwzględnienia wniosku oskarżonego o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu kary bez przeprowadzenia postępowania dowodowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.134.2021
Data sprawy:
2022-02-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegające na bezzasadnym przyjęciu, że okoliczności przypisanego ukaranej czynu i jej wina nie budzą wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.202.2018
Data sprawy:
2022-02-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na bezpodstawnym przyjęciu, że okoliczności przypisanego ukaranemu czynu i jego wina nie budzą wątpliwości.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
VII.716.20.2021
Data sprawy:
2022-02-23
Opis sprawy:
Apelacja od postanowienia Sądu Rejonowego oddalającego wniosek o wpis zmian redaktorów oraz zarządu spółki przez organ rejestrowy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.457.2021
Data sprawy:
2022-02-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegające na przyjęciu, że okoliczności czynu przypisanego ukaranemu i jego wina nie budzą wątpliwości, podczas gdy zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.733.2021
Data sprawy:
2022-02-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, albowiem czyn ten nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
VII.564.9.2022
Data sprawy:
2022-02-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego KRRIT dotyczące przewlekłego postępowania w przedmiocie przedłużenia koncesji dla TVN S.A. na rozpowszechnianie programu TVN7.
Adresat:
Minister Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
V.7204.35.2015
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Klimatu i Środowiska w sprawie zasad naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.172.2021
Data sprawy:
2022-02-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.176.2021
Data sprawy:
2022-02-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, albowiem czyn ten nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.178.2021
Data sprawy:
2022-02-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.177.2021
Data sprawy:
2022-02-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.175.2021
Data sprawy:
2022-02-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.534.3.2018
Data sprawy:
2022-02-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odmowy potwierdzenia obywatelstwa.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.510.54.2020
Data sprawy:
2022-02-09
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie o rozwód.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.214.2022
Data sprawy:
2022-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie negatywnych skutków wprowadzenia Polskiego Ładu dla beneficjentów 1% podatku przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.711.2021
Data sprawy:
2022-02-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mogącego mieć istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na nieprawidłowym zawiadomieniu oskarżycielki posiłkowej oraz jej pełnomocnika o terminie rozprawy odwoławczej, co skutkowało niezawinioną ich nieobecnością podczas przeprowadzenia tej czynności procesowej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7203.81.2021
Data sprawy:
2022-02-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.81.2021
Data sprawy:
2022-02-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na nienależytym rozpoznaniu podniesionego w apelacji zarzutu błędnego przypisania obwinionemu odpowiedzialności za wykroczenie.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.542.16.2020
Data sprawy:
2022-02-02
Opis sprawy:
Żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemce oraz jej małoletniemu synowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.8.2022
Data sprawy:
2022-01-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.4.2022
Data sprawy:
2022-01-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1232.2021
Data sprawy:
2022-01-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa karnego materialnego, tj. zastosowania przepisów k.k. w odniesieniu do czynu zabronionego niebędącego przestępstwem, lecz wyczerpującego jedynie znamiona wykroczenia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.735.2021
Data sprawy:
2022-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zainicjowania prac legislacyjnych zmierzających do uchylenia przepisu ustawy covidowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.7.2022
Data sprawy:
2022-01-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.6.2022
Data sprawy:
2022-01-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionym nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.9.2022
Data sprawy:
2022-01-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.5.2022
Data sprawy:
2022-01-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.642.2021
Data sprawy:
2022-01-20
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego, w oparciu o którą doszło do ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.5.2022
Data sprawy:
2022-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie pogorszenia się sytuacji osób samotnie wychowujących dzieci w związku z regulacjami wprowadzonymi przez Polski Ład.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.114.2021
Data sprawy:
2022-01-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie luki prawnej dotyczącej zasad naboru do służby w Policji.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.656.2021
Data sprawy:
2022-01-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.070.8.2020
Data sprawy:
2022-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie założeń Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1257.2021
Data sprawy:
2022-01-04
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku dostrzeżenia przez Sąd odwoławczy zaistnienia bezwzględnej przesłanki odwoławczej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.812.2016
Data sprawy:
2021-12-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mogącego mieć istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na nierozpoznaniu zarzutów podniesionych w apelacji, co skutkowało przeprowadzeniem nieprawidłowej kontroli odwoławczej wyroku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.21.2021
Data sprawy:
2021-12-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku rozstrzygnięcia o nałożeniu na oskarżonego przynajmniej jednego z obowiązków probacyjnych, na niekorzyść oskarżonego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.480.2020
Data sprawy:
2021-12-22
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.838.2021
Data sprawy:
2021-12-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.921.2020
Data sprawy:
2021-12-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, polegającego na orzeczeniu oskarżonej środka karnego w postaci zakazu zbliżania się.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1119.2021
Data sprawy:
2021-12-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez skazanie oskarżonego za czyny określone w tych przepisach, mimo że brak było w jego działaniu znamion tych występków.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.511.601.2021
Data sprawy:
2021-12-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej braku możliwości zaskarżenia odmowy zwolnienia od opłaty od apelacji.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.576.2021
Data sprawy:
2021-12-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie umieszczenia danych osoby nieletniej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7204.80.2021
Data sprawy:
2021-12-14
Opis sprawy:
Zawiadomienie do Naczelnego Sądu Administracyjnego o przystąpieniu do postępowania w sprawie pytania prawnego dotyczącego wymierzania administracyjnych kar pieniężnych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7203.68.2019
Data sprawy:
2021-12-13
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie sporządzenia przeglądu ekologicznego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.334.2021
Data sprawy:
2021-12-10
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.164.2021
Data sprawy:
2021-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zagwarantowania standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej dla kobiet z zespołem stresu pourazowego oraz ofiar gwałtu i przemocy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.835.2018
Data sprawy:
2021-12-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść skarżonego wyroku naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.502.5.2014
Data sprawy:
2021-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby realizacji zaleceń zawartych w raporcie GREVIO.
Adresat:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sygnatura:
V.511.715.2021
Data sprawy:
2021-11-29
Opis sprawy:
Odwołanie od decyzji Starosty o zatrzymaniu prawa jazdy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.141.2021
Data sprawy:
2021-11-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego procesowego, polegającego na zaniechaniu dokonania przez Sąd II instancji wszechstronnej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.38.2020
Data sprawy:
2021-11-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie prawa karnego materialnego polegającego na błędnej wykładni przepisów.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1054.2021
Data sprawy:
2021-11-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa procesowego, polegającego na niewyjaśnieniu przez przewodniczącego rozprawy wszystkich istotnych okoliczności sprawy, a w konsekwencji błędnym określeniu przypisanego oskarżonemu czynu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1116.2021
Data sprawy:
2021-11-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyny przypisane obwinionym nie wyczerpywały znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.7016.78.2019
Data sprawy:
2021-11-19
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna na postanowienie Sądu Okręgowego oddalające apelację Rzecznika Praw Obywatelskich.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.447.2021
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.463.2021
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.149.2021
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepisy uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta oraz wysokości opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.582.2021
Data sprawy:
2021-11-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionym nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.2699.2020
Data sprawy:
2021-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie problemów z korzystaniem przez osoby pozbawione wolności z samoinkasujących aparatów telefonicznych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.145.2020
Data sprawy:
2021-10-29
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, tj. rozpoznania sprawy na posiedzeniu w postępowaniu nakazowym, w sytuacji, gdy wina i okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.727.2021
Data sprawy:
2021-10-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.884.2015
Data sprawy:
2021-10-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa, tj. przepisów konwencji o przekazywaniu osób skazanych, poprzez ich niezastosowanie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.598.2021
Data sprawy:
2021-10-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa, tj. orzeczenia zawyżonej kwoty tytułem grzywny.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
KMP.071.6.2021
Data sprawy:
2021-10-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie podjęcia działań informacyjnych przez polskie placówki dyplomatyczne na temat zagrożeń związanych z podejmowaniem decyzji migracyjnych przez obywateli państw trzecich.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
BPK.7064.2.2021
Data sprawy:
2021-10-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.1056.2020
Data sprawy:
2021-10-12
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.7000.35.2021
Data sprawy:
2021-10-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy, dotyczącego odszkodowań dla rolników.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.252.2021
Data sprawy:
2021-10-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mające istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego procesowego, polegającego na zaniechaniu dokonania przez Sąd II instancji wszechstronnej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.686.2021
Data sprawy:
2021-10-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.50.2021
Data sprawy:
2021-10-04
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa, mającego istotny wpływ na treść wyroku Sądu Okręgowego.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.550.2.2021
Data sprawy:
2021-10-01
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz z wnioskiem o przywrócenie terminu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.499.2021
Data sprawy:
2021-09-27
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego artykułu ustawy lustracyjnej ws. pracy/służby w organach PRL.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.125.2021
Data sprawy:
2021-09-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego odmawiającą skarżącemu umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Adresat:
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Sygnatura:
XI.540.6.2021
Data sprawy:
2021-09-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu odwoławczym przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie o udzielenie cudzoziemce zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.482.2021
Data sprawy:
2021-09-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranej nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.529.2021
Data sprawy:
2021-09-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, tj. przyjęciu, że okoliczności przypisanych ukaranej czynów i jej wina nie budzą wątpliwości, podczas gdy zarówno wina, jak i okoliczności czynów zarzucanych obwinionej budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.360.2021
Data sprawy:
2021-09-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu w postępowaniu nakazowym, pomimo tego, że wina i okoliczności czynu zarzuconego oskarżonemu budziły wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.271.2021
Data sprawy:
2021-09-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu w postępowaniu nakazowym, pomimo tego, że zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego oskarżonemu budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.447.2021
Data sprawy:
2021-09-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.10.2020
Data sprawy:
2021-09-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na przyjęciu, że okoliczności przypisanego ukaranemu czynu i jego wina nie budzą wątpliwości, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie, zarówna wina, jak i okoliczności czynu budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.137.2019
Data sprawy:
2021-08-31
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.486.2021
Data sprawy:
2021-08-27
Opis sprawy:
Kasacja prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego, utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.267.2021
Data sprawy:
2021-08-24
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego.
Adresat:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sygnatura:
V.7203.21.2019
Data sprawy:
2021-08-17
Opis sprawy:
Odwołanie od decyzji Burmistrza o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Adresat:
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
Sygnatura:
VII.610.10.2021
Data sprawy:
2021-08-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie potrzeby wprowadzenia elektronicznej formy wypełniania i publikacji sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.32.2021
Data sprawy:
2021-08-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.31.2021
Data sprawy:
2021-08-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.379.2021
Data sprawy:
2021-07-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.291.2016
Data sprawy:
2021-07-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego oraz prawa procesowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.76.2021
Data sprawy:
2021-07-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.715.2021
Data sprawy:
2021-07-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, w sytuacji gdy czyny przypisane obwinionym nie wyczerpywały znamion tych wykroczeń.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.151.2021
Data sprawy:
2021-07-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, poprzez przeprowadzenie rozprawy apelacyjnej pod nieobecność obwinionego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.372.2021
Data sprawy:
2021-07-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa procesowego, poprzez nienależyte rozpoznanie podniesionego w apelacji obwinionego zarzutu naruszenia prawa procesowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.28.2021
Data sprawy:
2021-07-21
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna w postępowaniu w przedmiocie ochrony dóbr osobistych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.731.2021
Data sprawy:
2021-07-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.247.2021
Data sprawy:
2021-07-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1642.2020
Data sprawy:
2021-07-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnej Służby Więziennej w sprawie realizacji widzeń osadzonych z małoletnimi dziećmi na terenie jednostek penitencjarnych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.462.2021
Data sprawy:
2021-07-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7203.29.2018
Data sprawy:
2021-07-12
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję w przedmiocie nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego obejmującego teren zwałowiska odpadów pogórniczych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.181.2021
Data sprawy:
2021-07-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na przyjęciu, że okoliczności przypisanego ukaranemu czynu nie budzą wątpliwości, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosków o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynu budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
WZF.7043.3.2019
Data sprawy:
2021-07-08
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.464.2021
Data sprawy:
2021-07-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.345.2021
Data sprawy:
2021-07-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez skazanie oskarżonego za czyn określony w tym przepisie mimo, że brak było w jej działaniu znamion tego występku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.471.2021
Data sprawy:
2021-07-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.434.2021
Data sprawy:
2021-07-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.618.2020
Data sprawy:
2021-06-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia przepisu prawa karnego materialnego, poprzez utrzymanie w mocy rozstrzygnięcia Sądu I instancji.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.415.2021
Data sprawy:
2021-06-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, tj. art. 54 k.w., poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, albowiem czyn ten nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.501.7.2021
Data sprawy:
2021-06-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym z powództwa o ustalenie płci.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.604.16.2021
Data sprawy:
2021-06-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie realizacji prawa do składania petycji.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.518.15.2020
Data sprawy:
2021-06-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji przez powiaty zadania polegającego na zapewnieniu schronienia i wsparcia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.565.2021
Data sprawy:
2021-06-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia przepisów prawa procesowego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.46.2021
Data sprawy:
2021-06-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej w postaci informacji o wynagrodzeniach.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPK.519.89.2014
Data sprawy:
2021-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie konieczności systemowego uregulowania problemu stwierdzania zgonu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.339.2021
Data sprawy:
2021-06-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.338.2021
Data sprawy:
2021-05-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.107.2021
Data sprawy:
2021-05-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.64.2021
Data sprawy:
2021-05-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.326.2021
Data sprawy:
2021-05-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.38.2021
Data sprawy:
2021-05-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Prezydenta Miasta o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku w sprawie umorzenia zaległości podatkowej z tytułu II raty podatku od nieruchomości za 2020 r.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.1069.2020
Data sprawy:
2021-05-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego utrzymującą w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wymierzeniu kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.7.2021
Data sprawy:
2021-05-17
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego skargi na bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7043.40.2021
Data sprawy:
2021-05-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku możliwości weryfikacji stopni oficerskich byłych funkcjonariuszy służb mundurowych, pełniących terytorialną służbę wojskową.
Adresat:
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sygnatura:
VII.510.18.2021
Data sprawy:
2021-05-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie pism do sądów administracyjnych przekazywanych drogą pocztową.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.33.2021
Data sprawy:
2021-05-14
Opis sprawy:
Kasacja od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.340.2021
Data sprawy:
2021-05-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionej nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.119.2021
Data sprawy:
2021-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie potrzeby podjęcia prac legislacyjnych w przedmiocie zwolnienia z opodatkowania odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji gdy należność główna korzysta ze zwolnienia podatkowego.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.550.3.2021
Data sprawy:
2021-05-07
Opis sprawy:
Wniosek o zmianę postanowienia Sądu Rejonowego i orzeczenie o niezamieszczaniu danych nieletniej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.214.2021
Data sprawy:
2021-05-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.242.2021
Data sprawy:
2021-05-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji gdy czyn nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.282.2021
Data sprawy:
2021-05-04
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa materialnego.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.2.2016
Data sprawy:
2021-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie konwencji o prawach osób starszych.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.510.10.2020
Data sprawy:
2021-04-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie zamieszczenia danych nieletniego w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.218.2021
Data sprawy:
2021-04-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez skazanie oskarżonego, mimo że brak było w jego działaniu znamion występku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.220.2021
Data sprawy:
2021-04-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionym nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.165.2021
Data sprawy:
2021-04-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa procesowego, polegające na zaniechaniu wyjścia poza granice i podniesione w apelacji zarzuty i utrzymaniu w mocy zaskarżonego wyroku, mimo iż doszło do przedawnienia karalności czynu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.246.2021
Data sprawy:
2021-04-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyny przypisane obwinionemu nie wyczerpywały znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.204.2021
Data sprawy:
2021-04-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionej nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.505.27.2019
Data sprawy:
2021-04-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym o ochronę dóbr osobistych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.221.2021
Data sprawy:
2021-04-09
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.406.2021
Data sprawy:
2021-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu osób z niepełnosprawnościami, w tym w spektrum autyzmu oraz ich opiekunów do szczepienia przeciwko COVID-19.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7043.70.2020
Data sprawy:
2021-04-01
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego w przedmiocie sporu z pracodawcą.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.301.2020
Data sprawy:
2021-03-31
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.149.2018
Data sprawy:
2021-03-31
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Okręgowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.12.2021
Data sprawy:
2021-03-31
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie bankowego tytułu egzekucyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.540.48.2020
Data sprawy:
2021-03-29
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję w przedmiocie odmowy uznania cudzoziemca za obywatela polskiego.
Adresat:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sygnatura:
III.7064.264.2019
Data sprawy:
2021-03-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie odmowy przyznania Stronie świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.55.2021
Data sprawy:
2021-03-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.510.55.2020
Data sprawy:
2021-03-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie wpisu nieletniego do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.4.2020
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę dot. wprowadzania ideologii "LGBT" do wspólnot samorządowych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.126.2018
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.2.2020
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Powiatu dot. powstrzymania ideologii gender i "LGBT".
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.423.2019
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.591.2019
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w postępowaniu nakazowym w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.157.2020
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w sprawie umowy kredytu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.63.2021
Data sprawy:
2021-03-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionej nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.147.2021
Data sprawy:
2021-03-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.77.2021
Data sprawy:
2021-03-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.837.2020
Data sprawy:
2021-03-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego zastosowanie w wyniku błędnego poglądu, że dokonanie zamiany kar pozbawienia wolności za przypisane skazanemu przestępstwa na kary za wykroczenia wywołałoby skutki niekorzystne dla skazanego.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
V.510.197.2017
Data sprawy:
2021-03-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie umowy kredytu hipotecznego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.311.2019
Data sprawy:
2021-03-17
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
V.511.128.2021
Data sprawy:
2021-03-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym ze skarg na postanowienie referendarza sądowego "w przedmiocie zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym" dla Spółki.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.511.16.2021
Data sprawy:
2021-03-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku Prokuratora Generalnego o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o komornikach sądowych.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.7021.66.2021
Data sprawy:
2021-03-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie wpisu do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.140.2021
Data sprawy:
2021-03-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.60.2021
Data sprawy:
2021-03-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.102.2019
Data sprawy:
2021-03-12
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie nakazu zapłaty wydanego wobec osoby niepełnoletniej i niezamieszkującej danego lokalu.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
WZF.7040.1.2021
Data sprawy:
2021-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku możliwości wliczania okresów służby do okresu zatrudnienia nawiązywanego po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy różnych służb mundurowych.
Adresat:
Prezes GUS
Sygnatura:
XI.520.1.2021
Data sprawy:
2021-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa GUS w sprawie dodania polskiego języka migowego do listy języków uwzględnionych w Narodowym Spisie Powszechnym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.210.2020
Data sprawy:
2021-03-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na wydaniu na posiedzeniu wyroku skazującego pod nieobecność oskarżonego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.122.2021
Data sprawy:
2021-03-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.98.2020
Data sprawy:
2021-03-10
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Okręgowego w sprawie o zniesienie współwłasności.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
VII.602.20.2015
Data sprawy:
2021-03-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie praw wyborczych kobiet.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.28.2020
Data sprawy:
2021-03-08
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Okręgowego w sprawie o dział spadku i podział dorobku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.253.2018
Data sprawy:
2021-03-08
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.308.2020
Data sprawy:
2021-03-05
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie nieprzyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.510.133.2020
Data sprawy:
2021-03-02
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.104.2021
Data sprawy:
2021-03-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.74.2021
Data sprawy:
2021-03-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.119.2021
Data sprawy:
2021-03-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia przepisów prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.82.2021
Data sprawy:
2021-02-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia przepisów prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7043.15.2021
Data sprawy:
2021-02-22
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Okręgowego w sprawie wygaszenia stosunku pracy osoby zatrudnionej w służbie zagranicznej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.121.2016
Data sprawy:
2021-02-21
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.736.2020
Data sprawy:
2021-02-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego materialnego, poprzez niezasadne uznanie czynu za przestępstwo, podczas gdy w ustalonym stanie faktycznym, czyn ten stanowił wykroczenie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.105.2021
Data sprawy:
2021-02-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.79.2021
Data sprawy:
2021-02-19
Opis sprawy:
Kasacja w przedmiocie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.78.2021
Data sprawy:
2021-02-19
Opis sprawy:
Kasacja w przedmiocie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.501.305.2020
Data sprawy:
2021-02-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych dotyczących zdrowia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.433.2019
Data sprawy:
2021-02-17
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna na postanowienie dotyczące zniesienia współwłasności nieruchomości.
Adresat:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sygnatura:
III.7064.278.2020
Data sprawy:
2021-02-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.206.2021
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie decyzji wymierzającej karę pieniężną za naruszenie zakazu ograniczenia określonych zakresów działalności przedsiębiorców.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.81.2021
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.532.2019
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie opieki medycznej w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.84.2021
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przepisów prawa, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.75.2021
Data sprawy:
2021-02-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.10.2021
Data sprawy:
2021-02-12
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie bezczynności Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.80.2021
Data sprawy:
2021-02-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przepisów prawa poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionej nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
XI.812.10.2020
Data sprawy:
2021-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie stanowiska rekomendacyjnego dotyczącego sposobu realizacji i jakości tłumaczenia na język migowy w utworach audiowizualnych.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.7021.39.2021
Data sprawy:
2021-02-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym wraz z wnioskiem o uzupełnienie postanowienia oraz wnioskiem o przywrócenie terminu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.62.2021
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na orzeczenie naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.836.2020
Data sprawy:
2021-02-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uznania obwinionego za winnego popełnienia wykroczenia, podczas gdy zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzuconego obwinionemu budziły wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.274.2020
Data sprawy:
2021-01-28
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego wydanego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7043.162.2020
Data sprawy:
2021-01-26
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Okręgowego wydanego w sprawie z powództwa przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o odszkodowanie za niezgodne z prawem wygaśnięcie stosunku pracy.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7203.53.2020
Data sprawy:
2021-01-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność w całości uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7065.199.2019
Data sprawy:
2021-01-25
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na postanowienie w przedmiocie zwrotu Stronie podania w sprawie umorzenia lub odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7214.62.2019
Data sprawy:
2021-01-23
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego wydanego w sprawie z powództwa Miasta o opróżnienie lokalu.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.565.7.2021
Data sprawy:
2021-01-22
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie naruszenia obowiązku kwarantanny.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.565.510.2020
Data sprawy:
2021-01-21
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie naruszenia obowiązku kwarantanny.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.511.68.2019
Data sprawy:
2021-01-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.320.2020
Data sprawy:
2021-01-20
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.423.2020
Data sprawy:
2021-01-20
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Okręgowego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7043.161.2020
Data sprawy:
2021-01-19
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Okręgowego wydanego w sprawie z powództwa przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych w Warszawie o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.287.2020
Data sprawy:
2021-01-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku wyjścia poza granice zaskarżenia i utrzymania w mocy rażąco niesprawiedliwego orzeczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.294.2020
Data sprawy:
2021-01-14
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.46.2019
Data sprawy:
2021-01-08
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego dotyczącego częściowego zniesienia współużytkowania wieczystego nieruchomości.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.687.2020
Data sprawy:
2021-01-08
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej ustalającą Skarżącej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.809.2020
Data sprawy:
2021-01-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
BPW.7064.7.2020
Data sprawy:
2021-01-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi na decyzję odmawiającą przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.507.2020
Data sprawy:
2020-12-30
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca wydania wyroku łącznego, mimo że w czasie popełnienia przestępstw obowiązywała ustawa względniejsza dla skazanego, wykluczająca możliwość orzeczenia w takiej sytuacji kary łącznej pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.664.2020
Data sprawy:
2020-12-28
Opis sprawy:
Kasacja rażącego i mającego istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.661.2020
Data sprawy:
2020-12-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosków o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynów zarzucanych obwinionym budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.948.2020
Data sprawy:
2020-12-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie skazania oskarżonego za przestępstwo pomimo tego, że postępowanie karne co do tego samego czynu zostało wobec niego już wcześniej prawomocnie zakończone wyrokiem.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.663.2020
Data sprawy:
2020-12-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji, gdy wina oraz okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.261.2020
Data sprawy:
2020-12-19
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.30.2020
Data sprawy:
2020-12-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku wszechstronnej i wnikliwej analizy wszystkich zarzutów sformułowanych w apelacji obrońcy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.662.2020
Data sprawy:
2020-12-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji, gdy zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionej budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.768.2015
Data sprawy:
2020-12-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa procesowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.693.2020
Data sprawy:
2020-12-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionej budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.57.2018
Data sprawy:
2020-12-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji gdy wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionej budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.133.2019
Data sprawy:
2020-12-14
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca naruszenia przepisów prawa poprzez uznanie, że w sprawie zachodzą warunki do wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie okoliczności czynu zarzuconego obwinionemu budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.331.2018
Data sprawy:
2020-12-09
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przeprowadzenia rozprawy odwoławczej podczas nieobecności obwinionego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.794.2020
Data sprawy:
2020-12-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.501.253.2020
Data sprawy:
2020-12-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Ministerstwo Cyfryzacji.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.501.2.2018
Data sprawy:
2020-12-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie transkrypcji aktu urodzenia osoby transpłciowej.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.070.8.2020
Data sprawy:
2020-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie projektu Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7033.43.2019
Data sprawy:
2020-11-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zasad przyznawania stypendiów na studiach wyższych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.999.2020
Data sprawy:
2020-11-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niewystarczającego dofinansowaniu całodobowych placówek opiekuńczych w zakresie wykonywanych testów diagnostycznych w kierunku COVID-19.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.32.2020
Data sprawy:
2020-11-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Aktywów Państwowych o odmowie udostępnienia informacji publicznej.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
IV.510.20.2020
Data sprawy:
2020-11-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie z powództwa przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.613.111.2020
Data sprawy:
2020-11-04
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.539.2020
Data sprawy:
2020-11-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Ministra Zdrowia w przedmiocie zgody na refundację leku.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.33.2019
Data sprawy:
2020-10-29
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odrzucenia skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia deklaracji o nazwie - "Gmina N. wolna od ideologii LGBT".
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.2715.2019
Data sprawy:
2020-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie skutecznej pomocy osobom opuszczającym zakłady karne.
Adresat:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sygnatura:
III.7064.278.2020
Data sprawy:
2020-10-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.512.190.2018
Data sprawy:
2020-10-23
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku zaocznego w części zasądzającej solidarnie zapłatę dochodzonego roszczenia na rzecz powoda.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
IV.7000.251.2015
Data sprawy:
2020-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ochrony mieszkańców budynków spółdzielczych przed skutkami niewypłacalności spółdzielni.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.397.2020
Data sprawy:
2020-10-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Ministra Zdrowia od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie zgody na refundację leku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.797.2016
Data sprawy:
2020-10-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku bez przeprowadzenia rozprawy w sytuacji, gdy okoliczności popełnienia zarzucanego oskarżonemu czynu budziły wątpliwości.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
IV.510.20.2020
Data sprawy:
2020-10-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie potrzeby przeprowadzenia prac legislacyjnych w celu uregulowania sytuacji obywateli zrzeszonych w spółdzielniach mieszkaniowych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.37.2020
Data sprawy:
2020-10-14
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.736.2020
Data sprawy:
2020-10-11
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku poddania się kwarantannie w związku z przekroczeniem granicy państwowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.760.2020
Data sprawy:
2020-10-09
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wymierzenia oskarżonemu kary grzywny w sposób uniemożliwiający jej wykonanie.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.543.10.2018
Data sprawy:
2020-10-08
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na odmowę nadania statusu uchodźcy i odmowę przyznania ochrony uzupełniającej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.534.3.2016
Data sprawy:
2020-10-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie skargi na decyzję o odmowie wydania dowodu osobistego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.219.2020
Data sprawy:
2020-10-05
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.288.2020
Data sprawy:
2020-09-29
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.476.2020
Data sprawy:
2020-09-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.632.2020
Data sprawy:
2020-09-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.870.2018
Data sprawy:
2020-09-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uznania, iż okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, podczas gdy okoliczności dotyczące strony podmiotowej zarzuconego oskarżonemu występku wymagały wyjaśnienia, w drodze postępowania dowodowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.48.2020
Data sprawy:
2020-09-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie dokonania błędnych ustaleń faktycznych w zakresie sprawstwa obwinionego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.884.2019
Data sprawy:
2020-09-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa procesowego polegająca na tym, że Sąd II instancji rozpoznając zażalenie obrońcy nie wyszedł poza granice zaskarżenia i podniesionych zarzutów i utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe orzeczenie Sądu I instancji.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.477.2019
Data sprawy:
2020-09-17
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.7000.171.2020
Data sprawy:
2020-09-16
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenia nabycia praw do spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.178.2018
Data sprawy:
2020-09-11
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.417.2018
Data sprawy:
2020-09-11
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.231.2018
Data sprawy:
2020-09-11
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7204.64.2020
Data sprawy:
2020-09-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.438.2020
Data sprawy:
2020-09-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji PWIS.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.392.2020
Data sprawy:
2020-09-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
IV.7212.3.2020
Data sprawy:
2020-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.36.2020
Data sprawy:
2020-09-04
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie pozostawienia apelacji bez rozpoznania.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.565.454.2020
Data sprawy:
2020-09-04
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.914.2014
Data sprawy:
2020-09-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa procesowego polegającego na utrzymaniu w mocy rażąco niesprawiedliwego orzeczenia Sądu I instancji.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.271.2020
Data sprawy:
2020-09-01
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia praw do spadku.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.550.5.2020
Data sprawy:
2020-08-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie zamieszczenia danych małoletniego w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1063.2019
Data sprawy:
2020-08-26
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca rozpoznania sprawy na posiedzeniu w postępowaniu nakazowym, pomimo wynikających z materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu przygotowawczym istotnych wątpliwości co do okoliczności popełnienia przez oskarżoną zarzucanego jej czynu.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.613.90.2020
Data sprawy:
2020-08-22
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.613.85.2020
Data sprawy:
2020-08-19
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.565.460.2020
Data sprawy:
2020-08-19
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.390.2019
Data sprawy:
2020-08-19
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego w części oddalającej apelację powoda w zakresie dotyczącym odsetek ustawowych za opóźnienie.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.133.2018
Data sprawy:
2020-08-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.256.2016
Data sprawy:
2020-08-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przepisów postępowania karnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.716.6.2020
Data sprawy:
2020-08-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.565.468.2020
Data sprawy:
2020-08-05
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.501.186.2019
Data sprawy:
2020-08-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym dotyczącym rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego w przedmiocie tajemnicy telekomunikacyjnej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.438.2020
Data sprawy:
2020-08-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.437.2020
Data sprawy:
2020-07-31
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.288.2020
Data sprawy:
2020-07-31
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.71.2020
Data sprawy:
2020-07-30
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.1.2020
Data sprawy:
2020-07-30
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Powiatu w sprawie powstrzymania ideologii "LGBT" przez wspólnotę samorządową
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.32.2019
Data sprawy:
2020-07-30
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Gminy L. w sprawie podjęcia deklaracji - "Gmina L. wolna od ideologii LGBT"
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.439.2020
Data sprawy:
2020-07-29
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.123.2020
Data sprawy:
2020-07-28
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.595.2019
Data sprawy:
2020-07-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie tzw. Procesu Brzeskiego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
BPG.511.17.2020
Data sprawy:
2020-07-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję odmawiającej przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.7000.145.2020
Data sprawy:
2020-07-15
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1294.2019
Data sprawy:
2020-07-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rozpoznania zażalenia w przedmiocie kosztów procesu w sytuacji, gdy oskarżyciel prywatny nie został prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.46.2020
Data sprawy:
2020-07-10
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję odmawiającą podwyższenia zasiłku dla opiekuna.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7020.10.2018
Data sprawy:
2020-07-10
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o ustalenie ojcostwa.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
XI.540.99.2019
Data sprawy:
2020-07-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie utrudnionego dostępu cudzoziemców do egzaminów z języka polskiego.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
IV.511.204.2020
Data sprawy:
2020-07-06
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia praw do spadku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.292.2018
Data sprawy:
2020-07-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uniemożliwienia oskarżonemu realizacji prawa do obrony.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.459.2020
Data sprawy:
2020-07-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia przepisu prawa karnego materialnego.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.283.2020
Data sprawy:
2020-07-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sytuacji wyborców podlegających w dniu głosowania kwarantannie lub izolacji.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.64.2020
Data sprawy:
2020-07-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7220.219.2020
Data sprawy:
2020-07-03
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie zaległości należności abonamentowych wraz z odsetkami.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.511.221.2020
Data sprawy:
2020-07-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu polegającego na jednoczesnym funkcjonowaniu w obrocie kilku prawomocnych postanowień spadkowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.5150.3.2020
Data sprawy:
2020-06-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności przepisów Kodeksu postępowania karnego z Konstytucją.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.11.2020
Data sprawy:
2020-06-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie skargi na decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
BPK.565.5.2020
Data sprawy:
2020-06-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie niezastosowania się do obowiązku poddania kwarantannie w związku z przekroczeniem granicy państwowej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.572.5.2018
Data sprawy:
2020-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umożliwienia monitorowania procedur deportacyjnych przedstawicielom RPO.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.613.102.2020
Data sprawy:
2020-06-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie niezastosowania się do zakazu imprez, spotkań i zebrań.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.510.18.2020
Data sprawy:
2020-06-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego obowiązku alimentacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.7034.4.2019
Data sprawy:
2020-06-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów odmawiającą przedstawienia skarżącej do tytułu naukowego profesora nauk prawnych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.31.2019
Data sprawy:
2020-06-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia zakazu reformationis in peius.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7060.44.2020
Data sprawy:
2020-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nierównego traktowania byłych funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej przy zawieraniu umowy o pracę.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.476.2020
Data sprawy:
2020-06-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie niezastosowanie się do zakazu przemieszczania się.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.613.100.2020
Data sprawy:
2020-06-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie naruszenia zakazu zgromadzeń.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7200.19.2019
Data sprawy:
2020-06-11
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.127.2020
Data sprawy:
2020-06-10
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.45.2018
Data sprawy:
2020-06-10
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.7018.460.2020
Data sprawy:
2020-06-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie naruszenia zakazu organizowania w czasie stanu epidemii zgromadzeń ludności
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.475.2020
Data sprawy:
2020-06-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie niezastosowania się do zakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.472.2020
Data sprawy:
2020-06-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.469.2020
Data sprawy:
2020-06-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie niezastosowanie się do zakazu przemieszczania się.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.21.2020
Data sprawy:
2020-06-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w okresie epidemii.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.74.2020
Data sprawy:
2020-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczania jawności rozpraw i publicznego ogłaszania wyroków.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.2.2020
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.368.2020
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezpodstawne objęcie kwarantanną.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7021.157.2020
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby uregulowania zasad transgranicznych kontaktów z dziećmi.
Adresat:
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.40.2020
Data sprawy:
2020-05-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w sprawie niezastosowania się do zakazu korzystania z terenów pełniących funkcja publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ustaleniem tego terytorium obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.613.14.2020
Data sprawy:
2020-05-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.613.14.2020
Data sprawy:
2020-05-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Sygnatura:
XI.7036.15.2020
Data sprawy:
2020-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie braku dostępu zdających do szczegółowych zasad oceniania zadań na egzaminie maturalnym z matematyki.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
IV.7000.381.2019
Data sprawy:
2020-05-18
Opis sprawy:
Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 28 listopada 2019 r. o odrzuceniu skargi Rzecznika Praw Obywatelskich o wznowienie postępowania.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.501.119.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na czynność Ministra Cyfryzacji polegającą na udostępnieniu spółce Poczta Polska S.A. danych osobowych z prowadzonego przez niego rejestru PESEL.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.14.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7102.2.2020
Data sprawy:
2020-05-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niespójności przepisów dotyczących konieczności noszenia rękawiczek jednorazowyh w obiektach handlowych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7200.1.2020
Data sprawy:
2020-05-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Starosty zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania oraz pozwolenia na budowę.
Adresat:
Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A.
Sygnatura:
XI.812.150.2020
Data sprawy:
2020-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do p.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. w sprawie zapewnienia dostępności debaty kandydatów na urząd Prezydenta RP.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.501.106.2020
Data sprawy:
2020-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie odmowy doręczania przez Pocztę Polską przesyłek pocztowych osobom przebywającym na kwarantannie.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
IV.7212.3.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie zmian w prawie spółdzielczym.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
XI.501.3.2019
Data sprawy:
2020-04-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie o ustalenie płci.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
XI.812.10.2020
Data sprawy:
2020-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie dostępu do informacji o działaniach władz publicznych oraz możliwości uzyskania pomocy w przypadku zagrożenia zachorowaniem na COVID-19.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7100.9.2020
Data sprawy:
2020-04-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie zapewnienia pomocy przedsiębiorcom.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.57.2020
Data sprawy:
2020-04-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane do świadczeń zdrowotnych w czasie epidemii koronawirusa - SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.554.5.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie funkcjonowania pieczy zastępczej w czasie pandemii COVID-19.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.54.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie możliwości skorzystania Policjantów z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.12.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy przyznania Skarżącemu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7045.6.2020
Data sprawy:
2020-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji osób bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPK.7052.2.2020
Data sprawy:
2020-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niewystarczającego zagwarantowania świadczeń socjalnych pracownikom służby zdrowia w czasie walki z COVID-19.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.2.2020
Data sprawy:
2020-03-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do informacji dla pacjentek w przypadku poronienia.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.254.2018
Data sprawy:
2020-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczeń uzależnionych od posiadania aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.812.2.2020
Data sprawy:
2020-03-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie dostępności komunikatów organów państwowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7022.20.2016
Data sprawy:
2020-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niewykonywania przez zobowiązanych obowiązku alimentacyjnego.
Adresat:
P.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej i Prezes Zarządu Polskiego Radia
Sygnatura:
VII.564.30.2020
Data sprawy:
2020-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do p.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej i Prezes Zarządu Polskiego Radia w sprawie walki z dezinformacją w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.536.2019
Data sprawy:
2020-03-18
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.530.1.2020
Data sprawy:
2020-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie przywrócenia kontroli na przejściach granicznych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.812.1.2020
Data sprawy:
2020-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie praw osób głuchych w związku z zagrożeniem koronawirusem.
Adresat:
Szef Urzędu ds. Cudzoziemców
Sygnatura:
XI.543.17.2020
Data sprawy:
2020-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w sprawie osób korzystających z pomocy socjalnej w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.84.2020
Data sprawy:
2020-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie środków ochrony osobistej stosowanych przez personel medyczny.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.60.2019
Data sprawy:
2020-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa osób bezdomnych w związku z epidemią koronawirusa.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7020.2.2020
Data sprawy:
2020-03-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie domniemania pochodzenia dziecka z małżeństwa po jego ustaniu lub unieważnieniu.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
VII.501.173.2019
Data sprawy:
2020-03-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.545.2019
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.5.2020
Data sprawy:
2020-03-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w O. "w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy o przeciwdziałanie szerzeniu ideologii LGBT w placówkach szkolno-wychowawczych na terenie gminy".
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.162.2020
Data sprawy:
2020-03-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.264.2019
Data sprawy:
2020-03-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.899.2019
Data sprawy:
2020-02-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przypisaniu obwinionemu odpowiedzialności za wykroczenia, podczas gdy jego zachowanie z uwagi na brak społecznej szkodliwości czynu nie stanowiło wykroczeń.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.33.2020
Data sprawy:
2020-02-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przypisaniu obwinionemu odpowiedzialności za wykroczenia, podczas gdy jego zachowanie z uwagi na brak społecznej szkodliwości czynu nie stanowiło wykroczeń.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.472.2019
Data sprawy:
2020-02-10
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.207.2019
Data sprawy:
2020-02-07
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie przyznania stronie świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
WZF.7060.110.2019
Data sprawy:
2020-02-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego oceny kryterium pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa.
Adresat:
Minister Klimatu
Sygnatura:
VII.7037.211.2019
Data sprawy:
2020-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Klimatu w sprawie działań podejmowanych przez resort w celu zwiększenia świadomości zmian klimatycznych i ich konsekwencji.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7041.1.2020
Data sprawy:
2020-01-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
IV.502.2.2019
Data sprawy:
2020-01-21
Opis sprawy:
Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w przedmiocie uzupełnienia postanowienia.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7204.53.2019
Data sprawy:
2020-01-20
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.513.2019
Data sprawy:
2020-01-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku dokonania wszechstronnej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.6060.43.2019
Data sprawy:
2020-01-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku grupy posłów dotyczącego niezgodności art. 11c ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa KRS oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z Konstytucją.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.145.2019
Data sprawy:
2019-12-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
WZF.7043.85.2019
Data sprawy:
2019-12-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby zagwarantowania żołnierzom i funkcjonariuszom prawa do zasiłku pogrzebowego w razie śmierci rodzeństwa.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.212.2019
Data sprawy:
2019-12-04
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.567.4.2018
Data sprawy:
2019-11-29
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego podstawy udzielenia zabezpieczenia poprzez umieszczenie uczestnika postępowania w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.41.2019
Data sprawy:
2019-11-19
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna w sprawie "warszawskiej mapy reprywatyzacji".
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
V.510.212.2019
Data sprawy:
2019-11-13
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7203.21.2019
Data sprawy:
2019-11-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uwzględniającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.801.2018
Data sprawy:
2019-10-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zastosowania środka karnego bez wskazania okresu jego obowiązywania.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.618.2017
Data sprawy:
2019-10-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie umorzenia postępowania przeciwko podejrzanemu i zastosowania wobec niego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
BPK.7060.41.2017
Data sprawy:
2019-09-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Biura Emerytalnego Służby Więziennej o ponownym ustaleniu wysokości renty rodzinnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.55.2016
Data sprawy:
2019-08-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przez sąd zasady specjalności.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7003.38.2019
Data sprawy:
2019-08-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.193.2017
Data sprawy:
2019-08-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nienależytego rozpoznania zarzutów ujętych w apelacji prokuratora i apelacji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.2340.2014
Data sprawy:
2019-08-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uznania oskarżonego za winnego przypisanego mu czynu, pomimo że zachowanie oskarżonego nie wyczerpywało znamion przestępstwa.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.464.2019
Data sprawy:
2019-07-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia przepisów postępowania w sprawach o wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.23.2019
Data sprawy:
2019-05-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa karnego materialnego poprzez jego błędne zastosowanie.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.7037.34.2015
Data sprawy:
2019-04-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.1126.2014
Data sprawy:
2019-04-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji, gdy nie zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności popełnionego czynu.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.136.2018
Data sprawy:
2019-03-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej oraz wysokości renty inwalidzkiej.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
VII.602.20.2015
Data sprawy:
2019-03-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania w sprawie biernego prawa wyborczego kobiet.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.1413.2017
Data sprawy:
2019-02-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA o ponownym ustaleniu wysokości emerytury oraz ponownym ustaleniu renty rodzinnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.394.2018
Data sprawy:
2019-01-29
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
WZF.7060.1489.2017
Data sprawy:
2018-12-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie odwołania od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponownym ustaleniu wysokości renty rodzinnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.184.2018
Data sprawy:
2018-11-19
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Rejonowego oddalającego wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7002.8.2018
Data sprawy:
2018-10-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w zakresie rozstrzygnięcia pytania prawnego Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego zgodności z Konstytucją przepisu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.288.2016
Data sprawy:
2018-08-10
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia stwierdzającego nabycie spadku.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.561.27.2018
Data sprawy:
2018-08-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie skargi Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie uchylenia uchwały o odmowie wpisu na listę radców prawnych.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.510.160.2017
Data sprawy:
2018-04-13
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w części oddalającej skargę na postanowienia uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie miasta.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
V.511.366.2017
Data sprawy:
2017-10-06
Opis sprawy:
Skarga do Sądu Rejonowego o wznowienie postępowania w sprawie o zapłatę w elektronicznym postępowaniu nakazowym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.591.2017
Data sprawy:
2017-08-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w zakresie rozstrzygnięcia pytania prawnego Sądu Rejonowego dotyczącego niezgodności z Konstytucją przepisu ustawy Prawo budowlane.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.149.2017
Data sprawy:
2017-07-03
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego w sprawie o uznanie za bezskuteczną w stosunku do Naczelnika Urzędu Skarbowego umowy zniesienia współwłasności.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.801.1.2017
Data sprawy:
2017-04-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej, dotyczącej określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.505.1.2016
Data sprawy:
2016-08-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie ujawnienia danych o stanie zdrowia żołnierza służby kontraktowej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7060.1105.2015
Data sprawy:
2016-01-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 5 sierpnia 2015 r. (sygn. akt P 131/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.7100.31.2015
Data sprawy:
2015-11-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej spółki akcyjnej (sygn. akt SK 37/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.42.2015
Data sprawy:
2015-11-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie wniosku grupy Posłów na Sejm VIII Kadencji dotyczącego nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (sygn. K 34/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7044.65.2015
Data sprawy:
2015-10-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytań prawnych Sądu Rejonowego w Gliwicach VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt P 121/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7006.114.2015
Data sprawy:
2015-06-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej M. T. (sygn. akt 19/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.715.1.2014
Data sprawy:
2014-10-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Sp. z o.o. (sygn. akt SK 32/14).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7003.93.2014
Data sprawy:
2014-09-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej W. G. (sygn. akt SK 26/14).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.517.3370.2014
Data sprawy:
2014-06-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej K. S. dotyczącej przepisu Kodeksu karnego wykonawczego przewidującego orzekanie kary zastępczej surowszej niż przewidzianej w chwili popełnienia czynu zabronionego (sygn. akt SK 62/13).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IX.517.74.2015
Data sprawy:
2014-06-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej M. W. dotyczącej pozbawienia sprawcy prawa udziału w posiedzeniu sądu w przedmiocie dalszego wykonywania środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym (sygn. akt SK 13/14).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.605.2.2014
Data sprawy:
2014-05-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o. dotyczącej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika oddelegowanego do pracy za granicą (sygn. akt SK 9/14).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/644168/10/V/620.11 RZ
Data sprawy:
2010-05-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki S.A. (sygn. akt SK 2/10).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/609046/09/VI/6002 RZ
Data sprawy:
2009-04-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej sp. z o.o., dotyczącej ograniczenia przesłanek wznowienia postępowania w sprawach gospodarczych (sygn. akt SK 6/09).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/593390/08/III/803.1 RZ
Data sprawy:
2009-04-01
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie prawa do odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/607510/09/IV/4015.4 RZ
Data sprawy:
2009-03-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Grzegorza B., dotyczącej zasad ustalania prawa do opłat egzekucyjnych zastępcy komornika ustanowionego w związku z odwołaniem lub śmiercią komornika (sygn. akt SK 5/09).
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/574023/07/V/5007 RZ
Data sprawy:
2009-02-06
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie organu właściwego do rozpoznania zażaleń na rozstrzygnięcia starosty wydawane w przedmiocie samodzielności lokali.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/589368/08/VI/6002 RZ
Data sprawy:
2008-07-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki, dotyczącej zwrotu pism procesowych bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych w postępowaniu w sprawach gospodarczych (sygn. akt SK 28/08).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/519862/05/III/11009 RZ
Data sprawy:
2008-02-01
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu ustawy o pomocy społecznej zawierającego upoważnienie dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej do określenia w drodze rozporządzenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawki na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinne (sygn. akt K 6/08).
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/545397/06/II/207.3 RZ
Data sprawy:
2006-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie działań Policji podjętych w sprawie leku "Corhydron".
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/542908/06/III/302 RZ
Data sprawy:
2006-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trudności w realizacji przez ZUS zadań wynikających z ustawy o systemie zabezpieczeń społecznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/512517/05/V/502.1 RZ
Data sprawy:
2006-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby ustawowego uregulowania kwestii podziału spółdzielni.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/539767/06/IX/903.3.6 RZ
Data sprawy:
2006-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieprawidłowości związanych ze stosowaniem i obowiązywaniem zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.12.1995 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Więziennej, z tytułu których przysługują renty i odszkodowania.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/538368/06/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2006-10-13
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Stanisława D. od prawomocnego wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego z 1950 r.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/542349/06/VI/620.1 RZ
Data sprawy:
2006-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie potrzeby przyspieszenia procesu ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/530296/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-10-03
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Jana S. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/533382/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-09-27
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Wiesława M. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/533795/06/II/203 RZ
Data sprawy:
2006-09-08
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Roberta Z. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/529934/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-09-06
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Łukasza R. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/533125/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-09-01
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Renaty i Leszka D. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/506987/05/IV/401.3
Data sprawy:
2006-08-22
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów, dotyczących obciążania kosztami postępowania rozgraniczeniowego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/537395/06/X/108.3.1 RZ
Data sprawy:
2006-08-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/536046/06/VIII/805 RZ
Data sprawy:
2006-07-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie pracy Polaków za granicą.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/523159/06/IV/401
Data sprawy:
2006-03-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o., dotyczącej wykreślenia hipoteki (sygn. akt SK 4/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/523562/06/I/110
Data sprawy:
2006-03-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Józefa W. połączonej ze skargą konstytucyjną spółki, dotyczącej kompetencji asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości (sygn. akt SK 7/06).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/476050/04/II/203 RZ
Data sprawy:
2004-07-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki, dotyczącej przepadku przedmiotów należących do pracodawcy skazanego (sygn. akt SK 34/04).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/439882/03/IV/400 RZ
Data sprawy:
2003-06-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej, dotyczącej odpowiedzialności odszkodowawczej komornika sądowego jako organu władzy publicznej (sygn. akt SK 26/03).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/393160/01/IV/400 RZ
Data sprawy:
2002-01-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki akcyjnej, dotyczącej konstytucyjności przepisów regulujących odmowę przyjęcia kasacji (sygn. akt SK 37/01).