Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: kasacja karna (RKK)

Ilość odnalezionych wyników: 780

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1178.2020
Data sprawy:
2022-06-23
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na niewłaściwym przeprowadzeniu kontroli apelacyjnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.175.2022
Data sprawy:
2022-06-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego materialnego i skazania skarżącego za zniesławienie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.558.2022
Data sprawy:
2022-06-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisu ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.492.2022
Data sprawy:
2022-05-31
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego procesowego, polegającego na uwzględnieniu wniosku prokuratora o wydanie wyroku skazującego, bez przeprowadzania postępowania dowodowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.467.2022
Data sprawy:
2022-05-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez umorzenie na mocy ustawy o amnestii postępowania karnego wobec podejrzanego o popełnienie czynu określonego w tym przepisie, mimo że brak było w jego działaniu znamion tego występku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.564.2019
Data sprawy:
2022-05-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez umorzenie na mocy ustawy o amnestii postępowania karnego wobec podejrzanego o popełnienie czynu określonego w tym przepisie, mimo że brak było w jego działaniu znamion tego występku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.967.2019
Data sprawy:
2022-05-18
Opis sprawy:
Kasacja od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w przedmiocie rozstrzygnięcia wątpliwości w zakresie wykonania orzeczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.454.2022
Data sprawy:
2022-05-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisu prawa materialnego, polegającego na braku orzeczenia wobec oskarżonego środka karnego w postaci świadczenia pieniężnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.651.2021
Data sprawy:
2022-05-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, poprzez dokonanie wadliwej kontroli instancyjnej zarzutów podniesionych w zażaleniu obrońcy skazanego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.533.2021
Data sprawy:
2022-05-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na tym, że Sąd II instancji rozpoznając apelacje prokuratora oraz obrońcy nie wyszedł poza granice zaskarżenia i podniesionych zarzutów.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.293.2021
Data sprawy:
2022-05-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, poprzez przeprowadzenie wadliwej kontroli odwoławczej i nienależyte rozpoznanie podniesionego przez skazaną w zażaleniu zarzutu naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1064.2020
Data sprawy:
2022-04-29
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisu prawa karnego materialnego, polegającego na orzeczeniu wobec oskarżonego kary łącznej pozbawienia wolności w rozmiarze wyższym od sumy podlegających łączeniu kar jednostkowych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.307.2022
Data sprawy:
2022-04-29
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisu prawa karnego materialnego, polegającego na orzeczeniu wobec oskarżonego kary łącznej ograniczenia wolności w wymiarze dwóch lat i ośmiu miesięcy, w sytuacji gdy przywołany przepis ustawy karnej dopuszcza orzeczenie kary łącznej ograniczenia wolności w wymiarze nieprzekraczającym dwóch lat.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.64.2019
Data sprawy:
2022-04-29
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia przepisów postępowania, stanowiącego bezwzględną przyczynę odwoławczą.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.574.2021
Data sprawy:
2022-04-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.824.2021
Data sprawy:
2022-04-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, poprzez dokonanie wadliwej kontroli instancyjnej zarzutów, podniesionych w apelacji obwinionego i w konsekwencji utrzymanie w mocy wyroku obarczonego rażącym naruszeniem prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.24.2021
Data sprawy:
2022-04-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa materialnego polegającego na jego błędnym zastosowaniu w sytuacji, gdy działanie przypisane obwinionemu nie wyczerpywało znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.573.2019
Data sprawy:
2022-04-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez umorzenie postępowania wobec oskarżonego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.145.2022
Data sprawy:
2022-04-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego procesowego, polegającego na zaniechaniu dokonania przez Sąd II instancji wszechstronnej kontroli odwoławczej, wskutek czego doszło do utrzymania w mocy rażąco niesprawiedliwego postanowienia Sądu I instancji.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.2.2022
Data sprawy:
2022-03-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.427.2021
Data sprawy:
2022-03-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa karnego procesowego, polegającego na skazaniu obwinionego za przestępstwo, pomimo tego, że postępowanie karne co do tego samego czynu zostało wobec skazanego już wcześniej prawomocnie zakończone wyrokiem.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.139.2021
Data sprawy:
2022-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.135.2021
Data sprawy:
2022-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.140.2021
Data sprawy:
2022-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.137.2021
Data sprawy:
2022-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionej nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.134.2021
Data sprawy:
2022-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.138.2021
Data sprawy:
2022-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.136.2021
Data sprawy:
2022-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.260.2021
Data sprawy:
2022-03-04
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.86.2021
Data sprawy:
2022-02-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na uznaniu, że istnieją podstawy do uwzględnienia wniosku oskarżonego o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu kary bez przeprowadzenia postępowania dowodowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.134.2021
Data sprawy:
2022-02-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegające na bezzasadnym przyjęciu, że okoliczności przypisanego ukaranej czynu i jej wina nie budzą wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.202.2018
Data sprawy:
2022-02-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na bezpodstawnym przyjęciu, że okoliczności przypisanego ukaranemu czynu i jego wina nie budzą wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.457.2021
Data sprawy:
2022-02-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegające na przyjęciu, że okoliczności czynu przypisanego ukaranemu i jego wina nie budzą wątpliwości, podczas gdy zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.456.2021
Data sprawy:
2022-02-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegające na przyjęciu, że okoliczności czynu przypisanego ukaranej i jej wina nie budzą wątpliwości, podczas gdy zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionej budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.733.2021
Data sprawy:
2022-02-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, albowiem czyn ten nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.172.2021
Data sprawy:
2022-02-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.176.2021
Data sprawy:
2022-02-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, albowiem czyn ten nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.178.2021
Data sprawy:
2022-02-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.177.2021
Data sprawy:
2022-02-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.175.2021
Data sprawy:
2022-02-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.171.2021
Data sprawy:
2022-02-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranej nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.711.2021
Data sprawy:
2022-02-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mogącego mieć istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na nieprawidłowym zawiadomieniu oskarżycielki posiłkowej oraz jej pełnomocnika o terminie rozprawy odwoławczej, co skutkowało niezawinioną ich nieobecnością podczas przeprowadzenia tej czynności procesowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.81.2021
Data sprawy:
2022-02-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na nienależytym rozpoznaniu podniesionego w apelacji zarzutu błędnego przypisania obwinionemu odpowiedzialności za wykroczenie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.8.2022
Data sprawy:
2022-01-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.4.2022
Data sprawy:
2022-01-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1232.2021
Data sprawy:
2022-01-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa karnego materialnego, tj. zastosowania przepisów k.k. w odniesieniu do czynu zabronionego niebędącego przestępstwem, lecz wyczerpującego jedynie znamiona wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.304.2021
Data sprawy:
2022-01-25
Opis sprawy:
Kasacja na korzyść skazanej od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.7.2022
Data sprawy:
2022-01-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.6.2022
Data sprawy:
2022-01-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionym nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.9.2022
Data sprawy:
2022-01-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.5.2022
Data sprawy:
2022-01-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.788.2021
Data sprawy:
2022-01-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia przepisów postępowania, polegającego na rozpoznaniu na posiedzeniu wniosku o umorzenie postępowania karnego przeciwko oskarżonemu oraz zastosowanie w stosunku do niego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w zakładzie psychiatrycznym w warunkach internacji.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.782.2021
Data sprawy:
2022-01-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego procesowego, polegającego na tym, że Sąd II instancji rozpoznając apelację obrońcy, niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów, utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe rozstrzygnięcie Sądu I instancji.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.656.2021
Data sprawy:
2022-01-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1257.2021
Data sprawy:
2022-01-04
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku dostrzeżenia przez Sąd odwoławczy zaistnienia bezwzględnej przesłanki odwoławczej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.812.2016
Data sprawy:
2021-12-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mogącego mieć istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na nierozpoznaniu zarzutów podniesionych w apelacji, co skutkowało przeprowadzeniem nieprawidłowej kontroli odwoławczej wyroku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.21.2021
Data sprawy:
2021-12-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku rozstrzygnięcia o nałożeniu na oskarżonego przynajmniej jednego z obowiązków probacyjnych, na niekorzyść oskarżonego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.838.2021
Data sprawy:
2021-12-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.921.2020
Data sprawy:
2021-12-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, polegającego na orzeczeniu oskarżonej środka karnego w postaci zakazu zbliżania się.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1119.2021
Data sprawy:
2021-12-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez skazanie oskarżonego za czyny określone w tych przepisach, mimo że brak było w jego działaniu znamion tych występków.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.512.2021
Data sprawy:
2021-12-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.835.2018
Data sprawy:
2021-12-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść skarżonego wyroku naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.57.2017
Data sprawy:
2021-11-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa procesowego poprzez przeprowadzenie rozprawy apelacyjnej bez osobistego udziału oskarżonego, a w konsekwencji naruszenie prawa oskarżonego do rzetelnego procesu, w tym prawa do obrony, w postępowaniu odwoławczym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1087.2020
Data sprawy:
2021-11-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mogącego mieć istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa procesowego poprzez niewłaściwe przeprowadzenie kontroli apelacyjnej oraz nienależyte rozważenie i ustosunkowanie się do podniesionych w apelacji oskarżonego zarzutów.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.141.2021
Data sprawy:
2021-11-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego procesowego, polegającego na zaniechaniu dokonania przez Sąd II instancji wszechstronnej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.38.2020
Data sprawy:
2021-11-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie prawa karnego materialnego polegającego na błędnej wykładni przepisów.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1116.2021
Data sprawy:
2021-11-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyny przypisane obwinionym nie wyczerpywały znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1054.2021
Data sprawy:
2021-11-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa procesowego, polegającego na niewyjaśnieniu przez przewodniczącego rozprawy wszystkich istotnych okoliczności sprawy, a w konsekwencji błędnym określeniu przypisanego oskarżonemu czynu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.447.2021
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.582.2021
Data sprawy:
2021-11-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionym nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.145.2020
Data sprawy:
2021-10-29
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, tj. rozpoznania sprawy na posiedzeniu w postępowaniu nakazowym, w sytuacji, gdy wina i okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.727.2021
Data sprawy:
2021-10-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.884.2015
Data sprawy:
2021-10-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa, tj. przepisów konwencji o przekazywaniu osób skazanych, poprzez ich niezastosowanie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.598.2021
Data sprawy:
2021-10-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa, tj. orzeczenia zawyżonej kwoty tytułem grzywny.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.252.2021
Data sprawy:
2021-10-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mające istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego procesowego, polegającego na zaniechaniu dokonania przez Sąd II instancji wszechstronnej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.686.2021
Data sprawy:
2021-10-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.50.2021
Data sprawy:
2021-10-04
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa, mającego istotny wpływ na treść wyroku Sądu Okręgowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.482.2021
Data sprawy:
2021-09-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranej nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.529.2021
Data sprawy:
2021-09-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, tj. przyjęciu, że okoliczności przypisanych ukaranej czynów i jej wina nie budzą wątpliwości, podczas gdy zarówno wina, jak i okoliczności czynów zarzucanych obwinionej budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.360.2021
Data sprawy:
2021-09-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu w postępowaniu nakazowym, pomimo tego, że wina i okoliczności czynu zarzuconego oskarżonemu budziły wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.271.2021
Data sprawy:
2021-09-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu w postępowaniu nakazowym, pomimo tego, że zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego oskarżonemu budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.447.2021
Data sprawy:
2021-09-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.10.2020
Data sprawy:
2021-09-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na przyjęciu, że okoliczności przypisanego ukaranemu czynu i jego wina nie budzą wątpliwości, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie, zarówna wina, jak i okoliczności czynu budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.137.2019
Data sprawy:
2021-08-31
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.486.2021
Data sprawy:
2021-08-27
Opis sprawy:
Kasacja prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego, utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.774.2016
Data sprawy:
2021-08-23
Opis sprawy:
Kasacja od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego, utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego, którym zarządzono, wobec obwinionego wykonanie kary 2 lat pozbawienia wolności.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1152.2020
Data sprawy:
2021-08-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na nienależytym rozpoznaniu podniesionych w zażaleniach obrońców zarzutów obrazy przepisów Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także nienależytym odniesieniu się lub braku odniesienia w uzasadnieniu do wskazanych zarzutów.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.32.2021
Data sprawy:
2021-08-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.31.2021
Data sprawy:
2021-08-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.33.2021
Data sprawy:
2021-08-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.379.2021
Data sprawy:
2021-07-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.291.2016
Data sprawy:
2021-07-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego oraz prawa procesowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.76.2021
Data sprawy:
2021-07-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.715.2021
Data sprawy:
2021-07-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, w sytuacji gdy czyny przypisane obwinionym nie wyczerpywały znamion tych wykroczeń.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.151.2021
Data sprawy:
2021-07-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, poprzez przeprowadzenie rozprawy apelacyjnej pod nieobecność obwinionego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.372.2021
Data sprawy:
2021-07-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa procesowego, poprzez nienależyte rozpoznanie podniesionego w apelacji obwinionego zarzutu naruszenia prawa procesowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.731.2021
Data sprawy:
2021-07-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.247.2021
Data sprawy:
2021-07-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.833.2019
Data sprawy:
2021-07-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, poprzez utrzymanie w mocy rażąco niesprawiedliwego zarządzenia o odmowie przyjęcia zażalenia skazanego, pomimo tego, że skazany uchybił terminowi do jego wniesienia na skutek nieprawidłowego pouczenia go o terminie do wniesienia tego środka zaskarżenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.403.2021
Data sprawy:
2021-07-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez błędne przyjęcie, że oskarżony działając w ramach ciągu przestępstw dopuścił się tzw. recydywy wielokrotnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.462.2021
Data sprawy:
2021-07-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.181.2021
Data sprawy:
2021-07-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na przyjęciu, że okoliczności przypisanego ukaranemu czynu nie budzą wątpliwości, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosków o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynu budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.464.2021
Data sprawy:
2021-07-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.345.2021
Data sprawy:
2021-07-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez skazanie oskarżonego za czyn określony w tym przepisie mimo, że brak było w jej działaniu znamion tego występku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.471.2021
Data sprawy:
2021-07-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.434.2021
Data sprawy:
2021-07-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.96.2021
Data sprawy:
2021-07-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.618.2020
Data sprawy:
2021-06-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia przepisu prawa karnego materialnego, poprzez utrzymanie w mocy rozstrzygnięcia Sądu I instancji.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.415.2021
Data sprawy:
2021-06-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, tj. art. 54 k.w., poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, albowiem czyn ten nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.565.2021
Data sprawy:
2021-06-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia przepisów prawa procesowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.339.2021
Data sprawy:
2021-06-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.338.2021
Data sprawy:
2021-05-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.107.2021
Data sprawy:
2021-05-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.183.2020
Data sprawy:
2021-05-27
Opis sprawy:
Kasacja od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego, zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.64.2021
Data sprawy:
2021-05-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.281.2021
Data sprawy:
2021-05-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji gdy czyn nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.778.2020
Data sprawy:
2021-05-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.340.2021
Data sprawy:
2021-05-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionej nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.33.2021
Data sprawy:
2021-05-14
Opis sprawy:
Kasacja od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.214.2021
Data sprawy:
2021-05-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.242.2021
Data sprawy:
2021-05-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji gdy czyn nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.282.2021
Data sprawy:
2021-05-04
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.215.2021
Data sprawy:
2021-04-30
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.218.2021
Data sprawy:
2021-04-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez skazanie oskarżonego, mimo że brak było w jego działaniu znamion występku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.220.2021
Data sprawy:
2021-04-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionym nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.165.2021
Data sprawy:
2021-04-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa procesowego, polegające na zaniechaniu wyjścia poza granice i podniesione w apelacji zarzuty i utrzymaniu w mocy zaskarżonego wyroku, mimo iż doszło do przedawnienia karalności czynu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.246.2021
Data sprawy:
2021-04-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyny przypisane obwinionemu nie wyczerpywały znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.204.2021
Data sprawy:
2021-04-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionej nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.221.2021
Data sprawy:
2021-04-09
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.779.2020
Data sprawy:
2021-04-09
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie prawnej dopuszczalności wydania osoby ściganej na terytorium Ukrainy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.31.2021
Data sprawy:
2021-04-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.55.2021
Data sprawy:
2021-03-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.63.2021
Data sprawy:
2021-03-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionej nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.147.2021
Data sprawy:
2021-03-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.77.2021
Data sprawy:
2021-03-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.837.2020
Data sprawy:
2021-03-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego zastosowanie w wyniku błędnego poglądu, że dokonanie zamiany kar pozbawienia wolności za przypisane skazanemu przestępstwa na kary za wykroczenia wywołałoby skutki niekorzystne dla skazanego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.140.2021
Data sprawy:
2021-03-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPW.511.60.2021
Data sprawy:
2021-03-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.210.2020
Data sprawy:
2021-03-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na wydaniu na posiedzeniu wyroku skazującego pod nieobecność oskarżonego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.122.2021
Data sprawy:
2021-03-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.940.2017
Data sprawy:
2021-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa materialnego, poprzez skazanie oskarżonej, mimo że brak było w jej działaniu znamion zarzucanego występku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.104.2021
Data sprawy:
2021-03-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.74.2021
Data sprawy:
2021-03-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.119.2021
Data sprawy:
2021-03-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia przepisów prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.82.2021
Data sprawy:
2021-02-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia przepisów prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.736.2020
Data sprawy:
2021-02-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego materialnego, poprzez niezasadne uznanie czynu za przestępstwo, podczas gdy w ustalonym stanie faktycznym, czyn ten stanowił wykroczenie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.71.2021
Data sprawy:
2021-02-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na nienależytym rozpatrzeniu zarzutu bezzasadnego oddalenia wniosków dowodowych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.105.2021
Data sprawy:
2021-02-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.79.2021
Data sprawy:
2021-02-19
Opis sprawy:
Kasacja w przedmiocie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.78.2021
Data sprawy:
2021-02-19
Opis sprawy:
Kasacja w przedmiocie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.84.2021
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przepisów prawa, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.81.2021
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.75.2021
Data sprawy:
2021-02-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.80.2021
Data sprawy:
2021-02-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przepisów prawa poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionej nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.83.2021
Data sprawy:
2021-02-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.41.2018
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania przez Sąd odwoławczy orzeczenia utrzymującego w mocy postanowienie Sądu I instancji o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, pomimo upłynięcia okresu próby, na który kara ta została zawieszona.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.62.2021
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na orzeczenie naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.63.2021
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na orzeczenie naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.64.2021
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.836.2020
Data sprawy:
2021-02-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uznania obwinionego za winnego popełnienia wykroczenia, podczas gdy zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzuconego obwinionemu budziły wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.135.2018
Data sprawy:
2021-01-29
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego, poprzez błędną wykładnię.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.287.2020
Data sprawy:
2021-01-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku wyjścia poza granice zaskarżenia i utrzymania w mocy rażąco niesprawiedliwego orzeczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.507.2020
Data sprawy:
2020-12-30
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca wydania wyroku łącznego, mimo że w czasie popełnienia przestępstw obowiązywała ustawa względniejsza dla skazanego, wykluczająca możliwość orzeczenia w takiej sytuacji kary łącznej pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.664.2020
Data sprawy:
2020-12-28
Opis sprawy:
Kasacja rażącego i mającego istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.661.2020
Data sprawy:
2020-12-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosków o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynów zarzucanych obwinionym budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.948.2020
Data sprawy:
2020-12-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie skazania oskarżonego za przestępstwo pomimo tego, że postępowanie karne co do tego samego czynu zostało wobec niego już wcześniej prawomocnie zakończone wyrokiem.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.663.2020
Data sprawy:
2020-12-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji, gdy wina oraz okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.797.2020
Data sprawy:
2020-12-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na orzeczenie naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.42.2019
Data sprawy:
2020-12-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku wszechstronnej i wnikliwej analizy wszystkich zarzutów sformułowanych w apelacji obrońcy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.30.2020
Data sprawy:
2020-12-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku wszechstronnej i wnikliwej analizy wszystkich zarzutów sformułowanych w apelacji obrońcy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.9.2020
Data sprawy:
2020-12-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku wyjścia poza granice i podniesione zarzuty środka odwoławczego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.662.2020
Data sprawy:
2020-12-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji, gdy zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionej budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.768.2015
Data sprawy:
2020-12-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa procesowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.813.2020
Data sprawy:
2020-12-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nieuwzględnienia wniosku obrońcy o doprowadzenie ściganego na posiedzenie Sądu odwoławczego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.693.2020
Data sprawy:
2020-12-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionej budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.197.2016
Data sprawy:
2020-12-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku wyjścia poza granice zaskarżenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.57.2018
Data sprawy:
2020-12-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji gdy wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionej budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.133.2019
Data sprawy:
2020-12-14
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca naruszenia przepisów prawa poprzez uznanie, że w sprawie zachodzą warunki do wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie okoliczności czynu zarzuconego obwinionemu budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.331.2018
Data sprawy:
2020-12-09
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przeprowadzenia rozprawy odwoławczej podczas nieobecności obwinionego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.631.2020
Data sprawy:
2020-11-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa procesowego i materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.60.2020
Data sprawy:
2020-11-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rozpoznania sprawy w postępowaniu nakazowym, w sytuacji, gdy w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wina i okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.797.2016
Data sprawy:
2020-10-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku bez przeprowadzenia rozprawy w sytuacji, gdy okoliczności popełnienia zarzucanego oskarżonemu czynu budziły wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.760.2020
Data sprawy:
2020-10-09
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wymierzenia oskarżonemu kary grzywny w sposób uniemożliwiający jej wykonanie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.870.2018
Data sprawy:
2020-09-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uznania, iż okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, podczas gdy okoliczności dotyczące strony podmiotowej zarzuconego oskarżonemu występku wymagały wyjaśnienia, w drodze postępowania dowodowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.48.2020
Data sprawy:
2020-09-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie dokonania błędnych ustaleń faktycznych w zakresie sprawstwa obwinionego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.884.2019
Data sprawy:
2020-09-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa procesowego polegająca na tym, że Sąd II instancji rozpoznając zażalenie obrońcy nie wyszedł poza granice zaskarżenia i podniesionych zarzutów i utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe orzeczenie Sądu I instancji.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.36.2020
Data sprawy:
2020-09-04
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie pozostawienia apelacji bez rozpoznania.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.914.2014
Data sprawy:
2020-09-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa procesowego polegającego na utrzymaniu w mocy rażąco niesprawiedliwego orzeczenia Sądu I instancji.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1063.2019
Data sprawy:
2020-08-26
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca rozpoznania sprawy na posiedzeniu w postępowaniu nakazowym, pomimo wynikających z materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu przygotowawczym istotnych wątpliwości co do okoliczności popełnienia przez oskarżoną zarzucanego jej czynu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.256.2016
Data sprawy:
2020-08-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przepisów postępowania karnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.595.2019
Data sprawy:
2020-07-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie tzw. Procesu Brzeskiego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1294.2019
Data sprawy:
2020-07-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rozpoznania zażalenia w przedmiocie kosztów procesu w sytuacji, gdy oskarżyciel prywatny nie został prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.292.2018
Data sprawy:
2020-07-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uniemożliwienia oskarżonemu realizacji prawa do obrony.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.459.2020
Data sprawy:
2020-07-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia przepisu prawa karnego materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.31.2019
Data sprawy:
2020-06-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia zakazu reformationis in peius.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.804.2019
Data sprawy:
2020-05-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wykonania orzeczenia pomimo istnienia przeszkód uniemożliwiających jego wykonanie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.805.2019
Data sprawy:
2020-05-14
Opis sprawy:
W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, w świetle celów i zasad określonych w Decyzji Ramowej Rady 2005/214/WSiSW w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym, nie sposób uznać, że podlega wykonaniu orzeczenie organu pozasądowego, wydane w oparciu o przepisy prawa państwa wydającego orzeczenie, obarczające odpowiedzialnością za naruszenie przepisów ruchu drogowego osobę, na którą zarejestrowany jest pojazd, w oparciu o informacje uzyskane w ramach transgranicznej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów, z pominięciem jednoznacznych dowodów wskazujących na błędne ustalenia faktyczne sprawcy. Z materiału dowodowego sprawy wynika, że holenderski organ pozasądowy ustalił właściciela pojazdu na podstawie informacji przekazanej przez władze polskie na podstawie zapisów w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Podkreślenia wymaga, że ukarany przedstawił zarówno organowi holenderskiemu, jak i sądowi polskiemu zaświadczenie Urzędu Miasta potwierdzające zgłoszenie w zbycia pojazdu wraz z fakturą. Fakt sprzedaży przedmiotowego auta został odnotowany w ewidencji pojazdów prowadzonej przez Urząd Miasta. Zdaniem Rzecznika, nic nie stało zatem na przeszkodzie, aby Sąd przeprowadził pełne badanie okoliczności faktycznych sprawy wskazanych przez ukaranego, w sytuacji, gdy z przedłożonych przez niego dokumentów wynika, że organy polskie, które przekazały dane o właścicielu pojazdu organom holenderskim, działały nierzetelnie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.519.2019
Data sprawy:
2020-05-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wykonania orzeczenia pomimo istnienia przeszkód uniemożliwiających jego wykonanie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.803.2019
Data sprawy:
2020-05-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wykonania orzeczenia pomimo istnienia przeszkód uniemożliwiających jego wykonanie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.162.2020
Data sprawy:
2020-03-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.399.2018
Data sprawy:
2020-02-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nienależytej obsady sądu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.899.2019
Data sprawy:
2020-02-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przypisaniu obwinionemu odpowiedzialności za wykroczenia, podczas gdy jego zachowanie z uwagi na brak społecznej szkodliwości czynu nie stanowiło wykroczeń.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.33.2020
Data sprawy:
2020-02-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przypisaniu obwinionemu odpowiedzialności za wykroczenia, podczas gdy jego zachowanie z uwagi na brak społecznej szkodliwości czynu nie stanowiło wykroczeń.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.519.764.2019
Data sprawy:
2020-02-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie dokonania wadliwej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.513.2019
Data sprawy:
2020-01-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku dokonania wszechstronnej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.18.2017
Data sprawy:
2020-01-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.684.2019
Data sprawy:
2019-12-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przeprowadzenia rozprawy odwoławczej pod nieobecność oskarżonego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1455.2019
Data sprawy:
2019-12-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nienależytej obsady sądu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.453.2016
Data sprawy:
2019-11-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji, gdy wina obwinionego oraz okoliczności popełnienia zarzuconego czynu budziły wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.807.2019
Data sprawy:
2019-11-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie orzeczenia wymiaru kary łącznej pozbawienia wolności.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.85.2019
Data sprawy:
2019-10-23
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania przeprowadzenia wszechstronnej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.801.2018
Data sprawy:
2019-10-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zastosowania środka karnego bez wskazania okresu jego obowiązywania.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.618.2017
Data sprawy:
2019-10-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie umorzenia postępowania przeciwko podejrzanemu i zastosowania wobec niego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.697.2016
Data sprawy:
2019-09-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rozpoznania wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego pod nieobecność podejrzanego na posiedzeniu sądu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.920.2016
Data sprawy:
2019-09-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rozpoznania wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowania środka zabezpieczającego pod nieobecność podejrzanego na posiedzeniu sądu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.55.2016
Data sprawy:
2019-08-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przez sąd zasady specjalności.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.516.4.2019
Data sprawy:
2019-08-23
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania przeprowadzenia wszechstronnej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.848.2019
Data sprawy:
2019-08-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku wyjaśnienia wszystkich istotnych dla prawidłowego orzekania okoliczności sprawy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.855.2016
Data sprawy:
2019-08-09
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia przepisu prawa procesowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1687.2014
Data sprawy:
2019-08-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nienależytego rozpoznania zarzutu apelacyjnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.193.2017
Data sprawy:
2019-08-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nienależytego rozpoznania zarzutów ujętych w apelacji prokuratora i apelacji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.2340.2014
Data sprawy:
2019-08-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uznania oskarżonego za winnego przypisanego mu czynu, pomimo że zachowanie oskarżonego nie wyczerpywało znamion przestępstwa.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.547.2019
Data sprawy:
2019-08-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia przepisów Kodeksu postępowania karnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.11.2018
Data sprawy:
2019-07-31
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku łącznego, pomimo że te same skazania objęte zostały wcześniej wydanym prawomocnym wyrokiem łącznym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.510.56.2018
Data sprawy:
2019-07-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania przez Sąd odwoławczy dokonania szczegółowej i kompleksowej analizy oraz oceny całokształtu ujawnionego materiału dowodowego w zakresie ustalenia czy nie zachodzą w sprawie negatywne przesłanki ekstradycyjne.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.78.2018
Data sprawy:
2019-07-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa do obrony.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.464.2019
Data sprawy:
2019-07-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia przepisów postępowania w sprawach o wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.575.2015
Data sprawy:
2019-06-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przeprowadzenia dowolnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.519.655.2018
Data sprawy:
2019-06-11
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nierozważenia przez Sąd wszystkich zarzutów zawartych we wniesionym środku odwoławczym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.563.2019
Data sprawy:
2019-06-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie skazania oskarżonego w sytuacji braku zgody państwa wydającego na pociągnięcie oskarżonego do odpowiedzialności karnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.333.2019
Data sprawy:
2019-06-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa karnego materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.18.2017
Data sprawy:
2019-06-04
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania wyjścia poza granice podniesionych w apelacji zarzutów.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.23.2019
Data sprawy:
2019-05-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa karnego materialnego poprzez jego błędne zastosowanie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1055.2016
Data sprawy:
2019-05-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przeprowadzenia wadliwej kontroli odwoławczej postępowania.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.926.2017
Data sprawy:
2019-05-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wymierzenia skazanemu przez Sąd odwoławczy wyższej o 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, niż orzeczona przez Sąd merytoryczny.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.78.2017
Data sprawy:
2019-05-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania wyjścia poza granice podniesionych w apelacji zarzutów, co skutkowało utrzymaniem w mocy orzeczenia Sądu I instancji wydanego z rażącym naruszeniem przepisu prawa procesowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.510.3.2018
Data sprawy:
2019-05-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przepisów prawa karnego procesowego polegającego na uwzględnieniu przez sąd wniosku prokuratora o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.828.2017
Data sprawy:
2019-05-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania dokonania wszechstronnej kontroli odwoławczej poza granicami środka odwoławczego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.796.2018
Data sprawy:
2019-04-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania przez Sąd odwoławczy orzeczenia, utrzymującego w mocy postanowienie Sądu I instancji o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, po upływie terminu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.731.2016
Data sprawy:
2019-04-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.188.2019
Data sprawy:
2019-04-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie stwierdzenia prawnej dopuszczalności wydania obywatela Białorusi.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.506.2018
Data sprawy:
2019-04-11
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przedwczesnego i bezpodstawnego uznania, że nie istnieją w niniejszej sprawie bezwzględne przeszkody ekstradycyjne.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.1143.2015
Data sprawy:
2019-04-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nienależytego rozpoznania podniesionego w apelacji zarzutu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.1126.2014
Data sprawy:
2019-04-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji, gdy nie zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności popełnionego czynu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1348.2015
Data sprawy:
2019-03-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji, gdy wina obwinionego budzi wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1243.2018
Data sprawy:
2019-03-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przyjęcia, że okoliczności przypisanego ukaranemu czynu i jego wina nie budzą wątpliwości, podczas gdy w świetle dowodów zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzuconego obwinionemu budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1242.2018
Data sprawy:
2019-03-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przyjęcia, że okoliczności przypisanego ukaranej czynu i jej wina nie budzą wątpliwości, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzuconego obwinionej budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1242.2018
Data sprawy:
2019-03-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przyjęcia, że okoliczności przypisanego ukaranej czynu i jej wina nie budzą wątpliwości, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzuconego obwinionej budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.692.2018
Data sprawy:
2019-03-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uznania, że termin do wniesienia wniosku o uzasadnienie wyroku upłynął dnia 26 maja 2016 r., podczas gdy dzień ten był dniem ustawowo wolnym od pracy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.2331.2014
Data sprawy:
2019-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia przepisu prawa karnego materialnego poprzez jego błędne zastosowanie i orzeczenie przepadku na rzecz Skarbu Państwa.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.704.2016
Data sprawy:
2019-03-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nałożenia na oskarżonego obowiązku naprawienia szkody obejmującego roszczenie, co do którego w momencie orzekania przez Sąd II instancji toczyło się postępowanie cywilne.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.234.2019
Data sprawy:
2019-02-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie błędnego uznania przez Sąd Okręgowy ustania karalności.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.558.2018
Data sprawy:
2019-02-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.693.2018
Data sprawy:
2019-02-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa karnego materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.729.2018
Data sprawy:
2019-01-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania wyjścia poza granice i podniesione w apelacji obrońcy oskarżonego zarzuty.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.729.2018
Data sprawy:
2019-01-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania wyjścia poza granice i podniesione w apelacji obrońcy oskarżonego zarzuty.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.239.2018
Data sprawy:
2019-01-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania dokonania wszechstronnej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.697.2018
Data sprawy:
2018-12-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie umorzenia na mocy amnestii postępowania o czyn karalny, mimo że w działaniu oskarżonego brak było znamion występku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1058.2016
Data sprawy:
2018-12-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie orzeczenia środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym po wysłuchaniu biegłego psychologa, którego opinia w sprawie nie została poprzedzona badaniem stanu podejrzanego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.163.2018
Data sprawy:
2018-12-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nienależytego rozważenia i ustosunkowania się do podniesionych zarzutów w apelacji obrońcy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1152.2018
Data sprawy:
2018-12-11
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przeprowadzenia przez Sąd Rejonowy postępowania bez udziału obrońcy, pomimo istnienia uzasadnionych wątpliwości co do poczytalności skazanego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.562.2018
Data sprawy:
2018-11-16
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku w uzasadnieniu wyroku właściwej analizy względów wychowawczych, jakimi kierował się Sąd meriti przy wymiarze kary młodocianemu sprawcy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.612.2018
Data sprawy:
2018-11-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie błędnego uznania oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu przestępstw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1160.2018
Data sprawy:
2018-11-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.772.2018
Data sprawy:
2018-11-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uwzględnienia wniosku o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie oskarżonemu kary bez przeprowadzenia postępowania dowodowego w zakresie czynu zarzuconego oskarżonemu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.608.2018
Data sprawy:
2018-11-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie skazania oskarżonego za czyn z art. 286 § 1 k.k., pomimo tego, że stanowił on element czynu ciągłego, za dokonanie którego oskarżony skazany został wcześniejszym prawomocnym wyrokiem.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.917.2018
Data sprawy:
2018-11-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uwzględnienia wniosku prokuratora o wydanie wyroku bez przeprowadzania rozprawy pomimo tego, że okoliczności popełnienia przestępstwa budziły wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.266.2017
Data sprawy:
2018-11-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku skazującego pod nieobecność oskarżonego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1151.2018
Data sprawy:
2018-11-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie prowadzenia postępowania przeciwko oskarżonemu bez udziału obrońcy w sytuacji, gdy wobec tego oskarżonego zachodziły okoliczności utrudniające obronę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1154.2018
Data sprawy:
2018-10-29
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie prowadzenia postępowania przeciwko oskarżonemu bez udziału obrońcy w sytuacji, gdy wobec tego oskarżonego zachodziły okoliczności utrudniające obronę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.474.2018
Data sprawy:
2018-10-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania w stosunku do obwinionego wyroku umarzającego postępowanie o przypisany mu czyn w sytuacji, gdy jego podstawę prawną stanowiła ujemna przesłanka procesowa, obligująca Sąd do wydania wyroku uniewinniającego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.611.2018
Data sprawy:
2018-10-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzuconego obwinionej budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.610.2018
Data sprawy:
2018-10-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzuconego obwinionemu budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.609.2018
Data sprawy:
2018-10-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzuconego obwinionemu budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.722.2014
Data sprawy:
2018-10-16
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego polegającego na zaliczeniu na poczet kary łącznej okresów pozbawienia wolności w wymiarze faktycznie odbytym, pomimo, że w dacie orzekania w sprawie, udzielone skazanemu warunkowe przedterminowe zwolnienia nie zostały odwołane.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.772.2017
Data sprawy:
2018-10-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego polegającego na objęciu wyrokiem łącznym kar łącznych grzywien, pomimo że kary te nie podlegały wykonaniu z uwagi na ich umorzenie prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.353.2017
Data sprawy:
2018-10-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa procesowego polegającego na uwzględnieniu zawartego w akcie oskarżenia wniosku prokuratora o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w sytuacji, gdy okoliczności popełnienia tego czynu budziły wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.96.2015
Data sprawy:
2018-10-11
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego polegającego na zastosowaniu przez Sąd ustawy obowiązującej w dacie orzekania, pomimo że w czasie popełnienia zbiegających się przestępstw obowiązywała ustawa względniejsza dla skazanego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.34.2018
Data sprawy:
2018-09-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego poprzez jego błędne zastosowanie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.564.2.2018
Data sprawy:
2018-09-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa materialnego polegającego na jego błędnym zastosowaniu i przypisaniu obwinionemu odpowiedzialności za wykroczenie, podczas gdy jego zachowanie z uwagi na brak społecznej szkodliwości czynu nie stanowiło wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.510.99.2015
Data sprawy:
2018-09-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zobowiązania oskarżonego do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, podczas gdy o roszczeniu majątkowym wynikającym z popełnienia przestępstwa na szkodę pokrzywdzonego prawomocnie orzeczono w postępowaniu nakazowym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.31.2018
Data sprawy:
2018-09-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uznania oskarżonych za winnych popełnienia przypisanych im czynów, pomimo braku w ich działaniu znamion przestępstwa określonego w przepisie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.557.2018
Data sprawy:
2018-09-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie pogorszenia sytuacji procesowej oskarżonego w następstwie rozpoznania apelacji wniesionej wyłącznie na jego korzyść.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.509.2016
Data sprawy:
2018-09-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie skazania oskarżonego za czyn, który był już objęty prawomocnym wyrokiem.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.609.2018
Data sprawy:
2018-08-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rozpoznania apelacji w złym składzie Sądu odwoławczego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.879.2018
Data sprawy:
2018-08-27
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca rażącego naruszenia przepisów prawa procesowego poprzez nierozpoznanie apelacji w granicach zaskarżenia i podniesionych zarzutów.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.1150.2015
Data sprawy:
2018-08-09
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rozpoznania apelacji w złym składzie Sądu odwoławczego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.90.2017
Data sprawy:
2018-08-09
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa karnego materialnego.
Adresat:
Sygnatura:
II.511.219.2018
Data sprawy:
2018-08-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania przeprowadzenia przez Sąd odwoławczy wszystkich dostępnych dowodów.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.767.2018
Data sprawy:
2018-07-31
Opis sprawy:
asacja w sprawie naruszenia prawa materialnego polegającego na zobowiązaniu oskarżonego do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego, podczas gdy oskarżony naprawił szkodę w znacznej części przed wydaniem wyroku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.192.2015
Data sprawy:
2018-07-27
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca naruszenia zakazu reformationis in peius.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.445.2018
Data sprawy:
2018-07-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przypisania oskarżonemu przestępstwa, pomimo braku w jego działaniu znamion czynu zabronionego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.263.2017
Data sprawy:
2018-07-17
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca nieprawidłowego zawiadomienia oskarżonego o terminie rozprawy, rozpoznania sprawy pod jego nieobecność oraz wydania wyroku zaocznego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.685.2018
Data sprawy:
2018-07-10
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca wydania wyroku nakazowego, pomimo istnienia wątpliwości co do winy obwinionego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1271.2014
Data sprawy:
2018-06-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przepisów prawa procesowego polegającego na zaniechaniu wyjścia poza granice podniesionych w apelacji zarzutów.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.238.2018
Data sprawy:
2018-06-04
Opis sprawy:
Kasacja polegająca na uznaniu oskarżonego za winnego popełnienia przypisanego mu czynu, pomimo że swoim działaniem nie wyczerpał on znamion przestępstwa określonego przepisie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.566.2016
Data sprawy:
2018-05-23
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie polegającej na umorzeniu postępowania w przedmiocie wyroku łącznego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.758.2017
Data sprawy:
2018-05-22
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca uznania oskarżonego za winnego popełnienia przypisanego mu czynu, mimo braku w jego działaniu znamion przestępstwa.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.46.2017
Data sprawy:
2018-05-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie polegającej na uznaniu obwinionego za winnego popełnienia przypisanego mu czynu, pomimo że swoim działaniem nie wyczerpał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.622.2017
Data sprawy:
2018-05-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie pominięcia obligatoryjnego orzeczenia o obowiązku naprawienia szkody.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.212.2018
Data sprawy:
2018-04-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przepisów postępowania, polegającego na orzekaniu przez sędziego w sprawie o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego, w której był on w składzie orzekającym wydającym ten wyrok.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.360.2018
Data sprawy:
2018-04-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1098.2016
Data sprawy:
2018-04-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.1233.2015
Data sprawy:
2018-04-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania wyjścia poza granice podniesionego zarzutu, co skutkowało utrzymaniem w mocy orzeczenia Sądu I instancji wydanego z rażącym naruszeniem przepisu prawa procesowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.309.2017
Data sprawy:
2018-04-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania dokonania przez Sąd II instancji wszechstronnej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.704.2016
Data sprawy:
2018-03-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nałożenia na oskarżonego obowiązku naprawienia szkody obejmującego roszczenie, co do którego w momencie orzekania przez Sąd II instancji toczyło się postępowanie cywilne.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.647.2015
Data sprawy:
2018-03-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie utrzymania w mocy wyroku Sądu I instancji skazującego sprawcę, pomimo zaistnienia przeszkody procesowej w postaci przedawnienia karalności czynu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.609.2017
Data sprawy:
2018-02-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa karnego procesowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.223.2015
Data sprawy:
2018-01-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rozpoznania sprawy przez sąd rzeczowo niewłaściwy do jej rozpoznania.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.793.2017
Data sprawy:
2018-01-11
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca rażącego naruszenia prawa materialnego poprzez wymierzenie obwinionemu kary grzywny powyżej ustawowego zagrożenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.809.2016
Data sprawy:
2017-12-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania dokonania przez Sąd II instancji wszechstronnej kontroli odwoławczej, wskutek czego doszło do utrzymania w mocy rażąco niesprawiedliwego wyroku Sądu I instancji.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.625.2016
Data sprawy:
2017-09-28
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca niedokonania przez Sąd II instancji wszechstronnej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
751126
Data sprawy:
2013-12-13
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz J. K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w C.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
724689
Data sprawy:
2013-12-05
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz M. R. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/592721/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2013-11-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz M. M. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., zmieniającego częściowo, a w pozostałym zakresie utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/718506/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-11-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz S. Ż. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R., którym utrzymano w mocy wyrok z Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/748345/13/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-11-26
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz W. P. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/737773/13/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2013-11-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz M. S. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/730239/13/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2013-11-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz W. D. i J.D. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w R. utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Wojewódzkiego w R.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/746845/13/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2013-11-22
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz T. J. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w O.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/731121/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-11-21
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Ł. G. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w O.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/727653/13/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2013-11-19
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz M. R. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Ł.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/752257/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-11-15
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz J. M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/718307/12/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2013-11-15
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz P. C. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Ż.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/748924/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-11-15
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz J. M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w L.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/752726/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-11-15
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz J. M. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Z. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/742924/13/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-11-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz P. W. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/742927/13/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-11-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz P. W. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/747867/13/II/208.4 RZ
Data sprawy:
2013-11-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz A. K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/750355/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz P. S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/744888/13/II/203.1.1 RZ
Data sprawy:
2013-10-07
Opis sprawy:
Kasacja na niekorzyść M. T. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w L., którym utrzymano w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Ł.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/737372/13/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-10-07
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz B. W. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/722151/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-09-10
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz R. P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w T. zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w T.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/711809/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-09-05
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Bogdana K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/728182/13/II/203.1.5 RZ
Data sprawy:
2013-08-13
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz K. J. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w O.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/681655/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-31
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz A. P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Ł., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/707562/12/II/203.1.6 RZ
Data sprawy:
2013-07-31
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz G. S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/667595/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-30
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz C. B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/705490/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-30
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz D. R. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/716263/12/II/203.1.4 RZ
Data sprawy:
2013-07-29
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz F. S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w J.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/715511/12/II/203 RZ
Data sprawy:
2013-07-29
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz A. L. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w G., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/712906/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-26
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz J. K. i I. K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/709770/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz S. R. i K. J. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w O.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/718889/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-24
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz K. L. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego w M.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/687141/11/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-07-18
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz D. O. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w B., którym zmieniono wyrok Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/709553/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-17
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz E. G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., częściowo zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/698564/12/II/208.4 RZ
Data sprawy:
2013-06-26
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz I. C. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w G., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/713191/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-06-24
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz P. S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w O. w części dotyczącej wymierzonej kary łącznej pozbawienia wolności.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/725788/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-06-21
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz D. B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w S., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/612614/09/II/203 RZ
Data sprawy:
2013-06-04
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz T. S. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w L. uchylającego częściowo wyrok łączny Sądu Okręgowego w L.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/722368/13/II/203.1.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-31
Opis sprawy:
Kasacja na niekorzyść R. S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., którym zmieniony został wyrok b. Sądu Rejonowego w O.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/702894/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-05-24
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz T. K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w T., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w N.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/654297/10/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2013-05-23
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz J. L. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z dnia 2 grudnia 1960 r., zmieniającego wyrok Sądu Powiatowego w Z. z dnia 4 lipca 1960 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/713054/12/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-05-23
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz K. K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/714654/12/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2013-05-23
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz A. B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/692552/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-05-22
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz M. S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w T., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/600481/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2013-05-22
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz T. G. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z 1961 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Powiatowego w Z. z 1960 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/718683/12/II/203.1.2 RZ
Data sprawy:
2013-05-16
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz M. K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w O., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w O.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/726916/13/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-04-23
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz S. M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/711712/12/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-04-23
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz S. G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w L., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w R.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/726915/13/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-04-23
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz S. M. od prawomocnego wyroku Sadu Okręgowego w N.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/726917/13/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-04-23
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz S. M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/701970/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-04-22
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz T. N. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy wyrok łączny Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/690975/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-04-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz J. M. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Okręgowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/667281/11/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2013-03-28
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz R. S. od prawomocnego orzeczenia Delegatury Komisji Specjalnej Do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w L. z 1953 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/705186/12/II/203.1.14 RZ
Data sprawy:
2013-03-26
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz B. T. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z 1960 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/576988/07/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-03-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz E. M. od prawomocnego wyroku b. Sądu Wojewódzkiego w R. z 1960 r. (represje wobec Świadków Jehowy).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/710674/12/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-03-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz H. J.- K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/686366/11/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-03-22
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz S. M. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w N.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/694065/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-03-20
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz E. D. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/719891/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-03-20
Opis sprawy:
Kasacja na niekorzyść W. Z. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/724262/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-03-18
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz E. D. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/704531/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-03-14
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz K. M. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/698433/12/II/203 RZ
Data sprawy:
2013-03-13
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz J. B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w O.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/702321/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-02-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz M. K. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Ł.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/698899/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-02-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz K. F. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/668389/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-01-14
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz N. S. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w W., utrzymującego w mocy wyrok łączny Sądu Okręgowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/708773/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-12-19
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz oskarżonych od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Ł., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Ł.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/707384/12/II/203.1.20 RZ
Data sprawy:
2012-12-18
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Dawida W. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w L., zmieniającego postanowienie Sądu Okręgowego w Z. w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/694904/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-12-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Marianny S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w T., uchylającego wyrok Sądu Rejonowego w T.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/712866/12/II/203.1.1 RZ
Data sprawy:
2012-12-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jana B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w B., uchylającego wyrok Sądu Rejonowego w Ż.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/716889/12/II/203.3 RZ
Data sprawy:
2012-12-05
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Pawła K. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w K. z dnia 28 maja 2012 r., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w O. z dnia 2 kwietnia 2012 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/713955/12/II/203.3 RZ
Data sprawy:
2012-12-05
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Pawła K. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w K. z dnia 4 czerwca 2012 r., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w O. z dnia 2 kwietnia 2012 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/700794/12/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2012-11-23
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Zbigniewa P. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w O.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/677098/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-11-21
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Marka S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w P. w zakresie w jakim zobowiązano oskarżonego do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/695681/12/II/203.1.14 RZ
Data sprawy:
2012-11-20
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Cezarego K. od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego z lipca 1985 r. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Marynarki Wojennej w G. z maja 1985 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/709380/12/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2012-11-19
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Tomasza S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/711478/12/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2012-11-07
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Bartłomieja W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/707652/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-10-19
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Pawła B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/692513/12/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2012-10-18
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jarosława T. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/691395/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-10-09
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Tadeusza W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/685026/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-10-04
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Łukasza F. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/710035/12/II/203.1.2 RZ
Data sprawy:
2012-09-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Iwony K. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Ł., utrzymującego w mocy zarządzenie Przewodniczącej Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w P.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/704316/12/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2012-09-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Joanny K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/698610/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-09-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Łukasza N. od prawomocnego wyroku łącznego we W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/682570/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-09-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Elżbiety I. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/708473/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-08-21
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Piotra K. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w W. utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/698374/12/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2012-08-10
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Wiesława J. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/671098/11/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2012-08-09
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Anny K. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w W., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/698286/12/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2012-08-08
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Mariusza K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w P., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/697925/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-07-13
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Mieczysława S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/678322/11/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2012-07-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Mieczysława G. od prawomocnego orzeczenia Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym z 1953 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/683672/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-07-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Bogdana G. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/693278/12/II/203.1.2 RZ
Data sprawy:
2012-07-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Krzysztofa Z. od wyroku Sądu Okręgowego w B. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w C.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/688310/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-06-20
Opis sprawy:
Kasacja na korzyść oskarżonego od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/691765/11/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2012-06-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Andrzeja K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/698784/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-06-05
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Macieja P. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/692440/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-06-05
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Marka K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w B. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/667874/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-05-31
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Józefa C. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/701135/12/II/203.1.6 RZ
Data sprawy:
2012-05-30
Opis sprawy:
Kasacja na niekorzyść Macieja P. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/670596/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-04-11
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Dariusza K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/663329/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-03-29
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Rafała O. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w R.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/623119/09/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2012-03-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Michała Ż. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z 1960 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Powiatowego w Z.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/586662/08/II/203 RZ
Data sprawy:
2012-03-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Sebastiana L. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w P.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/680855/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-03-07
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Krystiana Ł. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/686377/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-02-28
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Eugeniusza D. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w E., którym utrzymano w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w E.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/676824/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-02-16
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Mariana S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w C.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/674746/11/II/203.1.12 RZ
Data sprawy:
2012-02-08
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Aleksandra K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/695315/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-02-07
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Aliny R. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w B., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/673625/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-12-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Tomasza R. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w R.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/673836/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-12-19
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Wojciecha L. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w L.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/678149/11/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2011-12-15
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Ireneusza K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/664948/11/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2011-12-15
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Rafała W. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/680001/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-12-15
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Bartłomieja S. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w W., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/669471/11/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2011-11-17
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Sławomira K. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/676388/11/II/203.1.13 RZ
Data sprawy:
2011-11-17
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Mariusza F. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Ł. utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Ł.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/662282/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-11-16
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Bartosza B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w R.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/576988/07/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-11-10
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Eugenii M. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w R., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w R.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/683027/11/II/203 RZ
Data sprawy:
2011-11-07
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Mieczysława P. i Bogdana S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w P.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/657056/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-10-28
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Sławomira G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w S. zmieniającego częściowo wyrok Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/675074/11/II/203.1.2 RZ
Data sprawy:
2011-10-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Janiny W. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/591587/08/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-10-24
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jerzego K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w G., zmieniającego częściowo wyrok Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/659761/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-10-19
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Damiana B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w I.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/676222/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-10-14
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jarosława M. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w I.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/683110/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-10-14
Opis sprawy:
Kasacja na niekorzyść Tadeusza G. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w W. utrzymującego w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/674972/11/II/203.1.6 RZ
Data sprawy:
2011-10-13
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Marka E. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/635651/09/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-10-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Marcina K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/673121/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-10-05
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Alojzego D. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w P., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/668166/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-10-04
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jacka M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/666755/11/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2011-09-26
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Krzysztofa C. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w D.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/663696/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-09-22
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Grzegorza G. i Krzysztofa S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w G. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w M.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/645902/10/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-09-19
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jerzego G. od prawomocnego wyroku Sądu Powiatowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/669110/11/II/203.1.6 RZ
Data sprawy:
2011-09-16
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Piotra G. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/664700/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-08-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Pawła S., Sebastiana K. oraz Jarosława C. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy, w zaskarżonej części, wyrok Sądu Rejonowego w B. oraz od tegoż wyroku Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/662791/10/II/203 RZ
Data sprawy:
2011-08-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Norberta S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w L., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w L.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/647969/10/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-08-03
Opis sprawy:
Kasacja od prawomocnego postanowienia Sądu Wojewódzkiego w W. z listopada 1991 r. w części oddalającej wniosek Marii M. o zasądzenie odszkodowania za represjonowanie jej męża.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/635408/09/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-08-02
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Bernarda D. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w B. z 1950 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/642707/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-08-02
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jana S. od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego z 1961 r., którym utrzymano w mocy wyrok Sądu Wojewódzkiego w K. z 1960 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/625690/09/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-08-01
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Adama P. od prawomocnego wyroku Sądu Powiatowego w S. z 1967 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/624347/09/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-07-29
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Mariana D. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w R. z 1976 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/597716/08/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-07-29
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Eugeniusza D. od prawomocnego wyroku Wojskowego Sądu Garnizonowego w K. z 1970 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/637146/09/II/203.1.12 RZ
Data sprawy:
2011-07-28
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Bogdana O. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w G., którym utrzymano w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/629828/09/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-07-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Mariana S. od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego z 1952 r., którym utrzymano w mocy wyrok Sądu Wojewódzkiego w W. z 1951 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/675112/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-07-26
Opis sprawy:
Kasacja na niekorzyść oskarżonego od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w G. utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/669387/11/II/203.1.6 RZ
Data sprawy:
2011-07-26
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Władysława O. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w O. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/670311/11/II/203.1.12 RZ
Data sprawy:
2011-07-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Ireny Z. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Z.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/638260/10/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-07-21
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Franciszka K. od prawomocnego wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego we W. z 1952 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/631109/09/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-07-18
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Zygmunta S. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w W. z dnia 30 kwietnia 1968 r., zmieniającego wyrok Sądu Powiatowego w W. z dnia 9 marca 1968 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/509551/05/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-07-15
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Joanny R. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w G., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/658953/10/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-07-14
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Zygmunta S. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z dnia 10 listopada 1960 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Powiatowego w Z. z dnia 27 lipca 1960 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/673364/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-07-11
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Marcina Z. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Ś.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/645771/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-07-11
Opis sprawy:
Kasacja na niekorzyść oskarżonych od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w P., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w P. o umorzeniu postępowania.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/638017/10/II/203.1.16 RZ
Data sprawy:
2011-07-08
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Krzysztofa T. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w P., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w P.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/664536/11/II/203.1.16 RZ
Data sprawy:
2011-07-08
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Macieja K. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w G. utrzymującego w mocy orzeczenie Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/587897/08/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-07-06
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Henryka F. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z 1961 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Powiatowego w Z. z 1960 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/662940/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-06-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Kazimierza C. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/578429/08/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-06-16
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Krzysztofa Ś. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/669573/11/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2011-06-14
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jarosława D. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Ł.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/654775/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-06-09
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Andrzeja J. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w T.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/672025/11/II/203.1.16 RZ
Data sprawy:
2011-06-06
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Marii B. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/666679/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-06-01
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jacka K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w O.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/671659/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-05-31
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Stefana K. i Huberta S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/638603/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-05-18
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Mariusza B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w P.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/658411/10/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2011-04-28
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Grzegorza A. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/670775/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-04-22
Opis sprawy:
Kasacja na niekorzyść Elżbiety I. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego uchylającego wyrok Sądu Rejonowego i umarzającego postępowanie karne.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/661021/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-04-19
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Pawła B. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/644154/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-03-29
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Leszka K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w G. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/655053/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-03-17
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Mariusza N. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w L., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w L.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/661781/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-03-17
Opis sprawy:
Kasacja na niekorzyść Stefana N. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/658423/10/II/203 RZ
Data sprawy:
2011-03-11
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Pawła L. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w L., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/554576/07/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-03-09
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Pawła M. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w W., którym utrzymano w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/601445/08/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2011-03-04
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Reginy K. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z dnia 26 września 1960 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Powiatowego w Z. z dnia 2 września 1960 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/666724/09/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-03-04
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jerzego B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W. z września 2006 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/616930/09/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-03-04
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jerzego B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W. z września 2006 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/666723/09/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-03-04
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jerzego B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W. z grudnia 2006 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/666196/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-03-01
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Aliny R. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w B. z 2006 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/666472/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-03-01
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Aliny R. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w B. z 2007 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/666473/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-03-01
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Ewy D. i Aliny R. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/660149/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-02-28
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Zdzisława R. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w E.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/630177/09/II/206 RZ
Data sprawy:
2011-02-08
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Robertasa U. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w S. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/652899/10/II/203.1.2 RZ
Data sprawy:
2011-02-08
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Piotra P. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w M.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/643578/10/II/203.1.16 RZ
Data sprawy:
2011-02-04
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jarosława P. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w N.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/657332/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-02-03
Opis sprawy:
Kasacja na niekorzyść Mirosława W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w P., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/654844/10/II/203.1.16 RZ
Data sprawy:
2011-02-02
Opis sprawy:
Kasacja od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Z., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Ś.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/665494/11/II/203.1.2 RZ
Data sprawy:
2011-01-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Stanisława B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w P.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/642844/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-01-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Anny S. i Pawła S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Ł., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Ł.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/633295/09/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-01-10
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Feliksa S. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. ze stycznia 1961 r., zmieniającego wyrok Sądu Powiatowego w Z. z lipca 1961 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/640279/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-12-15
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Stanisława P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w E., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/653884/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-12-06
Opis sprawy:
kasacja na niekorzyść Ireneusza D. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R., uchylającego wyrok Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/635763/09/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-12-02
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Jarosława P. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego w R.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/651038/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-11-29
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Wiolety S. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w G., w zakresie orzeczenia o karze łącznej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/623612/09/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-11-18
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Edwarda F. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w M., w części dotyczącej orzeczenia o karze grzywny oraz o kosztach.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/648566/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-11-18
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Tadeusza D. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Ś., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/650676/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-11-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Aliaksandra K. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/616496/09/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-11-05
Opis sprawy:
kasacja na rzecz oskarżonych od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w L.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/642364/10/II/2011.5 RZ
Data sprawy:
2010-10-18
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Wiesława J. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w R.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/600585/08/II/203 RZ
Data sprawy:
2010-10-14
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Stanisława S. od prawomocnego, w części, wyroku Sądu Okręgowego w O. w zakresie, w jakim utrzymano nim w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/610399/09/II/203 RZ
Data sprawy:
2010-10-07
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Artura B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w R.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/626775/09/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-10-07
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Zbigniewa H. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w B. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/641524/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-09-15
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Andrzeja G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w E., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w E.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/643282/10/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-09-01
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Józefa S., od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w E., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w B., w części utrzymującej w mocy orzeczenie Sądu I instancji zobowiązujące go do naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/629226/09/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-08-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Marka L. od wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/634181/09/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-08-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Zbigniewa K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w R., w części zobowiązującej go do naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego określonej kwoty pieniężnej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/645978/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-08-24
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Wojciecha S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Ł., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/635484/09/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-08-24
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Marcina S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego we W., w części dotyczącej orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego w postaci samochodu, jako służącego do popełnienia przestępstwa.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/634955/09/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-08-24
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Mirosława K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/629857/09/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-08-24
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Svetlany D. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/547433/06/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-08-23
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Józefa K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w G., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w R.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/600478/08/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-08-05
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jana S. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z października 1960 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Powiatowego w Z. z czerwca 1960 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/628460/09/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-08-04
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Ireneusza J. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w J.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/644329/10/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-07-29
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Mariusza W. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/512488/05/II/2003 RZ
Data sprawy:
2010-07-28
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Marka R. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w L.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/571135/07/II/2007.2 RZ
Data sprawy:
2010-07-22
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Haliny P. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/581891/08/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-07-20
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Leszka S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w S., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/623325/09/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-07-13
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Pawła R. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/636956/09/II/2009.3 RZ
Data sprawy:
2010-07-05
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Danuty P. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/636354/09/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2010-07-02
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Heleny A. od prawomocnego wyroku Sądu Powiatowego w Z. z lipca 1960 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/624257/09/II/2003.2 RZ
Data sprawy:
2010-06-25
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Jana K. i Ireneusza W. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w K. z dnia 2.02.1982 r., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w D. P. z dnia 28.12.1981 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/648727/10/II/203.1.16 RZ
Data sprawy:
2010-06-21
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jakuba K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w P.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/635869/09/II/2003.2 RZ
Data sprawy:
2010-06-21
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Bronisława P. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z 1960 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/636809/09/II/2003.2 RZ
Data sprawy:
2010-06-15
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Antoniego L. od prawomocnego orzeczenia Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Warszawie z 1952 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/590670/08/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-06-15
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Barbary W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w G., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego Sądu Grodzkiego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/585537/08/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-06-14
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Agnieszki S. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/632244/09/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2010-06-01
Opis sprawy:
kasacja na rzecz członków wspólnoty religijnej "Świadkowie Jehowy" od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 1953 r., zmieniającego w części i utrzymującego w części wyrok Sądu Wojewódzkiego w Ł. z 16 maja 1953 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/591545/08/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-05-31
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Stanisława R. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., zmieniającego częściowo, a w pozostałym zakresie utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/629743/09/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-05-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Henryka Ż. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w T. zmieniającego częściowo, a w pozostałym zakresie utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/614310/09/II/2003.2 RZ
Data sprawy:
2010-05-21
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Jerzego C., Mariana G., Bronislawa K., Henryka K. i Henryka A. od prawomocnego wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w P. z 1946 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/630503/09/II/2003.2 RZ
Data sprawy:
2010-05-20
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Stanisława W. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w G. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego w T.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/617959/09/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-05-20
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Wiktora S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/530067/06/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-05-20
Opis sprawy:
kasacja na rzecz: Mieczysława S., Zbigniewa P., Józefa K., Jana W., Ferdynanda B., Władysława C., Jana S., Wincentego M., Antoniego P., Kazimierza W., Stanisława P., Wiesławy W., Bronisławy H., Stanisława B., Jana S., Bronisławy K., Tadeusza S. i Józefa P. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w K. z 1966 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/612901/09/II/211 RZ
Data sprawy:
2010-05-19
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Dariusza R. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/608150/09/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-05-19
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Dariusza M. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w O. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w O.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/608622/09/II/2003.2 RZ
Data sprawy:
2010-05-19
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Jana K. od prawomocnego orzeczenia Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w W. z 1953 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/581209/08/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-05-19
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Jana T. od prawomocnego orzeczenia Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w W. z 1952 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/605049/08/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-05-19
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Franciszka D. od prawomocnego wyroku b. Sądu Wojewódzkiego w Z. z listopada 1960 r., zmieniającego wyrok b. Sądu Powiatowego w Z. z czerwca 1960 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/632499/09/II/2003.2 RZ
Data sprawy:
2010-05-13
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Bogdana W. od prawomocnego postanowienia b. Sądu Wojewódzkiego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/623609/09/II/2003.2 RZ
Data sprawy:
2010-05-13
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Romana K. od prawomocnego postanowienia Najwyższego Sądu Wojskowego z 1954 r., utrzymującego w mocy wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/623024/09/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-04-06
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Łukasza G. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w G., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/632298/09/II/2007.2 RZ
Data sprawy:
2010-04-01
Opis sprawy:
kasacja na niekorzyść oskarżonego od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w K., na mocy którego umorzono wobec oskarżonego postępowanie karne.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/635539/09/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-03-25
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Edmunda W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/609814/09/II/2003 RZ
Data sprawy:
2010-03-19
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Tadeusza P. od prawomocnego postanowienia Sądu Najwyższego o pozostawieniu apelacji bez rozpoznania.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/626774/09/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-03-05
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Pawła S. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/641200/10/II/2007.2 RZ
Data sprawy:
2010-03-05
Opis sprawy:
kasacja od postanowienia Sądu Okręgowego w W. utrzymującego w mocy postanowienie Prokuratury Okręgowej w R. o umorzeniu śledztwa, na niekorzyść osób podejrzanych w sprawie.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/607544/09/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-02-19
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Marka B. od wyroku Sądu Okręgowego w K. utrzymującego w mocy wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w M.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/600337/08/II/2003.2 RZ
Data sprawy:
2010-02-17
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Zbigniewa J. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z października 1960 r., zmieniającego wyrok Sądu Powiatowego w Z. z lipca 1960 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/535173/06/II/2003 RZ
Data sprawy:
2010-02-17
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Ryszarda Ż. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w P.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/561881/07/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-01-26
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Dariusza G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. zmieniającego wyrok łączny Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/638443/09/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-01-21
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Bogusława B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w B., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/559055/07/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2009-12-30
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Bogusława B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/613570/09/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2009-12-30
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Grzegorza D. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w P.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/607775/09/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2009-12-28
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Janiny G. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/588971/08/II/2003.2 RZ
Data sprawy:
2009-12-22
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Wacława B. od prawomocnego orzeczenia Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym z 1952 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/608420/09/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2009-12-22
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Włodzimierza O. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego W.-P. w W., którym utrzymano w mocy wyrok Sądu Rejonowego W.-P. w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/428485/03/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2009-12-22
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Mieczysława S. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/629294/09/II/203.1.16 RZ
Data sprawy:
2009-12-08
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Tomasza I. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w N.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/610702/09/II/2007.4 RZ
Data sprawy:
2009-12-08
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Zdzisława P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w O. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w O.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/627206/09/II/2003.2 RZ
Data sprawy:
2009-12-02
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Krzysztofa D. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z grudnia 1960 r. utrzymującego wyrok Sądu Powiatowego w Z. z lipca 1960 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/562726/07/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2009-11-13
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Ireneusza T. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/601533/08/II/2009 RZ
Data sprawy:
2009-11-06
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Jana S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w L.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/592616/08/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-27
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Macieja N. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/614217/09/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-26
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Czesława P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/595771/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-23
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Marcina P. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/590847/08/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-23
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Zbigniewa B. od wyroku Sądu Okręgowego w K. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/607775/09/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-23
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Janiny G. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/590505/08/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-22
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Wojciecha P. od wyroku Sądu Okręgowego w W. zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/612072/09/XII/2003.1 N
Data sprawy:
2009-09-28
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Kazimierza Z. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/604446/08/II/2003 RZ
Data sprawy:
2009-09-15
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Adama M. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w L. utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w R. w przedmiocie prawnej dopuszczalności wydania Adama M. organom ścigania Federacji Rosyjskiej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/613718/09/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2009-09-11
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Jacka W. od wyroku Sądu Okręgowego w B. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/603843/08/II/2003.2 RZ
Data sprawy:
2009-08-17
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Józefa R. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z lipca 1961 r., zmieniającego wyrok Sądu Powiatowego w Z. z lipca 1960 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/612736/09/II/2003.2 RZ
Data sprawy:
2009-08-12
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Wacława R. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z listopada 1960 r., zmieniającego wyrok Sądu Powiatowego w Z. z lipca 1960 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/594200/08/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2009-07-14
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Krzysztofa N. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w R.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/587363/08/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2009-07-10
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Rafała D. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/604130/08/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2009-07-08
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Mariusza J. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/619146/09/II/2009.3 RZ
Data sprawy:
2009-07-06
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Łukasza B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/566429/07/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2009-06-19
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Piotra G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/605053/08/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2009-06-02
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Władysława G. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w K. utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/584308/08/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2009-06-01
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Artura T. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/617792/09/II/2003.5 RZ
Data sprawy:
2009-06-01
Opis sprawy:
kasacja na niekorzyść Mirosława G. w części utrzymującej w mocy postanowienie Prokuratora Okręgowego w W. o umorzeniu śledztwa prowadzonego przeciwko Mirosławowi G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/600457/08/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2009-04-16
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Iwony U. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/595459/08/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-18
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Marka M. od wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w D.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/589244/08/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-13
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Marcina K. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego w O.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/599390/08/II/209 RZ
Data sprawy:
2009-02-13
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Mariana F. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w M.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/589390/08/II/2009 RZ
Data sprawy:
2009-02-09
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Michała W. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w A.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/562938/07/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-06
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Lucyny Ł. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w B. zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/597738/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-05
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Janusza P. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/589380/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-05
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Piotra F. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w O.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/601471/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-05
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Waldemara T. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w O.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/593020/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2009-01-12
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Sebastiana D. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/599273/08/II/203 RZ
Data sprawy:
2009-01-06
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Dariusza D. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w O. z dnia 24 kwietnia 2008 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/559138/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-30
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Remigiusza D. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w L., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/595934/08/II/211 RZ
Data sprawy:
2008-12-22
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Barbary W. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w O.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/586523/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-18
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Jacka G. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w E.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/581353/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-10
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Dariusza B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego dla K.-K. w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/554342/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-09
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Zbigniewa S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Ł. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Ł.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/555852/07/II/203 RZ
Data sprawy:
2008-12-03
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Tomasza S. od wyroku Sądu Okręgowego w S. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/584038/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-02
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Pawła C. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego w O. z dnia 23 listopada 2007 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/591991/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-01
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Roberta K. od wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok zaoczny Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/594089/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-11-25
Opis sprawy:
kasacja na niekorzyść podmiotu zbiorowego Spółki z o.o. E. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w T. z dnia 9 czerwca 2008 r. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w M. z dnia 6 lutego 2008 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY IZBA KARNA ZA POŚREDNICTWEM WYŻSZEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO PRZY KRAJOWEJ RADZIE NOTARIALNEJ
Sygnatura:
RPO/602234/08/I/110 RZ
Data sprawy:
2008-11-07
Opis sprawy:
kasacja w sprawie notariusza ukaranego przez sąd dyscyplinarny za niepobranie wynagrodzenia od wykonanych czynności notarialnych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/584909/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-10-28
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Adriana K. od wyroku Sądu Okręgowego w Ś. Zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w Ś.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/588968/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-10-22
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Sławomira U. od wyroku Sądu Okręgowego w O. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/550308/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-10-16
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Józefa P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w G. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/575464/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-10-15
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Tadeusza Z. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w M.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/555819/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-10-09
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Dmitrija H. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w B. w części orzekającej przepadek na rzecz Skarbu Państwa samochodu osobowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/579351/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-09-23
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Piotra O. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/589239/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-09-22
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Marianny P. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w R.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/458120/03/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-09-22
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Bolesława D. i 15 innych oskarżonych od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/581458/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-09-10
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Jakuba O. od wyroku Sądu Okręgowego w O., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/584927/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-09-09
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Waldemara S. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/538366/06/II/211 RZ
Data sprawy:
2008-09-05
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Romana K. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/576013/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-09-03
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Janiny S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/574220/07/II/211 RZ
Data sprawy:
2008-09-03
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Iwony B. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w P.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/563636/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-09-03
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Arkadiusza K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/582564/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-08-14
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Ryszarda L. od wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/576157/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-08-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Rafała Ł. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/564767/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-08-11
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Doroty M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/573875/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-08-11
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Krzysztofa K. od wyroku Sądu Apelacyjnego , utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/584441/08/II/207.2 RZ
Data sprawy:
2008-07-08
Opis sprawy:
kasacja na niekorzyść Beaty J. i Krystyny H. od postanowienia Sądu Rejonowego w Cz. z dnia 20 lutego 2008 r., którym utrzymano w mocy postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej w Cz. z dnia 31 października 2007 r. o umorzeniu śledztwa - prowadzonego przeciwko Beacie J. i Krystynie H. - podejrzanym o popełnienie przestępstwa z art. 160 § 1 i 2 kk.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/577423/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-07-03
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Jadwigi D. od wyroku Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/561528/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-06-13
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Hanny W. od wyroku Sądu Okręgowego w K. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/554612/07/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2008-06-11
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Jarosława S. od wyroku Sądu Okręgowego w W. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/579644/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-06-10
Opis sprawy:
kasacja na niekorzyść Jana K. od postanowienia Sądu Okręgowego w R. z dnia 13 grudnia 2007 r., którym utrzymano w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w R. z dnia 9 października 2007 r., w przedmiocie umorzenia postępowania wobec oskarżonego Jana K. o czyn opisany w subsydiarnym akcie oskarżenia z art. 270 § 1 Kodeksu karnego w związku z art. 12 Kodeksu karnego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/578246/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-05-28
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Zygmunta P. od wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/562357/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-05-16
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Mariusza K. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/575840/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-05-14
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Adama B. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/565020/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-05-14
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Piotra M. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/580941/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-05-09
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Mariana F. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/573176/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-03-27
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Marcina J. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/316455/99/II/213 RZ
Data sprawy:
2008-03-03
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Ryszarda M. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/553440/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-02-21
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Tadeusza H. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z października 1960 r. zmieniającego wyrok Sądu Powiatowego w Z. z lipca 1960 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/546658/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-02-18
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Pawła G. od wyroku Sądu Okręgowego w Ł. zmieniającego w części wyrok Sądu Rejonowego w P.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/572307/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-01-30
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Małgorzaty J. od wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/571657/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-01-15
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Antoniego J. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/549160/07/II/209.1 RZ
Data sprawy:
2008-01-10
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Andrzeja B., uczestnika wydarzeń radomskich w 1976 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/549641/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2007-12-17
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Romualda J., uczestnika wydarzeń radomskich, od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/555168/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2007-12-14
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Mieczysława B. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/492775/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2007-12-10
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Sebastiana K. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/559054/07/II/208.4 RZ
Data sprawy:
2007-11-30
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Artura O. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/569559/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2007-11-28
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Tadeusza P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/553431/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2007-11-27
Opis sprawy:
kasacja od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/560834/07/II/203 RZ
Data sprawy:
2007-11-26
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Romana P. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/553732/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2007-11-20
Opis sprawy:
kasacja od wyroku Sądu Okręgowego w części utrzymującej w mocy wyrok Sądu Rejonowego w zakresie czynu z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/559056/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2007-11-20
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Ireneusza B. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/531421/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2007-11-19
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Marcina M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/568003/07/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2007-11-15
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Michała N. od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Wojewódzkiego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/564548/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2007-11-14
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Adama K. od wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/554687/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2007-11-09
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Dariusza S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/546234/06/II/211 RZ
Data sprawy:
2007-10-29
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Stanisława U., uczestnika wydarzeń radomskich, od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego, utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego z 1977 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/548532/07/II/203 RZ
Data sprawy:
2007-07-26
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Krzysztofa K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/544637/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2007-02-13
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Wojciecha S. od wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/536076/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-12-15
Opis sprawy:
Kasacja od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/542537/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-12-07
Opis sprawy:
kasacja na niekorzyść oskarżonych od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/533794/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-11-17
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Macieja S. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/541002/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-11-16
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Antoniego A. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego zmieniającego wyrok Sądu Powiatowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/529910/06/II/203 RZ
Data sprawy:
2006-11-03
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Stanisława F. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/523711/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-10-30
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Damiana P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/532107/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-10-16
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Marka M. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego w części dotyczącej Marka M., a w pozostałym zakresie utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/538368/06/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2006-10-13
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Stanisława D. od prawomocnego wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego z 1950 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/530296/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-10-03
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Jana S. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/533382/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-09-27
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Wiesława M. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/528473/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-09-20
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Krzysztofa W. od wyroku Sądu Apelacyjnego zmieniającego i utrzymującego częściowo w mocy wyrok Sądu Okręgowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/517438/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-09-20
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Krzysztofa Ś. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w przedmiocie odmowy przyjęcia wniosku Krzysztofa Ś. o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku zaocznego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/538265/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-09-15
Opis sprawy:
Kasacja na niekorzyść Ryszarda W., Marka H. i Witolda L. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/467334/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-09-13
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Mirosława K. od wyroku łącznego Sądu Rejonowego w części dotyczącej wymiaru kary łącznej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/518143/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-09-13
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Tomasza N. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/531842/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-09-08
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Ryszarda K. od wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/533795/06/II/203 RZ
Data sprawy:
2006-09-08
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Roberta Z. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/529934/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-09-06
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Łukasza R. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/533125/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-09-01
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Renaty i Leszka D. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD OKRĘGOWY
Sygnatura:
RPO/456836/03/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-08-29
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Horsta T., Pawła S., Jana F., Gotharda D. i Hansa B. od postanowienia Najwyższego Sądu Wojskowego z 1953 r. utrzymującego w mocy wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD REJONOWY
Sygnatura:
RPO/519637/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-08-24
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Czesława M. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/522109/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-07-17
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jana B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/518230/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-07-14
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Łucji L. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/528472/06/II/203 RZ
Data sprawy:
2006-07-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Franciszka G., Jana N. i Stanisława K. od prawomocnego postanowienia Najwyższego Sądu Wojskowego z 1948 r. utrzymującego w mocy wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/523081/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-06-23
Opis sprawy:
1. kasacja na rzecz Mirosława L. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/516751/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-06-12
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Romana C. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/512499/05/II/203 RZ
Data sprawy:
2006-06-05
Opis sprawy:
1. kasacja na rzecz Grzegorza D. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/517629/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-05-31
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Damiana S. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/528807/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-05-31
Opis sprawy:
1. kasacja od prawomocnego wyroku Wojskowego Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/517906/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-05-19
Opis sprawy:
1. kasacja na rzecz Marka Ż. od wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/517879/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-05-15
Opis sprawy:
1. kasacja na rzecz Adama S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/491822/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-05-02
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Tomasza Ł. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/502887/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-04-26
Opis sprawy:
1. kasacja na rzecz Daniela K. od prawomocnego postanowienia Sądu Najwyższego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/520454/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-04-26
Opis sprawy:
1. kasacja na rzecz Marka B. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/515188/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-04-14
Opis sprawy:
1. kasacja na rzecz Marcina W. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/511626/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-04-04
Opis sprawy:
1. kasacja na rzecz Tomasza B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/526420/06/II/211 RZ
Data sprawy:
2006-04-04
Opis sprawy:
1. kasacja na rzecz obywatela Ukrainy od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w przedmiocie prawnej dopuszczalności wydania Federacji Rosyjskiej obywatela Ukrainy.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/523110/06/VI/611.2.3 RZ
Data sprawy:
2006-03-27
Opis sprawy:
1.Kasacja na rzecz Stanisławy K. od wyroku nakazowego Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/492223/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-03-22
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Stanisława M. od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego z 1963 r. zmieniającego wyrok Sądu Wojewódzkiego z 1960 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/505241/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-03-09
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Dariusza B. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/523015/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-03-02
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Tadeusza A. i Józefa K. od orzeczenia Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym z 1952 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/502861/05/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2006-02-20
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Eugeniusza W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego z 1946 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/517250/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-02-17
Opis sprawy:
1. kasacja na rzecz Sławomira J. i innych od prawomocnego wyroku Wojskowego Sądu Garnizonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/519639/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-02-15
Opis sprawy:
1. kasacja na rzecz Lecha K. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego z 1959 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/514068/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-02-15
Opis sprawy:
1. kasacja na rzecz Kazimierza G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/506566/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-02-09
Opis sprawy:
1. kasacja na rzecz Daniela B. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/505246/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-02-07
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Zbigniewa O. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/519117/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-02-03
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Daniela J. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/468295/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-01-24
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Jana C. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/495528/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-01-23
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Zdzisława M. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/485017/04/II/203 RZ
Data sprawy:
2006-01-18
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Witolda K., Waldemara G., Zdzisławy K. i Mariana M. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego z dnia 12.11.1971 r. zmieniającego wyrok Sądu Powiatowego z dnia 17.06.1971 r. (represje wobec Świadków Jehowy).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/505637/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-12-29
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Katarzyny C. od wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/504420/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-12-27
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Henryka G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego, którym utrzymano w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/510642/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-12-16
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Józefy L. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego z 1951 r. (represje wobec "Świadków Jehowy").
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/455587/03/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-11-29
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz interwenienta - Edwarda B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/511083/05/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2005-11-22
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Jana P. od prawomocnego postanowienia Najwyższego Sądu Wojskowego utrzymującego w mocy wyrok Wojskowego Sądu Okręgowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/491406/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-11-10
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Jana B. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/496900/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-11-10
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Władysława M. i Antoniego S. od prawomocnego postanowienia Najwyższego Sądu Wojskowego z 1953 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/483180/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-11-07
Opis sprawy:
1. Kasacja od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/463162/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-10-24
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Marka R. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w przedmiocie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/495274/05/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2005-10-17
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Adama M., Stanisława G. i Andrzeja S. od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego z 1963 r. zmieniającego wyrok Sądu Wojewódzkiego z 1962 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/468049/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-10-10
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Bartosza I. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w sprawie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia apelacji.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/503259/05/II/203 RZ
Data sprawy:
2005-10-10
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Janusza C. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/496630/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-09-30
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Eugenii T. i Bronisława T. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/494846/05/II/211 RZ
Data sprawy:
2005-09-26
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Małgorzaty C. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w przedmiocie zwrotu kosztów obrony.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/493396/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-09-16
Opis sprawy:
1. kasacja na rzecz Stanisława W. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego z dnia
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/493205/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-09-14
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Antoniego D. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego o zastosowaniu środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/492454/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-09-05
Opis sprawy:
1. kasacja od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/491307/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-08-31
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Janusza G. i Teresy G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/492095/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-08-31
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Darii S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/484097/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-08-31
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Wojciecha K., Michała F., Janusza F., Zenona B., Michała S., Franciszka N., Józefa K., Aleksandra B., Mieczysława C., Mieczysława A., Jana H., Feliksa Ś. i Tadeusza Ś. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego z 1966 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/495231/05/II/211 RZ
Data sprawy:
2005-08-24
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Grzegorza W. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/279657/98/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-08-22
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Józefa W. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego z 1950 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/429027/03/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-08-19
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Zygmunta S. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego z dnia 20.10.1960 r. zmieniającego wyrok Sądu Powiatowego z dnia 18.06.1960 r. (brak znamion przestępstwa w działaniu oskarżonego).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/499966/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-08-10
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Edwarda M. i Jerzego P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/484653/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-08-05
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Tomasza O. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/481085/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-08-03
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Piotra S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/507674/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-07-29
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Tomasza R., Adama K., Lucjana K., Adriana R., Roberta O., Marcina T., Artura S., Marcina K., Konrada G., Michała G., Damiana H., Roberta G., Łukasza H., Łukasza P., Michała M., Szymona K., Dawida K., Andrzeja M., od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/506405/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-07-29
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Krzysztofa W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/472962/04/II/203.2
Data sprawy:
2005-07-27
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Wacława K. i Konstancji W. od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego z 1952 r. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Wojewódzkiego z 1951 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/478173/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-07-20
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Piotra W. i Jerzego P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/491033/04/II/203 RZ
Data sprawy:
2005-07-13
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Leszka S. od prawomocnego wyroku Sądu okręgowego utrzymującego w mocy wyrok zaoczny Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/495790/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-07-05
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Floriana S. od wyroku Sądu Najwyższego z 1955 r. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Wojewódzkiego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/497581/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-07-01
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Ryszarda N. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego wyrok Sadu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/462720/04/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2005-06-30
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz szer. Mieczysława C., szer. Edwarda M. i szer. Zbigniewa C. od prawomocnego wyroku Sądu Wojskowego z dnia 22 listopada 1944 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/475876/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-06-15
Opis sprawy:
1. kasacja na rzecz Bartosza P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/491086/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-06-01
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Stanisława K. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego (zaniechanie uwzględnienia przez sąd odwoławczy istotnych okoliczności sprawy mogących przemawiać na korzyść wnioskodawcy).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/495125/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-05-24
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Krzysztofa S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/484987/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-05-18
Opis sprawy:
1. kasacja na rzecz Józefa K. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego z 1961 r. (brak w działaniu oskarżonego znamion przestępstwa).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/471928/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-05-11
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Alicji B. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego (działanie obwinionej nie wyczerpywało wszystkich znamion wykroczenia).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/461480/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-05-10
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Wiesława O. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego (dowolna ocena materiału dowodowego).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/479256/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-04-27
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Mariusza P. od wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/452193/03/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-04-21
Opis sprawy:
1. kasacja na rzecz Danieli E. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Grodzkiego z 1951 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/323230/99/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-04-20
Opis sprawy:
1. kasacja na rzecz Józefa K. od prawomocnych wyroków Sądu Najwyższego z 1953 r. (represje polityczne wobec "Świadków Jehowy").
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/456115/03/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-04-20
Opis sprawy:
1. kasacja na rzecz Jana S. i Edwarda O. od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego z 1983 r. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Wojewódzkiego z 1982 r., oraz na rzecz Teresy M. od wyroku Sądu Wojewódzkiego z 1982 r. (represje polityczne wobec działaczy NSZZ "Solidarność").
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/491343/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-04-12
Opis sprawy:
1.Kasacja na rzecz Beaty N. od wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego częściowo wyrok Sądu Rejonowego (niewłaściwa kwalifikacja prawna czynu).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/486490/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-04-06
Opis sprawy:
1.Kasacja na rzecz Marcina J. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego (rozpoznanie sprawy przez sąd pod nieobecność oskarżonego, który nie był prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy, co naruszało jego prawo do obrony).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/493320/04/II/203.1
Data sprawy:
2005-04-01
Opis sprawy:
1.Kasacja na rzecz Zbigniewa K. od wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/477802/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-04-01
Opis sprawy:
1.Kasacja na rzecz Józefa W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/456878/03/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-03-31
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Stanisława J. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego (zarzut przeprowadzenia rozprawy odwoławczej podczas nieobecności ustanowionego obrońcy, który o jej terminie nie został prawidłowo powiadomiony, co w konsekwencji stanowiło naruszenie prawa oskarżonego do obrony).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/485303/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-03-23
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Aurelii M. od postanowienia Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/312386/99/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2005-03-21
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Ewy Z. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego z 1984 r. o umorzeniu postępowania karnego na podstawie ustawy o amnestii.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/457414/03/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2005-03-16
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Pawła S. od prawomocnego wyroku Sądu Powiatowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/477841/04/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2005-03-16
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Romana M. od prawomocnego orzeczenia Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/445539/03/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-03-15
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Tadeusza S. od prawomocnego orzeczenia Centralnej Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym z 1953 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/474914/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-03-11
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Jacka S. od postanowienia Sądu Apelacyjnego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego (błędna kwalifikacja prawna czynu w sytuacji przejęcia obywatela polskiego skazanego prawomocnie przez sąd obcego państwa, do wykonania wyroku na terytorium państwa polskiego).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/495744/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-03-11
Opis sprawy:
1. Kasacja na niekorzyść Daniela D. od wyroku Sądu Apelacyjnego zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/476516/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-03-03
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Zygmunta P. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego. Zygmuntowi P. wymierzono karę nieprzewidzianą za przypisane przestępstwo.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/489034/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-03-03
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Edwarda M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego. Wyrok zapadł z rażącym i mającym istotny wpływ na jego treść naruszeniem prawa materialnego poprzez błędną kwalifikację przypisanego Edwardowi M. czynu jako przestępstwa, podczas gdy czyn ten nie wyczerpuje znamion występku.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/461276/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-03-02
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Antoniego T. i Mieczysława Ł. skazanych orzeczeniem Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym z 1953 r. za przestępstwo określone w art. 22 dekretu z dnia 13.06.1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (brak w działaniu znamion przestępstwa określonego w art. 22 dekretu z dnia 13.06.1946 r.).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/473182/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-02-09
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Wojciecha C. od wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego (naruszenie prawa oskarżonego do obrony poprzez rozpoznanie sprawy przez sąd II instancji pod nieobecność oskarżonego, który przebywał w Areszcie Śledczym i nie został prawidłowo powiadomiony o rozprawie).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/461336/04/II/203 RZ
Data sprawy:
2005-02-07
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Jacka B. od wyroku Sądu Rejonowego utrzymującego w mocy orzeczenie Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/494139/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-02-03
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Piotra D. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/479438/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-01-17
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Tadeusza S. skazanego za popełnienie przestępstwa określonego w art. 36 dekretu z dnia 13.06.1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (represje polityczne wobec Świadków Jehowy).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/471283/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-01-14
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Tadeusza G. od wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/441838/03/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-01-13
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Marii W. od wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego, w części dotyczącej orzeczenia o karze (zarzut rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia art. 443 Kpk, polegającego na wydaniu w sprawie przekazanej do ponownego rozpoznania orzeczenia surowszego niż uchylone, mimo zaskarżenia uchylonego orzeczenia wyłącznie na korzyść Marii W.).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/459547/03/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-01-06
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Dariusza M. od wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego (zaniechanie uwzględnienia przez sąd odwoławczy istotnych okoliczności sprawy mogących przemawiać na korzyść oskarżonego).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/459482/03/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-01-06
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Andrzeja T. od wyroku Sądu Okręgowego zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego (zarzut rażącego naruszenia w orzeczeniu sądu odwoławczego art. 234 Kodeksu karnego, które mogło mieć istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/323230/99/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2003-12-30
Opis sprawy:
1. Kasacja na rzecz Józefa K. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego (nieodtworzenie akt sprawy uniemożliwiające przeprowadzenie postępowania kasacyjnego w sprawie represji okresu stalinowskiego ze względu na przynależność do Związku Wyznaniowego Świadków Jehowy).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/353473/00/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2003-11-04
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Stanisława W., Henryka Mariana G., Kazimierza W., Tadeusza S., Mieczysława F., Adama S., Aleksandra W., Władysława W., Ludwika B. i Antoniego Z. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego dla m. st. Warszawy z dnia 2.02.1965 r. w sprawie Stanisława W. i innych (tzw. afera mięsna).