Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po wynikach wystąpień / spraw: częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO

Ilość odnalezionych wyników: 999

Adresat:
Minister Rozwoju i Technologii
Sygnatura:
XI.815.21.2021
Data sprawy:
2021-12-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Technologii dotyczące rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.1397.2021
Data sprawy:
2021-12-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad otworzenia i funkcjonowania filii Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.518.1.2019
Data sprawy:
2021-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie konieczności wdrożenia strategii przeciwdziałania przemocy wobec kobiet ze względu na płeć.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7050.1.2021
Data sprawy:
2021-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie skuteczności kontroli obostrzeń epidemicznych.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
V.7012.9.2019
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie problemów podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych wobec pacjentów wymagających domowej wentylacji mechanicznej.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.801.6.2020
Data sprawy:
2021-11-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania dotyczące luki płacowej i nierówności płci w Polsce.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.333.2021
Data sprawy:
2021-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7060.1.2021
Data sprawy:
2021-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zasad i warunków przyznawania pomocy finansowej dla rolników.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
WZF.7040.6.2021
Data sprawy:
2021-10-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie dyskryminacji ze względu na wiek przy przyjmowaniu do służby w Straży Granicznej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.534.4.2016
Data sprawy:
2021-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu ustawy o dokumentach paszportowych.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
WZF.7043.87.2021
Data sprawy:
2021-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie przypadków dyskryminacji ze względu na płeć w szeregach Policji.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.86.2021
Data sprawy:
2021-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
V.565.210.2021
Data sprawy:
2021-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykluczenia komunikacyjnego oraz wizji rozwoju obszarów wiejskich.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7214.70.2020
Data sprawy:
2021-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wykonywania tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego w trakcie pandemii.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.61.2016
Data sprawy:
2021-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby uregulowania zasad poddawania osób pozbawionych wolności badaniom na obecność środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.534.2021
Data sprawy:
2021-09-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie ograniczonego dostępu RPO do akt stanowiących tajemnicę skarbową.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.443.2021
Data sprawy:
2021-09-23
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie przez NSA uchwały w przedmiocie opodatkowania silosów.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.81.2021
Data sprawy:
2021-09-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku finansowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.601.1.2021
Data sprawy:
2021-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie potrzeby zagwarantowania prawa do organizacji referendum.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IX.517.44.2015
Data sprawy:
2021-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeprowadzania badań medycznych osób zatrzymanych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IV.7214.48.2019
Data sprawy:
2021-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby uregulowania zasad wykonywania eksmisji z lokali mieszkalnych w trybie egzekucji administracyjnej.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.1037.2015
Data sprawy:
2021-08-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wielotorowości orzecznictwa do celów rentowych i pozarentowych.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
WZF.7043.122.2020
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie utrudnień w zakresie możliwości podwyższenia emerytury, w związku ze służbą pełnioną w warunkach szczególnie zagrażających zdrowiu i życiu.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
XI.518.52.2021
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku odpowiedniego wsparcia osób doświadczających przemocy domowej przez pracowników ochrony zdrowia.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.531.57.2021
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie ewakuacji pracowników afgańskiego biura Ombudsmana.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7007.50.2014
Data sprawy:
2021-08-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7033.56.2021
Data sprawy:
2021-08-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie potrzeby wypracowania standardów na rzecz bezpieczeństwa studentów i pracowników uczelni wyższych w czasie pandemii.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.071.7.2021
Data sprawy:
2021-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Krajowego Planu Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.573.4.2021
Data sprawy:
2021-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów systemowych dotyczących zasad kierowania nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz funkcjonowania tych ośrodków.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.4.2016
Data sprawy:
2021-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie projektu "Strategie rozwoju usług społecznych".
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.540.55.2021
Data sprawy:
2021-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.403.2021
Data sprawy:
2021-07-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez błędne przyjęcie, że oskarżony działając w ramach ciągu przestępstw dopuścił się tzw. recydywy wielokrotnej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
III.502.11.2021
Data sprawy:
2021-07-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie dostępu kobiet w ciąży uzależnionych od alkoholu do stacjonarnego leczenia odwykowego.
Adresat:
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Sygnatura:
VII.7033.33.2021
Data sprawy:
2021-06-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie rekrutacji na studia obywateli Białorusi.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
KMP.575.9.2021
Data sprawy:
2021-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia w sprawie wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej oraz możliwości zatrudniania ratowników medycznych w tych podmiotach.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.570.8.2021
Data sprawy:
2021-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby upowszechniania wiedzy na temat tzw. Reguł Mendeza, dotyczących prowadzenia przesłuchań osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy państwowych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.141.2021
Data sprawy:
2021-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zakazu pozostawania skazanych samych w celach.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
XI.815.34.2018
Data sprawy:
2021-06-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie ograniczeń w dostępie do transportu miejskiego dla osób poruszających się na wózkach elektrycznych.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.320.2020
Data sprawy:
2021-06-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zajmowania w ramach rachunku bankowego także świadczeń niepodlegających zajęciu.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.664.2021
Data sprawy:
2021-06-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu osób w kryzysie bezdomności do szczepień przeciw COVID-19.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7060.44.2021
Data sprawy:
2021-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umożliwienia zamieszczenia informacji o inwalidztwie I grupy w legitymacji emeryta-rencisty policyjnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7040.1.2020
Data sprawy:
2021-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulacji umożliwiającej odwołanie od rozmowy dyscyplinującej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.573.52.2014
Data sprawy:
2021-05-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji nieletnich matek w placówkach resocjalizacyjnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.510.280.2019
Data sprawy:
2021-05-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu informowania placówek pocztowych o ukończeniu postępowania upadłościowego.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
VII.602.44.2018
Data sprawy:
2021-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie konieczności zapewnienia możliwości pełnego udziału w wyborach osobom z niepełnosprawnością.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.518.1.2019
Data sprawy:
2021-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie planów wycofania się Polski z Konwencji stambulskiej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7022.12.2021
Data sprawy:
2021-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące trybu postępowania sądowego w sprawach o alimenty.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.4.2016
Data sprawy:
2021-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby przeprowadzenia w Polsce procesu deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
V.7018.472.2021
Data sprawy:
2021-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie zapowiedzi udostępniania usług wyłącznie osobom zaszczepionym przeciwko COVID-19.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.815.28.2020
Data sprawy:
2021-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępu do usług administracji publicznej przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.5.2021
Data sprawy:
2021-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wynagrodzenia zasadniczego diagnostów laboratoryjnych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IV.7021.157.2020
Data sprawy:
2021-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie zasad transgranicznych kontaktów z dziećmi podczas pandemii.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.554.2.2021
Data sprawy:
2021-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie funkcjonowania systemu pieczy zastępczej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.6.2021
Data sprawy:
2021-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dodatkowego świadczenia przyznanego osobom wykonującym zawód medyczny w związku z pracą z tzw. pacjentami covidowymi.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7024.22.2018
Data sprawy:
2021-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kontaktów członków rodziny z dorosłą osobą ubezwłasnowolnioną.
Adresat:
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1494.2015
Data sprawy:
2021-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie braku właściwej zabudowy kącików sanitarnych w niektórych jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
III.7040.133.2020
Data sprawy:
2021-03-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie poszerzenia katalogu osób uprawnionych do świadczenia postojowego.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego
Sygnatura:
IV.7003.4.2021
Data sprawy:
2021-03-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego w sprawie licznych wątpliwości związanych z planowaną inwestycją.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.815.55.2020
Data sprawy:
2021-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów osób z niepełnosprawnościami z dostępem do informacji publikowanych na stronach internetowych podmiotów publicznych.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.534.4.2016
Data sprawy:
2021-03-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu ustawy o dokumentach paszportowych.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.518.1.2019
Data sprawy:
2021-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie działań na rzecz ochrony przed przemocą domową.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7033.4.2021
Data sprawy:
2021-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.63.2014
Data sprawy:
2021-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie działań systemowych dotyczących chorób rzadkich.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.59.2021
Data sprawy:
2021-02-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 dla osób w kryzysie bezdomności i pracowników placówek dla bezdomnych.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Sygnatura:
XI.815.1.2021
Data sprawy:
2021-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie obowiązującego formularza o wsparcie tłumacza języka migowego dla osoby głuchej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.13.2017
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie oświadczeń pro futuro i pełnomocnika medycznego.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
Sygnatura:
XI.7036.3.2021
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki w sprawie problemów związanych z edukacją dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w czasie pandemii.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7034.10.2020
Data sprawy:
2021-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie odmowy udostępnienia nagrań z posiedzeń komisji habilitacyjnych.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2021-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie konieczności zwiększenia dostępności lokali obwodowych komisji wyborczych dla wyborców z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Sygnatura:
VII.7037.3.2021
Data sprawy:
2021-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie dostępu do infrastruktury sportowej w czasie pandemii.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.128.2020
Data sprawy:
2021-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie praktyki zawieszania biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
III.7040.4.2021
Data sprawy:
2021-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie potrzeby wprowadzenia przepisów doprecyzowujących sposób badania przez organy rentowe warunków uzyskania świadczeń dla ach przedsiębiorców w ramach specustawy o COVID-19.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7043.4.2021
Data sprawy:
2021-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie pisma Dyrekcji Departamentu Kadr MON, skierowanego do żołnierzy zawodowych w sprawie szczepień przeciwko COVID-19.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2021-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizacji systemu oświaty i realizacji prawa do nauki w czasie pandemii.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.61.2021
Data sprawy:
2021-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie planów dystrybucji szczepionek i szczepień przeciwko COVID-19.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.801.9.2020
Data sprawy:
2021-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania zawierające rekomendacje Rzecznika w zakresie ochrony przed dyskryminacją w Polsce.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.801.3.2014
Data sprawy:
2021-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odwoływania komorników sądowych z zajmowanego stanowiska po osiągnięciu przez nich 65. roku życia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.511.351.2020
Data sprawy:
2021-01-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu stosowania tzw. zażaleń poziomych.
Adresat:
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Sygnatura:
XI.812.10.2020
Data sprawy:
2020-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.540.10.2018
Data sprawy:
2020-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przewlekłości postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.9.2020
Data sprawy:
2020-12-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku wyjścia poza granice i podniesione zarzuty środka odwoławczego.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.2363.2020
Data sprawy:
2020-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie dramatycznej sytuacji w szpitalnych oddziałach psychiatrii sądowej.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Sygnatura:
VII.716.26.2020
Data sprawy:
2020-12-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zakupu Polska Press przez PKN Orlen.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
VII.501.301.2020
Data sprawy:
2020-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Sądu Rejonowego w Łodzi oraz Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie planowanego udostępnienia prokuratorom danych z sądów.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
VII.501.301.2020
Data sprawy:
2020-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Sądu Rejonowego w Łodzi oraz Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie planowanego udostępnienia prokuratorom danych z sądów.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
III.7044.105.2020
Data sprawy:
2020-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie niejasnych przepisów Kodeksu pracy w zakresie traktowania okresu korzystania przez pracownika z prawa do obniżenia wymiaru czasu pracy jako okresu obniżającego wymiar urlopu wychowawczego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.070.14.2020
Data sprawy:
2020-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyłaniania kandydata z Polski na sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
III.7044.65.2020
Data sprawy:
2020-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie braku regulacji umożliwiającej pracodawcom przeprowadzanie samodzielnej kontroli pracowników na obecność alkoholu.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.2468.2018
Data sprawy:
2020-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie relacji interpersonalnych w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.
Adresat:
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Sygnatura:
VII.715.26.2020
Data sprawy:
2020-11-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie wsparcia dla branży filmowej w związku z zamknięciem kin.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
WZF.562.1.2018
Data sprawy:
2020-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zakazu korzystania przez funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa z prywatnych telefonów komórkowych na terenie jednostek penitencjarnych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.1008.2020
Data sprawy:
2020-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania oddziałów covidowych.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
XI.812.10.2020
Data sprawy:
2020-11-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie jakości tłumaczenia na polski język migowy programów telewizyjnych w związku ze stanem epidemii.
Adresat:
Minister Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
IV.7006.176.2020
Data sprawy:
2020-11-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wyłączenia organizacji społecznych z udziału na prawach strony w postępowaniach administracyjnych dotyczących zgód wodnoprawnych.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
KMP.573.11.2020
Data sprawy:
2020-11-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sytuacji podopiecznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych w czasie pandemii.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.145.2020
Data sprawy:
2020-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie praw pacjenta i sytuacji służby zdrowia podczas pandemii koronawirusa.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.501.75.2020
Data sprawy:
2020-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wątpliwości co do zasad działania aplikacji "Kwarantanna domowa".
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
KMP.571.8.2016
Data sprawy:
2020-11-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie opieki psychologicznej dla osób pozbawionych wolności.
Adresat:
Minister Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
V.7204.35.2015
Data sprawy:
2020-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zasad naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.2715.2019
Data sprawy:
2020-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie skutecznej pomocy osobom opuszczającym zakłady karne.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPK.7013.186.2020
Data sprawy:
2020-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku regulacji dotyczącej pacjentów z objawami COVID-19, skierowanych na test.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.199.2020
Data sprawy:
2020-10-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dramatycznej sytuacji szpitali w czasie pandemii.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.155.2020
Data sprawy:
2020-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby ustanowienia samorządu ratowników medycznych.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
BPW.7044.1.2019
Data sprawy:
2020-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie pozbawienia żołnierzy zawodowych prawa do rekompensaty pieniężnej za niewykorzystany czas wolny, przysługujący z tytułu służby ponad obowiązujący wymiar.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.181.2020
Data sprawy:
2020-10-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie potrzeby doprecyzowania przesłanek wydawania przez kuratora oświaty opinii o zamiarze likwidacji szkoły przez samorząd.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
KMP.570.4.2020
Data sprawy:
2020-10-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie gwarancji antytorturowych osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.4.2016
Data sprawy:
2020-09-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby przeprowadzenia w Polsce procesu deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPK.7013.176.2020
Data sprawy:
2020-09-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wykluczenia części pacjentów z możliwości wykonania badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.35.2018
Data sprawy:
2020-09-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ograniczeń w dostępie do świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.28.2019
Data sprawy:
2020-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności uregulowania przepisów dotyczących uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych, obecnych przy kontaktach rodziców z dzieckiem.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.501.241.2020
Data sprawy:
2020-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji w sprawie systemu utrzymania dystansu i ustalania kontaktów zakaźnych w szkołach.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.241.2020
Data sprawy:
2020-09-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1642.2020
Data sprawy:
2020-09-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zasad realizacji widzeń osadzonych z najbliższymi.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
III.7060.488.2020
Data sprawy:
2020-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przerw w ciągłości ubezpieczenia społecznego rolników.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.554.12.2020
Data sprawy:
2020-09-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pieczy zastępczej.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
II.519.1205.2020
Data sprawy:
2020-08-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w obiektach handlowych i usługowych.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sygnatura:
BPK.801.6.2020
Data sprawy:
2020-08-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zasad ustalania stref w związku z ograniczeniami wprowadzonymi ze względu na stan epidemii.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
XI.534.4.2016
Data sprawy:
2020-08-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji w sprawie sytuacji prawnej dzieci par tej samej płci.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7066.285.2020
Data sprawy:
2020-08-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków obniżania zasiłków macierzyńskich na skutek stosowania tarczy antykryzysowej.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.801.6.2020
Data sprawy:
2020-08-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie tzw. luki płacowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.61.2019
Data sprawy:
2020-08-05
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1642.2020
Data sprawy:
2020-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie widzeń osadzonych z najbliższymi.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
IV.7000.500.2019
Data sprawy:
2020-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie problemów związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
II.518.15.2020
Data sprawy:
2020-07-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konieczności zapewnienia realnej dostępności do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - ofiar przemocy.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
BPK.600.2.2020
Data sprawy:
2020-07-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
Adresat:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura:
III.7066.127.2020
Data sprawy:
2020-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie opóźnień w wypłacie świadczeń.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.131.2020
Data sprawy:
2020-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji szkolnych gabinetów stomatologicznych.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7220.146.2020
Data sprawy:
2020-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie zwrotu wpłaconych środków w razie rezygnacji bądź odwołania imprezy turystycznej z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.571.18.2020
Data sprawy:
2020-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby opracowania standardów dotyczących infrastruktury jednostek penitencjarnych. (pozbawienie wolności, jednostki penitencjarne, art. 41 ust. 4)
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.45.2020
Data sprawy:
2020-07-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie trudności z dostępem do porodów rodzinnych w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7224.108.2020
Data sprawy:
2020-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów dotyczące wprowadzenia rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym bez zachowania vacatio legis.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IV.7211.424.2014
Data sprawy:
2020-07-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku uregulowania zasad eksploatacji i kosztów utrzymania schronów w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
XI.022.1.2020
Data sprawy:
2020-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie projektu Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7100.26.2020
Data sprawy:
2020-06-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie sytuacji przedsiębiorców w związku z epidemią Covid-19.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.603.1.2020
Data sprawy:
2020-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Wytycznych dotyczących zasad przeprowadzania egzaminów adwokackich i radcowskich.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.603.1.2020
Data sprawy:
2020-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Wytycznych dotyczących zasad przeprowadzania egzaminów adwokackich i radcowskich.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7040.4.2020
Data sprawy:
2020-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad obliczania dodatku za wysługę lat w Służbie Więziennej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.44.2020
Data sprawy:
2020-06-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie realizacji świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
V.7012.8.2020
Data sprawy:
2020-06-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sytuacji lekarzy dentystów.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie problemu wykluczenia części uczniów ze zdalnej edukacji.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.76.2020
Data sprawy:
2020-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby powszechnej elektronizacji wszystkich sądów w kraju.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.43.2020
Data sprawy:
2020-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby rozwiązania problemu tzw. nielegalnych bezdomnych.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7224.95.2020
Data sprawy:
2020-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie szczegółów programu "Bon turystyczny 1000 plus".
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.565.461.2020
Data sprawy:
2020-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie naruszania praw i wolności w czasie pandemii.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5001.1.2020
Data sprawy:
2020-06-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do legalnej aborcji.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.7036.22.2019
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konieczności zniesienia ograniczenia co do wyboru szkoły przez osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.533.5.2015
Data sprawy:
2020-05-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konieczności uregulowania statusu osób bezpaństwowych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7032.2.2020
Data sprawy:
2020-05-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2019/2020.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.256.2020
Data sprawy:
2020-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie problemów wynikających z definicji podatnika na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.12.2020
Data sprawy:
2020-05-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji dzieci czekających na adopcję.
Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
Sygnatura:
VII.613.13.2020
Data sprawy:
2020-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie praktyki postępowania urzędu z zawiadomieniami o zgromadzeniach publicznych.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7100.26.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie konieczności podjęcia konkretnych działań na rzecz przedsiębiorców w związku z epidemią.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykluczenia części uczniów ze zdalnej edukacji.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykluczenia części uczniów ze zdalnej edukacji.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykluczenia części uczniów ze zdalnej edukacji.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.3.2020
Data sprawy:
2020-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji osób LGBTI na rynku pracy.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.324.2020
Data sprawy:
2020-05-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie objęcia kwarantanną pracowników transgranicznych.
Adresat:
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Sygnatura:
WZF.7044.5.2020
Data sprawy:
2020-05-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie wynagrodzeń.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.561.5.2020
Data sprawy:
2020-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektów rozporządzeń o wysokości opłat za egzaminy wstępne na aplikacje.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.516.1.2018
Data sprawy:
2020-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie sytuacji osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.7.2020
Data sprawy:
2020-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przewlekłości w rozpatrywaniu wniosków o wypłatę pomocy suszowej za rok 2019.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7220.146.2020
Data sprawy:
2020-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie zwrotu wpłaconych środków w razie rezygnacji bądź odwołania imprezy turystycznej z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7217.2.2020
Data sprawy:
2020-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji działań wspierających i aktywizujących osoby w kryzysie bezdomności.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7045.18.2020
Data sprawy:
2020-04-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasiłku dla bezrobotnych dla osób pobierających świadczenie postojowe.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-04-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie funkcjonowania szkół w związku z pandemią COVID-19.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7033.21.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.21.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
V.7224.45.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie uregulowań dotyczących obrotu pocztowego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.67.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji pensjonariuszy i kadry placówek stałego pobytu.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
III.7040.22.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia elastycznego mechanizmu ograniczenia kosztów osobowych funkcjonowania administracji rządowej.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7043.54.2020
Data sprawy:
2020-04-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie możliwości wykonywania pracy zdalnej przez żołnierzy.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
WZF.7043.54.2020
Data sprawy:
2020-04-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zawieszenia przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych funkcjonariuszom straży ochrony kolei.
Adresat:
Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.
Sygnatura:
VII.514.7.2020
Data sprawy:
2020-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Poczty Polskiej w sprawie znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.8.2020
Data sprawy:
2020-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłaty sądowej należnej od wniosku o uzasadnienie orzeczenia.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.501.75.2020
Data sprawy:
2020-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie aplikacji "Kwarantanna domowa".
Adresat:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura:
BPK.7064.3.2020
Data sprawy:
2020-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zawieszenia posiedzeń komisji przyznających zasiłki i renty.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.164.2020
Data sprawy:
2020-04-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku VAT.
Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
Sygnatura:
IV.7217.17.2020
Data sprawy:
2020-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta Miasta w sprawie praw osób bezdomnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.816.4.2020
Data sprawy:
2020-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie organizacji społeczno-kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
BPK.801.1.2019
Data sprawy:
2020-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie uprawnień macierzyńskich w Wojskach Obrony Terytorialnej.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7042.24.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pakietu osłonowego dla firm, wspierającego utrzymanie miejsc pracy.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.572.5.2018
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie monitorowania operacji deportacyjnych.
Adresat:
Prokurator Krajowy
Sygnatura:
III.7050.12.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Krajowego w sprawie zapewnienia warunków bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom postępowań przygotowawczych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.9.2020
Data sprawy:
2020-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji obowiązku alimentacyjnego.
Adresat:
Główny Inspektor Pracy
Sygnatura:
III.7050.10.2020
Data sprawy:
2020-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie wyposażenia personelu medycznego w indywidualne środki ochrony.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.518.13.2020
Data sprawy:
2020-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie praw ofiar przemocy domowej w związku z ograniczeniami wolności przemieszczania się i wprowadzeniem kwarantanny.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.565.1.2020
Data sprawy:
2020-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.571.2.2020
Data sprawy:
2020-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie praw osób pozbawionych wolności w czasie epidemii.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.33.2018
Data sprawy:
2020-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie długotrwałości postępowań w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.38.2020
Data sprawy:
2020-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki zdrowotnej dla pacjentów w stanie nagłym w innych podmiotach niż jednoimienne szpitale zakaźne.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji w sprawie funkcjonowania szkół w związku z pandemią COVID-19.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie funkcjonowania szkół w związku z pandemią COVID-19.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.64.2016
Data sprawy:
2020-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie skuteczności działań wojewodów podejmowanych wobec placówek prowadzących działalność gospodarczą polegającą na zapewnieniu całodobowej opieki.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.511.16.2020
Data sprawy:
2020-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w warunkach obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
III.7065.53.2020
Data sprawy:
2020-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.52.2020
Data sprawy:
2020-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania tzw. "zażaleń poziomych".
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.511.103.2020
Data sprawy:
2020-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wpływu funkcjonowania skargi nadzwyczajnej na instytucję skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.24.2020
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do świadczeń pacjentów cierpiących na rozszczepienie kręgosłupa i pęcherz neurogenny.
Adresat:
Minister Klimatu
Sygnatura:
V.7200.1.2020
Data sprawy:
2020-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Ministra Klimatu w sprawie działań organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
IV.511.342.2019
Data sprawy:
2020-02-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie potrzeby doprecyzowania treści art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
III.7065.12.2020
Data sprawy:
2020-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie problemów osób z niepełnosprawnością z uzyskaniem bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.532.2019
Data sprawy:
2019-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie opieki medycznej w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7212.26.2014
Data sprawy:
2019-02-22
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od prawomocnego nakazu zapłaty referendarza sądowego przy Sądzie Rejonowym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.80.2018
Data sprawy:
2019-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie reformy kar porządkowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPW.520.6.2015
Data sprawy:
2018-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku stosownych regulacji prawnych w zakresie likwidacji niepodjętych depozytów pacjentów jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
IV.7004.55.2014
Data sprawy:
2016-12-21
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego wszystkie skargi wniesione przez strony postępowania administracyjnego na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.396.2016
Data sprawy:
2016-05-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej braku możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie wyłączenia oskarżyciela posiłkowego z udziału w postępowaniu karnym.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1307.2015
Data sprawy:
2015-09-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie kontroli osobistych osób pozbawionych wolności.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/732409/13/V/610.1 RZ
Data sprawy:
2013-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie niemożności uzyskania przez osoby niepełnosprawne wsparcia finansowego na utrzymanie psów asystujących.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/596533/08/V/1506.2 RZ
Data sprawy:
2013-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie braku programu telewizji publicznej realizowanego w języku kaszubskim i poświęconego społeczności posługującej się tym językiem.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/748010/13/I/106.9 RZ
Data sprawy:
2013-11-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pobierania opłat za naukę i opiekę w publicznych przedszkolach.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/749835/13/III/805.5 RZ
Data sprawy:
2013-11-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/747187/13/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2013-11-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie przypadków przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Policji, związanych ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/726328/13/I/115 RZ
Data sprawy:
2013-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przetwarzania danych o osobach uzależnionych od narkotyków.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/689900/11/IV/516 RZ
Data sprawy:
2013-10-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie niespójnych regulacji prawnych dotyczących przekształcania praw do lokali mieszkalnych wybudowanych z udziałem środków z kredytów preferencyjnych.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/720550/12/V/620.5 RZ
Data sprawy:
2013-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie wykonywania obowiązków egzekucyjnych przez banki.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/750259/13/V/1018.3.1 RZ
Data sprawy:
2013-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/683319/11/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie instytucji legalizacji samowoli budowlanej.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/746952/13/V/620.11 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zasad ustalania wysokości przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/730914/13/III/903.1 RZ
Data sprawy:
2013-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby w Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/723724/13/II/208.5 RZ
Data sprawy:
2013-10-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie używania nieoznakowanych pojazdów służbowych przez Inspekcję Ruchu Drogowego podczas kontroli ruchu drogowego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/740285/13/I/110 RZ
Data sprawy:
2013-09-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nowych zasad przystępowania do egzaminu radcowskiego lub adwokackiego, naruszających zasadę ochrony praw nabytych.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/735404/13/I/103.3 RZ
Data sprawy:
2013-09-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie umożliwienia dochodzenia na drodze sądowej prawa do nabycia członkostwa w kole łowieckim.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/737388/13/I/106 RZ
Data sprawy:
2013-09-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymogów odnoszących się do kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły publicznej.
Adresat:
PROKURATURA GENERALNA
Sygnatura:
RPO/738662/13/I/115.2 RZ
Data sprawy:
2013-09-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie zapobiegania sytuacjom nieautoryzowanego przetwarzania danych osobowych polskich internautów.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/735779/13/III/308.1 RZ
Data sprawy:
2013-09-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie umożliwienia rolnikom pozostania w ubezpieczeniu rolniczym w przypadku zawierania przez nich krótkotrwałych umów zlecenia.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/740265/13/I/106.10 RZ
Data sprawy:
2013-09-13
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie z wniosku Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie uchwały wyjaśniającej przepisy dotyczące obowiązku gminy zapewnienia dzieciom dojazdu do szkoły i przedszkola.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/738223/13/I/107.4 RZ
Data sprawy:
2013-09-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie umożliwienia pobierania stypendium specjalnego przez osoby z niepełnosprawnościami studiujące na drugim kierunku studiów.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/747640/13/I/106 RZ
Data sprawy:
2013-09-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sytuacji zwolnionych z pracy nauczycieli szkół publicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/747595/13/I/120 RZ
Data sprawy:
2013-09-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie reformy systemu opieki.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/732697/13/V/607.8 RZ
Data sprawy:
2013-09-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie opóźnień w realizacji upoważnień zawartych w ustawie - Prawo lotnicze.
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/638794/10/XVIII/500.2 RZ
Data sprawy:
2013-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie uznania terminu za zachowany w przypadku nadania pisma przez osobę przebywającą za granicą.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/636397/09/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2013-09-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie funkcjonowania ekranów reklamowych na zewnątrz budynków lub w ich otoczeniu.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/667951/11/V/1018.5.1 RZ
Data sprawy:
2013-08-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sądowego zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/692929/12/II/712 RZ
Data sprawy:
2013-08-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie usprawnienia systemu kierowania skazanych do zakładów karnych położonych najbliżej miejsca zamieszkania ich rodzin.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/674861/11/V/620.2 RZ
Data sprawy:
2013-08-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie stosowania zwolnień od podatku VAT dla usług z zakresu opieki medycznej.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/745219/13/V/620 RZ
Data sprawy:
2013-08-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie braku stabilności i przejrzystości przepisów prawa podatkowego.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/723878/13/V/614 RZ
Data sprawy:
2013-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zasad prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/701317/12/VII/720.5 RZ
Data sprawy:
2013-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie informowania osób pozbawionych wolności o ich prawach i obowiązkach.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/726315/13/I/103.3 RZ
Data sprawy:
2013-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie uregulowań zawartych w ustawie - Prawo łowieckie.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/728520/13/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2013-07-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie dostosowywania obiektów budowlanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/589886/08/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2013-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zaskarżania czynności komornika przez osoby trzecie.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/715848/12/I/109 RZ
Data sprawy:
2013-07-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury w sprawie dostępności programów telewizyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/709567/12/I/102 RZ
Data sprawy:
2013-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie procedury załatwiania spraw paszportowych w polskich placówkach konsularnych w Wielkiej Brytanii.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/690709/11/II/715 RZ
Data sprawy:
2013-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie praktyki umieszczania osób nietrzeźwych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w jednostkach organizacyjnych Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/740441/13/V/604.2.2 RZ
Data sprawy:
2013-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie zróżnicowanej sytuacji prawnej wierzycieli na gruncie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/726626/13/III/903.6 RZ
Data sprawy:
2013-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku przepisów określających zasady ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/696493/12/II/706.3 RZ
Data sprawy:
2013-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie monitoringu zachowania osób pozbawionych wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/738662/13/I/115.2 RZ
Data sprawy:
2013-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zapewnienia obywatelom polskim właściwego stopnia ochrony prywatności w Internecie.
Adresat:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Sygnatura:
RPO/716232/12/I/120 RZ
Data sprawy:
2013-06-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie uwzględnienia edukacji antydyskryminacyjnej przy programowaniu funduszy UE.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/638035/09/I/117 RZ
Data sprawy:
2013-06-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie implementacji postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/706424/12/I/125.4 RZ
Data sprawy:
2013-06-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia sprawnego funkcjonowania instytucji lekarzy sądowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/666658/11/I/4 RZ
Data sprawy:
2013-06-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie działań podejmowanych przeciwko aktom ksenofobii i rasizmowi w województwie podlaskim.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/714459/12/II/1110.5 RZ
Data sprawy:
2013-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przedłużania pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/654450/10/I/106.9 RZ
Data sprawy:
2013-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania naboru do przedszkoli i szkół.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/714670/12/I/120.1 RZ
Data sprawy:
2013-06-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej młodym rolnikom.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/491365/04/I/102 RZ
Data sprawy:
2013-06-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie prac nad projektem ustawy o konsulach i urzędach konsularnych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/722766/13/XVIII/208 RZ
Data sprawy:
2013-06-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie ujednolicenia procedury stosowanej przez Policję w sytuacji założenia przez podmiot prywatny blokady na koła pojazdu zaparkowanego poza drogą publiczną.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/709791/12/II/704.2 RZ
Data sprawy:
2013-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kontaktowania się osób pozbawionych wolności z pełnomocnikiem niebędącym radcą prawnym lub adwokatem.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/632772/09/XVIII/903.1.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ograniczeń czasowych wznowienia postępowania dyscyplinarnego wobec policjanta.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/728411/13/IV/401.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej M. T. dotyczącej zaskarżalności postanowień tzw. wpadkowych, wydanych przez sąd drugiej instancji (sygn. akt SK 14/13).
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/481256/04/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2013-05-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie bezpłatnej pomocy prawnej.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/695071/12/IV/502.1 RZ
Data sprawy:
2013-05-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokich kosztów lustracji spółdzielni mieszkaniowych.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/720157/12/V/620.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie stosowania przepisów Prawa o ruchu drogowym przez organy rejestrujące pojazdy sprowadzane z państw Unii Europejskiej.
Adresat:
URZĄD D/S CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/731009/13/V/1502 RZ
Data sprawy:
2013-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie terminów składania do sądu wniosków o przedłużenie pobytu cudzoziemców w ośrodku strzeżonym.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/716820/12/I/107 RZ
Data sprawy:
2013-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad uczestnictwa w programie "Diamentowy Grant".
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/728506/13/V/620.11 RZ
Data sprawy:
2013-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wymogu składania podpisu przy odbiorze przesyłek pocztowych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/726595/13/XVIII/1018.5.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sprzedaży elektronicznych papierosów osobom nieletnim.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/727124/13/IV/509.7 RZ
Data sprawy:
2013-05-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie braku uprawnienia do lokalu socjalnego osób zajmujących mieszkania nienależące do publicznego zasobu mieszkaniowego.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/725408/13/I/103 RZ
Data sprawy:
2013-04-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dostępu do placówek oświatowych prowadzących naukę w języku polskim dla Polaków czasowo przebywających za granicą.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/529615/06/IV/503 RZ
Data sprawy:
2013-04-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ochrony lokatorów przed "eksmisją na bruk".
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/695930/12/V/1018.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wymogu uzyskania zgody na podjęcie leczenia za granicą.
Adresat:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Sygnatura:
RPO/716232/12/I/120 RZ
Data sprawy:
2013-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie uwzględnienia praw osób niepełnosprawnych przy programowaniu funduszy UE.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/722130/13/V/1018.7 RZ
Data sprawy:
2013-04-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/712621/12/III/910 RZ
Data sprawy:
2013-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/551982/07/V/620.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie opóźnień w publikacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/723715/13/V/623.2 RZ
Data sprawy:
2013-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie obowiązku zapewnienia przez osoby niepełnosprawne, na potrzeby przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy, obecności tłumacza języka migowego.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/568853/07/IV/403.6 RZ
Data sprawy:
2013-04-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie udziału organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/692697/12/I/125.4 RZ
Data sprawy:
2013-04-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania środków kontroli osób wchodzących na teren sądu.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/700317/12/II/704 RZ
Data sprawy:
2013-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wykonywania kary pozbawienia wolności z poszanowaniem godności skazanych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/690709/11/II/715 RZ
Data sprawy:
2013-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie postępowania z osobami nietrzeźwymi w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/537470/06/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2013-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kwestii związanych z postępowaniem egzekucyjnym.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/710608/12/V/1018.1.3 RZ
Data sprawy:
2013-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie trudnej sytuacji finansowej instytutów medycznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/712795/12/I/4.1.3 RZ
Data sprawy:
2013-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie działań na rzecz wyrównywania szans kobiet na rynku pracy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/647548/10/I/115 RZ
Data sprawy:
2013-03-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych, do wiadomości Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w sprawie braku odpowiednich przepisów regulujących kwestię stosowania monitoringu wizyjnego.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/673013/11/V/620.1 RZ
Data sprawy:
2013-03-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie sytuacji podatkowej spadkobierców papierów wartościowych i udziałów w spółkach kapitałowych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/725537/13/III/909 RZ
Data sprawy:
2013-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie regulacji zawartej w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i członków ich rodzin, nieprzewidującej możliwości wypłaty świadczenia emerytalnego za okresy wsteczne w warunkach, gdy emerytura nie mogła być doręczona z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego.
Adresat:
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
Sygnatura:
RPO/724528/13/I/126 RZ
Data sprawy:
2013-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji w sprawie obowiązku udostępnienia tekstu Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych w formie odpowiedniej dla osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/711438/12/I/125.4 RZ
Data sprawy:
2013-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad wynagradzania biegłych sądowych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/682905/11/II/702.2 RZ
Data sprawy:
2013-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w celach jednoosobowych właściwych warunków korzystania z urządzeń sanitarnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/712911/12/IV/401 RZ
Data sprawy:
2013-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu realizacji obowiązków informacyjnych sądu, przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/715153/12/V/620.5 RZ
Data sprawy:
2013-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie braku możliwości skorzystania przez wiernych niektórych wyznań z ulgi podatkowej na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/713802/12/V/1018.6.1 RZ
Data sprawy:
2013-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku podstaw prawnych do zobowiązania szpitala wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, do zawarcia umowy z lekarzem skierowanym do odbycia stażu przez okręgową radę lekarską.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/691996/11/IV/1101 RZ
Data sprawy:
2013-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie opinii wydawanych przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/683517/11/V/1018.6.2 RZ
Data sprawy:
2013-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku nowej ustawy o wykonywaniu zawodu psychologa.
Adresat:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Sygnatura:
RPO/637707/10/I/120 RZ
Data sprawy:
2013-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zapewnienia pełniejszej ochrony prawnej osobom ubiegającym się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/669410/11/III/302.3.3 RZ
Data sprawy:
2013-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opóźnień w wypłacie przez ZUS emerytur osobom objętym zakresem podmiotowym orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przepisów zawieszających prawo do emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia osobom, które nabyły to prawo w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/722886/13/V/1000 RZ
Data sprawy:
2013-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie problemów związanych z coraz powszechniejszym stosowaniem kar pieniężnych przez organy administracji publicznej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/661550/10/V/1011.4 RZ
Data sprawy:
2013-01-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zagadnień związanych z orzecznictwem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/715848/12/I/109 RZ
Data sprawy:
2013-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie zapewnienia dostępności programów telewizyjnych dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
Sygnatura:
RPO/714255/12/IV/508.4 RZ
Data sprawy:
2013-01-16
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydaną przez Kierownika Działu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/710680/12/I/105.9 RZ
Data sprawy:
2013-01-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie przestępstw popełnianych za pośrednictwem Internetu, związanych z naruszeniem dóbr osobistych użytkowników sieci.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/706564/12/IV/1108.1 RZ
Data sprawy:
2013-01-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wadliwie ukształtowanych przepisów dotyczących ograniczeń egzekucji świadczeń pieniężnych w sprawach cywilnych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/673128/11/I/117 RZ
Data sprawy:
2013-01-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie polityki uwzględniającej potrzeby starzejącego się społeczeństwa.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/714198/12/II/209 RZ
Data sprawy:
2013-01-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postulatu umieszczenia na druku mandatu karnego pouczenia o możliwości zaskarżenia przyjętego mandatu karnego do sądu.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/563259/07/V/1018.7 RZ
Data sprawy:
2012-12-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu ubezpieczonych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Adresat:
PROKURATOR GENERALNY
Sygnatura:
RPO/668198/11/II/207.5 RZ
Data sprawy:
2012-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie dopuszczalności stosowania przepisów art. 17 ust. 1 pkt 2 oraz art. 38 ust. 1 pkt 1b ustawy o dokumentach paszportowych, określających podstawy odmowy wydania oraz unieważnienia dokumentu paszportowego we wnioskowym trybie administracyjnym w przypadku, gdy w toku postępowania przygotowawczego nie został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/695531/12/V/1501 RZ
Data sprawy:
2012-12-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie stosowania detencji wobec małoletnich cudzoziemców.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/714827/12/V/1502.2 RZ
Data sprawy:
2012-12-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów dopuszczających stosowanie detencji wobec cudzoziemców oraz warunków pobytowych panujących w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/712996/12/II/209 RZ
Data sprawy:
2012-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów z wezwaniami kierowanymi do właścicieli lub posiadaczy pojazdów w związku z przekroczeniem prędkości.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/712996/12/II/209 RZ
Data sprawy:
2012-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie problemów z wezwaniami kierowanymi do właścicieli lub posiadaczy pojazdów w związku z przekroczeniem prędkości.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/716816/12/II/208 RZ
Data sprawy:
2012-11-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie konstytucyjności przepisów regulujących dokonywanie kontroli osobistej oraz przeszukiwania pojazdów przez funkcjonariuszy publicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/696507/12/V/1018.2.5 RZ
Data sprawy:
2012-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemu z dostępem do dokumentacji medycznej powstałej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/696507/12/V/1018.2.5 RZ
Data sprawy:
2012-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu z dostępem do dokumentacji medycznej powstałej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/663459/10/V/604.4 RZ
Data sprawy:
2012-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie podwójnych sankcji za uczestnictwo w grze hazardowej.
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/713354/12/I/106 RZ
Data sprawy:
2012-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie niezgodnych z prawem uchwał rad gmin powierzających prowadzenie wszystkich lub znacznej części szkół na terenie gminy podmiotom prywatnym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/686541/11/IV/400 RZ
Data sprawy:
2012-11-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu współwystępowania w obrocie prawnym kilku prawomocnych postanowień spadkowych po tym samym spadkodawcy.
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/694163/12/V/607.7 RZ
Data sprawy:
2012-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie doręczania przesyłek sądowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/694163/12/V/607.7 RZ
Data sprawy:
2012-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie doręczania przesyłek sądowych.
Adresat:
TELEWIZJA POLSKA S.A.
Sygnatura:
RPO/711163/12/I/105.1 RZ
Data sprawy:
2012-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Telewizji Polskiej S.A. w sprawie sposobu prezentacji w mediach tematyki dotyczącej osób z niepełnosprawnością.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/707572/12/III/303.6 RZ
Data sprawy:
2012-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie braku odpowiedniego skorelowania przepisów podwyższających wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn z przepisami ustawy - Prawo lotnicze, regulującymi wiek emerytalny pilotów zawodowych i liniowych oraz kontrolerów ruchu lotniczego.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/711847/12/III/903.3 RZ
Data sprawy:
2012-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wyników przeprowadzonej przez przedstawiciela Biura Rzecznika Praw Obywatelskich kontroli stanu przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Służby Więziennej w wybranych jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/712862/12/III/812.1 RZ
Data sprawy:
2012-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie problemu zróżnicowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/692622/12/II/209 RZ
Data sprawy:
2012-10-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie systemu kar orzekanych za popełnienie czynów spenalizowanych w art. 27 a ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/638116/10/IV/504.1 RZ
Data sprawy:
2012-10-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemu wszczynania i prowadzenia egzekucji zaległych opłat za używanie lokalu mieszkalnego i opłat pośrednich wobec osób zajmujących lokale mieszkalne w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/538505/06/V/1003.3 RZ
Data sprawy:
2012-10-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie skarg obywateli zamieszkujących w pobliżu zakładów przemysłowych wytwarzających uciążliwe immisje zapachowe.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
Sygnatura:
RPO/695531/12/V/1501 RZ
Data sprawy:
2012-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie praktyki umieszczania osób małoletnich oraz ich opiekunów w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/691484/11/I/103.3 RZ
Data sprawy:
2012-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uregulowania sytuacji prawnej działkowców.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/696259/12/IV/516.6 RZ
Data sprawy:
2012-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie funkcjonowania przepisów wprowadzających możliwość wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego oraz spółdzielnie mieszkaniowe przy udziale preferencyjnego kredytu.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/712890/12/V/618.5 RZ
Data sprawy:
2012-09-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie ustalania wysokości opłaty manipulacyjnej oraz opłaty za czynności egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/700835/12/I/116.2 RZ
Data sprawy:
2012-09-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych regulujących dostęp do akt sprawy administracyjnej oraz doręczanie uzasadnień przez sądy administracyjne.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/712556/12/V/1018.4 RZ
Data sprawy:
2012-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/676765/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zróżnicowania sytuacji oskarżonych w regulacjach prawa karnego procesowego w zakresie ustalenia przez sąd wysokości kosztów procesu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/707225/12/I/110.9 RZ
Data sprawy:
2012-08-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozważenia wprowadzenia zmian do przepisów rozporządzeń w celu umożliwienia dostosowania formy egzaminów dla tłumaczy przysięgłych oraz egzaminów wstępnych i kończących aplikację ogólną, adwokacką, radcowską i notarialną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/705058/12/III/903.1.4 RZ
Data sprawy:
2012-08-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych, do wiadomości Komendanta Głównego Policji, w sprawie warunków pełnionej służby funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/707100/12/I/106 RZ
Data sprawy:
2012-08-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie działań podejmowanych w celu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/701167/12/I/107 RZ
Data sprawy:
2012-08-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dostępności infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/577511/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2012-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ratyfikacji Europejskiej Konwencji Bioetycznej.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/693699/12/I/105.8 RZ
Data sprawy:
2012-08-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu określenia kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/696648/12/II/211 RZ
Data sprawy:
2012-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie danych zamieszczanych w Krajowym Rejestrze Karnym.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/697716/12/II/1110 RZ
Data sprawy:
2012-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie trudności w realizacji postanowień sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/674626/11/V/1018.2.4 RZ
Data sprawy:
2012-07-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku w obowiązujących przepisach regulacji określających tryb kierowania pracowników na dodatkowe badania profilaktyczne.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/686788/11/IV/403.8 RZ
Data sprawy:
2012-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu ustalania i wypłaty odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/661873/10/V/620.3 RZ
Data sprawy:
2012-07-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie sankcji przewidzianych w ustawie o podatku akcyzowym wobec sprzedawców paliw opałowych za nieterminowe złożenie zestawień oświadczeń nabywców paliw opałowych o ich przeznaczeniu na cele grzewcze.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/682905/11/II/702.2 RZ
Data sprawy:
2012-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia osadzonym po przetransportowaniu do innej jednostki penitencjarnej wyżywienia zgodnego z zaleceniami lekarskimi.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/654000/10/IV/400 RZ
Data sprawy:
2012-06-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji uprawnień procesowych przez uczestników postępowania cywilnego, przebywających za granicą.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/595750/08/II/214 RZ
Data sprawy:
2012-06-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie implementacji do polskiego systemu prawnego postanowień Konwencji Rady Europy z dnia 23 listopada 2001 r. o cyberprzestępczości oraz Protokołu dodatkowego do tej Konwencji.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/680067/11/I/120 RZ
Data sprawy:
2012-06-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie braku możliwości otrzymania dopłat ze środków unijnych na zalesienie z powodu nieuzyskania opinii o braku sprzeczności planowanego zalesienia z planami ochrony albo planami zadań ochronnych obszaru Natura 2000.
Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
Sygnatura:
RPO/698445/12/V/1018.10 RZ
Data sprawy:
2012-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w sprawie nieujawnienia opinii publicznej listy przedsiębiorców używających w procesie produkcji i przetwarzania żywności tzw. soli wypadowej.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/659487/10/II/704.1 RZ
Data sprawy:
2012-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przepisów dotyczących dopuszczalnej masy przesyłki listowej ekonomicznej, ograniczających prawa osób pozbawionych wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/681257/11/V/1010.3 RZ
Data sprawy:
2012-06-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie pomocy prawnej dla osoby chorej psychicznie będącej stroną postępowania w przedmiocie przymusowego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/637783/10/II/721 RZ
Data sprawy:
2012-06-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykonywania kar wobec osób, które nie odbywają prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/695531/12/V/1501 RZ
Data sprawy:
2012-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie praktyki umieszczania małoletnich cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/699184/12/VII/720.8.4 RZ
Data sprawy:
2012-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie systemów karania wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/703919/12/V/1018.4 RZ
Data sprawy:
2012-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości powstających na tle przepisów regulujących przyjęcie pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/687085/11/I/4.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania w sprawie funkcjonowania ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/665890/11/IV/401 RZ
Data sprawy:
2012-05-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości zwrotu kosztów stawiennictwa osób wezwanych do sądu w charakterze świadka.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/687806/11/I/106.6 RZ
Data sprawy:
2012-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wątpliwości co do interpretacji przepisów prawa oświatowego dotyczących statusu prawnego pełnoletnich uczniów.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/674986/11/IV/507.4 RZ
Data sprawy:
2012-05-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podstaw prawnych zawieszenia postępowania cywilnego w przypadku skierowania przez sąd pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/654450/10/I/106.9 RZ
Data sprawy:
2012-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/702126/12/III/903.1.4 RZ
Data sprawy:
2012-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie braku ustawowych regulacji dotyczących ochrony podczas służby bezpieczeństwa i zdrowia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/632466/09/IV/409 RZ
Data sprawy:
2012-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niespójności regulacji dotyczącej wydawania odpisów z ksiąg wieczystych.
Adresat:
RADA ETYKI MEDIÓW
Sygnatura:
RPO/696705/12/V/1506.1 RZ
Data sprawy:
2012-04-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Rady Etyki Mediów w sprawie praktyki podawania przez niektóre media informacji o narodowości sprawców czynów zabronionych lub osób podejrzanych o popełnienie takich czynów, gdy osoby te były pochodzenia romskiego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/663026/10/XVIII/705.2 RZ
Data sprawy:
2012-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie realizacji przez Policję doprowadzeń sprawców pomiędzy zakładami psychiatrycznymi i zakładami leczenia odwykowego przeznaczonymi do wykonywania środków zabezpieczających.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/701845/12/V/1018.1.7 RZ
Data sprawy:
2012-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępności leków onkologicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
Sygnatura:
RPO/701283/12/V/604.11.1 RZ
Data sprawy:
2012-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie odpowiedzialności biura podróży za szkodę niemajątkową poniesioną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez organizatora imprezy turystycznej.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/648278/10/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2012-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyeliminowania podwójnej karalności kierowców parkujących swoje pojazdy w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia należnej opłaty za parkowanie.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/675984/11/III/902.2 RZ
Data sprawy:
2012-04-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad ustalania świadczenia przysługującego żołnierzowi rezerwy, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/691012/11/I/126 RZ
Data sprawy:
2012-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie udziału obywateli w procesie stanowienia prawa.
Adresat:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Sygnatura:
RPO/665405/11/I/120 RZ
Data sprawy:
2012-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wątpliwości dotyczących niektórych rozwiązań prawnych przyjętych na gruncie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/661717/10/IV/509.1 RZ
Data sprawy:
2012-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie odpowiedzialności solidarnej najemcy i stale z nim zamieszkujących osób pełnoletnich za zapłatę czynszu i innych należnych opłat.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/699184/12/VII/720.8.4 RZ
Data sprawy:
2012-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie systemów karania wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/660929/10/I/126 RZ
Data sprawy:
2012-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanu prac nad regulacją dotyczącą sytuacji prawnej osób transseksualnych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/654691/10/I/126 RZ
Data sprawy:
2012-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie opóźnień w przygotowaniu aktów wykonawczych do ustawy o języku migowym.
Adresat:
URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/682527/11/V/1010.2.1 RZ
Data sprawy:
2012-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie procedury zamieszczania w Systemie POBYT informacji o składanych przez cudzoziemców odwołaniach od wydawanych w ich sprawach decyzji.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/683445/11/II/711 RZ
Data sprawy:
2012-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie prawnego zagwarantowania osobom pozbawionym wolności, transportowanym z zagranicy, możliwości otrzymania suchego prowiantu oraz napoju z chwilą przejęcia realizacji transportu przez stronę polską.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/671121/11/XVIII/302 RZ
Data sprawy:
2012-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie praktyki polegającej na ustalaniu właściwej jednostki organizacyjnej ZUS na podstawie miejsca stałego zameldowania ubezpieczonego/świadczeniobiorcy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
Sygnatura:
RPO/693052/12/I/109.2 RZ
Data sprawy:
2012-03-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dostępu do uczestnictwa w lekkoatletycznych zawodach sportowych rangi mistrzostw Polski małoletnich zamieszkałych na stałe w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie.
Adresat:
HOLENDERSKA KOMISJA DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA
Sygnatura:
RPO/697344/12/I/4.1.7 RZ
Data sprawy:
2012-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Holenderskiej Komisji ds. Równego Traktowania w sprawie sytuacji obywateli polskich na terenie Holandii.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/597667/08/VII/720.8.3 RZ
Data sprawy:
2012-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uregulowania kwestii umieszczania nieletnich w izbie przejściowej oraz zapewnienia im w czasie pobytu w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich prawa do codziennych zajęć na świeżym powietrzu.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/687961/11/VII/720.8.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie opieki medycznej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i policyjnych izbach dziecka.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/669116/11/III/903.3 RZ
Data sprawy:
2012-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów określających rodzaje dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji pracownika ochrony, bez uwzględnienia świadectw i dyplomów szkół ministerstwa sprawiedliwości ukończonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/687541/11/III/817.1.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji prawnej bezrobotnych kobiet po porodzie.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM WLKP.ODDZ REG. AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZ. ROLNICTWA
Sygnatura:
RPO/630663/09/I/120 RZ
Data sprawy:
2012-02-08
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie nierozpoznania wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/682618/11/V/614.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie działalności podmiotów zawierających umowy tzw. hipoteki odwróconej, mogących naruszać zbiorowe interesy konsumentów.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/682473/11/V/1506 RZ
Data sprawy:
2012-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konieczności podjęcia działań zmierzających do upowszechnienia podstawowej wiedzy o mniejszości romskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/661873/10/V/620.3 RZ
Data sprawy:
2012-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie sankcji przewidzianych dla sprzedawców paliw opałowych za nieterminowe złożenie zestawień oświadczeń nabywców paliw opałowych o ich przeznaczeniu na cele grzewcze.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/691747/11/V/1018.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niedochowania standardów demokratycznego państwa prawnego przy wydawaniu i ogłaszaniu aktów wykonawczych do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i do ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/680042/11/II/704.3 RZ
Data sprawy:
2012-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie instalowania w jednostkach penitencjarnych kamer w pomieszczeniach do kontroli osobistej oraz w salach do udzielania tzw. widzeń bezdozorowych.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/661774/10/V/1006.14 RZ
Data sprawy:
2012-01-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących ustawowej definicji przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/693838/12/I/105.9 RZ
Data sprawy:
2012-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ACTA.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/693521/12/V/1018.1.7 RZ
Data sprawy:
2012-01-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przeszkód prawnych w przekazywaniu darowizn w postaci leków i wyrobów medycznych przez organizacje zajmujące się dobroczynnością.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/682499/11/I/106.2 RZ
Data sprawy:
2012-01-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie opłat pobieranych przez szkoły publiczne za pobyt dzieci uczęszczających do tzw. "zerówki".
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/628976/09/I/4.1.3 RZ
Data sprawy:
2012-01-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie zawartych w reklamach treści dyskryminujących kobiety.
Adresat:
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Sygnatura:
RPO/684314/11/I/114.2 RZ
Data sprawy:
2012-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie braku sądowej kontroli odmowy wydania danemu komitetowi wyborczemu zaświadczenia uprawniającego do zgłaszania list kandydatów na posłów w kolejnych okręgach wyborczych bez potrzeby uzyskania poparcia wyborców.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/691747/11/V/1018.1 RZ
Data sprawy:
2011-12-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sposobu wprowadzania w życie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/668772/11/IV/507.1 RZ
Data sprawy:
2011-12-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie problemów związanych z rozliczeniem wkładów mieszkaniowych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/690730/11/V/1018.1 RZ
Data sprawy:
2011-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie poprawy systemu opieki zdrowotnej i pomocy osobom starszym.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/634382/09/V/1018.1.1 RZ
Data sprawy:
2011-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dokumentowania uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/621373/09/IV/401.1 RZ
Data sprawy:
2011-12-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trudności wierzycieli będących współwłaścicielami nieruchomości, w doprowadzeniu do eksmisji byłych współwłaścicieli.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/562954/07/IV/507 RZ
Data sprawy:
2011-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, stanowiącej budynek wielomieszkaniowy.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/689900/11/IV/516 RZ
Data sprawy:
2011-12-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie problemów, które wyłoniły się w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI(KOMENDY, KOMISARIATY POLICJI)
Sygnatura:
RPO/682125/11/III/910 RZ
Data sprawy:
2011-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad przyznawania świadczenia socjalnego emerytom policyjnym.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/682913/11/III/303.6 RZ
Data sprawy:
2011-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasadności utrzymywania wymogu konieczności rozwiązania stosunku pracy jako warunku niezbędnego do nabycia prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/682473/11/V/1506 RZ
Data sprawy:
2011-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konieczności podjęcia działań o charakterze edukacyjnym, przełamujących negatywne stereotypy dotyczące mniejszości romskiej.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/639423/10/I/120 RZ
Data sprawy:
2011-11-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie interpretacji i stosowania przepisu dotyczącego kwestii wpisu do ewidencji producentów rolnych i nadawania numeru identyfikacyjnego.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/681170/11/V/1002.2 RZ
Data sprawy:
2011-11-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie algorytmu podziału subwencji oświatowej, uwzględniającego specyfikę szkół wiejskich oraz miejskich do 5 tysięcy mieszkańców.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/673128/11/I/21 RZ
Data sprawy:
2011-11-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie "Informacji na temat podejmowanych w Polsce działań na rzecz osób starszych".
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH/MINISTER, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (DO 18.11.2011)
Sygnatura:
RPO/654374/10/II/715 RZ
Data sprawy:
2011-11-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przypadków zgonów osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w pomieszczeniach jednostek Policji.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/582023/08/II/203 RZ
Data sprawy:
2011-10-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości rejestrowania przebiegu posiedzeń sądowych w sprawach karnych przy pomocy odpowiednich urządzeń elektronicznych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/686541/11/IV/400 RZ
Data sprawy:
2011-10-18
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie trybu zmiany lub uchylenia prawomocnych postanowień stwierdzających nabycie spadku po tym samym spadkodawcy.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/683034/11/I/2.1 RZ
Data sprawy:
2011-09-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie realizacji w szkołach programów edukacyjnych poświęconych przeciwdziałaniu rasizmowi.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/673478/11/III/316 RZ
Data sprawy:
2011-09-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postulatów zadośćuczynienia osobom represjonowanym w latach 1980-1989.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/557282/07/II/203 RZ
Data sprawy:
2011-09-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegu terminu środka karnego w postaci pozbawienia skazanych, którzy odbywają karę pozbawienia wolności czynnego prawa wyborczego do organów władzy publicznej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
Sygnatura:
RPO/683033/11/I/109.2 RZ
Data sprawy:
2011-09-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, w tym rasizmowi, na stadionach piłkarskich.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/681736/11/III/1113.1 RZ
Data sprawy:
2011-09-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pomocy państwa dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, nie mających uprawnień do świadczeń rodzinnych z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/661621/10/II/704.1 RZ
Data sprawy:
2011-09-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków i sposobu odbywania widzeń przez osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/679585/11/V/1003.1 RZ
Data sprawy:
2011-09-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie kontroli przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska, prowadzonych przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/286012/98/IV/403.3 RZ
Data sprawy:
2011-09-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie ograniczeń praw właścicieli nieruchomości należących do sieci obszarów Natura 2000 oraz nieruchomości znajdujących się na liście proponowanych obszarów tej sieci.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/662791/10/II/203 RZ
Data sprawy:
2011-08-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Norberta S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w L., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w L.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/672816/11/VII/720.8.1 RZ
Data sprawy:
2011-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie przedłużających się pobytów nieletnich zatrzymanych w policyjnych izbach dziecka.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/499897/05/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2011-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie umożliwienia osobom pokrzywdzonym niezgodnym z prawem działaniem komornika uczestniczenia w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko komornikowi poprzez nadanie statusu strony.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/673128/11/I/21 RZ
Data sprawy:
2011-08-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie działań podejmowanych przez organy władzy publicznej na rzecz osób starszych.
Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/548554/07/I/105.2 RZ
Data sprawy:
2011-08-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP w sprawie rozwiązań proponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, dotyczących ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/669340/11/V/620.2.1 RZ
Data sprawy:
2011-08-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie skrócenia okresu przechowywania paragonów fiskalnych przez podatników - przedsiębiorców.
Adresat:
NACZELNA RADA ADWOKACKA
Sygnatura:
RPO/678690/11/I/14.1 RZ
Data sprawy:
2011-08-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie uchwał NRA dotyczących kosztów postępowań dyscyplinarnych.
Adresat:
KANCELARIA SENATU
Sygnatura:
RPO/513931/05/I/116 RZ
Data sprawy:
2011-08-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP oraz Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zabezpieczenia polegającego na zakazie publikacji w sprawach przeciwko środkom społecznego przekazu o ochronę dóbr osobistych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/661717/10/IV/509.1 RZ
Data sprawy:
2011-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu odpowiedzialności solidarnej najemcy lokalu mieszkalnego i stale zamieszkujących z najemcą osób pełnoletnich, za zapłatę czynszu i innych opłat należnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/673676/11/IV/1102.1 RZ
Data sprawy:
2011-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zastrzeżeń dotyczących treści przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzających nadmiernie dolegliwe procedury dla mających pełną zdolność do czynności prawnych osób chorych psychicznie bądź niepełnosprawnych intelektualnie, chcących zawrzeć związek małżeński.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/630971/09/V/1018.1.3 RZ
Data sprawy:
2011-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu osób bezdomnych do świadczeń zdrowotnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/660929/10/I/17 RZ
Data sprawy:
2011-08-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby przyjęcia kompleksowego aktu prawnego dotyczącego osób transpłciowych oraz pilnej interwencji ustawodawcy w zakresie trybu prawnej zmiany płci metrykalnej.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/608061/09/V/610.1.5 RZ
Data sprawy:
2011-07-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie dostępu do wykonywania zawodu pilota morskiego.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/676961/11/V/1018.1.2 RZ
Data sprawy:
2011-07-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra - Członka Rady Ministrów w sprawie reformy systemu ubezpieczenia społecznego rolników.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/502028/05/IV/505 RZ
Data sprawy:
2011-07-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności wydania przepisów zapobiegających sytuacji, w której po utracie z dniem 17 listopada 2011 r. mocy obowiązującej przez art. 1046 § 4 k.p.c. dopuszczalna byłaby tzw. eksmisja na bruk.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/665451/11/I/14.4 RZ
Data sprawy:
2011-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kary dyscyplinarnej polegającej na wydaleniu ze służby komornika sądowego oraz unormowania przewidującego obligatoryjne zawieszenie komornika sądowego w czynnościach.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/668469/11/IV/504.2 RZ
Data sprawy:
2011-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie realizacji uprawnień funkcjonariuszy Policji oraz emerytów i rencistów policyjnych i uprawnionych członków ich rodzin do lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/572441/07/I/112.1 RZ
Data sprawy:
2011-07-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie dostosowania lokali obwodowych komisji wyborczych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/677932/11/IV/415.3 RZ
Data sprawy:
2011-07-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku uregulowań prawnych w Kodeksie postępowania cywilnego oraz ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dotyczących zwolnienia stron postępowania od kosztów przeprowadzonej mediacji.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/675984/11/III/902.2 RZ
Data sprawy:
2011-07-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad ustalania świadczenia rekompensującego przysługującego żołnierzowi rezerwy.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/638789/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie pozostawania w obrocie prawnym wyroków skazujących za czyny z art. 585 Kodeksu spółek handlowych.
Adresat:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Sygnatura:
RPO/669513/11/V/616.1 RZ
Data sprawy:
2011-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych wypłacanych beneficjentom funduszy unijnych w perspektywie finansowej w latach 2007-2013.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/141421/93/IV/403.11 RZ
Data sprawy:
2011-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie nieruchomości ?zamrożonych" przez plany zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje celu publicznego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/458685/03/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-06-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie profesjonalizacji usług mediacyjnych, wprowadzenia obowiązku szkoleń dla mediatorów, okresowej ich oceny i procedury odwołania oraz wykorzystania tej instytucji w różnych postępowaniach.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/674986/11/IV/507.4 RZ
Data sprawy:
2011-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podstaw prawnych zawieszenia postępowania cywilnego w przypadku skierowania przez sąd powszechny pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/659550/10/II/704.2 RZ
Data sprawy:
2011-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykonywania przez skazanych połączeń z aparatów telefonicznych samoinkasujących, na koszt odbiorcy.
Adresat:
POCZTA POLSKA CENTRUM POCZTY CENTRALA
Sygnatura:
RPO/674712/11/I/4.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-06-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Poczty Polskiej w sprawie barier, na jakie napotykają osoby niepełnosprawne podczas korzystania z usług pocztowych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/665674/11/VII/720.5 RZ
Data sprawy:
2011-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie nieujawniania faktycznego przeludnienia przez dyrektorów niektórych placówek penitencjarnych.
Adresat:
PREMIER/KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW/URZĄD RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/611774/09/III/903.1.3 RZ
Data sprawy:
2011-06-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zawartych w pragmatykach służbowych przepisów dotyczących przesłanek zwolnienia funkcjonariusza ze służby.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/663177/10/V/607.3 RZ
Data sprawy:
2011-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie działań podejmowanych przez Urząd Transportu Kolejowego na rzecz ochrony praw pasażerów.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/674282/11/I/13.4.2 RZ
Data sprawy:
2011-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez masowych, w szczególności meczów piłki nożnej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/671957/11/III/904 RZ
Data sprawy:
2011-05-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków służby i szkolenia, a także najistotniejszych problemów funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, związanych z wykonywaniem zadań służbowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/651625/10/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2011-05-16
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego w celu wyegzekwowania od oskarżonego obowiązku poddania się badaniom.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/668208/11/VII/720.6 RZ
Data sprawy:
2011-05-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie sposobu zapoznawania osób zatrzymanych z regulaminem pobytu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/641772/10/IV/403.12 RZ
Data sprawy:
2011-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uregulowań prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/654916/10/III/903.3 RZ
Data sprawy:
2011-05-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niekorzystnych skutków prawnych związanych z przyznaniem funkcjonariuszom Służby Więziennej 50% ulgi uprawniającej do przejazdu kolejami.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/543340/06/III/811 RZ
Data sprawy:
2011-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rekompensowania członkom korpusu służby cywilnej pracy w godzinach nadliczbowych.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/572080/07/IV/518 RZ
Data sprawy:
2011-04-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie naruszenia praw i wolności obywatelskich przez szczególne regulacje prawne odnoszące się do realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/673031/11/III/805.14 RZ
Data sprawy:
2011-04-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku przepisów regulujących kwestie zmiany danych osobowych w świadectwie pracy, w sytuacji zmiany płci przez byłego pracownika.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/648278/10/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2011-04-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie konieczności opracowania rozwiązań prawnych prowadzących do wyeliminowania podwójnej karalności kierowców parkujących w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia należnej opłaty.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/665472/11/III/901.3 RZ
Data sprawy:
2011-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie funkcjonowania Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych oraz naboru kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/585661/08/IV/406 RZ
Data sprawy:
2011-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przewlekłości postępowań dotyczących ustalania prawa do rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/654691/10/I/17 RZ
Data sprawy:
2011-03-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wątpliwości dotyczących projektu założeń do projektu ustawy o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/669034/11/I/13.5.9 RZ
Data sprawy:
2011-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania w sprawie przypadków odmawiania przyjęcia do przedszkoli publicznych dzieci przewlekle chorych.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/585661/08/IV/406 RZ
Data sprawy:
2011-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie przewlekłości postępowań prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/659942/10/IV/502.4 RZ
Data sprawy:
2011-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie problemów występujących z ustaleniem po stronie zarządcy prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/658709/10/II/702 RZ
Data sprawy:
2011-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku właściwej zabudowy kącików sanitarnych w niektórych jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/660930/10/I/19.4 RZ
Data sprawy:
2011-03-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu danych w zaświadczeniu dotyczącym stanu cywilnego, wydawanym osobom chcącym zawrzeć związek małżeński za granicą.
Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/651195/10/V/609 RZ
Data sprawy:
2011-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zasad wypłaty świadczenia przez zakłady ubezpieczeń w sytuacji, gdy doszło do urodzenia martwego dziecka.
Adresat:
ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH
Sygnatura:
RPO/663564/10/V/614.1 RZ
Data sprawy:
2011-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Związku Banków Polskich w sprawie zasad oceny zdolności kredytowej stosowanych przez banki.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/667179/11/I/4.1.5 RZ
Data sprawy:
2011-03-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie wypowiedzi jednego z parlamentarzystów na temat osób homoseksualnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/665853/11/I/3.5 RZ
Data sprawy:
2011-03-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości utrwalania przez stronę przebiegu rozprawy w procesie cywilnym za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/667500/11/V/1501.1 RZ
Data sprawy:
2011-02-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie abolicji dla cudzoziemców przebywających nielegalnie w Polsce od wielu lat.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/666015/11/V/604.2 RZ
Data sprawy:
2011-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie zwiększenia natężenia dźwięku w trakcie emisji reklam telewizyjnych i radiowych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/665665/11/I/4.1 RZ
Data sprawy:
2011-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie wypłaty zadośćuczynienia dla rodzin osób zmarłych w wyniku wypadku bądź katastrofy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/666851/11/III/805 RZ
Data sprawy:
2011-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku możliwości powrotu sędziego na zajmowane stanowisko, w przypadku ustania przyczyn przeniesienia w stan spoczynku w związku ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy.
Adresat:
DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH
Sygnatura:
RPO/647411/10/IV/408 RZ
Data sprawy:
2011-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie nieuzasadnionego wykluczenia pracowników Lasów Państwowych z możliwości zamiany nieruchomości leśnych będących ich własnością na nieruchomości leśne pozostające w zarządzie Lasów Państwowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/641494/10/II/209 RZ
Data sprawy:
2011-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania mandatowego prowadzonego wobec kierowców popełniających wykroczenie stwierdzone za pomocą odpowiednich urządzeń pomiarowych lub kontrolnych rejestrujących obraz.
Adresat:
URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/665445/11/V/1502.1 RZ
Data sprawy:
2011-02-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców o nadanie statusu uchodźcy rodzinie mongolskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/618851/09/IV/1103.7 RZ
Data sprawy:
2011-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przewlekłości postępowań sądowych w zakresie prawa rodzinnego, spowodowanej koniecznością oczekiwania na opinię rodzinnego ośrodka diagnostyczno - konsultacyjnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/620459/09/II/207 RZ
Data sprawy:
2011-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uprawnień organów ścigania do wykorzystywania i upubliczniania materiałów pochodzących z monitoringu.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/636397/09/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2011-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem reklam umieszczonych na zewnątrz budynków lub w ich otoczeniu.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/664790/11/III/901.3 RZ
Data sprawy:
2011-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie sytuacji prawnej żołnierzy rannych i poszkodowanych podczas wykonywania obowiązków służbowych w Polskich Kontyngentach Wojskowych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/564842/07/I/101 RZ
Data sprawy:
2011-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przebiegu prac legislacyjnych nad uregulowaniem problematyki pochówku dzieci martwo urodzonych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/560379/07/I/104 RZ
Data sprawy:
2011-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie potrzeby przywrócenia możliwości organizowania lekarskiego egzaminu państwowego w innym terminie niż sobota, dla osób uznających ten dzień za święto z przyczyn religijnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/618035/09/II/721 RZ
Data sprawy:
2011-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości wprowadzenia mediacji na etapie wykonywania kary pozbawienia wolności.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/662587/10/II/2008 RZ
Data sprawy:
2011-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie pozyskiwania przez służby specjalne informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/572925/07/II/713 RZ
Data sprawy:
2011-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania monitoringu przy pomocy kamer telewizji przemysłowej w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/586245/08/II/702 RZ
Data sprawy:
2011-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby wydania rozporządzenia na podstawie art. 66 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym, określającego warunki techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych różnych formacji, w tym pojazdów Służby Więziennej.
Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/632759/09/V/1018.2.5 RZ
Data sprawy:
2011-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie utrudnionego dostępu do dokumentacji medycznej członków rodziny zmarłego pacjenta, którzy za jego życia nie zostali upoważnieni do dostępu do tej dokumentacji.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/630817/09/IV/414 RZ
Data sprawy:
2011-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dochodzenia świadczeń pieniężnych wyrażonych w walutach obcych.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/643803/10/IV/516.6 RZ
Data sprawy:
2011-01-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku możliwości wykupu na własność lokali przez najemców mieszkań będących w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego w upadłości.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/663860/10/III/303.6.2 RZ
Data sprawy:
2011-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad nabywania uprawnień do renty rodzinnej wdów po górnikach, którzy zginęli w wypadku przy pracy.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/621132/09/IV/403.12 RZ
Data sprawy:
2010-12-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie niepełnej regulacji prawnej kwestii przedawnienia w zakresie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, a także architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/640098/10/I/10.1 RZ
Data sprawy:
2010-12-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie nadmiernego ograniczenia konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej w zakresie dokumentów wytworzonych w ramach audytu wewnętrznego prowadzonego w jednostkach sektora finansów publicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/551675/07/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2010-12-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ujednolicenia regulacji dotyczących użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez uprawnionych funkcjonariuszy.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/661873/10/V/620.3 RZ
Data sprawy:
2010-12-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie sankcji dla podatników za niezłożenie w obowiązującym terminie zestawienia oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych olejów i paliw na cele opałowe, przewidzianej w ustawie o podatku akcyzowym.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/663177/10/V/607.3 RZ
Data sprawy:
2010-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie jakości usług przewozu osób świadczonych przez przewoźników kolejowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/567136/07/VII/7022 RZ
Data sprawy:
2010-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie badania osób pozbawionych wolności na obecność narkotyków.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/643623/10/III/905 RZ
Data sprawy:
2010-12-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych do treści dyspozycji zawartej w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/662364/10/II/211 RZ
Data sprawy:
2010-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad porozumiewania się tymczasowo aresztowanego ze swoim obrońcą.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/611291/09/IX/9003.2.1 RZ
Data sprawy:
2010-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Sekretarza Kolegium ds. Służb Specjalnych w sprawie braku przepisów wykonawczych regulujących sposób obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy funkcjonariuszy ABW i AW.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/563445/07/VII/7022.1 RZ
Data sprawy:
2010-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie długotrwałego rozpatrywania przez sądy wniosków osób pozbawionych wolności o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności lub warunkowego przedterminowego zwolnienia z pozostałej do odbycia kary.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/590552/08/XVIII/903.2.7 RZ
Data sprawy:
2010-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby wydania rozporządzenia Rady Ministrów określającego szczegółowe warunki oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.
Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/620459/09/II/207 RZ
Data sprawy:
2010-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie wykorzystywania i upubliczniania przez organy ścigania materiałów pochodzących z monitoringu.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/652811/10/III/322.5.1 RZ
Data sprawy:
2010-11-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nabycia uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego przez osoby, które w ostatnich latach ukończyły studia wyższe przygotowujące do zawodu pracownika socjalnego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/561928/07/III/316 RZ
Data sprawy:
2010-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie decyzji Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych odmawiających przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/657446/10/III/811 RZ
Data sprawy:
2010-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie regulacji dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych pracowników służby zagranicznej.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/638116/10/IV/504.1 RZ
Data sprawy:
2010-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemu wszczynania i prowadzenia egzekucji zaległych opłat za używanie lokalu mieszkalnego i opłat pośrednich wobec osób zajmujących lokale mieszkalne w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/658072/10/X/10018.4 RZ
Data sprawy:
2010-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie możliwości wdrożenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/636972/09/I/13.5.3 RZ
Data sprawy:
2010-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przypadków zgonów dzieci na lekcjach wychowania fizycznego, w tym podczas zawodów szkolnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/548554/07/I/105.2 RZ
Data sprawy:
2010-10-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie realizacji obywatelskiego prawa do uzyskiwania informacji o sprawach publicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/657569/10/I/14.9 RZ
Data sprawy:
2010-10-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie planowych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian w dostępie do zawodu sędziego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/630719/09/XVIII/10018.1.9 RZ
Data sprawy:
2010-09-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia opieki medycznej osobom poszkodowanym, które doznały rozległych oparzeń.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/582911/08/V/5013.2 RZ
Data sprawy:
2010-09-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie obowiązku okresowego sprawdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/588091/08/IV/4008 RZ
Data sprawy:
2010-09-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie wypowiadania terminowych umów najmu, dzierżawy i użyczenia przez jednostki organizacyjne władające nieruchomością w formie trwałego zarządu.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/643009/10/IX/9006.3 RZ
Data sprawy:
2010-09-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie możliwości poddania kontroli sądowej aktu mianowania funkcjonariusza Służby Celnej na stanowisko służbowe w trybie art. 223 ustawy o Służbie Celnej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/569428/07/X/10005 RZ
Data sprawy:
2010-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku prawnej możliwości rozsypywania szczątków pochodzących ze spopielania zwłok w ogrodach pamięci, urządzanych na terenach cmentarzy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/507916/05/VII/11006 RZ
Data sprawy:
2010-09-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania tymczasowego umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/651501/10/IX/9003.1 RZ
Data sprawy:
2010-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie obligatoryjnego zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych w przypadku wniesienia przez pokrzywdzonego subsydiarnego aktu oskarżenia.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/653423/10/III/8006.1 RZ
Data sprawy:
2010-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stosowania § 8a ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/620144/09/I/4.1.5 RZ
Data sprawy:
2010-09-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad postępowania Policji w stosunku do osób LGBT oraz szkoleń funkcjonariuszy w zakresie rozpoznawania i skutecznego ścigania tzw. przestępstw z nienawiści.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/630978/09/VII/7012 RZ
Data sprawy:
2010-09-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie potrzeby wypracowania zasad postępowania w sprawach wydawania zezwolenia dla osadzonego na czasowe opuszczenie jednostki penitencjarnej na pogrzeb osób najbliższych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/650538/10/I/1.2 RZ
Data sprawy:
2010-08-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji prawnej osób głuchoniewidomych w Polsce.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/631799/09/VII/11006.3 RZ
Data sprawy:
2010-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praktyki przenoszenia nieletnich z placówek resocjalizacyjno - rewalidacyjnych do zakładów poprawczych resocjalizacyjnych zamkniętych.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/647252/10/IX/9006.3 RZ
Data sprawy:
2010-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie świadczenia socjalnego dla funkcjonariuszy Służby Celnej w postaci przejazdu pociągiem interREGIO na koszt urzędu.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/643846/10/V/5002 RZ
Data sprawy:
2010-07-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie możliwości skutecznego monitorowania przez Ministra Infrastruktury działalności spółdzielni mieszkaniowych.
Adresat:
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Sygnatura:
RPO/572441/07/I/112.1 RZ
Data sprawy:
2010-07-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie głosowania w wyborach przez pełnomocnika.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/651625/10/II/208 RZ
Data sprawy:
2010-07-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyegzekwowania od oskarżonego obowiązku poddania się badaniom poprzez zastosowanie wobec niego środków przymusu bezpośredniego.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/646231/10/V/5007.1 RZ
Data sprawy:
2010-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury w sprawie zasad ustalenia powierzchni użytkowej lokali.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/646231/10/V/5007.1 RZ
Data sprawy:
2010-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury w sprawie zasad ustalenia powierzchni użytkowej lokali.
Adresat:
PROKURATOR GENERALNY
Sygnatura:
RPO/650909/10/III/8010 RZ
Data sprawy:
2010-07-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie asesorów prokuratury.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/552919/07/I/112 RZ
Data sprawy:
2010-07-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemów powstałych w wyniku wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.
Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/628272/09/IX/9003.1 RZ
Data sprawy:
2010-07-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie ustawowego zagwarantowania funkcjonariuszom Policji prawa do odsetek ustawowych za zwłokę w wypłacie należnych świadczeń.
Adresat:
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
Sygnatura:
RPO/583307/08/I/119 RZ
Data sprawy:
2010-07-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji w sprawie stanu realizacji przez organy administracji rządowej obowiązku wydawania przepisów wykonawczych do ustaw.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/601727/08/I/3.4 RZ
Data sprawy:
2010-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dostępności lekcji etyki dla uczniów szkół publicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/478004/04/III/8012 RZ
Data sprawy:
2010-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prac nad nowym rozporządzeniem dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/641494/10/II/2009.2 RZ
Data sprawy:
2010-07-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania mandatowego prowadzonego wobec kierowców popełniających wykroczenie stwierdzone za pomocą odpowiednich urządzeń pomiarowych lub kontrolnych rejestrujących obraz.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/647783/10/I/13.5.7 RZ
Data sprawy:
2010-06-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zastrzeżeń nauczycieli ze specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych do projektu rozporządzenia MEN przewidującego realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Sygnatura:
RPO/648108/10/I/1.9.4 RZ
Data sprawy:
2010-06-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie trudności w udziale w wyborach prezydenckich strażaków pełniących dyżury w dniu głosowania.
Adresat:
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA
Sygnatura:
RPO/630719/09/XVIII/10018.1.9 RZ
Data sprawy:
2010-06-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zapewnienia należytej opieki medycznej osobom, które doznały rozległych oparzeń.
Adresat:
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Sygnatura:
RPO/648748/10/I/1.9.4 RZ
Data sprawy:
2010-06-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie możliwości zapewnienia sprawnego przebiegu głosowania na obszarach dotkniętych powodzią.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/646870/10/III/8016 RZ
Data sprawy:
2010-06-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych i dalszego funkcjonowania zakładów pracy chronionej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/637904/10/VII/7004.2 RZ
Data sprawy:
2010-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby uchylenia całkowitego zakazu prowadzenia rozmów telefonicznych przez osoby tymczasowo aresztowane.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/633491/09/VII/7002 RZ
Data sprawy:
2010-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej kontroli osobistych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/648294/10/I/14.1 RZ
Data sprawy:
2010-06-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej nr 59/2009 dotyczącej wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/647849/10/I/1.9.4 RZ
Data sprawy:
2010-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kształtu instytucji ubezwłasnowolnienia w polskim systemie prawnym.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/647677/10/IX/9001.3 RZ
Data sprawy:
2010-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków szkolenia i pełnienia służby, a także najistotniejszych problemów pilotów śmigłowców bojowych w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/640972/10/IV/408.1 RZ
Data sprawy:
2010-05-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia uregulowań prawnych, ograniczających możliwość rażącej podwyżki opłat rocznych, uiszczanych przez użytkownika wieczystego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/640807/10/XIX/8.4 RZ
Data sprawy:
2010-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany Regulaminu urzędowania sądów powszechnych w zakresie uwzględnienia wśród informacji telefonicznych, udzielanych przez sekretariaty sądów, treści orzeczeń.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/645932/10/IX/9003.1.4 RZ
Data sprawy:
2010-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powierzania policjantom pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku służbowym oraz mianowania na wyższe stanowisko służbowe.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/646889/10/III/3022.3 RZ
Data sprawy:
2010-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kierowania osób do domów pomocy społecznej i finansowania ich pobytu przez organy samorządu terytorialnego.
Adresat:
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Sygnatura:
RPO/629301/09/I/3.2.3 RZ
Data sprawy:
2010-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie niebezpieczeństw związanych z odbywaniem lotów próbnych i akrobacyjnych nad osiedlami i skupiskami ludności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/529615/06/V/5003 RZ
Data sprawy:
2010-05-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu, w jakim następuje wykonanie ostatecznych decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego pozostającego w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/646849/10/III/8013 RZ
Data sprawy:
2010-05-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie urlopu wypoczynkowego lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/644999/10/IV/4009 RZ
Data sprawy:
2010-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku pełnej realizacji ustawowego obowiązku uregulowania stanu prawnego nieruchomości należących do Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/546825/06/V/5002.4 RZ
Data sprawy:
2010-05-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany przepisów ustawy - Prawo spółdzielcze w zakresie zasad uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej.
Adresat:
PROKURATOR GENERALNY
Sygnatura:
RPO/579803/08/II/2007.5 RZ
Data sprawy:
2010-05-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie praktyki zawieszania postępowań karnych z uwagi na oczekiwanie na opinie biegłych.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/646687/10/VI/6007.3 RZ
Data sprawy:
2010-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie wstrzymania kursowania niektórych pociągów interREGIO.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
Sygnatura:
RPO/641159/10/IX/9004.4 RZ
Data sprawy:
2010-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie braku możliwości wykorzystania urlopu ojcowskiego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Adresat:
KRAJOWA IZBA PRODUCENTÓW AUDIOWIZUALNYCH
Sygnatura:
RPO/627111/09/I/13.4 RZ
Data sprawy:
2010-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. w sprawie braku powszechnego dostępu osób niesłyszących do dóbr kultury, w szczególności filmów.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/644453/10/II/2008.1 RZ
Data sprawy:
2010-04-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie przetwarzania przez Policję danych osobowych sprawców wykroczeń.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/566805/07/VII/7004.3 RZ
Data sprawy:
2010-04-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dostępu osadzonych do aktów prawnych, informujących o przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/645379/10/IX/9001.3 RZ
Data sprawy:
2010-04-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków pełnienia służby w 61 Pułku Rakietowym Obrony Powietrznej w Skwierzynie, w tym zabezpieczenia socjalnego oraz funkcjonowania wojskowej służby zdrowia.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/625338/09/I/8.1 RZ
Data sprawy:
2010-04-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie trybu postępowania dyscyplinarnego w sprawach łowieckich.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/643170/10/IX/9005 RZ
Data sprawy:
2010-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Państwowej Straży Pożarnej.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/579448/08/V/5002.1 RZ
Data sprawy:
2010-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie potrzeby dalszej nowelizacji przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/645402/10/VI/6021.6 RZ
Data sprawy:
2010-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne za przechowanie towarów w depozycie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/603898/08/VII/7020 RZ
Data sprawy:
2010-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie przygotowania przez resort sprawiedliwości informatora dla wychowanków umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/642642/10/VII/7002.1 RZ
Data sprawy:
2010-04-13
Opis sprawy:
Wystapienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie trudności w uzyskaniu przez osoby pozbawione wolności oraz członków ich rodzin informacji o podstawie prawnej stosowanych wobec nich procedur bądź ograniczeń ich praw i wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/614469/09/X/10018.7 RZ
Data sprawy:
2010-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia przez NFZ kontroli aptek w zakresie realizacji recept oraz potrącania kwot należnych aptekom z tytułu refundacji za leki.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/635818/09/II/2008 RZ
Data sprawy:
2010-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie działań Policji podejmowanych w celu realizacji postanowień ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w szczególności w odniesieniu do meczów piłki nożnej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/644367/10/III/8005.4 RZ
Data sprawy:
2010-04-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trudności w uzyskaniu przez ojca przysposabiającego dziecko urlopu ojcowskiego.
Adresat:
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
Sygnatura:
RPO/638508/10/XVIII/5013 RZ
Data sprawy:
2010-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie problemu odmowy udzielania bonifikat i wypłaty odszkodowań odbiorcom energii elektrycznej w związku z awariami linii energetycznych na terenie Małopolski i Śląska.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/515967/05/VII/7002.2 RZ
Data sprawy:
2010-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/641494/10/II/2009.2 RZ
Data sprawy:
2010-03-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania mandatowego prowadzonego wobec kierowców popełniających wykroczenie stwierdzone za pomocą odpowiednich urządzeń pomiarowych lub kontrolnych rejestrujących obraz.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/632406/09/IX/9003.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przechowywania materiałów wybuchowych i łatwopalnych przez Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/627900/09/X/10018.5.2 RZ
Data sprawy:
2010-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od heroiny.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/636976/09/IV/4003.5 RZ
Data sprawy:
2010-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego w przypadku tworzenia punktów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/643835/10/X/10018.1 RZ
Data sprawy:
2010-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania opieki długoterminowej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/620748/09/III/8010 RZ
Data sprawy:
2010-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie statusu zawodowego asystentów sędziów i zasad ich wynagradzania.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/605914/09/VII/11006.1 RZ
Data sprawy:
2010-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby wydania rozporządzenia regulującego warunki bytowe, jakim powinny odpowiadać policyjne izby dziecka wraz z regulaminem pobytu nieletnich w tego typu placówkach.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/595485/08/IX/9001.3 RZ
Data sprawy:
2010-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie rekontroli przestrzegania praw i wolności obywatelskich żołnierzy 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/631655/09/II/2009 RZ
Data sprawy:
2010-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości uchylenia prawomocnego mandatu karnego.
Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/637657/10/VI/6007.3 RZ
Data sprawy:
2010-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie jakości usług świadczonych przez przewoźników kolejowych w zakresie przewozu osób.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/625610/09/XVIII/4015.3 RZ
Data sprawy:
2010-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku aktu wykonawczego do ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, regulującego problematykę wynagrodzeń i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/518110/05/IX/9006.3 RZ
Data sprawy:
2010-03-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwolnień ze służby funkcjonariuszy celnych.
Adresat:
STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/615321/09/I/3.5.2 RZ
Data sprawy:
2010-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Straży Miejskiej m. st. Warszawy w sprawie zasad dystrybucji prasy erotycznej i pornograficznej w kioskach oraz salonach prasowych na terenie miasta stołecznego Warszawy.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/604715/08/V/5016 RZ
Data sprawy:
2010-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku możliwości skorzystania przez samotne bezdzietne osoby z pomocy finansowej państwa w postaci dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/630355/09/II/2011 RZ
Data sprawy:
2010-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego w praktyce, po pierwszym półroczu od wprowadzenia go w życie.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/527434/06/III/8013 RZ
Data sprawy:
2010-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie migracji personelu medycznego.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/617969/09/V/5009.1 RZ
Data sprawy:
2010-03-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności stworzenia odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających gminom wywiązywanie się z obowiązku zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/639666/10/I/13.4 RZ
Data sprawy:
2010-03-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie braku napisów w języku polskim w filmach produkcji polskiej dystrybuowanych w kinach i wydawanych na płytach DVD.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/641843/10/X/10018.1.9 RZ
Data sprawy:
2010-03-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie postępowania pogotowia ratunkowego wobec osób wymagających wyspecjalizowanej pomocy medycznej.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/625744/09/VI/6010.1.4 RZ
Data sprawy:
2010-03-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie tzw. przewozu okazjonalnego osób.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/633109/09/II/2007 RZ
Data sprawy:
2010-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie prowadzenia postępowań przygotowawczych w zakresie zgonów związanych z grypą A/H1N1.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/637047/09/VII/11006.4 RZ
Data sprawy:
2010-03-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie projektu likwidacji sądów rodzinnych i nieletnich.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/624641/09/VII/7002 RZ
Data sprawy:
2010-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przygotowania przez Służbę Więzienną aktualnego kompendium wiedzy dla osadzonych cudzoziemców o ich podstawowych prawach i obowiązkach oraz w sprawie realizacji prawa osadzonych cudzoziemców do posług religijnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/640682/10/X/15007 RZ
Data sprawy:
2010-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie działań związanych z przygotowaniem służb oraz infrastruktury granicznej do szczególnych wyzwań związanych z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej na terenie Polski i Ukrainy.
Adresat:
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW KRAJOWA RADA
Sygnatura:
RPO/600891/08/I/103.3 RZ
Data sprawy:
2010-02-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie statutu Polskiego Związku Działkowców i regulaminu rodzinnych ogrodów działkowych.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/445687/03/II/2014 RZ
Data sprawy:
2010-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności uchwalenia rządowego Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Przestępstw.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/631547/09/IV/414 RZ
Data sprawy:
2010-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie unormowania instytucji przedawnienia roszczeń odszkodowawczych skierowanych przeciwko Skarbowi Państwa.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/495652/05/VII/7004.1 RZ
Data sprawy:
2010-02-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie kary dyscyplinarnej dla osób tymczasowo aresztowanych, polegającej na zakazie dokonywania zakupu artykułów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/633109/09/II/2007 RZ
Data sprawy:
2010-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie niewłaściwej interpretacji art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich przez organy prokuratorskie.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/570717/07/I/116 RZ
Data sprawy:
2010-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sieci monitoringu wizyjnego szkół i placówek oświatowych.
Adresat:
KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA
Sygnatura:
RPO/637047/09/VII/1106.4 RZ
Data sprawy:
2010-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie niedoprowadzania do ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii nieletnich, wobec których sądy rodzinne postanowiły zastosować tego rodzaju środki wychowawcze.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI(KOMENDY, KOMISARIATY POLICJI)
Sygnatura:
RPO/637047/09/VII/1106.4 RZ
Data sprawy:
2010-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie niedoprowadzania do ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii nieletnich, wobec których sądy rodzinne postanowiły zastosować tego rodzaju środki wychowawcze.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/637047/09/VII/1106.4 RZ
Data sprawy:
2010-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz umieszczania wychowanków tych placówek w ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/637047/09/VII/1106.4 RZ
Data sprawy:
2010-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie niedoprowadzania do ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii nieletnich, wobec których sądy rodzinne postanowiły zastosować tego rodzaju środki wychowawcze.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/572925/07/VII/7013 RZ
Data sprawy:
2010-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o Służbie Więziennej, przewidującego wyodrębnienie w Kodeksie karnym wykonawczym kategorii skazanych/tymczasowo aresztowanych szczególnie chronionych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/458685/03/II/2011 RZ
Data sprawy:
2010-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w sprawach skierowanych przez organy procesowe.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/634394/09/II/2014 RZ
Data sprawy:
2010-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie pojęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do skutecznego zagwarantowania uprawnień dzieci do swobodnego wyrażania poglądów we własnych sprawach oraz do pełnej ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/639790/10/X/10003.3 RZ
Data sprawy:
2010-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie działań podejmowanych przez administrację państwową w związku z zagrożeniem powodziowym.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/628976/09/I/4.1.3 RZ
Data sprawy:
2010-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rady Ministrów ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn w sprawie zawartych w reklamach treści dyskryminujących kobiety.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/638035/09/I/21 RZ
Data sprawy:
2010-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie ratyfikowania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/639724/10/III/8005.3.1 RZ
Data sprawy:
2010-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zarzutów Komisji Europejskiej dotyczących nieprawidłowego stosowania przez Polskę przepisów unijnych zakazujących dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i pracy.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/639565/10/IV/4015 RZ
Data sprawy:
2010-02-01
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie znaczenia procesowego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdzającego naruszenie w krajowym postępowaniu cywilnym prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez sąd.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/637104/09/I/13.2.2 RZ
Data sprawy:
2010-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w sprawie nierównego traktowania polskich obywateli w konkursach na urzędników Unii Europejskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/637247/09/VII/11006 RZ
Data sprawy:
2010-01-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie "Raportu Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wypadków nadzwyczajnych w miejscach pobytu osób pozbawionych wolności."
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/595750/08/II/214 RZ
Data sprawy:
2010-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie pełnej implementacji do polskiego porządku prawnego postanowień Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości oraz Protokołu dodatkowego do tej Konwencji.
Adresat:
TELEWIZJA POLSKA S.A.
Sygnatura:
RPO/638774/10/I/3.5.1 RZ
Data sprawy:
2010-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu TVP S.A. w sprawie wstrzymania emisji reportażu TVP na temat naruszeń praw pracowniczych i nieprawidłowości sanitarnych w delikatesach Alma w Lublinie.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/638516/10/X/10018.1.1 RZ
Data sprawy:
2010-01-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opiniowania projektów zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz nadzoru nad zarządzeniami Prezesa NFZ.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/636250/09/X/10008 RZ
Data sprawy:
2010-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie finansowania i organizacji akcji "Szklanka mleka".
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/635807/09/IX/9001.3 RZ
Data sprawy:
2010-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemów zgłaszanych przez żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/492273/04/IV/4008 RZ
Data sprawy:
2010-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień nauczycieli wiejskich do użytkowanych przez nich działek gruntu szkolnego.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/600891/08/I/103.3 RZ
Data sprawy:
2010-01-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie statutu Polskiego Związku Działkowców i regulaminu rodzinnych ogrodów działkowych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/638300/10/X/10018.3.1 RZ
Data sprawy:
2010-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie poszanowania intymności i godności pacjentów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych.
Adresat:
KOLEJE MAZOWIECKIE KM SP. Z O.O.
Sygnatura:
RPO/637721/10/VI/6007.3 RZ
Data sprawy:
2010-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Kolei Mazowieckich - KM Sp. z o.o. w sprawie jakości usług przewozowych świadczonych przez Spółkę Koleje Mazowieckie.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/563259/07/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2010-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zwiększenia i uproszczenia dostępu ubezpieczonych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/632069/09/IX/9003.1.4 RZ
Data sprawy:
2010-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymogu niekaralności osób starających się o przyjęcie do służby w Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/637792/10/IX/9001 RZ
Data sprawy:
2010-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemów zgłoszonych przez żołnierzy V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, podczas wizytacji Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich w 6 Brygadzie Desantowo - Szturmowej w Krakowie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/630706/09/IX/9002.4 RZ
Data sprawy:
2010-01-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Policji wobec kandydatów uznanych za trwale niezdolnych do zasadniczej służby wojskowej oraz nie będących żołnierzami rezerwy.
Adresat:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Sygnatura:
RPO/607350/09/I/24 RZ
Data sprawy:
2010-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków korzystania przez przedsiębiorców z zaliczek na finansowanie kosztów projektów realizowanych ze środków unijnych.
Adresat:
URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Sygnatura:
RPO/637657/10/VI/6007.3 RZ
Data sprawy:
2010-01-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Prezesa "PKP Intercity" S. A. w sprawie jakości usług świadczonych przez przewoźników kolejowych w zakresie przewozu osób.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/587722/08/VII/1110.1 RZ
Data sprawy:
2009-12-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad i trybu kwalifikowania nieletnich do umieszczenia w odpowiednich zakładach opieki zdrowotnej w celu obserwacji psychiatrycznej lub leczenia.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/587722/08/VII/1110.1 RZ
Data sprawy:
2009-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad i trybu kwalifikowania nieletnich do umieszczenia w odpowiednich zakładach opieki zdrowotnej w celu obserwacji psychiatrycznej lub leczenia.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/628078/09/I/20 RZ
Data sprawy:
2009-12-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie działań podjętych w celu zwrotu majątku skonfiskowanego organizacjom polonijnym w Niemczech oraz udostępnienia ekspertyzy dotyczącej mocy prawnej i skutków rozporządzenia z 1940 r., które zdelegalizowało Związek Polaków w Niemczech.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/636413/09/X/10018.1.4 RZ
Data sprawy:
2009-12-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad zaopatrzenia pacjentów w sprzęt stomijny i środki pomocnicze.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/628927/09/VII/7004 RZ
Data sprawy:
2009-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie skarg osób pozbawionych wolności na niewłaściwe warunki bytowe w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/619157/09/VII/7002 RZ
Data sprawy:
2009-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie potrzeby wprowadzenia obowiązku systematycznego weryfikowania sprawności alkomatów stosowanych w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/635818/09/II/2008 RZ
Data sprawy:
2009-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie działań Policji podejmowanych w celu realizacji postanowień ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w szczególności w odniesieniu do meczów piłki nożnej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/517732/05/VII/7014 RZ
Data sprawy:
2009-12-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie nieprawidłowości w wykonywaniu w Polsce środków probacji i readaptacji skazanych oraz propozycji nowych rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/635281/09/I/4.1.5 RZ
Data sprawy:
2009-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie postulatów prawnej regulacji związków partnerskich, w tym homoseksualnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
Sygnatura:
RPO/593594/08/I/109 RZ
Data sprawy:
2009-12-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uwzględnienia w statutach i regulaminach związków sportowych postanowień dotyczących zapobiegania wybrykom o charakterze rasistowskim.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/614994/09/VII/7020 RZ
Data sprawy:
2009-12-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku unormowań prawnych zapewniających nieletnim w czasie pobytu w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii codzienny dostęp do zajęć na świeżym powietrzu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/494684/05/II/2011 RZ
Data sprawy:
2009-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie konieczności traktowania dzieci w toku postępowania karnego w sposób gwarantujący ich ochronę przed ponowną wiktymizacją.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/571470/07/XVIII/108.3.1 RZ
Data sprawy:
2009-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykonywania orzeczeń sądowych, na mocy których orzeczono środek zabezpieczający w postaci umieszczenia sprawcy czynu zabronionego w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/634382/09/X/10018.1.1 RZ
Data sprawy:
2009-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie trudności z dokumentowaniem przez obywateli prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/630298/09/X/10018.6.1 RZ
Data sprawy:
2009-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie utrudnionego dostępu lekarzy do odbywania specjalizacji.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/634333/09/X/10018.1.5 RZ
Data sprawy:
2009-11-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wyrażania przez osoby małoletnie zgody na leczenie.
Adresat:
KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY
Sygnatura:
RPO/633043/09/I/14.9 RZ
Data sprawy:
2009-11-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w sprawie zmiany zasady zakwaterowania aplikantów.
Adresat:
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Sygnatura:
RPO/629301/09/I/3.2.3 RZ
Data sprawy:
2009-11-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie niebezpieczeństw związanych z odbywaniem lotów próbnych i akrobacyjnych nad osiedlami i skupiskami ludności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/618183/09/II/2008.1 RZ
Data sprawy:
2009-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie potrzeby unormowania procedury przeprowadzania badania sądowo-psychiatrycznego osób pozbawionych wolności.
Adresat:
RZECZNIK PRAW PACJENTA
Sygnatura:
RPO/629374/09/I/6 RZ
Data sprawy:
2009-11-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia, Przewodniczącego Naczelnej Rady Lekarskiej, Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie wyrażania przez pacjenta zgody na interwencję medyczną.
Adresat:
NACZELNA RADA LEKARSKA
Sygnatura:
RPO/629374/09/I/6 RZ
Data sprawy:
2009-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia, Przewodniczącego Naczelnej Rady Lekarskiej, Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie wyrażania przez pacjenta zgody na interwencję medyczną.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/629374/09/I/6 RZ
Data sprawy:
2009-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia, Przewodniczącego Naczelnej Rady Lekarskiej, Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie wyrażania przez pacjenta zgody na interwencję medyczną.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/631524/09/X/10006 RZ
Data sprawy:
2009-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki oraz Ministra Skarbu Państwa w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, wynikających z uwag i wniosków zawartych przez Najwyższą Izbę Kontroli w "Informacji o wynikach kontroli restrukturyzacji elektroenergetyki oraz bezpieczeństwa sieci energetycznych."
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/631524/09/X/10006 RZ
Data sprawy:
2009-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki oraz Ministra Skarbu Państwa w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, wynikających z uwag i wniosków zawartych przez Najwyższą Izbę Kontroli w "Informacji o wynikach kontroli restrukturyzacji elektroenergetyki oraz bezpieczeństwa sieci energetycznych."
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/615900/09/II/2014 RZ
Data sprawy:
2009-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przypadków unikania odpowiedzialności dyscyplinarnej przez funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/630770/09/III/11015.3 RZ
Data sprawy:
2009-11-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania dochodu rodziny przy ubieganiu się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz możliwości zatrzymania dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/626904/09/X/10018.7 RZ
Data sprawy:
2009-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zastrzeżeń do zmiany zasad obrotu produktami leczniczymi w punktach aptecznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/631656/09/II/2008.2 RZ
Data sprawy:
2009-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie okoliczności wydania przez prokuraturę pełnomocnikowi procesowemu Zastępcy Szefa ABW stenogramów rozmów telefonicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/598489/08/IV/4003.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie procedury wdrażania obszarów Natura 2000.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/630292/09/IX/9003.1.4 RZ
Data sprawy:
2009-10-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nieprawidłowości w zakresie należytego wyposażenia Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/583636/08/III/8012 RZ
Data sprawy:
2009-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie regulacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym przewidującej wygaśnięcie stosunku pracy z mianowanym profesorem zwyczajnym lub nadzwyczajnym z końcem roku, w którym ukończył 70 rok życia.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/383896/01/IV/1104 RZ
Data sprawy:
2009-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby opracowania standardów medycznych przeprowadzania badań DNA w sprawach cywilnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/582023/08/II/2011.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie zastąpienia w postępowaniu karnym tradycyjnego protokołu zapisem elektronicznym.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/614538/09/X/10018.1.3 RZ
Data sprawy:
2009-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zaprzestania z dniem 31 grudnia 2009 r. zawierania i kontynuowania umów o świadczenia z zakresu pielęgniarskiej opieki domowej.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/626362/09/X/10003.9 RZ
Data sprawy:
2009-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku przepisów określających normy hałasu dla urządzeń wysyłających sygnały dźwiękowe przez pojazdy uprzywilejowane.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/631656/09/II/2008.2 RZ
Data sprawy:
2009-10-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie nagrywania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozmów dziennikarzy w 2008 roku oraz podstawy prawnej i przesłanek, które zdecydowały o zastosowaniu kontroli i utrwalaniu rozmów dziennikarzy.
Adresat:
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
Sygnatura:
RPO/631656/09/II/2008.2 RZ
Data sprawy:
2009-10-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie nagrywania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozmów dziennikarzy w 2008 roku oraz podstawy prawnej i przesłanek, które zdecydowały o zastosowaniu kontroli i utrwalaniu rozmów dziennikarzy.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/630298/09/X/10018.6.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie utrudnionego dostępu lekarzy do odbywania specjalizacji.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/628272/09/IX/9003.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nieterminowego wypłacania funkcjonariuszom Policji dodatkowych świadczeń pieniężnych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/478004/04/III/8012 RZ
Data sprawy:
2009-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prac nad nowym rozporządzeniem dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/629584/09/I/13.5.3 RZ
Data sprawy:
2009-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie obowiązku zakupu nowych podręczników dla uczniów I klas szkół podstawowych i gimnazjów.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/590804/08/II/2014 RZ
Data sprawy:
2009-09-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie reagowania funkcjonariuszy Policji w sytuacji zgłoszenia procederu zmuszania dzieci do żebrania.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/546825/06/V/5002.4 RZ
Data sprawy:
2009-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany przepisów ustawy - Prawo spółdzielcze w zakresie zasad uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/624489/09/IV/401.3 RZ
Data sprawy:
2009-09-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Sp. z o.o., dotyczącej zasad zwrotu uiszczonej opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego (sygn. akt SK 30/09).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/621454/09/III/301 RZ
Data sprawy:
2009-08-20
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie możliwości wznowienia postępowania na podstawie art. 401 (1) k.p.c., po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny tzw. orzeczenia interpretacyjnego.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/619180/09/VII/11006.4 RZ
Data sprawy:
2009-08-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie potrzeby uregulowania w przepisach prawa obowiązku udokumentowania stanu zdrowia nieletnich przygotowujących posiłki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/483054/04/II/2011 RZ
Data sprawy:
2009-08-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku możliwości zaskarżenia zarządzenia prezesa sądu w przedmiocie odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/620590/09/II/2014 RZ
Data sprawy:
2009-08-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie zapobiegania oraz zwalczania handlu tkankami i narządami oraz handlu płodami ludzkimi i dziećmi.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADCÓW PRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/584977/08/I/110 RZ
Data sprawy:
2009-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie wysokości opłat związanych z decyzją w sprawie wpisu na listę radców prawnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/599168/08/I/110.1 RZ
Data sprawy:
2009-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przewlekłości postępowania odwoławczego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikacje prawnicze.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/602720/08/III/8017 RZ
Data sprawy:
2009-07-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku dla bezrobotnych osobom, które w okresie poprzedzającym rejestrację w powiatowym urzędzie pracy miały ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, lecz podczas kontroli tego prawa zostały uznane przez organ rentowy za zdolne do pracy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
Sygnatura:
RPO/593594/08/I/109 RZ
Data sprawy:
2009-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu w sprawie powtarzających się podczas imprez sportowych incydentów o charakterze rasistowskim.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W BYDGOSZCZY ZA POŚREDNICTWEM RADY GMINY ŁUBIANKA
Sygnatura:
RPO/610236/09/VI/6020.7 RZ
Data sprawy:
2009-07-17
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy Ł. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009.
Adresat:
ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH
Sygnatura:
RPO/598091/08/VI/614 RZ
Data sprawy:
2009-07-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Związku Banków Polskich w sprawie trudności w korzystaniu z bankomatów przez osoby niepełnosprawne.
Adresat:
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
Sygnatura:
RPO/610426/09/X/10003 RZ
Data sprawy:
2009-07-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie braku polskiej wersji językowej normy dotyczącej prowadzenia pomiarów emisji do powietrza z instalacji spalania paliw, mimo zawartego w rozporządzeniu obowiązku jej stosowania.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/577154/07/II/211 RZ
Data sprawy:
2009-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie dostępu stron do akt sprawy o wykroczenie na etapie czynności wyjaśniających.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/622868/09/III/8022.3 RZ
Data sprawy:
2009-07-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemów, z jakimi mogą zetknąć się obywatele polscy wyjeżdżający do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu pracy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/622868/09/III/8022.3 RZ
Data sprawy:
2009-07-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemów, z jakimi mogą zetknąć się obywatele polscy wyjeżdżający do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu pracy.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
Sygnatura:
RPO/595586/08/X/10001.1 RZ
Data sprawy:
2009-06-09
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 18 ust.1 oraz § 19 ust.1 uchwały Nr XLI/691/2006 Rady Miejskiej w J. z dnia 30.06.2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy J.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/478004/04/III/8012 RZ
Data sprawy:
2009-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prac nad nowym rozporządzeniem dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/616904/09/V/5011 RZ
Data sprawy:
2009-05-11
Opis sprawy:
wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczących podstawy prawnej rozstrzygania przez organ administracji publicznej o żądaniu strony stwierdzenia nieważności decyzji, na którą skarga została już uprzednio prawomocnie oddalona przez sąd administracyjny.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/532471/06/I/6002 RZ
Data sprawy:
2009-05-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 20 stycznia 2009 r. (sprawa Palewski przeciwko Polsce).
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/613637/09/I/3.5.8 RZ
Data sprawy:
2009-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zlecenia dokonania kontroli na Uniwersytecie Jagiellońskim w związku z nieprawidłowościami metodologicznymi w procedurze przygotowania, recenzowania i obrony pracy magisterskiej Pana Pawła Zyzaka.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/586892/08/X/1008 RZ
Data sprawy:
2009-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie problemów związanych z edukacją przedszkolną.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/603719/08/IV/4002.9 RZ
Data sprawy:
2009-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potrzeby zrównania sytuacji prawnej gospodarstw rybackich, tj. dzierżawców jezior, którzy zawarli umowy przed wejściem w życie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, z sytuacją użytkowników obwodów rybackich, korzystających z wód na podstawie nowych przepisów.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/608843/09/I/13.5.4 RZ
Data sprawy:
2009-03-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stypendiów szkolnych przyznawanych uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/605914/09/VII/11006.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków bytowych w policyjnych izbach dziecka.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/602060/08/IX/9003.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie doręczania wezwań przez funkcjonariuszy Policji na prośbę sądu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/602060/08/IX/9003.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praktyki zlecania Policji przez kuratorów zawodowych przeprowadzania wywiadu środowiskowego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/606966/09/X/10018.10 RZ
Data sprawy:
2009-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej grypy w Polsce.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/605084/08/III/3022 RZ
Data sprawy:
2009-01-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nabycia uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/595479/08/II/2014 RZ
Data sprawy:
2009-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie rozważenia konieczności wprowadzenia systemu rejestracji urazów dzieci, uwzględniającego informacje o tzw. urazach niewypadkowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/601194/08/IX/9004 RZ
Data sprawy:
2009-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie wątpliwości co do zamieszczenia w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej przepisu o karalności za składanie fałszywych zeznań, oraz wątpliwości dotyczących braku zróżnicowania wysokości mnożników dodatków funkcyjnych i służbowych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
Sygnatura:
RPO/601194/08/IX/9004 RZ
Data sprawy:
2009-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie wątpliwości co do zamieszczenia w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej przepisu o karalności za składanie fałszywych zeznań, oraz wątpliwości dotyczących braku zróżnicowania wysokości mnożników dodatków funkcyjnych i służbowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/598261/08/I/103.3 RZ
Data sprawy:
2009-01-12
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów przewidujących obowiązkową przynależność do samorządów zawodowych (sygn. akt K 1/09).
Adresat:
AMBASADA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
Sygnatura:
RPO/605915/09/I/18 RZ
Data sprawy:
2009-01-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie traktowania obywateli polskich na granicach przez służby imigracyjne USA.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/605915/09/I/18 RZ
Data sprawy:
2009-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie traktowania obywateli polskich na granicach przez służby imigracyjne USA.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/605916/09/X/10009 RZ
Data sprawy:
2009-01-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sytuacji osób bezdomnych w związku z warunkami ostrej zimy.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/529772/06/VI/6023 RZ
Data sprawy:
2008-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie trudności przedsiębiorców w egzekwowaniu należności z tytułu holowania i parkowania pojazdów.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/529772/06/VI/6023 RZ
Data sprawy:
2008-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie trudności przedsiębiorców w egzekwowaniu należności z tytułu holowania i parkowania pojazdów.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/582536/08/IV/402.9 RZ
Data sprawy:
2008-12-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/599677/08/VI/620.1.1 RZ
Data sprawy:
2008-11-22
Opis sprawy:
Wystapienie do Ministra Finansów w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wartości świadczeń otrzymywanych przez personel medyczny z tytułu uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach dla lekarzy i pielęgniarek, organizowanych przez fundację zajmującą się opieką paliatywną.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/600388/08/VI/608 RZ
Data sprawy:
2008-11-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie sytuacji prawnej akcjonariuszy spółek konsolidowanych oraz ich spadkobierców pozbawionych możliwości zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/602699/08/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2008-11-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki paliatywno-hospicyjnej dla osób dorosłych.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/572441/07/I/112.1 RZ
Data sprawy:
2008-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby zmian prawa wyborczego, ułatwiających obywatelom udział w wyborach.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/601347/08/III/805.7 RZ
Data sprawy:
2008-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku przepisu zobowiązującego pracodawców do refundacji szkieł kontaktowych osobom pracującym przy komputerze.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/600494/08/V/5003 RZ
Data sprawy:
2008-10-28
Opis sprawy:
wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o wykładnię przepisów dotyczących pomocy finansowej dla funkcjonariusza Służby Więziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/590645/08/II/211 RZ
Data sprawy:
2008-10-27
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zwolnienia z tajemnicy statystycznej (sygn. akt K 33/08).
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/600259/08/III/812 RZ
Data sprawy:
2008-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przesłuchiwania uczniów w charakterze świadków w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/596138/08/III/301 RZ
Data sprawy:
2008-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad kontynuowania dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno - rentowych.
Adresat:
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
Sygnatura:
RPO/596458/08/II/208.2 RZ
Data sprawy:
2008-10-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Polski.
Adresat:
TELEWIZJA POLSKA SA
Sygnatura:
RPO/600188/08/I/105 RZ
Data sprawy:
2008-10-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Telewizji Polskiej S.A. w sprawie języka używanego w programie "Gwiazdy tańczą na lodzie", emitowanym w TVP 2.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/594942/08/VI/623 RZ
Data sprawy:
2008-10-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie badań technicznych pojazdów wykonywanych przed ich pierwszą rejestracją w Polsce.
Adresat:
KONSULAT GENERALNY RP
Sygnatura:
RPO/600185/08/III/805 RZ
Data sprawy:
2008-10-10
Opis sprawy:
Wystąpienia do Konsula Generalnego w sprawie sytuacji Polaków w Islandii w związku z kryzysem gospodarczym, którym miał miejsce w tym kraju.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/596409/08/XVIII/1006 RZ
Data sprawy:
2008-10-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie usuwania skutków klęsk żywiołowych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/541402/06/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2008-09-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie policyjnego systemu rejestracji skarg.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/572925/07/VII/713 RZ
Data sprawy:
2008-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie stosowania kamer telewizji przemysłowej w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/566351/07/VII/708.2 RZ
Data sprawy:
2008-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia respektowania przez kierownictwo jednostek penitencjarnych obowiązujących przepisów, dotyczących stosowania urządzeń telewizji przemysłowej w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/594707/08/X/1008 RZ
Data sprawy:
2008-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nieprawidłowości w placówce wypoczynku letniego dla dzieci.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/513066/05/I/1107.3 RZ
Data sprawy:
2008-07-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/587868/08/IX/909 RZ
Data sprawy:
2008-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku prawnych możliwości uzyskania pomocy finansowej dla niepełnosprawnych członków rodziny z funduszu socjalnego przeznaczonego dla emerytów i rencistów wojskowych, nie pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/580256/08/VII/712 RZ
Data sprawy:
2008-07-16
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w interpretacji pojęcia "przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności".
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/593585/08/I/110.1 RZ
Data sprawy:
2008-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian w organizacji kształcenia na aplikacji radcowskiej i adwokackiej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/588310/08/I/103.3 RZ
Data sprawy:
2008-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektowanych zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/555871/07/IV/402.9 RZ
Data sprawy:
2008-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przepisów rozporządzenia zawężających krąg rolników uprawnionych do dopłat zwierzęcych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/523562/06/I/110
Data sprawy:
2008-06-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dostosowania obowiązujących przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją powierzania czynności sądowych asesorom sądowym.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/531269/06/II/207 RZ
Data sprawy:
2008-06-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie problemu braku zainteresowania ze strony Policji sytuacją osób pokrzywdzonych znęcaniem.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/587751/08/I/101 RZ
Data sprawy:
2008-06-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nieuznawania przez polskie urzędy stanu cywilnego odpisów skróconych aktu małżeństwa wydanego w państwie - stronie Konwencji z 1976 r. dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/453872/03/II/211 RZ
Data sprawy:
2008-05-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości zastosowania tzw. warunkowego dozoru policji oraz zakazu zbliżania się podejrzanego (oskarżonego) do pokrzywdzonego.
Adresat:
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
Sygnatura:
RPO/589145/08/I/119 RZ
Data sprawy:
2008-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji w sprawie braku realizacji obowiązku ogłaszania aktów normatywnych w formie elektronicznej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/589567/08/X/108.13 RZ
Data sprawy:
2008-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie legalności zarządzeń Prezesa NFZ wydawanych na podstawie art. 146 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/507916/05/VII/1106 RZ
Data sprawy:
2008-05-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieskuteczności wykonywania orzeczeń sądów rodzinnych o umieszczeniu nieletnich w placówkach niepodlegających resortowi sprawiedliwości.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/580197/08/II/2003 RZ
Data sprawy:
2008-05-06
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odpowiedzialności karnej sędziów orzekających w sprawach karnych podczas stanu wojennego (sygn. akt K 10/08).
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/584072/08/VI/620.1.1 RZ
Data sprawy:
2008-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie istniejących ograniczeń w korzystaniu z ulgi z tytułu wychowywania dzieci.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/586892/08/X/1008 RZ
Data sprawy:
2008-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku powszechnego dostępu do wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3 - 5 lat.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/586484/08/V/502.1 RZ
Data sprawy:
2008-04-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie problemów związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie innych ustaw.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/586099/08/VII/713 RZ
Data sprawy:
2008-04-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie systematycznego przekazywania Rzecznikowi informacji o wypadkach nadzwyczajnych, jakie miały miejsce w zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie kraju.
Adresat:
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/526764/06/IV/1103.6 RZ
Data sprawy:
2008-04-17
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Rejonowego - Wydział Rodzinny i Nieletnich o rozstrzygnięcie w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej nad małoletnimi Michaliną i Marią D.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/583128/08/III/806.6 RZ
Data sprawy:
2008-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie potrzeby zmiany regulacji prawnej dotyczącej zwrotu jednorazowej odprawy w przypadku ponownego podjęcia pracy w PKP.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/569428/07/X/1005 RZ
Data sprawy:
2008-04-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku prawnej możliwości rozsypywania prochów zmarłych.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/581590/08/IV/404 RZ
Data sprawy:
2008-04-14
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi Leona Ł. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/584202/08/V/506.1 RZ
Data sprawy:
2008-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie wątpliwości związanych z interpretacją art. 48 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczącego wykupu mieszkań spółdzielczych, które były wcześniej mieszkaniami zakładowymi.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/577339/07/X/1009 RZ
Data sprawy:
2008-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie obowiązku meldunkowego
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/578403/08/V/506.1 RZ
Data sprawy:
2008-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie problemów z interpretacją ustawy z 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu, w zakresie przenoszenia własności spółdzielczych praw do lokali.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/517732/05/VII/714 RZ
Data sprawy:
2008-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie wykonywania środków probacji i readaptacji skazanych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/527434/06/III/813 RZ
Data sprawy:
2008-03-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie migracji zarobkowej personelu medycznego.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/478004/04/III/8012 RZ
Data sprawy:
2008-03-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie potrzeby wydania nowego rozporządzenia regulującego tryb postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli.
Adresat:
KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA
Sygnatura:
RPO/568818/07/I/110 RZ
Data sprawy:
2008-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie problemów polskiego sądownictwa.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/581675/08/X/1003 RZ
Data sprawy:
2008-02-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie działań podejmowanych przez polski rząd w związku z planowaną budową Gazociągu Północnego.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/580583/08/IX/901 RZ
Data sprawy:
2008-02-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie ograniczeń w korzystaniu z transportu lotniczego przez kierowniczą kadrę dowódczą.
Adresat:
DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH
Sygnatura:
RPO/574419/07/VI/610.1.3 RZ
Data sprawy:
2008-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie ograniczeń w zakupie drewna ustalonych przez Lasy Państwowe wobec określonej grupy przedsiębiorców.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/447235/03/IV/4002 RZ
Data sprawy:
2008-02-13
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niektórych przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (sygn. akt K 8/08).
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/563719/07/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2008-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/580066/08/III/811 RZ
Data sprawy:
2008-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie zwiększenia liczby konsulatów honorowych RP dla zapewnienia skuteczniejszej pomocy Polakom poszukującym i podejmującym pracę za granicą.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/565414/07/VI/607.2 RZ
Data sprawy:
2008-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie bezpłatnego dostępu do telewizji publicznej organizacji pożytku publicznego.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/579877/08/X/1507 RZ
Data sprawy:
2008-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie eskalacji napięć związanych z akcją strajkową celników.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/529615/06/V/503 RZ
Data sprawy:
2008-01-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu, w jakim następuje wykonanie ostatecznych decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego pozostającego w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych MSWiA.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/572535/07/IV/403.12 RZ
Data sprawy:
2008-01-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wydawania upoważnień do klasyfikacji gruntów.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
IV.7007.50.2014
Data sprawy:
2008-01-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wydawania upoważnień do klasyfikacji gruntów.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/574709/07/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2008-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie płatnego parkowania pojazdów.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/523562/06/I/110
Data sprawy:
2008-01-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dostosowania obowiązującego prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego usytuowania urzędu asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/573582/07/IV/402.9 RZ
Data sprawy:
2008-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu składania wniosków o przyznanie dofinansowania dla rolników.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/577511/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2008-01-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu w sprawie potrzeby ratyfikacji Europejskiej Konwencji Bioetycznej.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/577511/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2008-01-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu w sprawie potrzeby ratyfikacji Europejskiej Konwencji Bioetycznej.
Adresat:
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
Sygnatura:
RPO/577394/07/V/513 RZ
Data sprawy:
2008-01-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie sytuacji indywidualnych odbiorców energii elektrycznej w związku ze sporem prawnym między Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki a przedsiębiorstwem energetycznym RWE STOEN S.A.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/573766/07/V/502.1 RZ
Data sprawy:
2008-01-02
Opis sprawy:
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/548777/07/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2007-12-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie refundacji testów paskowych dla dzieci chorych na cukrzycę.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/576608/07/III/303.4.1 RZ
Data sprawy:
2007-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowego systemu emerytalnego.
Adresat:
WICEPREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/545954/06/III/805.7 RZ
Data sprawy:
2007-12-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wypadku w Kopalni Węgla Kamiennego "Halemba" w Rudzie Śląskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/558009/07/VII/706 RZ
Data sprawy:
2007-12-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego przez Policję.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/542756/06/I/110 RZ
Data sprawy:
2007-12-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby nowelizacji przepisów ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/497263/05/II/211 RZ
Data sprawy:
2007-12-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie braku dostępności do lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się z powodu choroby uczestnika postępowania karnego na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/571581/07/VII/705 RZ
Data sprawy:
2007-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby ujednolicenia w całym kraju wysokości opłaty pobieranej od osób doprowadzonych do jednostek organizacyjnych Policji w celu wytrzeźwienia.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/570179/07/IV/402.9 RZ
Data sprawy:
2007-11-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kryteriów przyznawania pomocy przewidzianej w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Adresat:
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Sygnatura:
RPO/572441/07/I/112.1 RZ
Data sprawy:
2007-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania wyborów w Polsce i poza granicami kraju.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/478004/04/III/8012 RZ
Data sprawy:
2007-10-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przepisów regulujących tryb postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/564163/07/VII/706.6 RZ
Data sprawy:
2007-09-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jacka G., dotyczącej przeludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych (sygn. akt SK 25/07).
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/538666/06/III/322.3 RZ
Data sprawy:
2007-08-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemu nielegalnego prowadzenia placówek opieki całodobowej dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku (kontynuacja wystąpień z dnia 23.08.2006 r. i 24.05.2007 r.).
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/529191/06/II/207 RZ
Data sprawy:
2007-08-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do p.o. Komendanta Głównego Policji w sprawie stosowania przez sprawców przestępstw substancji psychoaktywnych mających na celu doprowadzenie swoich ofiar m.in. do utraty przytomności.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/561326/07/VI/602 RZ
Data sprawy:
2007-08-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o., dotyczącej zasad uiszczania opłat sądowych od środka odwoławczego w sprawach gospodarczych (sygn. akt SK 20/07).
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/564201/07/X/108.4 RZ
Data sprawy:
2007-08-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ucieczek z zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/563259/07/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2007-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie odmowy refundacji przez NFZ wózka inwalidzkiego aluminiowego (lekkiego).
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/474868/04/VII/1106 RZ
Data sprawy:
2007-07-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku przestrzegania podstawowych praw dzieci oraz młodzieży do wychowania, opieki terapeutycznej i nauki, ze względu na niewystarczającą ilość miejsc w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/559740/07/X/108.9 RZ
Data sprawy:
2007-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przepisu ustawy Prawo farmaceutyczne umożliwiającego dopuszczenie do obrotu leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, nawet gdy w Polsce istnieją ich odpowiedniki.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/561595/07/VIII/806.1 RZ
Data sprawy:
2007-07-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie obliczania wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/560090/07/IX/903.3.3 RZ
Data sprawy:
2007-07-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie niewłaściwego postępowania Zastępcy Komendanta COSSW wobec funkcjonariuszy Służby Więziennej - słuchaczy kursów.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/551707/07/III/817 RZ
Data sprawy:
2007-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawa do zasiłku dla bezrobotnych dla osób, które będąc poborowymi pełniły służbę w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/544990/06/IV/401.3 RZ
Data sprawy:
2007-07-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie bezpłatnej pomocy prawnej.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/526078/06/II/206 RZ
Data sprawy:
2007-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/561484/07/VII/708 RZ
Data sprawy:
2007-07-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie warunków funkcjonowania więziennej służby zdrowia.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/562342/07/I/112 RZ
Data sprawy:
2007-06-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie konieczności pilnej nowelizacji ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (ustawy lustracyjnej).
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/527889/06/III/810 RZ
Data sprawy:
2007-06-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad wygasania stosunków pracy w związku z przeprowadzaną reformą administracji publicznej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/551675/07/II/2008.1 RZ
Data sprawy:
2007-06-01
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uprawnień Centralnego Biura Antykorupcyjnego do stosowania środków przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek i prowadnic (sygn. akt U 5/07).
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/551628/07/IX/903.1.6 RZ
Data sprawy:
2007-05-30
Opis sprawy:
Wysapienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad przyznawania zwrotu kosztów dojazdu policjantom, określonych w decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/464129/04/X/1503.1
Data sprawy:
2007-05-10
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie odmowy udzielenia obywatelowi Armenii zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/548769/07/IX/903 RZ
Data sprawy:
2007-05-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie systemu motywacyjnego obowiązującego w Policji.
Adresat:
URZĄD D/S KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
Sygnatura:
RPO/557602/07/III/316 RZ
Data sprawy:
2007-04-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie projektowanego wyłączenia z kręgu beneficjentów ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i politycznych, osób które uczestniczyły w wojnie domowej w Hiszpanii w latach 1936-1939.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/549487/07/VIII/805.4 RZ
Data sprawy:
2007-04-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie urlopów bibliotekarzy.
Adresat:
WICEPREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/551342/07/III/303 RZ
Data sprawy:
2007-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów - Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych w sprawie emerytur pomostowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/543561/06/VII/706.6 RZ
Data sprawy:
2007-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie przepisu regulaminu zakładu karnego wprowadzającego zakaz posiadania w celi sprzętu audiowizualnego, komputerowego bądź innych przedmiotów.
Adresat:
URZĄD D/S REPATRIACJI I CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/552731/07/X/1503.1 RZ
Data sprawy:
2007-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w sprawie publikacji prasowych dotyczących obywatela Kamerunu, Simona Mola.
Adresat:
WOJEWODA PODLASKI
Sygnatura:
RPO/537753/06/IV/4003.1 RZ
Data sprawy:
2007-02-21
Opis sprawy:
Odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 9.02.2007 r. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu kompensacji przyrodniczej oraz zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddziałowi w Białymstoku pozwolenia na budowę obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 8.
Adresat:
WSA W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE
Sygnatura:
RPO/446170/03/V/501.3 RZ
Data sprawy:
2007-02-20
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 3 ust. 10 uchwały Nr 586/XLI/2005 Rady Miasta Cz. z dnia 28.02.2005 r. w sprawie przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom w budynkach komunalnych, wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia stawki oprocentowania przy ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia stawki oprocentowania przy ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/548840/07/II/213 RZ
Data sprawy:
2007-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie dostępu do akt postępowania przygotowawczego dla stron postępowania.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/543449/06/V/500 RZ
Data sprawy:
2007-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/546682/06/X/108.6 RZ
Data sprawy:
2007-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie trudności z uzyskaniem specjalizacji przez lekarzy.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/551333/07/X/108.11 RZ
Data sprawy:
2007-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemów poruszanych w artykułach prasowych dotyczących sytuacji w służbie zdrowia.
Adresat:
PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
Sygnatura:
RPO/547713/06/X/1003 RZ
Data sprawy:
2007-01-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie problemu przewozu nad terytorium Polski, przy wykorzystaniu transportu lotniczego, materiałów rozszczepialnych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/545868/06/II/211 RZ
Data sprawy:
2007-01-15
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odpowiedzialności karnej za publiczne pomawianie Narodu Polskiego o udział, organizowanie lub odpowiedzialność za zbrodnie komunistyczne lub nazistowskie (sygn. akt K 5/07).
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/544806/06/IX/903.1 RZ
Data sprawy:
2007-01-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie nieprawidłowej praktyki stosowanej przez przełożonych wobec policjantów delegowanych do służby w misjach pokojowych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/547816/06/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2006-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ankiet dotyczących zajęć - wychowanie do życia w rodzinie, zawierających pytania dotyczące uczennic w ciąży.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/527118/06/XI/1403 RZ
Data sprawy:
2006-12-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/545487/06/X/1501.3 RZ
Data sprawy:
2006-12-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie potrzeby podjęcia działań na rzecz poprawy warunków obsługi interesantów przez Konsulat Generalny RP we Lwowie.
Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/526607/06/VI/6007.1 RZ
Data sprawy:
2006-12-15
Opis sprawy:
Wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęcie postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 23a ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez TP S.A. wobec nieudzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji o zarejestrowanych połączeniach i należnościach w każdej fakturze VAT wystawionej za każdy okres rozliczeniowy.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/538505/06/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2006-12-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie uciążliwych dla okolicznych mieszkańców zapachów pochodzących z zakładów przemysłowych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/546048/06/X/108.13 RZ
Data sprawy:
2006-12-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki paliatywnej nad dziećmi.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/539146/06/VI/602 RZ
Data sprawy:
2006-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykonywania zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/528495/06/III/808 RZ
Data sprawy:
2006-11-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich (Ombudsmana) Islandii oraz Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie przypadków naruszania praw pracowniczych obywateli polskich pracujących w Islandii.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU
Sygnatura:
RPO/531876/06/II/214
Data sprawy:
2006-11-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu w sprawie bezpieczeństwa na drogach.
Adresat:
OMBUDSMAN CZECH - PUBLICZNY OBROŃCA PRAW
Sygnatura:
RPO/535047/06/III/805 RZ
Data sprawy:
2006-11-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Publicznego Obrońcy Praw (Ombudsmana) Republiki Czeskiej w sprawie Polaków pracujących na terenie Republiki Czeskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/529324/06/IV/400 RZ
Data sprawy:
2006-11-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie właściwości miejscowej sądu w sytuacjach, gdy prowadzony jest proces przeciwko Skarbowi Państwa o naprawienie szkody wyrządzonej wadliwym orzeczeniem bądź bezczynnością sądu.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/541369/06/IX/901 RZ
Data sprawy:
2006-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie kontroli przestrzegania praw i wolności obywatelskich żołnierzy w 7 Pomorskiej Brygadzie Obrony Wybrzeża - Słupsk.
Adresat:
URZĄD REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY
Sygnatura:
RPO/543204/06/VI/607.1 RZ
Data sprawy:
2006-11-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w sprawie regulaminu świadczeń usług telekomunikacyjnych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/513156/05/IV/403.6 RZ
Data sprawy:
2006-11-09
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie wątpliwości dotyczących wygaśnięcia praw majątkowych osób trzecich, które obciążały wody państwowe.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU
Sygnatura:
RPO/525582/06/VI/623.4 RZ
Data sprawy:
2006-11-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu w sprawie braku możliwości zdawania egzaminu na prawo jazdy przez osoby czasowo przebywające za granicą z powodu podjęcia pracy lub nauki.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/530140/06/IX/903.1.4 RZ
Data sprawy:
2006-11-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie urlopów policjantów.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/473836/04/II/203 RZ
Data sprawy:
2006-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie zasad stosowania i przedłużania tymczasowego aresztowania.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/542996/06/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2006-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie utrudnionego dostępu do leczenia osób chorych onkologicznie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/520585/05/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2006-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trudności z uzyskaniem rekompensaty przez właścicieli nieruchomości, na których utworzono obszar ograniczonego użytkowania.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/538022/06/VII/702 RZ
Data sprawy:
2006-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczenia uprawnień skazanych używających wyrobów tytoniowych w zakładach karnych typu półotwartego.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/542997/06/VI/620.1 RZ
Data sprawy:
2006-10-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie potrzeby podjęcia działań zmierzających do unikania podwójnego opodatkowania obywateli polskich pracujących w Austrii, Holandii, Belgii, Danii, Finlandii oraz Islandii.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/531876/06/II/214
Data sprawy:
2006-10-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie ochrony praw ofiar wypadków drogowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/458685/03/II/211 RZ
Data sprawy:
2006-10-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości