Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po zespołe prowadzącym: Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Ilość odnalezionych wyników: 1335

Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.186.2017
Data sprawy:
2022-06-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie kolizji uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego osób z niepełnosprawnością i w podeszłym wieku.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
III.7060.260.2022
Data sprawy:
2022-06-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie waloryzacji świadczeń rolniczych KRUS.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.352.2022
Data sprawy:
2022-05-31
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane i zwrocie świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.186.2017
Data sprawy:
2022-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie kolizji uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego osób z niepełnosprawnością i w podeszłym wieku.
Adresat:
Pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy
Sygnatura:
III.7065.87.2022
Data sprawy:
2022-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy w sprawie zasad wypłacania świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7060.177.2022
Data sprawy:
2022-05-10
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Apelacyjnego, wydanego w sprawie z wniosku obywatela przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o wysokość emerytury.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7060.10.2022
Data sprawy:
2022-04-13
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej stosowania przepisu art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej do osoby urodzonej po 1951 roku.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.240.2020
Data sprawy:
2022-04-13
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie dotyczącej umorzenia zadłużenia z tytułu wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.45.2022
Data sprawy:
2022-04-06
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności orzeczniczych dotyczących ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i zabezpieczenia praw osób z niepełnosprawnością.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.223.2022
Data sprawy:
2022-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zagrożenia realizacji świadczeń przewidzianych ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z uwagi na długotrwałe oczekiwanie na nadanie numeru PESEL.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
III.7065.58.2022
Data sprawy:
2022-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku określonej formy odmowy przyznania świadczenia i niedozwolonego przekazania uprawnień gminom w specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7064.82.2022
Data sprawy:
2022-03-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.39.2022
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
III.603.2.2021
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku procedury naboru do Prokuratorii Generalnej.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7044.65.2020
Data sprawy:
2022-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie braku regulacji umożliwiającej pracodawcom przeprowadzanie samodzielnej kontroli pracowników na obecność alkoholu.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.554.2.2021
Data sprawy:
2022-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zabezpieczenia praw dzieci z niepełnosprawnością przebywających w domach pomocy społecznej.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.859.2021
Data sprawy:
2021-12-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie niekorzystnych zmian zasad przeliczania wysokości świadczeń emerytalno-rentowych ustalanych na tzw. starych zasadach w związku z kontynuowaniem zatrudnienia.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.140.2021
Data sprawy:
2021-12-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości wliczania do stażu pracy okresu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.122.2016
Data sprawy:
2021-11-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Pieniężnej w sprawie braku uregulowania w ostatnich zmianach ustawowych problemu tzw. emerytur czerwcowych oraz pochodnych im rent rodzinnych.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.35.2018
Data sprawy:
2021-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ograniczeń w dostępie do świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.333.2021
Data sprawy:
2021-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Adresat:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sygnatura:
III.7064.259.2021
Data sprawy:
2021-10-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym z odwołania od decyzji o odmowie przyznania Stronie świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.1037.2015
Data sprawy:
2021-08-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wielotorowości orzecznictwa do celów rentowych i pozarentowych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.46.2020
Data sprawy:
2021-08-06
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o uchyleniu decyzji przyznającej zasiłek dla opiekuna.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
III.502.11.2021
Data sprawy:
2021-07-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie dostępu kobiet w ciąży uzależnionych od alkoholu do stacjonarnego leczenia odwykowego.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.502.11.2021
Data sprawy:
2021-07-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie dostępu kobiet w ciąży uzależnionych od alkoholu do stacjonarnego leczenia odwykowego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
III.7060.122.2016
Data sprawy:
2021-07-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Członkini Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura:
III.7066.127.2020
Data sprawy:
2021-07-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Członkini Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie opóźnień w wypłacie świadczeń.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.518.15.2020
Data sprawy:
2021-06-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji przez powiaty zadania polegającego na zapewnieniu schronienia i wsparcia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.320.2020
Data sprawy:
2021-06-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zajmowania w ramach rachunku bankowego także świadczeń niepodlegających zajęciu.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
III.7064.103.2018
Data sprawy:
2021-05-27
Opis sprawy:
Odwołanie od decyzji wydanej przez Wojewodę w sprawie określenia dla Miasta kwoty zaległości do zwrotu z tytułu wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji celowej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.156.2020
Data sprawy:
2021-05-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.240.2020
Data sprawy:
2021-04-16
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia powstałego zadłużenia z tytułu wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7043.70.2020
Data sprawy:
2021-04-01
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego w przedmiocie sporu z pracodawcą.
Adresat:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sygnatura:
III.7064.264.2019
Data sprawy:
2021-03-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie odmowy przyznania Stronie świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7043.36.2018
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego wydanego w sprawie z powództwa przeciwko przedsiębiorstwu o przywrócenie do pracy.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
III.7041.6.2019
Data sprawy:
2021-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie pracy za pośrednictwem elektronicznych platform zatrudnienia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7043.135.2019
Data sprawy:
2021-03-17
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Rejonowego w części, tj. w zakresie, w którym Sąd oddalił powództwo.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.554.2.2021
Data sprawy:
2021-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie funkcjonowania systemu pieczy zastępczej.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.790.2020
Data sprawy:
2021-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie możliwości ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty w oparciu o dowolnie wybrane 20 lat z całego okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.177.2021
Data sprawy:
2021-03-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości pobierania renty rodzinnej w zbiegu z tzw. "rentą inwalidzką uczniowską".
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.308.2020
Data sprawy:
2021-03-05
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie nieprzyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
III.7040.133.2020
Data sprawy:
2021-03-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie poszerzenia katalogu osób uprawnionych do świadczenia postojowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7043.15.2021
Data sprawy:
2021-02-22
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Okręgowego w sprawie wygaszenia stosunku pracy osoby zatrudnionej w służbie zagranicznej.
Adresat:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sygnatura:
III.7064.278.2020
Data sprawy:
2021-02-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
III.7040.126.2020
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie potrzeby zmiany przepisów regulujących katalog osób uprawnionych do dodatkowego świadczenia postojowego w związku z pandemią.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.283.2020
Data sprawy:
2021-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
III.7040.8.2021
Data sprawy:
2021-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o służbie zagranicznej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7043.162.2020
Data sprawy:
2021-01-26
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Okręgowego wydanego w sprawie z powództwa przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o odszkodowanie za niezgodne z prawem wygaśnięcie stosunku pracy.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
III.7040.4.2021
Data sprawy:
2021-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie potrzeby wprowadzenia przepisów doprecyzowujących sposób badania przez organy rentowe warunków uzyskania świadczeń dla ach przedsiębiorców w ramach specustawy o COVID-19.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7065.199.2019
Data sprawy:
2021-01-25
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na postanowienie w przedmiocie zwrotu Stronie podania w sprawie umorzenia lub odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7043.161.2020
Data sprawy:
2021-01-19
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Okręgowego wydanego w sprawie z powództwa przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych w Warszawie o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
III.7040.121.2020
Data sprawy:
2021-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie potrzeby zmiany przepisów uprawniających pracodawców do wypowiadania umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7065.199.2019
Data sprawy:
2020-12-22
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie wystosowania pisma o zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.132.2020
Data sprawy:
2020-12-14
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.234.2020
Data sprawy:
2020-12-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
III.022.5.2020
Data sprawy:
2020-12-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
III.7044.105.2020
Data sprawy:
2020-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie niejasnych przepisów Kodeksu pracy w zakresie traktowania okresu korzystania przez pracownika z prawa do obniżenia wymiaru czasu pracy jako okresu obniżającego wymiar urlopu wychowawczego.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
III.7044.65.2020
Data sprawy:
2020-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie braku regulacji umożliwiającej pracodawcom przeprowadzanie samodzielnej kontroli pracowników na obecność alkoholu.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.234.2020
Data sprawy:
2020-11-16
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję w przedmiocie zwrotu wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Sygnatura:
III.7043.76.2020
Data sprawy:
2020-11-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.022.1.2020
Data sprawy:
2020-11-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sygnatura:
III.7064.278.2020
Data sprawy:
2020-10-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.121.2019
Data sprawy:
2020-10-14
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na czynność w przedmiocie wystosowania pisma o zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.35.2018
Data sprawy:
2020-09-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ograniczeń w dostępie do świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7066.377.2020
Data sprawy:
2020-09-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia w przypadku choroby powstałej w związku z wykonywaniem czynności prokuratora.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.132.2020
Data sprawy:
2020-09-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o uchyleniu decyzji o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.241.2020
Data sprawy:
2020-09-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
III.7060.488.2020
Data sprawy:
2020-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przerw w ciągłości ubezpieczenia społecznego rolników.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.554.12.2020
Data sprawy:
2020-09-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pieczy zastępczej.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7066.285.2020
Data sprawy:
2020-08-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków obniżania zasiłków macierzyńskich na skutek stosowania tarczy antykryzysowej.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7043.101.2020
Data sprawy:
2020-08-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o zasądzenie na rzecz Powoda odszkodowania w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia z powodu niezgodnego z prawem stwierdzenia przez pracodawcę wygaśnięcia umowy o pracę.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.46.2020
Data sprawy:
2020-07-10
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję odmawiającą podwyższenia zasiłku dla opiekuna.
Adresat:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura:
III.7066.127.2020
Data sprawy:
2020-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie opóźnień w wypłacie świadczeń.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
III.7064.103.2018
Data sprawy:
2020-07-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.64.2020
Data sprawy:
2020-07-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7040.69.2020
Data sprawy:
2020-06-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z wniosku Prezydenta RP dotyczącego odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
III.7043.76.2020
Data sprawy:
2020-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.127.2020
Data sprawy:
2020-06-10
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.43.2020
Data sprawy:
2020-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby rozwiązania problemu tzw. nielegalnych bezdomnych.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
III.502.7.2017
Data sprawy:
2020-05-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie potrzeby wzmocnienia systemu opieki i urzeczywistnienia prawa rodziców z niepełnosprawnością do wychowywania dzieci.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.53.2020
Data sprawy:
2020-05-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ograniczenia w dostępie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.262.2020
Data sprawy:
2020-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji przez ZUS wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7044.42.2020
Data sprawy:
2020-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie obowiązku nadzoru nad warunkami wykonywania pracy w warunkach ogłoszenia stanu epidemii.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.14.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.44.2020
Data sprawy:
2020-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie umożliwienia premierowi odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7217.2.2020
Data sprawy:
2020-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji działań wspierających i aktywizujących osoby w kryzysie bezdomności.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7045.18.2020
Data sprawy:
2020-04-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasiłku dla bezrobotnych dla osób pobierających świadczenie postojowe.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7050.22.2020
Data sprawy:
2020-04-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie właściwej organizacji pracy oraz bezpieczeństwa pracowników.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
III.7040.21.2020
Data sprawy:
2020-04-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie pracowników przygranicznych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.53.2020
Data sprawy:
2020-04-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.21.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pracowników przygranicznych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.67.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji pensjonariuszy i kadry placówek stałego pobytu.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
III.7040.22.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia elastycznego mechanizmu ograniczenia kosztów osobowych funkcjonowania administracji rządowej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
III.7042.27.2020
Data sprawy:
2020-04-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków funkcyjnych przysługujących referendarzom sądowym
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
III.7065.67.2020
Data sprawy:
2020-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji pensjonariuszy placówek stałego pobytu.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7042.24.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pakietu osłonowego dla firm, wspierającego utrzymanie miejsc pracy.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.554.5.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie funkcjonowania pieczy zastępczej w czasie pandemii COVID-19.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.12.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy przyznania Skarżącemu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Prokurator Krajowy
Sygnatura:
III.7050.12.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Krajowego w sprawie zapewnienia warunków bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom postępowań przygotowawczych.
Adresat:
Główny Inspektor Pracy
Sygnatura:
III.7050.10.2020
Data sprawy:
2020-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie wyposażenia personelu medycznego w indywidualne środki ochrony.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7045.6.2020
Data sprawy:
2020-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji osób bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.33.2018
Data sprawy:
2020-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie długotrwałości postępowań w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.254.2018
Data sprawy:
2020-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczeń uzależnionych od posiadania aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.64.2016
Data sprawy:
2020-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie skuteczności działań wojewodów podejmowanych wobec placówek prowadzących działalność gospodarczą polegającą na zapewnieniu całodobowej opieki.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
III.7065.53.2020
Data sprawy:
2020-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7045.5.2020
Data sprawy:
2020-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zabezpieczenia pracowników i wsparcia firm w związku z koronawirusem.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.60.2019
Data sprawy:
2020-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa osób bezdomnych w związku z epidemią koronawirusa.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7044.3.2020
Data sprawy:
2020-03-11
Opis sprawy:
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7044.102.2019
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7043.5.2020
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7044.94.2019
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7044.95.2019
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7044.97.2019
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7044.96.2019
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7043.9.2020
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.264.2019
Data sprawy:
2020-03-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.552.4.2017
Data sprawy:
2020-02-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemów z realizacją procedury adopcji zagranicznych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.122.2016
Data sprawy:
2020-02-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemu zróżnicowanych zasad ustalania wysokości emerytury w zależności od miesiąca, w którym został złożony wniosek.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.172.2019
Data sprawy:
2020-02-26
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.207.2019
Data sprawy:
2020-02-07
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie przyznania stronie świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.72.2020
Data sprawy:
2020-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konieczności zmiany przepisu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczącego braku przedawnienia należności składkowych zabezpieczonych hipoteką.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.250.2019
Data sprawy:
2020-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zjawiska bezdomności ludzi młodych.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
III.7065.12.2020
Data sprawy:
2020-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie problemów osób z niepełnosprawnością z uzyskaniem bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7043.9.2020
Data sprawy:
2020-01-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o zasądzenie odszkodowania.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7041.1.2020
Data sprawy:
2020-01-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7043.5.2020
Data sprawy:
2020-01-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7044.3.2020
Data sprawy:
2020-01-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.279.2019
Data sprawy:
2020-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dostępności środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
III.7044.80.2019
Data sprawy:
2020-01-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym o ustalenie treści stosunku pracy.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.145.2019
Data sprawy:
2019-12-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
III.7041.8.2017
Data sprawy:
2019-12-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sytuacji pracowników w związku ze zniesieniem Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych oraz utworzeniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
III.7064.103.2018
Data sprawy:
2019-12-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie konieczności podjęcia działań legislacyjnych dotyczących wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7044.102.2019
Data sprawy:
2019-12-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.
Adresat:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura:
III.7066.73.2019
Data sprawy:
2019-12-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie praktyki wstrzymywania wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.212.2019
Data sprawy:
2019-12-04
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.104.2019
Data sprawy:
2019-11-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczącym odmowy przyznania stronie postępowania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.207.2019
Data sprawy:
2019-11-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7044.96.2019
Data sprawy:
2019-11-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7044.97.2019
Data sprawy:
2019-11-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.172.2019
Data sprawy:
2019-11-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7044.94.2019
Data sprawy:
2019-11-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7044.95.2019
Data sprawy:
2019-11-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.123.2019
Data sprawy:
2019-10-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7042.91.2019
Data sprawy:
2019-10-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7044.84.2019
Data sprawy:
2019-10-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7044.85.2019
Data sprawy:
2019-10-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7044.86.2019
Data sprawy:
2019-10-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.121.2019
Data sprawy:
2019-10-23
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na czynność dokonaną przez Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia polegającą na skierowaniu pisma do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwrot kwoty tytułem nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.191.2019
Data sprawy:
2019-10-22
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na odmowę przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7065.199.2019
Data sprawy:
2019-10-15
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie o zwrot niesłusznie wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7065.199.2019
Data sprawy:
2019-10-15
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie o zwrot podania w sprawie umorzenia lub odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7040.76.2019
Data sprawy:
2019-10-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym z powództwa przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o przywrócenie do pracy i zasądzenie na rzecz powoda wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
III.7060.796.2016
Data sprawy:
2019-10-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyczyn wycofania projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z porządku obrad Sejmu.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
III.7064.103.2018
Data sprawy:
2019-10-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Ministrem Finansów w sprawie określenia kwoty zaległości przypadających do zwrotu, powstałych z tytułu pobrania przez Miasto zawyżonej dotacji celowej z budżetu państwa.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.122.2016
Data sprawy:
2019-10-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemu zróżnicowanych zasad ustalania wysokości emerytury w zależności od miesiąca, w którym został złożony wniosek.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7042.84.2019
Data sprawy:
2019-09-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym z powództwa przeciwko Ministerstwu Spraw Zagranicznych o zasądzenie na rzecz powoda odszkodowania.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.120.2019
Data sprawy:
2019-09-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7044.51.2019
Data sprawy:
2019-09-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym sprawie o przywrócenie do pracy i zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.70.2019
Data sprawy:
2019-09-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej przez Kierownika MOPS o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7065.250.2018
Data sprawy:
2019-08-01
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o umorzeniu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części dotyczącej daty początkowej ustalenia prawa do zasiłku stałego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7065.98.2019
Data sprawy:
2019-07-10
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia należności z tytułu nienależnie wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7062.1.2019
Data sprawy:
2019-07-02
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję o pozbawieniu statusu bezrobotnego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
III.7060.419.2019
Data sprawy:
2019-06-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.184.2018
Data sprawy:
2019-05-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.267.2019
Data sprawy:
2019-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trudności z nabywaniem prawa do emerytury przez górników z kopalń węgla brunatnego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.17.2019
Data sprawy:
2019-04-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.9.2019
Data sprawy:
2019-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji dorosłych osób ze spektrum autyzmu.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.796.2016
Data sprawy:
2019-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zgodności z Konstytucją ustawy o emeryturach i rentach.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7065.9.2019
Data sprawy:
2019-03-27
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję w przedmiocie odmowy skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.103.2018
Data sprawy:
2019-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nieprawidłowości w przyznawaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom dorosłych osób z niepełnosprawnością.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.4.2019
Data sprawy:
2019-03-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sygnatura:
III.7065.250.2018
Data sprawy:
2019-03-13
Opis sprawy:
Sprzeciw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji wydanej przez działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie ustalenia daty początkowej prawa do zasiłku stałego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.60.2019
Data sprawy:
2019-03-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie sytuacji osób dotkniętych kryzysem bezdomności.
Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
Sygnatura:
III.7065.60.2019
Data sprawy:
2019-03-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie sytuacji osób dotkniętych kryzysem bezdomności.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
III.7040.13.2019
Data sprawy:
2019-02-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.1.2019
Data sprawy:
2019-02-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ograniczeń w dostępie do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i świadczenia Dobry Start.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.265.2018
Data sprawy:
2019-02-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7060.19.2019
Data sprawy:
2019-02-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
III.502.4.2018
Data sprawy:
2019-01-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku wsparcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w kryzysie psychicznym po uzyskaniu pełnoletności.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
III.7067.1.2019
Data sprawy:
2019-01-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.254.2018
Data sprawy:
2019-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.254.2018
Data sprawy:
2019-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.9.2019
Data sprawy:
2019-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji dorosłych osób z autyzmem oraz z niepełnosprawnością sprzężoną i intelektualną.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.33.2018
Data sprawy:
2019-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przewlekłości postępowań dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.235.2018
Data sprawy:
2019-01-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad mężem.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.231.2018
Data sprawy:
2018-12-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemu z dostępem do świadczenia wychowawczego dzieci, których rodzice umierają w toku postępowania o ustalenie prawa do świadczenia.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.64.2016
Data sprawy:
2018-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.518.21.2018
Data sprawy:
2018-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konieczności dostosowania norm prawa krajowego do standardów międzynarodowych w zakresie dostarczania danych dotyczących przemocy w bliskich związkach.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
III.7044.45.2018
Data sprawy:
2018-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie uregulowania wymiaru przerw na odpoczynek kierowcom transportu miejskiego.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
III.7044.100.2018
Data sprawy:
2018-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o Instytucie Europy Wschodniej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.8.2016
Data sprawy:
2018-11-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o uchyleniu decyzji w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.122.2016
Data sprawy:
2018-11-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zróżnicowania metod ustalania wysokości emerytury na nowych zasadach w zależności od miesiąca, w którym został złożony wniosek.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.502.4.2018
Data sprawy:
2018-11-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku wsparcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w kryzysie psychicznym po uzyskaniu pełnoletności.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.169.2018
Data sprawy:
2018-10-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej z upoważnienia Wójta Gminy o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.554.32.2018
Data sprawy:
2018-10-17
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej z upoważnienia Starosty przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przyznaniu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP
Sygnatura:
III.7064.35.2018
Data sprawy:
2018-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP w sprawie wyeliminowania ograniczenia w dostępie do świadczenia pielęgnacyjnego rodziców korzystających z prawa do wcześniejszej emerytury w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.193.2018
Data sprawy:
2018-10-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania świadczeń osobom bezdomnym.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.193.2018
Data sprawy:
2018-10-08
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad matką.
Adresat:
Główny Inspektor Pracy
Sygnatura:
III.7044.45.2018
Data sprawy:
2018-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie uregulowania wymiaru przerw na odpoczynek kierowcom transportu miejskiego.
Adresat:
Główny Inspektor Transportu Drogowego
Sygnatura:
III.7044.45.2018
Data sprawy:
2018-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie uregulowania wymiaru przerw na odpoczynek kierowcom transportu miejskiego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
III.7060.456.2018
Data sprawy:
2018-08-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku w systemie prawnym skutecznego środka służącego zwalczaniu bezczynności organu rentowego w przekazaniu do sądu odwołania od jego decyzji.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.119.2017
Data sprawy:
2018-07-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w zakresie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
III.7044.28.2018
Data sprawy:
2018-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie umożliwienia niepełnosprawnym sędziom obniżenia wymiaru zadań w związku z obniżoną normą czasu pracy.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
III.7044.44.2018
Data sprawy:
2018-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nieskuteczności działań antymobbingowych w szpitalach.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
III.7043.99.2017
Data sprawy:
2018-06-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7042.26.2016
Data sprawy:
2018-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków zatrudnienia i ubezpieczenia pracowników sezonowych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7045.14.2018
Data sprawy:
2018-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przewlekłości rejestracji do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
Adresat:
Przewodniczący Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa Sejmu RP
Sygnatura:
III.7042.121.2017
Data sprawy:
2018-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.121.2016
Data sprawy:
2018-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych.
Adresat:
Główny Inspektor Pracy
Sygnatura:
III.7040.27.2018
Data sprawy:
2018-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie przeznaczania środków na wypłatę tzw. „dodatku Zembali” dla pielęgniarek na realizację podwyżek płac.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
III.7060.130.2018
Data sprawy:
2018-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności utworzenia odpowiedniego systemu zabezpieczenia emerytalnego twórców i artystów.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.128.2017
Data sprawy:
2018-03-20
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.33.2018
Data sprawy:
2018-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przewlekłości postępowań dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7060.113.2018
Data sprawy:
2018-03-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego dotyczącego zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.117.2018
Data sprawy:
2018-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zaliczenia do pracy w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze pracy pielęgniarek środowiskowych opiekujących się osobami chorującymi psychicznie.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.71.2017
Data sprawy:
2018-02-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konieczności zagwarantowania większej ochrony członkom rodziny pensjonariuszy domów pomocy społecznej.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
III.7043.17.2018
Data sprawy:
2018-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykorzystania instytucji wygaśnięcia stosunków pracy wobec pracowników Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP
Sygnatura:
III.7060.370.2014
Data sprawy:
2018-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP w sprawie obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej przyznawanej osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., które pobierały dotychczas tzw. wcześniejszą emeryturę.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.21.2018
Data sprawy:
2018-02-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dostępu rodziców samotnie wychowujących dzieci do świadczenia wychowawczego 500+.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Praworządności, Praw Człowieka i Petycji Senatu RP
Sygnatura:
III.7060.727.2016
Data sprawy:
2018-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praworządności, Praw Człowieka i Petycji Senatu RP w sprawie wprowadzenia regulacji prawnych, które umożliwią strażnikom miejskim nabycie prawa do emerytury pomostowej.
Adresat:
Prezes Najwyższej Izby Kontroli
Sygnatura:
III.7064.68.2016
Data sprawy:
2018-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie niskiej skuteczności egzekucji należności alimentacyjnych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
III.7064.175.2015
Data sprawy:
2017-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji rodzin z dziećmi, które nie otrzymują świadczeń z funduszu alimentacyjnego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
III.7044.83.2017
Data sprawy:
2017-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przepisu nakazującego sędziom przejście w stan spoczynku po osiągnięciu określonego wieku.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.518.16.2016
Data sprawy:
2017-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.552.4.2017
Data sprawy:
2017-11-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby opracowania standardów likwidacji placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.186.2017
Data sprawy:
2017-10-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kolizji uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego osób, które osiągają wiek 75 lat.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
III.502.7.2017
Data sprawy:
2017-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie braku systemowych rozwiązań odnośnie wsparcia w środowisku otwartym rodziców z niepełnosprawnością, którzy napotykają na poważne bariery w wykonywaniu funkcji rodzicielskich.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
III.7044.66.2017
Data sprawy:
2017-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad przydzielania spraw sędziom nieobecnym w pracy.
Adresat:
Minister Sportu i Turystyki
Sygnatura:
III.7060.549.2016
Data sprawy:
2017-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie zatrudnienia piłkarzy oraz ich zabezpieczenia emerytalnego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.172.2017
Data sprawy:
2017-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad ustalania dochodu dla osób pobierających świadczenia honorowe.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.176.2017
Data sprawy:
2017-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dotyczących działań gminy wobec dłużników alimentacyjnych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
III.7064.257.2014
Data sprawy:
2017-10-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Rady Ministrów w sprawie konieczności wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. (sygn. akt K 38/13).
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.122.2016
Data sprawy:
2017-09-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zróżnicowania zasad ustalania wysokości emerytury na nowych zasadach w zależności od miesiąca, w którym został złożony wniosek.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7042.34.2017
Data sprawy:
2017-08-16
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Okręgowego w sprawie przeciwko pracodawcy o ryczałt za nocleg.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
III.7041.8.2017
Data sprawy:
2017-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wygaszania stosunku pracy pracownikom Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
III.7040.82.2017
Data sprawy:
2017-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.502.11.2016
Data sprawy:
2017-05-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku regulacji prawnych zabezpieczających dobro nienarodzonego dziecka.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.470.2016
Data sprawy:
2017-05-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące sytuacji opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy po zakończeniu sprawowania opieki ubiegają się o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
III.7040.78.2017
Data sprawy:
2017-05-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie sytuacji nauczycieli w trakcie reformy oświaty.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.283.2017
Data sprawy:
2017-05-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku podwyższenia emerytur z urzędu do kwoty najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2017 r.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
III.7041.8.2017
Data sprawy:
2017-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wygaszania stosunku pracy pracownikom Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.552.4.2017
Data sprawy:
2017-05-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie adopcji zagranicznych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
III.7040.3.2017
Data sprawy:
2017-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie procedury naboru na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego.
Adresat:
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Sygnatura:
III.7061.11.2017
Data sprawy:
2017-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla małoletnich ofiar wojny 1939–1945.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.59.2017
Data sprawy:
2017-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie interpretacji przepisu określającego zasady ustalania członków rodziny przy rozstrzyganiu o prawie do świadczenia wychowawczego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.165.2017
Data sprawy:
2017-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku regulacji prawnej, dotyczącej wzajemnych rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcą a wykonawcą dzieła w przypadku uznania, że wykonywane zatrudnienie odbywało się w okolicznościach wskazujących na stosunek pracy.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.121.2016
Data sprawy:
2017-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie profilowanego wsparcia dla bezrobotnych dłużników alimentacyjnych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.11.2017
Data sprawy:
2017-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku dodatku do zasiłku rodzinnego w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem przez osobę samozatrudnioną.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
III.502.7.2016
Data sprawy:
2017-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące trudnej sytuacji rodzin wychowujących pełnoletnie osoby niepełnosprawne.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.121.2016
Data sprawy:
2017-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7042.160.2016
Data sprawy:
2017-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu przyznanych sądownie rent wyrównawczych wobec upadłości podmiotów zobowiązanych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.14.2017
Data sprawy:
2017-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad funkcjonowania placówek dla bezdomnych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
III.502.11.2016
Data sprawy:
2016-12-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku regulacji prawnej dotyczącej zabezpieczenia dobra nienarodzonego dziecka, w sytuacji, gdy kobieta ciężarna jest uzależniona od substancji psychoaktywnych i, pomimo ciąży, substancji tych nadużywa.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7042.112.2016
Data sprawy:
2016-12-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad obniżania wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez radę gminy (miasta) w trakcie kadencji.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.518.16.2016
Data sprawy:
2016-12-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
III.7060.858.2016
Data sprawy:
2016-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zróżnicowania w uprawnieniach dwóch grup prokuratorów oraz sędziów do przechodzenia we wcześniejszy stan spoczynku.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7060.796.2016
Data sprawy:
2016-11-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego, dotyczącego prawa do wcześniejszej emerytury przysługującego kobietom urodzonym w 1953 r., które nabyły do niej prawo przed 1 stycznia 2013 r. (sygn. akt P 20/16)
Adresat:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Sygnatura:
III.7060.573.2016
Data sprawy:
2016-11-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie wątpliwości dotyczących podstaw prawnych przy wydawaniu decyzji przyznających emerytury rolnicze z urzędu osobie pobierającej rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.175.2015
Data sprawy:
2016-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ograniczeń w dostępie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
III.502.7.2016
Data sprawy:
2016-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych dotyczące trudnej sytuacji rodzin wychowujących pełnoletnie osoby niepełnosprawne.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.103.2015
Data sprawy:
2016-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu danych osobowych udostępnianych pracodawcy.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.186.2016
Data sprawy:
2016-09-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ograniczenia dotacji budżetowych dla środowiskowych domów samopomocy.
Adresat:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura:
III.7060.650.2016
Data sprawy:
2016-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie przedłużających się postępowań o ustalenie prawa do świadczenia.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.43.2016
Data sprawy:
2016-08-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykluczenia wychowawców z placówek opiekuńczo-wychowawczych ze sfery regulowanej przepisami Karta Nauczyciela
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.27.2015
Data sprawy:
2016-08-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmiany zasad kwalifikacji osób prowadzących oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.131.2016
Data sprawy:
2016-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemu dostępności do żywności z banków żywności.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.502.3.2016
Data sprawy:
2016-07-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie skuteczności realizowania przez asystentów rodziny pomocy rodzinom w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.552.14.2016
Data sprawy:
2016-07-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nieobjęcia dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparciem państwa w postaci świadczenia wychowawczego (III.552.14.2016 z 7 lipca 2016 r.)
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.511.1.2016
Data sprawy:
2016-06-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości wniesienia skargi w przypadku odmowy dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7042.26.2016
Data sprawy:
2016-06-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie płacy minimalnej.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
III.7050.2.2016
Data sprawy:
2016-06-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju w sprawie braku przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy obsłudze żurawi.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7060.392.2016
Data sprawy:
2016-05-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przez Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Prezydenta Konfederacji Lewiatan dotyczącego określenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenia.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7040.23.2016
Data sprawy:
2016-05-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przez Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego dotyczącego terminu odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę (sygn. akt P 8/16)
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.121.2016
Data sprawy:
2016-05-23
Opis sprawy:
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie aktywizacji zawodowej bezrobotnych dłużników alimentacyjnych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7041.8.2016
Data sprawy:
2016-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawa do odpoczynku w święta dla wszystkich pracujących w placówkach handlowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7060.332.2016
Data sprawy:
2016-05-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (P 2/16).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7060.333.2016
Data sprawy:
2016-05-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego dotyczącego określenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenia (sygn. P 1/16)
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7060.334.2016
Data sprawy:
2016-05-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Prokuratora Generalnego o stwierdzenie niezgodności przepisów art. 21 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z Konstytucją ze względu na niedochowanie formalnych wymogów związanych z konstrukcją przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia. (sygn. akt K 11/16)
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.64.2016
Data sprawy:
2016-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków nieludzkiego traktowania osób przebywających w domach opieki.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
III.7060.158.2016
Data sprawy:
2016-04-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez artystów i twórców.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7044.49.2015
Data sprawy:
2016-04-18
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu zrzeszania się pracowników i prokuratorów IPN w związkach zawodowych.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.76.2016
Data sprawy:
2016-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie planowanej standaryzacji usług na rzecz osób bezdomnych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.3.2016
Data sprawy:
2016-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad stosowania monitoringu wizyjnego w domach pomocy społecznej.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
III.7048.3.2016
Data sprawy:
2016-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju w sprawie opracowywania „Podręczników Beneficjenta” w ramach programów finansowanych ze środków unijnych.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
III.7060.1037.2015
Data sprawy:
2016-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie uproszczenia procedur ubiegania się osób z niepełnosprawnościami o świadczenia z systemu rentowego i pozarentowego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
III.7060.305.2016
Data sprawy:
2016-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.277.2016
Data sprawy:
2016-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uprawnień emerytalnych strażników gminnych (miejskich).
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7043.41.2016
Data sprawy:
2016-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie umożliwienia składania pozwów zbiorowych w sprawach z zakresu prawa pracy.
Adresat:
Minister Energii
Sygnatura:
III.7042.35.2014
Data sprawy:
2016-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Energii w sprawie niejednolitych przepisów regulujących prawo do deputatu węglowego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.552.3.2016
Data sprawy:
2016-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przepisów wykluczających dzieci z domów dziecka z prawa do Karty Dużej Rodziny.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
III.7040.2.2016
Data sprawy:
2016-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie formy przekazywania raportów pielęgniarskich
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.158.2016
Data sprawy:
2016-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad ubezpieczenia społecznego twórców i artystów.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.903.2015
Data sprawy:
2016-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kierowania na rehabilitację leczniczą przez ZUS.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
III.7051.6.2015
Data sprawy:
2016-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przewlekłych procedur stwierdzania choroby zawodowej.
Adresat:
Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
Sygnatura:
III.7060.370.2014
Data sprawy:
2016-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę.
Adresat:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura:
III.7060.879.2015
Data sprawy:
2016-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa ZUS w sprawie zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę.
Adresat:
Przewodniczący KK NSZZ "Solidarność"
Sygnatura:
III.7040.6.2016
Data sprawy:
2016-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego KK NSZZ "Solidarność" w sprawie praw osób zatrudnionych do zrzeszania się w związkach zawodowych.
Adresat:
Przewodniczący OPZZ
Sygnatura:
III.7040.6.2016
Data sprawy:
2016-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego OPZZ w sprawie praw osób zatrudnionych do zrzeszania się w związkach zawodowych.
Adresat:
Przewodnicząca FZZ
Sygnatura:
III.7040.6.2016
Data sprawy:
2016-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej FZZ w sprawie praw osób zatrudnionych do zrzeszania się w związkach zawodowych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.2.2016
Data sprawy:
2016-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ochrony dzieci przed niedożywieniem.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.10.2015
Data sprawy:
2016-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie emerytur pomostowych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.6.2016
Data sprawy:
2016-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonania wyroku TK dotyczącego zrzeszania się w związkach zawodowych.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.543.7.2015
Data sprawy:
2016-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie trudności ze składaniem przez cudzoziemców wniosków o ochronę międzynarodową.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7041.36.2015
Data sprawy:
2016-01-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ochrony nauczycielek w okresie ciąży przed zwolnieniem z pracy.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
III.7041.36.2015
Data sprawy:
2016-01-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ochrony nauczycielek w okresie ciąży przed zwolnieniem z pracy.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7060.1105.2015
Data sprawy:
2016-01-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 5 sierpnia 2015 r. (sygn. akt P 131/15).
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.512.2.2014
Data sprawy:
2015-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot emerytur i rent wolnych od potrąceń.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.104.2015
Data sprawy:
2015-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ochrony osób sygnalizujących nieprawidłowości w interesie publicznym.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.195.2015
Data sprawy:
2015-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ograniczeń w dostępie do świadczeń pielęgnacyjnych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.1037.2015
Data sprawy:
2015-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wielotorowości orzecznictwa do celów rentowych i pozarentowych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.245.2015
Data sprawy:
2015-12-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wliczania dodatku mieszkaniowego do dochodu przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.149.2015
Data sprawy:
2015-12-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji opiekunów osób niepełnosprawnych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
III.7064.175.2015
Data sprawy:
2015-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ograniczeń w dostępie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Adresat:
p.o. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Sygnatura:
III.7044.85.2015
Data sprawy:
2015-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie wykluczania z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego firm wyzyskujących pracowników.
Adresat:
Główny Inspektor Pracy
Sygnatura:
III.7044.85.2015
Data sprawy:
2015-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie wykluczania z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego firm wyzyskujących pracowników.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.519.1.2015
Data sprawy:
2015-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.605.2.2014
Data sprawy:
2015-11-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.612.1.2015
Data sprawy:
2015-11-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pomocy na rzecz weteranów działań poza granicami państwa.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
III.7050.7.2014
Data sprawy:
2015-11-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ochrony prawnej osób ujawniających nieprawidłowości w służbach mundurowych.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.149.2015
Data sprawy:
2015-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawa opiekunów osób niepełnosprawnych do świadczeń przedemerytalnych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
III.7041.33.2014
Data sprawy:
2015-10-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie umów cywilnoprawnych.
Adresat:
Minister Administracji i Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.715.15.2014
Data sprawy:
2015-10-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ograniczenia wstępu na sportowe imprezy masowe.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7044.65.2015
Data sprawy:
2015-10-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytań prawnych Sądu Rejonowego w Gliwicach VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt P 121/15).
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
III.7042.93.2015
Data sprawy:
2015-09-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie rekompensaty utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy odbywających obowiązkowe ćwiczenia wojskowe.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7040.73.2014
Data sprawy:
2015-08-03
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.66.2015
Data sprawy:
2015-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie oceny funkcjonowania ustawy o praktykach absolwenckich.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.632.2015
Data sprawy:
2015-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmiany stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie kwalifikowania pracy tłumacza języka obcego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
III.7060.1052.2014
Data sprawy:
2015-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty stosunkowej pobieranej od dłużnika w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
III.7042.24.2015
Data sprawy:
2015-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie uprawnienia policjantów do otrzymania części zawieszonego uposażenia.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7066.67.2014
Data sprawy:
2015-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie proporcjonalnego obniżania podstawy wymiaru składek osób prowadzących działalność gospodarczą.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7060.327.2015
Data sprawy:
2015-07-22
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego ustalania wysokości emerytury mieszanej.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.128.2015
Data sprawy:
2015-07-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku uprawnienia rodzica samotnie wychowującego dziecko do świadczenia rodzinnego.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7063.10.2015
Data sprawy:
2015-07-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie definicji ustawowej wypadku przy pracy.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
III.7043.286.2014
Data sprawy:
2015-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie nieprawidłowości związanych z zarządzeniem Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.140.2015
Data sprawy:
2015-06-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy osób z długim stażem ubezpieczeniowym posiadających orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
III.7043.113.2014
Data sprawy:
2015-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie braku możliwości odwołania się funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej od notatek z rozmowy dyscyplinującej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
III.7043.123.2015
Data sprawy:
2015-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ograniczenia prawa do ustanowienia obrońcy w toku postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.322.2015
Data sprawy:
2015-05-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad ustalania wysokości emerytury osób objętych tzw. starym systemem emerytalnym.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
III.7064.100.2015
Data sprawy:
2015-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego opiekunów osób niepełnosprawnych.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
III.603.7.2015
Data sprawy:
2015-05-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od kandydatów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury.
Adresat:
Minister Administracji i Cyfryzacji
Sygnatura:
III.7040.27.2015
Data sprawy:
2015-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników samorządowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.47.2015
Data sprawy:
2015-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
III.7044.26.2015
Data sprawy:
2015-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie zawieszania funkcjonariuszy służb mundurowych w czynnościach służbowych w przypadku wniesienia przez pokrzywdzonego subsydiarnego aktu oskarżenia.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
III.7043.15.2015
Data sprawy:
2015-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie obniżenia wysokości uposażenia funkcjonariuszy Policji za czas zwolnienia lekarskiego.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7047.15.2014
Data sprawy:
2015-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stworzenia możliwości działania asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
III.7042.982.2014
Data sprawy:
2015-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu ustalania wysokości należnego świadczenia rekompensacyjnego za utracone dochody.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.513.13.2014
Data sprawy:
2015-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczeń zakresu podmiotowego ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
V.540.19.2014
Data sprawy:
2015-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie pogarszających się warunków obsługi interesantów w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
III.7043.10.2015
Data sprawy:
2015-01-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zatrudniania w sądach pracowników tymczasowych.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
III.7040.98.2014
Data sprawy:
2015-01-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie rozporządzenia regulującego warunki zatrudnienia funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.523.2014
Data sprawy:
2015-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ograniczeń w dostępie do świadczeń opiekuńczych.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.1045.2014
Data sprawy:
2015-01-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ubezpieczenia społecznego rolników pobierających świadczenia opiekuńcze z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.199.2014
Data sprawy:
2015-01-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego o świadczeniach pielęgnacyjnych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
III.7040.105.2014
Data sprawy:
2014-12-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przepisów regulujących status prawny asystentów nauczycieli.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Sygnatura:
III.7060.1179.2014
Data sprawy:
2014-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie prawa do wynagrodzenia sędziego w stanie spoczynku.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
III.7040.73.2014
Data sprawy:
2014-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dostosowania przepisów prawa pracy do postanowień Europejskiej Karty Społecznej w zakresie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
III.7050.6.2014
Data sprawy:
2014-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie kontroli przeprowadzonej przez Biuro RPO w komendach i komisariatach Policji w celu zapoznania się z warunkami służby funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.158.2014
Data sprawy:
2014-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie wątpliwości co do formy dokumentu wymaganego do odbioru zwrotu nadpłaty podatku przez członka rodziny podatnika.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
III.7064.364.2014
Data sprawy:
2014-11-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7041.33.2014
Data sprawy:
2014-11-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwiększenia poziomu ochrony osób pozostających w zatrudnieniu niepracowniczym.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
IV.7211.426.2014
Data sprawy:
2014-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie najemców byłych mieszkań zakładowych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
V.511.605.2014
Data sprawy:
2014-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
III.7044.65.2014
Data sprawy:
2014-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie czasu służby funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.553.1.2014
Data sprawy:
2014-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ograniczenia w uzyskaniu dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7045.75.2014
Data sprawy:
2014-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
III.7063.8.2014
Data sprawy:
2014-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku podstaw prawnych do orzekania przez komisje lekarskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7069.1.2014
Data sprawy:
2014-10-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uprawnień organów Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
III.7051.13.2014
Data sprawy:
2014-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wysokości uposażenia funkcjonariuszy Policji przebywających na zwolnieniach lekarskich.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7050.2.2014
Data sprawy:
2014-09-15
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów określających warunki bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy służb mundurowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7060.409.2014
Data sprawy:
2014-08-29
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o OFE.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.1418.2014
Data sprawy:
2014-08-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zasad postępowania z korespondencją na nośnikach elektronicznych otrzymywaną przez skazanych i tymczasowo aresztowanych od obrońców i pełnomocników.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
III.7060.88.2014
Data sprawy:
2014-08-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie prac nad wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przepisów nieprzewidujących przedawnienia należności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem.
Adresat:
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
Sygnatura:
III.7044.54.2014
Data sprawy:
2014-08-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie kontroli przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w wybranych komendach PSP.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
III.801.1.2014
Data sprawy:
2014-08-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie skarg dotyczących dyskryminacji kobiet przy naborze do służby w Policji.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7045.47.2014
Data sprawy:
2014-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wątpliwości dotyczących przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
I.7033.28.2014
Data sprawy:
2014-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie braku możliwości uzyskania uprawnień diagnosty laboratoryjnego przez absolwentów mikrobiologii.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
III.7060.485.2014
Data sprawy:
2014-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niedostatecznej liczby biegłych sądowych za zakresu medycyny.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
III.801.5.2014
Data sprawy:
2014-06-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie trudności w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez funkcjonariuszki Policji samotnie wychowujące dzieci.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.205.2014
Data sprawy:
2014-05-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie regulacji wykluczającej osoby uprawnione do świadczenia emerytalno-rentowego z prawa do ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.605.2.2014
Data sprawy:
2014-05-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o. dotyczącej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika oddelegowanego do pracy za granicą (sygn. akt SK 9/14).
Adresat:
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Sygnatura:
III.7069.2.2014
Data sprawy:
2014-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie daty wstrzymania wypłaty renty strukturalnej.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.75.2014
Data sprawy:
2014-05-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasiłku dla osób opiekujących się współmałżonkiem.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.489.2014
Data sprawy:
2014-04-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości ustalenia wysokości emerytury na zasadach mieszanych dla kobiet urodzonych w okresie od lipca do grudnia 1954 r.
Adresat:
Minister Gospodarki
Sygnatura:
III.7042.30.2014
Data sprawy:
2014-04-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie ograniczenia wymiaru deputatu węglowego dla emerytów i rencistów.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
III.7044.34.2014
Data sprawy:
2014-04-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie kontroli stanu przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Straży Granicznej w Morskim Oddziale Straży Granicznej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
III.7040.16.2014
Data sprawy:
2014-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uregulowania zawartego w ustawie o instytutach badawczych, dotyczącego zakazu podległości służbowej osób spokrewnionych i spowinowaconych.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.553.1.2014
Data sprawy:
2014-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ograniczeń w dofinansowaniu do wypoczynku dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
III.7044.18.2014
Data sprawy:
2014-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków służby żołnierzy w 16 batalionie powietrznodesantowym oraz Dowództwie 6 Brygady Powietrznodesantowej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
III.7044.23.2014
Data sprawy:
2014-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zasad naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zawartych w ustawie o Policji.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
III.7044.8.2014
Data sprawy:
2014-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków służby w 14 dywizjonie artylerii samobieżnej.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP
Sygnatura:
III.7060.385.2014
Data sprawy:
2014-03-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność z Konstytucją przepisu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
Sygnatura:
III.7064.35.2014
Data sprawy:
2014-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie warunków nabywania prawa do świadczeń rodzinnych.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.58.2014
Data sprawy:
2014-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zagwarantowania należytej ochrony członkom rodziny, zobowiązanym do ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.119.2014
Data sprawy:
2014-01-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalania najbardziej korzystnej wysokości świadczenia emerytalnego dla osób spełniających warunki do przejścia na emeryturę na starych zasadach.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.12.2014
Data sprawy:
2014-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego utraty uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.88.2014
Data sprawy:
2014-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wątpliwości dotyczących zgodności z Konstytucją przepisu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wyłączającego przedawnienie należności z tytułu składek zabezpieczonych hipoteką lub zastawem.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/691690/11/III/903.1.3 RZ
Data sprawy:
2013-12-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie konieczności zmiany rozporządzenia zawierającego wykaz chorób powodujących całkowitą niezdolność do służby w Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/749808/13/III/901.3 RZ
Data sprawy:
2013-11-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania praw obywatelskich i warunków służby żołnierzy w batalionie piechoty górskiej oraz pułku saperów.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/752976/13/III/316 RZ
Data sprawy:
2013-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozszerzenia dotychczasowych zadań Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o problematykę realizacji uprawnień weteranów działań poza granicami państwa.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/712621/12/III/910 RZ
Data sprawy:
2013-11-15
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wydawania zaświadczeń potwierdzających pełnienie służby w warunkach uzasadniających podwyższenie podstawy wymiaru emerytury policyjnej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/749835/13/III/805.5 RZ
Data sprawy:
2013-11-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/739109/13/III/1113.2 RZ
Data sprawy:
2013-10-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku uprawnień kandydatów na rodziców zastępczych do świadczeń rodzinnych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/711328/12/III/1105 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej za okres przebywania poza placówką.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/730914/13/III/903.1 RZ
Data sprawy:
2013-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby w Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/728554/13/III/322.3 RZ
Data sprawy:
2013-10-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/748225/13/III/819 RZ
Data sprawy:
2013-10-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy w związku z rozpoznawaniem spraw dotyczących wniosków o umieszczenie w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/747923/13/III/1112.3.1 RZ
Data sprawy:
2013-09-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie usprawnienia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/735779/13/III/308.1 RZ
Data sprawy:
2013-09-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie umożliwienia rolnikom pozostania w ubezpieczeniu rolniczym w przypadku zawierania przez nich krótkotrwałych umów zlecenia.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/726626/13/III/903.6 RZ
Data sprawy:
2013-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku przepisów określających zasady ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/717886/12/III/303.7.3 RZ
Data sprawy:
2013-07-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku uprawnień żołnierzy do zabezpieczenia społecznego w razie choroby powodującej niezdolność do pracy w okresie przypadającym po wygaśnięciu kontraktu.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/691690/11/III/903.1.3 RZ
Data sprawy:
2013-06-26
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zwalniania ze służby w Policji i Państwowej Straży Pożarnej z powodu stwierdzenia zachorowania na przewlekłe zapalenie wątroby lub AIDS, bez względu na stan zdrowia.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/723319/13/III/1113.2 RZ
Data sprawy:
2013-06-24
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zmiany warunków nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/734960/13/III/316 RZ
Data sprawy:
2013-06-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania Sybirakom statusu osoby represjonowanej.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/735858/13/III/303.5 RZ
Data sprawy:
2013-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie trudności w uzyskaniu przez płatników zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/729369/13/III/903.1 RZ
Data sprawy:
2013-06-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zróżnicowanych okresów pozostawania w dyspozycji przełożonego policjantów zwalnianych i odwoływanych ze stanowiska.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO SĄDU PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU
Sygnatura:
RPO/682686/11/III/803.1 RZ
Data sprawy:
2013-06-04
Opis sprawy:
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oddalającego apelację powódki od wyroku Sądu Rejonowego w B. wydanego w sprawie z powództwa przeciwko pracodawcy o zapłatę.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/725428/13/III/322.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zobowiązania najbliższych członków rodziny mieszkańca domu pomocy społecznej do wnoszenia opłat.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/710971/12/III/903.1 RZ
Data sprawy:
2013-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie usuwania statków i innych obiektów pływających prowadzonych przez osoby nietrzeźwe.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/543340/06/III/811 RZ
Data sprawy:
2013-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych, uregulowanych w pragmatykach pracowniczych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/712621/12/III/910 RZ
Data sprawy:
2013-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/722944/13/III/903.1.4 RZ
Data sprawy:
2013-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zapewnienia warunków do sprawnego przeprowadzania przez funkcjonariuszy Policji działań antyterrorystycznych.
Adresat:
SĄD NAJWYZSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU APELACYJNEGO W RZESZOWIE
Sygnatura:
RPO/715341/12/III/301.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-09
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w R., wydanego w sprawie z wniosku A. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/727838/13/III/912 RZ
Data sprawy:
2013-04-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych pracowników ochrony.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/710112/12/III/1105.2 RZ
Data sprawy:
2013-04-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie systemu opieki nad dzieckiem pozbawionym pieczy rodziców.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/719142/12/III/901 RZ
Data sprawy:
2013-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad udzielania zwolnień od zajęć służbowych żołnierzom oddającym honorowo krew.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/727680/13/III/1113.2 RZ
Data sprawy:
2013-03-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawa osób prowadzących gospodarstwo rolne do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/725537/13/III/909 RZ
Data sprawy:
2013-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie regulacji zawartej w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i członków ich rodzin, nieprzewidującej możliwości wypłaty świadczenia emerytalnego za okresy wsteczne w warunkach, gdy emerytura nie mogła być doręczona z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/723319/13/III/1113.2 RZ
Data sprawy:
2013-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmiany warunków nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/723180/13/III/302.3 RZ
Data sprawy:
2013-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmienionych zasad ustalania wysokości emerytury przyznawanej osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., pobierającym dotychczas tzw. wcześniejszą emeryturę.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/669410/11/III/302.3.3 RZ
Data sprawy:
2013-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opóźnień w wypłacie przez ZUS emerytur osobom objętym zakresem podmiotowym orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przepisów zawieszających prawo do emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia osobom, które nabyły to prawo w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/723230/13/III/323.3 RZ
Data sprawy:
2013-01-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w związku ze skierowanym przez Prokuratora Generalnego wnioskiem o podjęcie uchwały wyjaśniającej, czy od decyzji ostatecznej ZUS w przedmiocie nieważności decyzji, w tym odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, nie przysługuje skarga do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/722339/13/III/805.5 RZ
Data sprawy:
2013-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektowanych zmian przepisów dotyczących urlopów macierzyńskich.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/690158/11/III/817.2 RZ
Data sprawy:
2013-01-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stanu prac legislacyjnych związanych z wnioskowanymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich zmianami w niektórych ustawach regulujących problemy zatrudnienia.
Adresat:
URZĄD D/S KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
Sygnatura:
RPO/717174/12/III/316 RZ
Data sprawy:
2012-11-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do p/o Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie wymogów dotyczących dokumentowania uprawnień przysługujących wdowom lub wdowcom po kombatantach i innych osobach uprawnionych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/710382/12/III/303.6.1 RZ
Data sprawy:
2012-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalania długości stażu pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze.
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/715123/12/III/814 RZ
Data sprawy:
2012-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wątpliwości dotyczących przepisu art. 12 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, który nie przewiduje przeprowadzenia naboru przy zatrudnianiu osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/712284/12/III/901 RZ
Data sprawy:
2012-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich żołnierzy oraz warunków służby i szkolenia w 23 pułku artylerii oraz 5 pułku artylerii.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/686191/11/III/810 RZ
Data sprawy:
2012-11-05
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa Rady Ministrów odmawiającą przyznania wnioskodawczyni rodzinnej renty specjalnej po mężu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/707570/12/III/905.1 RZ
Data sprawy:
2012-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie braku jednolitych kryteriów w zakresie przyjmowania kandydatów do Państwowej Straży Pożarnej, z uwzględnieniem zasady równego traktowania.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/714575/12/III/803 RZ
Data sprawy:
2012-10-24
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego dotyczących dopuszczalności złożenia przez zakładową organizację związkową po upływie terminu przewidzianego w art. 25 (1) ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, informacji o łącznej liczbie członków zrzeszonych w tej organizacji.
Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
Sygnatura:
RPO/713812/12/III/1113.2 RZ
Data sprawy:
2012-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/710972/12/III/901 RZ
Data sprawy:
2012-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich żołnierzy 20 Brygady Zmechanizowanej, a także warunków służby i szkolenia.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/704778/12/III/903.1 RZ
Data sprawy:
2012-10-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku możliwości skorzystania z prawa do sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14 przez policjanta - mężczyznę, w sytuacji gdy wychowuje dziecko wspólnie z kobietą niebędącą funkcjonariuszem policji.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/707572/12/III/303.6 RZ
Data sprawy:
2012-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie braku odpowiedniego skorelowania przepisów podwyższających wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn z przepisami ustawy - Prawo lotnicze, regulującymi wiek emerytalny pilotów zawodowych i liniowych oraz kontrolerów ruchu lotniczego.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/711847/12/III/903.3 RZ
Data sprawy:
2012-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wyników przeprowadzonej przez przedstawiciela Biura Rzecznika Praw Obywatelskich kontroli stanu przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Służby Więziennej w wybranych jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/712862/12/III/812.1 RZ
Data sprawy:
2012-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie problemu zróżnicowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/702876/12/III/301 RZ
Data sprawy:
2012-09-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności zmiany przepisów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości regulujących opłaty za czynności adwokackie i radcowskie w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/699910/12/III/322.3 RZ
Data sprawy:
2012-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad ustalania dochodu na potrzeby ustawy o pomocy społecznej, dla osób pobierających świadczenie honorowe.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/705058/12/III/903.1.4 RZ
Data sprawy:
2012-08-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych, do wiadomości Komendanta Głównego Policji, w sprawie warunków pełnionej służby funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/681228/11/III/302.5 RZ
Data sprawy:
2012-08-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości poddania kontroli sądowej prawidłowości ustalenia przez organ rentowy wysokości świadczenia emerytalnego po dokonaniu potrącenia z tytułu prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/709322/12/III/812.2 RZ
Data sprawy:
2012-08-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie regulacji prawnej zawartej w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym, przewidującej wygaśnięcie stosunku pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni publicznej, ze względu na osiągnięcie określonego wieku.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/709322/12/III/812.2 RZ
Data sprawy:
2012-08-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie regulacji prawnej zawartej w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym, przewidującej wygaśnięcie stosunku pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni publicznej, ze względu na osiągnięcie określonego wieku.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/709292/12/III/303 RZ
Data sprawy:
2012-07-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczącymi pojęcia pracownika wykonującego pracę w szczególnym charakterze.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
Sygnatura:
RPO/703706/12/III/904 RZ
Data sprawy:
2012-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie kontroli przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Straży Granicznej w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/633226/09/III/1113.2 RZ
Data sprawy:
2012-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nieuzasadnionego zróżnicowania w prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Sygnatura:
RPO/679759/11/III/905.1 RZ
Data sprawy:
2012-07-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie przekraczania przez strażaków dopuszczalnej normy czasu służby.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/702889/12/III/303.1 RZ
Data sprawy:
2012-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulacji prawnych dotyczących przeniesienia sędziego w stan spoczynku.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/696889/12/III/322 RZ
Data sprawy:
2012-06-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku regulacji dotyczącej zwrotu kosztów usług opiekuńczych, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/702597/12/III/901.3 RZ
Data sprawy:
2012-06-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku ekwiwalentu dla żołnierzy za pozostawanie w dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej w trakcie pełnienia tzw. dyżuru domowego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/690581/11/III/323 RZ
Data sprawy:
2012-06-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad ustalania dochodu rodziny ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej, w sytuacji gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko będące podopiecznym fundacji gromadzącej środki na jego leczenie i rehabilitację na oddzielnym koncie bankowym fundacji.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/703909/12/III/804 RZ
Data sprawy:
2012-05-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zainicjowania debaty społecznej prowadzącej do uchwalenia nowego prawa pracy.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/696768/12/III/1113.2 RZ
Data sprawy:
2012-05-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego przez osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16 roku życia.
Adresat:
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
Sygnatura:
RPO/451058/03/III/322.1 RZ
Data sprawy:
2012-05-16
Opis sprawy:
Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty L. z dnia 16 grudnia 2011 r. w przedmiocie zmiany z urzędu decyzji z dnia 6 września 2001 r., zmienionej decyzją z dnia 9 listopada 2001 r., zmienionej decyzją z dnia 7 lutego 2002 r. przez działającego z upoważnienia Starosty L., Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w L. w części dotyczącej odpłatności i ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/702126/12/III/903.1.4 RZ
Data sprawy:
2012-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie braku ustawowych regulacji dotyczących ochrony podczas służby bezpieczeństwa i zdrowia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/698961/12/III/903.1.1 RZ
Data sprawy:
2012-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad przyznawania zwrotu kosztów dojazdu policjantom dojeżdżającym do miejsca pełnienia służby z miejscowości pobliskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/701253/12/III/820 RZ
Data sprawy:
2012-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kryteriów przyznawania odpraw dla pracowników zwalnianych w ramach zwolnień grupowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/614729/09/III/903.1 RZ
Data sprawy:
2012-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przestrzegania praw i wolności obywatelskich funkcjonariuszy Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/698579/12/III/322 RZ
Data sprawy:
2012-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości uzyskania uprawnienia do renty rodzinnej w drodze wyjątku przez pełnoletnie uczące się dziecko, pozbawione wsparcia ze strony rodziców.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/675984/11/III/902.2 RZ
Data sprawy:
2012-04-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad ustalania świadczenia przysługującego żołnierzowi rezerwy, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/692455/12/III/912 RZ
Data sprawy:
2012-04-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie praktyki zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami agencji ochrony, realizujących zadania ochronne jednostek wojskowych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/666850/11/III/303.6 RZ
Data sprawy:
2012-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ponownego ustalania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych lub ich wysokości.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/697931/12/III/322 RZ
Data sprawy:
2012-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wygaśnięcia prawa do zasiłku stałego przysługującego na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o pomocy społecznej osobie uprawnionej w związku z odbywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/697013/12/III/803 RZ
Data sprawy:
2012-02-20
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego dotyczących roszczeń przysługujących członkowi zarządu spółki kapitałowej zatrudnionemu w charakterze pracownika na podstawie umowy o pracę, którą rozwiązano niezgodnie z prawem.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/690235/11/III/302.3.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-13
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wprowadzonych w 2012 roku przepisów dotyczących tzw. waloryzacji kwotowej świadczeń emerytalno-rentowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/643623/10/III/905 RZ
Data sprawy:
2012-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie okresowych badań lekarskich członków ochotniczej straży pożarnej biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/669116/11/III/903.3 RZ
Data sprawy:
2012-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów określających rodzaje dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji pracownika ochrony, bez uwzględnienia świadectw i dyplomów szkół ministerstwa sprawiedliwości ukończonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/687541/11/III/817.1.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji prawnej bezrobotnych kobiet po porodzie.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/672975/11/III/901 RZ
Data sprawy:
2012-02-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku prawnej możliwości zweryfikowania orzeczenia o niezdolności do czynnej służby wojskowej, w związku z zamiarem wstąpienia do Narodowych Sił Rezerwowych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/690155/11/III/1109.6 RZ
Data sprawy:
2012-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyjętych rozwiązań w zakresie zmian dotychczasowego systemu organizowania i zasad działania ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/692274/12/III/1113.2 RZ
Data sprawy:
2012-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nierównego traktowania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w zakresie uprawnienia do pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/673478/11/III/316 RZ
Data sprawy:
2012-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie aktualnych działań podejmowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w związku z realizacją zadań wynikających z expose Prezesa Rady Ministrów.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/686402/11/III/903.3 RZ
Data sprawy:
2012-01-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad obliczania dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/691993/12/III/806.1.2 RZ
Data sprawy:
2012-01-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wątpliwości dotyczących przesłanek uprawniających pracownika do nagrody rocznej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/636293/09/III/803 RZ
Data sprawy:
2011-12-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wątpliwości związanych ze stosowaniem w praktyce regulacji prawnej uzależniającej uprawnienia zakładowej organizacji związkowej od liczby członków zrzeszonych w tej organizacji.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/690158/11/III/817.2 RZ
Data sprawy:
2011-12-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie niemożności nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, zwolnione z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI(KOMENDY, KOMISARIATY POLICJI)
Sygnatura:
RPO/644847/10/III/903.1 RZ
Data sprawy:
2011-12-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie nierespektowania wyroków sądów administracyjnych przez organy administracji publicznej w sytuacji przeniesienia funkcjonariuszy Policji na niższe stanowiska służbowe.
Adresat:
PREMIER/KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW/URZĄD RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/687391/11/III/811 RZ
Data sprawy:
2011-12-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego i nabyciem uprawnień do emerytury.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI(KOMENDY, KOMISARIATY POLICJI)
Sygnatura:
RPO/682125/11/III/910 RZ
Data sprawy:
2011-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad przyznawania świadczenia socjalnego emerytom policyjnym.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/682913/11/III/303.6 RZ
Data sprawy:
2011-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasadności utrzymywania wymogu konieczności rozwiązania stosunku pracy jako warunku niezbędnego do nabycia prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/673848/11/III/903.1 RZ
Data sprawy:
2011-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu wypłaty świadczeń funkcjonariuszom Policji.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/666850/11/III/303.6 RZ
Data sprawy:
2011-11-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie ponownego ustalania prawa do emerytury lub renty.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/682197/11/III/903.1 RZ
Data sprawy:
2011-11-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zwolnienia od zajęć służbowych funkcjonariuszy Policji (mężczyzn) w wymiarze dwóch dni z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/683585/11/III/901.3 RZ
Data sprawy:
2011-11-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich oraz najistotniejszych problemów marynarzy i żołnierzy pełniących służbę w wizytowanych jednostkach.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/682471/11/III/901.3 RZ
Data sprawy:
2011-10-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania praw obywatelskich żołnierzy 36 specjalnego pułku lotnictwa transportowego, w związku z decyzją o rozwiązaniu jednostki.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/673478/11/III/316 RZ
Data sprawy:
2011-09-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postulatów zadośćuczynienia osobom represjonowanym w latach 1980-1989.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/681736/11/III/1113.1 RZ
Data sprawy:
2011-09-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pomocy państwa dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, nie mających uprawnień do świadczeń rodzinnych z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO SĄDU PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU
Sygnatura:
RPO/681135/11/III/803.1 RZ
Data sprawy:
2011-09-07
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w B. wydanego w sprawie o zapłatę nagrody jubileuszowej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/665402/11/III/1113 RZ
Data sprawy:
2011-07-28
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wysokości dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/673749/11/III/903.1 RZ
Data sprawy:
2011-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozwiązań wprowadzonych w znowelizowanych rozporządzeniach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczących umundurowania policjantów.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/675984/11/III/902.2 RZ
Data sprawy:
2011-07-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad ustalania świadczenia rekompensującego przysługującego żołnierzowi rezerwy.
Adresat:
PREMIER/KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW/URZĄD RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/611774/09/III/903.1.3 RZ
Data sprawy:
2011-06-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zawartych w pragmatykach służbowych przepisów dotyczących przesłanek zwolnienia funkcjonariusza ze służby.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/668187/11/III/901 RZ
Data sprawy:
2011-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemu zwolnienia od zajęć służbowych żołnierza zawodowego w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad najbliższymi członkami rodziny.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/661085/10/III/308.5 RZ
Data sprawy:
2011-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku należytej ochrony ubezpieczeniowej rolników, którzy zachorowali na choroby zawodowe prowadząc dodatkową działalność gospodarczą.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/671957/11/III/904 RZ
Data sprawy:
2011-05-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków służby i szkolenia, a także najistotniejszych problemów funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, związanych z wykonywaniem zadań służbowych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/671958/11/III/901 RZ
Data sprawy:
2011-05-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków szkolenia i pełnienia służby, a także najistotniejszych problemów żołnierzy w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/670906/11/III/817.2 RZ
Data sprawy:
2011-05-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zaliczalności okresu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego do okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/646286/10/III/905.3 RZ
Data sprawy:
2011-05-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku zgodności z prawem unijnym niektórych przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pełnienia służby przez Strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/670440/11/III/1113.2 RZ
Data sprawy:
2011-05-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Romana W. (sygn. akt SK 7/11).
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/665168/11/III/903.3 RZ
Data sprawy:
2011-05-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie taryfikatora wynagrodzeń personelu medycznego w aresztach i zakładach karnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/654916/10/III/903.3 RZ
Data sprawy:
2011-05-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niekorzystnych skutków prawnych związanych z przyznaniem funkcjonariuszom Służby Więziennej 50% ulgi uprawniającej do przejazdu kolejami.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/543340/06/III/811 RZ
Data sprawy:
2011-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rekompensowania członkom korpusu służby cywilnej pracy w godzinach nadliczbowych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/673031/11/III/805.14 RZ
Data sprawy:
2011-04-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku przepisów regulujących kwestie zmiany danych osobowych w świadectwie pracy, w sytuacji zmiany płci przez byłego pracownika.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/665472/11/III/901.3 RZ
Data sprawy:
2011-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie funkcjonowania Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych oraz naboru kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/665662/11/III/322.5 RZ
Data sprawy:
2011-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalania prawa do świadczeń z pomocy społecznej w sytuacji, gdy nie został przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/666676/11/III/818.1 RZ
Data sprawy:
2011-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego przez osoby bezrobotne, które przed dniem zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy świadczyły pracę za granicą u pracodawców zagranicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/669844/11/III/302.3.3 RZ
Data sprawy:
2011-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uzależnienia wypłaty świadczeń emerytalnych dla pracujących emerytów od uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/669664/11/III/816.3 RZ
Data sprawy:
2011-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie braku dofinansowania dla pracodawców zatrudniających pracowników mających stwierdzony lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i ustalone prawo do emerytury.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W LUBLINIE ZA POŚREDNICTWEM BURMISTRZA MIASTA RADZYŃ PODLASKI
Sygnatura:
RPO/649722/10/III/1113.1 RZ
Data sprawy:
2011-03-22
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie nierozpoznania wniosku z dnia 22 listopada 2010 r. o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na rzecz czworga dzieci.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/657445/10/III/817.2 RZ
Data sprawy:
2011-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości rejestracji jako bezrobotne osób odwołujących się do sądu od decyzji ZUS odmawiającej prawa do świadczenia.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/647252/10/III/906.3 RZ
Data sprawy:
2011-03-14
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczenia socjalnego dla funkcjonariuszy Służby Celnej w postaci przejazdu pociągiem "Inter Regio" na koszt urzędu.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/669029/11/III/326 RZ
Data sprawy:
2011-03-11
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie stosowania art. 149 § 1 k.p.a. w sprawach emerytalno-rentowych.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/649043/10/III/903.2.3 RZ
Data sprawy:
2011-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Sekretarza Kolegium ds. Służb Specjalnych w sprawie braku uprawnień funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu do odprawy oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w przypadku zwolnienia ze służby z powodu dwukrotnego niestawienia się bez usprawiedliwienia przed komisją lekarską.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/664775/11/III/903.1 RZ
Data sprawy:
2011-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie obniżania policjantom dodatków do uposażenia o charakterze stałym z tytułu przebywania na zwolnieniu lekarskim.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/668163/11/III/1113.1 RZ
Data sprawy:
2011-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemów występujących przy ustalaniu dochodu warunkującego prawo do świadczeń rodzinnych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/666617/11/III/302.3 RZ
Data sprawy:
2011-02-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie odmawiania przez ZUS ustalenia wysokości kapitału początkowego osobom, które przed 1 stycznia 1999 r. nie przepracowały sześciu miesięcy kalendarzowych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/665662/11/III/322.5 RZ
Data sprawy:
2011-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalania prawa do świadczeń z pomocy społecznej w sytuacji, gdy rodzinny wywiad środowiskowy nie został przeprowadzony.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/666851/11/III/805 RZ
Data sprawy:
2011-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku możliwości powrotu sędziego na zajmowane stanowisko, w przypadku ustania przyczyn przeniesienia w stan spoczynku w związku ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/666850/11/III/303.6 RZ
Data sprawy:
2011-02-10
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad ponownego ustalania prawa do emerytury lub renty.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/656762/10/III/812 RZ
Data sprawy:
2011-02-09
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie mocy obowiązującej przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/664790/11/III/901.3 RZ
Data sprawy:
2011-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie sytuacji prawnej żołnierzy rannych i poszkodowanych podczas wykonywania obowiązków służbowych w Polskich Kontyngentach Wojskowych.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/652382/10/III/326 RZ
Data sprawy:
2011-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie ustalania prawa do zasiłków pogrzebowych i ich wysokości.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/663860/10/III/303.6.2 RZ
Data sprawy:
2011-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad nabywania uprawnień do renty rodzinnej wdów po górnikach, którzy zginęli w wypadku przy pracy.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/652811/10/III/322.5.1 RZ
Data sprawy:
2010-11-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nabycia uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego przez osoby, które w ostatnich latach ukończyły studia wyższe przygotowujące do zawodu pracownika socjalnego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/561928/07/III/316 RZ
Data sprawy:
2010-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie decyzji Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych odmawiających przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/657446/10/III/811 RZ
Data sprawy:
2010-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie regulacji dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych pracowników służby zagranicznej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/654804/10/III/805.10 RZ
Data sprawy:
2010-10-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozbieżności w wykładni prawa powstałej w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącym rozwiązania stosunku pracy z radnym.
Adresat:
SZEF SŁUŻBY CYWILNEJ
Sygnatura:
RPO/655840/10/III/811 RZ
Data sprawy:
2010-10-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Służby Cywilnej w sprawie rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie o służbie cywilnej.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/651888/10/III/3002.4 RZ
Data sprawy:
2010-09-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie przedłużających się postępowań w sprawie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/413442/02/III/303.6.1 RZ
Data sprawy:
2010-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dzieckiem wymagającym stałej opieki.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/653423/10/III/8006.1 RZ
Data sprawy:
2010-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stosowania § 8a ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/653966/10/III/3003.7.3 RZ
Data sprawy:
2010-08-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku prawa do świadczenia rehabilitacyjnego pracowników, którzy legitymują się ustalonym prawem do emerytury.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/652750/10/III/11013.2 RZ
Data sprawy:
2010-08-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku uprawnień niektórych osób do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/649722/10/III/1113.1 RZ
Data sprawy:
2010-08-10
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie nierozpoznania wniosku Beaty J. z dnia 1 września 2009 r. o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na rzecz dzieci wnioskodawcy.
Adresat:
PROKURATOR GENERALNY
Sygnatura:
RPO/650909/10/III/8010 RZ
Data sprawy:
2010-07-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie asesorów prokuratury.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/478004/04/III/8012 RZ
Data sprawy:
2010-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prac nad nowym rozporządzeniem dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/606048/09/III/3005 RZ
Data sprawy:
2010-07-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie odmawiania osobom ubiegającym się o rentę z tytułu niezdolności do pracy przyznania prawa do świadczenia ze względu na niewykazanie 5-letniego okresu ubezpieczenia przypadającego w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.
Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
Sygnatura:
RPO/607984/09/III/11013.2 RZ
Data sprawy:
2010-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w sprawie braku prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osób, które zrezygnowały z pracy zawodowej ze względu na konieczność zapewnienia opieki niepełnosprawnym dorosłym członkom ich rodzin.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/648710/10/III/3022 RZ
Data sprawy:
2010-06-11
Opis sprawy:
Wystapienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wyeliminowania rozbieżności w przyznawaniu zasiłków osobom poszkodowanym w wyniku powodzi.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/647985/10/III/8004 RZ
Data sprawy:
2010-06-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie stanowiska grupy organizacji pozarządowych w sprawie projektu wprowadzenia obowiązkowych badań medycznych dla kobiet.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/646870/10/III/8016 RZ
Data sprawy:
2010-06-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych i dalszego funkcjonowania zakładów pracy chronionej.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/647562/10/III/8011 RZ
Data sprawy:
2010-06-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie skarg pracowników korpusu służby cywilnej dotyczących braku prawa do odpraw pieniężnych w związku ze zmianami struktury i liczebności wojskowych komend uzupełnień.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/646889/10/III/3022.3 RZ
Data sprawy:
2010-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kierowania osób do domów pomocy społecznej i finansowania ich pobytu przez organy samorządu terytorialnego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/646849/10/III/8013 RZ
Data sprawy:
2010-05-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie urlopu wypoczynkowego lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/637386/09/III/3003.6 RZ
Data sprawy:
2010-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad przyznawania prawa do emerytur pomostowych.
Adresat:
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY
Sygnatura:
RPO/641654/10/III/8019 RZ
Data sprawy:
2010-04-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie zakazu podejmowania zajęć zarobkowych przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/644367/10/III/8005.4 RZ
Data sprawy:
2010-04-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trudności w uzyskaniu przez ojca przysposabiającego dziecko urlopu ojcowskiego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/639535/10/III/3003.6 RZ
Data sprawy:
2010-03-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zawieszalności prawa do emerytury wobec osób pracujących, pobierających emerytury w wieku niższym niż powszechnie obowiązujący oraz uzależnienia nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż powszechnie obowiązujący od rozwiązania stosunku pracy.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/631003/09/III/903.1.2 RZ
Data sprawy:
2010-03-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/620748/09/III/8010 RZ
Data sprawy:
2010-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie statusu zawodowego asystentów sędziów i zasad ich wynagradzania.
Adresat:
CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY
Sygnatura:
RPO/608562/09/III/3003.6.2 RZ
Data sprawy:
2010-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w sprawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, regulujących emerytury górnicze.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/608562/09/III/3003.6.2 RZ
Data sprawy:
2010-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w sprawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, regulujących emerytury górnicze.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/527434/06/III/8013 RZ
Data sprawy:
2010-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie migracji personelu medycznego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/630921/09/III/3003.6 RZ
Data sprawy:
2010-03-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad ustalania podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/640635/10/III/8006.1 RZ
Data sprawy:
2010-02-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości wliczania do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze okresu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/639724/10/III/8005.3.1 RZ
Data sprawy:
2010-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zarzutów Komisji Europejskiej dotyczących nieprawidłowego stosowania przez Polskę przepisów unijnych zakazujących dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i pracy.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/631290/09/III/11015.2 RZ
Data sprawy:
2010-02-01
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie utraty po osiągnięciu pełnoletności prawa do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego z powodu posiadania własnego dziecka.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/584481/08/III/3003.3 RZ
Data sprawy:
2010-02-01
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wcześniejszych emerytur żołnierzy i innych służb mundurowych.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/633686/09/III/8011 RZ
Data sprawy:
2010-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie opiniowania projektów aktów prawnych przez związki zawodowe.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/632267/09/III/8011 RZ
Data sprawy:
2010-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Służby Cywilnej w sprawie utrudnień w naborze do służby cywilnej cudzoziemców.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/636039/09/III/8015.1 RZ
Data sprawy:
2009-12-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Głównego Inspektora Pracy w sprawie stanu przestrzegania praw pracowniczych obcokrajowców nie będących obywatelami państw UE/EOG.
Adresat:
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY
Sygnatura:
RPO/636039/09/III/8015.1 RZ
Data sprawy:
2009-12-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Głównego Inspektora Pracy w sprawie stanu przestrzegania praw pracowniczych obcokrajowców nie będących obywatelami państw UE/EOG.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/633429/09/III/8012.2 RZ
Data sprawy:
2009-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przepisu pozbawiającego nauczycieli akademickich, którzy osiągnęli wiek emerytalny, biernego prawa wyborczego do organów jednoosobowych uczelni.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/614428/09/III/3003 RZ
Data sprawy:
2009-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zróżnicowania wysokości zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/631333/09/III/8003 RZ
Data sprawy:
2009-11-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niekonstytucyjności przepisów art. 27 ust. 1 pkt 4 i art. 60 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/629149/09/III/3002.1 RZ
Data sprawy:
2009-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przewlekłości postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń ze zreformowanego systemu emerytalnego.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/632565/09/III/8011 RZ
Data sprawy:
2009-11-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Służby Celnej - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w sprawie trybu dokonywania zmiany statusu prawnego członka korpusu służby cywilnej na status funkcjonariusza celnego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/600307/08/III/805.13 RZ
Data sprawy:
2009-11-05
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie regulacji przewidującej wygasanie stosunku pracy, przy reformie administracji publicznej (sygn.akt K 26/09).
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/630770/09/III/11015.3 RZ
Data sprawy:
2009-11-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania dochodu rodziny przy ubieganiu się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz możliwości zatrzymania dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/583636/08/III/8012 RZ
Data sprawy:
2009-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie regulacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym przewidującej wygaśnięcie stosunku pracy z mianowanym profesorem zwyczajnym lub nadzwyczajnym z końcem roku, w którym ukończył 70 rok życia.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/631290/09/III/11015.2 RZ
Data sprawy:
2009-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemu odmowy przyznania świadczenia alimentacyjnego z powodu posiadania przez osobę uprawnioną dziecka.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/629149/09/III/3002.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie przedłużającego się postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń ze zreformowanego systemu emerytalnego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/606048/09/III/3005 RZ
Data sprawy:
2009-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie odmawiania osobom ubiegającym się o rentę z tytułu niezdolności do pracy przyznania prawa do świadczenia ze względu na niewykazanie 5-letniego okresu ubezpieczenia przypadającego w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/478004/04/III/8012 RZ
Data sprawy:
2009-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prac nad nowym rozporządzeniem dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/627124/09/III/8011 RZ
Data sprawy:
2009-10-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zasad przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/588414/08/III/814 RZ
Data sprawy:
2009-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie określania wymagań kwalifikacyjnych oraz warunków płacy dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/599056/08/III/805.13 RZ
Data sprawy:
2009-09-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wygaśnięcia z mocy prawa stosunków pracy w związku z reorganizacją urzędów zajmujących się ochroną środowiska oraz inspekcją handlową (sygn. akt K 26/09).
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/613680/09/III/11008.8 RZ
Data sprawy:
2009-09-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie utrudnień w uzyskaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w sytuacji, gdy dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/628082/09/III/3003.2 RZ
Data sprawy:
2009-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakładającego zawieszenie wypłaty emerytur, bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu kontynuowania zatrudnienia, bez rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/620748/09/III/8010 RZ
Data sprawy:
2009-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu nierówności w traktowaniu asystentów sędziów w zakresie wynagrodzenia.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/584481/08/III/3003.3 RZ
Data sprawy:
2009-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności szybkiego wdrożenia zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/373598/01/III/305.2 RZ
Data sprawy:
2009-09-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia inicjatywy prawodawczej w związku z luką prawną w regulacjach dotyczących szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/625416/09/III/8003 RZ
Data sprawy:
2009-09-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulacji prawnej znoszącej awans poziomy sędziów w sądach rejonowych i okręgowych, przyjętej w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. nowelizującej ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/621454/09/III/301 RZ
Data sprawy:
2009-08-20
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie możliwości wznowienia postępowania na podstawie art. 401 (1) k.p.c., po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny tzw. orzeczenia interpretacyjnego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/625358/09/III/3003.6.1 RZ
Data sprawy:
2009-08-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przepisu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nakładającego na Prezesa ZUS obowiązek odwołania ze stanowiska inspektora kontroli ZUS osoby, która ma ustalone prawo do emerytury.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/588414/08/III/814 RZ
Data sprawy:
2009-08-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie określania wymagań kwalifikacyjnych oraz warunków płacy dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/621470/09/III/8006.1.1 RZ
Data sprawy:
2009-08-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulacji w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych dotyczącej kwestii rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/625341/09/III/8004 RZ
Data sprawy:
2009-08-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku uprawnienia ojca wychowującego dziecko porzucone przez matkę, do przejęcia niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/623751/09/III/8021 RZ
Data sprawy:
2009-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie regulacji ustawowych dotyczących zmniejszania lub zawieszania świadczenia przedemerytalnego oraz zasad jego rozliczania.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/602720/08/III/8017 RZ
Data sprawy:
2009-07-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku dla bezrobotnych osobom, które w okresie poprzedzającym rejestrację w powiatowym urzędzie pracy miały ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, lecz podczas kontroli tego prawa zostały uznane przez organ rentowy za zdolne do pracy.
Adresat:
SĄD OKRĘGOWY
Sygnatura:
RPO/620752/09/III/8003.1 RZ
Data sprawy:
2009-07-23
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Okręgowego w W. w sprawie o odprawę emerytalną.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/611204/09/III/3008.3 RZ
Data sprawy:
2009-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ubezpieczenia społecznego rolników.
Adresat:
KOMISJA NADZWYCZAJNA PRZYJAZNE PAŃSTWO DO SPRAW ZWIĄZANYCH Z OGRANICZENIEM BIUROKRACJI SEJM RP
Sygnatura:
RPO/619439/09/III/3002.3 RZ
Data sprawy:
2009-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej 'Przyjazne Państwo" w sprawie projektu przekazywania świadczeń emerytalno - rentowych wyłącznie na konto bankowe, bez pośrednictwa poczty.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/623474/09/III/3026 RZ
Data sprawy:
2009-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku należytaj reprezentacji osób pełnoletnich ubiegających się o świadczenia emerytalno - rentowe, które nie są osobami ubezwłasnowolnionymi, a jednocześnie ich stan zdrowia uniemożliwia im zarówno ustanowienie pełnomocnika, jak i samodzielne wniesienie odwołania od decyzji organu rentowego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/623750/09/III/11013.2 RZ
Data sprawy:
2009-07-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trudności w uzyskaniu świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/598118/08/III/8004 RZ
Data sprawy:
2009-07-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wątpliwości co do zgodności z art. 92 ust. 1 Konstytucji części upoważnień ustawowych zawartych w Kodeksie pracy.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/586265/08/III/303.2 RZ
Data sprawy:
2009-07-13
Opis sprawy:
wystąpienie do Członka Zarządu ZUS w sprawie prac nad zmianą Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/621470/09/III/8006.1.1 RZ
Data sprawy:
2009-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie regulacji w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych dotyczącej kwestii rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/623808/09/III/8010 RZ
Data sprawy:
2009-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie ograniczonych uprawnień pracowników placówek zagranicznych do świadczeń socjalnych.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/621378/09/III/8012.1 RZ
Data sprawy:
2009-07-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie wypłaty należnych wynagrodzeń nauczycielom szkół resortowych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/618484/09/III/11013.1 RZ
Data sprawy:
2009-07-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalania dochodu rodziny ubiegającej się o przyznanie świadczeń rodzinnych, a w szczególności braku możliwości pomniejszenia dochodu rodziny o faktycznie poniesione składki na ubezpieczenia zdrowotne.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/622868/09/III/8022.3 RZ
Data sprawy:
2009-07-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemów, z jakimi mogą zetknąć się obywatele polscy wyjeżdżający do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu pracy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/622868/09/III/8022.3 RZ
Data sprawy:
2009-07-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemów, z jakimi mogą zetknąć się obywatele polscy wyjeżdżający do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu pracy.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/596434/08/III/1113 RZ
Data sprawy:
2009-06-29
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (sygn. akt U 3/09).
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/607296/09/III/11013.1 RZ
Data sprawy:
2009-06-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku strony o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na rzecz dzieci.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/607296/09/III/11013.1 RZ
Data sprawy:
2009-06-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku Mirosławy P. o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W OLSZTYNIE ZA POŚREDNICTWEM STAROSTY POWIATU W PISZCZU
Sygnatura:
RPO/601907/08/III/8017.1.1 RZ
Data sprawy:
2009-06-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję wydaną przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o utracie statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/613680/09/III/11008.8 RZ
Data sprawy:
2009-06-17
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Arlety R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. utrzymującą w mocy decyzję wydaną przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz córki.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/614867/09/III/3003.2 RZ
Data sprawy:
2009-06-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemów związanych ze zmianą otwartego funduszu emerytalnego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/621010/09/III/3022.3 RZ
Data sprawy:
2009-06-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie problemu wstrzymania przyjęć w wielu domach pomocy społecznej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/620748/09/III/8010 RZ
Data sprawy:
2009-06-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad wynagradzania asystentów sędziów.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/619531/09/III/3003.5 RZ
Data sprawy:
2009-06-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie osób prowadzących działalność pozarolniczą, przebywających jednocześnie na urlopach wychowawczych w okresie od 1 stycznia 1999 do 31 sierpnia 2009 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/571564/07/III/804 RZ
Data sprawy:
2009-06-01
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia prawa do emerytury jako przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/619439/09/III/3002.3 RZ
Data sprawy:
2009-05-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie projektu przekazywania świadczeń emerytalno - rentowych wyłącznie na konto bankowe, bez pośrednictwa poczty.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/478004/04/III/8012 RZ
Data sprawy:
2009-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prac nad nowym rozporządzeniem dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/577928/08/III/8018 RZ
Data sprawy:
2009-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie prac nad nowelizacją przepisu Kodeksu pracy stanowiącego upoważnienie ustawowe wydania rozporządzenia dotyczącego chorób zawodowych.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/590486/08/III/11013 RZ
Data sprawy:
2009-05-08
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w postaci dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/615907/09/III/8004 RZ
Data sprawy:
2009-05-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nowych zasad wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/613111/09/III/8010 RZ
Data sprawy:
2009-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zawieszania urzędników mianowanych w pełnieniu obowiązków, w przypadku jednoczesnego wszczęcia wobec nich postępowania karnego i postępowania dyscyplinarnego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/572376/07/III/323 RZ
Data sprawy:
2009-04-27
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie wydania zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/583597/08/III/322 RZ
Data sprawy:
2009-04-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie braku możliwości skorzystania z uprawnień przewidzianych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez funkcjonariuszy służb mundurowych, wobec których orzeczono niezdolność do służby.
Adresat:
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/614133/09/III/8016.3 RZ
Data sprawy:
2009-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu PFRON w sprawie skarg osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą na trudności z uzyskaniem z PFRON refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/613144/09/III/8004 RZ
Data sprawy:
2009-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wprowadzenia do Kodeksu pracy przepisu obligującego pracownice do poddawania się w ramach badań wstępnych i okresowych obowiązkowej mammografii i cytologii.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/517546/05/III/903.1.1 RZ
Data sprawy:
2009-04-16
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczonego prawa wglądu obwinionego w akta, w toku postępowania dyscyplinarnego funkcjonariuszy Policji (sygn. akt K 16/09).
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/613209/09/III/8005.5 RZ
Data sprawy:
2009-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niedostosowania regulacji przewidzianej w ustawie o pracownikach urzędów państwowych do standardów w zakresie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, powodującego dyskryminację pracowników w stosunku do pracownic.
Adresat:
RADA MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/578801/08/III/303.4 RZ
Data sprawy:
2009-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra-Członka Rady Ministrów w sprawie modyfikacji zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez osoby prowadzące równolegle działalność gospodarczą.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/612455/09/III/11013.1 RZ
Data sprawy:
2009-04-07
Opis sprawy:
wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zróżnicowania wysokości łącznej kwoty dla jednej rodziny przy uzyskaniu prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/593390/08/III/803.1 RZ
Data sprawy:
2009-04-01
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie prawa do odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
Sygnatura:
RPO/575928/07/III/303.3 RZ
Data sprawy:
2009-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w sprawie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej w okresie 1 stycznia - 29 grudnia 1999 r. przez osoby przebywające na urlopach górniczych i funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy do służby wstąpili przed 1 stycznia 1999 r.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/611431/09/III/8012.1 RZ
Data sprawy:
2009-03-30
Opis sprawy:
Wystapienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie odmowy udostępnienia dokumentacji z prac zespołu powołanego do rozpatrzenia odwołania od okresowej oceny pracy dokonanej przez dyrektora szkoły.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/528550/06/III/303 RZ
Data sprawy:
2009-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zróżnicowania prawa ubezpieczonych do zasiłku macierzyńskiego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/527434/06/III/813 RZ
Data sprawy:
2009-03-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie migracji personelu medycznego.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/611204/09/III/3008.3 RZ
Data sprawy:
2009-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przepisów uniemożliwiających rolnikom doliczenie do emerytury okresów opłacania składek do ZUS.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/609604/09/III/3002.3.3 RZ
Data sprawy:
2009-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku regulacji umożliwiającej rencistom osiąganie przychodów z pracy zarobkowej, które bez względu na ich wysokość nie podlegałyby zmniejszeniu ani zawieszeniu.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/589349/08/III/803.1 RZ
Data sprawy:
2009-03-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zofii Sz. dotyczącej roszczeń odszkodowawczych związanych z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem (sygn. akt SK 3/09).
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/611056/09/III/3003.2 RZ
Data sprawy:
2009-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby dokonania dalszych zmian w systemie otwartych funduszy emerytalnych.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/603732/08/III/3003.4 RZ
Data sprawy:
2009-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie sytuacji kobiet przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyńskich lub w wysokości zasiłku macierzyńskiego, które równolegle prowadziły działalność gospodarczą, a obecnie mają znaczne zaległości wobec ZUS z tytułu nieopłaconych składek emerytalno-rentowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/610415/09/III/8003 RZ
Data sprawy:
2009-03-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie obywateli polskich zatrudnianych w placówkach dyplomatycznych państw obcych na terytorium Polski.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/610441/09/III/11012 RZ
Data sprawy:
2009-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie planu realizacji dotychczasowych zamierzeń resortu wobec dzieci i rodzin w związku ze zmienioną sytuacją finansową.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/412047/02/III/806.2 RZ
Data sprawy:
2009-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienia do Ministra Gospodarki w sprawie problemów związanych z realizacją przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/607984/09/III/11013.2 RZ
Data sprawy:
2009-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie niemożności ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne w sytuacji, gdy osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/606960/09/III/8005.3 RZ
Data sprawy:
2009-03-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku regulacji prawnej chroniącej pracowników ujawniających określone informacje na temat pracodawcy w interesie publicznym (tzw. whistleblowers,
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/587424/08/III/11005 RZ
Data sprawy:
2009-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanu realizacji reformy systemu opieki nad dzieckiem.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/576421/07/III/3008 RZ
Data sprawy:
2009-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozszerzenia zakresu pomocy rodzicom, którzy mają problemy z wypełnianiem swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/607667/09/III/11005.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości wstrzymania prac nad reformą systemu opieki na dzieckiem.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/608562/09/III/3003.6.2 RZ
Data sprawy:
2009-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyjętej przez organy rentowe praktyki ustalania długości okresu pracy górniczej, który ma wpływ uzyskanie prawa do emerytury górniczej lub powszechnego wieku emerytalnego.
Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
Sygnatura:
RPO/604661/08/III/303 RZ
Data sprawy:
2009-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w sprawie problemów z uzyskaniem zasiłku pogrzebowego.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/606480/09/III/3026.1 RZ
Data sprawy:
2009-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków nabywania prawa do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/606407/09/III/8015 RZ
Data sprawy:
2009-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie raportu Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii na temat wzrastających antypolskich nastrojów w Wielkiej Brytanii i programu mającego na celu pomoc w integracji polskich imigrantów z lokalnymi społecznościami w tym kraju.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/605084/08/III/3022 RZ
Data sprawy:
2009-01-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nabycia uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/591059/08/III/815 RZ
Data sprawy:
2009-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ochrony praw pracowniczych obcokrajowców z państw trzecich, delegowanych w ramach tzw. usługi eksportowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/572961/07/III/811 RZ
Data sprawy:
2009-01-15
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, pozwalających na wyłączenie pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z korpusu służby cywilnej (sygn. akt K 2/09).
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/602288/08/III/814 RZ
Data sprawy:
2009-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie treści świadectwa pracy w części dotyczącej trybu ustania stosunku pracy w przypadku, gdy następuje zatarcie kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy w urzędzie.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/587424/08/III/11005 RZ
Data sprawy:
2009-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Społecznej w sprawie problemu niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych o umieszczeniu małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z powodu braku miejsc w tych placówkach.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/593521/08/III/1113 RZ
Data sprawy:
2009-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trudności w uzyskaniu świadczeń rodzinnych w sytuacji, gdy w sprawie mają zastosowanie regulacje o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/596138/08/III/301 RZ
Data sprawy:
2009-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad kontynuowania dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno - rentowych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/603262/08/III/11008.4 RZ
Data sprawy:
2009-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Społecznej w sprawie zróżnicowania kryterium dochodowego przy uzyskaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/573159/07/III/1105 RZ
Data sprawy:
2009-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji zadań placówek socjalizacyjnych w zakresie zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i działań na rzecz powrotu wychowanków do rodziny.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/606133/09/III/8005.7 RZ
Data sprawy:
2009-01-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie obowiązku pracodawcy wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/602113/08/III/11008.5 RZ
Data sprawy:
2009-01-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pozbawienia dłużnika alimentacyjnego możliwości umorzenia zadłużenia z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/605842/09/III/8005 RZ
Data sprawy:
2009-01-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie pomocy Polakom wracającym do kraju z emigracji zarobkowej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/573279/07/III/1105 RZ
Data sprawy:
2008-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/536046/06/III/805 RZ
Data sprawy:
2008-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zapewnienia efektywnych form pomocy obywatelom polskim poszukującym pracy lub już zatrudnionym w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/598508/08/III/812 RZ
Data sprawy:
2008-12-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulacji wyłączającej okres pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego z nieprzerwanego okresu pracy nauczycielskiej, warunkującego uzyskanie z mocy prawa stopnia nauczyciela mianowanego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/598169/08/III/817.3.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości nabycia statusu bezrobotnego przez osoby posiadające wpis do ewidencji gospodarczej, które faktycznie jej nie prowadzą.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/587534/08/III/1108.5 RZ
Data sprawy:
2008-12-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie definicji rodziny zawartej w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/603732/08/III/303.4 RZ
Data sprawy:
2008-12-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa ZUS w sprawie spłaty należności z tytułu składek osób, które pobierały zasiłek macierzyński lub przebywały na urlopie wychowawczym i prowadziły jednocześnie działalność pozarolniczą.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/550854/07/III/806.5 RZ
Data sprawy:
2008-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/593390/08/III/803.1 RZ
Data sprawy:
2008-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawa do odprawy pieniężnej z art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w sytuacji rozwiązania stosunku pracy przez pracownika.
Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/561580/07/III/805.3 RZ
Data sprawy:
2008-12-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie stosowania przez pracodawców nowoczesnych środków techniki w celu kontrolowania pracowników.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/577928/08/III/818 RZ
Data sprawy:
2008-12-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie długotrwałości postępowania w sprawie ustalenia choroby zawodowej.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTACYJNY W RZESZOWIE ZA POŚREDNICTWEM WÓJTA GMINY PRUCHNIK
Sygnatura:
RPO/598785/08/III/11013 RZ
Data sprawy:
2008-12-02
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w R. na decyzję z dnia 23 lipca 2008 r. wydaną upoważnienia Wójta Gminy P. przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na okres od 1 września 2007 r. do 29 lutego 2008 r.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/598832/08/III/302.4 RZ
Data sprawy:
2008-11-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości zaskarżenia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS dotyczącego wydania skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej.
Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Sygnatura:
RPO/603346/08/III/819 RZ
Data sprawy:
2008-11-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie ograniczonych możliwości działania organów Państwowej Inspekcji Pracy wobec zjawiska molestowania pracowników.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/602720/08/III/817 RZ
Data sprawy:
2008-11-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku dla bezrobotnych osobom, które w okresie poprzedzającym rejestrację w powiatowym urzędzie pracy miały ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, lecz podczas kontroli tego prawa zostały uznane przez organ rentowy za zdolne do pracy.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/603135/08/III/303.5 RZ
Data sprawy:
2008-11-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie opłaty dodatkowej wymierzanej przez ZUS z tytułu nieopłaconych składek.
Adresat:
WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
Sygnatura:
RPO/602799/08/III/805.7 RZ
Data sprawy:
2008-11-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie stanu bezpieczeństwa pracy w polskich kopalniach węgla kamiennego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/569480/07/III/309 RZ
Data sprawy:
2008-11-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konieczności zmiany przepisów uzależniających wypłatę świadczenia przyznawanego ofiarom wojny lub represji od posiadania przez uprawnionego miejsca zamieszkania na terytorium Polski.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/602331/08/III/1105 RZ
Data sprawy:
2008-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ochrony praw dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/602259/08/III/1105 RZ
Data sprawy:
2008-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wyników przeprowadzonej przez NIK kontroli funkcjonowania wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/601347/08/III/805.7 RZ
Data sprawy:
2008-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku przepisu zobowiązującego pracodawców do refundacji szkieł kontaktowych osobom pracującym przy komputerze.
Adresat:
KONSUL GENERALNY RP W BRUKSELI
Sygnatura:
RPO/601850/08/III/805 RZ
Data sprawy:
2008-11-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Konsula Generalnego RP w Brukseli w sprawie ograniczeń w dostępie do rynku pracy dla polskich obywateli - małżonków urzędników zatrudnianych w instytucjach UE na terenie Belgii.
Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Sygnatura:
RPO/601188/08/III/808 RZ
Data sprawy:
2008-11-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie warunków pracy kobiet zatrudnionych w supermarketach.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/600644/08/III/303.6 RZ
Data sprawy:
2008-10-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie skutków prawnych zawieszenia działalności gospodarczej w okresie faktycznej przerwy w jej wykonywaniu w zakresie ubezpieczeń społecznych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/600963/08/III/816 RZ
Data sprawy:
2008-10-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektowanych zmian w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/536046/06/III/805 RZ
Data sprawy:
2008-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie powołania stanowiska "oficera łącznikowego" w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/600307/08/III/805.13 RZ
Data sprawy:
2008-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie konsekwencji prawnych wprowadzenia w ustawie regulacji dotyczących wygaśnięcia stosunku pracy.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/600259/08/III/812 RZ
Data sprawy:
2008-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przesłuchiwania uczniów w charakterze świadków w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/596138/08/III/301 RZ
Data sprawy:
2008-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad kontynuowania dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno - rentowych.
Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO
Sygnatura:
RPO/595214/08/III/805.7 RZ
Data sprawy:
2008-10-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie praw pracowniczych kierowców zatrudnionych w przedsiębiorstwach realizujących zadania z zakresu komunikacji miejskiej.
Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Sygnatura:
RPO/595214/08/III/805.7 RZ
Data sprawy:
2008-10-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie praw pracowniczych kierowców zatrudnionych w przedsiębiorstwach realizujących zadania z zakresu komunikacji miejskiej.
Adresat:
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/595214/08/III/805.7 RZ
Data sprawy:
2008-10-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie praw pracowniczych kierowców zatrudnionych w przedsiębiorstwach realizujących zadania z zakresu komunikacji miejskiej.
Adresat:
KONSULAT GENERALNY RP
Sygnatura:
RPO/600185/08/III/805 RZ
Data sprawy:
2008-10-10
Opis sprawy:
Wystąpienia do Konsula Generalnego w sprawie sytuacji Polaków w Islandii w związku z kryzysem gospodarczym, którym miał miejsce w tym kraju.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/593108/08/III/316 RZ
Data sprawy:
2008-10-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie wykazu miejsc odosobnienia stanowiącego podstawę do przyznania uprawnień kombatanckich.
Adresat:
URZĄD D/S KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
Sygnatura:
RPO/593108/08/III/316 RZ
Data sprawy:
2008-10-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie wykazu miejsc odosobnienia stanowiącego podstawę do przyznania uprawnień kombatanckich.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/594213/08/III/302.3 RZ
Data sprawy:
2008-10-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zasad przeliczania emerytury.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/583129/08/III/817.2 RZ
Data sprawy:
2008-09-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezrobocia na obszarach popegeerowskich.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/583128/08/III/806.6 RZ
Data sprawy:
2008-09-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie potrzeby zmiany regulacji prawnej dotyczącej zwrotu jednorazowej odprawy w przypadku ponownego podjęcia pracy w PKP.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/597884/08/III/301 RZ
Data sprawy:
2008-09-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie realizacji przez organy rentowe uprawnienia mężczyzn do wcześniejszej emerytury.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W ŁODZI
Sygnatura:
RPO/590486/08/III/11013 RZ
Data sprawy:
2008-09-15
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia 18 marca 2008 r., utrzymującą w mocy decyzję z dnia 8 lutego 2008 r. wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Ł. przez Zastępcę Kierownika Oddziału Ustalania Świadczeń o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w postaci dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego od dnia 1 października 2006 r. do dnia 30 kwietnia 2007 r.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/598118/08/III/8004 RZ
Data sprawy:
2008-09-12
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie upoważnienia ustawowego do uregulowania w rozporządzeniu kwestii dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych (sygn. akt K 28/08).
Adresat:
KANCELARIA PREZYDENTA RP
Sygnatura:
RPO/595043/08/III/810 RZ
Data sprawy:
2008-09-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezydenta RP w sprawie przepisów regulujących pobieranie dodatku funkcyjnego przez sędziego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/572376/07/III/323 RZ
Data sprawy:
2008-09-11
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2008 r., utrzymujące w mocy postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2008 r., odmawiające Annie W. wydania imiennego zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do wykonywania w Polsce zawodu pracownika socjalnego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/591059/08/III/815 RZ
Data sprawy:
2008-08-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie naruszeń praw pracowniczych obcokrajowców spoza UE wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/586265/08/III/303.2 RZ
Data sprawy:
2008-08-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie trudności z wypłatą należnych środków zgromadzonych na rachunku zmarłego współmałżonka.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/580160/08/III/302 RZ
Data sprawy:
2008-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie nieprzekazywania przez ZUS w latach 1999-2001 składek za osoby przebywające na urlopach wychowawczych i pobierające zasiłki macierzyńskie.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/526299/06/III/302.3 RZ
Data sprawy:
2008-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Adresat:
TELEWIZJA PULS SP.Z O.O.
Sygnatura:
RPO/594957/08/III/806.6 RZ
Data sprawy:
2008-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Telewizji Puls w sprawie decyzji władz TV Puls o zwolnieniu zespołu realizującego programy informacyjne, zostało przesłane do wiadomości Prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy.
Adresat:
STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH
Sygnatura:
RPO/594957/08/III/806.6 RZ
Data sprawy:
2008-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Telewizji Puls w sprawie decyzji władz TV Puls o zwolnieniu zespołu realizującego programy informacyjne, zostało przesłane do wiadomości Prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/523139/06/III/1112 RZ
Data sprawy:
2008-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podejmowanych działań dotyczących przeciwdziałania zjawisku wykorzystywania dzieci rumuńskich.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/523139/06/III/1112 RZ
Data sprawy:
2008-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podejmowanych działań dotyczących przeciwdziałania zjawisku wykorzystywania dzieci rumuńskich.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/523139/06/III/1112 RZ
Data sprawy:
2008-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podejmowanych działań dotyczących przeciwdziałania zjawisku wykorzystywania dzieci rumuńskich.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/571564/07/III/804 RZ
Data sprawy:
2008-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 lat.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/569480/07/III/309 RZ
Data sprawy:
2008-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konieczności zmiany przepisów uzależniających wypłatę świadczenia przyznawanego ofiarom wojny lub represji od posiadania przez uprawnionego miejsca zamieszkania na terytorium Polski.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/576274/07/III/301.1 RZ
Data sprawy:
2008-06-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wyłączenia możliwości ustalenia prawa do emerytury z urzędu w sytuacji, gdy rencista uprzednio miał ustalone prawo do wcześniejszej emerytury.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/561580/07/III/805.3 RZ
Data sprawy:
2008-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości kontrolowania pracownika w ramach uprawnień kierowniczych pracodawcy.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/588816/08/III/816.3 RZ
Data sprawy:
2008-06-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji przez PFRON składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/573279/07/III/1105 RZ
Data sprawy:
2008-05-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie funkcjonowania całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych mających formę placówki wielofunkcyjnej.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/572961/07/III/811 RZ
Data sprawy:
2008-05-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie statusu prawnego pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
Adresat:
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/588816/08/III/816.3 RZ
Data sprawy:
2008-05-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu PFRON w sprawie nieterminowej refundacji przez PFRON składek na ubezpieczenie społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/583636/08/III/812 RZ
Data sprawy:
2008-05-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie regulacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym przewidującej wygaśnięcie stosunku pracy z mianowanym profesorem zwyczajnym lub nadzwyczajnym z końcem roku, w którym ukończył 70 rok życia.
Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
Sygnatura:
RPO/549375/07/III/302 RZ
Data sprawy:
2008-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie potrzeby przywrócenia regulacji prawnej stwarzającej podstawy do pozbawienia prawa do świadczeń emerytalno-rentowych lub prawa do takich świadczeń w wyższym wymiarze, osób, które wywołały przestępstwem umyślnym okoliczności powstania tego prawa.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/588414/08/III/814 RZ
Data sprawy:
2008-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie upoważnień ustawowych do wydania rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 2.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/561595/07/III/806.1 RZ
Data sprawy:
2008-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wynagradzania nauczycieli za ocenianie ustnych egzaminów maturalnych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/547500/06/III/303 RZ
Data sprawy:
2008-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konieczności dokonania zmian w zasadach obliczania rent i emerytur, uwzględniających sytuację osób mających problemy z udokumentowaniem wysokości wynagrodzenia.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/572376/07/III/323 RZ
Data sprawy:
2008-04-29
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi Anny W. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2007 r., utrzymujące w mocy postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. odmawiające Annie W. wydania imiennego zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do wykonywania w Polsce zawodu pracownika socjalnego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/587309/08/III/1108.4 RZ
Data sprawy:
2008-04-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości ubiegania się dłużnika alimentacyjnego o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności zadłużenia powstałego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/587288/08/III/814 RZ
Data sprawy:
2008-04-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/583128/08/III/806.6 RZ
Data sprawy:
2008-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie potrzeby zmiany regulacji prawnej dotyczącej zwrotu jednorazowej odprawy w przypadku ponownego podjęcia pracy w PKP.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/577860/08/III/303.5 RZ
Data sprawy:
2008-04-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zróżnicowania sytuacji rencistów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.
Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Sygnatura:
RPO/583145/08/III/805.15 RZ
Data sprawy:
2008-04-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie podejmowania zajęć zarobkowych przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/585283/08/III/812 RZ
Data sprawy:
2008-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku przepisów wykonawczych dotyczących zapewnienia szkole przez organ prowadzący podstawowych warunków do realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/585355/08/III/322 RZ
Data sprawy:
2008-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/583160/08/III/301 RZ
Data sprawy:
2008-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie wzywania emerytów i rencistów do zapłaty zasądzonych kwot tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawach o wyrównanie świadczeń emerytalno-rentowych z powodu obniżenia kwoty bazowej w 1993 r.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/583433/08/III/816 RZ
Data sprawy:
2008-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektu rozwiązań prawnych różnicujących w sposób nieuzasadniony sytuację prawną osób niepełnosprawnych pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz osób niepełnosprawnych pobierających rentę socjalną, w zakresie ograniczeń wypłaty renty ze względu na wysokość przychodów z pracy zarobkowej.
Adresat:
OMBUDSMAN ISLANDII
Sygnatura:
RPO/581968/08/III/805 RZ
Data sprawy:
2008-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ombudsmana Islandii w sprawie sytuacji Polaków pracujących na terenie Islandii.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/584691/08/III/805.4 RZ
Data sprawy:
2008-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapowiadanego protestu sędziów.
Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
Sygnatura:
RPO/549375/07/III/302 RZ
Data sprawy:
2008-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie potrzeby przywrócenia regulacji prawnej stwarzającej podstawy do pozbawienia prawa do świadczeń emerytalno-rentowych lub prawa do takich świadczeń w wyższym wymiarze, osób, które wywołały przestępstwem umyślnym okoliczności powstania tego prawa.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/580613/08/III/301.2 RZ
Data sprawy:
2008-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przewlekłości postępowań sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/527434/06/III/813 RZ
Data sprawy:
2008-03-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie migracji zarobkowej personelu medycznego.
Adresat:
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
Sygnatura:
RPO/582645/08/III/322 RZ
Data sprawy:
2008-03-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie umożliwienia korzystania z energii elektrycznej i innych mediów odbiorcom będącym w trudnej sytuacji materialnej.
Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
Sygnatura:
RPO/577928/08/III/818 RZ
Data sprawy:
2008-03-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie nieprawidłowości w wydawaniu decyzji przez organy państwowej inspekcji sanitarnej w sprawie chorób zawodowych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/478004/04/III/8012 RZ
Data sprawy:
2008-03-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie potrzeby wydania nowego rozporządzenia regulującego tryb postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/579759/08/III/316 RZ
Data sprawy:
2008-03-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w sprawie postulatów Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Sybirackich.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/574093/07/III/303.5 RZ
Data sprawy:
2008-02-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych przez osoby niepełnosprawne.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/533352/06/III/1105 RZ
Data sprawy:
2008-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemu umieszczania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w szpitalach psychiatrycznych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/581140/08/III/1105 RZ
Data sprawy:
2008-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych.
Adresat:
OMBUDSMAN CZECH - PUBLICZNY OBROŃCA PRAW
Sygnatura:
RPO/535047/06/III/805 RZ
Data sprawy:
2008-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Publicznego Obrońcy Praw Republiki Czeskiej w sprawie sytuacji polskich pracowników wykonujących pracę w Republice Czeskiej na terenie zakładów ?koda Auto s.a.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/550854/07/III/806.5 RZ
Data sprawy:
2008-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/575928/07/III/303.3 RZ
Data sprawy:
2008-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie egzekwowania przez organy rentowe od żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy służb mundurowych składek za okres wsteczny od 1 stycznia do 29 grudnia 1999 r. z tytułu równoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/571202/07/III/1108.4 RZ
Data sprawy:
2008-02-04
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi Joanny K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta P. o odmowie przyznania Joannie K. zaliczki alimentacyjnej na dzieci.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/532879/06/III/316 RZ
Data sprawy:
2008-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postulowanych zmian w prawie kombatanckim, związanych z doznanymi represjami systemów totalitarnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/580066/08/III/811 RZ
Data sprawy:
2008-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie zwiększenia liczby konsulatów honorowych RP dla zapewnienia skuteczniejszej pomocy Polakom poszukującym i podejmującym pracę za granicą.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/519862/05/III/11009 RZ
Data sprawy:
2008-02-01
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu ustawy o pomocy społecznej zawierającego upoważnienie dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej do określenia w drodze rozporządzenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawki na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinne (sygn. akt K 6/08).
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/577860/08/III/303.5 RZ
Data sprawy:
2008-01-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez niektórych rencistów prowadzących działalność gospodarczą.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/518547/05/III/817.1 RZ
Data sprawy:
2008-01-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby wprowadzenia jasnych regulacji prawnych dotyczących prawa do świadczenia przedemerytalnego osób, które rozwiązały umowę o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/562343/07/III/322.4 RZ
Data sprawy:
2008-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nieprzysługiwania prawa do świadczeń z pomocy społecznej dla osób odbywających karę pozbawienia wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/575400/07/III/1105 RZ
Data sprawy:
2008-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie skuteczniejszej ochrony praw dzieci przebywających w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/580160/08/III/302 RZ
Data sprawy:
2008-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie informacji prasowych w związku z nieprzekazaniem przez ZUS w latach 1999-2001 składek za osoby przebywające na urlopach wychowawczych i pobierające zasiłki macierzyńskie.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/390054/01/III/810 RZ
Data sprawy:
2008-01-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby dostosowania do wyroku Trybunału Konstytucyjnego przepisów o rozwiązaniu stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z mianowanym pracownikiem samorządowym.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/479850/04/III/817.3.1 RZ
Data sprawy:
2008-01-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku zewnętrznej kontroli nad decyzjami wydawanymi w sprawach osób bezrobotnych ubiegających się o środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/579172/08/III/805.13 RZ
Data sprawy:
2008-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie projektu przepisów dotyczących trybu wygasania stosunków pracy pracowników szpitali przekształcanych w spółki, ograniczającego uprawnienia pracownicze.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/538666/06/III/322.3 RZ
Data sprawy:
2008-01-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nielegalnego prowadzenia placówek opieki całodobowej dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/474052/04/III/1105 RZ
Data sprawy:
2008-01-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wprowadzenia do przepisów dotyczących rodzin zastępczych definicji rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/578661/08/III/1105 RZ
Data sprawy:
2008-01-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie finansowania zawodowych, niespokrewionych z dzieckiem rodzin zastępczych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/577412/08/III/816 RZ
Data sprawy:
2008-01-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych emerytów.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/576974/07/III/815 RZ
Data sprawy:
2007-12-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby powołania Zespołu do Spraw Migracji.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/576608/07/III/303.4.1 RZ
Data sprawy:
2007-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowego systemu emerytalnego.
Adresat:
WICEPREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/545954/06/III/805.7 RZ
Data sprawy:
2007-12-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wypadku w Kopalni Węgla Kamiennego "Halemba" w Rudzie Śląskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/561580/07/III/805.3 RZ
Data sprawy:
2007-12-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kontrolowania przez pracodawcę poczty elektronicznej oraz rozmów telefonicznych pracowników.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/576421/07/III/308 RZ
Data sprawy:
2007-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby podjęcia pilnych prac nad utworzeniem systemu ewidencji dochodów ludności rolniczej, umożliwiającego nową konstrukcję systemu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego rolników.
Adresat:
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/575400/07/III/1105 RZ
Data sprawy:
2007-12-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie sposobu odebrania dzieci z jednego z rodzinnych domów dziecka w Warszawie.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/556515/07/III/303.6.1 RZ
Data sprawy:
2007-12-10
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zapisów w Karcie Nauczyciela pozbawiających nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę (sygn. akt K 65/07).
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/414315/02/III/302.3 RZ
Data sprawy:
2007-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie niewykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zasad wypłacania świadczeń emerytalno-rentowych osobom z niepełnosprawnością intelektualną.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/564044/07/III/803 RZ
Data sprawy:
2007-12-05
Opis sprawy:
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/548443/07/III/813 RZ
Data sprawy:
2007-12-05
Opis sprawy:
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/507016/05/III/303.6.1 RZ
Data sprawy:
2007-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad wliczania do stażu ubezpieczeniowego okresu pozostawania bez pracy po ustaniu stosunku pracy w związku z przekonaniami politycznymi, religijnymi albo przynależnością do związku zawodowego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/573307/07/III/303.5 RZ
Data sprawy:
2007-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opłacania składek na ubezpieczenia rentowe przez osoby mające ustalone prawo do emerytury, które podejmują dodatkowe zatrudnienie objęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/571564/07/III/8004 RZ
Data sprawy:
2007-11-27
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zróżnicowanego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (sygn. akt K 63/07).
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/573703/07/III/812 RZ
Data sprawy:
2007-11-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku przepisów wskazujących podmiot uprawniony do ustalania prawa nauczycieli do nauczania przedmiotów zbliżonych do kierunku ukończonych studiów.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/570841/07/III/810 RZ
Data sprawy:
2007-11-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników sądów i prokuratury.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/569349/07/III/1108.4 RZ
Data sprawy:
2007-11-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu obliczenia dochodu rodziny uprawniającego do zaliczki alimentacyjnej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/572279/07/III/3016 RZ
Data sprawy:
2007-10-26
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodnego z Konstytucją ograniczenia uprawnień do otrzymywania świadczeń pieniężnych za pracę przymusową (sygn. akt K 49/07).
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/560976/07/III/805.2 RZ
Data sprawy:
2007-10-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakazu pracy w święta dla pracowników zatrudnionych w placówkach handlowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/552320/07/III/814 RZ
Data sprawy:
2007-10-23
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pracowników samorządowych (sygn. akt K 48/07).
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/478004/04/III/8012 RZ
Data sprawy:
2007-10-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przepisów regulujących tryb postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/570919/07/III/303.4.3 RZ
Data sprawy:
2007-10-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ubezpieczenia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/571564/07/III/804 RZ
Data sprawy:
2007-10-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektu ustawy o równym traktowaniu.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/521164/05/III/1113 RZ
Data sprawy:
2007-09-17
Opis sprawy:
RPO-521164- III/05 z 17.09.2007 r. - wystąpienie do Minister Pracy i Polityki Społecznej w sprawie osób, które ze względu na konieczność zapewnienia opieki niepełnosprawnym dorosłym członkom ich rodzin rezygnują z pracy zawodowej i nie posiadają prawa do ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/555340/07/III/1108.5 RZ
Data sprawy:
2007-09-17
Opis sprawy:
RPO-555340-III/07 z 17.09.2007 r. - wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykonyania przez komorników zadań nałożonych ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.
Adresat:
TRYBUNAŁ DS. RÓWNOŚCI - THE EQUALITY TRIBUNAL
Sygnatura:
RPO/558646/07/III/805.1 RZ
Data sprawy:
2007-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Trybunału ds. Równości w sprawie naruszeń prac pracowniczych Polaków pracujących w Irlandii (kontynuacja wystąpienia do Ombudsmana Irlandii z dnia 29.05.2007 r.).
Adresat:
MINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, HANDLU I ZATRUDNIENIA - DEPATRMENT OF ENTERPRISE, TRADE AND EMPLOYMENT
Sygnatura:
RPO/558646/07/III/805.1 RZ
Data sprawy:
2007-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Trybunału ds. Równości w sprawie naruszeń prac pracowniczych Polaków pracujących w Irlandii (kontynuacja wystąpienia do Ombudsmana Irlandii z dnia 29.05.2007 r.).
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/474052/04/III/1105 RZ
Data sprawy:
2007-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby wprowadzenia w przepisach definicji rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem.
Adresat:
WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
Sygnatura:
RPO/545954/06/VIII/805.7 RZ
Data sprawy:
2007-08-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wypadku w Kopalni Węgla Kamiennego "Halemba" w Rudzie Śląskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/538666/06/III/322.3 RZ
Data sprawy:
2007-08-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemu nielegalnego prowadzenia placówek opieki całodobowej dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku (kontynuacja wystąpień z dnia 23.08.2006 r. i 24.05.2007 r.).
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/564015/07/III/302 RZ
Data sprawy:
2007-08-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie wydłużonych okresów oczekiwania na badania przez lekarzy orzeczników ZUS.
Adresat:
NACZELNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ LEKARZY
Sygnatura:
RPO/565332/07/III/303.4.2 RZ
Data sprawy:
2007-08-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sprawie konsekwencji zaniechania wypełniania zaświadczeń przez lekarzy biorących udział w akcji protestacyjnej.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/308964/99/III/806.6 RZ
Data sprawy:
2007-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wypłaty rent wyrównawczych w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową w przypadku likwidacji lub upadłości zakładu pracy.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/541353/06/III/302.4 RZ
Data sprawy:
2007-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie niesprawiedliwego zróżnicowania uprawnień do odprawy pośmiertnej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/549375/07/III/302 RZ
Data sprawy:
2007-08-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby przywrócenia regulacji prawnej stwarzającej podstawy do pozbawienia prawa do świadczeń emerytalno-rentowych albo do takich świadczeń w wyższym wymiarze osób, które wywołały przestępstwem umyślnym okoliczności powstania tego prawa.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/533352/06/III/1105 RZ
Data sprawy:
2007-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemu umieszczania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w szpitalach psychiatrycznych.
Adresat:
WICEPREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/564027/07/III/303.2 RZ
Data sprawy:
2007-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów - Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych w sprawie ustaw emerytalnych.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/527889/06/III/810 RZ
Data sprawy:
2007-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemu posługiwania się konstrukcją wygaśnięcia stosunku pracy przy reformowaniu administracji publicznej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/518983/05/III/8010 RZ
Data sprawy:
2007-07-13
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad ustanawiania obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym wobec pracownika mianowanego NIK oraz w sprawie możliwości wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z pracownikiem mianowanym NIK - kobietą (sygn. akt K 33/07).
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/561595/07/VIII/806.1 RZ
Data sprawy:
2007-07-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie obliczania wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/551707/07/III/817 RZ
Data sprawy:
2007-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawa do zasiłku dla bezrobotnych dla osób, które będąc poborowymi pełniły służbę w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/527889/06/III/810 RZ
Data sprawy:
2007-06-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad wygasania stosunków pracy w związku z przeprowadzaną reformą administracji publicznej.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/524946/06/III/301 RZ
Data sprawy:
2007-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie ustalania wysokości emerytury w miejsce renty z tytułu niezdolności do pracy.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/561467/07/III/303 RZ
Data sprawy:
2007-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie niezgodnej z obowiązującymi przepisami praktyki ograniczania wysokości kwoty zasiłku pogrzebowego.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/561651/07/III/805 RZ
Data sprawy:
2007-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Adresat:
OMBUDSMAN IRLANDII
Sygnatura:
RPO/558646/07/VIII/805.1 RZ
Data sprawy:
2007-05-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ombudsmana Irlandii w sprawie strajku polskich pracowników w Irlandii.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/558120/07/III/301 RZ
Data sprawy:
2007-05-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie dochodzenia przez ZUS zasądzonych kwot tytułem zwrotu kosztów procesowych od emerytów i rencistów.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/548443/07/III/8013 RZ
Data sprawy:
2007-05-28
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad przekazywania przez NFZ środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (sygn. akt K 28/07).
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/554741/07/VIII/815 RZ
Data sprawy:
2007-05-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie "obozów pracy" działających na terenie Polski.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/556515/07/III/303.6.1 RZ
Data sprawy:
2007-05-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uprawnień emerytalnych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych.
Adresat:
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Sygnatura:
RPO/538666/06/III/322.3 RZ
Data sprawy:
2007-05-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemu nielegalnego prowadzenia placówek opieki całodobowej dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku.
Adresat:
AMBASADA RP
Sygnatura:
RPO/558646/07/VIII/805.1 RZ
Data sprawy:
2007-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ambasadora RP w Dublinie w sprawie strajku polskich pracowników w Irlandii.
Adresat:
URZĄD D/S KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
Sygnatura:
RPO/557602/07/III/316 RZ
Data sprawy:
2007-04-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie projektowanego wyłączenia z kręgu beneficjentów ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i politycznych, osób które uczestniczyły w wojnie domowej w Hiszpanii w latach 1936-1939.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU APELACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU
Sygnatura:
RPO/545865/06/III/301.1 RZ
Data sprawy:
2007-04-23
Opis sprawy:
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydanego w sprawie o rentę socjalną i ustalającego prawo do tego świadczenia od 1.01.2006 r.
Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Sygnatura:
RPO/545954/06/III/805.7 RZ
Data sprawy:
2007-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/545954/06/III/805.7 RZ
Data sprawy:
2007-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/533987/06/III/302.3 RZ
Data sprawy:
2007-04-12
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad ustalania okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (sygn. akt K 21/07).
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/555205/07/III/1108.4 RZ
Data sprawy:
2007-04-05
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Agnieszki P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania prawa do zaliczki alimentacyjnej.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/549487/07/VIII/805.4 RZ
Data sprawy:
2007-04-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie urlopów bibliotekarzy.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/554487/07/VIII/814 RZ
Data sprawy:
2007-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Min