Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po wynikach wystąpień / spraw: nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika

Ilość odnalezionych wyników: 935

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.1075.2021
Data sprawy:
2022-05-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku spójnego i efektywnego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem produkcji i dystrybucji żywności.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.186.2017
Data sprawy:
2022-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie kolizji uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego osób z niepełnosprawnością i w podeszłym wieku.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.561.15.2021
Data sprawy:
2022-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości odbudowy rękojmi z uwagi na przeszłe czyny osoby, której ta przesłanka dotyczy.
Adresat:
Minister Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
IV.7215.81.2022
Data sprawy:
2022-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wsparcia gospodarstw domowych dotkniętych podwyżkami paliw wykorzystywanych do ogrzewania nieruchomości.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.32.2022
Data sprawy:
2022-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku możliwości zaskarżenia postanowienia sądu w przedmiocie wyłączenia jawności postępowania.
Adresat:
Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.
Sygnatura:
VII.501.36.2022
Data sprawy:
2022-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. w sprawie problemów ze skutecznym doręczaniem przesyłek sądowych.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
V.565.69.2022
Data sprawy:
2022-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie darmowych przejazdów dla wszystkich uchodźców z Ukrainy.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7031.13.2022
Data sprawy:
2022-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizacji egzaminów zewnętrznych dla uczniów - obywateli Ukrainy.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7060.2.2021
Data sprawy:
2022-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kryteriów pomocy udzielanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.223.2022
Data sprawy:
2022-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zagrożenia realizacji świadczeń przewidzianych ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z uwagi na długotrwałe oczekiwanie na nadanie numeru PESEL.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.531.2022
Data sprawy:
2022-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie potrzeby zainicjowania zmian legislacyjnych dotyczących terminu wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.801.1.2019
Data sprawy:
2022-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczenia wiekowego jako jednego z warunków ubiegania się o funkcję ławnika.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.501.38.2022
Data sprawy:
2022-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości co do regulacji dotyczących Karty Lokalizacji Podróżnego z punktu widzenia prawa do prywatności.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
II.565.3.2021
Data sprawy:
2022-03-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie wątpliwości dotyczących systemu tzw. "punktów karnych" przyznawanych kierującym pojazdami za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
XI.815.22.2022
Data sprawy:
2022-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczące projektu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w programach telewizyjnych.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.18.2022
Data sprawy:
2022-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie ograniczenia edukacji obywatelskiej w związku z wprowadzeniem przedmiotu Historia i Teraźniejszość.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7031.5.2022
Data sprawy:
2022-03-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wątpliwości dotyczących organizacji przyszłych egzaminów maturalnych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.813.18.2021
Data sprawy:
2022-03-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności uchylenia rozporządzeń MEiN ograniczających naukę języka niemieckiego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.456.2021
Data sprawy:
2022-02-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegające na przyjęciu, że okoliczności czynu przypisanego ukaranej i jej wina nie budzą wątpliwości, podczas gdy zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionej budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
XI.7061.6.2022
Data sprawy:
2022-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie zasad programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
VII.7033.87.2021
Data sprawy:
2022-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie ograniczeń dla niezaszczepionych podchorążych-studentów uczelni medycznej.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.141.2022
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie sytuacji epidemicznej wśród osób w kryzysie bezdomności.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
III.603.2.2021
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku procedury naboru do Prokuratorii Generalnej.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
VII.715.9.2021
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie ograniczenia dostępu weteranom i weteranom poszkodowanym do obiektów sportowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7033.13.2022
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych testów w kierunku SARS-CoV-2 dla studentów jako warunku wjazdu do kraju sąsiedniego.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
WZF.7044.9.2021
Data sprawy:
2022-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie warunków służby funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
WZF.7043.85.2021
Data sprawy:
2022-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie utraty prawa do odprawy w związku z powołaniem do zawodowej służby wojskowej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.511.391.2022
Data sprawy:
2022-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów związanych z uzyskaniem zwolnienia dla osób najbliższych w podatku od spadków i darowizn.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1078.2021
Data sprawy:
2022-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby znowelizowania przepisów w celu ujednolicenia katalogu środków wychowawczych oraz podstaw odmowy wszczęcia i umorzenia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności za wykroczenie.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
XI.573.1.2021
Data sprawy:
2022-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie równego traktowania osób urodzonych z cechami biologicznymi więcej niż jednej płci.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
XI.534.1.2019
Data sprawy:
2022-01-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie unieważnienia transkrybowanego aktu urodzenia osoby małoletniej, w którym jako rodzice zostały wskazane dwie osoby tej samej płci.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.501.12.2022
Data sprawy:
2022-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie możliwości uzyskiwania danych nauczycieli akademickich, studentów oraz doktorantów uczelni wraz z informacją o byciu zaszczepionym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.570.3.2017
Data sprawy:
2022-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia osobom zatrzymanym dostępu do obrońcy, od samego początku zatrzymania.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7050.8.2021
Data sprawy:
2022-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków pełnienia służby przez żołnierzy ochraniających wschodnie granice Państwa.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7200.66.2021
Data sprawy:
2022-01-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi Stowarzyszenia na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie programu ochrony powietrza dla stref, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7200.66.2021
Data sprawy:
2022-01-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi Fundacji na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie programu ochrony powietrza dla stref, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7200.66.2021
Data sprawy:
2022-01-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi Fundacji na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie programu ochrony powietrza dla stref, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
WZF.7060.91.2021
Data sprawy:
2022-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie uprawnień do zaopatrzenia emerytalnego pracowników Wywiadu Skarbowego oraz Wydziałów Realizacyjnych urzędów kontroli skarbowej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.813.18.2021
Data sprawy:
2022-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP i Prezesa Rady Ministrów w sprawie ograniczenia środków przewidzianych w budżecie państwa, w części dotyczącej subwencji oświatowej na nauczanie języka mniejszości narodowych i etnicznych.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.859.2021
Data sprawy:
2021-12-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie niekorzystnych zmian zasad przeliczania wysokości świadczeń emerytalno-rentowych ustalanych na tzw. starych zasadach w związku z kontynuowaniem zatrudnienia.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.565.243.2021
Data sprawy:
2021-12-20
Opis sprawy:
Sprzeciw od decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, utrzymującej w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.26.2021
Data sprawy:
2021-12-17
Opis sprawy:
Sprzeciw od decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
WZF.7043.123.2021
Data sprawy:
2021-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie kryterium podziału świadczeń z funduszu motywacyjnego SW.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.112.2021
Data sprawy:
2021-12-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku Prokuratora Generalnego dotyczącego zbadania zgodności z Konstytucją przepisu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.140.2021
Data sprawy:
2021-12-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości wliczania do stażu pracy okresu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.512.2021
Data sprawy:
2021-12-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.3085.2016
Data sprawy:
2021-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności zmiany obowiązujących przepisów w zakresie postępowania ze sprawcami przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7050.8.2021
Data sprawy:
2021-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie praw i obowiązków funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz żołnierzy w warunkach stanu wyjątkowego.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.600.22.2020
Data sprawy:
2021-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie procedury przyznawania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie po śmierci jednego z małżonków.
Adresat:
Minister Rozwoju i Technologii
Sygnatura:
IV.7211.172.2021
Data sprawy:
2021-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie konieczności uregulowania problemu tzw. mieszkań zakładowych.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.519.11.2021
Data sprawy:
2021-11-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 kandydatów do służby wojskowej.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.122.2016
Data sprawy:
2021-11-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Pieniężnej w sprawie braku uregulowania w ostatnich zmianach ustawowych problemu tzw. emerytur czerwcowych oraz pochodnych im rent rodzinnych.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.7018.917.2021
Data sprawy:
2021-11-24
Opis sprawy:
Sprzeciw od decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny.
Adresat:
Narodowy Fundusz Zdrowia
Sygnatura:
V.7011.50.2019
Data sprawy:
2021-11-22
Opis sprawy:
Sprzeciw od decyzji Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia stwierdzającej istnienie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
KMP.071.7.2021
Data sprawy:
2021-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie stosowania zasady non-refoulement wobec kobiet będących ofiarami przemocy.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
VII.613.27.2021
Data sprawy:
2021-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie realizacji konstytucyjnej wolności zgromadzeń poprzez możliwość organizowania legalnych, pokojowych kontrmanifestacji i zgromadzeń spontanicznych.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
KMP.572.1.2021
Data sprawy:
2021-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie dramatycznej sytuacji w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców.
Adresat:
Minister Sportu i Turystyki
Sygnatura:
VII.715.51.2021
Data sprawy:
2021-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ograniczenia możliwości dostępu do wydarzeń sportowych dla osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.612.2020
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie praktyki doliczania przez notariuszy podatku VAT do taksy notarialnej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.2016.2021
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości stawek żywieniowych dla osadzonych.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
XI.800.5.2020
Data sprawy:
2021-11-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy w szkołach artystycznych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.516.2.2021
Data sprawy:
2021-11-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP oraz Marszałka Senatu RP w sprawie procedury wystąpienia z Unii Europejskiej.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.516.2.2021
Data sprawy:
2021-11-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP oraz Marszałka Senatu RP w sprawie procedury wystąpienia z Unii Europejskiej.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.5600.43.2021
Data sprawy:
2021-11-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki dotyczące planowanych zmian odnośnie zasad uczęszczania na lekcje religii i etyki w szkołach publicznych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7033.65.2021
Data sprawy:
2021-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ograniczenia możliwości odbywania zajęć klinicznych i praktyk w szpitalach i innych jednostkach zewnętrznych względem medycznych uczelni wyższych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
WZF.7043.11.2021
Data sprawy:
2021-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wykorzystywania monitoringu w jednostkach penitencjarnych w celu kontrolowania pracowników i funkcjonariuszy SW.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
WZF.7043.99.2021
Data sprawy:
2021-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie praktycznego stosowania przepisów normujących służbę policjantów sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 8.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.119.2021
Data sprawy:
2021-10-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego odmawiającą umorzenia zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
XI.815.21.2021
Data sprawy:
2021-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie niedostosowania wymogów dotyczących dźwigów osobowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
WZF.7060.91.2021
Data sprawy:
2021-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie prawa do zaopatrzenia emerytalnego pracowników Wywiadu Skarbowego oraz urzędów kontroli skarbowej.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.128.2020
Data sprawy:
2021-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie praktyki zawieszania biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
BPK.7201.1.2021
Data sprawy:
2021-10-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zainicjowanym skargą kasacyjną organu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.74.2021
Data sprawy:
2021-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie niejasnego statusu szkolnych rad rodziców.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.501.21.2021
Data sprawy:
2021-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ograniczenia praw osób niezaszczepionych przeciw COVID-19.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
II.519.207.2021
Data sprawy:
2021-09-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie interwencji Policji przeprowadzonych wobec osób uczestniczących w protestach społecznych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.510.147.2019
Data sprawy:
2021-09-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów dotyczące wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Xero Flor w Polsce sp. z o.o. przeciwko Polsce.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.106.2021
Data sprawy:
2021-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie braku nauczycieli w szkołach i wsparcia systemu oświaty po pandemii.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.85.2021
Data sprawy:
2021-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie luki prawnej dotyczącej utraty prawa do odprawy w związku z powołaniem do zawodowej służby wojskowej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.47.2021
Data sprawy:
2021-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmian w zakresie systemu doręczeń pism procesowych zawodowym pełnomocnikom wprowadzonych ustawą o zwalczaniu COVID-19.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.604.20.2021
Data sprawy:
2021-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umożliwienia pracownikom Biura RPO wstępu na obszar objęty stanem wyjątkowym.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.519.7.2021
Data sprawy:
2021-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu wyjątkowego wprowadzonego na terenie województw podlaskiego i lubelskiego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.570.3.2017
Data sprawy:
2021-09-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zapewnienia osobie zatrzymanej kontaktu z obrońcą od samego początku zatrzymania.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.122.2020
Data sprawy:
2021-09-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nierównego traktowania w zakresie doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.5150.1.2021
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji prawa do obrony w postępowaniu przyspieszonym.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.572.1.2021
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dramatycznej sytuacji osób przebywających na granicy w okolicach Usnarza Górnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.75.2021
Data sprawy:
2021-08-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym wszczętym wnioskiem Prokuratora Generalnego o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1152.2020
Data sprawy:
2021-08-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na nienależytym rozpoznaniu podniesionych w zażaleniach obrońców zarzutów obrazy przepisów Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także nienależytym odniesieniu się lub braku odniesienia w uzasadnieniu do wskazanych zarzutów.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.511.4.2021
Data sprawy:
2021-08-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na czynność Ministra Sprawiedliwości o wygaśnięciu powołania na stanowisko komornika sądowego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.302.2021
Data sprawy:
2021-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie luki prawnej, która powstała w związku z przepisem art. 81 ust. 1 i 2 Tarczy 4.0.
Adresat:
Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
II.501.4.2021
Data sprawy:
2021-07-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
WZF.7060.16.2021
Data sprawy:
2021-07-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.55.2021
Data sprawy:
2021-07-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczania udziału ławników w orzekaniu.
Adresat:
Członkini Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura:
III.7066.127.2020
Data sprawy:
2021-07-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Członkini Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie opóźnień w wypłacie świadczeń.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7214.70.2020
Data sprawy:
2021-07-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie utrzymującego się zakazu eksmisji w czasie pandemii.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
KMP.570.9.2021
Data sprawy:
2021-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie potrzeby opracowania wytycznych dotyczących przesłuchań i rozpytań, w oparciu o Reguły Mendeza i standardy CPT.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.58.2021
Data sprawy:
2021-06-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemów w dostępie do leczenia pacjentów onkologicznych, w trybie ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL).
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7018.709.2021
Data sprawy:
2021-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie obowiązku kwarantanny granicznej.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.73.2021
Data sprawy:
2021-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zapowiedzi nowelizacji ustawy Prawo oświatowe.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.161.2021
Data sprawy:
2021-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie problemów związanych z prowadzonymi w Polsce postępowaniami ekstradycyjnymi.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.613.112.2020
Data sprawy:
2021-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie utrzymującego się zakazu zgromadzeń spontanicznych.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.156.2020
Data sprawy:
2021-05-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
XI.7036.6.2021
Data sprawy:
2021-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego z matematyki osób z dyskalkulią.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7043.50.2021
Data sprawy:
2021-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przerywania postępowań kwalifikacyjnych do służby w Żandarmerii Wojskowej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.23.2021
Data sprawy:
2021-05-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Prezesa Rady Ministrów dotyczącego zbadania zgodności z Konstytucją niektórych przepisów Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7043.8.2018
Data sprawy:
2021-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
Prezes GUS
Sygnatura:
VII.501.99.2021
Data sprawy:
2021-04-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przetwarzania danych osobowych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
Adresat:
Prezes GUS
Sygnatura:
XI.501.4.2021
Data sprawy:
2021-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie problemów związanych ze spisem powszechnym.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.240.2020
Data sprawy:
2021-04-16
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia powstałego zadłużenia z tytułu wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7018.82.2021
Data sprawy:
2021-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad (kryteriów kolejności) dostępu obywateli do szczepień przeciwko COVID-19.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
XI.801.6.2020
Data sprawy:
2021-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie zjawiska luki płacowej.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
V.510.212.2017
Data sprawy:
2021-04-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie stwierdzenia, że zamieszczone w umowach kredytu postanowienia są niedozwolone w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.7037.33.2021
Data sprawy:
2021-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji i Nauki w sprawie rozporządzeń obu resortów dotyczących ponownego zamknięcia przedszkoli i żłobków.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.33.2021
Data sprawy:
2021-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji i Nauki w sprawie rozporządzeń obu resortów dotyczących ponownego zamknięcia przedszkoli i żłobków.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.39.2021
Data sprawy:
2021-04-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki w sprawie przeprowadzonej weryfikacji podręczników szkolnych i postulatu usunięcia z nich pojęcia "praw zwierząt".
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.779.2020
Data sprawy:
2021-04-09
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie prawnej dopuszczalności wydania osoby ściganej na terytorium Ukrainy.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7043.34.2021
Data sprawy:
2021-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie opiniowania służbowego wojskowych radców prawnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.511.12.2021
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów legitymowanych do wniesienia kasacji w sprawie dyscyplinarnej komornika sądowego.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.501.35.2021
Data sprawy:
2021-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Adresat:
Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Rady Sądownictwa
Sygnatura:
VII.612.2.2021
Data sprawy:
2021-03-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie roli stowarzyszeń sędziowskich w ochronie niezależności i niezawisłości sędziów.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.501.58.2020
Data sprawy:
2021-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
III.7041.6.2019
Data sprawy:
2021-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie pracy za pośrednictwem elektronicznych platform zatrudnienia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
III.7043.135.2019
Data sprawy:
2021-03-17
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Rejonowego w części, tj. w zakresie, w którym Sąd oddalił powództwo.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
IV.511.102.2021
Data sprawy:
2021-03-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie o rozwód.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.520.20.2018
Data sprawy:
2021-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej przez lekarzy psychiatrów na żądanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach prowadzonych postępowań sprawdzających.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.790.2020
Data sprawy:
2021-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie możliwości ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty w oparciu o dowolnie wybrane 20 lat z całego okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.177.2021
Data sprawy:
2021-03-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości pobierania renty rodzinnej w zbiegu z tzw. "rentą inwalidzką uczniowską".
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.716.26.2020
Data sprawy:
2021-03-05
Opis sprawy:
Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wydania zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. kontroli nad Polska Press sp. z o.o.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
XI.800.3.2017
Data sprawy:
2021-03-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.7021.1.2016
Data sprawy:
2021-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ratyfikacji III Protokołu fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.510.2019
Data sprawy:
2021-02-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług kwoty nadwyżki podatku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.43.2018
Data sprawy:
2021-02-17
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Okręgowego w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
III.7040.126.2020
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie potrzeby zmiany przepisów regulujących katalog osób uprawnionych do dodatkowego świadczenia postojowego w związku z pandemią.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.11.2021
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Sprzeciw od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wymierzającej administracyjną karę pieniężną za naruszenie zakazu przemieszczania się.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.7000.514.2018
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego w przedmiocie rażącego naruszenia prawa materialnego poprzez przyjęcie, że okoliczności dotyczące zachowania poszkodowanego stanowiły podstawę do odmowy zasądzenia na rzecz powodów zadośćuczynienia za śmierć dziecka w wypadku.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.518.88.2020
Data sprawy:
2021-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby poprawy standardów ochrony przed przemocą seksualną.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.460.2020
Data sprawy:
2021-02-13
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie decyzji wymierzającej karę pieniężną za naruszenie zakazu organizowania zgromadzeń ludności w czasie stanu epidemii.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.715.13.2020
Data sprawy:
2021-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwrotu kosztów odwoływanych masowych imprez sportowych.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
BPW.7040.2.2020
Data sprawy:
2021-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie nieobjęcia prawem do świadczenia postojowego twórców i artystów.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.5001.22.2020
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości diagnostyki prenatalnej w Polsce.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.242.2020
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie rozpatrywania przez sądy spraw dotyczących wypłaty dotacji oświatowych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.7202.11.2018
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego, wydanego w warunkach oczywistej sprzeczności istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego materiału dowodowego.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.283.2020
Data sprawy:
2021-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.816.20.2020
Data sprawy:
2021-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji Ślązaków i Wilamowian.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
WZF.7043.79.2017
Data sprawy:
2021-01-26
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zwolnienia ze służby.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.113.2020
Data sprawy:
2021-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie mobbingu w służbach mundurowych.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
V.7108.96.2021
Data sprawy:
2021-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sytuacji przedsiębiorców podczas pandemii.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1042.2017
Data sprawy:
2021-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sposobu realizacji konwojowania przez funkcjonariuszy SW.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.501.7.2017
Data sprawy:
2021-01-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby nowelizacji prawa wykroczeń.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki
Sygnatura:
BPK.7033.1.2021
Data sprawy:
2021-01-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.39.2021
Data sprawy:
2021-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie problemów z przekazywaniem 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IV.511.123.2018
Data sprawy:
2021-01-20
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Apelacyjnego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.82.2021
Data sprawy:
2021-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad dostępu obywateli do szczepień przeciwko COVID-19.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
WZF.7043.3.2019
Data sprawy:
2021-01-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na rozkaz personalny w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
Sygnatura:
XI.7036.61.2017
Data sprawy:
2021-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki w sprawie problemów z realizacją dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i innych placówek edukacyjnych.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
III.7040.121.2020
Data sprawy:
2021-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie potrzeby zmiany przepisów uprawniających pracodawców do wypowiadania umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.815.52.2020
Data sprawy:
2021-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanowiska polskich władz wobec terminu "gender" stosowanego w dokumentach Unii Europejskiej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.1033.2020
Data sprawy:
2020-12-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie kolejności szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.565.498.2020
Data sprawy:
2020-12-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia w Polsce kwarantanny narodowej i zakazu przemieszczania się.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7065.199.2019
Data sprawy:
2020-12-22
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie wystosowania pisma o zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.797.2020
Data sprawy:
2020-12-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na orzeczenie naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.813.2020
Data sprawy:
2020-12-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nieuwzględnienia wniosku obrońcy o doprowadzenie ściganego na posiedzenie Sądu odwoławczego.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
IV.512.162.2020
Data sprawy:
2020-12-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie problemu braku ochrony przed bezdomnością dla dłużnika i jego domowników, przeciwko którym prowadzona jest egzekucja.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.132.2020
Data sprawy:
2020-12-14
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.514.3.2020
Data sprawy:
2020-12-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie braku możliwości zaskarżenia postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie studenta bądź doktoranta.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
V.510.158.2020
Data sprawy:
2020-12-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie przyznania statusu konsumenta.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.565.492.2020
Data sprawy:
2020-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia bez podstawy prawnej obowiązku poddania się kwarantannie dla wracających do kraju.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.234.2020
Data sprawy:
2020-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie krytycznej oceny Najwyższej Izby Kontroli sytuacji dzieci cudzoziemców w polskich szkołach.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.17.2018
Data sprawy:
2020-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad udzielania policjantom zgody na dodatkowe zajęcie zarobkowe poza służbą.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.19.2018
Data sprawy:
2020-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie okresów wliczanych do okresu służby policjanta, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
WZF.7060.215.2018
Data sprawy:
2020-11-20
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego wykładni przepisów ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.234.2020
Data sprawy:
2020-11-16
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję w przedmiocie zwrotu wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.543.40.2020
Data sprawy:
2020-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie doniesień medialnych o zakupie rządowych limuzyn ze środków funduszu europejskiego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.104.2020
Data sprawy:
2020-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie psychiatrii dzieci i młodzieży w czasie pandemii.
Adresat:
Minister do spraw Unii Europejskiej
Sygnatura:
XI.815.52.2020
Data sprawy:
2020-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra do spraw Unii Europejskiej w sprawie sprzeciwu Polski wobec konkluzji Rady Unii Europejskiej w związku z użyciem w dokumencie sformułowania "gender".
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.29.2020
Data sprawy:
2020-11-03
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Apelacyjnego w zakresie oddalenia żądania zobowiązania pozwanej do wystosowania przeprosin.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2020-11-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie trudnej sytuacji epidemiologicznej w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.
Adresat:
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Sygnatura:
VII.520.20.2018
Data sprawy:
2020-11-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie domagania się przez Agencję kopii dokumentacji medycznej w procedurze dostępu do informacji niejawnych.
Adresat:
Prokurator Krajowy
Sygnatura:
VII.613.117.2020
Data sprawy:
2020-10-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Krajowego w sprawie wypowiedzi zapowiadającej karanie organizatorów zgromadzeń spontanicznych wywołanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.565.273.2020
Data sprawy:
2020-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie warunków odbywania kwarantanny w związku ze stwierdzeniem narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.903.2020
Data sprawy:
2020-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępności szczepionki na grypę.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.613.112.2020
Data sprawy:
2020-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zgromadzeń spontanicznych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7044.2.2017
Data sprawy:
2020-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozliczania czasu służby funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.5600.4159.2020
Data sprawy:
2020-10-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie o wpis do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.207.2020
Data sprawy:
2020-10-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie treści nowych wytycznych w zakresie opieki nad noworodkami matek zakażonych lub z podejrzeniem zakażenia COVID-19.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.565.1.2020
Data sprawy:
2020-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie obowiązku zgłoszenia zmiany danych wojskowych.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.542.16.2020
Data sprawy:
2020-10-16
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie o zobowiązaniu cudzoziemki oraz jej małoletniego dziecka do powrotu do kraju pochodzenia oraz o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.121.2019
Data sprawy:
2020-10-14
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na czynność w przedmiocie wystosowania pisma o zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wicepremier
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2020-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wicepremiera w sprawie potrzeby podjęcia inicjatywy legislacyjnej dotyczącej nowelizacji ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
Adresat:
Prezes Związku Banków Polskich
Sygnatura:
IV.512.149.2020
Data sprawy:
2020-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Związku Banków Polskich w sprawie problemu zajmowania na rachunkach bankowych środków, które zgodnie z przepisami nie podlegają zajęciu.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.534.20.2018
Data sprawy:
2020-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie aktualnie obowiązującego wzoru dokumentów paszportowych.
Adresat:
Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Sygnatura:
IV.7006.225.2020
Data sprawy:
2020-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie stosowania przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.5600.32.2019
Data sprawy:
2020-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu organizacji nauki religii w szkołach i przedszkolach.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Sygnatura:
V.511.509.2020
Data sprawy:
2020-09-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w sprawie braku regulacji dotyczących skargi kasacyjnej od uzasadnienia wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.511.44.2020
Data sprawy:
2020-09-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.39.2020
Data sprawy:
2020-09-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nierównego traktowania różnych grup ratowników medycznych w zakresie dodatków do wynagrodzenia.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
VII.564.58.2020
Data sprawy:
2020-09-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie dysproporcji czasu antenowego Telewizji Polskiej dla kandydatów w wyborach prezydenckich.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.540.48.2020
Data sprawy:
2020-09-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym toczącym się przed Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uznania za obywatela polskiego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.311.2020
Data sprawy:
2020-09-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję określającą zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7066.377.2020
Data sprawy:
2020-09-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia w przypadku choroby powstałej w związku z wykonywaniem czynności prokuratora.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7064.132.2020
Data sprawy:
2020-09-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o uchyleniu decyzji o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.7037.52.2020
Data sprawy:
2020-08-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opieki nad dziećmi powyżej 8. roku życia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.474.2020
Data sprawy:
2020-08-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie terminu biegu przedawnienia.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
II.510.791.2019
Data sprawy:
2020-08-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie wątpliwości co do zgodności z Konstytucją art. 62 § 2 Kodeksu karnego skarbowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.23.2017
Data sprawy:
2020-08-05
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7060.49.2020
Data sprawy:
2020-08-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie emerytur byłych funkcjonariuszy służb mundurowych PRL.
Adresat:
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
Sygnatura:
VII.510.99.2020
Data sprawy:
2020-08-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko członkom Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7044.2.2017
Data sprawy:
2020-08-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozliczania czasu służby w Służbie Więziennej.
Adresat:
P.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A
Sygnatura:
VII.564.93.2020
Data sprawy:
2020-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do p.o. Prezesa Telewizji Polskiej w sprawie wolności wypowiedzi dziennikarzy pracowników Telewizji Polskiej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.542.16.2020
Data sprawy:
2020-07-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.
Adresat:
Prezes Zarządu Polskiego Radia
Sygnatura:
VII.564.89.2020
Data sprawy:
2020-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Polskiego Radia w sprawie wolności wypowiedzi pracowników Polskiego Radia.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
V.511.95.2020
Data sprawy:
2020-07-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie o wznowienie postępowania
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.501.218.2020
Data sprawy:
2020-07-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie rejestru danych o próbach samobójczych.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
VII.7105.2.2020
Data sprawy:
2020-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie środków podejmowanych przez rząd polski w związku z sytuacją epidemiczną.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.2656.2019
Data sprawy:
2020-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności zapewnienia właściwej realizacji prawa do obrony osobom pozbawionym wolności.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.1502.2020
Data sprawy:
2020-07-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej w sprawie konieczności poszanowania praw pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.518.50.2017
Data sprawy:
2020-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie mowy nienawiści.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7040.8.2019
Data sprawy:
2020-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu obliczania należności z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.
Adresat:
Minister Klimatu
Sygnatura:
V.7018.261.2020
Data sprawy:
2020-06-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Klimatu, Minister Rozwoju oraz Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby doprecyzowania niektórych przepisów ustawy o Covid - 19.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7018.261.2020
Data sprawy:
2020-06-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Klimatu, Minister Rozwoju oraz Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby doprecyzowania niektórych przepisów ustawy o Covid - 19.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.87.2019
Data sprawy:
2020-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia możliwości fakultatywnego zawieszenia w czynnościach służbowych strażnika miejskiego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.5150.5.2019
Data sprawy:
2020-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie pouczeń w postępowaniu karnym.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.501.53.2020
Data sprawy:
2020-06-22
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych umorzeniu postępowania administracyjnego sprawie dotyczącej naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w związku z realizacją obowiązku składania przez sędziów i prokuratorów oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu, i ich upubliczniania.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
V.511.281.2020
Data sprawy:
2020-06-22
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
V.511.591.2019
Data sprawy:
2020-06-10
Opis sprawy:
Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego odrzucające skargę o wznowienie postępowania.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.6060.21.2020
Data sprawy:
2020-06-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezesa Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie działania i obradowania samorządów w trakcie epidemii.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.777.2019
Data sprawy:
2020-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sytuacji osób z chorobą somatyczną lub psychiczną, wobec których stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.510.80.2020
Data sprawy:
2020-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów oraz Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego w sprawie informacji o kontynuowaniu działalności orzeczniczej przez Izbę Dyscyplinarną SN.
Adresat:
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego
Sygnatura:
VII.510.80.2020
Data sprawy:
2020-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów oraz Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego w sprawie informacji o kontynuowaniu działalności orzeczniczej przez Izbę Dyscyplinarną SN.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.511.288.2020
Data sprawy:
2020-06-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.468.2020
Data sprawy:
2020-06-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.511.288.2020
Data sprawy:
2020-06-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.512.202.2017
Data sprawy:
2020-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłat egzekucyjnych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.571.7.2020
Data sprawy:
2020-05-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby przystąpienia polskiego rządu do tzw. automatycznej procedury publikacji raportów CPT.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.7018.439.2020
Data sprawy:
2020-05-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.7018.438.2020
Data sprawy:
2020-05-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.454.2020
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.460.2020
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.7018.437.2020
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
VII.613.86.2020
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie z zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego odrzucające odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta o odmowie zarejestrowania zgromadzenia publicznego.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7060.36.2019
Data sprawy:
2020-05-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie nierównego traktowania w sposobie naliczania odprawy dla funkcjonariuszy służb mundurowych.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.716.6.2020
Data sprawy:
2020-05-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.613.85.2020
Data sprawy:
2020-05-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.53.2020
Data sprawy:
2020-05-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ograniczenia w dostępie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.7010.2.2020
Data sprawy:
2020-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nierzetelnych wypowiedzi członków rządu na temat działań Unii Europejskiej.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.262.2020
Data sprawy:
2020-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji przez ZUS wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7044.42.2020
Data sprawy:
2020-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie obowiązku nadzoru nad warunkami wykonywania pracy w warunkach ogłoszenia stanu epidemii.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7018.275.2020
Data sprawy:
2020-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nakazu zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.44.2020
Data sprawy:
2020-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie opieki psychiatrycznej na oddziałach dziennych dla osób uczących się powyżej 18. roku życia.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sygnatura:
VII.565.3.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie ograniczeń wolności wprowadzonych w drodze rozporządzenia.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.63.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego dotyczącego legalności działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego po decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.804.2019
Data sprawy:
2020-05-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wykonania orzeczenia pomimo istnienia przeszkód uniemożliwiających jego wykonanie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.805.2019
Data sprawy:
2020-05-14
Opis sprawy:
W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, w świetle celów i zasad określonych w Decyzji Ramowej Rady 2005/214/WSiSW w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym, nie sposób uznać, że podlega wykonaniu orzeczenie organu pozasądowego, wydane w oparciu o przepisy prawa państwa wydającego orzeczenie, obarczające odpowiedzialnością za naruszenie przepisów ruchu drogowego osobę, na którą zarejestrowany jest pojazd, w oparciu o informacje uzyskane w ramach transgranicznej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów, z pominięciem jednoznacznych dowodów wskazujących na błędne ustalenia faktyczne sprawcy. Z materiału dowodowego sprawy wynika, że holenderski organ pozasądowy ustalił właściciela pojazdu na podstawie informacji przekazanej przez władze polskie na podstawie zapisów w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Podkreślenia wymaga, że ukarany przedstawił zarówno organowi holenderskiemu, jak i sądowi polskiemu zaświadczenie Urzędu Miasta potwierdzające zgłoszenie w zbycia pojazdu wraz z fakturą. Fakt sprzedaży przedmiotowego auta został odnotowany w ewidencji pojazdów prowadzonej przez Urząd Miasta. Zdaniem Rzecznika, nic nie stało zatem na przeszkodzie, aby Sąd przeprowadził pełne badanie okoliczności faktycznych sprawy wskazanych przez ukaranego, w sytuacji, gdy z przedłożonych przez niego dokumentów wynika, że organy polskie, które przekazały dane o właścicielu pojazdu organom holenderskim, działały nierzetelnie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.803.2019
Data sprawy:
2020-05-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wykonania orzeczenia pomimo istnienia przeszkód uniemożliwiających jego wykonanie.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.44.2020
Data sprawy:
2020-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie umożliwienia premierowi odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.540.9.2020
Data sprawy:
2020-05-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sytuacji na granicach.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.531.38.2020
Data sprawy:
2020-05-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwrotu kosztów za zakup biletów w ramach akcji #LotDoDomu.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.6060.26.2020
Data sprawy:
2020-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie poniesionych kosztów planowanej organizacji wyborów na Prezydenta RP.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.86.2020
Data sprawy:
2020-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS- CoV-2.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.501.119.2020
Data sprawy:
2020-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji w sprawie przekazania danych z rejestru PESEL Poczcie Polskiej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.571.3.2020
Data sprawy:
2020-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowelizacji przepisów ustawy o Służbie Więziennej.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7050.22.2020
Data sprawy:
2020-04-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie właściwej organizacji pracy oraz bezpieczeństwa pracowników.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.290.2020
Data sprawy:
2020-04-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku możliwości identyfikacji zwłok osób zmarłych z powodu choroby COVID-19 przez członków rodziny zmarłego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
III.7040.21.2020
Data sprawy:
2020-04-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie pracowników przygranicznych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.53.2020
Data sprawy:
2020-04-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.177.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
IV.7006.34.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju w sprawie ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.21.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pracowników przygranicznych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.67.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
V.7018.261.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.56.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niemożności uzyskania informacji o stanie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
III.7065.67.2020
Data sprawy:
2020-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji pensjonariuszy placówek stałego pobytu.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.565.3.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów dotyczące rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.501.72.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rekrutacji do szkół.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.566.3.2017
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie skuteczności środków odwoławczych dotyczących rozstrzygnięć w przedmiocie stosowania i przedłużania tymczasowego aresztowania.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.56.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminów ośmioklasisty i matur.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7102.2.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu postępowania klientów obiektów handlowych i usługowych oraz organizacji handlu.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.7037.52.2020
Data sprawy:
2020-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opieki nad dziećmi powyżej 8 roku życia.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.45.2020
Data sprawy:
2020-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zawieszenia porodów rodzinnych w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.51.2020
Data sprawy:
2020-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie problemów w funkcjonowaniu Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w warunkach pandemii COVID-19.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.26.2020
Data sprawy:
2020-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7044.2.2020
Data sprawy:
2020-03-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków służby i szkolenia żołnierzy.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.25.2020
Data sprawy:
2020-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku możliwości przebywania rodziców na oddziałach pediatrycznych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.48.2020
Data sprawy:
2020-03-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym wnioskiem Prezesa Rady Ministrów o zbadanie konstytucyjności uchwały połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.
Adresat:
Minister środowiska
Sygnatura:
VII.612.19.2019
Data sprawy:
2020-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie ograniczenia biernego prawa wyborczego w kołach łowieckich.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.7037.25.2020
Data sprawy:
2020-03-17
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na czynność odmowy wypłaty Fundacji dotacji dla uczniów szkół niepublicznych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.2.2020
Data sprawy:
2020-03-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Powiatu w sprawie przyjęcia "Stanowiska Rady Powiatu R. w sprawie powstrzymania ideologii gender i LGBT".
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.4.2020
Data sprawy:
2020-03-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Sejmiku Województwa L. w sprawie wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.35.2020
Data sprawy:
2020-02-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Marszałek Sejmu RP o rozstrzygnięcie sporów kompetencyjnych pomiędzy Sądem Najwyższym a Sejmem RP oraz pomiędzy Sądem Najwyższym a Prezydentem RP.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
IX.517.624.2015
Data sprawy:
2020-01-20
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego podstaw zaskarżenia do sądu penitencjarnego decyzji organów postępowania wykonawczego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPK.511.18.2017
Data sprawy:
2020-01-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
XI.505.33.2019
Data sprawy:
2019-12-09
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia deklaracji o nazwie - "Gmina N. wolna od ideologii LGBT".
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.453.2016
Data sprawy:
2019-11-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji, gdy wina obwinionego oraz okoliczności popełnienia zarzuconego czynu budziły wątpliwości.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7065.199.2019
Data sprawy:
2019-10-15
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie o zwrot niesłusznie wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
III.7065.199.2019
Data sprawy:
2019-10-15
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie o zwrot podania w sprawie umorzenia lub odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.22.2019
Data sprawy:
2019-08-16
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie o ochronę dóbr osobistych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.575.2015
Data sprawy:
2019-06-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przeprowadzenia dowolnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.505.1.2019
Data sprawy:
2019-06-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany pragmatyki dyscyplinarnej żołnierzy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.501.43.2018
Data sprawy:
2019-05-27
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna Rzecznika Praw Obywatelskich od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.78.2017
Data sprawy:
2019-05-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania wyjścia poza granice podniesionych w apelacji zarzutów, co skutkowało utrzymaniem w mocy orzeczenia Sądu I instancji wydanego z rażącym naruszeniem przepisu prawa procesowego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.513.1.2016
Data sprawy:
2019-05-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie długości terminu przedawnienia roszczeń o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.828.2017
Data sprawy:
2019-05-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania dokonania wszechstronnej kontroli odwoławczej poza granicami środka odwoławczego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.379.2018
Data sprawy:
2019-03-25
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.513.1.2016
Data sprawy:
2019-01-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa w przypadku umorzenia postępowania lub uniewinnienia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.794.2015
Data sprawy:
2019-01-11
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Apelacyjnego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.640.2014
Data sprawy:
2019-01-11
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Apelacyjnego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.37.2018
Data sprawy:
2018-12-27
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie o ochronę dóbr osobistych.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
VII.501.43.2018
Data sprawy:
2018-12-13
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
V.7200.17.2018
Data sprawy:
2018-11-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Środowiska oraz Skarbowi Państwa – Ministrowi Energii o ochronę dóbr osobistych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.570.3.2017
Data sprawy:
2018-09-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia osobie zatrzymanej kontaktu z obrońcą od samego początku zatrzymania.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1564.2017
Data sprawy:
2018-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie prewencyjnego stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec osób chorujących psychicznie, przebywających w więziennych szpitalach psychiatrycznych.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.2.201
Data sprawy:
2018-01-19
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie wyjątku od zasady bezpłatnego udostępnienia informacji publicznej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.570.3.2017
Data sprawy:
2018-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zapewnienia osobie zatrzymanej kontaktu z obrońcą od samego początku zatrzymania.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.501.7.2017
Data sprawy:
2017-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie reformy prawa wykroczeń.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.7100.7.2017
Data sprawy:
2017-08-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z.o.o. o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7021.91.2017
Data sprawy:
2017-05-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sprawowania przez rodziców pieczy naprzemiennej nad małoletnim dzieckiem.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.570.3.2017
Data sprawy:
2017-04-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia osobie zatrzymanej kontaktu z obrońcą od samego początku zatrzymania.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.520.4.2016
Data sprawy:
2016-11-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zatarcia skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej 15 lat (SK 26/16).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.840.2016
Data sprawy:
2016-09-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej niezapewnienia pokrzywdzonemu możliwości wzięcia udziału w posiedzeniach sądu, dotyczącym wydania wyroku nakazowego przed rozprawą (SK 21/16).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7060.392.2016
Data sprawy:
2016-05-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przez Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Prezydenta Konfederacji Lewiatan dotyczącego określenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenia.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.510.200.2015
Data sprawy:
2015-11-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej B. K.- A. (sygn. akt SK 35/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
IV.7005.20.2015
Data sprawy:
2015-10-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego w Elblągu (sygn. akt P 123/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.564.1.2014
Data sprawy:
2014-01-02
Opis sprawy:
głoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej A. W. (sygn. akt SK 70/13).
Adresat:
TELEWIZJA POLSKA S.A.
Sygnatura:
RPO/754522/13/I/115.1 RZ
Data sprawy:
2013-12-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. w sprawie wyemitowania w głównym wydaniu "Wiadomości" TVP materiału, w którym nie zapewniono należytej ochrony tożsamości ofiary przestępstwa.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/752372/13/IV/400 RZ
Data sprawy:
2013-11-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przepisów dotyczących określania minimalnych stawek za czynności adwokackie i czynności radców prawnych.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/748452/13/I/115.1 RZ
Data sprawy:
2013-11-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie konsekwencji dla polskich podatników wynikających z przepisów prawa amerykańskiego nakazujących zbieranie danych o podatnikach za granicą.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/744058/13/V/604.2.2 RZ
Data sprawy:
2013-11-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie braku możliwości usunięcia na wniosek dłużnika wpisu zamieszczonego przez biuro informacji gospodarczej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/729759/13/IV/509.7 RZ
Data sprawy:
2013-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony przed bezdomnością osób eksmitowanych.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/728151/13/I/104 RZ
Data sprawy:
2013-11-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących uboju rytualnego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/750279/13/V/1018.1.7 RZ
Data sprawy:
2013-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wykluczenia społecznego osób z chorobami rzadkimi.
Adresat:
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA
Sygnatura:
RPO/749972/13/V/1018.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wspólnego wyjazdu osób bliskich na leczenie uzdrowiskowe.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/711328/12/III/1105 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej za okres przebywania poza placówką.
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/739943/13/V/607.1 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie obowiązku zapewnienia dostępu do nieruchomości przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/727955/13/II/702.2 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapobiegania przypadkom umieszczania osadzonych z niepełnosprawnością fizyczną w warunkach przeludnienia.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/578571/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2013-10-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie procedury wniesienia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza.
Adresat:
RZECZNIK PRAW PACJENTA
Sygnatura:
RPO/578571/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2013-10-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie procedury wniesienia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/734213/13/IV/408.7 RZ
Data sprawy:
2013-10-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie niejednolitego stosowania przez wojewodów przepisów dotyczących bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/728554/13/III/322.3 RZ
Data sprawy:
2013-10-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/703016/12/V/1010.3 RZ
Data sprawy:
2013-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opóźnień w zapewnieniu faktycznego dostępu do leczenia lekami objętymi refundacją.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/749843/13/V/1018.1 RZ
Data sprawy:
2013-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie pomocy osobom poszkodowanym, niemającym ubezpieczenia zdrowotnego, w realizacji prawa do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/691354/11/IV/403.2 RZ
Data sprawy:
2013-10-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie procedury uzgadniania warunków realizacji inwestycji w kwestii oceny oddziaływania na środowisko.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/748225/13/III/819 RZ
Data sprawy:
2013-10-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy w związku z rozpoznawaniem spraw dotyczących wniosków o umieszczenie w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/730169/13/IV/401 RZ
Data sprawy:
2013-09-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ułatwienia dochodzenia odszkodowań osobom represjonowanym w okresie stanu wojennego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/747923/13/III/1112.3.1 RZ
Data sprawy:
2013-09-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie usprawnienia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/736286/13/V/1011.1 RZ
Data sprawy:
2013-09-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie niewydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/737924/13/I/125.2 RZ
Data sprawy:
2013-09-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów środowiska ławników.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/705741/12/I/103.3 RZ
Data sprawy:
2013-09-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie problemu bezdomności.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/746061/13/I/104 RZ
Data sprawy:
2013-08-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie korzystania z posług duszpasterskich przez pacjentów przebywających w hospicjach.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/733062/13/II/209.4 RZ
Data sprawy:
2013-08-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnego terminu postępowania mandatowego.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/740412/13/I/4.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-08-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie dofinansowania usługi tłumacza migowego dla studentów niesłyszących.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/695870/12/VII/720 RZ
Data sprawy:
2013-08-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zatrudniania osób pozbawionych wolności.
Adresat:
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/716552/12/I/116.8 RZ
Data sprawy:
2013-08-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie trybu rejestracji oświadczeń lustracyjnych, w przypadku opóźnienia w przekazaniu oświadczenia przez zobowiązany organ.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/681655/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-31
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz A. P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Ł., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/678652/11/V/604 RZ
Data sprawy:
2013-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/739306/13/II/208 RZ
Data sprawy:
2013-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania środka przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek na polecenie sądu lub prokuratora.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/732587/13/V/620.1 RZ
Data sprawy:
2013-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/732443/13/V/620.1 RZ
Data sprawy:
2013-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskiwanych z tytułu umowy o dożywocie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/731673/13/XVIII/1006 RZ
Data sprawy:
2013-07-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nierównego traktowania osób, które ukończyły aplikację sędziowską i referendarską na poprzednio obowiązujących zasadach.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/736362/13/II/717.4 RZ
Data sprawy:
2013-07-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów uprawnionych do dokonywania zmian harmonogramu wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/717886/12/III/303.7.3 RZ
Data sprawy:
2013-07-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku uprawnień żołnierzy do zabezpieczenia społecznego w razie choroby powodującej niezdolność do pracy w okresie przypadającym po wygaśnięciu kontraktu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
Sygnatura:
RPO/733564/13/I/109.2 RZ
Data sprawy:
2013-07-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie umożliwienia osobom niepełnosprawnym uczestnictwa, na równych zasadach z innymi obywatelami, w zajęciach sportowych.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/735861/13/I/4.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie systemu dofinansowania szkoleń polskiego języka migowego.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/722169/13/V/610.1.1 RZ
Data sprawy:
2013-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie realizacji uprawnienia pracowników do posiadania przedstawicieli w radzie nadzorczej spółki.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/734960/13/III/316 RZ
Data sprawy:
2013-06-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania Sybirakom statusu osoby represjonowanej.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/734684/13/I/4.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-06-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie edukacji osób głuchych.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/735858/13/III/303.5 RZ
Data sprawy:
2013-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie trudności w uzyskaniu przez płatników zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/729369/13/III/903.1 RZ
Data sprawy:
2013-06-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zróżnicowanych okresów pozostawania w dyspozycji przełożonego policjantów zwalnianych i odwoływanych ze stanowiska.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/693315/12/I/116.1 RZ
Data sprawy:
2013-06-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nieudostępniania danych o recenzentach i ekspertach oceniających wnioski o przyznanie środków finansowych na naukę.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/735419/13/V/620.11 RZ
Data sprawy:
2013-06-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie indywidualnych interpretacji podatkowych.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY M ST WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/732006/13/II/716 RZ
Data sprawy:
2013-05-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepis uchwały Rady Miasta W. w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w izbie wytrzeźwień.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/725428/13/III/322.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zobowiązania najbliższych członków rodziny mieszkańca domu pomocy społecznej do wnoszenia opłat.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/720157/12/V/620.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie stosowania przepisów Prawa o ruchu drogowym przez organy rejestrujące pojazdy sprowadzane z państw Unii Europejskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/715373/12/V/620.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie udzielania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/727227/13/V/602.2.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie opodatkowania osób, którym bank umorzył należności kredytowe.
Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/715457/12/I/4.1.7 RZ
Data sprawy:
2013-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie stosowania przez przedsiębiorcę praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/726328/13/I/115 RZ
Data sprawy:
2013-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przetwarzania danych o osobach uzależnionych od narkotyków.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/710971/12/III/903.1 RZ
Data sprawy:
2013-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie usuwania statków i innych obiektów pływających prowadzonych przez osoby nietrzeźwe.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/702048/12/II/712 RZ
Data sprawy:
2013-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczeń palenia tytoniu w zakładach karnych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/696493/12/II/706.3 RZ
Data sprawy:
2013-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie monitoringu zachowania osób pozbawionych wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/719226/12/I/4.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie składu Polskiej Rady Języka Migowego.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/724484/13/V/620.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie podatku od sprzedaży nieruchomości po śmierci małżonka.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/723502/13/V/623.2 RZ
Data sprawy:
2013-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie niejednolitej praktyki pobierania dodatkowych opłat za egzamin na prawo jazdy.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/728848/13/V/1018.3.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ochrony praw pacjentów.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/723715/13/V/623.2 RZ
Data sprawy:
2013-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie obowiązku zapewnienia przez osoby niepełnosprawne, na potrzeby przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy, obecności tłumacza języka migowego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/667915/11/I/115.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia, do wiadomości Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w sprawie systemu informacji zdrowotnej.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/715580/12/V/623.2 RZ
Data sprawy:
2013-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie nowych egzaminów na prawo jazdy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/687675/11/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2013-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania instytucji wyłączenia sędziego w cywilnym postępowaniu egzekucyjnym.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/703974/12/IV/508.4 RZ
Data sprawy:
2013-03-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie systemu przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/720364/12/V/1000.4 RZ
Data sprawy:
2013-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie wątpliwości dotyczących konstytucyjności przepisu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/563259/07/V/1018.7 RZ
Data sprawy:
2013-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zlecania zaopatrzenia ubezpieczonych w wyroby medyczne.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/582015/08/V/1018.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie procedury potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/723319/13/III/1113.2 RZ
Data sprawy:
2013-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmiany warunków nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/723180/13/III/302.3 RZ
Data sprawy:
2013-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmienionych zasad ustalania wysokości emerytury przyznawanej osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., pobierającym dotychczas tzw. wcześniejszą emeryturę.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/681171/11/II/705 RZ
Data sprawy:
2013-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanu przestrzegania praw "osadzonych niebezpiecznych".
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/709471/12/I/106 RZ
Data sprawy:
2013-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej, do wiadomości Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w sprawie systemu informacji oświatowej.
Adresat:
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Sygnatura:
RPO/696816/12/V/607.1 RZ
Data sprawy:
2013-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie przepisów regulujących system dopłat do kosztu netto świadczenia usługi powszechnej przez przedsiębiorcę wyznaczonego na rynku telekomunikacyjnym.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/717405/12/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2013-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ograniczania przywileju przyznanego zmotoryzowanym osobom niepełnosprawnym niestosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/722383/13/II/721 RZ
Data sprawy:
2013-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie oceny stosowania nowych rozwiązań prawnych w zakresie zastępczej kary pozbawienia wolności za nieuiszczoną grzywnę.
Adresat:
PROKURATURA GENERALNA
Sygnatura:
RPO/669980/11/II/207.5 RZ
Data sprawy:
2013-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie praktyki polegającej na wyłączaniu możliwości wnoszenia zażalenia na zarządzenie prokuratora o odmowie wydania uwierzytelnionego odpisu orzeczenia w postępowaniu przygotowawczym.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/717638/12/I/107.1 RZ
Data sprawy:
2013-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do wiadomości Ministra Finansów, w sprawie równego dostępu osób z niepełnosprawnością do powszechnego szkolnictwa wyższego, w kontekście zmian przepisów dotyczących przyznawania dotacji dla uczelni publicznych na kształcenie studentów niepełnosprawnych.
Adresat:
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA
Sygnatura:
RPO/724667/13/V/1018.1 RZ
Data sprawy:
2013-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie nierespektowania przez niektóre przychodnie ustawowych uprawnień inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów w zakresie korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/690777/11/IV/401 RZ
Data sprawy:
2013-01-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad doręczania pism sądowych w sprawach cywilnych.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Sygnatura:
RPO/670399/11/I/117 RZ
Data sprawy:
2013-01-21
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/543260/06/II/207.5 RZ
Data sprawy:
2013-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku dostępu osoby zatrzymanej do pomocy prawnej z urzędu.
Adresat:
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY
Sygnatura:
RPO/704986/12/I/4.1.5 RZ
Data sprawy:
2013-01-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie stosowania w ramach realizacji zadań Państwowej Inspekcji Pracy przepisów ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/665148/11/II/704 RZ
Data sprawy:
2013-01-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu realizacji widzeń w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/719226/12/I/4.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie składu Polskiej Rady Języka Migowego.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/559956/07/I/103.5 RZ
Data sprawy:
2012-12-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie organizowania zgromadzeń na terenie uczelni przez pracowników, doktorantów oraz studentów.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/712866/12/II/203.1.1 RZ
Data sprawy:
2012-12-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jana B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w B., uchylającego wyrok Sądu Rejonowego w Ż.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/680611/11/V/1003.5 RZ
Data sprawy:
2012-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie praw nabytych po stronie przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odpadów komunalnych oraz sytuacji właścicieli nieruchomości posiadających zawarte z nimi umowy cywilnoprawne.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/715377/12/I/117 RZ
Data sprawy:
2012-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie uwzględnienia w prawie budowlanym zasad uniwersalnego projektowania.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/710382/12/III/303.6.1 RZ
Data sprawy:
2012-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalania długości stażu pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze.
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/715123/12/III/814 RZ
Data sprawy:
2012-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wątpliwości dotyczących przepisu art. 12 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, który nie przewiduje przeprowadzenia naboru przy zatrudnianiu osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/706860/12/IV/403.3 RZ
Data sprawy:
2012-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie procedury dokonywania wpisów do gminnej ewidencji zabytków.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/712284/12/III/901 RZ
Data sprawy:
2012-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich żołnierzy oraz warunków służby i szkolenia w 23 pułku artylerii oraz 5 pułku artylerii.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/669340/11/V/620.2.1 RZ
Data sprawy:
2012-11-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie skrócenia okresu przechowywania paragonów fiskalnych przez podatników - przedsiębiorców.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/691761/11/II/203 RZ
Data sprawy:
2012-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dostępu do akt postępowania karnego rodzica, który nie został dopuszczony do działania w sprawie w charakterze strony.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/697234/12/V/1018.1.3 RZ
Data sprawy:
2012-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie obowiązujących zasad refundacji leków.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/706023/12/IV/406 RZ
Data sprawy:
2012-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności uporządkowania ram prawnych procesu reprywatyzacji, zwłaszcza stworzenia jasnych i jednolitych rozwiązań ustawowych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/710972/12/III/901 RZ
Data sprawy:
2012-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich żołnierzy 20 Brygady Zmechanizowanej, a także warunków służby i szkolenia.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/707652/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-10-19
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Pawła B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/712258/12/I/106.3 RZ
Data sprawy:
2012-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie problemów związanych z przeniesieniem dzieci sześcioletnich z pierwszej klasy szkoły podstawowej do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/710359/12/V/1018.1.3 RZ
Data sprawy:
2012-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku w obowiązujących przepisach normy prawnej, z której wynikałby obowiązek szpitali zapewnienia pacjentom zakwaterowania i wyżywienia.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/573182/07/I/107.5 RZ
Data sprawy:
2012-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pobierania przez niektóre szkoły wyższe nienależnych opłat od studentów za świadczone usługi edukacyjne.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/709311/12/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2012-10-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przypadków drastycznego traktowania lokatorów przez nowych właścicieli budynku, w celu zmuszenia ich do opuszczenia mieszkań.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/583307/08/I/116 RZ
Data sprawy:
2012-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie opóźnień w realizowaniu obligatoryjnych upoważnień ustawowych do wydania aktów wykonawczych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/686330/11/I/107.4 RZ
Data sprawy:
2012-10-04
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stypendiów dla studentów studiujących na więcej niż jednym kierunku studiów.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/713684/12/II/209.4 RZ
Data sprawy:
2012-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, upoważniających ministra właściwego do spraw transportu do uregulowania w rozporządzeniu zadań Inspekcji Transportu Drogowego polegających na gromadzeniu, przetwarzaniu, udostępnianiu i usuwaniu danych i obrazów pojazdów naruszających przepisy ruchu drogowego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/681395/11/II/203 RZ
Data sprawy:
2012-10-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przepisów uprawniających przedstawicieli organizacji społecznych do udziału w postępowaniu karnym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/702876/12/III/301 RZ
Data sprawy:
2012-09-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności zmiany przepisów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości regulujących opłaty za czynności adwokackie i radcowskie w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/699668/12/II/211 RZ
Data sprawy:
2012-09-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie braku odpowiedniej reakcji organów ścigania na kradzieże w sklepach towarów o wartości nieprzekraczającej 250 zł.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY M ST WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/701722/12/V/1001.1 RZ
Data sprawy:
2012-09-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie niektórych postanowień załącznika do uchwały Rady Miasta W. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w W.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/710359/12/V/1018.1.3 RZ
Data sprawy:
2012-09-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku w obowiązujących przepisach normy prawnej, z której wynikałby obowiązek szpitali zapewnienia pacjentom zakwaterowania i wyżywienia.
Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
Sygnatura:
RPO/569428/07/V/1005 RZ
Data sprawy:
2012-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie braku prawnej możliwości rozsypywania szczątków pochodzących ze spopielania zwłok w ogrodach pamięci, urządzanych na terenach cmentarzy.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/699910/12/III/322.3 RZ
Data sprawy:
2012-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad ustalania dochodu na potrzeby ustawy o pomocy społecznej, dla osób pobierających świadczenie honorowe.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/699508/12/I/116.6 RZ
Data sprawy:
2012-09-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Służby Cywilnej w sprawie obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/706111/12/I/120.1 RZ
Data sprawy:
2012-09-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie problemów z uzyskaniem pomocy w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom".
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/649338/10/I/120 RZ
Data sprawy:
2012-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nieprawidłowości w rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/666380/11/I/120.1 RZ
Data sprawy:
2012-09-04
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczących charakteru terminu określonego w przepisie art. 22 ust. 5 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/697448/12/VII/720.5 RZ
Data sprawy:
2012-08-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby utworzenia w jednej z jednostek penitencjarnych na południu Polski oddziału ginekologiczno - położniczego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/681228/11/III/302.5 RZ
Data sprawy:
2012-08-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości poddania kontroli sądowej prawidłowości ustalenia przez organ rentowy wysokości świadczenia emerytalnego po dokonaniu potrącenia z tytułu prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego.
Adresat:
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Sygnatura:
RPO/630663/09/I/120 RZ
Data sprawy:
2012-08-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie nieprawidłowości w stosowaniu przez oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/549056/07/IV/406.4 RZ
Data sprawy:
2012-08-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie odszkodowań za grunty warszawskie.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/678392/11/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2012-08-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Wiesławy M. (sygn. akt SK 14/11).
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/710146/12/V/1018.1 RZ
Data sprawy:
2012-08-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia ubezpieczonym dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Adresat:
URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Sygnatura:
RPO/689924/11/V/610.2 RZ
Data sprawy:
2012-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie ochrony danych podmiotów umieszczonych w wykazie wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/706552/12/I/107.5 RZ
Data sprawy:
2012-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie problemów środowiska językoznawców polonistów wynikających z wprowadzenia tzw. parametryzacji przy ocenie placówek i czasopism naukowych.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/707995/12/I/107.4 RZ
Data sprawy:
2012-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nierówności w systemie otrzymywania stypendiów socjalnych.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/683319/11/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2012-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie problemów związanych z legalizacją samowoli budowlanej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/640895/10/II/711 RZ
Data sprawy:
2012-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sytuacji osób pozbawionych wolności, konwojowanych przez funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/702934/12/II/721 RZ
Data sprawy:
2012-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przepisów dotyczących rozpoznawania skarg i wniosków skazanych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/707433/12/I/125 RZ
Data sprawy:
2012-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do I Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie zapewnienia jak najszerszego dostępu do orzeczeń Sądu Najwyższego.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
Sygnatura:
RPO/703706/12/III/904 RZ
Data sprawy:
2012-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie kontroli przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Straży Granicznej w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/706428/12/I/101.4 RZ
Data sprawy:
2012-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie problemów z uzyskaniem przez osoby przebywające w zakładach karnych odpisu skróconego aktu urodzenia, niezbędnego do wstąpienia w związek małżeński.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/704030/12/I/4.1.13 RZ
Data sprawy:
2012-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie procedury weryfikacyjnej zmierzającej do wydania akredytacji dla kandydata na wolontariusza podczas EURO 2012.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/706202/12/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2012-07-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wprowadzenia regulacji, która uprawniałaby funkcjonariuszy straży granicznej pełniących służbę na lotniskach do bezpłatnego parkowania swoich pojazdów na terenie portów lotniczych.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/659942/10/IV/502.4 RZ
Data sprawy:
2012-07-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w związku z wątpliwościami dotyczącymi samodzielnego dysponowania przez spółdzielnię mieszkaniową nieruchomością wspólną na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/702889/12/III/303.1 RZ
Data sprawy:
2012-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulacji prawnych dotyczących przeniesienia sędziego w stan spoczynku.
Adresat:
AMBASADA RP
Sygnatura:
RPO/576195/07/I/102 RZ
Data sprawy:
2012-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ambasadora RP w Berlinie w sprawie działań na rzecz pomocy w kontaktach z dziećmi polskim rodzicom po rozwodzie z obywatelami Niemiec.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/690777/11/IV/401 RZ
Data sprawy:
2012-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/685058/11/IV/1103.5 RZ
Data sprawy:
2012-06-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie, w tym w kwestii ubezwłasnowolnienia i zasadności całkowitego pozbawienia osób ubezwłasnowolnionych zdolności do czynności prawnych.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/670436/11/I/120 RZ
Data sprawy:
2012-06-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie praktyki zawierania umów kontraktacji z plantatorami buraków cukrowych.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/696889/12/III/322 RZ
Data sprawy:
2012-06-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku regulacji dotyczącej zwrotu kosztów usług opiekuńczych, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/686466/11/II/706 RZ
Data sprawy:
2012-06-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dokumentowania przez Służbę Więzienną faktu przeprowadzenia kontroli osobistej.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/675716/11/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2012-06-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie uciążliwości związanych z realizowaniem inwestycji w zakresie dróg publicznych dla mieszkańców terenów przylegających do tych dróg.
Adresat:
KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA KARNEGO PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/680027/11/II/211 RZ
Data sprawy:
2012-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości w sprawie braku możliwości zaskarżenia decyzji sądu negatywnie ustosunkowującej się do kwestii wznowienia postępowania z przyczyn określonych w art. 542 § 3 Kodeksu postępowania karnego.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/652021/10/V/623.2 RZ
Data sprawy:
2012-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ograniczonego dostępu do pytań egzaminacyjnych osób przystępujących do egzaminu na egzaminatora osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/677872/11/II/706.1 RZ
Data sprawy:
2012-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie nieprawidłowości w stosowaniu przez funkcjonariuszy Służby Więziennej wobec osób pozbawionych wolności środków przymusu bezpośredniego.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/702597/12/III/901.3 RZ
Data sprawy:
2012-06-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku ekwiwalentu dla żołnierzy za pozostawanie w dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej w trakcie pełnienia tzw. dyżuru domowego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/690581/11/III/323 RZ
Data sprawy:
2012-06-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad ustalania dochodu rodziny ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej, w sytuacji gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko będące podopiecznym fundacji gromadzącej środki na jego leczenie i rehabilitację na oddzielnym koncie bankowym fundacji.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/549056/07/IV/406.4 RZ
Data sprawy:
2012-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie odszkodowań za grunty warszawskie.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/701275/12/IV/504.5 RZ
Data sprawy:
2012-06-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji uprawnienia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/649337/10/I/110.9 RZ
Data sprawy:
2012-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizowania egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze wyłącznie w soboty, co uniemożliwia przystąpienie do tych egzaminów wiernym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/696768/12/III/1113.2 RZ
Data sprawy:
2012-05-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego przez osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16 roku życia.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/688759/11/I/107 RZ
Data sprawy:
2012-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie braku przepisów wykonawczych umożliwiających uczelniom niepublicznym uzyskanie dotacji przewidzianych w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym.
Adresat:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Sygnatura:
RPO/637707/10/I/120 RZ
Data sprawy:
2012-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie uregulowania w aktach prawa powszechnie obowiązującego statusu osób fizycznych biorących udział w realizacji projektów konkursowych.
Adresat:
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Sygnatura:
RPO/666380/11/I/120.1 RZ
Data sprawy:
2012-05-14
Opis sprawy:
Wniosek do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydanej z rażącym naruszeniem przepisów ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/552094/07/I/115 RZ
Data sprawy:
2012-05-14
Opis sprawy:
Wniosek do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o ponowne rozpatrzenie sprawy zamieszczenia danych wrażliwych w Raporcie z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/681173/11/II/704 RZ
Data sprawy:
2012-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozmów telefonicznych osób pozbawionych wolności z obrońcą oraz pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/696480/12/II/704 RZ
Data sprawy:
2012-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie problemu stworzenia dodatkowych miejsc w jednostkach penitencjarnych w miastach, w których będą rozgrywane mecze podczas Euro 2012.
Adresat:
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
Sygnatura:
RPO/701462/12/I/103.1 RZ
Data sprawy:
2012-05-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji w sprawie wątpliwości interpretacyjnych, jakie budzą przepisy dotyczące partii politycznych.
Adresat:
RZECZNIK PRAW PACJENTA
Sygnatura:
RPO/578571/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2012-04-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie braku możliwości odwołania się od odmowy wydania skierowania na badania lekarskie.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/701253/12/III/820 RZ
Data sprawy:
2012-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kryteriów przyznawania odpraw dla pracowników zwalnianych w ramach zwolnień grupowych.
Adresat:
URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/667500/11/V/1501.1 RZ
Data sprawy:
2012-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie realizacji ustawy wprowadzającej abolicję dla cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/683227/11/IV/506.2 RZ
Data sprawy:
2012-04-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wątpliwości mieszkańców dotyczących instalowania w zasobach mieszkaniowych różnych systemów monitoringu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/614729/09/III/903.1 RZ
Data sprawy:
2012-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przestrzegania praw i wolności obywatelskich funkcjonariuszy Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.
Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/562607/07/IV/509 RZ
Data sprawy:
2012-04-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zapewnienia ochrony interesów obywateli będących klientami firm deweloperskich w procesie inwestycyjnym.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/692455/12/III/912 RZ
Data sprawy:
2012-04-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie praktyki zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami agencji ochrony, realizujących zadania ochronne jednostek wojskowych.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/700485/11/IV/413 RZ
Data sprawy:
2012-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie rozwiązania przyjętego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym podmiot uprawniony może żądać wielokrotności wynagrodzenia z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/688217/11/XVIII/208.1 RZ
Data sprawy:
2012-04-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie postępowania funkcjonariuszy Policji ze skargami dotyczącymi przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego.
Adresat:
ZARZĄD SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SA
Sygnatura:
RPO/681802/11/V/1506.2 RZ
Data sprawy:
2012-04-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. w sprawie emisji programów skierowanych do mniejszości rosyjskiej, romskiej i tatarskiej na antenie TVP Białystok.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/693226/12/I/125.4 RZ
Data sprawy:
2012-03-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie szerszego uwzględnienia problematyki praw człowieka i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE w ramach szkoleń sędziów i prokuratorów.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/665674/11/VII/720.5 RZ
Data sprawy:
2012-03-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stanu zaludnienia jednostek penitencjarnych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/666850/11/III/303.6 RZ
Data sprawy:
2012-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ponownego ustalania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych lub ich wysokości.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/696120/12/II/207.1 RZ
Data sprawy:
2012-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów związanych z brakiem uzasadnień postanowień o odmowie wszczęcia dochodzenia, o jego zawieszeniu lub umorzeniu.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/698414/12/I/107 RZ
Data sprawy:
2012-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wątpliwości związanych z ogłoszonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursem na Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/697931/12/III/322 RZ
Data sprawy:
2012-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wygaśnięcia prawa do zasiłku stałego przysługującego na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o pomocy społecznej osobie uprawnionej w związku z odbywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/606216/09/V/103.3 RZ
Data sprawy:
2012-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów regulujących sposób przeprowadzania zbiórek publicznych.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/664999/11/VII/720.8.1 RZ
Data sprawy:
2012-03-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie prowadzenia pracy wykrywczej w policyjnych izbach dziecka.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/697234/12/V/1018.1.3 RZ
Data sprawy:
2012-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przepisów dotyczących odpowiedzialności i karania lekarzy z tytułu wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/694563/12/V/1018.1.2 RZ
Data sprawy:
2012-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie niezgodnej z prawem praktyki pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych pacjentów, mającej na celu poświadczenie faktu posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.
Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/698445/12/V/1018.10 RZ
Data sprawy:
2012-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie nieujawnienia opinii publicznej listy przedsiębiorców używających w procesie produkcji i przetwarzania żywności tzw. soli wypadowej.
Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
Sygnatura:
RPO/698445/12/V/1018.10 RZ
Data sprawy:
2012-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie nieujawnienia opinii publicznej listy przedsiębiorców używających w procesie produkcji i przetwarzania żywności tzw. soli wypadowej.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/697281/12/I/109 RZ
Data sprawy:
2012-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie różnic w stawce podatku od towarów i usług na publikacje drukowane bądź wydawane na dyskach oraz publikacje oferowane w formie cyfrowej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/649645/10/II/203 RZ
Data sprawy:
2012-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów związanych z funkcjonowaniem w obrocie prawnym przepisu art. 212 kk. penalizującego czyn zniesławienia.
Adresat:
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Sygnatura:
RPO/696884/12/I/115.1 RZ
Data sprawy:
2012-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie uprawnień Izby dotyczących przetwarzania danych wrażliwych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/692445/12/I/125.4 RZ
Data sprawy:
2012-02-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie reorganizacji sądów.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/683541/11/IV/502.2 RZ
Data sprawy:
2012-02-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie odmowy ze strony spółdzielni mieszkaniowych wydawania zbywcom spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zaświadczeń potwierdzających ich prawo do zbywanego lokalu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/640895/10/II/711 RZ
Data sprawy:
2012-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zasad konwojowania przez Policję osób pozbawionych wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/690844/11/I/106.3 RZ
Data sprawy:
2012-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie reorganizacji sieci placówek oświatowych, prowadzącej do likwidacji wielu szkół i przedszkoli.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/681172/11/II/705.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania wobec osadzonych środków przymusu bezpośredniego.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/686550/11/IV/516.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ograniczeń w stosowaniu dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów przyznanych na cele mieszkaniowe.
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/668023/11/IV/401 RZ
Data sprawy:
2012-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie braku możliwości weryfikacji w elektronicznym systemie pocztowym danych nadawcy przesyłki rejestrowanej.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/693699/12/I/105.8 RZ
Data sprawy:
2012-02-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nowych kryteriów i zasad oceny czasopism naukowych.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/661580/10/V/620.1.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie nieobjęcia ulgą rehabilitacyjną wydatków poniesionych na utrzymanie osoby niepełnosprawnej przebywającej w domu pomocy społecznej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/690235/11/III/302.3.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-13
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wprowadzonych w 2012 roku przepisów dotyczących tzw. waloryzacji kwotowej świadczeń emerytalno-rentowych.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/661550/10/V/1011.4 RZ
Data sprawy:
2012-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie wprowadzonego ograniczenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/662967/10/IV/507.5 RZ
Data sprawy:
2012-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie problemów mieszkańców lokali znajdujących się w zasobie Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/677078/11/V/627.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie problemu konstytucyjności regulacji prawnej dotyczącej wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/671044/11/V/620.2 RZ
Data sprawy:
2012-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług rozszerzającej krąg podatników, bez zachowania odpowiedniego okresu vacatio legis.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/691089/11/II/203.1.10 RZ
Data sprawy:
2012-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zagadnień związanych z wykonywaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/667438/11/II/203.1.6 RZ
Data sprawy:
2012-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego lub osoby przybranej mu do pomocy.
Adresat:
PREZYDENT M. ST.WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/680699/11/V/1001.3 RZ
Data sprawy:
2012-01-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie obowiązku posiadania przez pracowników spółek komunalnych egzaminu na członków rad nadzorczych, złożonego z wynikiem pozytywnym.
Adresat:
CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA
Sygnatura:
RPO/689568/11/I/106.8 RZ
Data sprawy:
2012-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Centralnej Komisji Egaminacyjnej w sprawie tegorocznego egzaminu gimnazjalnego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/690155/11/III/1109.6 RZ
Data sprawy:
2012-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyjętych rozwiązań w zakresie zmian dotychczasowego systemu organizowania i zasad działania ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/692274/12/III/1113.2 RZ
Data sprawy:
2012-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nierównego traktowania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w zakresie uprawnienia do pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Adresat:
URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/690779/11/V/1503.1 RZ
Data sprawy:
2012-01-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie problemu opóźnień w wydawaniu tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemcom ubiegającym się w Polsce o status uchodźcy.
Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/688218/11/V/604.11 RZ
Data sprawy:
2012-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie prawa niepełnosprawnych konsumentów do uzyskania rzetelnej informacji na temat dostępności i przystosowania obiektów hotelarskich.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/664999/11/VII/720.8.1 RZ
Data sprawy:
2012-01-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie tworzenia statystyk wykrywalności przestępstw i czynów karalnych popełnianych przez nieletnich.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/683232/11/V/610.1.3 RZ
Data sprawy:
2012-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków wykonywania przewozu okazjonalnego.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/671255/11/IV/516.1 RZ
Data sprawy:
2012-01-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zmian w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/686402/11/III/903.3 RZ
Data sprawy:
2012-01-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad obliczania dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/691496/11/V/607.2 RZ
Data sprawy:
2012-01-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich skarg dotyczących nieprzydzielenia TV Trwam miejsca na platformie cyfrowej.
Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/681846/11/I/115.1 RZ
Data sprawy:
2011-12-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie sposobu załatwiania skarg przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/683102/11/IV/402 RZ
Data sprawy:
2011-12-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ograniczeń możliwości uzyskania ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.
Adresat:
KRAJOWA RADA NOTARIALNA
Sygnatura:
RPO/683541/11/IV/502.2 RZ
Data sprawy:
2011-12-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Notarialnej w sprawie żądania przez notariuszy od zbywców spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zaświadczeń wystawionych przez spółdzielnię mieszkaniową potwierdzających fakt, że zbywcy służy spółdzielcze własnościowe prawo do zbywanego lokalu.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/636293/09/III/803 RZ
Data sprawy:
2011-12-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wątpliwości związanych ze stosowaniem w praktyce regulacji prawnej uzależniającej uprawnienia zakładowej organizacji związkowej od liczby członków zrzeszonych w tej organizacji.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/686330/11/I/107.4 RZ
Data sprawy:
2011-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pozbawienia przez ustawodawcę możliwości dalszego otrzymywania stypendium za dobre wyniki w nauce przez studentów studiujących równocześnie na kilku kierunkach bądź kontynuujących naukę na drugim kierunku studiów.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/641399/10/V/1002.1 RZ
Data sprawy:
2011-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zróżnicowanej sytuacji prawnej dzierżawców (najemców) dokonujących sprzedaży na targowiskach.
Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/682703/11/V/1001.1 RZ
Data sprawy:
2011-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie pozyskiwania i przetwarzania przez władze samorządowe danych ujawniających poglądy polityczne, w związku z przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami gminy.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI(KOMENDY, KOMISARIATY POLICJI)
Sygnatura:
RPO/644847/10/III/903.1 RZ
Data sprawy:
2011-12-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie nierespektowania wyroków sądów administracyjnych przez organy administracji publicznej w sytuacji przeniesienia funkcjonariuszy Policji na niższe stanowiska służbowe.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/671010/11/IV/510 RZ
Data sprawy:
2011-12-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie braku przepisów regulujących działalność zrzeszeń właścicieli i zarządców domów utworzonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 23 marca 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo lokalowe.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/662967/10/IV/507.5 RZ
Data sprawy:
2011-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie problemów mieszkańców lokali znajdujących się w zasobie Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/688404/11/V/623.3 RZ
Data sprawy:
2011-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/673848/11/III/903.1 RZ
Data sprawy:
2011-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu wypłaty świadczeń funkcjonariuszom Policji.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/682257/11/I/13.5.7 RZ
Data sprawy:
2011-11-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmiany zasad zamawiania i finansowania druku podręczników dla uczniów niewidomych.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/677785/11/I/13.5.6 RZ
Data sprawy:
2011-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie decyzji o wykreśleniu Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka z wykazu olimpiad, których laureaci i finaliści zwolnieni są z egzaminu maturalnego z przedmiotu wiedza o społeczeństwie.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/683585/11/III/901.3 RZ
Data sprawy:
2011-11-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich oraz najistotniejszych problemów marynarzy i żołnierzy pełniących służbę w wizytowanych jednostkach.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/687526/11/V/1018.7 RZ
Data sprawy:
2011-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie braku podstaw prawnych do wprowadzenia odpłatności za wydawanie zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje polskiego farmaceuty.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/683110/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-10-14
Opis sprawy:
Kasacja na niekorzyść Tadeusza G. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w W. utrzymującego w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/674972/11/II/203.1.6 RZ
Data sprawy:
2011-10-13
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Marka E. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
PROKURATOR GENERALNY
Sygnatura:
RPO/683675/11/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie zintensyfikowania działań podejmowanych przez organy publiczne w związku z incydentami o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/683675/11/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie zintensyfikowania działań podejmowanych przez organy publiczne w związku z incydentami o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/682471/11/III/901.3 RZ
Data sprawy:
2011-10-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania praw obywatelskich żołnierzy 36 specjalnego pułku lotnictwa transportowego, w związku z decyzją o rozwiązaniu jednostki.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/652908/10/II/213.1.1 RZ
Data sprawy:
2011-10-06
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie podstaw do zastosowania (przedłużenia stosowania) tymczasowego aresztowania.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/668166/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-10-04
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jacka M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/633462/09/II/206 RZ
Data sprawy:
2011-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia skutecznych środków mających na celu wykonywanie ostatecznych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach karnych.
Adresat:
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA
Sygnatura:
RPO/678296/11/XVIII/1018.1.9 RZ
Data sprawy:
2011-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie uregulowań prawnych dotyczących zasad realizacji wizyt lekarskich w domu pacjenta.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/664999/11/VII/720.8.1 RZ
Data sprawy:
2011-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie prowadzenia działań operacyjno-wykrywczych w policyjnych izbach dziecka.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/683177/11/I/4.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-09-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie umieszczania na świadectwie szkolnym osób, u których stwierdzono upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, informacji o dostosowaniu programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/677951/11/V/620.2 RZ
Data sprawy:
2011-09-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie braku możliwości skorzystania z prawa do pełnego odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem samochodu, przez osoby prowadzące działalność transportową przy pomocy karetek i ambulansów.
Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/647605/10/I/107 RZ
Data sprawy:
2011-09-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie długości urlopu wypoczynkowego udzielanego bibliotekarzom zatrudnionym w szkołach wyższych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/672825/11/VII/720.8.3 RZ
Data sprawy:
2011-09-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowanej w niektórych zakładach poprawczych kary przeniesienia wychowanka do innej placówki.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/682684/11/II/208 RZ
Data sprawy:
2011-09-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie ujawniania wizerunku osób prywatnych podczas akcji przeprowadzanych przez funkcjonariuszy organów ścigania.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/680900/11/I/14.9 RZ
Data sprawy:
2011-09-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/658256/10/IV/403.6 RZ
Data sprawy:
2011-08-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie ograniczeń w korzystaniu ze sztucznych zbiorników wodnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/614782/09/IV/415 RZ
Data sprawy:
2011-08-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie skutków prawnych nieprawidłowego doręczenia orzeczenia sądowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/664700/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-08-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Pawła S., Sebastiana K. oraz Jarosława C. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy, w zaskarżonej części, wyrok Sądu Rejonowego w B. oraz od tegoż wyroku Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/644954/10/V/620.1.1 RZ
Data sprawy:
2011-08-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie braku możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu ponoszenia wydatków na opłacenie przewodników dla niepełnosprawnych dzieci.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/680333/11/V/1018.3.1 RZ
Data sprawy:
2011-08-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec pacjentów, w przypadkach nie objętych przepisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/675939/11/I/14.5 RZ
Data sprawy:
2011-08-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad wynagradzania tłumaczy przysięgłych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/679315/11/V/1018.1.7 RZ
Data sprawy:
2011-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od świadczeniodawców realizujących czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/665402/11/III/1113 RZ
Data sprawy:
2011-07-28
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wysokości dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/669387/11/II/203.1.6 RZ
Data sprawy:
2011-07-26
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Władysława O. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w O. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/673749/11/III/903.1 RZ
Data sprawy:
2011-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozwiązań wprowadzonych w znowelizowanych rozporządzeniach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczących umundurowania policjantów.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/670311/11/II/203.1.12 RZ
Data sprawy:
2011-07-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Ireny Z. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Z.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/599333/08/II/702 RZ
Data sprawy:
2011-07-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania sędziowskiego nadzoru penitencjarnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/657989/10/XX/1.3 RZ
Data sprawy:
2011-06-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku jednoznacznych przepisów regulujących możliwość odtwarzania akt administracyjnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/672816/11/VII/720.8.1 RZ
Data sprawy:
2011-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przypadków długotrwałego pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/672816/11/VII/720.8.1 RZ
Data sprawy:
2011-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przypadków długotrwałego pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/668187/11/III/901 RZ
Data sprawy:
2011-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemu zwolnienia od zajęć służbowych żołnierza zawodowego w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad najbliższymi członkami rodziny.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/661085/10/III/308.5 RZ
Data sprawy:
2011-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku należytej ochrony ubezpieczeniowej rolników, którzy zachorowali na choroby zawodowe prowadząc dodatkową działalność gospodarczą.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/671958/11/III/901 RZ
Data sprawy:
2011-05-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków szkolenia i pełnienia służby, a także najistotniejszych problemów żołnierzy w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/630993/09/II/207.5 RZ
Data sprawy:
2011-05-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania wobec adwokata przez prokuratora środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/670906/11/III/817.2 RZ
Data sprawy:
2011-05-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zaliczalności okresu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego do okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/646286/10/III/905.3 RZ
Data sprawy:
2011-05-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku zgodności z prawem unijnym niektórych przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pełnienia służby przez Strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/675127/11/IV/1103.7 RZ
Data sprawy:
2011-05-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia mediatorów w sprawach cywilnych niemajątkowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/662685/10/IV/504.5 RZ
Data sprawy:
2011-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wątpliwości dotyczących zachowania przez emerytowanych funkcjonariuszy Policji uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz równoważnika za brak lokalu mieszkalnego.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/665168/11/III/903.3 RZ
Data sprawy:
2011-05-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie taryfikatora wynagrodzeń personelu medycznego w aresztach i zakładach karnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/608141/09/IV/406.1 RZ
Data sprawy:
2011-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie braku regulacji prawnej ustalającej tryb dochodzenia roszczeń o rekompensatę z tytułu utraty własności zasobów wymienionych w ustawie o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/669772/11/I/13.5 RZ
Data sprawy:
2011-04-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nieprawidłowości związanych z procesem likwidacji niektórych szkół przez władze samorządowe.
Adresat:
ZARZĄD EKSTRAKLASA SA
Sygnatura:
RPO/668463/11/I/4.1.3 RZ
Data sprawy:
2011-04-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Ekstraklasa S.A. w sprawie zróżnicowanych ze względu na płeć opłat za wstęp na mecze piłkarskie.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/658855/10/II/207 RZ
Data sprawy:
2011-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie nieprawidłowości podczas przeszukiwania pomieszczeń i zatrzymywania przez Policję osób podejrzewanych o związki ze zorganizowaną przestępczością.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/656907/10/V/1004.1 RZ
Data sprawy:
2011-04-11
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczących posiadania przez właściciela lub osobę dysponującą innym tytułem prawnym do lokalu przymiotu strony w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wymeldowania (zameldowania) innej osoby.
Adresat:
RZECZNIK PRAW PACJENTA
Sygnatura:
RPO/578571/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2011-04-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie prawa pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii i orzeczeń lekarskich.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/508492/05/IV/506.1 RZ
Data sprawy:
2011-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie trudnej sytuacji prawnej najemców byłych mieszkań zakładowych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/665662/11/III/322.5 RZ
Data sprawy:
2011-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalania prawa do świadczeń z pomocy społecznej w sytuacji, gdy nie został przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/666676/11/III/818.1 RZ
Data sprawy:
2011-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego przez osoby bezrobotne, które przed dniem zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy świadczyły pracę za granicą u pracodawców zagranicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/557609/07/II/208.2 RZ
Data sprawy:
2011-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozpoznawania zażalenia na zatrzymanie w sytuacji śmierci osoby zatrzymanej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/669844/11/III/302.3.3 RZ
Data sprawy:
2011-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uzależnienia wypłaty świadczeń emerytalnych dla pracujących emerytów od uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/669664/11/III/816.3 RZ
Data sprawy:
2011-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie braku dofinansowania dla pracodawców zatrudniających pracowników mających stwierdzony lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i ustalone prawo do emerytury.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/666640/11/I/7.2 RZ
Data sprawy:
2011-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemów prawnych związanych z prowadzeniem działalności przez fundacje zajmujące się pozyskiwaniem dawców szpiku, w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych dawców.
Adresat:
POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
Sygnatura:
RPO/669334/11/I/13.4.2 RZ
Data sprawy:
2011-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa PZPN w sprawie ograniczonej możliwości nabycia biletów na mecze Euro 2012.
Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/650787/10/I/7.2 RZ
Data sprawy:
2011-03-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie kontrowersyjnej zmiany regulaminu portalu społecznościowego - Nasza Klasa.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/649043/10/III/903.2.3 RZ
Data sprawy:
2011-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Sekretarza Kolegium ds. Służb Specjalnych w sprawie braku uprawnień funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu do odprawy oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w przypadku zwolnienia ze służby z powodu dwukrotnego niestawienia się bez usprawiedliwienia przed komisją lekarską.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/667603/11/V/620.2 RZ
Data sprawy:
2011-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie wątpliwości interpretacyjnych przy stosowaniu 7% stawki podatku VAT w społecznym budownictwie mieszkaniowym.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/668163/11/III/1113.1 RZ
Data sprawy:
2011-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemów występujących przy ustalaniu dochodu warunkującego prawo do świadczeń rodzinnych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/663425/10/III/812.1 RZ
Data sprawy:
2011-02-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uregulowań prawnych uniemożliwiających udział w konkursie na dyrektora szkoły osobie, przeciwko której toczy się postępowanie karne z oskarżenia prywatnego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/665662/11/III/322.5 RZ
Data sprawy:
2011-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalania prawa do świadczeń z pomocy społecznej w sytuacji, gdy rodzinny wywiad środowiskowy nie został przeprowadzony.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/656762/10/III/812 RZ
Data sprawy:
2011-02-09
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie mocy obowiązującej przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/111649/92/II/704.2 RZ
Data sprawy:
2011-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie utrudnionego dostępu osób pozbawionych wolności do informacji publicznej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/643578/10/II/203.1.16 RZ
Data sprawy:
2011-02-04
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jarosława P. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w N.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/642642/10/II/702.1 RZ
Data sprawy:
2011-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie trudności w uzyskaniu przez osoby pozbawione wolności oraz członków ich rodzin informacji o podstawie prawnej stosowanych wobec nich procedur bądź ograniczeń ich praw i wolności.
Adresat:
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Sygnatura:
RPO/661983/10/I/1.9 RZ
Data sprawy:
2011-01-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zasad przeprowadzania wyborów samorządowych.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/618534/09/IV/411 RZ
Data sprawy:
2011-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie potrzeby zmiany regulacji postępowania egzekucyjnego w administracji mającej na celu zwiększenie ochrony dłużnika uzyskującego dochody z tytułu umów zleceń lub umów o dzieło, stanowiące główne źródło utrzymania.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/652382/10/III/326 RZ
Data sprawy:
2011-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie ustalania prawa do zasiłków pogrzebowych i ich wysokości.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/628295/09/II/203 RZ
Data sprawy:
2010-12-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zygmunta G. dotyczącej braku możliwości przywrócenia terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia (sygn. akt SK 28/10).
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/627291/09/III/901 RZ
Data sprawy:
2010-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanu realizacji wniosków zgłoszonych przez pilotów z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej w G.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/660700/10/II/211 RZ
Data sprawy:
2010-12-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Krystyny H., dotyczącej braku możliwości złożenia zażalenia na postanowienie sądu apelacyjnego oddalające wniosek o wznowienie postępowania (sygn. akt SK 23/10).
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/631137/09/IV/406.7 RZ
Data sprawy:
2010-12-07
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. postępowań regulacyjnych.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/643913/10/X/10003.7 RZ
Data sprawy:
2010-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie braku możliwości uzyskania odszkodowania od Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/651112/10/V/1018.5.3 RZ
Data sprawy:
2010-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemu konsekwencji całkowitego zakazu palenia dla pacjentów zakładów psychiatrycznych.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/661550/10/X/10011.4 RZ
Data sprawy:
2010-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie konsekwencji wprowadzenia terminu do występowania z ponownym wnioskiem o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/651515/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości wnoszenia przez oskarżonego zażalenia jedynie na ustne uzasadnienie postanowienia wydanego na rozprawie.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/623612/09/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-11-18
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Edwarda F. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w M., w części dotyczącej orzeczenia o karze grzywny oraz o kosztach.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/583307/08/I/119 RZ
Data sprawy:
2010-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do wiadomości Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, w sprawie sposobu realizacji przez organy administracji rządowej obowiązku wydawania aktów wykonawczych do ustaw.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/599677/08/VI/6020.1.1 RZ
Data sprawy:
2010-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby uregulowania zasad prowadzenia szkoleń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/654804/10/III/805.10 RZ
Data sprawy:
2010-10-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozbieżności w wykładni prawa powstałej w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącym rozwiązania stosunku pracy z radnym.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/643483/10/XVIII/1003.10 RZ
Data sprawy:
2010-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie problemu finansowania utrzymania psów rasy chart lub ich mieszańców odebranych właścicielom na mocy wyroku sądowego.
Adresat:
SZEF SŁUŻBY CYWILNEJ
Sygnatura:
RPO/655840/10/III/811 RZ
Data sprawy:
2010-10-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Służby Cywilnej w sprawie rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie o służbie cywilnej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/600585/08/II/203 RZ
Data sprawy:
2010-10-14
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Stanisława S. od prawomocnego, w części, wyroku Sądu Okręgowego w O. w zakresie, w jakim utrzymano nim w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/649010/10/V/1011.3 RZ
Data sprawy:
2010-10-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości ubiegania się przez niektóre osoby niepełnosprawne o dofinansowanie nauki w ramach Programu PFRON "Student II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych".
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/652728/10/II/214 RZ
Data sprawy:
2010-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony pokrzywdzonych i świadków w sprawach dotyczących przestępczości zorganizowanej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
Sygnatura:
RPO/654566/10/I/13.4.2 RZ
Data sprawy:
2010-10-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dyskryminacyjnego traktowania ze względu na płeć lub niepełnosprawność podczas niektórych zawodów sportowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/636359/09/I/14.1 RZ
Data sprawy:
2010-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przepisów ograniczających możliwości przystąpienia do egzaminu radcowskiego.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/654179/10/X/10003.9 RZ
Data sprawy:
2010-10-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie nadmiernego hałasu spowodowanego ruchem pojazdów samochodowych na drogach powiatowych.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/607834/09/I/24 RZ
Data sprawy:
2010-09-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie częstych zmian rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/516676/05/II/2007 RZ
Data sprawy:
2010-09-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu przewlekłości postępowania karnego spowodowanej długotrwałością oczekiwania na sporządzenie opinii przez biegłych.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/651888/10/III/3002.4 RZ
Data sprawy:
2010-09-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie przedłużających się postępowań w sprawie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/641524/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-09-15
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Andrzeja G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w E., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w E.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/413442/02/III/303.6.1 RZ
Data sprawy:
2010-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dzieckiem wymagającym stałej opieki.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
Sygnatura:
RPO/650042/10/IX/9004 RZ
Data sprawy:
2010-09-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie problemu zatrudniania w ośrodkach szkolenia pracowników cywilnych jedynie na stanowiskach pomocniczo-obsługowych, a nie w korpusie służby cywilnej.
Adresat:
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Sygnatura:
RPO/649614/10/I/1.9.4 RZ
Data sprawy:
2010-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sposobu korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby przebywające w okresie wyborów w szpitalu i opuszczające te placówki.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/648001/10/X/10018.1 RZ
Data sprawy:
2010-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie terminu ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawanej osobom podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prawa do renty socjalnej przyznanej na stałe.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/653966/10/III/3003.7.3 RZ
Data sprawy:
2010-08-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku prawa do świadczenia rehabilitacyjnego pracowników, którzy legitymują się ustalonym prawem do emerytury.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/645978/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-08-24
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Wojciecha S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Ł., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Sygnatura:
RPO/477500/04/VI/6007.1 RZ
Data sprawy:
2010-08-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego nieprzekazania przez Prezesa UKE odwołania od decyzji Prezesa UKE do sądu.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/652750/10/III/11013.2 RZ
Data sprawy:
2010-08-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku uprawnień niektórych osób do świadczenia pielęgnacyjnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/513323/05/II/211 RZ
Data sprawy:
2010-08-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku wystarczających gwarancji ustawowych dotyczących prawa pokrzywdzonego do pełnej informacji procesowej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/652100/10/X/10018.7 RZ
Data sprawy:
2010-08-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemów aptekarzy związanych z wysyłkową sprzedażą produktów leczniczych, w przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/601904/08/VII/7011 RZ
Data sprawy:
2010-08-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odmawiania zgody na udział osoby pozbawionej wolności w pogrzebie swoich rodziców.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/600478/08/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-08-05
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jana S. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z października 1960 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Powiatowego w Z. z czerwca 1960 r.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/648278/10/X/10006.6 RZ
Data sprawy:
2010-08-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie potrzeby wyeliminowania podwójnej karalności kierowców, którzy nie dopełnili obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/628295/09/II/203 RZ
Data sprawy:
2010-08-04
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku możliwości przywrócenia terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/651115/10/I/14.1 RZ
Data sprawy:
2010-08-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieodpowiednich warunków egzaminacyjnych na zorganizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości egzaminie adwokackim i radcowskim.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/634333/09/V/1018.1.5 RZ
Data sprawy:
2010-07-28
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyrażania przez osoby małoletnie zgody na leczenie.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/581891/08/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-07-20
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Leszka S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w S., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/625317/09/I/14.3 RZ
Data sprawy:
2010-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nakazu odwołania przez Ministra Sprawiedliwości notariusza, który ukończył 70 lat.
Adresat:
RZECZNIK PRAW PACJENTA
Sygnatura:
RPO/647548/10/I/7.9 RZ
Data sprawy:
2010-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie zakresu stosowania monitoringu wizyjnego w zakładach opieki zdrowotnej.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/649552/10/IV/404 RZ
Data sprawy:
2010-07-07
Opis sprawy:
wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego zakresu uprawnień organu nadzoru budowlanego prowadzącego postępowanie w trybie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/649486/10/IX/9001 RZ
Data sprawy:
2010-07-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków szkolenia i pełnienia służby w 14 eskadrze lotnictwa transportowego w Powidzu.
Adresat:
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA
Sygnatura:
RPO/648001/10/X/10018.1 RZ
Data sprawy:
2010-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie niewłaściwej praktyki wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego z 2-miesięcznym terminem ważności osobom uprawnionym do pobierania renty socjalnej przyznanej na stałe.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/621752/09/X/10003.7 RZ
Data sprawy:
2010-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie odszkodowań z tytułu strat wyrządzonych przez niektóre zwierzęta żyjące na wolności w gospodarstwach rolnych i stawach hodowlanych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/648238/10/IX/9005 RZ
Data sprawy:
2010-06-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ponadnormatywnego czasu służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/637905/10/VII/7022.2 RZ
Data sprawy:
2010-06-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podjęcia działań legislacyjnych dotyczących uregulowania zasad udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności, w obecności funkcjonariusza Służby Więziennej.
Adresat:
WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA
Sygnatura:
RPO/643616/10/V/5004.1 RZ
Data sprawy:
2010-06-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w sprawie problemu rozkwaterowania byłych małżonków zajmujących lokale mieszkalne w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/648710/10/III/3022 RZ
Data sprawy:
2010-06-11
Opis sprawy:
Wystapienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wyeliminowania rozbieżności w przyznawaniu zasiłków osobom poszkodowanym w wyniku powodzi.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/647985/10/III/8004 RZ
Data sprawy:
2010-06-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie stanowiska grupy organizacji pozarządowych w sprawie projektu wprowadzenia obowiązkowych badań medycznych dla kobiet.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/645062/10/V/607.2 RZ
Data sprawy:
2010-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie braku równości w zakresie uprawnienia do korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/629945/09/I/13.5 RZ
Data sprawy:
2010-06-08
Opis sprawy:
Wystapienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie działań mających na celu poprawę poziomu kwalifikacji nauczycieli szkół podstawowych znajdujących się na terenach wiejskich.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/647562/10/III/8011 RZ
Data sprawy:
2010-06-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie skarg pracowników korpusu służby cywilnej dotyczących braku prawa do odpraw pieniężnych w związku ze zmianami struktury i liczebności wojskowych komend uzupełnień.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/633987/09/I/3.6.4 RZ
Data sprawy:
2010-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad dysponowania przez organizacje pozarządowe środkami z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/643623/10/IX/9005 RZ
Data sprawy:
2010-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niezgodności z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/629743/09/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-05-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Henryka Ż. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w T. zmieniającego częściowo, a w pozostałym zakresie utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/513066/05/I/13.5.8 RZ
Data sprawy:
2010-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przeprowadzania egzaminów maturalnych.
Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/562607/07/V/509 RZ
Data sprawy:
2010-05-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku regulacji prawnych, których celem byłoby zapewnienie ochrony interesów obywateli będących klientami firm deweloperskich w procesie inwestycyjnym.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Sygnatura:
RPO/646286/10/IX/9005.3 RZ
Data sprawy:
2010-05-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie przepisów dotyczących udzielania czasu wolnego w zamian za czas ponadnormatywnie wypracowany przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/584580/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2010-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów, Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej i Przewodniczącego KRRiT w sprawie opłaty abonamentowej.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/584580/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2010-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów, Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej i Przewodniczącego KRRiT w sprawie opłaty abonamentowej.
Adresat:
POCZTA POLSKA DYREKCJA GENERALNA POCZTY POLSKIEJ
Sygnatura:
RPO/584580/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2010-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów, Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej i Przewodniczącego KRRiT w sprawie opłaty abonamentowej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/560379/07/I/104 RZ
Data sprawy:
2010-05-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie organizacji lekarskiego egzaminu państwowego.
Adresat:
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY
Sygnatura:
RPO/630663/09/I/24 RZ
Data sprawy:
2010-05-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie niestosowania przez oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Adresat:
PROKURATOR GENERALNY
Sygnatura:
RPO/646712/10/II/2007 RZ
Data sprawy:
2010-05-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie udzielania przez prokuraturę informacji o postępowaniu przygotowawczym dotyczącym katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/635647/09/IX/9003.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie problemu naliczania opłat za przechowywanie broni i amunicji w depozycie Policji bez tytułu prawnego.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/623932/09/VII/7015 RZ
Data sprawy:
2010-04-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie potrzeby stworzenia odpowiednich procedur postępowania policjantów w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
Adresat:
WOJEWODA WARMIŃSKO MAZURSKI
Sygnatura:
RPO/616021/09/IV/4003.5 RZ
Data sprawy:
2010-04-26
Opis sprawy:
wniosek do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty M. z dnia 10 kwietnia 2009 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie M. pozwolenia na budowę wielofunkcyjnego, szutrowego toru wyścigowego, narciarskiego i biegowego.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/645062/10/VI/6007.2 RZ
Data sprawy:
2010-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie braku równości w zakresie uprawnienia do korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/637657/10/VI/6007.3 RZ
Data sprawy:
2010-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie jakości usług przewozowych świadczonych przez przewoźników kolejowych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/637386/09/III/3003.6 RZ
Data sprawy:
2010-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad przyznawania prawa do emerytur pomostowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/638090/10/II/2008.4 RZ
Data sprawy:
2010-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkoleń dla funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich), w związku z poszerzeniem ich uprawnień.
Adresat:
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY
Sygnatura:
RPO/641654/10/III/8019 RZ
Data sprawy:
2010-04-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie zakazu podejmowania zajęć zarobkowych przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/644085/10/X/10018.2.5 RZ
Data sprawy:
2010-04-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie trudności w uzyskiwaniu przez partnerów pozostających w związkach nieformalnych informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz utrudnień przy załatwianiu formalności związanych z organizacją pochówku.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/643300/10/X/10011.4 RZ
Data sprawy:
2010-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie praktyki orzekania czasowej niepełnosprawności małoletnich dotkniętych nieuleczalną chorobą lub wadą wrodzoną.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/586253/08/X/108.14 RZ
Data sprawy:
2010-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie systemu dostępu do chemioterapii niestandardowej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/637904/10/VII/7004.2 RZ
Data sprawy:
2010-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zastrzeżeń Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu do utrzymywanego w Polsce całkowitego zakazu prowadzenia rozmów telefonicznych przez osoby tymczasowo aresztowane.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/643484/10/XVIII/5017.4 RZ
Data sprawy:
2010-03-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczących traktowania soboty jako dnia ustawowo wolnego od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/640371/10/I/14.5 RZ
Data sprawy:
2010-03-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dostosowania sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/639535/10/III/3003.6 RZ
Data sprawy:
2010-03-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zawieszalności prawa do emerytury wobec osób pracujących, pobierających emerytury w wieku niższym niż powszechnie obowiązujący oraz uzależnienia nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż powszechnie obowiązujący od rozwiązania stosunku pracy.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/643774/10/X/10018.3.1 RZ
Data sprawy:
2010-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zagrożenia ochrony praw pacjentów wskutek planowanej likwidacji instytucji rzeczników praw pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/626472/09/I/10.5 RZ
Data sprawy:
2010-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Policję w ramach Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/641871/10/VII/7020 RZ
Data sprawy:
2010-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/614729/09/IX/9003.1 RZ
Data sprawy:
2010-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opłacania przez kierowców pojazdów służbowych Policji z własnych środków ubezpieczenia Autocasco.
Adresat:
KRAJOWA RADA NOTARIALNA
Sygnatura:
RPO/641520/10/I/14.10 RZ
Data sprawy:
2010-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Notarialnej w sprawie funkcjonowania mechanizmu oceny pracy notariuszy.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/640273/10/I/17 RZ
Data sprawy:
2010-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie przyspieszenia prac legislacyjnych nad projektami ustaw złożonymi do laski marszałkowskiej.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/630978/09/VII/7012 RZ
Data sprawy:
2010-03-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie procedury przekazywania do sądów wniosków o udzielenie czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego z powodów szczególnie ważnych dla skazanego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/641200/10/II/2007.2 RZ
Data sprawy:
2010-03-05
Opis sprawy:
kasacja od postanowienia Sądu Okręgowego w W. utrzymującego w mocy postanowienie Prokuratury Okręgowej w R. o umorzeniu śledztwa, na niekorzyść osób podejrzanych w sprawie.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/642506/10/I/13.5 RZ
Data sprawy:
2010-03-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie włączenia do szkolnych programów nauczania obowiązkowych wizyt dzieci i młodzieży na cmentarzu wojskowym w Katyniu.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/626774/09/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-03-05
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Pawła S. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w W.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/630921/09/III/3003.6 RZ
Data sprawy:
2010-03-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad ustalania podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/641848/10/I/110.10 RZ
Data sprawy:
2010-03-04
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie postępowań dyscyplinarnych adwokatów, radców prawnych, notariuszy i prokuratorów.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/562607/07/V/509 RZ
Data sprawy:
2010-03-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku regulacji prawnych chroniących klientów firm deweloperskich w procesie inwestycyjnym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/630706/09/IX/9002.4 RZ
Data sprawy:
2010-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Policji wobec kandydatów uznanych za trwale niezdolnych do zasadniczej służby wojskowej oraz nie będących żołnierzami rezerwy.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/639919/10/X/10018.1.3 RZ
Data sprawy:
2010-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przepisów dotyczących podziału między oddziały wojewódzkie NFZ środków Narodowego Funduszu Zdrowia na pokrycie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/111649/92/VII/7004.2 RZ
Data sprawy:
2010-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie realizacji prawa osób pozbawionych wolności do komunikowania się z obrońcą i pełnomocnikiem.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/640635/10/III/8006.1 RZ
Data sprawy:
2010-02-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości wliczania do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze okresu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/632522/09/X/10011.3 RZ
Data sprawy:
2010-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie praktyki uzależniania dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem intelektualnym od podjęcia działań zmierzających do ubezwłasnowolnienia tych osób.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/639990/10/X/10018.2.6 RZ
Data sprawy:
2010-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wyników kontroli NIK stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej aparatury medycznej wykorzystywanej w realizacji usług medycznych finansowanych ze środków publicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/616028/09/IV/4015.4 RZ
Data sprawy:
2010-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie obowiązku sporządzenia przez sąd uzasadnienia orzeczenia po rozpoznaniu skargi na czynności komornika.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/619689/09/VII/7006.6 RZ
Data sprawy:
2010-02-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie wypadków nadzwyczajnych w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/603719/08/IV/4002.9 RZ
Data sprawy:
2010-02-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potrzeby zrównania sytuacji prawnej gospodarstw rybackich, tj. dzierżawców jezior, którzy zawarli umowy przed wejściem w życie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, z sytuacją użytkowników obwodów rybackich, korzystających z wód na podstawie nowych przepisów.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/535173/06/II/2003 RZ
Data sprawy:
2010-02-17
Opis sprawy:
kasacja na rzecz Ryszarda Ż. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w P.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/638656/10/I/14.9 RZ
Data sprawy:
2010-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zastępstwa procesowego ze strony aplikantów adwokackich i radcowskich.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/635404/09/IV/4003.8 RZ
Data sprawy:
2010-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie możliwości uzyskania rekompensaty przez osoby poszkodowane na skutek budowy na ich terenach hitlerowskich obozów zagłady.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/636306/09/IV/401 RZ
Data sprawy:
2010-02-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zygmunta W., dotyczącej zasad przyznawania odwołanemu komornikowi opłat egzekucyjnych ustalonych przed jego odwołaniem (sygn. akt SK 44/09).
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/637079/09/I/7.9 RZ
Data sprawy:
2010-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie inicjatyw legislacyjnych członków Rady Ministrów w zakresie regulacji poszczególnych aspektów aktywności obywateli w przestrzeni Internetu.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/599677/08/VI/6020.1.1 RZ
Data sprawy:
2010-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych przez personel medyczny uczestniczący w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, dotyczących opieki paliatywnej i hospicyjnej.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/627228/09/VII/7004.3 RZ
Data sprawy:
2010-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie podjęcia działań zabezpieczających prawa pozbawionych wolności rodziców oraz ich dzieci do kontaktów osobistych.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/626785/09/VI/6020.1 RZ
Data sprawy:
2010-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nieprawidłowości w przeprowadzeniu przez stronę rządową konsultacji z partnerami społecznymi dotyczącej projektu nowelizacji art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Adresat:
ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH
Sygnatura:
RPO/638566/10/VI/6014.12 RZ
Data sprawy:
2010-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Związku Banków Polskich w sprawie stosowanych przez instytucje finansowe praktyk ograniczających możliwość korzystania z usług rynku finansowego z uwagi na wiek.
Adresat:
LEGNICKA KURIA BISKUPIA
Sygnatura:
RPO/637986/10/I/13.5.3 RZ
Data sprawy:
2010-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Biskupa Legnickiego w sprawie pobierania od uczniów odcisków palców przez nauczyciela religii w celu sprawdzania obecności na mszy niedzielnej celem dopuszczenia uczniów do bierzmowania.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/630971/09/X/10018.1.3 RZ
Data sprawy:
2010-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niewystarczających rozwiązań prawnych w zakresie finansowania pomocy medycznej dla osób bezdomnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/638794/10/XVIII/5017.2 RZ
Data sprawy:
2010-01-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uznania terminu za zachowany w postępowaniu administracyjnym w sytuacji, gdy pismo zostało nadane w zagranicznej placówce pocztowej.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/638298/10/V/5013.2 RZ
Data sprawy:
2010-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie podpisania nowego kontraktu na dostawy rosyjskiego gazu do Polski.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/637905/10/VII/7022.2 RZ
Data sprawy:
2010-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności, w obecności funkcjonariusza Służby Więziennej.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/518110/05/IX/9006.3 RZ
Data sprawy:
2010-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w sprawie zwolnień ze służby funkcjonariuszy celnych.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/637985/10/I/15.8 RZ
Data sprawy:
2010-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów, do wiadomości Ministra Rozwoju Regionalnego, w sprawie braku aktów wykonawczych do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, regulującej m. in. zasady obsługi płatności w ramach programów finansowanych ze środków europejskich.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/633686/09/III/8011 RZ
Data sprawy:
2010-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie opiniowania projektów aktów prawnych przez związki zawodowe.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/632267/09/III/8011 RZ
Data sprawy:
2010-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Służby Cywilnej w sprawie utrudnień w naborze do służby cywilnej cudzoziemców.
Adresat:
OMBUDSMAN LITWY
Sygnatura:
RPO/608571/09/I/20 RZ
Data sprawy:
2010-01-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Kontrolera Sejmowego Republiki Litewskiej w sprawie sytuacji mniejszości polskiej zamieszkującej na terenie Republiki Litewskiej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/631535/09/IV/409 RZ
Data sprawy:
2009-12-29
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie granic kognicji sądu w sprawach o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/606966/09/X/10018.10 RZ
Data sprawy:
2009-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie udostępnienia dokumentacji związanej z negocjacjami dotyczącymi zakupu szczepionki przeciwdziałającej wirusowi A/H1N1.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/606966/09/X/10018.10 RZ
Data sprawy:
2009-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie udostępnienia dokumentacji związanej z negocjacjami dotyczącymi zakupu szczepionki przeciwdziałającej wirusowi A/H1N1.
Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/630674/09/I/7.2 RZ
Data sprawy:
2009-12-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie projektowanych przepisów dotyczących spisu powszechnego w 2011 roku.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/606986/09/V/5007.5 RZ
Data sprawy:
2009-12-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie wstrzymania procesu prywatyzacji lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/633369/09/IV/4002.6 RZ
Data sprawy:
2009-12-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nieprawidłowości w gospodarowaniu nieruchomościami przez Agencję Nieruchomości Rolnych.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/614428/09/III/3003 RZ
Data sprawy:
2009-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zróżnicowania wysokości zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/630990/09/VI/6020.2 RZ
Data sprawy:
2009-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie wydawania przez Ministra Finansów interpretacji ogólnych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/578571/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2009-11-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości dotyczących trybu wnoszenia i rozpatrywania sprzeciwów od orzeczeń lekarskich, przewidzianego w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/572925/07/VII/7013 RZ
Data sprawy:
2009-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie stosowania kamer telewizji przemysłowej w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/624911/09/II/2012 RZ
Data sprawy:
2009-11-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie zgodności art. 286 Kodeksu postępowania karnego z art. 2, art. 45 ust. 1 oraz art. 176 ust. 1 Konstytucji RP.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/625349/09/II/2003.3 RZ
Data sprawy:
2009-11-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie wysokiego kosztu uzyskania zaświadczeń o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/602307/08/VI/6020.2 RZ
Data sprawy:
2009-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie rozliczania podatku od towarów i usług w związku z nabywaniem oleju napędowego.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/616090/09/IV/4003.12 RZ
Data sprawy:
2009-11-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie procedury nabywania uprawnień do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/606966/09/X/10018.10 RZ
Data sprawy:
2009-11-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie udostępnienia dokumentacji związanej z negocjacjami dotyczącymi zakupu szczepionki przeciwdziałającej wirusowi A/H1N1.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/630991/09/VI/6020.2 RZ
Data sprawy:
2009-11-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie potrzeby wprowadzenia zwolnienia od podatku od towarów i usług dla sprzedawców.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/629149/09/III/3002.1 RZ
Data sprawy:
2009-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przewlekłości postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń ze zreformowanego systemu emerytalnego.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/632565/09/III/8011 RZ
Data sprawy:
2009-11-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Służby Celnej - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w sprawie trybu dokonywania zmiany statusu prawnego członka korpusu służby cywilnej na status funkcjonariusza celnego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/632759/09/X/10018.2.5 RZ
Data sprawy:
2009-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku dostępu do dokumentacji medycznej członków rodziny zmarłego pacjenta, którzy za jego życia nie zostali upoważnieni do dostępu do tej dokumentacji.
Adresat:
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
Sygnatura:
RPO/627939/09/IX/9003.2 RZ
Data sprawy:
2009-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie przyznawania funkcjonariuszom ABW nagród rocznych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/600307/08/III/805.13 RZ
Data sprawy:
2009-11-05
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie regulacji przewidującej wygasanie stosunku pracy, przy reformie administracji publicznej (sygn.akt K 26/09).
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/631621/09/VII/7022.3 RZ
Data sprawy:
2009-11-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stanu opieki nad skazanymi i tymczasowo aresztowanymi - nosicielami wirusa HIV i chorymi na AIDS.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/606966/09/X/10018.10 RZ
Data sprawy:
2009-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji epidemicznej grypy wywołanej przez wirus A (H1N1) w środowisku szkolnym oraz podjętych w Polsce działań zapobiegawczych i leczniczych w związku z epidemią grypy na Ukrainie.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/632390/09/X/10018.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie profilaktyki i opieki zdrowotnej nad osobami dotkniętymi HIV/AIDS.
Adresat:
TELEWIZJA POLSKA S.A.
Sygnatura:
RPO/625915/09/I/3.3.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu TVP S.A. w sprawie polityki spółki TVP S.A. dotyczącej obiegu i zabezpieczeń korespondencji kierowanej do pracowników spółki.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/614296/09/X/10018.1 RZ
Data sprawy:
2009-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wyników rankingu badającego jakość systemów opieki zdrowotnej w krajach europejskich.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/533891/06/II/2011 RZ
Data sprawy:
2009-10-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niemożności skutecznego ścigania czynu polegającego na nieumyślnym uszkodzeniu ciała lub spowodowaniu rozstroju zdrowia dziecka poczętego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/599056/08/III/805.13 RZ
Data sprawy:
2009-09-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wygaśnięcia z mocy prawa stosunków pracy w związku z reorganizacją urzędów zajmujących się ochroną środowiska oraz inspekcją handlową (sygn. akt K 26/09).
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/606698/09/I/24 RZ
Data sprawy:
2009-09-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przypadków odmowy przyznania rolnikom pomocy finansowej w ramach programu "Modernizacja gospodarstw rolnych".
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/615011/09/IV/4015.3 RZ
Data sprawy:
2009-08-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie obowiązującej regulacji prawnej opłat za czynności adwokatów i radców prawnych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/599285/08/X/10018.2.4 RZ
Data sprawy:
2009-08-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie świadczenia przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej odpłatnych usług medycznych dla osób i instytucji w formie umów grupowych i indywidualnych abonamentowych kart pacjenta.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/618368/09/V/5006.2 RZ
Data sprawy:
2009-07-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Wspólnoty Mieszkaniowej, dotyczącej zarządu nieruchomością wspólną przez właścicieli lokali w budynku spółdzielczym (sygn. akt SK 19/09).
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/588153/08/IX/903.1.6 RZ
Data sprawy:
2009-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w MSWiA w sprawie przyznawania pomocy finansowej z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji.
Adresat:
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY
Sygnatura:
RPO/622062/09/I/4.1.3 RZ
Data sprawy:
2009-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Redaktora Naczelnego Programu I Polskiego Radia oraz Głównego Inspektora Pracy w sprawie powierzenia czytania porannych serwisów informacyjnych Programu I Polskiego Radia jedynie mężczyznom.
Adresat:
POLSKIE RADIO PROGRAM I
Sygnatura:
RPO/622062/09/I/4.1.3 RZ
Data sprawy:
2009-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Redaktora Naczelnego Programu I Polskiego Radia oraz Głównego Inspektora Pracy w sprawie powierzenia czytania porannych serwisów informacyjnych Programu I Polskiego Radia jedynie mężczyznom.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/585798/08/IV/403.8 RZ
Data sprawy:
2009-06-16
Opis sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu zezwalającego na wygaśnięcie roszczenia o odszkodowanie przez wydaniem decyzji potwierdzającej nabycie prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (sygn. akt K 20/09).
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/614727/09/X/10008 RZ
Data sprawy:
2009-06-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej o niedofinansowaniu podręczników dla sześciolatków, które pozostaną w przedszkolach.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/616090/09/IV/4003.12 RZ
Data sprawy:
2009-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zarzutów dotyczących egzaminu uprawniającego do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/601727/08/I/3.4 RZ
Data sprawy:
2009-04-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie prawa uczniów do uczestniczenia w zajęciach z etyki i religii.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/601727/08/I/3.4 RZ
Data sprawy:
2009-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie planowanego przez resort edukacji wprowadzenia obowiązkowych zajęć z etyki dla uczniów nieuczęszczających na lekcje religii.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/603916/08/V/620.1.2 RZ
Data sprawy:
2009-02-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych Marka P., dotyczących zróżnicowania opodatkowania w zależności od posiadania rodziny na utrzymaniu (sygn. akt SK 62/08).
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/605222/08/VI/6020.2 RZ
Data sprawy:
2009-01-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie wysokości stawek podatku od towarów i usług w porównaniu do stawek obowiązujących w innych państwach UE.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/572961/07/III/811 RZ
Data sprawy:
2009-01-15
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, pozwalających na wyłączenie pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z korpusu służby cywilnej (sygn. akt K 2/09).
Adresat:
GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII
Sygnatura:
RPO/476554/04/IV/4003 RZ
Data sprawy:
2009-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Geodety Kraju w sprawie stosowania ?Instrukcji G - 5 - Ewidencja gruntów i budynków."
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/605846/09/IX/9001 RZ
Data sprawy:
2009-01-09
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (sygn. akt U 1/09).
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/606216/09/VI/3.6.4 RZ
Data sprawy:
2009-01-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trudności, jakie napotyka Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas organizowania zbiórek publicznych.
Adresat:
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
Sygnatura:
RPO/548984/07/X/10001.1 RZ
Data sprawy:
2009-01-08
Opis sprawy:
Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o ponowne rozpatrzenie sprawy załatwionej decyzją z dnia 10 grudnia 2008 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Starosty O. z dnia 11 czerwca 2008 r. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia Burmistrzowi O. na wycięcie 1.685 sztuk drzew.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/593664/08/XIX/608 RZ
Data sprawy:
2008-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie wypłaty przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu niedotrzymania wydania akcji pracownikom Stoczni Gdańskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/599766/08/II/2009.2 RZ
Data sprawy:
2008-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie braku w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia uregulowania, które sankcjonowałoby prawo do zaskarżania samego uzasadnienia wyroku.
Adresat:
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
Sygnatura:
RPO/548984/07/X/1001.1 RZ
Data sprawy:
2008-11-06
Opis sprawy:
sprzeciw wniesiony do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w sprawie decyzji o odmowie wydania zezwolenia na wycięcie drzew.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/599525/08/IV/414 RZ
Data sprawy:
2008-11-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w sprawie skargi konstytucyjnej Gminnej Spółdzielni w sprawie odrzucenia środka odwoławczego bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych (sygn. akt SK 49/08).
Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/552094/07/I/116 RZ
Data sprawy:
2008-10-24
Opis sprawy:
Wniosek do GIODO o ponowne rozpatrzenie sprawy zamieszczenia w treści Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9.07.2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych, w zakresie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 1-10 oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP, informacji, które mogą stanowić dane wrażliwe w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Rzecznik zaskarżył decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 18 lipca 2008 r. (znak: GI-DOLiS-024/248/07/18358) umarzającą postępowanie i wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy zarzucając naruszenie art. 10 oraz art. 183 w związku z art. 188 oraz art. 105 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. Zaskarżona decyzja została oparta na założeniu, iż GIODO nie jest organem właściwym w sprawie ochrony tzw. danych osobowych wrażliwych wymienionych w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Zdaniem Rzecznika brak było podstaw do zakończenia postępowania w niniejszej sprawie decyzją umarzającą postępowanie. Postępowanie powinno zostać zakończone decyzją orzekającą co do istoty sprawy.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/601196/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2008-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie wniosku Prezesa Rady Ministrów do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Prezydentem RP a Prezesem Rady Ministrów.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/564860/07/II/2012 RZ
Data sprawy:
2008-10-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie zawieszania postępowań dyscyplinarnych wobec przedstawicieli zawodów prawniczych.
Adresat:
SZTAB GENERALNY WP
Sygnatura:
RPO/599777/08/IX/901 RZ
Data sprawy:
2008-10-17
Opis sprawy:
Wystapienie do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w sprawie pojawiających się w mediach informacji o możliwych opóźnieniach w utworzeniu profesjonalnej armii.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/599260/08/IV/4015.3 RZ
Data sprawy:
2008-10-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Teresy i Henryka P. dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych (sygn. akt SK 47/08).
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/594968/08/VII/701.4 RZ
Data sprawy:
2008-10-16
Opis sprawy:
Wystapienie do Ministra Zdrowia w sprawie zakazu oddawania krwi przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W ŁODZI
Sygnatura:
RPO/590486/08/III/11013 RZ
Data sprawy:
2008-09-15
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia 18 marca 2008 r., utrzymującą w mocy decyzję z dnia 8 lutego 2008 r. wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Ł. przez Zastępcę Kierownika Oddziału Ustalania Świadczeń o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w postaci dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego od dnia 1 października 2006 r. do dnia 30 kwietnia 2007 r.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/572376/07/III/323 RZ
Data sprawy:
2008-09-11
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2008 r., utrzymujące w mocy postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2008 r., odmawiające Annie W. wydania imiennego zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do wykonywania w Polsce zawodu pracownika socjalnego.
Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/552094/07/I/116 RZ
Data sprawy:
2008-08-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie zamieszczenia w raporcie o likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych informacji, które stanowią dane wrażliwe.
Adresat:
WSA W KRAKOWIE ZA POŚREDNICTWEM SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO
Sygnatura:
RPO/559561/07/IV/4003.2 RZ
Data sprawy:
2008-08-08
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymujące w mocy w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy własne postanowienie z dnia 14 kwietnia 2008 r. odmawiające stwierdzenia nieważności postanowienia Burmistrza Miasta Z. z dnia 24 marca 2006 r. stanowiącego, że przedsięwzięcie p.n. "Przebudowa kolei liniowej Kuźnica - Kasprowy Wierch" nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/593492/08/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2008-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowelizacji ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/579021/08/X/1006.3 RZ
Data sprawy:
2008-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmiany sposobu wypłaty świadczeń rodzinnych mieszkańcom Stalowej Woli.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/584580/08/I/112 RZ
Data sprawy:
2008-07-17
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej (sygn. akt K 24/08).
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/593587/08/IX/901 RZ
Data sprawy:
2008-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie domniemanych nieprawidłowości w działaniach resortu obrony narodowej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/555284/07/IV/406.5 RZ
Data sprawy:
2008-07-14
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu dotyczącego wskaźników zmian cen nieruchomości (sygn.akt K 23/08).
Adresat:
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
Sygnatura:
RPO/565698/07/X/10003.3 RZ
Data sprawy:
2008-06-27
Opis sprawy:
Sprzeciw wniesiony do Wojewody Małopolskiego o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty B. z dnia 7 kwietnia 2008 r. umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia własnej decyzji z dnia 9 września 2003 r., tj. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, poprzez odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych do potoku N. z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości W., udzielonego Wójtowi Gminy w D.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/585571/08/VI/6027 RZ
Data sprawy:
2008-05-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Tadeusza K. dotyczącej zasad wynagradzania syndyków (sygn. akt SK 15/08).
Adresat:
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
Sygnatura:
RPO/559561/07/IV/4003.2 RZ
Data sprawy:
2008-04-29
Opis sprawy:
Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia 14.04.2008 r. odmawiającym stwierdzenia nieważności postanowienia Burmistrza Miasta Z. z dnia 24.03.2006 r. stwierdzającego, iż planowane przedsięwzięcie "Przebudowa Kolei Linowej Kuźnice-Kasprowy Wierch" nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/584001/08/X/1008 RZ
Data sprawy:
2008-04-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie środków prawnych przysługujących osobom, którym odmówiono przyjęcia dziecka do przedszkola.
Adresat:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Sygnatura:
RPO/586605/08/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2008-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zmian w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/573940/07/IX/903.3 RZ
Data sprawy:
2008-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych przez pracowników Biura Rzecznika w wyniku przeprowadzonej kontroli przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w W.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK DS DIALOGU MIĘDZYNARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/585659/08/I/119 RZ
Data sprawy:
2008-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika ds. Dialogu Międzynarodowego w sprawie stanowiska polskiego rządu odnośnie do utworzenia w Berlinie placówki "Widoczny znak", upamiętniającej przymusowe wysiedlenia Niemców po II wojnie światowej.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/585881/08/V/500.2 RZ
Data sprawy:
2008-04-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących właściwości organu podatkowego do rozpatrzenia odwołania.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/577226/07/II/208.2 RZ
Data sprawy:
2008-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie odmowy udostępnienia Rzecznikowi przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opracowania dotyczącego działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/580114/08/V/510 RZ
Data sprawy:
2008-03-28
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Komendanta Głównego Policji od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi Zdzisława S. na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego.
Adresat:
POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
Sygnatura:
RPO/585337/08/I/107 RZ
Data sprawy:
2008-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawie swobody wypowiedzi sportowców w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/583153/08/I/116 RZ
Data sprawy:
2008-03-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podawania do publicznej wiadomości, na stronie internetowej ARiMR, wykazu rolników, którym w 2006 r. przyznano płatność bezpośrednią lub płatność cukrową.
Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
Sygnatura:
RPO/549375/07/III/302 RZ
Data sprawy:
2008-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie potrzeby przywrócenia regulacji prawnej stwarzającej podstawy do pozbawienia prawa do świadczeń emerytalno-rentowych lub prawa do takich świadczeń w wyższym wymiarze, osób, które wywołały przestępstwem umyślnym okoliczności powstania tego prawa.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/582024/08/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2008-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie informacji prasowych o nagrywaniu na dyktafony przez funkcjonariuszy Policji przebiegu kontroli drogowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/559255/07/I/105.1 RZ
Data sprawy:
2008-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie organizowania zgromadzeń spontanicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/559445/07/V/509 RZ
Data sprawy:
2008-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów mieszkaniowych.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/551069/07/V/513 RZ
Data sprawy:
2008-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku unormowań określających odległość od nieruchomości, w jakiej powinny znajdować się tzw. zastępcze punkty poboru wody, w sytuacji wstrzymania dostaw wody z powodu zaległości odbiorcy w opłatach.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/577226/07/II/208.2 RZ
Data sprawy:
2008-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do wiadomości Prezesa Rady Ministrów w sprawie odmowy udostępnienia Rzecznikowi raportu dotyczącego Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Adresat:
CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM.MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE
Sygnatura:
RPO/578918/08/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2008-01-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w sprawie dostępu do świadczeń medycznych w zakresie onkologii.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/573544/07/X/108.23 RZ
Data sprawy:
2008-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udostępniania pracodawcy danych o przyczynie niepełnosprawności.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/577412/08/III/816 RZ
Data sprawy:
2008-01-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych emerytów.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/555871/07/IV/402.9 RZ
Data sprawy:
2008-01-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przepisów rozporządzenia zawężających krąg rolników uprawnionych do dopłat zwierzęcych.
Adresat:
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
Sygnatura:
RPO/572394/07/I/119 RZ
Data sprawy:
2008-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie problemu wprowadzania norm zagranicznych w językach obcych do zbioru Polskich Norm.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/576696/07/I/1107 RZ
Data sprawy:
2008-01-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie możliwości wprowadzenia egzaminu dojrzałości z religii.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/556682/07/X/1008 RZ
Data sprawy:
2007-12-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zapewnienia osobom chorym lub czasowo niesprawnym równych szans przystępowania do egzaminu maturalnego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/566009/07/IV/401 RZ
Data sprawy:
2007-12-19
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie możliwości potwierdzania czynności nienależycie umocowanego pełnomocnika.
Adresat:
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
Sygnatura:
RPO/559561/07/IV/4003.2 RZ
Data sprawy:
2007-12-14
Opis sprawy:
Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności postanowienia Burmistrza Z. z dnia 24.03.2006 r. stwierdzającego, iż planowane przedsięwzięcie "Przebudowa Kolei Linowej Kuźnice - Kasprowy Wierch" nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/563413/07/I/112 RZ
Data sprawy:
2007-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie przedłużającej się procedury postępowania z pracami legislacyjnymi nad projektami zgłoszonymi z inicjatywy obywatelskiej.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/556485/07/II/211 RZ
Data sprawy:
2007-11-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie potrzeby podjęcia działań dotyczących zmian zakresu immunitetu parlamentarnego i sędziowskiego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/571564/07/III/8004 RZ
Data sprawy:
2007-11-27
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zróżnicowanego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (sygn. akt K 63/07).
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/557780/07/V/500 RZ
Data sprawy:
2007-11-23
Opis sprawy:
wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/573619/07/IV/401 RZ
Data sprawy:
2007-11-15
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w wykładni prawa, czy sąd rozpoznający skargę na przewlekłość postępowania może dokonać oceny trafności przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.
Adresat:
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/573288/07/I/112 RZ
Data sprawy:
2007-11-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie publikacji opracowywanej przez historyków Instytutu Pamięci Narodowej.
Adresat:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Sygnatura:
RPO/563977/07/X/108.2 RZ
Data sprawy:
2007-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie dalszego funkcjonowania jednej z poradni lekarskich w dotychczasowym lokalu w centrum Warszawy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/569167/07/X/1004.2 RZ
Data sprawy:
2007-09-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trudności, na jakie napotykają obywatele polscy zamieszkali za granicą, w związku z ustawowym obowiązkiem wymiany dowodów osobistych.
Adresat:
CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
Sygnatura:
RPO/563933/07/II/208.2 RZ
Data sprawy:
2007-09-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie przeprowadzonej przez funkcjonariuszy CBA prowokacji dotyczącej zmiany charakteru gruntów rolnych (kontynuacja wystąpienia z dnia 19.07.2007 r.).
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/555066/07/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2007-09-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie zapewnienia świadkom przestępstw skutecznej ochrony Policji (kontynuacja wystąpienia z 24.04.2007 r.).
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/568486/07/I/1107 RZ
Data sprawy:
2007-09-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.08.2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Adresat:
PROKURATURA OKRĘGOWA
Sygnatura:
RPO/567949/07/II/207 RZ
Data sprawy:
2007-08-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Okręgowego w Warszawie w sprawie zatrzymania byłego Prokuratora Krajowego i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, byłego Komendanta Głównego Policji oraz Prezesa PZU S.A.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/553747/07/IV/402.9 RZ
Data sprawy:
2007-08-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie braku upoważnienia ustawowego do wprowadzenia w drodze rozporządzenia wzorów wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/563156/07/II/207 RZ
Data sprawy:
2007-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie działań organów prokuratury związanych z apelem Stowarzyszenia Prokuratorów RP o nieuleganie przez prokuratorów naciskom politycznym oraz o zachowanie przez nich apolityczności i niezależności.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura: