Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po zespołe prowadzącym: Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego

Ilość odnalezionych wyników: 1528

Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.659.2022
Data sprawy:
2022-06-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Finansów w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w Ordynacji podatkowej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.600.3.2022
Data sprawy:
2022-06-15
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na czynność Rady Ministrów w przedmiocie przyjęcia bez zmian projektu rozporządzenia w sprawie zmiany granic niektórych gmin.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.1075.2021
Data sprawy:
2022-05-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku spójnego i efektywnego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem produkcji i dystrybucji żywności.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.240.2022
Data sprawy:
2022-05-30
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, odrzucające skargę "na decyzję" Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie "nałożenia kwarantanny".
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.238.2022
Data sprawy:
2022-05-30
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odrzucające skargę "na decyzję" Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie "nałożenia kwarantanny".
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.172.2022
Data sprawy:
2022-05-30
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego utrzymującą w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.388.2022
Data sprawy:
2022-05-25
Opis sprawy:
głoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej od wyroku WSA oddalającego skargę na postanowienie Dyrektora IAS odnośnie wysokości zobowiązania w podatku od spadków i darowizn.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
V.511.5.2022
Data sprawy:
2022-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie sytuacji podatkowej osób samotnie wychowujących dzieci.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.917.2021
Data sprawy:
2022-05-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję GIS o utrzymaniu w mocy decyzji tego organu odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji PWIS oraz poprzedzającej ją decyzji PPIS.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
V.511.281.2020
Data sprawy:
2022-05-18
Opis sprawy:
Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego odrzucające skargę o wznowienie postępowania jako wniesioną po upływie ustawowego terminu i nieopartą na ustawowej podstawie.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.653.2022
Data sprawy:
2022-05-12
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję organu podatkowego utrzymującą w mocy decyzję w przedmiocie określenia podatnikowi zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 r.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.573.2022
Data sprawy:
2022-05-11
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję organu podatkowego utrzymującą w mocy decyzję w przedmiocie określenia podatnikowi zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.511.612.2020
Data sprawy:
2022-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praktyki doliczania przez notariuszy podatku od towarów i usług do taksy notarialnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.89.2020
Data sprawy:
2022-04-28
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa przeciwko Spółce Akcyjnej o zapłatę.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
V.565.69.2022
Data sprawy:
2022-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie darmowych przejazdów dla wszystkich uchodźców z Ukrainy.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.119.2021
Data sprawy:
2022-04-14
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, oddalającego skargę RPO na decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego odmawiającą umorzenia zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.74.2022
Data sprawy:
2022-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wyzwań dla polskiego systemu ochrony zdrowia w obliczu kryzysu uchodźczego spowodowanego konfliktem zbrojnym w Ukrainie.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.600.2.2022
Data sprawy:
2022-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie korzystania przez Radę Ministrów z kompetencji wynikających z przepisów ustawy o samorządzie gminnym.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.762.2021
Data sprawy:
2022-04-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu ze skarg kasacyjnych od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skarg na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w przedmiocie przymusowej restrukturyzacji.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.243.2021
Data sprawy:
2022-04-08
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje organów Inspekcji Sanitarnej w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny.
Adresat:
Minister Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
V.7204.117.2020
Data sprawy:
2022-04-07
Opis sprawy:
Odwołanie od decyzji Marszałka Województwa umarzającej postępowanie w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska odpadów.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.661.2021
Data sprawy:
2022-04-01
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w postępowaniu nakazowym w sprawie z powództwa Banku o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.7108.763.2021
Data sprawy:
2022-03-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego kwestii przedawnienia roszczeń syndyka.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7200.66.2021
Data sprawy:
2022-03-28
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie WSA odrzucające skargę na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7200.66.2021
Data sprawy:
2022-03-28
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie WSA odrzucające skargę Fundacji na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7200.66.2021
Data sprawy:
2022-03-28
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie WSA odrzucające skargę Stowarzyszenia na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7016.24.2022
Data sprawy:
2022-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielenia niezbędnego wsparcia Ukraińcom chorującym psychicznie.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.531.2022
Data sprawy:
2022-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie potrzeby zainicjowania zmian legislacyjnych dotyczących terminu wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.510.71.2022
Data sprawy:
2022-03-25
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odrzucające skargę na pismo Polskiego Funduszu Rozwoju w przedmiocie odmowy wypłaty subwencji finansowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.7203.15.2020
Data sprawy:
2022-03-23
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego z powództwa przeciwko Przedsiębiorstwu o odszkodowanie.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
V.7010.62.2022
Data sprawy:
2022-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie projektu o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.243.2021
Data sprawy:
2022-03-16
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o odmowie umorzenia kar administracyjnych za naruszenie obowiązku kwarantanny.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.109.2021
Data sprawy:
2022-03-16
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w postępowaniu upominawczym w sprawie z powództwa Banku o zapłatę.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7108.32.2022
Data sprawy:
2022-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie trudnej sytuacji mieszkańców Podlasia w związku z obowiązującym zakazem przebywania w strefie przygranicznej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.224.2021
Data sprawy:
2022-03-10
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepisy Regulaminu Strefy Zamieszkania Stare Miasto w zakresie zasad korzystania z tej strefy oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.227.2021
Data sprawy:
2022-03-10
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w postępowaniu upominawczym z powództwa Banku przeciwko pozwanym o zapłatę.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.917.2021
Data sprawy:
2022-03-01
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz poprzedzającej ją decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.511.134.2022
Data sprawy:
2022-02-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku możliwości skorzystania z ulgi dla klasy średniej przez osoby pobierające zasiłki z ubezpieczenia społecznego w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.141.2022
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie sytuacji epidemicznej wśród osób w kryzysie bezdomności.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.392.2022
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zwiększenia obciążeń fiskalnych po wejściu w życie Polskiego Ładu poprzez opodatkowanie składki zdrowotnej.
Adresat:
Minister Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
V.7204.35.2015
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Klimatu i Środowiska w sprawie zasad naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.511.391.2022
Data sprawy:
2022-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów związanych z uzyskaniem zwolnienia dla osób najbliższych w podatku od spadków i darowizn.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.214.2022
Data sprawy:
2022-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie negatywnych skutków wprowadzenia Polskiego Ładu dla beneficjentów 1% podatku przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.696.2021
Data sprawy:
2022-02-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej DIAS od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylającego decyzję DIAS w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
V.7202.5.2022
Data sprawy:
2022-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7203.81.2021
Data sprawy:
2022-02-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.221.2022
Data sprawy:
2022-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów dotyczące rozporządzenia w sprawie przedłużania terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.642.2021
Data sprawy:
2022-01-20
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego, w oparciu o którą doszło do ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.5.2022
Data sprawy:
2022-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie pogorszenia się sytuacji osób samotnie wychowujących dzieci w związku z regulacjami wprowadzonymi przez Polski Ład.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7200.66.2021
Data sprawy:
2022-01-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi Stowarzyszenia na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie programu ochrony powietrza dla stref, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7200.66.2021
Data sprawy:
2022-01-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi Fundacji na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie programu ochrony powietrza dla stref, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7200.66.2021
Data sprawy:
2022-01-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi Fundacji na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie programu ochrony powietrza dla stref, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.38.2022
Data sprawy:
2022-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie alarmującej liczby zgonów z powodu COVID-19 w Polsce.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.77.2022
Data sprawy:
2022-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie obniżenia świadczeń emerytalnych w związku z wejściem w życie tzw. Polskiego Ładu.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
V.511.136.2020
Data sprawy:
2021-12-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym i przedstawienie stanowiska po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.480.2020
Data sprawy:
2021-12-22
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.207.2021
Data sprawy:
2021-12-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie praw pacjentek korzystających ze świadczeń zdrowotnych w związku z porodem podczas pandemii COVID-19.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.565.243.2021
Data sprawy:
2021-12-20
Opis sprawy:
Sprzeciw od decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, utrzymującej w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.596.2021
Data sprawy:
2021-12-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu uchwałodawczym w sprawie rozbieżności interpretacyjnych odnośnie uznania za paliwo silnikowe wyrobu energetycznego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7204.80.2021
Data sprawy:
2021-12-14
Opis sprawy:
Zawiadomienie do Naczelnego Sądu Administracyjnego o przystąpieniu do postępowania w sprawie pytania prawnego dotyczącego wymierzania administracyjnych kar pieniężnych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7203.68.2019
Data sprawy:
2021-12-13
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie sporządzenia przeglądu ekologicznego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.164.2021
Data sprawy:
2021-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zagwarantowania standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej dla kobiet z zespołem stresu pourazowego oraz ofiar gwałtu i przemocy.
Adresat:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sygnatura:
V.511.715.2021
Data sprawy:
2021-11-29
Opis sprawy:
Odwołanie od decyzji Starosty o zatrzymaniu prawa jazdy.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.7018.917.2021
Data sprawy:
2021-11-24
Opis sprawy:
Sprzeciw od decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny.
Adresat:
Narodowy Fundusz Zdrowia
Sygnatura:
V.7011.50.2019
Data sprawy:
2021-11-22
Opis sprawy:
Sprzeciw od decyzji Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia stwierdzającej istnienie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.7016.78.2019
Data sprawy:
2021-11-19
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna na postanowienie Sądu Okręgowego oddalające apelację Rzecznika Praw Obywatelskich.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.612.2021
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zbadania zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.149.2021
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepisy uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta oraz wysokości opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.612.2020
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie praktyki doliczania przez notariuszy podatku VAT do taksy notarialnej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7012.9.2019
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie problemów podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych wobec pacjentów wymagających domowej wentylacji mechanicznej.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
V.7012.9.2019
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie problemów podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych wobec pacjentów wymagających domowej wentylacji mechanicznej.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
V.511.579.2021
Data sprawy:
2021-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie Polskiego Ładu.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.128.2020
Data sprawy:
2021-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie praktyki zawieszania biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.1056.2020
Data sprawy:
2021-10-12
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.7000.35.2021
Data sprawy:
2021-10-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy, dotyczącego odszkodowań dla rolników.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.86.2021
Data sprawy:
2021-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
V.565.210.2021
Data sprawy:
2021-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykluczenia komunikacyjnego oraz wizji rozwoju obszarów wiejskich.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.534.2021
Data sprawy:
2021-09-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie ograniczonego dostępu RPO do akt stanowiących tajemnicę skarbową.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.125.2021
Data sprawy:
2021-09-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego odmawiającą skarżącemu umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.443.2021
Data sprawy:
2021-09-23
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie przez NSA uchwały w przedmiocie opodatkowania silosów.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.404.2021
Data sprawy:
2021-09-21
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w postępowaniu upominawczym w sprawie z powództwa banku o zapłatę.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.81.2021
Data sprawy:
2021-09-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku finansowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.394.2021
Data sprawy:
2021-08-31
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego w sprawie wyroku Sądu Apelacyjnego w postępowaniu z powództwa przeciwko Spółce zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.124.2021
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego, czy podstawą wznowienia postępowania może być orzeczenie TSUE, wydane w trybie pytania prejudycjalnego dotyczące takiego samego stosunku prawnego.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
V.511.415.2021
Data sprawy:
2021-08-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konieczności nowelizacji przepisów rozporządzenia w sprawie usuwania pojazdów.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
V.511.416.2021
Data sprawy:
2021-08-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym, w związku z którym wydane zostało postanowienie o zwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami prejudycjalnymi.
Adresat:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sygnatura:
V.7203.21.2019
Data sprawy:
2021-08-17
Opis sprawy:
Odwołanie od decyzji Burmistrza o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
V.510.115.2021
Data sprawy:
2021-07-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie przeciwko konsumentowi o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7203.29.2018
Data sprawy:
2021-07-12
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję w przedmiocie nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego obejmującego teren zwałowiska odpadów pogórniczych.
Adresat:
Marszałek Województwa
Sygnatura:
V.7204.117.2020
Data sprawy:
2021-07-12
Opis sprawy:
Żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Marszałka Województwa na rzecz Przedsiębiorstwa Użyteczności Pub
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.58.2021
Data sprawy:
2021-06-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemów w dostępie do leczenia pacjentów onkologicznych, w trybie ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL).
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.66.2021
Data sprawy:
2021-06-25
Opis sprawy:
Stanowisko w sprawie sześciu pytań przedstawionych do rozstrzygnięcia przez pełny skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7018.709.2021
Data sprawy:
2021-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie obowiązku kwarantanny granicznej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.604.16.2021
Data sprawy:
2021-06-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie realizacji prawa do składania petycji.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.664.2021
Data sprawy:
2021-06-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu osób w kryzysie bezdomności do szczepień przeciw COVID-19.
Adresat:
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
Sygnatura:
V.7014.17.2021
Data sprawy:
2021-06-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w sprawie sytuacji studentów z Białorusi wyrażających chęć kształcenia akademickiego w Polsce.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.38.2021
Data sprawy:
2021-05-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Prezydenta Miasta o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku w sprawie umorzenia zaległości podatkowej z tytułu II raty podatku od nieruchomości za 2020 r.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.1069.2020
Data sprawy:
2021-05-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego utrzymującą w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wymierzeniu kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
V.7204.27.2021
Data sprawy:
2021-05-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w sprawie braku możliwości pomniejszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez kompostowanie odpadów zielonych pochodzących z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.510.280.2019
Data sprawy:
2021-05-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu informowania placówek pocztowych o ukończeniu postępowania upadłościowego.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.119.2021
Data sprawy:
2021-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie potrzeby podjęcia prac legislacyjnych w przedmiocie zwolnienia z opodatkowania odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji gdy należność główna korzysta ze zwolnienia podatkowego.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
V.7018.472.2021
Data sprawy:
2021-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie zapowiedzi udostępniania usług wyłącznie osobom zaszczepionym przeciwko COVID-19.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
V.510.123.2020
Data sprawy:
2021-04-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7018.82.2021
Data sprawy:
2021-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad (kryteriów kolejności) dostępu obywateli do szczepień przeciwko COVID-19.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.510.2019
Data sprawy:
2021-04-16
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług kwoty nadwyżki podatku.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
V.510.212.2017
Data sprawy:
2021-04-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie stwierdzenia, że zamieszczone w umowach kredytu postanowienia są niedozwolone w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.5.2021
Data sprawy:
2021-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wynagrodzenia zasadniczego diagnostów laboratoryjnych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.406.2021
Data sprawy:
2021-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu osób z niepełnosprawnościami, w tym w spektrum autyzmu oraz ich opiekunów do szczepienia przeciwko COVID-19.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.301.2020
Data sprawy:
2021-03-31
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.12.2021
Data sprawy:
2021-03-31
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie bankowego tytułu egzekucyjnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.83.2020
Data sprawy:
2021-03-31
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego z powództwa banku o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.119.2019
Data sprawy:
2021-03-31
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego z powództwa przeciwko bankowi o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.90.2018
Data sprawy:
2021-03-31
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Apelacyjnego z powództwa przeciwko bankowi o unieważnienie umowy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.18.2019
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego z powództwa przeciwko bankowi o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.591.2019
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w postępowaniu nakazowym w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.157.2020
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w sprawie umowy kredytu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.256.2019
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty wydanego w sprawie umowy kredytu.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
V.510.197.2017
Data sprawy:
2021-03-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie umowy kredytu hipotecznego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.106.2019
Data sprawy:
2021-03-17
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego z powództwa przeciwko bankowi o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.59.2019
Data sprawy:
2021-03-17
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego z powództwa przeciwko bankowi o zapłatę.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
V.511.128.2021
Data sprawy:
2021-03-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym ze skarg na postanowienie referendarza sądowego "w przedmiocie zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym" dla Spółki.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.6.2021
Data sprawy:
2021-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dodatkowego świadczenia przyznanego osobom wykonującym zawód medyczny w związku z pracą z tzw. pacjentami covidowymi.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.435.2019
Data sprawy:
2021-03-09
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego w zakresie powództwa o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.250.2020
Data sprawy:
2021-03-09
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego z powództwa przeciwko bankowi o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.95.2020
Data sprawy:
2021-03-09
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.63.2014
Data sprawy:
2021-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie działań systemowych dotyczących chorób rzadkich.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.510.2019
Data sprawy:
2021-02-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług kwoty nadwyżki podatku.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.59.2021
Data sprawy:
2021-02-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 dla osób w kryzysie bezdomności i pracowników placówek dla bezdomnych.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.206.2021
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie decyzji wymierzającej karę pieniężną za naruszenie zakazu ograniczenia określonych zakresów działalności przedsiębiorców.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.460.2020
Data sprawy:
2021-02-13
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie decyzji wymierzającej karę pieniężną za naruszenie zakazu organizowania zgromadzeń ludności w czasie stanu epidemii.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.7202.11.2018
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego, wydanego w warunkach oczywistej sprzeczności istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego materiału dowodowego.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.128.2020
Data sprawy:
2021-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie praktyki zawieszania biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
V.7108.96.2021
Data sprawy:
2021-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sytuacji przedsiębiorców podczas pandemii.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7203.53.2020
Data sprawy:
2021-01-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność w całości uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.39.2021
Data sprawy:
2021-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie problemów z przekazywaniem 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.82.2021
Data sprawy:
2021-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad dostępu obywateli do szczepień przeciwko COVID-19.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.61.2021
Data sprawy:
2021-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie planów dystrybucji szczepionek i szczepień przeciwko COVID-19.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.687.2020
Data sprawy:
2021-01-08
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej ustalającą Skarżącej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.809.2020
Data sprawy:
2021-01-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.1033.2020
Data sprawy:
2020-12-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie kolejności szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw SARS-CoV-2.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.75.2018
Data sprawy:
2020-12-29
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Okręgowego w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.665.2020
Data sprawy:
2020-12-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów Ordynacji podatkowej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.662.2020
Data sprawy:
2020-12-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie, w jakim nakłada na starostę obowiązek cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych bez uwzględnienia okoliczności podmiotowych i przedmiotowych.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
V.510.158.2020
Data sprawy:
2020-12-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie przyznania statusu konsumenta.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.794.2020
Data sprawy:
2020-12-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.1008.2020
Data sprawy:
2020-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania oddziałów covidowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.999.2020
Data sprawy:
2020-11-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niewystarczającego dofinansowaniu całodobowych placówek opiekuńczych w zakresie wykonywanych testów diagnostycznych w kierunku COVID-19.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.46.2020
Data sprawy:
2020-11-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie rozporządzenia z dnia 30 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.145.2020
Data sprawy:
2020-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie praw pacjenta i sytuacji służby zdrowia podczas pandemii koronawirusa.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.104.2020
Data sprawy:
2020-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie psychiatrii dzieci i młodzieży w czasie pandemii.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.539.2020
Data sprawy:
2020-11-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Ministra Zdrowia w przedmiocie zgody na refundację leku.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.565.273.2020
Data sprawy:
2020-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie warunków odbywania kwarantanny w związku ze stwierdzeniem narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
V.7204.35.2015
Data sprawy:
2020-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zasad naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.903.2020
Data sprawy:
2020-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępności szczepionki na grypę.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7018.910.2020
Data sprawy:
2020-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ograniczeń podstawowych praw i wolności obywateli wprowadzanych w związku z pandemią.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.397.2020
Data sprawy:
2020-10-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Ministra Zdrowia od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie zgody na refundację leku.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.207.2020
Data sprawy:
2020-10-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie treści nowych wytycznych w zakresie opieki nad noworodkami matek zakażonych lub z podejrzeniem zakażenia COVID-19.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.199.2020
Data sprawy:
2020-10-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dramatycznej sytuacji szpitali w czasie pandemii.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.199.2020
Data sprawy:
2020-10-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dramatycznej sytuacji szpitali w czasie pandemii.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.37.2020
Data sprawy:
2020-10-14
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.155.2020
Data sprawy:
2020-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby ustanowienia samorządu ratowników medycznych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.736.2020
Data sprawy:
2020-10-11
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku poddania się kwarantannie w związku z przekroczeniem granicy państwowej.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Sygnatura:
V.511.509.2020
Data sprawy:
2020-09-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w sprawie braku regulacji dotyczących skargi kasacyjnej od uzasadnienia wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.7224.184.2020
Data sprawy:
2020-09-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego dotyczącego wykładni przepisu art. 36a ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.288.2020
Data sprawy:
2020-09-29
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.39.2020
Data sprawy:
2020-09-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nierównego traktowania różnych grup ratowników medycznych w zakresie dodatków do wynagrodzenia.
Adresat:
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP
Sygnatura:
V.7204.29.2018
Data sprawy:
2020-09-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP oraz Przewodniczącego Komisji Środowiska Senatu RP w sprawie konieczności uregulowania zasad likwidacji nielegalnych składowisk odpadów.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Środowiska Senatu RP
Sygnatura:
V.7204.29.2018
Data sprawy:
2020-09-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP oraz Przewodniczącego Komisji Środowiska Senatu RP w sprawie konieczności uregulowania zasad likwidacji nielegalnych składowisk odpadów.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.476.2020
Data sprawy:
2020-09-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.632.2020
Data sprawy:
2020-09-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.311.2020
Data sprawy:
2020-09-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję określającą zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.178.2018
Data sprawy:
2020-09-11
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.417.2018
Data sprawy:
2020-09-11
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.231.2018
Data sprawy:
2020-09-11
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7204.64.2020
Data sprawy:
2020-09-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.438.2020
Data sprawy:
2020-09-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji PWIS.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.392.2020
Data sprawy:
2020-09-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.392.2020
Data sprawy:
2020-09-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.61.2019
Data sprawy:
2020-08-05
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.438.2020
Data sprawy:
2020-08-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.437.2020
Data sprawy:
2020-07-31
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.288.2020
Data sprawy:
2020-07-31
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.439.2020
Data sprawy:
2020-07-29
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
V.511.95.2020
Data sprawy:
2020-07-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie o wznowienie postępowania
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.131.2020
Data sprawy:
2020-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji szkolnych gabinetów stomatologicznych.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7220.146.2020
Data sprawy:
2020-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie zwrotu wpłaconych środków w razie rezygnacji bądź odwołania imprezy turystycznej z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.45.2020
Data sprawy:
2020-07-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie trudności z dostępem do porodów rodzinnych w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.328.2020
Data sprawy:
2020-07-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie ze skargi konstytucyjnej dotyczącej instytucji ulgi meldunkowej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7220.219.2020
Data sprawy:
2020-07-03
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie zaległości należności abonamentowych wraz z odsetkami.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7224.108.2020
Data sprawy:
2020-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów dotyczące wprowadzenia rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym bez zachowania vacatio legis.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
V.511.126.2020
Data sprawy:
2020-06-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału przed Sądem Apelacyjnym w sprawie nieuczciwego postanowienia umownego.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7100.26.2020
Data sprawy:
2020-06-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie sytuacji przedsiębiorców w związku z epidemią Covid-19.
Adresat:
Minister Klimatu
Sygnatura:
V.7018.261.2020
Data sprawy:
2020-06-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Klimatu, Minister Rozwoju oraz Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby doprecyzowania niektórych przepisów ustawy o Covid - 19.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7018.261.2020
Data sprawy:
2020-06-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Klimatu, Minister Rozwoju oraz Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby doprecyzowania niektórych przepisów ustawy o Covid - 19.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.261.2020
Data sprawy:
2020-06-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Klimatu, Minister Rozwoju oraz Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby doprecyzowania niektórych przepisów ustawy o Covid - 19.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
V.511.281.2020
Data sprawy:
2020-06-22
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
V.7100.5.2020
Data sprawy:
2020-06-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7200.19.2019
Data sprawy:
2020-06-11
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.44.2020
Data sprawy:
2020-06-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie realizacji świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
V.7012.8.2020
Data sprawy:
2020-06-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sytuacji lekarzy dentystów.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
V.511.591.2019
Data sprawy:
2020-06-10
Opis sprawy:
Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego odrzucające skargę o wznowienie postępowania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.7018.460.2020
Data sprawy:
2020-06-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie naruszenia zakazu organizowania w czasie stanu epidemii zgromadzeń ludności
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7224.95.2020
Data sprawy:
2020-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie szczegółów programu "Bon turystyczny 1000 plus".
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.7018.426.2020
Data sprawy:
2020-06-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie praktyki nakładania przez organy Inspekcji Sanitarnej administracyjnych kar pieniężnych.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.511.288.2020
Data sprawy:
2020-06-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.511.288.2020
Data sprawy:
2020-06-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.7018.439.2020
Data sprawy:
2020-05-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.7018.438.2020
Data sprawy:
2020-05-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.368.2020
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezpodstawne objęcie kwarantanną.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
V.519.2.2020
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zastrzeżeń, co do roli Policji w procedurze wymierzania kar administracyjnych.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.7018.437.2020
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.256.2020
Data sprawy:
2020-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie problemów wynikających z definicji podatnika na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7018.275.2020
Data sprawy:
2020-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nakazu zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.44.2020
Data sprawy:
2020-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie opieki psychiatrycznej na oddziałach dziennych dla osób uczących się powyżej 18. roku życia.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
V.7000.3.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7100.26.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie konieczności podjęcia konkretnych działań na rzecz przedsiębiorców w związku z epidemią.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7018.192.2020
Data sprawy:
2020-05-13
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezpodstawne objęcie kwarantanną.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7102.2.2020
Data sprawy:
2020-05-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niespójności przepisów dotyczących konieczności noszenia rękawiczek jednorazowyh w obiektach handlowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.324.2020
Data sprawy:
2020-05-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie objęcia kwarantanną pracowników transgranicznych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.86.2020
Data sprawy:
2020-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS- CoV-2.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7220.146.2020
Data sprawy:
2020-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie zwrotu wpłaconych środków w razie rezygnacji bądź odwołania imprezy turystycznej z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
V.511.188.2020
Data sprawy:
2020-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kar administracyjnych za naruszenie ograniczeń epidemicznych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.290.2020
Data sprawy:
2020-04-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku możliwości identyfikacji zwłok osób zmarłych z powodu choroby COVID-19 przez członków rodziny zmarłego.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.177.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
V.7224.45.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie uregulowań dotyczących obrotu pocztowego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.67.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
V.7018.261.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
V.7100.5.2020
Data sprawy:
2020-04-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie prac nad ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.164.2020
Data sprawy:
2020-04-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku VAT.
Adresat:
Minister środowiska
Sygnatura:
V.7200.12.2020
Data sprawy:
2020-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie zakazu wstępu do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych i zamknięcia parków narodowych.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7100.9.2020
Data sprawy:
2020-04-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie zapewnienia pomocy przedsiębiorcom.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.57.2020
Data sprawy:
2020-04-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane do świadczeń zdrowotnych w czasie epidemii koronawirusa - SARS-CoV-2.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7102.2.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu postępowania klientów obiektów handlowych i usługowych oraz organizacji handlu.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.45.2020
Data sprawy:
2020-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zawieszenia porodów rodzinnych w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
V.7100.5.2020
Data sprawy:
2020-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie prac nad ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.26.2020
Data sprawy:
2020-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.191.2020
Data sprawy:
2020-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zobowiązania Konsultantów wojewódzkich do zaprzestania samodzielnego wydawania opinii dotyczących koronawirusa.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
V.7100.5.2020
Data sprawy:
2020-03-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu w sprawie prac nad ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.25.2020
Data sprawy:
2020-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku możliwości przebywania rodziców na oddziałach pediatrycznych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.38.2020
Data sprawy:
2020-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki zdrowotnej dla pacjentów w stanie nagłym w innych podmiotach niż jednoimienne szpitale zakaźne.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.187.2020
Data sprawy:
2020-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa pacjentów objętych kwarantanną domową oraz personelu medycznego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.84.2020
Data sprawy:
2020-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie środków ochrony osobistej stosowanych przez personel medyczny.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7202.14.2019
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie czasowego odebrania zwierząt.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.24.2020
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do świadczeń pacjentów cierpiących na rozszczepienie kręgosłupa i pęcherz neurogenny.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
V.7010.140.2019
Data sprawy:
2020-03-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostępu do opieki hospicyjnej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.140.2019
Data sprawy:
2020-03-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostępu do opieki hospicyjnej.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.140.2019
Data sprawy:
2020-03-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostępu do opieki hospicyjnej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.18.2020
Data sprawy:
2020-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie konieczności doprecyzowania regulacji związanych z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7200.1.2020
Data sprawy:
2020-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Ministra Klimatu w sprawie działań organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej.
Adresat:
Minister Klimatu
Sygnatura:
V.7200.1.2020
Data sprawy:
2020-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Ministra Klimatu w sprawie działań organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7204.53.2019
Data sprawy:
2020-01-20
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.7224.263.2014
Data sprawy:
2020-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności opracowania regulacji dotyczącej tzw. hipoteki odwróconej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7200.19.2019
Data sprawy:
2020-01-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.272.2016
Data sprawy:
2019-12-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.134.2019
Data sprawy:
2019-12-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie szczepień ochronnych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.272.2016
Data sprawy:
2019-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umorzenia należności wynikających z zaciągniętego kredytu.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7204.52.2019
Data sprawy:
2019-11-22
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7204.52.2019
Data sprawy:
2019-11-22
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
V.510.212.2019
Data sprawy:
2019-11-13
Opis sprawy:
Skarga o wznowienie postępowania.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
V.510.239.2019
Data sprawy:
2019-10-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym o zapłatę.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.71.2019
Data sprawy:
2019-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku możliwości podejmowania przez lekarzy operacji nowotworów.
Adresat:
Prezes Związku Banków Polskich
Sygnatura:
V.7224.49.2019
Data sprawy:
2019-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Związku Banków Polskich w sprawie ochrony praw konsumentów na rynku usług finansowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.66.2019
Data sprawy:
2019-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nielegalnego wywozu leków z Polski na zasadzie odwróconego łańcucha dystrybucji.
Adresat:
Główny Inspektor Farmaceutyczny
Sygnatura:
V.7013.66.2019
Data sprawy:
2019-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie nielegalnego wywozu leków z Polski na zasadzie odwróconego łańcucha dystrybucji.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
V.7016.78.2019
Data sprawy:
2019-10-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w przedmiocie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.510.167.2019
Data sprawy:
2019-10-16
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.57.2019
Data sprawy:
2019-10-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wybudowanie zjazdu z drogi publicznej bez zezwolenia zarządcy drogi.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.185.2014
Data sprawy:
2019-10-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie braku przepisów definiujących pojęcie "budowli" dla celów podatkowych.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.173.2019
Data sprawy:
2019-09-17
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, w przedmiocie odmowy umorzenia zaległego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.
Adresat:
Burmistrz Miasta i Gminy
Sygnatura:
V.7203.21.2019
Data sprawy:
2019-09-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniach administracyjnych sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurników oraz budynków inwentarskich.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
V.565.76.2019
Data sprawy:
2019-09-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie konieczności zapewnienia realnego dostępu osób z niepełnosprawnościami do transportu kolejowego.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
V.565.76.2019
Data sprawy:
2019-09-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie konieczności zapewnienia realnego dostępu osób z niepełnosprawnościami do transportu kolejowego.
Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
Sygnatura:
V.565.53.2019
Data sprawy:
2019-08-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad przyznawania ulg emerytom i rencistom w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
V.7200.16.2019
Data sprawy:
2019-08-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.53.2019
Data sprawy:
2019-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku dostępności leków.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
V.7200.16.2019
Data sprawy:
2019-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.385.2019
Data sprawy:
2019-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie trudności na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych przy rozgraniczaniu źródła przychodu, jakim jest odpłatne zbycie nieruchomości oraz pozarolnicza działalność gospodarcza.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.384.2019
Data sprawy:
2019-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie nieprawidłowości w działaniu systemu Twój e-PIT.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7011.21.2019
Data sprawy:
2019-07-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie jakości świadczeń udzielanych w trakcie leczenia uzdrowiskowego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7200.18.2018
Data sprawy:
2019-07-03
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego umorzeniu postępowania odwoławczego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
V.7014.23.2018
Data sprawy:
2019-07-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pilnej potrzeby uregulowania zasad wykonywania zawodu psychologa.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.46.2019
Data sprawy:
2019-06-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie planowanych zmian w zakresie wykazu leków refundowanych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7203.27.2018
Data sprawy:
2019-06-19
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego uchylającą decyzję Starosty.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.42.2019
Data sprawy:
2019-06-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nowelizacji Prawa farmaceutycznego.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
V.612.1.2016
Data sprawy:
2019-06-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie z wniosku Starosty o uchylenie uchwał walnego zebrania delegatów Stowarzyszenia.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.278.2019
Data sprawy:
2019-06-06
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Ministra Zdrowia odmawiającą zgody na pokrycie kosztów leku.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7011.58.2016
Data sprawy:
2019-06-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do świadczeń leczenia uzdrowiskowego osób niewykazujących się samodzielnością w codziennym funkcjonowaniu.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.84.2018
Data sprawy:
2019-04-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dramatycznej sytuacji w dziedzinie psychiatrii dziecięcej.
Adresat:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sygnatura:
V.7203.45.2018
Data sprawy:
2019-04-08
Opis sprawy:
Odwołanie od decyzji Starosty w przedmiocie nałożenia obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7203.78.2017
Data sprawy:
2019-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemu immisji odorowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.63.2014
Data sprawy:
2019-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie działań systemowych dotyczących chorób rzadkich.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.379.2018
Data sprawy:
2019-03-25
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP
Sygnatura:
V.7203.273.2016
Data sprawy:
2019-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP w sprawie braku możliwości skutecznego zaskarżenia do sądu administracyjnego bezczynności legislacyjnej organów jednostek samorządu terytorialnego.
Adresat:
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
Sygnatura:
V.7200.6.2019
Data sprawy:
2019-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie wykonania nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.55.2015
Data sprawy:
2019-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie konieczności ustawowej regulacji statusu podmiotów, które podejmują decyzje o finansowaniu leczenia chorób ultarzadkich.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.8.2019
Data sprawy:
2019-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostępności świadczeń ginekologiczno-położniczych na terenach wiejskich.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.8.2019
Data sprawy:
2019-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostępności świadczeń ginekologiczno-położniczych na terenach wiejskich.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.82.2018
Data sprawy:
2019-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie działań w zakresie zwalczania AIDS i zapobiegania HIV.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.129.2019
Data sprawy:
2019-03-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Finansów w sprawie projektu ustawy - Ordynacja podatkowa.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7204.38.2018
Data sprawy:
2019-02-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyjęcia deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.92.2019
Data sprawy:
2019-02-27
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie przeprowadzenia referendum.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7204.24.2017
Data sprawy:
2019-02-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w postępowaniu ze skargi w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia zintegrowanego.
Adresat:
Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Sygnatura:
V.7204.29.2018
Data sprawy:
2019-02-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie likwidacji nielegalnych składowisk odpadów.
Adresat:
Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Sygnatura:
V.7204.29.2018
Data sprawy:
2019-02-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie likwidacji nielegalnych składowisk odpadów.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7203.74.2018
Data sprawy:
2019-02-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uchyleniu decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
V.7016.9.2019
Data sprawy:
2019-02-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie o umieszczenie bez zgody w szpitalu psychiatrycznym.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
V.511.12.2019
Data sprawy:
2019-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany zasad ruchu drogowego obowiązujących na przejściu dla pieszych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.427.2017
Data sprawy:
2019-01-21
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepis Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.341.2017
Data sprawy:
2019-01-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.379.2018
Data sprawy:
2019-01-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.222.2018
Data sprawy:
2019-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.84.2018
Data sprawy:
2018-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dramatycznej sytuacji w dziedzinie psychiatrii dziecięcej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.86.2018
Data sprawy:
2018-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie szczepień ochronnych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
V.7010.86.2018
Data sprawy:
2018-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie szczepień ochronnych.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.7010.86.2018
Data sprawy:
2018-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczepień ochronnych.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
V.7200.17.2018
Data sprawy:
2018-11-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Środowiska oraz Skarbowi Państwa – Ministrowi Energii o ochronę dóbr osobistych.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.358.2018
Data sprawy:
2018-11-29
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczących podstawy wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7214.110.2018
Data sprawy:
2018-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie długotrwałości postępowań sądowych, toczących się z wniosku osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.484.2016
Data sprawy:
2018-11-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej uchylającą decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od niezapłaconego w terminie zobowiązania podatkowego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.510.31.2018
Data sprawy:
2018-11-15
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na przepisy uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.512.2018
Data sprawy:
2018-10-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w zakresie rozstrzygnięcia pytania prawnego Sądu Rejonowego dotyczącego zgodności z Konstytucją przepisu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
V.7202.16.2018
Data sprawy:
2018-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potrzeby doprecyzowania regulacji dotyczących ochrony zwierząt.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
V.7200.6.2018
Data sprawy:
2018-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie wprowadzenia przez Lasy Państwowe ograniczeń w zakresie korzystania z lasów stanowiących własność Skarbu Państwa.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.7108.75.2018
Data sprawy:
2018-10-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przesyłania członkom spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wezwań do uzupełnienia podwyższonych udziałów.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
V.7202.13.2018
Data sprawy:
2018-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie braku odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
V.7203.68.2018
Data sprawy:
2018-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian legislacyjnych umożliwiających refundację kosztów wymiany systemu ogrzewania.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.565.109.2017
Data sprawy:
2018-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opłat za korzystanie z parkingów przyszpitalnych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.80.2015
Data sprawy:
2018-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemu rzeczywistego dostępu pacjentów do leków zawierających medyczną marihuanę.
Adresat:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura:
V.510.38.2018
Data sprawy:
2018-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie nieprawidłowej praktyki ZUS przy dokonywaniu potrąceń w trakcie upadłości konsumenckiej.
Adresat:
Minister Energii
Sygnatura:
V.7203.38.2015
Data sprawy:
2018-08-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Energii dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.40.2018
Data sprawy:
2018-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania systemu ratunkowego dostępu do technologii lekowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.510.112.2018
Data sprawy:
2018-08-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej J.B. (sygn. akt SK 17/18)
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
V.511.354.2018
Data sprawy:
2018-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niezrealizowania zaleceń NIK zawartych w informacji o wynikach kontroli – „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
V.511.354.2018
Data sprawy:
2018-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie niezrealizowania zaleceń NIK zawartych w informacji o wynikach kontroli – „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.24.2018
Data sprawy:
2018-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie warunków pracy pielęgniarek i położnych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.58.2018
Data sprawy:
2018-07-17
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.
Adresat:
Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Sygnatura:
V.7100.2.2018
Data sprawy:
2018-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie tzw. Konstytucji Biznesu.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.512.21.2017
Data sprawy:
2018-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Finansów w sprawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie braku wyznaczenia maksymalnego terminu na zajęcie stanowiska przez wierzyciela wobec zarzutów zgłoszonych przez zobowiązanego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7204.21.2018
Data sprawy:
2018-07-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7010.15.2018
Data sprawy:
2018-06-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie zgody na refundację leku.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.75.2017
Data sprawy:
2018-06-08
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.676.2014
Data sprawy:
2018-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Finansów w sprawie zasad korzystania z tzw. ulgi prorodzinnej w rodzinach niepełnych.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
V.7220.124.2017
Data sprawy:
2018-05-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie braku zwolnienia od opłat abonamentowych osób, które pobierają rentę rodzinną zamiast emerytury.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.510.31.2018
Data sprawy:
2018-05-30
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.188.2018
Data sprawy:
2018-05-11
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
V.7200.5.2018
Data sprawy:
2018-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie konieczności podjęcia pilnych działań zmierzających do wykonania wyroku TSUE dotyczącego wycinki Puszczy Białowieskiej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.68.2016
Data sprawy:
2018-05-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie poprawy jakości żywienia w szpitalach.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.564.2015
Data sprawy:
2018-05-08
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w części oddalającej skargę na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2015 r.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.510.160.2017
Data sprawy:
2018-04-13
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w części oddalającej skargę na postanowienia uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie miasta.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.510.37.2018
Data sprawy:
2018-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu związanego z doręczaniem przesyłek pocztowych w postępowaniu upadłościowym (tzw. upadłość konsumencka).
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
V.7012.7.2018
Data sprawy:
2018-03-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zasad finansowania krótkich hospitalizacji.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.46.2018
Data sprawy:
2018-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Finansów w sprawie zmian w zakresie możliwości korzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez opiekunów osób z niepełnosprawnościami mających na utrzymaniu dorosłe osoby z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
V.7220.196.2015
Data sprawy:
2018-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie problemów związanych z procedurą pobierania opłat abonamentowych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
V.612.1.2018
Data sprawy:
2018-03-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.17.2016
Data sprawy:
2018-03-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7011.58.2016
Data sprawy:
2018-03-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości związanych z procedurą kierowania na leczenie uzdrowiskowe.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.253.2017
Data sprawy:
2018-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Finansów w sprawie sytuacji podatkowej tzw. ofiar ulgi meldunkowej.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
V.7200.28.2017
Data sprawy:
2018-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie procedury przyznawania dotacji celowej na realizację zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.7204.26.2017
Data sprawy:
2018-02-07
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotycząca naruszenia przepisów prawa materialnego.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
V.511.466.2017
Data sprawy:
2018-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wątpliwości dotyczącej konstytucyjności przepisu Kodeksu postępowania administracyjnego.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
V.7224.263.2014
Data sprawy:
2018-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie konieczności opracowania regulacji chroniących interesów obywateli, w sytuacji przejęcia nieruchomości w zamian za dożywotnie świadczenie pieniężne.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
V.7108.193.2017
Data sprawy:
2017-12-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie barier prawnych uniemożliwiających rozwój tzw. car-sharingu.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.98.2017
Data sprawy:
2017-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępności do świadczeń zdrowotnych w związku z przewidywanym drastycznym niedoborem lekarzy.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.448.2017
Data sprawy:
2017-12-15
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym.
Adresat:
Minister Rozwoju i Finansów
Sygnatura:
V.711.6.2017
Data sprawy:
2017-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie propozycji ograniczenia tajemnicy zawodowej osób wykonujących zawody zaufania publicznego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.82.2017
Data sprawy:
2017-11-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemów systemu ochrony zdrowia.
Adresat:
Minister Rozwoju i Finansów
Sygnatura:
V.511.446.2017
Data sprawy:
2017-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie skutków ratyfikacji przez Polskę Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.510.222.2017
Data sprawy:
2017-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praktyki wierzycieli polegającej na występowaniu o wydanie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, bez zamiaru prowadzenia dalszego sporu sądowego w przypadku wniesienia sprzeciwu przez stronę pozwaną.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.29.2016
Data sprawy:
2017-10-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku prawnych mechanizmów regulujących maksymalny czas pracy personelu medycznego.
Adresat:
Minister Rozwoju i Finansów
Sygnatura:
V.511.626.2014
Data sprawy:
2017-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu prowadzenia postępowań egzekucyjnych w administracji względem należności celnych powstałych przed akcesją Polski do UE.
Adresat:
Minister Rozwoju i Finansów
Sygnatura:
V.511.115.2016
Data sprawy:
2017-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.78.2017
Data sprawy:
2017-10-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji chorych na łuszczycę.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
V.511.366.2017
Data sprawy:
2017-10-06
Opis sprawy:
Skarga do Sądu Rejonowego o wznowienie postępowania w sprawie o zapłatę w elektronicznym postępowaniu nakazowym.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
V.510.211.2017
Data sprawy:
2017-09-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie zastosowania przez Bank abuzywnych klauzul waloryzacyjnych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.277.2017
Data sprawy:
2017-08-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym ze skargi konstytucyjnej dotyczącej wymiaru podatku od olejów opałowych.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
V.7000.5.2017
Data sprawy:
2017-08-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania systemu badań technicznych pojazdów.
Adresat:
Minister Rozwoju i Finansów
Sygnatura:
V.511.272.2016
Data sprawy:
2017-08-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie skutków podatkowych restrukturyzacji zadłużenia kredytobiorców.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.47.2017
Data sprawy:
2017-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępności do operacji w zakresie soczewki (zaćmy).
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.16.2017
Data sprawy:
2017-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku zatarcia kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.
Adresat:
Minister Rozwoju i Finansów
Sygnatura:
V.511.253.2017
Data sprawy:
2017-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sytuacji podatkowej tzw. ofiar ulgi meldunkowej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7012.1.2017
Data sprawy:
2017-07-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia dotyczące opieki geriatrycznej w ramach „Systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej”.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
V.511.149.2017
Data sprawy:
2017-07-03
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego w sprawie o uznanie za bezskuteczną w stosunku do Naczelnika Urzędu Skarbowego umowy zniesienia współwłasności.
Adresat:
Minister Rozwoju i Finansów
Sygnatura:
V.7100.8.2017
Data sprawy:
2017-06-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie projektów aktów prawnych regulujących status przedsiębiorcy oraz swobodę działalności gospodarczej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.511.185.2014
Data sprawy:
2017-06-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Rady Ministrów w sprawie braku przepisów definiujących pojęcie „budowli” dla celów podatkowych.
Adresat:
Minister Energii
Sygnatura:
V.7203.38.2015
Data sprawy:
2017-05-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Energii w sprawie przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.278.2016
Data sprawy:
2017-05-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dotyczącym skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych (sygn. akt II FSK 2798/16).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.266.2015
Data sprawy:
2017-05-24
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie oraz uzależnienie wydanie pojazdu umieszczonego na parkingu od okazania dowodu uiszczenia wspomnianej opłaty.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.13.2017
Data sprawy:
2017-05-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie warunków pracy pielęgniarek i położnych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.70.2016
Data sprawy:
2017-04-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie poprawy dostępności kobiet ciężarnych do skutecznych form łagodzenia bólu porodowego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.112.2015
Data sprawy:
2017-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii w sprawie standardów opieki okołoporodowej.
Adresat:
Konsultant Krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii
Sygnatura:
V.7010.112.2015
Data sprawy:
2017-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii w sprawie standardów opieki okołoporodowej.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
V.7224.89.2016
Data sprawy:
2017-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Cyfryzacji w sprawie archiwizowania rozmów telefonicznych, w trakcie których dochodzi do zawarcia umowy z konsumentem.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.7108.272.2016
Data sprawy:
2017-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji promes bezobciążeniowego wyodrębnienia lokali mieszkalnych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.185.2014
Data sprawy:
2017-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie opracowania definicji pojęcia „budowli” dla celów podatkowych.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejm RP
Sygnatura:
V.7202.3.2017
Data sprawy:
2017-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie przyrody.
Adresat:
Prezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich
Sygnatura:
V.7100.6.2017
Data sprawy:
2017-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Unii Miasteczek Polskich w sprawie niewywiązywania się przez jednostki samorządu terytorialnego z ustawowego obowiązku zgłaszania dłużników alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
V.7203.25.2017
Data sprawy:
2017-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zróżnicowania zasad udzielania dotacji jednostkom samorządu terytorialnego przeznaczonych na zadania własne związanie z usuwaniem skutków powodzi.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.7013.55.2015
Data sprawy:
2017-03-17
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją wskazanych załączników obwieszczenia Ministra Zdrowia z 23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.87.2016
Data sprawy:
2017-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemów z realizacją prawa rodziców (opiekunów) do pobytu z dzieckiem w szpitalu.
Adresat:
Rzecznik Finansowy
Sygnatura:
V.7220.33.2017
Data sprawy:
2017-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznika Finansowego w sprawie działań zmierzających do zahamowania wzrostu składek z tytułu umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.92.2017
Data sprawy:
2017-03-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dochodzenia przez Skarb Państwa należności publicznoprawnych na drodze cywilnoprawnej.
Adresat:
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Sygnatura:
V.7013.16.2016
Data sprawy:
2017-03-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie sposobu postępowania przez lekarza w zakresie tajemnicy lekarskiej wobec osób bliskich dla pacjenta zarażonego wirusem HIV lub chorego na AIDS.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.560.2015
Data sprawy:
2017-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące wspólnego rozliczenia podatkowego z dzieckiem przed wydaniem wyroku rozwodowego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.15.2016
Data sprawy:
2017-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad dostępu cudzoziemców do zawodu lekarza w Polsce.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
V.612.1.2016
Data sprawy:
2017-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie regulacji dotyczących nadzoru nad stowarzyszeniami.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.102.2016
Data sprawy:
2017-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany przepisów dotyczących standardów postępowania medycznego.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.25.2017
Data sprawy:
2017-01-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.510.5.2017
Data sprawy:
2017-01-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uprzywilejowania wierzytelności bankowych w postępowaniu nakazowym.
Adresat:
Senat Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Sygnatura:
V.511.521.2015
Data sprawy:
2017-01-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP oraz Przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP w sprawie nowych zasad wydawania kart parkingowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.87.2016
Data sprawy:
2017-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemów z realizacją prawa rodziców (opiekunów) do pobytu z dzieckiem w szpitalu.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.494.2016
Data sprawy:
2017-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym obywateli, którym umorzono należności.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.510.176.2015
Data sprawy:
2016-12-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie procedury doręczania korespondencji sądowej.
Adresat:
Sejm Przewodniczący Podkomisji nadzwyczajnej Komisji Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.80.2015
Data sprawy:
2016-12-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Podkomisji nadzwyczajnej Komisji Zdrowia Sejmu RP w sprawie uregulowania kwestii dostępu pacjentów do marihuany medycznej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.565.110.2015
Data sprawy:
2016-12-20
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.103.2016
Data sprawy:
2016-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące problemów w funkcjonowaniu bariatrycznej opieki zdrowotnej.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.103.2016
Data sprawy:
2016-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące problemów w funkcjonowaniu bariatrycznej opieki zdrowotnej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.600.1.2016
Data sprawy:
2016-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Rady Ministrów w sprawie zmiany granic gmin w województwie opolskim.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.115.2016
Data sprawy:
2016-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie opodatkowania darowizn przekazywanych na rzecz wychowanków rodzin zastępczych przez ich rodziców zastępczych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7011.31.2015
Data sprawy:
2016-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania tzw. pakietu onkologicznego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.600.4.2016
Data sprawy:
2016-12-02
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z połączonych wniosków niektórych rad gmin graniczących z Opolem dotyczących ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.645.2015
Data sprawy:
2016-12-01
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisu ustawy Kodeks cywilny w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie na zasadzie analogii legis do dochodzenia należności publicznoprawnych na drodze cywilnej w formie skargi pauliańskiej z Konstytucją.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
V.7220.352.2016
Data sprawy:
2016-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu realizacji kontroli posiadania odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego przez pracowników Poczty Polskiej S.A.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.47.2016
Data sprawy:
2016-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie projektu uchwały Rady Ministrów dotyczącego Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
V.511.868.2014
Data sprawy:
2016-11-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów oraz Marszałka Senatu w sprawie niewykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego kwoty wolnej od podatku.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.868.2014
Data sprawy:
2016-11-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów oraz Marszałka Senatu w sprawie niewykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego kwoty wolnej od podatku.
Adresat:
Senat Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Sygnatura:
V.510.68.2016
Data sprawy:
2016-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP w sprawie braku kontroli sądowo-administracyjnej w zakresie bezczynności organów w postępowaniu skargowym.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
V.7220.352.2016
Data sprawy:
2016-11-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie uprawnień pracowników Poczty Polskiej S.A. do dokonywania czynności kontrolnych dotyczących posiadania odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.63.2014
Data sprawy:
2016-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zobowiązań państwa wobec pacjentów cierpiących na choroby rzadkie.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
V.7203.5.2014
Data sprawy:
2016-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie braku przepisów dotyczących uciążliwości zapachowych powodowanych przez zakłady przemysłowe, fermy zwierząt itp.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.394.2016
Data sprawy:
2016-10-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Finansów w sprawie indywidualnych interpretacji podatkowych.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
V.511.141.2014
Data sprawy:
2016-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie poprawy dostępności do uzyskania prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
V.604.31.2015
Data sprawy:
2016-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podjęcia prac legislacyjnych dotyczących podziału administracyjnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.561.1.2016
Data sprawy:
2016-10-10
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego cofnięcia diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.60.2016
Data sprawy:
2016-09-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie uzyskiwania zgód od kobiet ciężarnych i rodzących na przeprowadzenie zabiegów w trakcie porodu.
Adresat:
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Sygnatura:
V.7013.60.2016
Data sprawy:
2016-09-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie uzyskiwania zgód od kobiet ciężarnych i rodzących na przeprowadzenie zabiegów w trakcie porodu.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.70.2016
Data sprawy:
2016-09-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu pacjentek rodzących do znieczulenia farmakologicznego
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.510.86.2016
Data sprawy:
2016-09-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie decyzji wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.335.2016
Data sprawy:
2016-09-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej naruszenia wolności działalności gospodarczej (SK 19/16).
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.51.2015
Data sprawy:
2016-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zwrotu kosztów zakupu leków sprowadzanych z zagranicy.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.29.2016
Data sprawy:
2016-09-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie uregulowania czasu pracy lekarzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
V.811.16.2016
Data sprawy:
2016-08-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie zmiany przepisów ustawy o lasach w celu doprecyzowania zasad korzystania z dróg leśnych przez osoby niepełnosprawne.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.68.2016
Data sprawy:
2016-08-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie poprawy jakości żywienia w szpitalach.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
V.7200.8.2015
Data sprawy:
2016-08-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie kontroli emisji hałasu podczas miejskich imprez masowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.24.2016
Data sprawy:
2016-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad dostępu osób niepełnoletnich, w wieku powyżej 15. roku życia, do świadczeń ginekologicznych i urologicznych
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
V.511.141.2014
Data sprawy:
2016-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zapewnienia osobom niepełnosprawnym pojazdu na potrzeby praktycznej części egzaminu państwowego na prawo jazdy
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.359.2015
Data sprawy:
2016-07-19
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.359.2015
Data sprawy:
2016-07-19
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.45.2016
Data sprawy:
2016-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ograniczenia wydawania przepustek umożliwiających pacjentom opuszczenie zakładu psychiatrycznego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.288.2016
Data sprawy:
2016-07-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej uzależnienia prawa rodzica utrzymującego niepełnosprawne dziecko do skorzystania z możliwości odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne, od formy w jakiej są spełniane świadczenia alimentacyjne
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.981.2014
Data sprawy:
2016-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie skutków podatkowych finansowania przez pracodawcę kosztów noclegu tzw. pracownika mobilnego związanego z wyjazdem służbowym
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.604.31.2015
Data sprawy:
2016-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalania granic gmin w formie rozporządzenia.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.5150.1.2014
Data sprawy:
2016-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika z urzędu dla osoby będącej stroną w postępowaniu o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez zgody.
Adresat:
Prezydent Konfederacji „Lewiatan”
Sygnatura:
V.7100.6.2016
Data sprawy:
2016-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta Konfederacji „Lewiatan” w sprawie zaspokojenia potrzeb dzieci uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych
Adresat:
Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
Sygnatura:
V.7100.6.2016
Data sprawy:
2016-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zaspokojenia potrzeb dzieci uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych
Adresat:
Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
Sygnatura:
V.7100.6.2016
Data sprawy:
2016-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w sprawie zaspokojenia potrzeb dzieci uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.1.2016
Data sprawy:
2016-05-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie podatku od nieruchomości stanowiącej współwłasność.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.7100.9.2016
Data sprawy:
2016-05-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej procedury postępowania upadłościowego (sygn. akt SK 1/16)
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.162.2016
Data sprawy:
2016-05-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu toczącym się przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z pytania prawnego Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu dotyczącej braku przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką (sygn. akt P 6/16) (V.511.162.2016 z 5 maja 2016 r.)
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.111.2015
Data sprawy:
2016-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opłat pobieranych za zaświadczenia lekarskie od seniorów uczestniczących w zajęciach sportowych.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
V.7204.35.2015
Data sprawy:
2016-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Adresat:
Główny Inspektor Pracy
Sygnatura:
V.7100.5.2016
Data sprawy:
2016-04-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie uchylania się od płacenia alimentów.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.10.2016
Data sprawy:
2016-04-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu lekarzy do odbywania specjalizacji.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.7220.10.2016
Data sprawy:
2016-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ubezpieczenia kuratorów społecznych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7000.533.2015
Data sprawy:
2016-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przebiegu linii energetycznych.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
V.510.172.2014
Data sprawy:
2016-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ochrony praw osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych w latach 90-tych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.9.2016
Data sprawy:
2016-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opłacania przez lekarzy składek członkowskich na rzecz okręgowych izb lekarskich.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.66.2015
Data sprawy:
2016-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia bólu oraz dostępu pacjentów do marihuany medycznej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.19.2016
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia opieki zdrowotnej oraz pomocy osobom starszym.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
V.7203.38.2015
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie zanieczyszczenia powietrza.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
V.6060.29.2015
Data sprawy:
2016-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie prawa obywateli do uzyskania informacji o środowisku.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.17.2016
Data sprawy:
2016-03-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia opieki zdrowotnej osobom bezdomnym oraz innym osobom nieuzyskującym dochodu.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.185.2014
Data sprawy:
2016-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie niejasnej definicji pojęcia „budowli” dla celów podatkowych.
Adresat:
Rzecznik Finansowy
Sygnatura:
V.511.77.2016
Data sprawy:
2016-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznika Finansowego w sprawie odpowiedzialności finansowej za skutki zdarzeń drogowych uczestników kursów na prawo jazdy.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.55.2015
Data sprawy:
2016-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu pacjentów do terapii w ramach programów lekowych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.149.2015
Data sprawy:
2016-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawa do zasiłku dla bezrobotnych i świadczenia przedemerytalnego dla opiekunów osób niepełnosprawnych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.7100.35.2014
Data sprawy:
2016-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie problemów przedsiębiorców prowadzących biura usług płatniczych.
Adresat:
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Sygnatura:
V.7013.16.2016
Data sprawy:
2016-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie ochrony życia i zdrowia osób, które mogą być zarażone wirusem HIV.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.996.2014
Data sprawy:
2016-02-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przedawnienia zobowiązań podatkowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.6.2016
Data sprawy:
2016-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie egzaminów z języka polskiego dla przyszłych lekarzy.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7011.10.2016
Data sprawy:
2016-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zadań i uprawnień ratowników medycznych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.26.2015
Data sprawy:
2016-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie praw dawców przeszczepu do świadczeń zdrowotnych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.645.2015
Data sprawy:
2016-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie dochodzenia należności przez Skarb Państwa na drodze skargi pauliańskiej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.92.2014
Data sprawy:
2016-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie tworzenia przez oddziały NFZ list oczekujących na wyroby medyczne.
Adresat:
Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sygnatura:
V.510.234.2015
Data sprawy:
2016-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wiceprezesa NSA w sprawie informowania stron postępowania o uiszczaniu opłaty za wydanie odpisu wyroku z uzasadnieniem.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7100.38.2014
Data sprawy:
2016-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju w sprawie rejestrowania działalności gospodarczej pod cudzym adresem.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
Sygnatura:
V.512.3.2014
Data sprawy:
2016-01-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie omyłkowego zajmowania rachunków bankowych.
Adresat:
Prezes Związku Banków Polskich
Sygnatura:
V.512.3.2014
Data sprawy:
2016-01-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Związku Banków Polskich w sprawie omyłkowego zajmowania rachunków bankowych.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.510.219.2015
Data sprawy:
2015-12-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju w sprawie pozwów zbiorowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.510.51.2015
Data sprawy:
2015-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadawania pism procesowych.
Adresat:
Trybunał Kostytucyjny
Sygnatura:
V.7014.65.2015
Data sprawy:
2015-12-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie wniosku Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.130.2015
Data sprawy:
2015-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.68.2015
Data sprawy:
2015-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opóźnień we wdrażaniu nowych kompetencji pielęgniarek i położnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.543.10.2015
Data sprawy:
2015-12-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców starających się w Polsce o ochronę międzynarodową.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.7018.2.2014
Data sprawy:
2015-12-07
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzania trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.7100.31.2015
Data sprawy:
2015-11-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej spółki akcyjnej (sygn. akt SK 37/15).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.702.2014
Data sprawy:
2015-11-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłat za obowiązkową wymianę prawa jazdy.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.111.2015
Data sprawy:
2015-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zaświadczeń lekarskich dla seniorów uczestniczących w zajęciach sportowych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
V.540.1.2014
Data sprawy:
2015-11-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sytuacji prawnej migrantów pochodzących z państw Unii Europejskiej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.80.2015
Data sprawy:
2015-10-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu pacjentów do leków zawierających medyczną marihuanę.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.532.2.2015
Data sprawy:
2015-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie usprawnienia procesu repatriacji Polaków ze Wschodu.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.494.2015
Data sprawy:
2015-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie podwyższenia standardów ochrony praw podatników.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.543.9.2015
Data sprawy:
2015-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uchodźców.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.561.15.2014
Data sprawy:
2015-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie dostępu do zawodu biegłego rewidenta.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.7200.26.2015
Data sprawy:
2015-08-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej L. G. dotyczącej kontroli w zakresie ochrony środowiska (sygn. akt SK 26/15).
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7011.60.2015
Data sprawy:
2015-07-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.35.2014
Data sprawy:
2015-07-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.711.4.2015
Data sprawy:
2015-07-06
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.512.16.2015
Data sprawy:
2015-06-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej M. K. (sygn. akt SK 16/15).
Adresat:
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
Sygnatura:
V.7220.105.2015
Data sprawy:
2015-06-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ochrony konsumentów na rynku usług bankowych.
Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
Sygnatura:
V.7224.362.2014
Data sprawy:
2015-06-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie prawa osób niewidomych do korzystania ze środków publicznego transportu zbiorowego w asyście psa przewodnika.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.612.2014
Data sprawy:
2015-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zwolnienia podatkowego na własne cele mieszkaniowe.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.7000.10.2015
Data sprawy:
2015-05-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Sp. z o.o. (sygn. akt SK 9/15).
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.7106.178.2014
Data sprawy:
2015-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie działalności kantorów internetowych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.981.2014
Data sprawy:
2015-05-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie skutków podatkowych finansowania przez pracodawcę kosztów noclegu tzw. pracownika mobilnego związanego z wyjazdem służbowym.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
V.7200.48.2014
Data sprawy:
2015-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie kar administracyjnych przewidzianych w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.7011.47.2014
Data sprawy:
2015-03-25
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.26.2015
Data sprawy:
2015-03-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie uprawnień dawców przeszczepu do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.512.3.2014
Data sprawy:
2015-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dokonywania zajęć rachunków bankowych w toku sądowego postępowania egzekucyjnego.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
V.511.310.2014
Data sprawy:
2015-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie przepisów wykonawczych do ustawy o kierujących pojazdami.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
V.7011.9.2015
Data sprawy:
2015-02-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dokumentowania prawa do świadczeń zdrowotnych z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego przez niektórych świadczeniobiorców.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
V.7200.4.2015
Data sprawy:
2015-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu prowadzonych przez okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne rejestrów podmiotów leczniczych dla zwierząt.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.2.2015
Data sprawy:
2015-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie stwierdzania przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.92.2014
Data sprawy:
2015-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad dostępu do wyrobów medycznych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
V.540.11.2014
Data sprawy:
2015-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie realizacji prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji w Polsce.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
V.540.1.2014
Data sprawy:
2015-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sytuacji migrantów, obywateli Unii Europejskiej, z nieuregulowaną kwestią pobytu na terytorium Polski.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.112.2014
Data sprawy:
2015-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobytu oraz stanu przestrzegania praw pacjentów w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
Sygnatura:
V.7224.362.2014
Data sprawy:
2015-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie realizacji prawa osób niewidomych dostępu do środków transportu wraz z psem przewodnikiem.
Adresat:
Minister Gospodarki
Sygnatura:
VII.550.4.2014
Data sprawy:
2015-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie dostępności brutalnych gier komputerowych dla dzieci i młodzieży.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7011.24.2014
Data sprawy:
2014-12-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie prawa pacjenta do informacji.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
V.811.41.2014
Data sprawy:
2014-12-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie korzystania z usług przez osoby niepełnosprawne.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
V.711.2.2014
Data sprawy:
2014-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczącego wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
V.811.180.2014
Data sprawy:
2014-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemów osób niepełnosprawnych z uzyskaniem nowej karty parkingowej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.92.2014
Data sprawy:
2014-12-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie tworzenia przez oddziały wojewódzkie NFZ list oczekujących na realizację zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
V.540.20.2014
Data sprawy:
2014-12-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości skorzystania przez cudzoziemców z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.2.2014
Data sprawy:
2014-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie charakteru prawnego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
IV.511.34.2014
Data sprawy:
2014-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie braku zapewnienia współwłaścicielom lokali użytkowych stanowiących wielostanowiskowe lokale garażowe możliwości wykonywania prawa do głosowania nad uchwałami podejmowanymi przez wspólnoty mieszkaniowe.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
V.561.6.2014
Data sprawy:
2014-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie odpowiedzialności zawodowej diagnostów samochodowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.112.2014
Data sprawy:
2014-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobytu oraz stanu przestrzegania praw pacjentów w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.356.2014
Data sprawy:
2014-11-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie korzystania z preferencyjnych zasad opodatkowania przez osoby samotnie wychowujące dziecko.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7108.206.2014
Data sprawy:
2014-11-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie kontroli przeprowadzanych na podstawie przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne.
Adresat:
Minister Administracji i Cyfryzacji
Sygnatura:
V.7220.32.2014
Data sprawy:
2014-11-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie obowiązku opłacania abonamentu za odbiornik radiowy i telewizyjny.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
V.511.649.2014
Data sprawy:
2014-11-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podmiotów zobowiązanych do zapewnienia osobie niepełnosprawnej pomocy w komunikowaniu się.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.511.161.2014
Data sprawy:
2014-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie charakteru prawnego odmowy potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.143.2014
Data sprawy:
2014-11-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sprawozdania z wykonania ustawy o refundacji leków.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
III.7060.636.2014
Data sprawy:
2014-11-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku prawa żołnierzy kontraktowych do świadczeń chorobowych i wypadkowych za okres po zakończeniu służby.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.512.101.2014
Data sprawy:
2014-11-06
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wysokości opłaty egzekucyjnej oraz opłaty manipulacyjnej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7011.54.2014
Data sprawy:
2014-11-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie praktyki publikowania wykazu leków refundowanych z naruszeniem zasady zachowania odpowiedniego okresu vacatio legis.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7015.8.2014
Data sprawy:
2014-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarzy.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.139.2014
Data sprawy:
2014-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępności świadczeń rehabilitacji leczniczej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.501.7.2014
Data sprawy:
2014-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia odpowiednich środków ochrony świadkom w sprawach o wykroczenia.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
V.811.10.2014
Data sprawy:
2014-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zasad wydawania kart parkingowych.
Adresat:
Minister Administracji i Cyfryzacji
Sygnatura:
V.7220.32.2014
Data sprawy:
2014-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadawania przez Pocztę Polską indywidualnego numeru identyfikacyjnego dla użytkowników odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
V.7204.98.2014
Data sprawy:
2014-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie odpowiedzialności za niezgodne z prawem transgraniczne przemieszczanie odpadów.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.128.2014
Data sprawy:
2014-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wzrostu liczby amputacji kończyn dolnych przeprowadzanych w Polsce.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
V.815.3.2014
Data sprawy:
2014-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zezwoleń na amatorski połów ryb.
Adresat:
Główny Geodeta Kraju
Sygnatura:
V.7007.1.2014
Data sprawy:
2014-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Geodety Kraju w sprawie kontroli realizacji przez gminę obowiązku ustalania numeracji porządkowej nieruchomości.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.868.2014
Data sprawy:
2014-10-03
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustalenia wysokości kwoty wolnej od podatku.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.58.2014
Data sprawy:
2014-10-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nieprawidłowości dotyczących procesu uzyskiwania specjalizacji lekarskich.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
V.7106.2.2014
Data sprawy:
2014-09-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie przepisów regulujących udzielanie koncesji geologicznych i górniczych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.7016.108.2014
Data sprawy:
2014-09-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niektórych przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających.
Adresat:
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Sygnatura:
V.815.5.2014
Data sprawy:
2014-09-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie możliwości wyłączenia mechanizmu CAPTHA dla użytkowników Bezpłatnego Dostępu do Internetu.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
V.542.28.2014
Data sprawy:
2014-09-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie trudności w doprowadzaniu przez Straż Graniczną zatrzymanych cudzoziemców do ośrodków strzeżonych znacznie oddalonych od miejsca zatrzymania cudzoziemca.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
V.7224.368.2014
Data sprawy:
2014-09-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie niehonorowania przez przewoźników kolejowych biletów okresowych wystawionych przez innych przewoźników.
Adresat:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
V.6060.7.2014
Data sprawy:
2014-09-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie nieprzestrzegania przez władze samorządowe gminy zapisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Adresat:
Prezes Związku Banków Polskich
Sygnatura:
V.7224.358.2014
Data sprawy:
2014-09-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Związku Banków Polskich w sprawie dostępu osób niewidomych i niedowidzących do usług bankowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.7224.17.2014
Data sprawy:
2014-09-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony konsumentów na rynku usług bankowych i ubezpieczeniowych w ramach bancassurance.
Adresat:
Minister Administracji i Cyfryzacji
Sygnatura:
V.816.52.2014
Data sprawy:
2014-08-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sytuacji mniejszości romskiej w Polsce.
Adresat:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
V.565.134.2014
Data sprawy:
2014-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie przetwarzania danych osobowych pasażerów komunikacji miejskiej.
Adresat:
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Sygnatura:
V.815.5.2014
Data sprawy:
2014-07-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do Internetu przez osoby starsze i z dysfunkcją narządu wzroku.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.2.2014
Data sprawy:
2014-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie charakteru prawnego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.33.2014
Data sprawy:
2014-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zgodności z prawem zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
V.511.33.2014
Data sprawy:
2014-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pobierania dopłat za egzamin na prawo jazdy.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7011.54.2014
Data sprawy:
2014-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zastrzeżeń dotyczących terminu opublikowania wykazu leków refundowanych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.77.2014
Data sprawy:
2014-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki medycznej nad noworodkami po wypisaniu ze szpitala.
Adresat:
Prezes Krajowej Rady Komorniczej
Sygnatura:
V.512.3.2014
Data sprawy:
2014-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Komorniczej w sprawie nieprawidłowych praktyk banków realizujących zajęcia egzekucyjne rachunków bankowych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.512.3.2014
Data sprawy:
2014-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie nieprawidłowych praktyk banków realizujących zajęcia egzekucyjne rachunków bankowych.
Adresat:
Minister Administracji i Cyfryzacji
Sygnatura:
V.816.53.2014
Data sprawy:
2014-07-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ataków na społeczność romską.
Adresat:
Prezes Związku Banków Polskich
Sygnatura:
V.7220.189.2014
Data sprawy:
2014-06-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Związku Banków Polskich w sprawie utrudnień w korzystaniu z usług bankowych przez osoby starsze, posiadające dowody osobiste wydane na czas nieoznaczony.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.49.2014
Data sprawy:
2014-06-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przypadków naruszania praw pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej.
Adresat:
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Sygnatura:
V.7013.49.2014
Data sprawy:
2014-06-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie przypadków naruszania praw pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej.
Adresat:
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Sygnatura:
V.7013.49.2014
Data sprawy:
2014-06-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie przypadków naruszania praw pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
V.540.11.2014
Data sprawy:
2014-06-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie realizacji prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
IV.7211.353.2014
Data sprawy:
2014-06-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad ustalania wysokości współczynnika świadczenia mieszkaniowego.
Adresat:
Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
V.511.161.2014
Data sprawy:
2014-06-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Finansowych w sprawie prawnego charakteru odmowy potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
V.565.145.2014
Data sprawy:
2014-06-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wątpliwości pojawiających się na gruncie przepisów ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
Adresat:
Minister Administracji i Cyfryzacji
Sygnatura:
V.7220.32.2014
Data sprawy:
2014-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie problemów związanych z obowiązkiem opłacania abonamentu za odbiornik radiowy i telewizyjny.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.367.2014
Data sprawy:
2014-05-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty wolnej od podatku dochodowego.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
V.511.310.2014
Data sprawy:
2014-05-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zasad wydawania wtórnika dokumentu prawa jazdy.
Adresat:
Minister Gospodarki
Sygnatura:
V.521.7.2014
Data sprawy:
2014-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie prac nad nowelizacją przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Adresat:
Minister Gospodarki
Sygnatura:
V.520.3.2014
Data sprawy:
2014-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie praktyki ograniczania bezpłatnego dostępu do informacji gospodarczych dotyczących dłużników będących konsumentami.
Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia
Sygnatura:
V.7012.2.2014
Data sprawy:
2014-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu RP w sprawie braku regulacji prawnej dotyczącej obowiązku szpitala zapewnienia świadczeniobiorcom zakwaterowania i wyżywienia.
Adresat:
Prezydent Miasta Wrocławia
Sygnatura:
V.816.16.2014
Data sprawy:
2014-04-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta Miasta Wrocławia w sprawie zapewnienia pomocy dla rumuńskich Romów zamieszkujących w koczowiskach na terenie miasta.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.49.2014
Data sprawy:
2014-04-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nowych regulacji prawnych w zakresie czasu pracy pracowników medycznych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.565.14.2014
Data sprawy:
2014-03-19
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczania ustawowego uprawnienia niestosowania się do niektórych znaków drogowych przyznanego osobom niepełnosprawnym kierującym pojazdami samochodowymi.
Adresat:
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Sygnatura:
V.7014.36.2014
Data sprawy:
2014-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie niskiego zainteresowania lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej szkoleniami z zakresu opieki geriatrycznej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
V.540.1.2014
Data sprawy:
2014-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie polityki państwa wobec migrantów – obywateli Unii Europejskiej, którzy nie mogą uregulować kwestii pobytu w Polsce.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.1.2014
Data sprawy:
2014-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie utrudnień w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7013.4.2014
Data sprawy:
2014-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7011.21.2014
Data sprawy:
2014-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opracowania krajowego planu alzheimerowskiego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.5150.1.2014
Data sprawy:
2014-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia należytej ochrony procesowej osób chorych psychicznie będących stroną postępowania w przedmiocie przymusowego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym.
Adresat:
Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
V.7011.15.2014
Data sprawy:
2014-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wspólnego wyjazdu małżonków (osób bliskich) na leczenie uzdrowiskowe.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
V.511.40.2014
Data sprawy:
2014-01-20
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie stosowania zasady zakazu rozstrzygania na niekorzyść skarżącego przy orzekaniu w sprawie ze skargi na indywidualną interpretację prawa podatkowego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7220.32.2014
Data sprawy:
2014-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów związanych z realizacją przez obywateli obowiązku opłaty abonamentu rtv.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.5.2014
Data sprawy:
2014-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przepisów regulujących szczegółowy tryb egzaminu specjalizacyjnego dla lekarzy.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
V.511.33.2014
Data sprawy:
2014-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie niejednolitych praktyk stosowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
V.540.1.2014
Data sprawy:
2014-01-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie polityki państwa polskiego wobec migrantów pochodzących z państw Unii Europejskiej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.7224.17.2014
Data sprawy:
2014-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku wystarczającej regulacji prawnej zapewniającej należytą ochronę konsumentów na rynku usług bankowych i ubezpieczeniowych w ramach bancassurance.
Adresat:
Minister Gospodarki
Sygnatura:
V.520.1.2014
Data sprawy:
2014-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie zróżnicowanej sytuacji prawnej wierzycieli na gruncie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.8.2014
Data sprawy:
2014-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie utrudnień ze strony organów podatkowych wobec przedsiębiorców prowadzących działalność pod adresem tzw. wirtualnego biura.
Adresat:
Prezes Związku Banków Polskich
Sygnatura:
V.512.3.2014
Data sprawy:
2014-01-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Związku Banków Polskich w sprawie nieprawidłowości w postępowaniu banków realizujących zajęcia rachunków bankowych.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
Sygnatura:
V.512.3.2014
Data sprawy:
2014-01-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie nieprawidłowości w postępowaniu banków realizujących zajęcia rachunków bankowych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/712556/12/V/1018.4 RZ
Data sprawy:
2013-12-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/749453/13/V/609 RZ
Data sprawy:
2013-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie obowiązku przynależności zakładów ubezpieczeń do Polskiej Izby Ubezpieczeń.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/732409/13/V/610.1 RZ
Data sprawy:
2013-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie niemożności uzyskania przez osoby niepełnosprawne wsparcia finansowego na utrzymanie psów asystujących.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/596533/08/V/1506.2 RZ
Data sprawy:
2013-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie braku programu telewizji publicznej realizowanego w języku kaszubskim i poświęconego społeczności posługującej się tym językiem.
Adresat:
PREZYDENT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sygnatura:
RPO/753299/13/V/620 RZ
Data sprawy:
2013-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie przeprowadzenia reformy prawa podatkowego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W OLSZTYNIE
Sygnatura:
RPO/752357/13/V/623.4 RZ
Data sprawy:
2013-11-14
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, utrzymującą w mocy decyzję Starosty, którą odmówiono wydania prawa jazdy kategorii A.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/744058/13/V/604.2.2 RZ
Data sprawy:
2013-11-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie braku możliwości usunięcia na wniosek dłużnika wpisu zamieszczonego przez biuro informacji gospodarczej.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/720550/12/V/620.5 RZ
Data sprawy:
2013-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie wykonywania obowiązków egzekucyjnych przez banki.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/747976/13/V/1018.6.1 RZ
Data sprawy:
2013-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ograniczenia dostępu do pytań testowych z egzaminów medycznych.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY M ST WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/731558/13/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2013-10-29
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepisy załączników do uchwały Rady Miasta W. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2013.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/735653/13/V/1018.1.3 RZ
Data sprawy:
2013-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie limitowania świadczeń z zakresu leczenia chorób nowotworowych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/750259/13/V/1018.3.1 RZ
Data sprawy:
2013-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/750279/13/V/1018.1.7 RZ
Data sprawy:
2013-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wykluczenia społecznego osób z chorobami rzadkimi.
Adresat:
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA
Sygnatura:
RPO/749972/13/V/1018.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wspólnego wyjazdu osób bliskich na leczenie uzdrowiskowe.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/746952/13/V/620.11 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zasad ustalania wysokości przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/739943/13/V/607.1 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie obowiązku zapewnienia dostępu do nieruchomości przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Adresat:
SEJM KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA
Sygnatura:
RPO/706763/12/V/1000.4 RZ
Data sprawy:
2013-10-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie umożliwienia wszystkim wstępnym reprezentowania strony postępowania przed sądem.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/703016/12/V/1010.3 RZ
Data sprawy:
2013-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opóźnień w zapewnieniu faktycznego dostępu do leczenia lekami objętymi refundacją.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/739911/13/V/1018.4 RZ
Data sprawy:
2013-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niewykonania upoważnienia zawartego w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/726420/13/V/1006 RZ
Data sprawy:
2013-10-07
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku ustawowych kryteriów dotyczących uchwał rad gmin regulujących dni i godziny otwarcia placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/749843/13/V/1018.1 RZ
Data sprawy:
2013-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie pomocy osobom poszkodowanym, niemającym ubezpieczenia zdrowotnego, w realizacji prawa do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/740764/13/V/604.2.2 RZ
Data sprawy:
2013-09-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie publicznego udostępniania informacji o zobowiązaniach spornych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/663459/10/V/604.4 RZ
Data sprawy:
2013-09-11
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podwójnych sankcji za uczestnictwo w grze hazardowej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/736286/13/V/1011.1 RZ
Data sprawy:
2013-09-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie niewydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/732697/13/V/607.8 RZ
Data sprawy:
2013-09-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie opóźnień w realizacji upoważnień zawartych w ustawie - Prawo lotnicze.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY ZA POŚREDNICTWEM SĄDU APELACYJNEGO W SZCZECINIE
Sygnatura:
RPO/739630/13/V/602.2 RZ
Data sprawy:
2013-09-03
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w S. zmieniający wyrok Sądu Okręgowego w S.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/740411/13/V/1010.2 RZ
Data sprawy:
2013-08-27
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie dopuszczalności zaskarżenia potwierdzenia (odmowy potwierdzenia) skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/720019/12/V/618.4 RZ
Data sprawy:
2013-08-23
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie wniosków o udzielenie ochrony tymczasowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/667951/11/V/1018.5.1 RZ
Data sprawy:
2013-08-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sądowego zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/735416/13/V/604.2.2 RZ
Data sprawy:
2013-08-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie ujawniania przez biura informacji gospodarczej lub firmy windykacyjne informacji o zobowiązaniach przedawnionych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/658549/10/V/623.2 RZ
Data sprawy:
2013-08-14
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązku zapewnienia przez osoby niepełnosprawne, na potrzeby egzaminu na prawo jazdy, pojazdu przystosowanego do posiadanej niepełnosprawności.
Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/743567/13/V/1001 RZ
Data sprawy:
2013-08-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeprowadzania przedterminowych wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/674861/11/V/620.2 RZ
Data sprawy:
2013-08-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie stosowania zwolnień od podatku VAT dla usług z zakresu opieki medycznej.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/745219/13/V/620 RZ
Data sprawy:
2013-08-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie braku stabilności i przejrzystości przepisów prawa podatkowego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/676612/11/V/620.1 RZ
Data sprawy:
2013-08-01
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie dotyczących zaliczenia przychodu ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą do przychodu z działalności gospodarczej.
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/678652/11/V/604 RZ
Data sprawy:
2013-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie formularza zwolnienia z opłaty abonamentowej rtv, stosowanego przez Pocztę Polską.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/678652/11/V/604 RZ
Data sprawy:
2013-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/723878/13/V/614 RZ
Data sprawy:
2013-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zasad prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/725990/13/V/620.2 RZ
Data sprawy:
2013-07-29
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie podstawy opodatkowania wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/722130/13/V/1018.7 RZ
Data sprawy:
2013-07-29
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pobierania opłat za zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki, jeżeli zmiana została spowodowana działaniami organów władzy publicznej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/677078/11/V/627.1 RZ
Data sprawy:
2013-07-24
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad i trybu wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KIELCACH
Sygnatura:
RPO/740762/13/V/618.1 RZ
Data sprawy:
2013-07-19
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę L. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie ustalenia podatku od spadków i darowizn od nabycia nieruchomości tytułem zasiedzenia.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KIELCACH
Sygnatura:
RPO/740762/13/V/618.1 RZ
Data sprawy:
2013-07-19
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę S. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie ustalenia podatku od spadków i darowizn od nabycia nieruchomości tytułem zasiedzenia.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/732587/13/V/620.1 RZ
Data sprawy:
2013-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/732443/13/V/620.1 RZ
Data sprawy:
2013-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskiwanych z tytułu umowy o dożywocie.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/740441/13/V/604.2.2 RZ
Data sprawy:
2013-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie zróżnicowanej sytuacji prawnej wierzycieli na gruncie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/696816/12/V/607.1 RZ
Data sprawy:
2013-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie uregulowań dotyczących systemu dopłat do kosztu netto świadczenia usługi powszechnej przez przedsiębiorcę wyznaczonego na rynku telekomunikacyjnym.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/722169/13/V/610.1.1 RZ
Data sprawy:
2013-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie realizacji uprawnienia pracowników do posiadania przedstawicieli w radzie nadzorczej spółki.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/691806/11/V/623.6 RZ
Data sprawy:
2013-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu viaTOLL.
Adresat:
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
Sygnatura:
RPO/713943/12/V/1003.9 RZ
Data sprawy:
2013-06-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu administracyjnym z odwołania L. W. od decyzji Starosty w sprawie o ustalenie dopuszczalnego poziomu hałasu dla L. W. prowadzącego działalność gospodarczą.
Adresat:
KANCELARIA PREZYDENTA RP
Sygnatura:
RPO/667500/11/V/1501.1 RZ
Data sprawy:
2013-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w sprawie ubiegłorocznej abolicji dla cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/667500/11/V/1501.1 RZ
Data sprawy:
2013-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ubiegłorocznej abolicji dla cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/735419/13/V/620.11 RZ
Data sprawy:
2013-06-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie indywidualnych interpretacji podatkowych.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/723912/13/V/605.2 RZ
Data sprawy:
2013-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie braku przepisów regulujących procedurę uzupełnienia przez podatnika formularza aktualizacyjnego NIP.
Adresat:
ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH
Sygnatura:
RPO/678032/11/V/614 RZ
Data sprawy:
2013-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Związku Banków Polskich w sprawie korzystania z usług bankowych przez osoby z niepełnosprawnością.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/722870/13/V/1018.1.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-22
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zakresu informacji publicznej umieszczanej na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/717429/12/V/614.1 RZ
Data sprawy:
2013-05-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie tzw. hipoteki odwróconej.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/720157/12/V/620.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie stosowania przepisów Prawa o ruchu drogowym przez organy rejestrujące pojazdy sprowadzane z państw Unii Europejskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/720157/12/V/620.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie stosowania przepisów Prawa o ruchu drogowym przez organy rejestrujące pojazdy sprowadzane z państw Unii Europejskiej.
Adresat:
URZĄD D/S CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/731009/13/V/1502 RZ
Data sprawy:
2013-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie terminów składania do sądu wniosków o przedłużenie pobytu cudzoziemców w ośrodku strzeżonym.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/728506/13/V/620.11 RZ
Data sprawy:
2013-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie wymogu składania podpisu przy odbiorze przesyłek pocztowych.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/715373/12/V/620.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie udzielania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/727227/13/V/602.2.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie opodatkowania osób, którym bank umorzył należności kredytowe.
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/728506/13/V/620.11 RZ
Data sprawy:
2013-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wymogu składania podpisu przy odbiorze przesyłek pocztowych.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/727170/13/V/618.4 RZ
Data sprawy:
2013-05-17
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie przychodu pracowników z uczestnictwa w imprezach integracyjnych.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W BYDGOSZCZY ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA BYDGOSZCZY
Sygnatura:
RPO/727508/13/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2013-05-10
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepis Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w B., stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta B. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/727043/13/V/1018.11 RZ
Data sprawy:
2013-05-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej J. G., dotyczącej pozbawienia lekarza weterynarii możliwości odwołania się od kary dyscyplinarnej upomnienia lub nagany (sygn. akt SK 10/13).
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/701722/12/V/1001.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-26
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na przepisy uchwały Rady Miasta W. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w W.
Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/704289/12/V/604.2.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie postanowień umów mogących naruszać prawa konsumentów.
Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/704289/12/V/604.2.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie postanowień umów dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Adresat:
ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH
Sygnatura:
RPO/723348/13/V/614 RZ
Data sprawy:
2013-04-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Związku Banków Polskich w sprawie niewłaściwych praktyk stosowanych przez banki.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/695930/12/V/1018.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wymogu uzyskania zgody na podjęcie leczenia za granicą.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/681257/11/V/1010.3 RZ
Data sprawy:
2013-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ochrony praw procesowych osób z zaburzeniami psychicznymi.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/722130/13/V/1018.7 RZ
Data sprawy:
2013-04-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/724484/13/V/620.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie podatku od sprzedaży nieruchomości po śmierci małżonka.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/690730/11/V/1018.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki zdrowotnej dla osób starszych.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/723502/13/V/623.2 RZ
Data sprawy:
2013-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie niejednolitej praktyki pobierania dodatkowych opłat za egzamin na prawo jazdy.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/728848/13/V/1018.3.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ochrony praw pacjentów.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/551982/07/V/620.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie opóźnień w publikacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/728872/13/V/1018.5.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-08
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie działalności gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/723715/13/V/623.2 RZ
Data sprawy:
2013-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie obowiązku zapewnienia przez osoby niepełnosprawne, na potrzeby przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy, obecności tłumacza języka migowego.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/723715/13/V/623.2 RZ
Data sprawy:
2013-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie obowiązku zapewnienia przez osoby niepełnosprawne, na potrzeby przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy, obecności tłumacza języka migowego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/726654/13/V/1018.1.3 RZ
Data sprawy:
2013-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie utrudnień w dostępie do pediatrycznej opieki zdrowotnej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/710608/12/V/1018.1.3 RZ
Data sprawy:
2013-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie trudnej sytuacji finansowej instytutów medycznych.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/715580/12/V/623.2 RZ
Data sprawy:
2013-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie nowych egzaminów na prawo jazdy.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/673013/11/V/620.1 RZ
Data sprawy:
2013-03-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie sytuacji podatkowej spadkobierców papierów wartościowych i udziałów w spółkach kapitałowych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/722554/13/V/1003 RZ
Data sprawy:
2013-03-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej E. P. (sygn. akt SK 6/12).
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/720364/12/V/1000.4 RZ
Data sprawy:
2013-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie wątpliwości dotyczących konstytucyjności przepisu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/563259/07/V/1018.7 RZ
Data sprawy:
2013-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zlecania zaopatrzenia ubezpieczonych w wyroby medyczne.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/582015/08/V/1018.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie procedury potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/726171/13/V/1018.4.2 RZ
Data sprawy:
2013-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uregulowań dotyczących wykonywania środków zabezpieczających związanych z umieszczeniem w zamkniętym zakładzie leczniczym.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/715153/12/V/620.5 RZ
Data sprawy:
2013-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie braku możliwości skorzystania przez wiernych niektórych wyznań z ulgi podatkowej na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/713802/12/V/1018.6.1 RZ
Data sprawy:
2013-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku podstaw prawnych do zobowiązania szpitala wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, do zawarcia umowy z lekarzem skierowanym do odbycia stażu przez okręgową radę lekarską.
Adresat:
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Sygnatura:
RPO/696816/12/V/607.1 RZ
Data sprawy:
2013-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie przepisów regulujących system dopłat do kosztu netto świadczenia usługi powszechnej przez przedsiębiorcę wyznaczonego na rynku telekomunikacyjnym.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/717405/12/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2013-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ograniczania przywileju przyznanego zmotoryzowanym osobom niepełnosprawnym niestosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/683517/11/V/1018.6.2 RZ
Data sprawy:
2013-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku nowej ustawy o wykonywaniu zawodu psychologa.
Adresat:
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA
Sygnatura:
RPO/724667/13/V/1018.1 RZ
Data sprawy:
2013-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie nierespektowania przez niektóre przychodnie ustawowych uprawnień inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów w zakresie korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/722886/13/V/1000 RZ
Data sprawy:
2013-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie problemów związanych z coraz powszechniejszym stosowaniem kar pieniężnych przez organy administracji publicznej.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/717429/12/V/614.1 RZ
Data sprawy:
2013-01-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie konieczności opracowania regulacji dotyczącej tzw. hipoteki odwróconej.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/661550/10/V/1011.4 RZ
Data sprawy:
2013-01-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zagadnień związanych z orzecznictwem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/691806/11/V/623.6 RZ
Data sprawy:
2013-01-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kar administracyjnych za brak uiszczenia opłaty za przejazd po drogach krajowych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/706281/12/V/1018.1.7 RZ
Data sprawy:
2013-01-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości dotyczących obowiązków wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli wynikających z wprowadzenia wyrobu medycznego do obrotu.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/563259/07/V/1018.7 RZ
Data sprawy:
2012-12-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu ubezpieczonych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/695531/12/V/1501 RZ
Data sprawy:
2012-12-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie stosowania detencji wobec małoletnich cudzoziemców.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/613228/09/V/623 RZ
Data sprawy:
2012-12-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego ze skargi "R." Sp. z o.o. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 27 listopada 2008 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci recyklingu pojazdów.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/613228/09/V/623 RZ
Data sprawy:
2012-12-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego ze skargi "F." S.A. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 27 listopada 2008 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci recyklingu pojazdów.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/613228/09/V/623 RZ
Data sprawy:
2012-12-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego ze skargi "H." Sp. z o.o. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 27 listopada 2008 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci recyklingu pojazdów.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/714827/12/V/1502.2 RZ
Data sprawy:
2012-12-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów dopuszczających stosowanie detencji wobec cudzoziemców oraz warunków pobytowych panujących w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/680611/11/V/1003.5 RZ
Data sprawy:
2012-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie praw nabytych po stronie przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odpadów komunalnych oraz sytuacji właścicieli nieruchomości posiadających zawarte z nimi umowy cywilnoprawne.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/613228/09/V/623 RZ
Data sprawy:
2012-12-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego ze skargi "I." Sp. z o.o. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci recyklingu pojazdów.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/717583/12/V/1502.2 RZ
Data sprawy:
2012-12-03
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przeprowadzania kontroli osobistej cudzoziemców przebywających w ośrodkach strzeżonych lub aresztach w celu wydalenia.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W SZCZECINIE ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA KOŁOBRZEG
Sygnatura:
RPO/709653/12/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2012-11-22
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre postanowienia uchwały Rady Miasta K. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto K. oraz sposobu ich pobierania.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/705003/12/V/620.1 RZ
Data sprawy:
2012-11-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwot zasądzanych przez sądy w związku ze stwierdzeniem przewlekłości postępowania.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/716418/12/V/620.11 RZ
Data sprawy:
2012-11-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją art. 14o par. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dotyczącego tzw. "milczącej" interpretacji podatkowej.
Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/696507/12/V/1018.2.5 RZ
Data sprawy:
2012-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemu z dostępem do dokumentacji medycznej powstałej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/696507/12/V/1018.2.5 RZ
Data sprawy:
2012-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu z dostępem do dokumentacji medycznej powstałej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/663459/10/V/604.4 RZ
Data sprawy:
2012-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie podwójnych sankcji za uczestnictwo w grze hazardowej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/678657/11/V/1018.7 RZ
Data sprawy:
2012-11-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie regulacji ustawy - Prawo farmaceutyczne, określającej granicę wieku dla pełnienia funkcji kierownika apteki.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KIELCACH ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH
Sygnatura:
RPO/700416/12/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2012-11-12
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre postanowienia Regulaminu strefy płatnego parkowania w K., stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/338/2003 Rady Miejskiej w K. z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w K.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/715862/12/V/607.3.2 RZ
Data sprawy:
2012-11-12
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją RP przepisu ustawy o transporcie kolejowym w zakresie, w jakim nie określa horyzontu czasowego obowiązku dostosowania stacji, peronów kolejowych i taboru kolejowego do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/669340/11/V/620.2.1 RZ
Data sprawy:
2012-11-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie skrócenia okresu przechowywania paragonów fiskalnych przez podatników - przedsiębiorców.
Adresat:
KRAJOWA RADA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH
Sygnatura:
RPO/689040/11/V/1018.6.1 RZ
Data sprawy:
2012-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w sprawie nieprawidłowej praktyki stosowanej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, polegającej na niedoręczaniu uchwał o skreśleniu z listy diagnostów laboratoryjnych oraz niezamieszczaniu pouczeń o przysługujących środkach zaskarżenia.
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/694163/12/V/607.7 RZ
Data sprawy:
2012-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie doręczania przesyłek sądowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/694163/12/V/607.7 RZ
Data sprawy:
2012-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie doręczania przesyłek sądowych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/706913/12/V/1018.1.7 RZ
Data sprawy:
2012-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemu pominięcia lekarzy geriatrów w wykazie lekarzy upoważnionych do wystawiania zleceń na wydanie niektórych przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/697234/12/V/1018.1.3 RZ
Data sprawy:
2012-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie obowiązujących zasad refundacji leków.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY M ST WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/709586/12/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2012-10-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 3 ust. 6 Regulaminu funkcjonowania strefy płatnego parkowania niestrzeżonego, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/1077/2008 Rady Miasta W. z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/696665/12/V/609 RZ
Data sprawy:
2012-10-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie odmowy wypłaty świadczeń przez ubezpieczyciela z tytułu umowy dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek osierocenia dziecka, w sytuacji, gdy dziecko kształci się za granicą.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/710359/12/V/1018.1.3 RZ
Data sprawy:
2012-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku w obowiązujących przepisach normy prawnej, z której wynikałby obowiązek szpitali zapewnienia pacjentom zakwaterowania i wyżywienia.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/706763/12/V/1000.4 RZ
Data sprawy:
2012-10-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku możliwości pełnienia funkcji pełnomocnika strony w postępowaniu sądowym przez wstępnych spokrewnionych ze stroną w stopniu drugim i trzecim.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM SZPITALA BIELAŃSKIEGO SPZOZ W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/709837/12/V/1018.2.5 RZ
Data sprawy:
2012-10-10
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność dyrektora szpitala, polegającą na nieudostępnieniu dokumentacji medycznej żonie zmarłego pacjenta.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/538505/06/V/1003.3 RZ
Data sprawy:
2012-10-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie skarg obywateli zamieszkujących w pobliżu zakładów przemysłowych wytwarzających uciążliwe immisje zapachowe.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
Sygnatura:
RPO/695531/12/V/1501 RZ
Data sprawy:
2012-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie praktyki umieszczania osób małoletnich oraz ich opiekunów w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców.
Adresat:
URZĄD SKARBOWY WARSZAWA MOKOTÓW
Sygnatura:
RPO/707332/12/V/618.4.1 RZ
Data sprawy:
2012-09-26
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na interpretację indywidualną Ministra Finansów wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej.
Adresat:
IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE BIURO KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ W PŁOCKU
Sygnatura:
RPO/707332/12/V/618.4.1 RZ
Data sprawy:
2012-09-26
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na interpretację indywidualną Ministra Finansów wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/712890/12/V/618.5 RZ
Data sprawy:
2012-09-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie ustalania wysokości opłaty manipulacyjnej oraz opłaty za czynności egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY M ST WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/701722/12/V/1001.1 RZ
Data sprawy:
2012-09-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie niektórych postanowień załącznika do uchwały Rady Miasta W. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w W.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/666015/11/V/604.2 RZ
Data sprawy:
2012-09-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie monitorowania poziomu głośności reklam emitowanych w programach radiowych i telewizyjnych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/710359/12/V/1018.1.3 RZ
Data sprawy:
2012-09-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku w obowiązujących przepisach normy prawnej, z której wynikałby obowiązek szpitali zapewnienia pacjentom zakwaterowania i wyżywienia.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/712556/12/V/1018.4 RZ
Data sprawy:
2012-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Adresat:
RZECZNIK PRAW PACJENTA
Sygnatura:
RPO/712556/12/V/1018.4 RZ
Data sprawy:
2012-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Adresat:
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA
Sygnatura:
RPO/712556/12/V/1018.4 RZ
Data sprawy:
2012-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
Sygnatura:
RPO/569428/07/V/1005 RZ
Data sprawy:
2012-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie braku prawnej możliwości rozsypywania szczątków pochodzących ze spopielania zwłok w ogrodach pamięci, urządzanych na terenach cmentarzy.
Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/700316/12/V/607.1.1 RZ
Data sprawy:
2012-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie nieuczciwych praktyk telekomunikacyjnych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/710146/12/V/1018.1 RZ
Data sprawy:
2012-08-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia ubezpieczonym dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Adresat:
URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Sygnatura:
RPO/689924/11/V/610.2 RZ
Data sprawy:
2012-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie ochrony danych podmiotów umieszczonych w wykazie wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/681802/11/V/1506.2 RZ
Data sprawy:
2012-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie emisji programów skierowanych do mniejszości narodowych i etnicznych na antenie ośrodka regionalnego TVP.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM RADY POWIATU W ŚREMIE
Sygnatura:
RPO/691201/11/V/1018.2.7 RZ
Data sprawy:
2012-07-27
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre przepisy uchwały Rady Powiatu w Ś. z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Ś.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/674626/11/V/1018.2.4 RZ
Data sprawy:
2012-07-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku w obowiązujących przepisach regulacji określających tryb kierowania pracowników na dodatkowe badania profilaktyczne.
Adresat:
WYSOKI KOMISARZ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DS UCHODŹCÓW BIURO KRAJOWE W POLSCE /UNHCR/
Sygnatura:
RPO/675467/11/V/1501.4 RZ
Data sprawy:
2012-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w sprawie dostępu małoletnich cudzoziemców przebywających na terenie Polski do nauki i opieki zdrowotnej.
Adresat:
RZECZNIK PRAW DZIECKA
Sygnatura:
RPO/675467/11/V/1501.4 RZ
Data sprawy:
2012-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznika Praw Dziecka w sprawie dostępu małoletnich cudzoziemców przebywających na terenie Polski do nauki i opieki zdrowotnej.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/671700/11/V/1018.6 RZ
Data sprawy:
2012-07-23
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia wykonywania zawodu fizyka medycznego przez przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.
Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/682618/11/V/614.1 RZ
Data sprawy:
2012-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie praktyk związanych z oferowaniem oraz zawieraniem umów dożywocia oraz umów renty hipotecznej.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/679585/11/V/1003.1 RZ
Data sprawy:
2012-07-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie wymierzania przez Inspekcję Ochrony Środowiska administracyjnych kar pieniężnych oraz ich egzekwowania.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/661873/10/V/620.3 RZ
Data sprawy:
2012-07-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie sankcji przewidzianych w ustawie o podatku akcyzowym wobec sprzedawców paliw opałowych za nieterminowe złożenie zestawień oświadczeń nabywców paliw opałowych o ich przeznaczeniu na cele grzewcze.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/706202/12/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2012-07-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wprowadzenia regulacji, która uprawniałaby funkcjonariuszy straży granicznej pełniących służbę na lotniskach do bezpłatnego parkowania swoich pojazdów na terenie portów lotniczych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/691496/11/V/607.2 RZ
Data sprawy:
2012-06-27
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie konstytucyjności przepisów regulujących materię koncesji na rozpowszechnianie programów.
Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
Sygnatura:
RPO/698445/12/V/1018.10 RZ
Data sprawy:
2012-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w sprawie nieujawnienia opinii publicznej listy przedsiębiorców używających w procesie produkcji i przetwarzania żywności tzw. soli wypadowej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/695262/12/V/602 RZ
Data sprawy:
2012-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie oceny funkcjonowania upadłości konsumenckiej uregulowanej w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/652021/10/V/623.2 RZ
Data sprawy:
2012-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ograniczonego dostępu do pytań egzaminacyjnych osób przystępujących do egzaminu na egzaminatora osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/690141/11/V/1505 RZ
Data sprawy:
2012-06-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dwóch różnych terminów prekluzyjnych, po upływie których nie uwzględnia się przy określeniu obywatelstwa dziecka zmian w ustaleniu osoby jednego z rodziców.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/626362/09/V/1003.9 RZ
Data sprawy:
2012-06-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie braku przepisów określających dopuszczalny poziom hałasu emitowanego przez generatory dźwięku i głośniki wysyłające sygnały ostrzegawcze, w które wyposażone są pojazdy uprzywilejowane.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/681257/11/V/1010.3 RZ
Data sprawy:
2012-06-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie pomocy prawnej dla osoby chorej psychicznie będącej stroną postępowania w przedmiocie przymusowego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/681257/11/V/1010.3 RZ
Data sprawy:
2012-06-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie pomocy prawnej dla osoby chorej psychicznie będącej stroną postępowania w przedmiocie przymusowego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/695531/12/V/1501 RZ
Data sprawy:
2012-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie praktyki umieszczania małoletnich cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/703919/12/V/1018.4 RZ
Data sprawy:
2012-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości powstających na tle przepisów regulujących przyjęcie pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/699562/12/V/620.2 RZ
Data sprawy:
2012-05-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Spółki z o.o. (sygn. akt SK 14/12).
Adresat:
RADA ETYKI MEDIÓW
Sygnatura:
RPO/696705/12/V/1506.1 RZ
Data sprawy:
2012-04-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Rady Etyki Mediów w sprawie praktyki podawania przez niektóre media informacji o narodowości sprawców czynów zabronionych lub osób podejrzanych o popełnienie takich czynów, gdy osoby te były pochodzenia romskiego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/701845/12/V/1018.1.7 RZ
Data sprawy:
2012-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępności leków onkologicznych.
Adresat:
URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/667500/11/V/1501.1 RZ
Data sprawy:
2012-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie realizacji ustawy wprowadzającej abolicję dla cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/700858/12/V/1018.7 RZ
Data sprawy:
2012-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu obywateli, po dniu 1 lipca 2012 r., do leków stosowanych w ramach programów lekowych oraz w ramach chemioterapii.
Adresat:
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
Sygnatura:
RPO/701283/12/V/604.11.1 RZ
Data sprawy:
2012-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie odpowiedzialności biura podróży za szkodę niemajątkową poniesioną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez organizatora imprezy turystycznej.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/683232/11/V/610.1.3 RZ
Data sprawy:
2012-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków wykonywania przewozu okazjonalnego.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/648278/10/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2012-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyeliminowania podwójnej karalności kierowców parkujących swoje pojazdy w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia należnej opłaty za parkowanie.
Adresat:
URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/695531/12/V/1501 RZ
Data sprawy:
2012-04-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie praktyki umieszczania dzieci i małoletnich oraz ich opiekunów w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/695531/12/V/1501 RZ
Data sprawy:
2012-04-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie praktyki umieszczania dzieci i małoletnich oraz ich opiekunów w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców.
Adresat:
ZARZĄD SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SA
Sygnatura:
RPO/681802/11/V/1506.2 RZ
Data sprawy:
2012-04-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. w sprawie emisji programów skierowanych do mniejszości rosyjskiej, romskiej i tatarskiej na antenie TVP Białystok.
Adresat:
URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/682527/11/V/1010.2.1 RZ
Data sprawy:
2012-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie procedury zamieszczania w Systemie POBYT informacji o składanych przez cudzoziemców odwołaniach od wydawanych w ich sprawach decyzji.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/606216/09/V/103.3 RZ
Data sprawy:
2012-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów regulujących sposób przeprowadzania zbiórek publicznych.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/682059/11/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2012-03-20
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na § 4 ust. 3 oraz § 6 ust. 3 uchwały Nr XV/411/07 Rady Miasta S. z dnia 19.11.2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta S. oraz sposobu ich pobierania.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/697234/12/V/1018.1.3 RZ
Data sprawy:
2012-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przepisów dotyczących odpowiedzialności i karania lekarzy z tytułu wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/694563/12/V/1018.1.2 RZ
Data sprawy:
2012-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie niezgodnej z prawem praktyki pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych pacjentów, mającej na celu poświadczenie faktu posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.
Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/698445/12/V/1018.10 RZ
Data sprawy:
2012-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie nieujawnienia opinii publicznej listy przedsiębiorców używających w procesie produkcji i przetwarzania żywności tzw. soli wypadowej.
Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
Sygnatura:
RPO/698445/12/V/1018.10 RZ
Data sprawy:
2012-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie nieujawnienia opinii publicznej listy przedsiębiorców używających w procesie produkcji i przetwarzania żywności tzw. soli wypadowej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/692914/12/V/1018.2 RZ
Data sprawy:
2012-02-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów prowadzących działalność leczniczą na zasadach non profit, która jest traktowana jako działalność gospodarcza.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/661580/10/V/620.1.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie nieobjęcia ulgą rehabilitacyjną wydatków poniesionych na utrzymanie osoby niepełnosprawnej przebywającej w domu pomocy społecznej.
Adresat:
MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Sygnatura:
RPO/634382/09/V/1018.1.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mających na celu umożliwienie placówkom ochrony zdrowia dostępu on-line do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych NFZ.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/634382/09/V/1018.1.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mających na celu umożliwienie placówkom ochrony zdrowia dostępu on-line do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych NFZ.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU D/S OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Sygnatura:
RPO/661550/10/V/1011.4 RZ
Data sprawy:
2012-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie wprowadzonego ograniczenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/690141/11/V/1505 RZ
Data sprawy:
2012-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wpływu na określenie obywatelstwa dziecka terminu zmiany w ustaleniu osoby rodzica, dokonanej w wyniku wydania orzeczenia sądowego.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/683517/11/V/1018.6.2 RZ
Data sprawy:
2012-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konieczności wprowadzenia jednolitych zasad wykonywania zawodu psychologa.
Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/682618/11/V/614.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie działalności podmiotów zawierających umowy tzw. hipoteki odwróconej, mogących naruszać zbiorowe interesy konsumentów.
Adresat:
MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Sygnatura:
RPO/677078/11/V/627.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie problemu konstytucyjności regulacji prawnej dotyczącej wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/687526/11/V/1018.7 RZ
Data sprawy:
2012-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku podstaw prawnych do wprowadzenia przez Naczelną Radę Aptekarską odpłatności za wydawanie zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje polskiego farmaceuty.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/671044/11/V/620.2 RZ
Data sprawy:
2012-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług rozszerzającej krąg podatników, bez zachowania odpowiedniego okresu vacatio legis.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W SZCZECINIE
Sygnatura:
RPO/662035/10/V/1001.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-07
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej" w S.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY LUBUSKIEGO
Sygnatura:
RPO/691301/11/V/1004.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-03
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewody umarzającą postępowanie odwoławcze uruchomione na skutek wniesienia przez właściciela lokalu odwołania od decyzji Burmistrza orzekającej o odmowie wymeldowania z miejsca pobytu stałego osoby wobec której prowadzone jest postępowanie w przedmiocie wymeldowania.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/682473/11/V/1506 RZ
Data sprawy:
2012-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konieczności podjęcia działań zmierzających do upowszechnienia podstawowej wiedzy o mniejszości romskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/661873/10/V/620.3 RZ
Data sprawy:
2012-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie sankcji przewidzianych dla sprzedawców paliw opałowych za nieterminowe złożenie zestawień oświadczeń nabywców paliw opałowych o ich przeznaczeniu na cele grzewcze.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/691747/11/V/1018.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niedochowania standardów demokratycznego państwa prawnego przy wydawaniu i ogłaszaniu aktów wykonawczych do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i do ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Adresat:
PREZYDENT M. ST.WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/680699/11/V/1001.3 RZ
Data sprawy:
2012-01-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie obowiązku posiadania przez pracowników spółek komunalnych egzaminu na członków rad nadzorczych, złożonego z wynikiem pozytywnym.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/661774/10/V/1006.14 RZ
Data sprawy:
2012-01-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących ustawowej definicji przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego.
Adresat:
URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/690779/11/V/1503.1 RZ
Data sprawy:
2012-01-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie problemu opóźnień w wydawaniu tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemcom ubiegającym się w Polsce o status uchodźcy.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/693521/12/V/1018.1.7 RZ
Data sprawy:
2012-01-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przeszkód prawnych w przekazywaniu darowizn w postaci leków i wyrobów medycznych przez organizacje zajmujące się dobroczynnością.
Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/688218/11/V/604.11 RZ
Data sprawy:
2012-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie prawa niepełnosprawnych konsumentów do uzyskania rzetelnej informacji na temat dostępności i przystosowania obiektów hotelarskich.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/683232/11/V/610.1.3 RZ
Data sprawy:
2012-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków wykonywania przewozu okazjonalnego.
Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/691496/11/V/607.2 RZ
Data sprawy:
2012-01-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich skarg dotyczących nieprzydzielenia TV Trwam miejsca na platformie cyfrowej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/691747/11/V/1018.1 RZ
Data sprawy:
2011-12-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sposobu wprowadzania w życie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/690730/11/V/1018.1 RZ
Data sprawy:
2011-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie poprawy systemu opieki zdrowotnej i pomocy osobom starszym.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/634382/09/V/1018.1.1 RZ
Data sprawy:
2011-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dokumentowania uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/641399/10/V/1002.1 RZ
Data sprawy:
2011-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zróżnicowanej sytuacji prawnej dzierżawców (najemców) dokonujących sprzedaży na targowiskach.
Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/682703/11/V/1001.1 RZ
Data sprawy:
2011-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie pozyskiwania i przetwarzania przez władze samorządowe danych ujawniających poglądy polityczne, w związku z przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami gminy.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/658549/10/V/623.2 RZ
Data sprawy:
2011-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie obowiązku zapewnienia przez osoby niepełnosprawne, na potrzeby egzaminu na prawo jazdy, pojazdu przystosowanego do posiadanej niepełnosprawności.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/651112/10/V/1018.5.3 RZ
Data sprawy:
2011-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie całkowitego zakazu palenia wyrobów tytoniowych w zakładach psychiatrycznych.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/682473/11/V/1506 RZ
Data sprawy:
2011-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konieczności podjęcia działań o charakterze edukacyjnym, przełamujących negatywne stereotypy dotyczące mniejszości romskiej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/688404/11/V/623.3 RZ
Data sprawy:
2011-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/681170/11/V/1002.2 RZ
Data sprawy:
2011-11-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie algorytmu podziału subwencji oświatowej, uwzględniającego specyfikę szkół wiejskich oraz miejskich do 5 tysięcy mieszkańców.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/687526/11/V/1018.7 RZ
Data sprawy:
2011-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie braku podstaw prawnych do wprowadzenia odpłatności za wydawanie zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje polskiego farmaceuty.
Adresat:
RZECZNIK PRAW PACJENTA
Sygnatura:
RPO/632759/09/V/1018.2.5 RZ
Data sprawy:
2011-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego dostępu do dokumentacji medycznej po zmarłych pacjentach.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/677951/11/V/620.2 RZ
Data sprawy:
2011-09-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie braku możliwości skorzystania z prawa do pełnego odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem samochodu, przez osoby prowadzące działalność transportową przy pomocy karetek i ambulansów.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/683469/11/V/623 RZ
Data sprawy:
2011-09-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przepisów regulujących kwestię szkoleń kierowców, których odbycie powoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/683147/11/V/623.3 RZ
Data sprawy:
2011-09-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przyczyn ograniczenia w rozporządzeniu praw osób poważnie niedosłyszących i głuchych w zakresie ubiegania się o prawo jazdy.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/679585/11/V/1003.1 RZ
Data sprawy:
2011-09-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie kontroli przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska, prowadzonych przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska.
Adresat:
PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA SEKRETARZ STANU KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/681288/11/V/1506.1 RZ
Data sprawy:
2011-09-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie ochrony praw osób należących do mniejszości romskiej.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA SZCZECINA
Sygnatura:
RPO/682059/11/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2011-09-05
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta S. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta S. oraz sposobu ich parkowania.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/669340/11/V/620.2.1 RZ
Data sprawy:
2011-08-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie skrócenia okresu przechowywania paragonów fiskalnych przez podatników - przedsiębiorców.
Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/644954/10/V/620.1.1 RZ
Data sprawy:
2011-08-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie braku możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu ponoszenia wydatków na opłacenie przewodników dla niepełnosprawnych dzieci.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/680333/11/V/1018.3.1 RZ
Data sprawy:
2011-08-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec pacjentów, w przypadkach nie objętych przepisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/679315/11/V/1018.1.7 RZ
Data sprawy:
2011-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od świadczeniodawców realizujących czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/671700/11/V/1018.6 RZ
Data sprawy:
2011-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zastrzeżeń co do zgodności z Konstytucją RP przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/630971/09/V/1018.1.3 RZ
Data sprawy:
2011-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu osób bezdomnych do świadczeń zdrowotnych.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/608061/09/V/610.1.5 RZ
Data sprawy:
2011-07-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie dostępu do wykonywania zawodu pilota morskiego.
Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/676961/11/V/1018.1.2 RZ
Data sprawy:
2011-07-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra - Członka Rady Ministrów w sprawie reformy systemu ubezpieczenia społecznego rolników.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
Sygnatura:
RPO/661366/10/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2011-07-13
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre postanowienia Regulaminu strefy płatnego parkowania w Ł., stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Ł. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Ł. oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.
Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/676961/11/V/1018.1.2 RZ
Data sprawy:
2011-07-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie reformy systemu ubezpieczenia społecznego rolników.
Adresat:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Sygnatura:
RPO/669513/11/V/616.1 RZ
Data sprawy:
2011-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych wypłacanych beneficjentom funduszy unijnych w perspektywie finansowej w latach 2007-2013.
Adresat:
KANCELARIA PREZYDENTA RP
Sygnatura:
RPO/674564/11/V/1001 RZ
Data sprawy:
2011-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w sprawie prac nad reformą samorządu terytorialnego oraz wzmocnieniem udziału mieszkańców w jego funkcjonowaniu.
Adresat:
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY PRAGI-PÓŁNOC
Sygnatura:
RPO/674162/11/V/1006.3 RZ
Data sprawy:
2011-06-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu sądowym przed Sądem Rejonowymw W. w sprawie z wniosku Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w przedmiocie, czy może być zawarte małżeństwo.
Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/675468/11/V/1010.2 RZ
Data sprawy:
2011-06-06
Opis sprawy:
Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczących wymierzania podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/663177/10/V/607.3 RZ
Data sprawy:
2011-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie działań podejmowanych przez Urząd Transportu Kolejowego na rzecz ochrony praw pasażerów.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA KRAKOWA
Sygnatura:
RPO/658408/10/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2011-05-31
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na pkt 3.4.2. załącznika nr 2 do uchwały Nr XXXII/268/03 Rady Miasta K. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie K. , w części zawierającej zwrot "gdy zameldowanie na pobyt stały ma miejsce poza Miastem K.".
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/667019/11/V/1502.1 RZ
Data sprawy:
2011-04-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi obywatela Armenii na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 2 września 2010 r. utrzymującą w mocy decyzję Wojewody z dnia 23 marca 2010 r. orzekającą o wydaleniu z terytorium RP.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/667019/11/V/1502.1 RZ
Data sprawy:
2011-04-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi cudzoziemki, córki obywateli Armenii zamieszkałej w Polsce od 1994 r., na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 2 września 2010 r. utrzymującą w mocy decyzję Wojewody z dnia 23 marca 2010 r. orzekającą o wydaleniu z terytorium RP jej matki wraz z czwórką dzieci.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/667019/11/V/1502.1 RZ
Data sprawy:
2011-04-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi cudzoziemca, syna obywateli Armenii zamieszkałego w Polsce od 1994 r., na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 2 września 2010 r. utrzymującą w mocy decyzję Wojewody z dnia 23 marca 2010 r. orzekającą o wydaleniu z terytorium RP.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/667019/11/V/1502.1 RZ
Data sprawy:
2011-04-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi obywatelki Armenii na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 2 września 2010 r. utrzymującą w mocy decyzję Wojewody z dnia 23 marca 2010 r. orzekającą o wydaleniu z terytorium RP.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA SZCZECINA
Sygnatura:
RPO/662035/10/V/1001.1 RZ
Data sprawy:
2011-04-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 2 ust. 2 pkt 7 Statutu Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta S. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej".
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Sygnatura:
RPO/671498/11/V/1001.1 RZ
Data sprawy:
2011-04-28
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 16 pkt 4 - 7 uchwały nr XXVII/269/08 Rady Miejskiej W. z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta W.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA GDAŃSKA