Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po zespołe prowadzącym: Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego

Ilość odnalezionych wyników: 2029

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.42.2019
Data sprawy:
2022-06-20
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna na postanowienie Sądu Apelacyjnego w przedmiocie przepadku na rzecz Skarbu Państwa środków pozyskanych przez komitet wyborczy partii politycznej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.501.5.2022
Data sprawy:
2022-06-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia dotyczące nowelizacji rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.564.82.2021
Data sprawy:
2022-06-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podstaw prawnych działania funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa oraz zapewnienia dziennikarzom ochrony ich praw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.505.3.2022
Data sprawy:
2022-06-14
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zapłatę.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.565.26.2021
Data sprawy:
2022-06-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego utrzymującą w mocy decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania się.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.7037.241.2020
Data sprawy:
2022-06-07
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa organu prowadzącego Niepubliczne Przedszkole przeciwko Miastu.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.510.49.2022
Data sprawy:
2022-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.21.2018
Data sprawy:
2022-05-31
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa przeciwko Spółce o ochronę dóbr osobistych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.13.2022
Data sprawy:
2022-05-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności podjęcia działań zapewniających dostęp obywatelom do sądów w okresie epidemii oraz po jego zniesieniu.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.561.6.2022
Data sprawy:
2022-05-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku grupy posłów dotyczącego zgodności z Konstytucją regulacji odnośnie przynależności do izby adwokackiej lub izby radców prawnych na podstawie kryterium miejsca położenia siedziby zawodowej lub miejsca zamieszkania.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.520.14.2021
Data sprawy:
2022-05-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie regulacji związanych z funkcjonowaniem centralnego rejestru umów.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.561.15.2021
Data sprawy:
2022-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości odbudowy rękojmi z uwagi na przeszłe czyny osoby, której ta przesłanka dotyczy.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
VII.5601.2.2022
Data sprawy:
2022-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocniczki rządu ds. równego traktowania w sprawie realizacji wolności wyznania przez obywateli w kontekście stosunku pracy.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.38.2022
Data sprawy:
2022-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.37.2022
Data sprawy:
2022-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.32.2022
Data sprawy:
2022-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku możliwości zaskarżenia postanowienia sądu w przedmiocie wyłączenia jawności postępowania.
Adresat:
Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.
Sygnatura:
VII.501.36.2022
Data sprawy:
2022-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. w sprawie problemów ze skutecznym doręczaniem przesyłek sądowych.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7031.13.2022
Data sprawy:
2022-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizacji egzaminów zewnętrznych dla uczniów - obywateli Ukrainy.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7060.2.2021
Data sprawy:
2022-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kryteriów pomocy udzielanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.501.51.2022
Data sprawy:
2022-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji dotyczące projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych, z których udostępniane są dane na potrzeby prowadzenia analiz w ramach zintegrowanej platformy analitycznej.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Sejmu RP
Sygnatura:
VII.600.15.2015
Data sprawy:
2022-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Sejmu RP w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.801.1.2019
Data sprawy:
2022-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczenia wiekowego jako jednego z warunków ubiegania się o funkcję ławnika.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
VII.565.1.2022
Data sprawy:
2022-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie umożliwienia przyjmowania uchodźców z Ukrainy na terenie przygranicznym objętych zakazami przebywania.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.501.38.2022
Data sprawy:
2022-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości co do regulacji dotyczących Karty Lokalizacji Podróżnego z punktu widzenia prawa do prywatności.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.501.41.2022
Data sprawy:
2022-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zmian w prawie podatkowym, które mogą naruszać prawo do prywatności.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.520.14.2021
Data sprawy:
2022-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie obowiązku prowadzenia jawnego rejestru umów, zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.18.2022
Data sprawy:
2022-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie ograniczenia edukacji obywatelskiej w związku z wprowadzeniem przedmiotu Historia i Teraźniejszość.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.534.11.2022
Data sprawy:
2022-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie utrudnionego dostępu do procedury wydawania paszportu.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
VII.510.14.2022
Data sprawy:
2022-03-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie o przywrócenie do pracy w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7031.5.2022
Data sprawy:
2022-03-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wątpliwości dotyczących organizacji przyszłych egzaminów maturalnych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.561.7.2019
Data sprawy:
2022-03-03
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury z Konstytucją.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
VII.510.127.2021
Data sprawy:
2022-03-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym przeciwko Spółce Mieszkaniowej o zadośćuczynienie w związku z mobbingiem.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.510.16.2022
Data sprawy:
2022-03-03
Opis sprawy:
Przedstawienie stanowiska w sprawie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego oceny ważności wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz prawidłowości powołania sędziego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7033.33.2022
Data sprawy:
2022-02-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie umożliwieniu studentom uczelni medycznych w Ukrainie kontynuacji studiów w Polsce w związku z rozpoczęciem wojny.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7033.26.2022
Data sprawy:
2022-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie umożliwieniu studentom uczelni w Tarnopolu kontynuacji studiów w Polsce w związku z rozpoczęciem wojny w Ukrainie.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
VII.716.20.2021
Data sprawy:
2022-02-23
Opis sprawy:
Apelacja od postanowienia Sądu Rejonowego oddalającego wniosek o wpis zmian redaktorów oraz zarządu spółki przez organ rejestrowy.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
VII.7033.87.2021
Data sprawy:
2022-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie ograniczeń dla niezaszczepionych podchorążych-studentów uczelni medycznej.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
VII.564.9.2022
Data sprawy:
2022-02-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego KRRIT dotyczące przewlekłego postępowania w przedmiocie przedłużenia koncesji dla TVN S.A. na rozpowszechnianie programu TVN7.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7033.12.2022
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby prawnego uregulowania obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 dla studentów kierunków medycznych.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
VII.715.9.2021
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie ograniczenia dostępu weteranom i weteranom poszkodowanym do obiektów sportowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7033.13.2022
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych testów w kierunku SARS-CoV-2 dla studentów jako warunku wjazdu do kraju sąsiedniego.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7033.3.2022
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zakazu prowadzenia wspólnych zajęć dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.501.18.2022
Data sprawy:
2022-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie aplikacji e-TOLL PL.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.50.2021
Data sprawy:
2022-02-09
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie o ochronę dóbr osobistych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.510.131.2021
Data sprawy:
2022-02-01
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w przedmiocie zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy dot. kolegialnego składu sądu.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.501.12.2022
Data sprawy:
2022-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie możliwości uzyskiwania danych nauczycieli akademickich, studentów oraz doktorantów uczelni wraz z informacją o byciu zaszczepionym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.20.2015
Data sprawy:
2022-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie pilnej potrzeby uchwalenia kompleksowej ustawy o biegłych sądowych.
Adresat:
Minister Sportu i Turystyki
Sygnatura:
VII.715.87.2021
Data sprawy:
2022-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie praktyki związków sportowych wobec zawodników niezaszczepionych przeciwko COVID-19.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.511.41.2020
Data sprawy:
2022-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niezgodności z Konstytucją przepisu regulaminu urzędowania sądów powszechnych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.501.306.2021
Data sprawy:
2022-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie dopuszczalności wykorzystywania w toku kontroli operacyjnej oprogramowania szpiegowskiego Pegasus.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.516.2.2021
Data sprawy:
2022-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP i Marszałka Senatu RP w sprawie potrzeby znowelizowania ustawy o umowach międzynarodowych.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.516.2.2021
Data sprawy:
2022-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP i Marszałka Senatu RP w sprawie potrzeby znowelizowania ustawy o umowach międzynarodowych.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.712.2.2020
Data sprawy:
2022-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Cyfryzacji w sprawie nasilającego się problemu patotreści w sieci.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.712.2.2020
Data sprawy:
2022-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Cyfryzacji w sprawie nasilającego się problemu patotreści w sieci.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.125.2021
Data sprawy:
2021-12-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.26.2021
Data sprawy:
2021-12-17
Opis sprawy:
Sprzeciw od decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie zakazu przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.112.2021
Data sprawy:
2021-12-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku Prokuratora Generalnego dotyczącego zbadania zgodności z Konstytucją przepisu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7050.1.2021
Data sprawy:
2021-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie skuteczności kontroli obostrzeń epidemicznych.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.5001.11.2021
Data sprawy:
2021-12-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie konieczności podjęcia prac legislacyjnych związanych z wykonaniem wyroku TK dotyczącego aborcji.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.54.2021
Data sprawy:
2021-12-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dyskryminacji ze względu na wiek podczas rekrutacji na stanowisko asystenta sędziego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.109.2021
Data sprawy:
2021-12-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego odnośnie kwestii ograniczenia udziału ławników w rozpoznawaniu spraw sądowych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.600.22.2020
Data sprawy:
2021-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie procedury przyznawania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie po śmierci jednego z małżonków.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
VII.613.27.2021
Data sprawy:
2021-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie realizacji konstytucyjnej wolności zgromadzeń poprzez możliwość organizowania legalnych, pokojowych kontrmanifestacji i zgromadzeń spontanicznych.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2021-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie w sprawie organizacji systemu oświaty i realizacji prawa do nauki w czasie pandemii.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.565.23.2021
Data sprawy:
2021-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Sportu i Turystyki
Sygnatura:
VII.715.51.2021
Data sprawy:
2021-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ograniczenia możliwości dostępu do wydarzeń sportowych dla osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.18.2021
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym przed Głównym Inspektorem Sanitarnym z wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
VII.516.2.2021
Data sprawy:
2021-11-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP oraz Marszałka Senatu RP w sprawie procedury wystąpienia z Unii Europejskiej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.516.2.2021
Data sprawy:
2021-11-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP oraz Marszałka Senatu RP w sprawie procedury wystąpienia z Unii Europejskiej.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.516.2.2021
Data sprawy:
2021-11-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP oraz Marszałka Senatu RP w sprawie procedury wystąpienia z Unii Europejskiej.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.5600.43.2021
Data sprawy:
2021-11-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki dotyczące planowanych zmian odnośnie zasad uczęszczania na lekcje religii i etyki w szkołach publicznych.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.602.14.2014
Data sprawy:
2021-11-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7033.65.2021
Data sprawy:
2021-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ograniczenia możliwości odbywania zajęć klinicznych i praktyk w szpitalach i innych jednostkach zewnętrznych względem medycznych uczelni wyższych.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.602.23.2015
Data sprawy:
2021-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP i Marszałka Senatu RP w sprawie potrzeby zmian dotyczących prawa wyborczego.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.602.23.2015
Data sprawy:
2021-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP i Marszałka Senatu RP w sprawie potrzeby zmian dotyczących prawa wyborczego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.564.94.2021
Data sprawy:
2021-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7060.1.2021
Data sprawy:
2021-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zasad i warunków przyznawania pomocy finansowej dla rolników.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.565.21.2021
Data sprawy:
2021-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozbieżności między rozporządzeniem Prezydenta RP a rozporządzeniem Rady Ministrów dotyczącym wprowadzenia stanu wyjątkowego.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.74.2021
Data sprawy:
2021-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie niejasnego statusu szkolnych rad rodziców.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.501.21.2021
Data sprawy:
2021-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ograniczenia praw osób niezaszczepionych przeciw COVID-19.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
VII.510.91.2021
Data sprawy:
2021-09-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy i wynagrodzenie.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
VII.510.90.2021
Data sprawy:
2021-09-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.510.147.2019
Data sprawy:
2021-09-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów dotyczące wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Xero Flor w Polsce sp. z o.o. przeciwko Polsce.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.106.2021
Data sprawy:
2021-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie braku nauczycieli w szkołach i wsparcia systemu oświaty po pandemii.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.601.1.2021
Data sprawy:
2021-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie potrzeby zagwarantowania prawa do organizacji referendum.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.604.20.2021
Data sprawy:
2021-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umożliwienia pracownikom Biura RPO wstępu na obszar objęty stanem wyjątkowym.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.519.7.2021
Data sprawy:
2021-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu wyjątkowego wprowadzonego na terenie województw podlaskiego i lubelskiego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.81.2021
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zbadania zgodności z Konstytucją przepisu Prawa o ustroju sądów powszechnych.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.531.57.2021
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie ewakuacji pracowników afgańskiego biura Ombudsmana.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
VII.510.84.2021
Data sprawy:
2021-08-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.75.2021
Data sprawy:
2021-08-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym wszczętym wnioskiem Prokuratora Generalnego o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.531.54.2021
Data sprawy:
2021-08-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie sytuacji w Afganistanie.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7033.56.2021
Data sprawy:
2021-08-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie potrzeby wypracowania standardów na rzecz bezpieczeństwa studentów i pracowników uczelni wyższych w czasie pandemii.
Adresat:
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Sygnatura:
VII.7033.56.2021
Data sprawy:
2021-08-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie potrzeby wypracowania standardów na rzecz bezpieczeństwa studentów i pracowników uczelni wyższych w czasie pandemii.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.511.4.2021
Data sprawy:
2021-08-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na czynność Ministra Sprawiedliwości o wygaśnięciu powołania na stanowisko komornika sądowego.
Adresat:
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
Sygnatura:
VII.610.10.2021
Data sprawy:
2021-08-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie potrzeby wprowadzenia elektronicznej formy wypełniania i publikacji sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.600.9.2015
Data sprawy:
2021-08-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Sejmu RP
Sygnatura:
VII.602.629.2020
Data sprawy:
2021-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Sejmu RP w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany treści przepisu ustawy o referendum lokalnym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.28.2021
Data sprawy:
2021-07-21
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna w postępowaniu w przedmiocie ochrony dóbr osobistych.
Adresat:
Sądy Apelacyjne
Sygnatura:
VII.510.60.2021
Data sprawy:
2021-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesów Sądów Apelacyjnych w sprawie dostępności sądów w czasie pandemii COVID-19.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.51.2021
Data sprawy:
2021-07-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku grupy posłów dotyczącego nadrzędności Konstytucji nad prawem Unii Europejskiej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.55.2021
Data sprawy:
2021-07-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczania udziału ławników w orzekaniu.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.716.24.2021
Data sprawy:
2021-07-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.46.2021
Data sprawy:
2021-06-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej w sprawie niezgodności z Konstytucją przepisu Prawa o ustroju sądów powszechnych.
Adresat:
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Sygnatura:
VII.7033.33.2021
Data sprawy:
2021-06-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie rekrutacji na studia obywateli Białorusi.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.73.2021
Data sprawy:
2021-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zapowiedzi nowelizacji ustawy Prawo oświatowe.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
VII.520.54.2018
Data sprawy:
2021-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.46.2021
Data sprawy:
2021-06-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej w postaci informacji o wynagrodzeniach.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.5600.4159.2020
Data sprawy:
2021-06-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji utrzymującą w mocy wcześniejszą decyzję tego organu o stwierdzeniu nieważności decyzji o wpisie Reformowanego Kościoła Katolickiego do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.
Adresat:
Minister Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
VII.612.16.2021
Data sprawy:
2021-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie przedawnienia przewinień dyscyplinarnych na podstawie Prawa łowieckiego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.613.112.2020
Data sprawy:
2021-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie utrzymującego się zakazu zgromadzeń spontanicznych.
Adresat:
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Sygnatura:
VII.7033.28.2021
Data sprawy:
2021-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie kursów językowych dla obywateli Białorusi.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7033.26.2021
Data sprawy:
2021-05-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
VII.510.34.2021
Data sprawy:
2021-05-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie z powództwa przeciwko bankowi o zapłatę.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
VII.510.33.2021
Data sprawy:
2021-05-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie z powództwa o zapłatę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.510.31.2021
Data sprawy:
2021-05-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w sprawie z powództwa gminy przeciwko syndykowi masy upadłości.
Adresat:
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sygnatura:
VII.510.18.2021
Data sprawy:
2021-05-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie pism do sądów administracyjnych przekazywanych drogą pocztową.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.7.2021
Data sprawy:
2021-05-17
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego skargi na bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.23.2021
Data sprawy:
2021-05-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Prezesa Rady Ministrów dotyczącego zbadania zgodności z Konstytucją niektórych przepisów Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
VII.602.44.2018
Data sprawy:
2021-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie konieczności zapewnienia możliwości pełnego udziału w wyborach osobom z niepełnosprawnością.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.501.53.2020
Data sprawy:
2021-05-10
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w związku z realizacją obowiązku składania przez sędziów i prokuratorów oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu, i ich upubliczniania.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.565.14.2021
Data sprawy:
2021-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nowych regulacji wprowadzonych w celu zwalczania epidemii koronawirusa.
Adresat:
Prezes GUS
Sygnatura:
VII.501.99.2021
Data sprawy:
2021-04-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przetwarzania danych osobowych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
Adresat:
Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka
Sygnatura:
VII.613.5.2021
Data sprawy:
2021-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w sprawie ingerencji funkcjonariuszy polskiej Policji w wolność zgromadzeń osób młodych.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.7037.33.2021
Data sprawy:
2021-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji i Nauki w sprawie rozporządzeń obu resortów dotyczących ponownego zamknięcia przedszkoli i żłobków.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.33.2021
Data sprawy:
2021-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji i Nauki w sprawie rozporządzeń obu resortów dotyczących ponownego zamknięcia przedszkoli i żłobków.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.39.2021
Data sprawy:
2021-04-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki w sprawie przeprowadzonej weryfikacji podręczników szkolnych i postulatu usunięcia z nich pojęcia "praw zwierząt".
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.511.12.2021
Data sprawy:
2021-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów legitymowanych do wniesienia kasacji w sprawie dyscyplinarnej komornika sądowego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.18.2021
Data sprawy:
2021-03-24
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na bezczynność Prokuratora Krajowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.501.35.2021
Data sprawy:
2021-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Adresat:
Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Rady Sądownictwa
Sygnatura:
VII.612.2.2021
Data sprawy:
2021-03-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie roli stowarzyszeń sędziowskich w ochronie niezależności i niezawisłości sędziów.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.501.58.2020
Data sprawy:
2021-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.511.16.2021
Data sprawy:
2021-03-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku Prokuratora Generalnego o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o komornikach sądowych.
Adresat:
Sąd Okręgowy
Sygnatura:
VII.511.4.2021
Data sprawy:
2021-03-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w sprawie pełnienia funkcji Komornika Sądowego po ukończeniu 65. lub 67. roku życia.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.520.20.2018
Data sprawy:
2021-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej przez lekarzy psychiatrów na żądanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach prowadzonych postępowań sprawdzających.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.613.3.2021
Data sprawy:
2021-03-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej niezgodności z Konstytucją przepisów wprowadzających całkowity zakaz zgromadzeń.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.6060.15.2021
Data sprawy:
2021-03-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dotyczącego niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
VII.602.20.2015
Data sprawy:
2021-03-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie praw wyborczych kobiet.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.716.26.2020
Data sprawy:
2021-03-05
Opis sprawy:
Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wydania zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. kontroli nad Polska Press sp. z o.o.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.510.133.2020
Data sprawy:
2021-03-02
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.7021.1.2016
Data sprawy:
2021-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ratyfikacji III Protokołu fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7033.4.2021
Data sprawy:
2021-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.501.305.2020
Data sprawy:
2021-02-18
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych dotyczących zdrowia.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.9.2021
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Sprzeciw od decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego wymierzającej administracyjną karę pieniężną za naruszenie zakazu przemieszczania się.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.11.2021
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Sprzeciw od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wymierzającej administracyjną karę pieniężną za naruszenie zakazu przemieszczania się.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.10.2021
Data sprawy:
2021-02-12
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie bezczynności Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
VII.604.1.2021
Data sprawy:
2021-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu o zmianie ustawy o petycjach.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.715.13.2020
Data sprawy:
2021-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwrotu kosztów odwoływanych masowych imprez sportowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.13.2017
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie oświadczeń pro futuro i pełnomocnika medycznego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.5001.22.2020
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości diagnostyki prenatalnej w Polsce.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.242.2020
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie rozpatrywania przez sądy spraw dotyczących wypłaty dotacji oświatowych.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7034.10.2020
Data sprawy:
2021-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie odmowy udostępnienia nagrań z posiedzeń komisji habilitacyjnych.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2021-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie konieczności zwiększenia dostępności lokali obwodowych komisji wyborczych dla wyborców z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Sygnatura:
VII.7037.3.2021
Data sprawy:
2021-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie dostępu do infrastruktury sportowej w czasie pandemii.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
VII.564.7.2021
Data sprawy:
2021-02-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie działań policji wobec nieletniego biorącego udział w strajku klimatycznym.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.6060.6.2021
Data sprawy:
2021-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o służbie zagranicznej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.565.7.2021
Data sprawy:
2021-01-22
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie naruszenia obowiązku kwarantanny.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.565.510.2020
Data sprawy:
2021-01-21
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie naruszenia obowiązku kwarantanny.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.511.68.2019
Data sprawy:
2021-01-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2021-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizacji systemu oświaty i realizacji prawa do nauki w czasie pandemii.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.801.3.2014
Data sprawy:
2021-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odwoływania komorników sądowych z zajmowanego stanowiska po osiągnięciu przez nich 65. roku życia.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.141.2020
Data sprawy:
2021-01-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 189 kpc w związku z przepisami innych ustaw.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.565.498.2020
Data sprawy:
2020-12-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia w Polsce kwarantanny narodowej i zakazu przemieszczania się.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Sygnatura:
VII.716.26.2020
Data sprawy:
2020-12-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zakupu Polska Press przez PKN Orlen.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
VII.501.301.2020
Data sprawy:
2020-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Sądu Rejonowego w Łodzi oraz Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie planowanego udostępnienia prokuratorom danych z sądów.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
VII.501.301.2020
Data sprawy:
2020-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Sądu Rejonowego w Łodzi oraz Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie planowanego udostępnienia prokuratorom danych z sądów.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.514.3.2020
Data sprawy:
2020-12-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie braku możliwości zaskarżenia postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie studenta bądź doktoranta.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.070.14.2020
Data sprawy:
2020-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyłaniania kandydata z Polski na sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.501.253.2020
Data sprawy:
2020-12-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Ministerstwo Cyfryzacji.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.565.492.2020
Data sprawy:
2020-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia bez podstawy prawnej obowiązku poddania się kwarantannie dla wracających do kraju.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.234.2020
Data sprawy:
2020-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie krytycznej oceny Najwyższej Izby Kontroli sytuacji dzieci cudzoziemców w polskich szkołach.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
VII.534.50.2020
Data sprawy:
2020-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.
Adresat:
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Sygnatura:
VII.715.26.2020
Data sprawy:
2020-11-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie wsparcia dla branży filmowej w związku z zamknięciem kin.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7033.43.2019
Data sprawy:
2020-11-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zasad przyznawania stypendiów na studiach wyższych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.32.2020
Data sprawy:
2020-11-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Aktywów Państwowych o odmowie udostępnienia informacji publicznej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.501.75.2020
Data sprawy:
2020-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wątpliwości co do zasad działania aplikacji "Kwarantanna domowa".
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.613.111.2020
Data sprawy:
2020-11-04
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.29.2020
Data sprawy:
2020-11-03
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Apelacyjnego w zakresie oddalenia żądania zobowiązania pozwanej do wystosowania przeprosin.
Adresat:
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Sygnatura:
VII.520.20.2018
Data sprawy:
2020-11-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie domagania się przez Agencję kopii dokumentacji medycznej w procedurze dostępu do informacji niejawnych.
Adresat:
Prokurator Krajowy
Sygnatura:
VII.613.117.2020
Data sprawy:
2020-10-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Krajowego w sprawie wypowiedzi zapowiadającej karanie organizatorów zgromadzeń spontanicznych wywołanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.613.112.2020
Data sprawy:
2020-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zgromadzeń spontanicznych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.5600.4159.2020
Data sprawy:
2020-10-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie o wpis do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.7202.12.2020
Data sprawy:
2020-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.534.20.2018
Data sprawy:
2020-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie aktualnie obowiązującego wzoru dokumentów paszportowych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.5600.32.2019
Data sprawy:
2020-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu organizacji nauki religii w szkołach i przedszkolach.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.181.2020
Data sprawy:
2020-10-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie potrzeby doprecyzowania przesłanek wydawania przez kuratora oświaty opinii o zamiarze likwidacji szkoły przez samorząd.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.511.44.2020
Data sprawy:
2020-09-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
VII.564.58.2020
Data sprawy:
2020-09-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie dysproporcji czasu antenowego Telewizji Polskiej dla kandydatów w wyborach prezydenckich.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.501.241.2020
Data sprawy:
2020-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji w sprawie systemu utrzymania dystansu i ustalania kontaktów zakaźnych w szkołach.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.7202.11.2020
Data sprawy:
2020-09-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej niezgodności z Konstytucją przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.5002.5.2020
Data sprawy:
2020-09-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Naczelnej Rady Lekarskiej o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z Konstytucją.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.565.454.2020
Data sprawy:
2020-09-04
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.7037.52.2020
Data sprawy:
2020-08-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opieki nad dziećmi powyżej 8. roku życia.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.613.90.2020
Data sprawy:
2020-08-22
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.613.85.2020
Data sprawy:
2020-08-19
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.565.460.2020
Data sprawy:
2020-08-19
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.716.6.2020
Data sprawy:
2020-08-07
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.23.2017
Data sprawy:
2020-08-05
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.565.468.2020
Data sprawy:
2020-08-05
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu przemieszczania się osób w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.501.186.2019
Data sprawy:
2020-08-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym dotyczącym rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego w przedmiocie tajemnicy telekomunikacyjnej.
Adresat:
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
Sygnatura:
VII.510.99.2020
Data sprawy:
2020-08-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko członkom Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów.
Adresat:
P.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A
Sygnatura:
VII.564.93.2020
Data sprawy:
2020-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do p.o. Prezesa Telewizji Polskiej w sprawie wolności wypowiedzi dziennikarzy pracowników Telewizji Polskiej.
Adresat:
Prezes Zarządu Polskiego Radia
Sygnatura:
VII.564.89.2020
Data sprawy:
2020-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Polskiego Radia w sprawie wolności wypowiedzi pracowników Polskiego Radia.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.501.218.2020
Data sprawy:
2020-07-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie rejestru danych o próbach samobójczych.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
VII.7105.2.2020
Data sprawy:
2020-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie środków podejmowanych przez rząd polski w związku z sytuacją epidemiczną.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
VII.071.24.2020
Data sprawy:
2020-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.283.2020
Data sprawy:
2020-07-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sytuacji wyborców podlegających w dniu głosowania kwarantannie lub izolacji.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.602.13.2014
Data sprawy:
2020-07-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie organizacji wyborów Prezydenta RP poza granicami kraju.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.11.2020
Data sprawy:
2020-06-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie skargi na decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.613.102.2020
Data sprawy:
2020-06-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie niezastosowania się do zakazu imprez, spotkań i zebrań.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.501.53.2020
Data sprawy:
2020-06-22
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych umorzeniu postępowania administracyjnego sprawie dotyczącej naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w związku z realizacją obowiązku składania przez sędziów i prokuratorów oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu, i ich upubliczniania.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.603.1.2020
Data sprawy:
2020-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Wytycznych dotyczących zasad przeprowadzania egzaminów adwokackich i radcowskich.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.603.1.2020
Data sprawy:
2020-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Wytycznych dotyczących zasad przeprowadzania egzaminów adwokackich i radcowskich.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.7034.4.2019
Data sprawy:
2020-06-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów odmawiającą przedstawienia skarżącej do tytułu naukowego profesora nauk prawnych.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.477.2020
Data sprawy:
2020-06-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie niezastosowania się do zakazu przemieszczania się.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.476.2020
Data sprawy:
2020-06-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie niezastosowanie się do zakazu przemieszczania się.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.613.100.2020
Data sprawy:
2020-06-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie naruszenia zakazu zgromadzeń.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.602.13.2014
Data sprawy:
2020-06-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie procedury głosowania w wyborach Prezydenta RP dla polskich obywateli przebywających za granicą.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.45.2018
Data sprawy:
2020-06-10
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.475.2020
Data sprawy:
2020-06-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie niezastosowania się do zakazu przemieszczania.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.6060.21.2020
Data sprawy:
2020-06-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezesa Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie działania i obradowania samorządów w trakcie epidemii.
Adresat:
Prezes Zarządu Związku Miast Polskich
Sygnatura:
VII.6060.21.2020
Data sprawy:
2020-06-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezesa Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie działania i obradowania samorządów w trakcie epidemii.
Adresat:
Prezes Zarządu Związku Miast Polskich
Sygnatura:
VII.6060.34.2020
Data sprawy:
2020-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie potrzeby uaktualniania informacji umieszczanych przez jednostki samorządu terytorialnego w Biuletynach Informacji Publicznej.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie problemu wykluczenia części uczniów ze zdalnej edukacji.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.76.2020
Data sprawy:
2020-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby powszechnej elektronizacji wszystkich sądów w kraju.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.472.2020
Data sprawy:
2020-06-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.469.2020
Data sprawy:
2020-06-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie niezastosowanie się do zakazu przemieszczania się.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.510.80.2020
Data sprawy:
2020-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów oraz Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego w sprawie informacji o kontynuowaniu działalności orzeczniczej przez Izbę Dyscyplinarną SN.
Adresat:
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego
Sygnatura:
VII.510.80.2020
Data sprawy:
2020-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów oraz Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego w sprawie informacji o kontynuowaniu działalności orzeczniczej przez Izbę Dyscyplinarną SN.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.565.461.2020
Data sprawy:
2020-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie naruszania praw i wolności w czasie pandemii.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5001.1.2020
Data sprawy:
2020-06-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do legalnej aborcji.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.468.2020
Data sprawy:
2020-06-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.74.2020
Data sprawy:
2020-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczania jawności rozpraw i publicznego ogłaszania wyroków.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.613.90.2020
Data sprawy:
2020-05-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
Sygnatura:
VII.613.91.2020
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie praktyki postępowania urzędu z zawiadomieniami o zgromadzeniach publicznych.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.454.2020
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.460.2020
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
VII.613.86.2020
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie z zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego odrzucające odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta o odmowie zarejestrowania zgromadzenia publicznego.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.716.6.2020
Data sprawy:
2020-05-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.613.85.2020
Data sprawy:
2020-05-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.565.40.2020
Data sprawy:
2020-05-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w sprawie niezastosowania się do zakazu korzystania z terenów pełniących funkcja publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ustaleniem tego terytorium obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.533.5.2015
Data sprawy:
2020-05-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konieczności uregulowania statusu osób bezpaństwowych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7032.2.2020
Data sprawy:
2020-05-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2019/2020.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.613.14.2020
Data sprawy:
2020-05-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.613.14.2020
Data sprawy:
2020-05-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie nieprzestrzegania nakazu przemieszczania.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
VII.602.9.2020
Data sprawy:
2020-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.7010.2.2020
Data sprawy:
2020-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nierzetelnych wypowiedzi członków rządu na temat działań Unii Europejskiej.
Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
Sygnatura:
VII.613.13.2020
Data sprawy:
2020-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie praktyki postępowania urzędu z zawiadomieniami o zgromadzeniach publicznych.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
VII.613.13.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w postępowaniu o odmowie zarejestrowania zgromadzenia publicznego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.501.119.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na czynność Ministra Cyfryzacji polegającą na udostępnieniu spółce Poczta Polska S.A. danych osobowych z prowadzonego przez niego rejestru PESEL.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sygnatura:
VII.565.3.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie ograniczeń wolności wprowadzonych w drodze rozporządzenia.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykluczenia części uczniów ze zdalnej edukacji.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykluczenia części uczniów ze zdalnej edukacji.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykluczenia części uczniów ze zdalnej edukacji.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.63.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego dotyczącego legalności działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego po decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.531.38.2020
Data sprawy:
2020-05-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwrotu kosztów za zakup biletów w ramach akcji #LotDoDomu.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.6060.26.2020
Data sprawy:
2020-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie poniesionych kosztów planowanej organizacji wyborów na Prezydenta RP.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.602.151.2020
Data sprawy:
2020-05-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym wszczętym wnioskiem Marszałka Sejmu RP w sprawie możliwości zmiany terminu wyborów.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.613.11.2020
Data sprawy:
2020-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie całkowitego zakazu zgromadzeń publicznych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.561.5.2020
Data sprawy:
2020-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektów rozporządzeń o wysokości opłat za egzaminy wstępne na aplikacje.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.7.2020
Data sprawy:
2020-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przewlekłości w rozpatrywaniu wniosków o wypłatę pomocy suszowej za rok 2019.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.501.119.2020
Data sprawy:
2020-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji w sprawie przekazania danych z rejestru PESEL Poczcie Polskiej.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.511.26.2020
Data sprawy:
2020-04-29
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Prezesa Rady Ministrów polecającą Poczcie Polskiej S.A. realizację działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, polegających na podjęciu i realizacji czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w trybie korespondencyjnym.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.501.106.2020
Data sprawy:
2020-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie odmowy doręczania przez Pocztę Polską przesyłek pocztowych osobom przebywającym na kwarantannie.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-04-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie funkcjonowania szkół w związku z pandemią COVID-19.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.501.108.2020
Data sprawy:
2020-04-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.501.94.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie prac nad projektem ustawy o tarczy antykryzysowej.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
VII.602.9.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7033.21.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.21.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.56.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niemożności uzyskania informacji o stanie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.20.2015
Data sprawy:
2020-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustawy o biegłych sądowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.514.7.2020
Data sprawy:
2020-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w dobie pandemii SARS-CoV-2.
Adresat:
Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.
Sygnatura:
VII.514.7.2020
Data sprawy:
2020-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Poczty Polskiej w sprawie znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.6060.19.2020
Data sprawy:
2020-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ograniczenia prawa do informacji publicznej.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.501.75.2020
Data sprawy:
2020-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie aplikacji "Kwarantanna domowa".
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.565.3.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów dotyczące rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.501.72.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rekrutacji do szkół.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.531.38.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie finansowania akcji #LotDoDomu.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.56.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminów ośmioklasisty i matur.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.602.9.2020
Data sprawy:
2020-04-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu w sprawie poselskiego projektu ustawy w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.7037.52.2020
Data sprawy:
2020-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opieki nad dziećmi powyżej 8 roku życia.
Adresat:
Szefowa Kancelarii Sejmu RP
Sygnatura:
VII.716.1.2020
Data sprawy:
2020-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefowej Kancelarii Sejmu w sprawie procedur bezpieczeństwa wprowadzonych na terenie budynków Sejmu i Senatu RP związanych z wprowadzonym stanem epidemii.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.612.10.2020
Data sprawy:
2020-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie sposobu podejmowania uchwał przez organy kolegialne.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.51.2020
Data sprawy:
2020-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie problemów w funkcjonowaniu Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w warunkach pandemii COVID-19.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.602.9.2020
Data sprawy:
2020-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.565.1.2020
Data sprawy:
2020-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.2.2020
Data sprawy:
2020-03-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do informacji dla pacjentek w przypadku poronienia.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.602.9.2020
Data sprawy:
2020-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji wyborów prezydenckich.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.9.2020
Data sprawy:
2020-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie organizacji wyborów prezydenckich.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.510.167.2019
Data sprawy:
2020-03-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym dotyczącym odwołania z delegowania do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji w sprawie funkcjonowania szkół w związku z pandemią COVID-19.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie funkcjonowania szkół w związku z pandemią COVID-19.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.48.2020
Data sprawy:
2020-03-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym wnioskiem Prezesa Rady Ministrów o zbadanie konstytucyjności uchwały połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.8.2020
Data sprawy:
2020-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zagwarantowania praw wyborczych obywateli w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego.
Adresat:
Minister środowiska
Sygnatura:
VII.612.19.2019
Data sprawy:
2020-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie ograniczenia biernego prawa wyborczego w kołach łowieckich.
Adresat:
P.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej i Prezes Zarządu Polskiego Radia
Sygnatura:
VII.564.30.2020
Data sprawy:
2020-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do p.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej i Prezes Zarządu Polskiego Radia w sprawie walki z dezinformacją w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.511.16.2020
Data sprawy:
2020-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w warunkach obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.7037.25.2020
Data sprawy:
2020-03-17
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na czynność odmowy wypłaty Fundacji dotacji dla uczniów szkół niepublicznych.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2020-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie realizacji praw wyborczych osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2020-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie realizacji praw wyborczych osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
VII.501.173.2019
Data sprawy:
2020-03-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.071.6.2020
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
VII.510.44.2020
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.501.53.2020
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zgodności obowiązku złożenia przez sędziów i prokuratorów oświadczenia o członkostwie w zrzeszeniu.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.070.4.2020
Data sprawy:
2020-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CORVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.7037.152.2019
Data sprawy:
2020-03-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2020-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie konieczności dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
VII.564.20.2020
Data sprawy:
2020-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zasad przyznawania dotacji dla czasopism kulturalnych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.35.2020
Data sprawy:
2020-02-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Marszałek Sejmu RP o rozstrzygnięcie sporów kompetencyjnych pomiędzy Sądem Najwyższym a Sejmem RP oraz pomiędzy Sądem Najwyższym a Prezydentem RP.
Adresat:
Prezes Związku Powiatów Polskich
Sygnatura:
VII.501.68.2018
Data sprawy:
2020-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Związku Powiatów Polskich i Prezesa Związku Miast Polskich w sprawie wsparcia działań mających na celu podniesienie jakości polskiego systemu oświaty.
Adresat:
Prezes Związku Miast Polskich
Sygnatura:
VII.501.68.2018
Data sprawy:
2020-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Związku Powiatów Polskich i Prezesa Związku Miast Polskich w sprawie wsparcia działań mających na celu podniesienie jakości polskiego systemu oświaty.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.511.66.2019
Data sprawy:
2020-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za egzamin wstępny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na aplikację sędziowską i prokuratorską do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.603.1.2016
Data sprawy:
2020-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego i nowelizacji ustawy medialnej.
Adresat:
Minister Klimatu
Sygnatura:
VII.7037.211.2019
Data sprawy:
2020-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Klimatu w sprawie działań podejmowanych przez resort w celu zwiększenia świadomości zmian klimatycznych i ich konsekwencji.
Adresat:
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Sygnatura:
VII.510.147.2019
Data sprawy:
2020-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie spółki, która wniosła do ETPCz skargę na łamanie prawa do sądu poprzez wadliwy skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego.
Adresat:
Szef Biura Krajowej Rady Sądownictwa
Sygnatura:
VII.510.14.2020
Data sprawy:
2020-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Biura Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie postępowań dyscyplinarnych wszczynanych wobec sędziów.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.7.2017
Data sprawy:
2020-01-16
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zapłatę.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.211.2019
Data sprawy:
2020-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie potrzeby wprowadzenia do szkół programu zajęć na temat zmian klimatycznych.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
VII.501.46.2018
Data sprawy:
2020-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.561.9.2018
Data sprawy:
2020-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Adresat:
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Sygnatura:
VII.510.150.2019
Data sprawy:
2020-01-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie naruszenia prawa do sądu.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.6060.43.2019
Data sprawy:
2020-01-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku grupy posłów dotyczącego niezgodności art. 11c ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa KRS oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z Konstytucją.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.126.2019
Data sprawy:
2019-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie premiowania przez niektóre samorządy dzieci zaszczepionych podczas rekrutacji do żłobków publicznych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.7037.126.2019
Data sprawy:
2019-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie premiowania przez niektóre samorządy dzieci zaszczepionych podczas rekrutacji do żłobków publicznych.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.510.176.2019
Data sprawy:
2019-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.41.2019
Data sprawy:
2019-11-22
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna w sprawie "warszawskiej mapy reprywatyzacji".
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.511.63.2019
Data sprawy:
2019-11-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej w zakresie zgodności z Konstytucją przepisów Prawa o adwokaturze.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.41.2019
Data sprawy:
2019-11-19
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna w sprawie "warszawskiej mapy reprywatyzacji".
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.43.2019
Data sprawy:
2019-10-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad przyznawania studentom pomocy materialnej na gruncie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.5151.2.2016
Data sprawy:
2019-10-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku regulacji dotyczącej możliwości dostępu do akt sprawy dyscyplinarnej przez pokrzywdzonego osadzonego w jednostce penitencjarnej.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.501.158.2019
Data sprawy:
2019-10-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu przetwarzanych danych osobowych dotyczących uczniów w kontekście przeprowadzanych w szkołach ankiet.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2019-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie konieczności dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.
Adresat:
P.o. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Sygnatura:
VII.7202.20.2018
Data sprawy:
2019-10-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do p.o. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przewlekłości w rozpatrywaniu wniosków rolników o dofinansowanie oraz wypłacania środków unijnych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
VII.602.72.2015
Data sprawy:
2019-09-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie konieczności zagwarantowania osadzonym praw wyborczych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.6.2015
Data sprawy:
2019-09-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie konieczności powołania Rady do spraw Leczenia Niepłodności.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.602.13.2014
Data sprawy:
2019-09-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie procedury głosowania polskich wyborców przebywających za granicą.
Adresat:
Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2019-09-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie konieczności dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.6060.43.2019
Data sprawy:
2019-09-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku grupy posłów dotyczącego niezgodności art. 11c ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z Konstytucją.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.519.2.2019
Data sprawy:
2019-09-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wątpliwości dotyczących zakupu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne systemu służącego do inwigilowania i niejawnego nadzoru.
Adresat:
Przewodniczący Komisji do spraw Służb Specjalnych
Sygnatura:
VII.519.2.2019
Data sprawy:
2019-09-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji do spraw Służb Specjalnych w sprawie wątpliwości dotyczących zakupu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne systemu służącego do inwigilowania i niejawnego nadzoru.
Adresat:
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Sygnatura:
VII.7034.4.2019
Data sprawy:
2019-08-28
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przedstawienia do tytułu naukowego profesora nauk prawnych.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
VII.510.128.2019
Data sprawy:
2019-08-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia powodów.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.501.136.2019
Data sprawy:
2019-08-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.22.2019
Data sprawy:
2019-08-16
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie o ochronę dóbr osobistych.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.35.2019
Data sprawy:
2019-08-16
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych obowiązujące Kancelarię Sejmu RP do ograniczenia przetwarzania danych osobowych sędziów zawartych w wykazach sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.36.2019
Data sprawy:
2019-08-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ograniczania możliwości podjęcia równoległych studiów doktoranckich.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
VII.7033.8.2015
Data sprawy:
2019-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie nierównego traktowania studentów i doktorantów w dostępie do ulg na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.125.2019
Data sprawy:
2019-08-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Najwyższego w przedmiocie skuteczności powołań sędziów Sądu Najwyższego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.28.2019
Data sprawy:
2019-08-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.561.9.2019
Data sprawy:
2019-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wątpliwości co do zgodności z Konstytucją przepisu ustawy o komornikach sądowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.7033.37.2019
Data sprawy:
2019-07-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.561.11.2019
Data sprawy:
2019-07-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Najwyższego dotyczącego zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.6060.35.2019
Data sprawy:
2019-07-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych sędziów zawartych w wykazie sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.26.2019
Data sprawy:
2019-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie braku możliwości kontynuowania studiów na kierunku pedagogika ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.14.2019
Data sprawy:
2019-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego 2019/2020 w szkołach średnich w związku z kumulacją roczników po reformie oświaty.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.510.43.2018
Data sprawy:
2019-06-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w sprawie wniosku o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.510.114.2019
Data sprawy:
2019-06-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w sprawie pozwu o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego sędziego.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.520.11.2019
Data sprawy:
2019-06-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie ochrony danych osobowych nauczycieli biorących udział w strajku.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.534.18.2015
Data sprawy:
2019-06-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie potrzeby uregulowania sytuacji prawnej rodziców dzieci martwo urodzonych, których płci nie da się ustalić.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
VII.501.46.2018
Data sprawy:
2019-06-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.501.43.2018
Data sprawy:
2019-05-27
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna Rzecznika Praw Obywatelskich od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.14.2019
Data sprawy:
2019-05-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego 2019/2020 w szkołach średnich w związku z kumulacją roczników po reformie oświaty.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.613.5.2019
Data sprawy:
2019-05-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie odwołania Prezydenta Miasta od decyzji Wojewody w sprawie wyrażenia zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.6060.20.2019
Data sprawy:
2019-05-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Naczelnej Rady Lekarskiej o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.602.13.2014
Data sprawy:
2019-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie procedury głosowania polskich wyborców przebywających za granicą.
Adresat:
Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2019-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępców Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie konieczności dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.7037.34.2015
Data sprawy:
2019-04-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2019-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2019-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.510.38.2019
Data sprawy:
2019-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.520.11.2019
Data sprawy:
2019-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie ochrony danych osobowych nauczycieli biorących udział w strajku.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.501.21.2019
Data sprawy:
2019-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie funkcjonowania Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
VII.505.8.2019
Data sprawy:
2019-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie "Sprawozdania o stanie ochrony języka polskiego za lata 2016-2017".
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.43.2019
Data sprawy:
2019-04-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej dotyczących przeprowadzania egzaminów gimnazjalnego, ósmoklasisty i maturalnego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7037.118.2017
Data sprawy:
2019-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia w sprawie opieki przedszkolnej nad dziećmi z chorobami przewlekłymi.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.118.2017
Data sprawy:
2019-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia w sprawie opieki przedszkolnej nad dziećmi z chorobami przewlekłymi.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
VII.7033.6.2019
Data sprawy:
2019-03-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie nierównego dostępu studentów Lotniczej Akademii Wojskowej do oferty edukacyjnej.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.520.68.2018
Data sprawy:
2019-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie zapewnienia rodzicom dostępu do informacji dotyczących ich niepełnosprawnych dzieci.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.8.2015
Data sprawy:
2019-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nierównego traktowania studentów i doktorantów w dostępie do ulg na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.5002.4.2018
Data sprawy:
2019-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z ochroną zdrowia i życia dzieci poczętych metodą in vitro.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.29.2019
Data sprawy:
2019-03-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w połączonej sprawie z wniosków Krajowej Rady Sądownictwa oraz grupy senatorów.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
VII.5600.3.2019
Data sprawy:
2019-03-19
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.7033.13.2019
Data sprawy:
2019-03-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Prezydenta RP o stwierdzenie niezgodności przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce z Konstytucją.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.29.2019
Data sprawy:
2019-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego dotyczące nieważności postępowania w sprawie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
VII.602.20.2015
Data sprawy:
2019-03-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania w sprawie biernego prawa wyborczego kobiet.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.519.3.2018
Data sprawy:
2019-03-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie systemu nadzoru nad kuratelą sądową.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.7013.1.2018
Data sprawy:
2019-02-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wsparcia dla opiekunów rodzinnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.534.20.2018
Data sprawy:
2019-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nowego wzoru dokumentów paszportowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.610.1.2019
Data sprawy:
2019-02-20
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Najwyższego dotyczącego zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o partiach politycznych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.80.2018
Data sprawy:
2019-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie reformy kar porządkowych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.613.1.2019
Data sprawy:
2019-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezydenta m.st. Warszawy, Prezesa Związku Miast Polskich oraz Komendanta Głównego Policji w sprawie wolności zgromadzeń.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
VII.613.1.2019
Data sprawy:
2019-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezydenta m.st. Warszawy, Prezesa Związku Miast Polskich oraz Komendanta Głównego Policji w sprawie wolności zgromadzeń.
Adresat:
Prezes Związku Miast Polskich
Sygnatura:
VII.613.1.2019
Data sprawy:
2019-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezydenta m.st. Warszawy, Prezesa Związku Miast Polskich oraz Komendanta Głównego Policji w sprawie wolności zgromadzeń.
Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
Sygnatura:
VII.613.1.2019
Data sprawy:
2019-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezydenta m.st. Warszawy, Prezesa Związku Miast Polskich oraz Komendanta Głównego Policji w sprawie wolności zgromadzeń.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.501.68.2018
Data sprawy:
2019-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie nadmiernego obciążania uczniów pracami domowymi.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.612.27.2018
Data sprawy:
2019-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy o kołach gospodyń wiejskich.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.510.16.2014
Data sprawy:
2019-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby uregulowania uprawnień pracowników ochrony wykonujących zadania w budynkach sądowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7033.2.2014
Data sprawy:
2019-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad dostępu do zawodu diagnosty laboratoryjnego.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.600.20.2017
Data sprawy:
2019-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian w regulacjach dotyczących wstępu do budynku Sejmu.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.40.2018
Data sprawy:
2019-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad ustalania listy czasopism naukowych przygotowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.7.2014
Data sprawy:
2019-01-02
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa NBP odmawiającą udostępnienia informacji publicznej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.510.82.2018
Data sprawy:
2019-01-02
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia/nieprzedstawienia wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
VII.511.37.2018
Data sprawy:
2018-12-27
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie o ochronę dóbr osobistych.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
VII.5600.13.2018
Data sprawy:
2018-12-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
VII.501.43.2018
Data sprawy:
2018-12-13
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w sprawie o zapłatę.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.520.76.2018
Data sprawy:
2018-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie przetwarzania i ochrony danych biometrycznych przy okazji świadczenia usług pocztowych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.602.93.2015
Data sprawy:
2018-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie praw wyborczych osób nigdzie niezamieszkałych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.600.74.2018
Data sprawy:
2018-11-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyników kontroli NIK dotyczącej rządowego procesu legislacyjnego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP
Sygnatura:
VII.612.27.2018
Data sprawy:
2018-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy o kołach gospodyń wiejskich.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.13.2018
Data sprawy:
2018-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pozbawienia biernego prawa wyborczego pracowników naukowych w wyborach do władz uczelni wyższych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.561.32.2018
Data sprawy:
2018-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko sędziego.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.602.40.2018
Data sprawy:
2018-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji w sprawie problemów ze skutecznym wpisaniem się do rejestru wyborców.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.812.5.2014
Data sprawy:
2018-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ochrony praw pacjentów, którym lekarz odmówił udzielenia świadczenia zdrowotnego powołując się na klauzulę sumienia.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2018-10-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie przygotowania i wyposażenia lokali wyborczych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.511.37.2016
Data sprawy:
2018-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niekonstytucyjności przepisów umożliwiających Ministrowi Sprawiedliwości wniesienie sprzeciwu wobec kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.23.2016
Data sprawy:
2018-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności usprawnienia obsadzania stanowisk sędziowskich i referendarskich w sądach powszechnych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.52.2018
Data sprawy:
2018-09-27
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Prokuratora Generalnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.36.2018
Data sprawy:
2018-09-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Fundacji od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.41.2018
Data sprawy:
2018-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczania możliwości wejścia obywateli na teren budynków sądów powszechnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.561.31.2018
Data sprawy:
2018-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dyskryminacji ze względu na wiek wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie na aplikacje w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.48.2017
Data sprawy:
2018-09-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Fundacji od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.28.2018
Data sprawy:
2018-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie regulacji gwarantującej dożywotnie zatrudnienie na uczelni sędziom Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.520.54.2018
Data sprawy:
2018-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie publikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego w postaci niezanonimizowanej.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
VII.612.42.2017
Data sprawy:
2018-08-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w sprawie wniosku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.30.2018
Data sprawy:
2018-08-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie niewpuszczenia na posiedzenie Sejmu RP.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.35.2018
Data sprawy:
2018-08-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Fundacji od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.15.2018
Data sprawy:
2018-08-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie funkcjonowania rejestrów i spisów wyborców.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
VII.510.2.2017
Data sprawy:
2018-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP
Sygnatura:
VII.7040.1.2018
Data sprawy:
2018-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP w sprawie zmian w systemie oceny pracy nauczyciela
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.510.2.2017
Data sprawy:
2018-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.552.1.2018
Data sprawy:
2018-07-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie problemu z kontynuowaniem kształcenia przez wychowanków MOW po ukończeniu 18. roku życia.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.510.2.2017
Data sprawy:
2018-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.511.37.2016
Data sprawy:
2018-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niekonstytucyjności przepisów umożliwiających Ministrowi Sprawiedliwości wniesienie sprzeciwu wobec kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.7202.13.2018
Data sprawy:
2018-06-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów Prawa łowieckiego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.18.2018
Data sprawy:
2018-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie jego decyzji o wyborze sędziów, którzy mają pełnić funkcję sędziego sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym, bez ich zgody.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
VII.564.38.2017
Data sprawy:
2018-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie wątpliwości co do zgodności z Konstytucją przepisów Prawa lotniczego.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.19.2018
Data sprawy:
2018-05-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie skargi na decyzję Szefa Kancelarii Sejmu RP w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.602.23.2015
Data sprawy:
2018-05-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie konieczności uregulowania zasad prowadzenia tzw. prekampanii wyborczej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.511.8.2017
Data sprawy:
2018-05-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zwrotu kosztów ustanowienia obrońcy lekarzowi lub lekarzowi dentyście prawomocnie uniewinnionemu w postępowaniu dyscyplinarnym.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.561.8.2017
Data sprawy:
2018-05-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie niekonstytucyjności ograniczenia dostępu do służby publicznej wobec sędziów, asesorów i ławników posiadających dodatkowe obywatelstwo.
Adresat:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.561.8.2017
Data sprawy:
2018-05-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie niekonstytucyjności ograniczenia dostępu do służby publicznej wobec sędziów, asesorów i ławników posiadających dodatkowe obywatelstwo.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.510.4.2016
Data sprawy:
2018-05-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7033.52.2016
Data sprawy:
2018-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie nierespektowania przez uczelnie wyższe wyników egzaminu maturalnego prezentowanego w skali centylowej.
Adresat:
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Sygnatura:
VII.7033.52.2016
Data sprawy:
2018-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie nierespektowania przez uczelnie wyższe wyników egzaminu maturalnego prezentowanego w skali centylowej.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2018-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej i Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP w sprawie procedury powoływania urzędników wyborczych oraz potrzeby uregulowania zasad prowadzenia tzw. prekampanii wyborczej.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2018-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej i Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP w sprawie procedury powoływania urzędników wyborczych oraz potrzeby uregulowania zasad prowadzenia tzw. prekampanii wyborczej.
Adresat:
Szefowa Kancelarii Sejmu RP
Sygnatura:
VII.600.58.2018
Data sprawy:
2018-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefowej Kancelarii Sejmu RP w sprawie zawieszenia przyznawania jednorazowych kart wstępu do budynku Sejmu.
Adresat:
Prezes Sądu Okręgowego
Sygnatura:
VII.564.31.2018
Data sprawy:
2018-05-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie ograniczenia na terenie sądu dostępu do informacji dla dziennikarzy.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.110.2017
Data sprawy:
2018-05-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie negatywnych skutków reformy systemu oświaty.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.20.2015
Data sprawy:
2018-05-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustawy o biegłych sądowych.
Adresat:
Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Sygnatura:
VII.510.20.2015
Data sprawy:
2018-05-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w sprawie nadmiernego opierania się przez sędziów na opiniach biegłych sądowych.
Adresat:
Komendant Wojewódzki Policji
Sygnatura:
VII.613.4.2017
Data sprawy:
2018-04-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie ochronnych praw uczestników manifestacji w Puszczy Białowieskiej.
Adresat:
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
Sygnatura:
VII.613.4.2017
Data sprawy:
2018-04-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w sprawie ochronnych praw uczestników manifestacji w Puszczy Białowieskiej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.501.315.2014
Data sprawy:
2018-04-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
VII.564.8.2015
Data sprawy:
2018-04-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wydawania prasy przez władze samorządowe.
Adresat:
Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.561.15.2018
Data sprawy:
2018-04-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie uchylenia uchwały o odmowie wpisu na listę radców prawnych.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.510.2.2017
Data sprawy:
2018-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.511.1.2018
Data sprawy:
2018-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie procedury powoływania na stanowisko prokuratorskie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.511.1.2018
Data sprawy:
2018-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie procedury powoływania na stanowisko prokuratorskie.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.1.2014
Data sprawy:
2018-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie konieczności podjęcia działań legislacyjnych w celu uregulowania kwestii wykonywania testów genetycznych.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2018-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie transmisji z lokali wyborczych za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznego przekazywania danych.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.520.11.2018
Data sprawy:
2018-04-10
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargą na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie nakazu udostępnienia danych osobowych.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
VII.520.13.2018
Data sprawy:
2018-04-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie dostępu służb do danych zawartych w rejestrze stanu cywilnego.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.600.20.2017
Data sprawy:
2018-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian w regulacjach dotyczących wstępu do budynku Sejmu.
Adresat:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.520.14.2018
Data sprawy:
2018-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie zagrożenia dla ochrony danych osobowych, wynikającego z działań firm typu Cambridge Analytica.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.501.315.2014
Data sprawy:
2018-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o ochronie danych osobowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5001.2.2016
Data sprawy:
2018-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nieefektywnej realizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
VII.613.4.2018
Data sprawy:
2018-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie stosowania art. 52 Kodeksu wykroczeń przez Policję wobec kontrmanifestantów.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.564.9.2018
Data sprawy:
2018-03-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z wniosku Prezydenta RP o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy nowelizującej ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Adresat:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.501.24.2018
Data sprawy:
2018-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.562.1.2018
Data sprawy:
2018-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji w sprawie blokowania lub usuwania kont użytkowników portali społecznościowych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7040.1.2018
Data sprawy:
2018-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie zmian w systemie oceny pracy nauczyciela.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.501.316.2014
Data sprawy:
2018-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konieczności uregulowania zasad ogólnych stosowania monitoringu wizyjnego w Polsce.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.13.2017
Data sprawy:
2018-03-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie konieczności podjęcia działań legislacyjnych mających na celu prawne uregulowanie instytucji pełnomocnictwa medycznego.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.600.9.2015
Data sprawy:
2018-02-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.510.2.2017
Data sprawy:
2018-02-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie procedury wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.501.2.2018
Data sprawy:
2018-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania publicznego Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym i skutków wprowadzenia tej instytucji do polskiego porządku prawnego.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.564.16.2017
Data sprawy:
2018-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Finansów w sprawie blokowania stron internetowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7037.118.2017
Data sprawy:
2018-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby uregulowania w przepisach prawa zasad podawania leków czy wykonywania innych czynności dzieciom z chorobami przewlekłymi w przedszkolach.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.561.5.2016
Data sprawy:
2018-01-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności zmiany przepisów Prawa o ustroju sądów administracyjnych w zakresie zasad dotyczących kandydowania na stanowisko starszego asystenta sędziego.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.2.201
Data sprawy:
2018-01-19
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie wyjątku od zasady bezpłatnego udostępnienia informacji publicznej.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
VII.712.1.2016
Data sprawy:
2018-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie procedury przyznawania dofinansowania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.510.4.2016
Data sprawy:
2018-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie braku możliwości zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji konsula o odmowie wydania wizy cudzoziemcom.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.561.3.2017
Data sprawy:
2018-01-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Finansów w sprawie ograniczania praw kandydatów na biegłych rewidentów w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
VII.510.2.2017
Data sprawy:
2017-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.
Adresat:
Przewodnicząca Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego Sejmu RP
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2017-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego Sejmu RP w sprawie planowanej likwidacji instytucji głosowania korespondencyjnego.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.510.2.2017
Data sprawy:
2017-12-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7030.5.2017
Data sprawy:
2017-12-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie problemów związanych z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.116.2017
Data sprawy:
2017-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie problemów uczniów pełnoletnich z właściwym uregulowaniem ich praw i obowiązków w statucie szkoły.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
VII.510.2.2017
Data sprawy:
2017-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
VII.510.2.2017
Data sprawy:
2017-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.561.8.2017
Data sprawy:
2017-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie ograniczania dostępu do służby publicznej wobec sędziów, asesorów i ławników na skutek wprowadzenia wymogu posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.511.8.2017
Data sprawy:
2017-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby zapewnienia skutecznej ochrony praw osób prawomocnie uniewinnionych w postępowaniu dyscyplinarnym lekarzy i lekarzy dentystów.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.110.2017
Data sprawy:
2017-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie zmian w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu oświaty.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2017-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.511.24.2017
Data sprawy:
2017-11-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej niezgodności przepisów Kodeksu postępowania karnego i ustawy o radcach prawnych z Konstytucją w zakresie, w jakim przepisy te naruszają zasadę dwuinstancyjności.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7037.93.2017
Data sprawy:
2017-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie równego dostępu do edukacji wyższej dla absolwentów szkół ponadpodstawowych.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Sygnatura:
VII.510.56.2017
Data sprawy:
2017-11-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie złożenia przez KRS sprzeciwu wobec powierzenia obowiązków sędziego 265 asesorom, mianowanym przez Ministra Sprawiedliwości.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
VII.613.4.2017
Data sprawy:
2017-11-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie działań funkcjonariuszy Policji podejmowanych podczas zgromadzeń publicznych.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
VII.510.2.2017
Data sprawy:
2017-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie projektów ustaw: o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw oraz o Sądzie Najwyższym.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.510.2.2017
Data sprawy:
2017-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektów ustaw: o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw oraz o Sądzie Najwyższym.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP
Sygnatura:
VII.602.23.2015
Data sprawy:
2017-10-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP w sprawie zjawiska tzw. prekampanii wyborczej.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.7.2016
Data sprawy:
2017-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zagwarantowania zasady tajności głosowania.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.501.315.2014
Data sprawy:
2017-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Cyfryzacji w sprawie funkcjonowania przyszłego organu ochrony danych osobowych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.501.315.2014
Data sprawy:
2017-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie funkcjonowania przyszłego organu ochrony danych osobowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.3.2017
Data sprawy:
2017-09-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie powoływania się przez farmaceutów na „klauzulę sumienia”.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.520.11.2017
Data sprawy:
2017-09-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie konieczności dostosowania prawa polskiego do wymogów prawa Unii Europejskiej w zakresie tzw. retencji danych telekomunikacyjnych i dostępu właściwych organów do tych danych dla potrzeb zwalczania przestępczości.
Adresat:
Minister Rozwoju i Finansów
Sygnatura:
VII.564.16.2017
Data sprawy:
2017-09-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie blokowania stron internetowych.
Adresat:
Kancelaria Prezydenta RP
Sygnatura:
VII.510.45.2017
Data sprawy:
2017-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektów ustaw reformujących sądownictwo.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.550.4.2014
Data sprawy:
2017-08-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie raportu NASK dotyczącego aktywności młodzieży w internecie.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.520.9.2016
Data sprawy:
2017-08-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Cyfryzacji w sprawie wycieku danych z bazy PESEL.
Adresat:
Prezes Krajowej Rady Komorniczej
Sygnatura:
VII.520.9.2016
Data sprawy:
2017-08-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Komorniczej w sprawie wycieku danych z bazy PESEL.
Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
VII.6060.43.2017
Data sprawy:
2017-08-22
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi na bezczynność Rady Izby Notarialnej w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.77.2017
Data sprawy:
2017-08-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie skutków reformy oświaty.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7037.93.2017
Data sprawy:
2017-08-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie równego dostępu do edukacji wyższej dla absolwentów szkół ponadpodstawowych.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.59.2015
Data sprawy:
2017-08-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nieprawidłowości w postępowaniu habilitacyjnym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.7100.7.2017
Data sprawy:
2017-08-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z.o.o. o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
VII.612.8.2016
Data sprawy:
2017-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie niemożności wykonywania polowania przez osoby nienależące do kół łowieckich.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.520.20.2016
Data sprawy:
2017-08-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulacji prawnych dotyczących opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów.
Adresat:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.520.20.2016
Data sprawy:
2017-08-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie regulacji prawnych dotyczących opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7013.2.2016
Data sprawy:
2017-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie regulacji prawnych w zakresie obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.533.5.2015
Data sprawy:
2017-08-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ratyfikacji Konwencji o ograniczaniu bezpaństwowości.
Adresat:
Minister Rozwoju i Finansów
Sygnatura:
VII.564.36.2017
Data sprawy:
2017-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Sygnatura:
VII.511.8.2017
Data sprawy:
2017-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie braku zwrotu kosztów ustanowienia jednego obrońcy z wyboru w postępowaniu dyscyplinarnym lekarzy.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.8.2017
Data sprawy:
2017-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie braku regulacji prawnych, dotyczących postępowania w przypadku śmierci obligatoryjnego uczestnika posiedzenia komisji, na którym dochodzi do obrony rozprawy doktorskiej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.6.2017
Data sprawy:
2017-07-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku należytego wsparcia psychologicznego dla pacjentów, u których wykonywane są testy genetyczne.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
VII.510.35.2017
Data sprawy:
2017-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie uchwalonych przez parlament ustaw o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Adresat:
Marszałek Sejmu
Sygnatura:
VII.510.37.2017
Data sprawy:
2017-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.
Adresat:
Marszałek Sejmu
Sygnatura:
VII.070.1.2017
Data sprawy:
2017-07-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu w sprawie projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Adresat:
Minister Rozwoju i Finansów
Sygnatura:
VII.564.16.2017
Data sprawy:
2017-07-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie nowelizacji ustawy o grach hazardowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.30.2017
Data sprawy:
2017-07-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z wniosku Marszałka Sejmu o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Sądem Najwyższym.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.510.27.2017
Data sprawy:
2017-06-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.77.2017
Data sprawy:
2017-06-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie skutków reformy oświaty.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.7050.1.2016
Data sprawy:
2017-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niewystarczającej liczby ratowników wodnych na polskich kąpieliskach i basenach.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.520.36.2017
Data sprawy:
2017-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wycieku do internetu danych osobowych pacjentów szpitala.
Adresat:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.520.36.2017
Data sprawy:
2017-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie wycieku do internetu danych osobowych pacjentów szpitala.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
VII.716.1.2017
Data sprawy:
2017-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie sposobu działania policji podczas meczu piłki nożnej.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.501.315.2014
Data sprawy:
2017-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Cyfryzacji w sprawie unijnej reformy przepisów o ochronie danych osobowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.612.32.2017
Data sprawy:
2017-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przyznawania dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Adresat:
Minister Rozwoju i Finansów
Sygnatura:
VII.501.88.2015
Data sprawy:
2017-06-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu rozpoznawania głosu osób dzwoniących na Krajową Informację Podatkową.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.501.5.2017
Data sprawy:
2017-06-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji.
Adresat:
Prezes Zarządu Polskiego Radia S.A.
Sygnatura:
VII.564.24.2017
Data sprawy:
2017-06-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Polskiego Radia S.A. w sprawie zwolnienia dziennikarzy z mediów publicznych.
Adresat:
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Sygnatura:
VII.613.3.2017
Data sprawy:
2017-05-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie decyzji zakazującej zwołania zgromadzenia publicznego.
Adresat:
Prezes Zarządu TVP S.A.
Sygnatura:
VII.564.23.2017
Data sprawy:
2017-05-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. w sprawie niedopuszczenia prezydenta Sopotu do udziału w programie telewizyjnym.
Adresat:
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
Sygnatura:
VII.564.22.2016
Data sprawy:
2017-05-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie wątpliwości konstytucyjnych dotyczących przepisu Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.11.2017
Data sprawy:
2017-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące prawidłowego wdrożenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa systemu informatycznego obsługującego wypłaty dopłat unijnych dla rolników.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.5.2017
Data sprawy:
2017-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016–2020.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.5604.1.2015
Data sprawy:
2017-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie realizacji wolności sumienia i religii w szkołach.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
VII.501.80.2015
Data sprawy:
2017-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zakresu danych osobowych, zbieranych przez przewoźników w celu wydania biletu okresowego, upoważniającego do przejazdu środkami transportu.
Adresat:
Konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii
Sygnatura:
VII.501.2.2017
Data sprawy:
2017-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii w sprawie rekomendacji dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa lubelskiego w zakresie postępowania z pacjentkami, w przypadku niekorzystnego zakończenia ciąży.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5001.1.2017
Data sprawy:
2017-04-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ograniczenia dostępności leku ellaOne.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.610.11.2016
Data sprawy:
2017-04-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w zakresie rozstrzygnięcia pytania prawnego Sądu Najwyższego dotyczącego finansowania partii politycznych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7031.2.2016
Data sprawy:
2017-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nieuwzględniania wyników tzw. starej matury podczas rekrutacji na uczelnie wyższe, które kształcą na kierunkach lekarskich.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.3085.2016
Data sprawy:
2017-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, opuszczających zakłady karne.
Adresat:
Główny Inspektor Farmaceutyczny
Sygnatura:
VII.5002.3.2017
Data sprawy:
2017-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie powoływania się przez farmaceutów na klauzulę sumienia.
Adresat:
Marszałek Sejmu
Sygnatura:
VII.510.2.2017
Data sprawy:
2017-04-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.6.2015
Data sprawy:
2017-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niepowołania Rady do spraw Leczenia Niepłodności.
Adresat:
Komisja Ustawodawcza Senat RP
Sygnatura:
VII.602.111.2015
Data sprawy:
2017-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie braku uregulowania w polskim prawie wyborczym instytucji tzw. krajowych obserwatorów wyborów.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.602.93.2015
Data sprawy:
2017-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie praw wyborczych osób nigdzie niezamieszkałych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.19.2017
Data sprawy:
2017-03-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku grupy posłów dotyczącego wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (K 3/17).
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
BPW.7065.22.2016
Data sprawy:
2017-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie niejednakowego traktowania stypendiów dla osób uczących się w zakresie zaliczania tych świadczeń do dochodu uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
VII.501.5.2017
Data sprawy:
2017-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.7037.64.2014
Data sprawy:
2017-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ulg na przejazdy w środkach transportu publicznego dla uczniów szkół podstawowych i średnich.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.7037.64.2014
Data sprawy:
2017-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ulg na przejazdy w środkach transportu publicznego dla uczniów szkół podstawowych i średnich.
Adresat:
Minister Rozwoju i Finansów
Sygnatura:
VII.7037.64.2014
Data sprawy:
2017-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ulg na przejazdy w środkach transportu publicznego dla uczniów szkół podstawowych i średnich.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.071.3.2017
Data sprawy:
2017-03-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej dotyczące projektu rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5001.1.2017
Data sprawy:
2017-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.501.315.2014
Data sprawy:
2017-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Sprawiedliwości w sprawie unijnej reformy przepisów o ochronie danych osobowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.501.315.2014
Data sprawy:
2017-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Sprawiedliwości w sprawie unijnej reformy przepisów o ochronie danych osobowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7033.52.2016
Data sprawy:
2017-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nieprawidłowości dotyczących procedur rekrutacji na uczelnie wyższe, które kształcą studentów na kierunkach lekarskich i lekarsko-stomatologicznych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.543.10.2017
Data sprawy:
2017-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.603.1.2017
Data sprawy:
2017-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.9.2017
Data sprawy:
2017-02-09
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Prokuratora Generalnego dotyczącego legalności wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Adresat:
Senat Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Sygnatura:
VII.564.23.2016
Data sprawy:
2017-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP w sprawie odpowiedzialności karnej za zniesławienie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.603.3.2017
Data sprawy:
2017-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nierównego dostępu do stanowiska asesora sądowego.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
VII.603.1.2016
Data sprawy:
2017-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zmian w ustawie o radiofonii i telewizji.
Adresat:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7031.2.2016
Data sprawy:
2017-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie problemów podczas rekrutacji na wyższe uczelnie na podstawie tzw. „starej matury”.
Adresat:
Państwowa Komisja Wyborcza
Sygnatura:
VII.602.69.2015
Data sprawy:
2017-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie procedur finansowania kampanii wyborczych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.520.8.2016
Data sprawy:
2017-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dostępu do danych telekomunikacyjnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.501.178.2015
Data sprawy:
2017-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustawy inwigilacyjnej w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym retencji danych.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.520.11.2017
Data sprawy:
2017-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Cyfryzacji w sprawie przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym retencji danych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.30.2016
Data sprawy:
2017-02-01
Opis sprawy:
Stanowisko Rzecznika w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącym wniosku Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie Regulaminu urzędowania sądów powszechnych. (U 7/16), do którego Rzecznik zgłosił udział w dniu 2 stycznia 2016 r.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.2.2017
Data sprawy:
2017-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Adresat:
Zarząd Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.
Sygnatura:
VII.6060.49.2016
Data sprawy:
2017-01-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. w sprawie nieudostępniania informacji publicznej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.31.2016
Data sprawy:
2017-01-27
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją ustaw dotyczących Trybunału Konstytucyjnego.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.520.10.2017
Data sprawy:
2017-01-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie projektu ustawy o Centralnej Bazie Rachunków.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.5604.1.2015
Data sprawy:
2017-01-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie konieczności uczestniczenia przez nauczycieli w uroczystościach religijnych z okazji rozpoczęcia lub zakończenia roku szkolnego oraz w rekolekcjach.
Adresat:
Sejm Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Sygnatura:
VII.602.14.2016
Data sprawy:
2017-01-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów jednostek pomocniczych gmin.
Adresat:
Państwowa Komisja Wyborcza
Sygnatura:
VII.602.67.2015
Data sprawy:
2017-01-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wynoszenia z lokali wyborczych kart do głosowania.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.133.2015
Data sprawy:
2017-01-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie braku procedury umożliwiającej uzyskanie promocji do klasy wyższej lub podejście do egzaminu poprawkowego.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
VII.612.29.2016
Data sprawy:
2017-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zasad wydawania zaświadczeń poświadczających posiadanie prawa do ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.1.2017
Data sprawy:
2017-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie braku wypłaty płatności redystrybucyjnej za rok 2015.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
Sygnatura:
VII.612.31.2016
Data sprawy:
2017-01-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w sprawie nieprawidłowości w procesie rejestracji stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.6.2015
Data sprawy:
2017-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie realizacji programów zdrowotnych (w tym programu in vitro) prowadzonych przez samorządy.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.501.25.2016
Data sprawy:
2017-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie legalności stosowania monitoringu wizyjnego w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych.
Adresat:
Narodowy Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
VII.7010.1.2016
Data sprawy:
2017-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie braku w woj. podkarpackim podmiotów przeprowadzających zabiegi przerywania ciąży w przypadkach dopuszczonych ustawą.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
VII.7203.2.2016
Data sprawy:
2017-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie projektu nowelizacji ustawy Prawo wodne.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
XI.816.1.2015
Data sprawy:
2017-01-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu wniosku o wypowiedzenie Konwencji stambulskiej.
Adresat:
Sejm Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie
Sygnatura:
VII.7202.9.2016
Data sprawy:
2016-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz zmieniającego ustawę o zmianie ustawy Prawo łowieckie w sprawie ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności właścicieli nieruchomości włączonych w skład obwodów łowieckich.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.7037.136.2016
Data sprawy:
2016-12-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.6060.54.2016
Data sprawy:
2016-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu w sprawie ograniczania obecności dziennikarzy na terenie Sejmu oraz dostępu obywateli do informacji.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.501.277.2014
Data sprawy:
2016-12-07
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie procedury profilowania bezrobotnych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.127.2016
Data sprawy:
2016-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Edukacji Narodowej w sprawie wątpliwości dotyczących skutków, planowanej przez MEN reformy oświaty, dla ogólnokształcących szkół muzycznych.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
VII.7037.127.2016
Data sprawy:
2016-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Edukacji Narodowej w sprawie wątpliwości dotyczących skutków, planowanej przez MEN reformy oświaty, dla ogólnokształcących szkół muzycznych.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.613.12.2016
Data sprawy:
2016-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.613.12.2016
Data sprawy:
2016-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.7021.1.2016
Data sprawy:
2016-11-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ratyfikacji III Protokołu fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka.
Adresat:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
VII.564.34.2016
Data sprawy:
2016-11-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie emisji na antenie telewizji publicznej krytycznych materiałów dotyczących działalności wybranych organizacji pozarządowych.
Adresat:
Prezes Zarządu Polskiego Radia RDC
Sygnatura:
VII.564.38.2016
Data sprawy:
2016-11-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Polskiego Radia RDC w sprawie poszanowania swobody wypowiedzi w mediach publicznych.
Adresat:
Prezes Zarządu Polskiego Radia S.A.
Sygnatura:
VII.564.41.2016
Data sprawy:
2016-11-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Zarządu Polskiego Radia S.A. w sprawie naruszenia zasady niezależności i rzetelności dziennikarskiej.
Adresat:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
VII.564.41.2016
Data sprawy:
2016-11-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie naruszenia zasady niezależności i rzetelności dziennikarskiej.
Adresat:
Rada Mediów Narodowych
Sygnatura:
VII.564.41.2016
Data sprawy:
2016-11-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Rady Mediów Narodowych w sprawie naruszenia zasady niezależności i rzetelności dziennikarskiej.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.5001.2.2016
Data sprawy:
2016-11-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu w sprawie Sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2014 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.520.8.2016
Data sprawy:
2016-11-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów w sprawie niekonstytucyjności zapisów ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.
Adresat:
Senat Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Sygnatura:
III.7060.322.2015
Data sprawy:
2016-11-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie ujednolicenia zasad obliczania części emerytury za urlopy wychowawcze dla osób urodzonych przed i po 1 stycznia 1949 r.
Adresat:
Komisja Nadzoru Finansowego
Sygnatura:
VII.522.4.2016
Data sprawy:
2016-11-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wdrożenia umowy FATCA.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.522.4.2016
Data sprawy:
2016-11-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wdrożenia umowy FATCA.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.531.42.2016
Data sprawy:
2016-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie ataków na tle narodowościowym na Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.7021.1.2016
Data sprawy:
2016-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie ratyfikacji III Protokołu fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka.
Adresat:
Senat Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Sygnatura:
WZF.7061.5.2016
Data sprawy:
2016-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie odszkodowań dla żołnierzy służby zasadniczej zmuszanych do pracy w jednostkach kolejowych w latach 50-tych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7031.4.2016
Data sprawy:
2016-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przeprowadzania ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.23.2016
Data sprawy:
2016-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie opóźnień w obsadzaniu stanowisk sędziowskich.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.520.5.2016
Data sprawy:
2016-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku mechanizmów kontrolnych wobec informacji gromadzonych i przetwarzanych przez Biuro Ochrony Rządu.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.13.2016
Data sprawy:
2016-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzmocnienia aktywności społecznej i politycznej Polaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich.
Adresat:
Sejm Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2016-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w sprawie przepisu Kodeksu wyborczego, uniemożliwiającego osobom niepełnosprawnym sprawowanie funkcji w organach władzy lokalnej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.501.178.2015
Data sprawy:
2016-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zmian w ustawie o Policji
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.10.2016
Data sprawy:
2016-09-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu lekarzy do odbywania specjalizacji
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
VII.7202.9.2016
Data sprawy:
2016-09-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie uprawnień właścicieli nieruchomości włączonych do obwodów łowieckich.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.564.23.2016
Data sprawy:
2016-09-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odpowiedzialności karnej za zniesławienie.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.520.9.2016
Data sprawy:
2016-09-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wycieku danych z bazy PESEL.
Adresat:
Krajowa Rada Komornicza
Sygnatura:
VII.520.9.2016
Data sprawy:
2016-09-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Komorniczej w sprawie wycieku danych z bazy PESEL.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.520.9.2016
Data sprawy:
2016-09-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Cyfryzacji w sprawie wycieku danych z bazy PESEL.
Adresat:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.520.9.2016
Data sprawy:
2016-09-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie wycieku danych z bazy PESEL.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.501.62.2016
Data sprawy:
2016-08-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie naruszania praw polskich obywateli przez urzędników niemieckiego Jugendamt.
Adresat:
Prezes Polskiego Związku Działkowców
Sygnatura:
VII.612.11.2016
Data sprawy:
2016-08-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Polskiego Związku Działkowców w sprawie legalności statutu PZD.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.510.4.2016
Data sprawy:
2016-08-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku możliwości zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji konsula o odmowie wydania wizy cudzoziemcom.
Adresat:
Prokurator Generalny
Sygnatura:
VII.519.7.2016
Data sprawy:
2016-08-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie niezgodnego z prawem przeniesienia przez Ministra Obrony Narodowej prokuratorów wojskowych do rezerwy kadrowej.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.34.2016
Data sprawy:
2016-08-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie rekrutacji na studia prowadzonej przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Adresat:
Kancelaria Prezydenta RP
Sygnatura:
VII.511.25.2016
Data sprawy:
2016-08-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie odmowy powołania na stanowisko sędziowskie kandydata wskazanego przez KRS.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.28.2016
Data sprawy:
2016-08-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu w zakresie współpracy władz uczelni z samorządem studenckim.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
VII.715.17.2016
Data sprawy:
2016-08-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wdrożenia dyrektywy o zwrocie dóbr kultury.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.522.4.2016
Data sprawy:
2016-08-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie oświadczeń wypełnianych na podstawie ustawy o wykonywaniu Umowy miedzy Rządem RP a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA
Adresat:
Trybunał Kostytucyjny
Sygnatura:
VII.519.2.2016
Data sprawy:
2016-08-05
Opis sprawy:
Wniosek w sprawie nowelizacji ustawy o prokuraturze – odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratorów. (Sygn. akt. K 42/16)
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.501.51.2016
Data sprawy:
2016-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzmocnienia antyterrorystycznej edukacji i polityki informacyjnej.
Adresat:
Trybunał Kostytucyjny
Sygnatura:
VII.511.23.2016
Data sprawy:
2016-08-02
Opis sprawy:
Wniosek w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 22 lipca 2016 r. (sygn. akt. K 39/16)
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.561.5.2016
Data sprawy:
2016-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad kandydowania na stanowisko starszego asystenta sędziego oraz braku podstawy prawnej odpowiedzialności dyscyplinarnej asystenta sędziego.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7031.2.2016
Data sprawy:
2016-07-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do wiadomości Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rekrutacji na studia wyższe osób z tzw. starą maturą.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.20.2015
Data sprawy:
2016-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustawy o biegłych sądowych
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.6.2015
Data sprawy:
2016-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zaprzestania finansowania procedury in vitro.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego
Sygnatura:
VII.602.61.2014
Data sprawy:
2016-07-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP w sprawie biernego prawa wyborczego w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta).
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.34.2015
Data sprawy:
2016-07-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad finansowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.6060.48.2014
Data sprawy:
2016-07-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie regulacji dotyczących dostępu do pytań z przeprowadzonych już państwowych egzaminów.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7031.4.2016
Data sprawy:
2016-07-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przeprowadzania ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego.
Adresat:
Rzecznik Praw Pacjenta
Sygnatura:
VII.7010.1.2016
Data sprawy:
2016-07-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie prawa do bezpłatnego przerywania ciąży w przypadkach o których mowa w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.520.6.2016
Data sprawy:
2016-07-11
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych.
Adresat:
Prezes Urzędu Konkurencii i Konsumentów
Sygnatura:
VII.564.8.2015
Data sprawy:
2016-07-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów w sprawie wydawania prasy przez władze samorządowe (VII.564.8.2015 z 6 lipca 2016 r.)
Adresat:
Wiceprezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.564.8.2015
Data sprawy:
2016-07-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów w sprawie wydawania prasy przez władze samorządowe (VII.564.8.2015 z 6 lipca 2016 r.)
Adresat:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.501.84.2015
Data sprawy:
2016-07-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uregulowania monitoringu wizyjnego w szkołach.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.12.2014
Data sprawy:
2016-07-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy finansowej dla młodych rolników (VII.7202.12.2014 z 1 lipca 2016 r.)
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.14.2016
Data sprawy:
2016-07-01
Opis sprawy:
Przystąpienie do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) dotyczącego zewnętrznego nadzoru administracyjnego Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi (sygn. akt K 32/16).
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.501.337.2014
Data sprawy:
2016-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sporządzania wokand sądowych.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
Sygnatura:
VII.602.20.2015
Data sprawy:
2016-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w sprawie uczestnictwa kobiet w życiu publicznym w szczególności korzystania z biernego prawa wyborczego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.22.2016
Data sprawy:
2016-06-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia odpowiedniej liczby personelu pielęgniarek i położnych.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7030.3.2016
Data sprawy:
2016-06-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pobierania przez uczelnie wyższe nadmiernych opłat rekrutacyjnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.512.198.2014
Data sprawy:
2016-06-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prac nad zmianą przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.
Adresat:
Prezydent Miasta Krakowa
Sygnatura:
VII.613.8.2015
Data sprawy:
2016-06-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie odmowy przejazdu rowerzystów w ramach Masy Krytycznej.
Adresat:
Przewodniczący Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Sygnatura:
VII.534.18.2015
Data sprawy:
2016-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie ochrony praw rodziców po utracie dziecka, którego płci nie da się ustalić.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.61.2014
Data sprawy:
2016-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie prawa do kandydowania w wyborach na wójta.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.6.2016
Data sprawy:
2016-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.501.277.2014
Data sprawy:
2016-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie profilowania pomocy dla osób bezrobotnych.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
VII.7037.39.2016
Data sprawy:
2016-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie umożliwienia uczniom szkół artystycznych kontynuowania nauki w II klasie.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
VII.604.4.2016
Data sprawy:
2016-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju w sprawie procedury składania petycji przez obywateli.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.600.9.2015
Data sprawy:
2016-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie umożliwienia składania podpisów drogą elektroniczną w ramach obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.603.2.2016
Data sprawy:
2016-05-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku grupy senatorów dotyczącym zmian w ustawie o radiofonii i telewizji określających zasady powoływania i odwoływania członków zarządu "Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej" i "Polskiego Radia - Spółki Akcyjnej" (sygn. akt K 23/16)
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.511.3.2014
Data sprawy:
2016-05-25
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie umożliwienia sędziom odwołania się od decyzji Ministra Sprawiedliwości odmawiającej przeniesienia na inne miejsce służbowe.
Adresat:
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Sygnatura:
VII.612.17.2016
Data sprawy:
2016-05-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie wspierania odnawialnych źródeł energii stosowanych w ogródkach działkowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.571.5.2016
Data sprawy:
2016-05-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwiększenia powierzchni mieszkalnej przypadającej na osobę pozbawioną wolności.
Adresat:
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.225.2016
Data sprawy:
2016-05-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie realizacji prawa osób pozbawionych wolności do otrzymywania paczek.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7034.1.2016
Data sprawy:
2016-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ograniczeń praw pracowników naukowych i akademickich ze względu na wiek.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.520.1.2016
Data sprawy:
2016-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ochrony prawa do prywatności oraz danych osobowych w związku z realizacją programu Rodzina 500plus.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.715.15.2014
Data sprawy:
2016-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakazu wstępu na mecze dla kibiców spoza terenu powiatu.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.612.131.2015
Data sprawy:
2016-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie samorządu zawodowego wspólnego dla lekarzy i lekarzy dentystów.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.93.2015
Data sprawy:
2016-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie niejasnej procedury wpisu do rejestru wyborców.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
III.7108.1.2015
Data sprawy:
2016-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie kontroli przeprowadzanych w organizacjach pożytku publicznego.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.564.8.2015
Data sprawy:
2016-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wydawania prasy przez władze samorządowe.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.72.2015
Data sprawy:
2016-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie realizacji praw wyborczych przez osoby pozbawione wolności, uprawnione do głosowania.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.12.2014
Data sprawy:
2016-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kryteriów przyznawania pomocy finansowej dla młodych rolników.
Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
Sygnatura:
IV.7215.16.2016
Data sprawy:
2016-05-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydent m.st. Warszawy w sprawie zadłużenia byłych lokatorów mieszkań komunalnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny
Sygnatura:
II.501.3.2016
Data sprawy:
2016-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego w sprawie przestępstwa organizowania nielegalnej adopcji.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.561.11.2015
Data sprawy:
2016-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wygaśnięcia uprawnienia do złożenia wniosku o wpis na listę adwokatów.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.519.5.2016
Data sprawy:
2016-05-04
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przenoszenia prokuratorów na inne stanowiska służbowe.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.45.2015
Data sprawy:
2016-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pobierania dopłat przez osoby bezprawnie użytkujące grunty.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.24.2015
Data sprawy:
2016-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie mechanizmu redukcji jednolitej płatności.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.561.15.2014
Data sprawy:
2016-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie projektu ustawy o biegłych rewidentach.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.519.2824.2014
Data sprawy:
2016-04-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przedawnienia zbrodni komunistycznych.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.25.2015
Data sprawy:
2016-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian warunków przyznawania płatności ekologicznej.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.126.2016
Data sprawy:
2016-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie wprowadzenia mediacji do postępowania podatkowego.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.22.2015
Data sprawy:
2016-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian zasad i wysokości dopłat dla rolników.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.8.2014
Data sprawy:
2016-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczenia prawa komorników do rzetelnego procesu sądowego w postępowaniu dyscyplinarnym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.936.2015
Data sprawy:
2016-03-31
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie orzekania kary łącznej na podstawie przepisów intertemporalnych.
Adresat:
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Sygnatura:
III.7060.244.2016
Data sprawy:
2016-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie problemów rodzin marynarzy, którzy zginęli podczas pracy na morzu.
Adresat:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.520.1.2016
Data sprawy:
2016-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie ochrony danych osobowych w związku z realizacją programu Rodzina 500 plus.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.2.2015
Data sprawy:
2016-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przyznawania pomocy na zalesianie gruntów.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.40.2016
Data sprawy:
2016-03-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ograniczeń w uzyskaniu świadczeń przez opiekunów osób niepełnosprawnych.
Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
Sygnatura:
VII.7013.1.2016
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydent m.st. Warszawy w sprawie informacji dotyczących podejrzenia przeprowadzenia zabiegu aborcji niezgodnie z prawem.
Adresat:
Rzecznik Praw Pacjenta
Sygnatura:
VII.7013.1.2016
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznik Praw Pacjenta w sprawie informacji dotyczących podejrzenia przeprowadzenia zabiegu aborcji niezgodnie z prawem.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.521.7.2014
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju w sprawie systemu wymiany informacji o wiarygodności płatniczej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.1.2014
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie badań genetycznych.
Adresat:
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Sygnatura:
XI.411.2.2016
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie dyskryminacji pacjentów nieheteroseksualnych.
Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Podkomisji stałej
Sygnatura:
VII.602.111.2015
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie krajowych obserwatorów wyborów.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
Sygnatura:
VII.602.20.2015
Data sprawy:
2016-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w sprawie zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym.
Adresat:
Prezes Rządowego Centrum Legislacji
Sygnatura:
VII.6060.7.2016
Data sprawy:
2016-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Rządowego Centrum Legislacji w sprawie publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
III.7040.14.2016
Data sprawy:
2016-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uprawnień sędziów do urlopu zdrowotnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.519.2.2016
Data sprawy:
2016-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyłączenia odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów ze względu na interes społeczny.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.3.2016
Data sprawy:
2016-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przenoszenia dzieci sześcioletnich do zerówek w szkołach podstawowych.
Adresat:
Prezes Najwyższej Izby Kontroli
Sygnatura:
III.7064.68.2016
Data sprawy:
2016-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa NIK w sprawie kontroli skuteczności odzyskiwania od dłużników świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.
Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Podkomisji
Sygnatura:
VII.602.23.2015
Data sprawy:
2016-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie prekampanii wyborczej.
Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Sygnatura:
VII.600.14.2016
Data sprawy:
2016-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie powołania podkomisji ds. wykonywania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.111.2015
Data sprawy:
2016-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie uregulowania w prawie wyborczym instytucji krajowych obserwatorów wyborów.
Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2016-03-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w sprawie dostosowywania lokali wyborczych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.30.2015
Data sprawy:
2016-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sprawnego rozpatrywania wniosków i wypłaty płatności bezpośrednich dla rolników.
Adresat:
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
Sygnatura:
VII.501.10.2016
Data sprawy:
2016-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie uprawnień proceduralnych osób, których dotyczą dokumenty udostępnione przez IPN.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.520.13.2015
Data sprawy:
2016-02-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ochrony praw uczestników badań klinicznych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.46.2015
Data sprawy:
2016-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu władzy sądowniczej powierzonej asesorom sądowym.
Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej
Sygnatura:
VII.501.8.2016
Data sprawy:
2016-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym w sprawie publicznego rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.7106.178.2014
Data sprawy:
2016-02-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie e-kantorów.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.1.2016
Data sprawy:
2016-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminowego wypłacania dopłat dla rolników.
Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia
Sygnatura:
VII.812.5.2014
Data sprawy:
2016-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia w sprawie prawa pacjenta do uzyskania świadczenia zdrowotnego.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
VII.812.5.2014
Data sprawy:
2016-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawa pacjenta do uzyskania świadczenia zdrowotnego.
Adresat:
Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej
Sygnatura:
VII.812.5.2014
Data sprawy:
2016-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie prawa pacjenta do uzyskania świadczenia zdrowotnego.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
VII.7037.64.2014
Data sprawy:
2016-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ulgowych przejazdów dla polskich uczniów kształcących się za granicą.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7031.36.2015
Data sprawy:
2016-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie odwołania od wyników egzaminów maturalnych.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
VII.602.14.2014
Data sprawy:
2016-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie praw wyborczych osób ubezwłasnowolnionych.
Adresat:
Prezes Krajowej Rady Komorniczej
Sygnatura:
VII.510.8.2014
Data sprawy:
2016-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Komorniczej w sprawie prawa komorników do rzetelnego procesu sądowego w postępowaniach dyscyplinarnych.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7034.1.2014
Data sprawy:
2016-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie płatnego urlopu naukowego dla pracowników instytutów badawczych.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.57.2015
Data sprawy:
2016-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie systemu finansowania uczelni artystycznych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.501.316.2014
Data sprawy:
2016-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stosowania monitoringu wizyjnego.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
VII.550.4.2014
Data sprawy:
2016-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju w sprawie brutalnych gier komputerowych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.9.2016
Data sprawy:
2016-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmian w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.20.2015
Data sprawy:
2016-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7037.93.2015
Data sprawy:
2016-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sklepików szkolnych.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
VII.7037.93.2015
Data sprawy:
2016-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju w sprawie sklepików szkolnych.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7034.1.2016
Data sprawy:
2016-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ograniczenia ze względu na wiek dla kandydatów na członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
Adresat:
Sekretarz Stanu ds. Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.600.21.2015
Data sprawy:
2016-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu ds. Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w sprawie procesu wdrażania prawa UE do prawa krajowego.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2016-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w sprawie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2016-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2016-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w sprawie procedury wygaśnięcia mandatu wójta z powodu niezdolności do sprawowania urzędu.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.6.2015
Data sprawy:
2016-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zapowiedzi zaprzestania finansowania procedury in vitro.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.561.11.2014
Data sprawy:
2016-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie procedury odwołania sędziego z delegacji.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
VII.7100.1.2015
Data sprawy:
2016-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju w sprawie wytycznych dotyczących wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.1.2016
Data sprawy:
2016-01-08
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.501.178.2015
Data sprawy:
2016-01-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji w sprawie dostępu służb do danych internetowych w projekcie ustawy o Policji.
Adresat:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.501.178.2015
Data sprawy:
2016-01-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie dostępu służb do danych internetowych w projekcie ustawy o Policji.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.30.2015
Data sprawy:
2016-01-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu rozpatrywania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.24.2015
Data sprawy:
2016-01-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie poziomu redukcji jednolitej płatności obszarowej.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
VII.510.48.2015
Data sprawy:
2015-12-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.13.2014
Data sprawy:
2015-12-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie głosowania polskich wyborców przebywających za granicą.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.43.2015
Data sprawy:
2015-12-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie realizacji osi Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.600.2.2014
Data sprawy:
2015-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wydawania aktów wykonawczych do ustaw.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.7000.6.2015
Data sprawy:
2015-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzeń asystentów sędziów.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.45.2015
Data sprawy:
2015-12-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu z wniosku grupy posłów na Sejm RP (sygn. akt U 8/15).
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.6.2015
Data sprawy:
2015-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie refundacji procedury in vitro.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.812.5.2014
Data sprawy:
2015-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego klauzuli sumienia.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.93.2015
Data sprawy:
2015-12-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie praw wyborczych osób bezdomnych.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2015-12-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Adresat:
Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji
Sygnatura:
VII.510.42.2015
Data sprawy:
2015-12-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji w sprawie przyczyn nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 34/15.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.533.5.2015
Data sprawy:
2015-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sytuacji prawnej osób nieposiadających żadnego obywatelstwa.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
VII.7033.8.2015
Data sprawy:
2015-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ulg dla studentów na przejazdy komunikacją publiczną.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.534.31.2015
Data sprawy:
2015-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opóźnień w wydawaniu odpisów aktów stanu cywilnego.
Adresat:
Minister Sportu i Turystyki
Sygnatura:
VII.715.27.2015
Data sprawy:
2015-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie sportowców uprawiających sporty nieolimpijskie.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VIII.420.4.2014
Data sprawy:
2015-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji w sprawie dostępności stron internetowych instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
XI.7036.2.2015
Data sprawy:
2015-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zasad finansowania edukacji uczniów z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.38.2014
Data sprawy:
2015-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zastępowania samorządowych szkół publicznych placówkami publicznymi prowadzonymi przez podmioty prywatne.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
VII.550.4.2014
Data sprawy:
2015-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, do wiadomości Ministra Cyfryzacji w sprawie dostępności brutalnych gier komputerowych dla dzieci i młodzieży.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.501.150.2015
Data sprawy:
2015-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie recept przekazywanych pocztą elektroniczną.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.20.2015
Data sprawy:
2015-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustawy o biegłych sądowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.43.2015
Data sprawy:
2015-11-23
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.42.2015
Data sprawy:
2015-11-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie wniosku grupy Posłów na Sejm VIII Kadencji dotyczącego nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (sygn. K 34/15).
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7037.93.2015
Data sprawy:
2015-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia, do wiadomości Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rozwoju w sprawie sklepików szkolnych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.501.139.2015
Data sprawy:
2015-10-29
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie procedury in vitro.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.552.2.2015
Data sprawy:
2015-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawidłowego wykonywania orzeczeń sądów o umieszczeniu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.3800.2015
Data sprawy:
2015-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania tymczasowego aresztowania wobec osób z orzeczonym środkiem zabezpieczającym.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
VII.602.58.2015
Data sprawy:
2015-10-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie praw wyborczych osadzonych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.812.5.2014
Data sprawy:
2015-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego klauzuli sumienia.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
VII.612.329.2014
Data sprawy:
2015-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie rodzinnych ogrodów działkowych.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
VII.602.14.2014
Data sprawy:
2015-10-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie praw wyborczych osób ubezwłasnowolnionych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.564.22.2015
Data sprawy:
2015-10-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny (sygn. akt P 119/15).
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.12.2014
Data sprawy:
2015-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy finansowej dla młodych rolników.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2015-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.26.2015
Data sprawy:
2015-09-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia artystyczne.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.561.11.2014
Data sprawy:
2015-09-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie procedury odwołania sędziego z delegacji.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.2.2015
Data sprawy:
2015-09-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad opiniowania wniosków o przyznanie nagród nauczycielom akademickim.
Adresat:
Minister Sportu i Turystyki
Sygnatura:
VII.715.27.2015
Data sprawy:
2015-09-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dyskryminacji sportów nieolimpijskich.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
VII.534.36.2015
Data sprawy:
2015-09-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w sprawie ujawniania danych dotyczących zapłodnienia in vitro.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
VII.534.26.2015
Data sprawy:
2015-09-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przyznania ulgi w opłatach paszportowych osobom pobierającym świadczenia przedemerytalne.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
VII.7202.2.2015
Data sprawy:
2015-09-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie zalesiania gruntów położonych na obszarach Natura 2000.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.34.2015
Data sprawy:
2015-09-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości opłat pobieranych przez uczelnie wyższe podczas rekrutacji na studia.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7031.3.2015
Data sprawy:
2015-09-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie różnic w poziomie trudności egzaminów maturalnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.24.2015
Data sprawy:
2015-08-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.25.2015
Data sprawy:
2015-08-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie częstych zmian warunków przyznawania pomocy w ramach rolnictwa ekologicznego.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
VII.815.1.2014
Data sprawy:
2015-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie realizacji projektów unijnych dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.711.3.2015
Data sprawy:
2015-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków wpisu na listy doradców rolnych.
Adresat:
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
Sygnatura:
VII.6061.1.2014
Data sprawy:
2015-07-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie braku ustawowej procedury rejestracji oświadczeń lustracyjnych przez Instytut Pamięci Narodowej.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.612.317.2014
Data sprawy:
2015-07-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie problemów związanych z rejestracją stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.29.2015
Data sprawy:
2015-07-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie naruszania zasady autonomii budżetowej konstytucyjnych organów państwa.
Adresat:
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Sygnatura:
VII.7031.3.2015
Data sprawy:
2015-07-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie tegorocznych egzaminów maturalnych.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
VII.613.2.2015
Data sprawy:
2015-07-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie organizowania zgromadzeń na terenach kolejowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.16.2014
Data sprawy:
2015-07-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby ustawowego określenia uprawnień pracowników ochrony w budynkach sądowych.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.22.2015
Data sprawy:
2015-07-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy finansowej dla rolników.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
VII.501.80.2015
Data sprawy:
2015-07-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zakresu danych umieszczanych na bilecie okresowym.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.501.88.2015
Data sprawy:
2015-07-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie identyfikacji głosowej podatników dzwoniących na Krajową Informację Podatkową.
Adresat:
Prezes Krajowej Rady Notarialnej
Sygnatura:
VII.501.330.2014
Data sprawy:
2015-07-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Notarialnej w sprawie obowiązku ujawniania Krajowej Radzie Notarialnej wysokości wynagrodzenia pobranego przez notariusza za dokonane czynności notarialne.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.534.18.2015
Data sprawy:
2015-07-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemów z uzyskaniem świadczeń w sytuacji urodzenia martwego dziecka, którego płci nie da się ustalić.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.34.2015
Data sprawy:
2015-07-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad finansowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.8.2014
Data sprawy:
2015-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczenia prawa komorników do rzetelnego procesu sądowego w postępowaniach dyscyplinarnych.
Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2015-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w sprawie pilnej potrzeby wprowadzenia zmian w Kodeksie wyborczym.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.501.84.2015
Data sprawy:
2015-06-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie monitoringu wizyjnego w szkołach.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.24.2015
Data sprawy:
2015-06-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przepisów ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7030.12.2015
Data sprawy:
2015-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wprowadzania przez gminy przepisów przyznających pierwszeństwo w rekrutacji do publicznych żłobków i przedszkoli dzieciom, które zostały poddane obowiązkowym szczepieniom.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.7030.12.2015
Data sprawy:
2015-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wprowadzania przez gminy przepisów przyznających pierwszeństwo w rekrutacji do publicznych żłobków i przedszkoli dzieciom, które zostały poddane obowiązkowym szczepieniom.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7030.12.2015
Data sprawy:
2015-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzania przez gminy przepisów przyznających pierwszeństwo w rekrutacji do publicznych żłobków i przedszkoli dzieciom, które zostały poddane obowiązkowym szczepieniom.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.7030.4.2015
Data sprawy:
2015-05-25
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nauki w szkołach artystycznych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.501.26.2015
Data sprawy:
2015-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie przepisów ustawy o kontroli skarbowej dotyczących przetwarzania danych o stanie zdrowia pacjentów.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.501.61.2015
Data sprawy:
2015-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie pomocy udzielanej przez służby konsularne polskim obywatelom za granicą.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
VII.534.31.2015
Data sprawy:
2015-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w sprawie problemów z obsługą systemu teleinformatycznego w urzędach stanu cywilnego.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
III.7040.98.2014
Data sprawy:
2015-04-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie rozporządzenia regulującego warunki zatrudnienia funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.1.2014
Data sprawy:
2015-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie prawnego uregulowania działalności biobanków.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.519.1.2014
Data sprawy:
2015-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów środowiska ławników.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.501.329.2014
Data sprawy:
2015-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony danych dotyczących osób badanych w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.550.4.2014
Data sprawy:
2015-04-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dostępności dla dzieci i młodzieży gier komputerowych nasyconych przemocą.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Sygnatura:
VII.7220.1.2014
Data sprawy:
2015-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zróżnicowanej wysokości opłat za amatorski połów ryb.
Adresat:
Rzecznik Praw Dziecka
Sygnatura:
VII.531.1.2014
Data sprawy:
2015-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznika Praw Dziecka w sprawie przypadków odbierania dzieci polskim rodzinom mieszkającym w Norwegii.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
VII.7037.32.2015
Data sprawy:
2015-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.501.277.2014
Data sprawy:
2015-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ochrony danych osobowych podczas profilowania pomocy dla osób bezrobotnych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.38.2014
Data sprawy:
2015-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zastępowania szkół samorządowych publicznych placówkami publicznymi prowadzonymi przez podmioty prywatne.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.505.4.2014
Data sprawy:
2015-03-12
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o referendum ogólnokrajowym i ustawy o referendum lokalnym.
Adresat:
Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.501.6.2015
Data sprawy:
2015-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie prawa do prywatności osób fizycznych biorących udział w procedurze przetargowej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
VII.534.14.2014
Data sprawy:
2015-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przypadków nieuznawania przez kierowników urzędów stanu cywilnego dokumentów przetłumaczonych przez zagranicznych tłumaczy przysięgłych.
Adresat:
Minister Administracji i Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.613.4.2014
Data sprawy:
2015-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ustawy Prawo o zgromadzeniach.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.711.4.2014
Data sprawy:
2015-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie uprawnień inspektora kontroli skarbowej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.603.10.2014
Data sprawy:
2015-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nierównego dostępu do stanowiska referendarza sądowego.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.534.18.2015
Data sprawy:
2015-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemów prawnych rodziców w sytuacji urodzenia martwego dziecka, którego płci nie da się ustalić.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.561.15.2014
Data sprawy:
2015-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie przepisów dotyczących biegłych rewidentów.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.7030.8.2014
Data sprawy:
2015-01-08
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego przez dzieci członków służby zagranicznej wykonujących obowiązki służbowe w placówce zagranicznej.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.501.277.2014
Data sprawy:
2014-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przetwarzania danych osobowych osób bezrobotnych.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7034.1.2014
Data sprawy:
2014-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie braku możliwości otrzymania płatnego urlopu naukowego przez pracowników naukowych pracujących w instytutach badawczych.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.19.2014
Data sprawy:
2014-11-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie systemu stypendiów socjalnych wynikającego z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Adresat:
Minister Sportu i Turystyki
Sygnatura:
VII.715.13.2014
Data sprawy:
2014-11-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie regulaminów imprez masowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.512.312.2014
Data sprawy:
2014-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony małżonka dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.5601.1.2014
Data sprawy:
2014-10-24
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów dotyczących uboju rytualnego.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7031.1.2014
Data sprawy:
2014-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie problemów związanych z organizowaniem lekcji etyki.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.5002.1.2014
Data sprawy:
2014-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie prawnej regulacji wykonywania testów genetycznych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.511.3.2014
Data sprawy:
2014-10-14
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej G. B. (sygn. akt SK 30/14).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.6060.2.2014
Data sprawy:
2014-09-24
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z Konstytucją.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
I.531.50.2014
Data sprawy:
2014-09-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie trudności obywateli polskich przebywających na stałe za granicą z uzyskaniem pomocy konsulatu w przekazaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
I.7202.23.2014
Data sprawy:
2014-09-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przepisów dotyczących pomocy unijnej dla pszczelarzy.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
I.533.16.2014
Data sprawy:
2014-09-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie procedury przyznawania Karty Polaka.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
I.514.8.2014
Data sprawy:
2014-08-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wstrzymania przez Ministra Sprawiedliwości wydawania decyzji o powołaniu na stanowisko notariusza.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
I.7036.49.2014
Data sprawy:
2014-08-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dostępu do nauki w szkołach artystycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
I.602.2.2014
Data sprawy:
2014-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie udziału kobiet w życiu politycznym.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
I.534.27.2014
Data sprawy:
2014-08-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie procedury transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskim urzędzie stanu cywilnego.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
I.816.10.2014
Data sprawy:
2014-08-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, do wiadomości Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie niwelowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.605.1.2014
Data sprawy:
2014-08-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej H. W. (sygn. akt SK 20/14).
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
I.7033.42.2014
Data sprawy:
2014-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad opiniowania wniosków o przyznanie nagród nauczycielom akademickim.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
I.7030.3.2014
Data sprawy:
2014-07-31