Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po zespołe prowadzącym: Zespół Prawa Karnego

Ilość odnalezionych wyników: 1797

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1178.2020
Data sprawy:
2022-06-23
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na niewłaściwym przeprowadzeniu kontroli apelacyjnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.175.2022
Data sprawy:
2022-06-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego materialnego i skazania skarżącego za zniesławienie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.558.2022
Data sprawy:
2022-06-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisu ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.1039.2017
Data sprawy:
2022-06-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nagrywania rozpraw oraz przesłuchań.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.492.2022
Data sprawy:
2022-05-31
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego procesowego, polegającego na uwzględnieniu wniosku prokuratora o wydanie wyroku skazującego, bez przeprowadzania postępowania dowodowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.467.2022
Data sprawy:
2022-05-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez umorzenie na mocy ustawy o amnestii postępowania karnego wobec podejrzanego o popełnienie czynu określonego w tym przepisie, mimo że brak było w jego działaniu znamion tego występku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.564.2019
Data sprawy:
2022-05-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez umorzenie na mocy ustawy o amnestii postępowania karnego wobec podejrzanego o popełnienie czynu określonego w tym przepisie, mimo że brak było w jego działaniu znamion tego występku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.967.2019
Data sprawy:
2022-05-18
Opis sprawy:
Kasacja od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w przedmiocie rozstrzygnięcia wątpliwości w zakresie wykonania orzeczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.454.2022
Data sprawy:
2022-05-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisu prawa materialnego, polegającego na braku orzeczenia wobec oskarżonego środka karnego w postaci świadczenia pieniężnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.651.2021
Data sprawy:
2022-05-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, poprzez dokonanie wadliwej kontroli instancyjnej zarzutów podniesionych w zażaleniu obrońcy skazanego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.533.2021
Data sprawy:
2022-05-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na tym, że Sąd II instancji rozpoznając apelacje prokuratora oraz obrońcy nie wyszedł poza granice zaskarżenia i podniesionych zarzutów.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.293.2021
Data sprawy:
2022-05-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, poprzez przeprowadzenie wadliwej kontroli odwoławczej i nienależyte rozpoznanie podniesionego przez skazaną w zażaleniu zarzutu naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1064.2020
Data sprawy:
2022-04-29
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisu prawa karnego materialnego, polegającego na orzeczeniu wobec oskarżonego kary łącznej pozbawienia wolności w rozmiarze wyższym od sumy podlegających łączeniu kar jednostkowych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.307.2022
Data sprawy:
2022-04-29
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisu prawa karnego materialnego, polegającego na orzeczeniu wobec oskarżonego kary łącznej ograniczenia wolności w wymiarze dwóch lat i ośmiu miesięcy, w sytuacji gdy przywołany przepis ustawy karnej dopuszcza orzeczenie kary łącznej ograniczenia wolności w wymiarze nieprzekraczającym dwóch lat.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.64.2019
Data sprawy:
2022-04-29
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia przepisów postępowania, stanowiącego bezwzględną przyczynę odwoławczą.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.574.2021
Data sprawy:
2022-04-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.824.2021
Data sprawy:
2022-04-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, poprzez dokonanie wadliwej kontroli instancyjnej zarzutów, podniesionych w apelacji obwinionego i w konsekwencji utrzymanie w mocy wyroku obarczonego rażącym naruszeniem prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.24.2021
Data sprawy:
2022-04-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa materialnego polegającego na jego błędnym zastosowaniu w sytuacji, gdy działanie przypisane obwinionemu nie wyczerpywało znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.573.2019
Data sprawy:
2022-04-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez umorzenie postępowania wobec oskarżonego.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
II.574.1.2022
Data sprawy:
2022-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konieczności zmiany obowiązującej ustawy o Policji, w zakresie w jakim dopuszcza krępowanie osób z zaburzeniami psychicznymi przy użyciu kajdanek.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.145.2022
Data sprawy:
2022-04-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego procesowego, polegającego na zaniechaniu dokonania przez Sąd II instancji wszechstronnej kontroli odwoławczej, wskutek czego doszło do utrzymania w mocy rażąco niesprawiedliwego postanowienia Sądu I instancji.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.181.2022
Data sprawy:
2022-03-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego dotyczącego zbadania zgodności z Konstytucją przepisów tzw. Tarczy 4.0.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.178.2022
Data sprawy:
2022-03-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego dotyczącego zbadania zgodności z Konstytucją przepisów tzw. Tarczy 4.0.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.180.2022
Data sprawy:
2022-03-30
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego dotyczącego zbadania zgodności z Konstytucją przepisów tzw. Tarczy 4.0.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.270.2022
Data sprawy:
2022-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
II.565.3.2021
Data sprawy:
2022-03-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie wątpliwości dotyczących systemu tzw. "punktów karnych" przyznawanych kierującym pojazdami za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.427.2021
Data sprawy:
2022-03-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa karnego procesowego, polegającego na skazaniu obwinionego za przestępstwo, pomimo tego, że postępowanie karne co do tego samego czynu zostało wobec skazanego już wcześniej prawomocnie zakończone wyrokiem.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.260.2021
Data sprawy:
2022-03-04
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.134.2021
Data sprawy:
2022-02-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegające na bezzasadnym przyjęciu, że okoliczności przypisanego ukaranej czynu i jej wina nie budzą wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.202.2018
Data sprawy:
2022-02-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na bezpodstawnym przyjęciu, że okoliczności przypisanego ukaranemu czynu i jego wina nie budzą wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.457.2021
Data sprawy:
2022-02-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegające na przyjęciu, że okoliczności czynu przypisanego ukaranemu i jego wina nie budzą wątpliwości, podczas gdy zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.456.2021
Data sprawy:
2022-02-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegające na przyjęciu, że okoliczności czynu przypisanego ukaranej i jej wina nie budzą wątpliwości, podczas gdy zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionej budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.733.2021
Data sprawy:
2022-02-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, albowiem czyn ten nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.501.1.2022
Data sprawy:
2022-02-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej niezgodności przepisu ustawy - Ordynacja podatkowa z Konstytucją.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.711.2021
Data sprawy:
2022-02-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mogącego mieć istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na nieprawidłowym zawiadomieniu oskarżycielki posiłkowej oraz jej pełnomocnika o terminie rozprawy odwoławczej, co skutkowało niezawinioną ich nieobecnością podczas przeprowadzenia tej czynności procesowej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1078.2021
Data sprawy:
2022-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby znowelizowania przepisów w celu ujednolicenia katalogu środków wychowawczych oraz podstaw odmowy wszczęcia i umorzenia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności za wykroczenie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1232.2021
Data sprawy:
2022-01-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa karnego materialnego, tj. zastosowania przepisów k.k. w odniesieniu do czynu zabronionego niebędącego przestępstwem, lecz wyczerpującego jedynie znamiona wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.304.2021
Data sprawy:
2022-01-25
Opis sprawy:
Kasacja na korzyść skazanej od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.735.2021
Data sprawy:
2022-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zainicjowania prac legislacyjnych zmierzających do uchylenia przepisu ustawy covidowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.788.2021
Data sprawy:
2022-01-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia przepisów postępowania, polegającego na rozpoznaniu na posiedzeniu wniosku o umorzenie postępowania karnego przeciwko oskarżonemu oraz zastosowanie w stosunku do niego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w zakładzie psychiatrycznym w warunkach internacji.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.782.2021
Data sprawy:
2022-01-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego procesowego, polegającego na tym, że Sąd II instancji rozpoznając apelację obrońcy, niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów, utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe rozstrzygnięcie Sądu I instancji.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.656.2021
Data sprawy:
2022-01-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.297.2021
Data sprawy:
2022-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności doprecyzowania zasad udzielania indywidualnego wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1257.2021
Data sprawy:
2022-01-04
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku dostrzeżenia przez Sąd odwoławczy zaistnienia bezwzględnej przesłanki odwoławczej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.812.2016
Data sprawy:
2021-12-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mogącego mieć istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na nierozpoznaniu zarzutów podniesionych w apelacji, co skutkowało przeprowadzeniem nieprawidłowej kontroli odwoławczej wyroku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.838.2021
Data sprawy:
2021-12-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.921.2020
Data sprawy:
2021-12-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, polegającego na orzeczeniu oskarżonej środka karnego w postaci zakazu zbliżania się.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1119.2021
Data sprawy:
2021-12-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez skazanie oskarżonego za czyny określone w tych przepisach, mimo że brak było w jego działaniu znamion tych występków.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.810.2021
Data sprawy:
2021-12-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zbadania zgodności z Konstytucją przepisu ustawy o Policji.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.566.5.2021
Data sprawy:
2021-12-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Apelacyjnego odnośnie zbadania zgodności z Konstytucją przepisu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.512.2021
Data sprawy:
2021-12-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.835.2018
Data sprawy:
2021-12-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść skarżonego wyroku naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1087.2020
Data sprawy:
2021-11-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mogącego mieć istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa procesowego poprzez niewłaściwe przeprowadzenie kontroli apelacyjnej oraz nienależyte rozważenie i ustosunkowanie się do podniesionych w apelacji oskarżonego zarzutów.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.141.2021
Data sprawy:
2021-11-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego procesowego, polegającego na zaniechaniu dokonania przez Sąd II instancji wszechstronnej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1116.2021
Data sprawy:
2021-11-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyny przypisane obwinionym nie wyczerpywały znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1054.2021
Data sprawy:
2021-11-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa procesowego, polegającego na niewyjaśnieniu przez przewodniczącego rozprawy wszystkich istotnych okoliczności sprawy, a w konsekwencji błędnym określeniu przypisanego oskarżonemu czynu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.447.2021
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.519.1451.2021
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zbadania zgodności z Konstytucją przepisu ustawy - Ordynacja podatkowa.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.582.2021
Data sprawy:
2021-11-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionym nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.727.2021
Data sprawy:
2021-10-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.884.2015
Data sprawy:
2021-10-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa, tj. przepisów konwencji o przekazywaniu osób skazanych, poprzez ich niezastosowanie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.598.2021
Data sprawy:
2021-10-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa, tj. orzeczenia zawyżonej kwoty tytułem grzywny.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.252.2021
Data sprawy:
2021-10-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mające istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego procesowego, polegającego na zaniechaniu dokonania przez Sąd II instancji wszechstronnej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.686.2021
Data sprawy:
2021-10-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.50.2021
Data sprawy:
2021-10-04
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa, mającego istotny wpływ na treść wyroku Sądu Okręgowego.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1043.2021
Data sprawy:
2021-09-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Sejmu RP
Sygnatura:
II.510.14.2017
Data sprawy:
2021-09-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Sejmu RP w sprawie problemu doręczeń w postępowaniu karnym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.499.2021
Data sprawy:
2021-09-27
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego artykułu ustawy lustracyjnej ws. pracy/służby w organach PRL.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
II.565.1.2021
Data sprawy:
2021-09-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
II.519.207.2021
Data sprawy:
2021-09-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie interwencji Policji przeprowadzonych wobec osób uczestniczących w protestach społecznych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.482.2021
Data sprawy:
2021-09-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranej nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.529.2021
Data sprawy:
2021-09-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, tj. przyjęciu, że okoliczności przypisanych ukaranej czynów i jej wina nie budzą wątpliwości, podczas gdy zarówno wina, jak i okoliczności czynów zarzucanych obwinionej budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.5150.7.2015
Data sprawy:
2021-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie braku możliwości przedłużenia terminu na wniesienie apelacji w postępowaniu karnym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.360.2021
Data sprawy:
2021-09-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu w postępowaniu nakazowym, pomimo tego, że wina i okoliczności czynu zarzuconego oskarżonemu budziły wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.271.2021
Data sprawy:
2021-09-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu w postępowaniu nakazowym, pomimo tego, że zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego oskarżonemu budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.447.2021
Data sprawy:
2021-09-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.10.2020
Data sprawy:
2021-09-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na przyjęciu, że okoliczności przypisanego ukaranemu czynu i jego wina nie budzą wątpliwości, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie, zarówna wina, jak i okoliczności czynu budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
P.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Sygnatura:
II.510.925.2021
Data sprawy:
2021-09-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.137.2019
Data sprawy:
2021-08-31
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.486.2021
Data sprawy:
2021-08-27
Opis sprawy:
Kasacja prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego, utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.5150.1.2021
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji prawa do obrony w postępowaniu przyspieszonym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.774.2016
Data sprawy:
2021-08-23
Opis sprawy:
Kasacja od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego, utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego, którym zarządzono, wobec obwinionego wykonanie kary 2 lat pozbawienia wolności.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1152.2020
Data sprawy:
2021-08-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na nienależytym rozpoznaniu podniesionych w zażaleniach obrońców zarzutów obrazy przepisów Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także nienależytym odniesieniu się lub braku odniesienia w uzasadnieniu do wskazanych zarzutów.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.302.2021
Data sprawy:
2021-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie luki prawnej, która powstała w związku z przepisem art. 81 ust. 1 i 2 Tarczy 4.0.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.291.2016
Data sprawy:
2021-07-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego oraz prawa procesowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.76.2021
Data sprawy:
2021-07-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.379.2021
Data sprawy:
2021-07-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.715.2021
Data sprawy:
2021-07-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, w sytuacji gdy czyny przypisane obwinionym nie wyczerpywały znamion tych wykroczeń.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.151.2021
Data sprawy:
2021-07-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, poprzez przeprowadzenie rozprawy apelacyjnej pod nieobecność obwinionego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.372.2021
Data sprawy:
2021-07-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa procesowego, poprzez nienależyte rozpoznanie podniesionego w apelacji obwinionego zarzutu naruszenia prawa procesowego.
Adresat:
Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
II.501.4.2021
Data sprawy:
2021-07-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.247.2021
Data sprawy:
2021-07-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.731.2021
Data sprawy:
2021-07-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Komisja Europejska
Sygnatura:
II.5150.2.2021
Data sprawy:
2021-07-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komisji Europejskiej na braku implementacji przez stronę polską dyrektyw procesowych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.833.2019
Data sprawy:
2021-07-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, poprzez utrzymanie w mocy rażąco niesprawiedliwego zarządzenia o odmowie przyjęcia zażalenia skazanego, pomimo tego, że skazany uchybił terminowi do jego wniesienia na skutek nieprawidłowego pouczenia go o terminie do wniesienia tego środka zaskarżenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.403.2021
Data sprawy:
2021-07-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez błędne przyjęcie, że oskarżony działając w ramach ciągu przestępstw dopuścił się tzw. recydywy wielokrotnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.462.2021
Data sprawy:
2021-07-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.181.2021
Data sprawy:
2021-07-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na przyjęciu, że okoliczności przypisanego ukaranemu czynu nie budzą wątpliwości, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosków o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynu budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.464.2021
Data sprawy:
2021-07-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.345.2021
Data sprawy:
2021-07-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez skazanie oskarżonego za czyn określony w tym przepisie mimo, że brak było w jej działaniu znamion tego występku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.471.2021
Data sprawy:
2021-07-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.434.2021
Data sprawy:
2021-07-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.618.2020
Data sprawy:
2021-06-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia przepisu prawa karnego materialnego, poprzez utrzymanie w mocy rozstrzygnięcia Sądu I instancji.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.415.2021
Data sprawy:
2021-06-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, tj. art. 54 k.w., poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, albowiem czyn ten nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
II.510.161.2021
Data sprawy:
2021-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie problemów związanych z prowadzonymi w Polsce postępowaniami ekstradycyjnymi.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.161.2021
Data sprawy:
2021-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie problemów związanych z prowadzonymi w Polsce postępowaniami ekstradycyjnymi.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.565.2021
Data sprawy:
2021-06-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia przepisów prawa procesowego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.566.2.2015
Data sprawy:
2021-06-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.339.2021
Data sprawy:
2021-06-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.514.2.2021
Data sprawy:
2021-05-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu przewlekłości postępowań karnych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.338.2021
Data sprawy:
2021-05-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.107.2021
Data sprawy:
2021-05-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.183.2020
Data sprawy:
2021-05-27
Opis sprawy:
Kasacja od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego, zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.529.2021
Data sprawy:
2021-05-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej niezgodności art. 42 § 3 Kodeks karnego z Konstytucją.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.326.2021
Data sprawy:
2021-05-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.281.2021
Data sprawy:
2021-05-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji gdy czyn nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.778.2020
Data sprawy:
2021-05-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.340.2021
Data sprawy:
2021-05-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionej nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Sygnatura:
II.510.61.2021
Data sprawy:
2021-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczących Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz do Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.214.2021
Data sprawy:
2021-05-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.242.2021
Data sprawy:
2021-05-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji gdy czyn nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.282.2021
Data sprawy:
2021-05-04
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.215.2021
Data sprawy:
2021-04-30
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.220.2021
Data sprawy:
2021-04-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionym nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.218.2021
Data sprawy:
2021-04-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez skazanie oskarżonego, mimo że brak było w jego działaniu znamion występku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.165.2021
Data sprawy:
2021-04-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa procesowego, polegające na zaniechaniu wyjścia poza granice i podniesione w apelacji zarzuty i utrzymaniu w mocy zaskarżonego wyroku, mimo iż doszło do przedawnienia karalności czynu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.246.2021
Data sprawy:
2021-04-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyny przypisane obwinionemu nie wyczerpywały znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.204.2021
Data sprawy:
2021-04-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionej nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
II.564.1.2021
Data sprawy:
2021-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie depenalizacji przestępstw obrazy uczuć religijnych oraz zniesławienia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.221.2021
Data sprawy:
2021-04-09
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.779.2020
Data sprawy:
2021-04-09
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie prawnej dopuszczalności wydania osoby ściganej na terytorium Ukrainy.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
II.519.109.2015
Data sprawy:
2021-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zbierania i wykorzystywania danych telekomunikacyjnych przez Policję i służby specjalne.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.206.2021
Data sprawy:
2021-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby zmiany brzmienia art. 230 § 1 Kodeksu karnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.147.2021
Data sprawy:
2021-03-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.77.2021
Data sprawy:
2021-03-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.837.2020
Data sprawy:
2021-03-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego zastosowanie w wyniku błędnego poglądu, że dokonanie zamiany kar pozbawienia wolności za przypisane skazanemu przestępstwa na kary za wykroczenia wywołałoby skutki niekorzystne dla skazanego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.140.2021
Data sprawy:
2021-03-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.210.2020
Data sprawy:
2021-03-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na wydaniu na posiedzeniu wyroku skazującego pod nieobecność oskarżonego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.122.2021
Data sprawy:
2021-03-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.940.2017
Data sprawy:
2021-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa materialnego, poprzez skazanie oskarżonej, mimo że brak było w jej działaniu znamion zarzucanego występku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.104.2021
Data sprawy:
2021-03-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.74.2021
Data sprawy:
2021-03-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.857.2019
Data sprawy:
2021-03-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieprawidłowego ukształtowania zasady ne peius w przepisach Kodeksu postępowania karnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.119.2021
Data sprawy:
2021-03-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia przepisów prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.82.2021
Data sprawy:
2021-02-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia przepisów prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.736.2020
Data sprawy:
2021-02-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego materialnego, poprzez niezasadne uznanie czynu za przestępstwo, podczas gdy w ustalonym stanie faktycznym, czyn ten stanowił wykroczenie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.71.2021
Data sprawy:
2021-02-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na nienależytym rozpatrzeniu zarzutu bezzasadnego oddalenia wniosków dowodowych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.105.2021
Data sprawy:
2021-02-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.79.2021
Data sprawy:
2021-02-19
Opis sprawy:
Kasacja w przedmiocie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.78.2021
Data sprawy:
2021-02-19
Opis sprawy:
Kasacja w przedmiocie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.517.1.2021
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącym pytania prawnego Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w zakresie zgodności przepisów Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu postępowania karnego z Konstytucją.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.84.2021
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przepisów prawa, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.81.2021
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.75.2021
Data sprawy:
2021-02-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.80.2021
Data sprawy:
2021-02-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przepisów prawa poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionej nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.83.2021
Data sprawy:
2021-02-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.41.2018
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania przez Sąd odwoławczy orzeczenia utrzymującego w mocy postanowienie Sądu I instancji o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, pomimo upłynięcia okresu próby, na który kara ta została zawieszona.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.62.2021
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na orzeczenie naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.63.2021
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na orzeczenie naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.64.2021
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
II.510.61.2021
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie autopoprawki projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.836.2020
Data sprawy:
2021-02-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uznania obwinionego za winnego popełnienia wykroczenia, podczas gdy zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzuconego obwinionemu budziły wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.135.2018
Data sprawy:
2021-01-29
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego, poprzez błędną wykładnię.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.501.7.2017
Data sprawy:
2021-01-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby nowelizacji prawa wykroczeń.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
II.510.61.2021
Data sprawy:
2021-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
II.510.48.2021
Data sprawy:
2021-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.287.2020
Data sprawy:
2021-01-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku wyjścia poza granice zaskarżenia i utrzymania w mocy rażąco niesprawiedliwego orzeczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.507.2020
Data sprawy:
2020-12-30
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca wydania wyroku łącznego, mimo że w czasie popełnienia przestępstw obowiązywała ustawa względniejsza dla skazanego, wykluczająca możliwość orzeczenia w takiej sytuacji kary łącznej pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.664.2020
Data sprawy:
2020-12-28
Opis sprawy:
Kasacja rażącego i mającego istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.661.2020
Data sprawy:
2020-12-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosków o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynów zarzucanych obwinionym budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.948.2020
Data sprawy:
2020-12-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie skazania oskarżonego za przestępstwo pomimo tego, że postępowanie karne co do tego samego czynu zostało wobec niego już wcześniej prawomocnie zakończone wyrokiem.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.663.2020
Data sprawy:
2020-12-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji, gdy wina oraz okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.519.1789.2020
Data sprawy:
2020-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie braku sądowej kontroli środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu adwokata lub radcy prawnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.775.2020
Data sprawy:
2020-12-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z konstytucją przepisów Ordynacji podatkowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.797.2020
Data sprawy:
2020-12-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na orzeczenie naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.662.2020
Data sprawy:
2020-12-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji, gdy zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionej budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.9.2020
Data sprawy:
2020-12-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku wyjścia poza granice i podniesione zarzuty środka odwoławczego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.768.2015
Data sprawy:
2020-12-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa procesowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.813.2020
Data sprawy:
2020-12-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nieuwzględnienia wniosku obrońcy o doprowadzenie ściganego na posiedzenie Sądu odwoławczego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.693.2020
Data sprawy:
2020-12-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionej budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.197.2016
Data sprawy:
2020-12-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku wyjścia poza granice zaskarżenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.331.2018
Data sprawy:
2020-12-09
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przeprowadzenia rozprawy odwoławczej podczas nieobecności obwinionego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.513.1.2016
Data sprawy:
2020-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.631.2020
Data sprawy:
2020-11-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa procesowego i materialnego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.5150.8.2020
Data sprawy:
2020-11-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.197.2019
Data sprawy:
2020-11-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1061.2019
Data sprawy:
2020-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie środków zabezpieczających orzekanych po raz pierwszy na etapie postępowania wykonawczego.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.516.3.2020
Data sprawy:
2020-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie decyzji ramowej o przekazywaniu skazanych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.994.2020
Data sprawy:
2020-10-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie ze skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu postępowania karnego w zakresie zwrotu kosztów procesu skazanemu.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.501.4.2020
Data sprawy:
2020-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości oraz Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie konieczności zagwarantowania dłużnikom ochrony przed stalkingiem ze strony firm windykacyjnych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.797.2016
Data sprawy:
2020-10-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku bez przeprowadzenia rozprawy w sytuacji, gdy okoliczności popełnienia zarzucanego oskarżonemu czynu budziły wątpliwości.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1013.2020
Data sprawy:
2020-10-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.760.2020
Data sprawy:
2020-10-09
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wymierzenia oskarżonemu kary grzywny w sposób uniemożliwiający jej wykonanie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.870.2018
Data sprawy:
2020-09-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uznania, iż okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, podczas gdy okoliczności dotyczące strony podmiotowej zarzuconego oskarżonemu występku wymagały wyjaśnienia, w drodze postępowania dowodowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.884.2019
Data sprawy:
2020-09-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa procesowego polegająca na tym, że Sąd II instancji rozpoznając zażalenie obrońcy nie wyszedł poza granice zaskarżenia i podniesionych zarzutów i utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe orzeczenie Sądu I instancji.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.197.2019
Data sprawy:
2020-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie problemu ponoszenia przez osoby niebędące stroną kosztów postępowania sądowego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
II.510.1292.2015
Data sprawy:
2020-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie praktyki stosowania oraz przedłużania przez sądy najbardziej dolegliwego środka zapobiegawczego, jakim jest tymczasowe aresztowanie.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.888.2020
Data sprawy:
2020-09-07
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zmian w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń oraz Kodeksie postępowania karnego dokonanymi tzw. Tarczami antykryzysowymi.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.914.2014
Data sprawy:
2020-09-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa procesowego polegającego na utrzymaniu w mocy rażąco niesprawiedliwego orzeczenia Sądu I instancji.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
II.519.1205.2020
Data sprawy:
2020-08-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w obiektach handlowych i usługowych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1063.2019
Data sprawy:
2020-08-26
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca rozpoznania sprawy na posiedzeniu w postępowaniu nakazowym, pomimo wynikających z materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu przygotowawczym istotnych wątpliwości co do okoliczności popełnienia przez oskarżoną zarzucanego jej czynu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.474.2020
Data sprawy:
2020-08-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie terminu biegu przedawnienia.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
II.510.791.2019
Data sprawy:
2020-08-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie wątpliwości co do zgodności z Konstytucją art. 62 § 2 Kodeksu karnego skarbowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.256.2016
Data sprawy:
2020-08-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przepisów postępowania karnego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.783.2020
Data sprawy:
2020-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie zmiany art. 37a Kodeksu karnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.595.2019
Data sprawy:
2020-07-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie tzw. Procesu Brzeskiego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.897.2017
Data sprawy:
2020-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie konieczności nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
II.518.15.2020
Data sprawy:
2020-07-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konieczności zapewnienia realnej dostępności do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - ofiar przemocy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1294.2019
Data sprawy:
2020-07-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rozpoznania zażalenia w przedmiocie kosztów procesu w sytuacji, gdy oskarżyciel prywatny nie został prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.513.1.2016
Data sprawy:
2020-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie umożliwienia dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne przedstawienie zarzutów oraz niesłuszne oskarżenie.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.1241.2019
Data sprawy:
2020-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie umożliwienia sprawcy wykroczenia skorzystania z prawa do milczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.292.2018
Data sprawy:
2020-07-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uniemożliwienia oskarżonemu realizacji prawa do obrony.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.459.2020
Data sprawy:
2020-07-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia przepisu prawa karnego materialnego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.646.2020
Data sprawy:
2020-07-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie potrzeby zagwarantowania prawa do obrony nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.513.17.2014
Data sprawy:
2020-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie odszkodowań dla osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.5150.3.2020
Data sprawy:
2020-06-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności przepisów Kodeksu postępowania karnego z Konstytucją.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.5150.4.2020
Data sprawy:
2020-06-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności przepisów Kodeksu postępowania karnego z Konstytucją.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.5150.5.2019
Data sprawy:
2020-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie pouczeń w postępowaniu karnym.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.519.344.2014
Data sprawy:
2020-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie konieczności implementacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ustaw regulujących działania służb mundurowych w zakresie kontroli osobistej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.389.2020
Data sprawy:
2020-06-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją art. 547 § 1 in fine Kodeksu postępowania karnego w zakresie w jakim nie przewiduje zażalenia od postanowienia oddalającego wniosek o wznowienie postępowania lub pozostawiającego go bez rozpoznania wydanego przez sąd apelacyjny lub Sąd Najwyższy.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.396.2020
Data sprawy:
2020-06-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.804.2019
Data sprawy:
2020-05-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wykonania orzeczenia pomimo istnienia przeszkód uniemożliwiających jego wykonanie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.805.2019
Data sprawy:
2020-05-14
Opis sprawy:
W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, w świetle celów i zasad określonych w Decyzji Ramowej Rady 2005/214/WSiSW w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym, nie sposób uznać, że podlega wykonaniu orzeczenie organu pozasądowego, wydane w oparciu o przepisy prawa państwa wydającego orzeczenie, obarczające odpowiedzialnością za naruszenie przepisów ruchu drogowego osobę, na którą zarejestrowany jest pojazd, w oparciu o informacje uzyskane w ramach transgranicznej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów, z pominięciem jednoznacznych dowodów wskazujących na błędne ustalenia faktyczne sprawcy. Z materiału dowodowego sprawy wynika, że holenderski organ pozasądowy ustalił właściciela pojazdu na podstawie informacji przekazanej przez władze polskie na podstawie zapisów w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Podkreślenia wymaga, że ukarany przedstawił zarówno organowi holenderskiemu, jak i sądowi polskiemu zaświadczenie Urzędu Miasta potwierdzające zgłoszenie w zbycia pojazdu wraz z fakturą. Fakt sprzedaży przedmiotowego auta został odnotowany w ewidencji pojazdów prowadzonej przez Urząd Miasta. Zdaniem Rzecznika, nic nie stało zatem na przeszkodzie, aby Sąd przeprowadził pełne badanie okoliczności faktycznych sprawy wskazanych przez ukaranego, w sytuacji, gdy z przedłożonych przez niego dokumentów wynika, że organy polskie, które przekazały dane o właścicielu pojazdu organom holenderskim, działały nierzetelnie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.519.2019
Data sprawy:
2020-05-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wykonania orzeczenia pomimo istnienia przeszkód uniemożliwiających jego wykonanie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.803.2019
Data sprawy:
2020-05-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wykonania orzeczenia pomimo istnienia przeszkód uniemożliwiających jego wykonanie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.1.2019
Data sprawy:
2020-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie implementacji dyrektywy ofiarowej.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.244.2020
Data sprawy:
2020-05-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie właściwego uregulowania odpowiedzialności za tzw. "oszustwo kredytowe".
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.566.2.2020
Data sprawy:
2020-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.1004.2017
Data sprawy:
2020-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.858.2019
Data sprawy:
2020-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie realizacji zasady prawa do sądu.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.566.1.2020
Data sprawy:
2020-04-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.513.7.2019
Data sprawy:
2020-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa za bezprawne pozbawienie wolności.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.297.2020
Data sprawy:
2020-04-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego dotyczącego zbadania zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu karnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.130.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa do obrony dla osób niepoczytalnych.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.613.1.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie nadużywania trybu nakazowego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia dotyczących wolności zgromadzeń.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.566.3.2017
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie skuteczności środków odwoławczych dotyczących rozstrzygnięć w przedmiocie stosowania i przedłużania tymczasowego aresztowania.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.1039.2017
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rejestracji przebiegu czynności dowodowych dokonywanych w toku postępowania przygotowawczego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.162.2020
Data sprawy:
2020-03-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.510.1321.2018
Data sprawy:
2020-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie konieczności nowelizacji ustawy lustracyjnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.399.2018
Data sprawy:
2020-02-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nienależytej obsady sądu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.899.2019
Data sprawy:
2020-02-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przypisaniu obwinionemu odpowiedzialności za wykroczenia, podczas gdy jego zachowanie z uwagi na brak społecznej szkodliwości czynu nie stanowiło wykroczeń.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.33.2020
Data sprawy:
2020-02-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przypisaniu obwinionemu odpowiedzialności za wykroczenia, podczas gdy jego zachowanie z uwagi na brak społecznej szkodliwości czynu nie stanowiło wykroczeń.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.519.764.2019
Data sprawy:
2020-02-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie dokonania wadliwej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.86.2020
Data sprawy:
2020-02-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Wojskowego Sądu Garnizonowego dotyczącego obligatoryjnego zamieszczenia danych sprawcy w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym .
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.1292.2015
Data sprawy:
2020-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie problemów związanych z praktyką stosowania oraz przedłużania przez sądy tymczasowego aresztowania.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.518.15.2014
Data sprawy:
2020-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie kompensaty państwowej przyznawanej ofiarom przestępstw.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.451.2019
Data sprawy:
2020-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów związanych z terminowym wykonaniem orzeczonej kary grzywny.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1017.2019
Data sprawy:
2020-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku wystarczającej precyzyjności regulacji karnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.857.2019
Data sprawy:
2020-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ukształtowania granic zaskarżenia.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.942.2019
Data sprawy:
2020-01-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.513.2019
Data sprawy:
2020-01-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku dokonania wszechstronnej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.518.4.2019
Data sprawy:
2020-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie znowelizowanego przepisu dotyczącego wniesienia przez osobę pokrzywdzoną przestępstwem subsydiarnego aktu oskarżenia.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
II.510.1332.2019
Data sprawy:
2019-12-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zakresu penalizacji za czyny zabronione przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.684.2019
Data sprawy:
2019-12-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przeprowadzenia rozprawy odwoławczej pod nieobecność oskarżonego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1455.2019
Data sprawy:
2019-12-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nienależytej obsady sądu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.501.2.2017
Data sprawy:
2019-12-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwalniania z tajemnicy lekarskiej w zakresie żądania przez prokuratora dokumentów zawierających dane objęte tajemnicą lekarską i tajemnicą psychiatryczną.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.453.2016
Data sprawy:
2019-11-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji, gdy wina obwinionego oraz okoliczności popełnienia zarzuconego czynu budziły wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.807.2019
Data sprawy:
2019-11-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie orzeczenia wymiaru kary łącznej pozbawienia wolności.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.981.2018
Data sprawy:
2019-11-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie instytucji małego świadka koronnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.85.2019
Data sprawy:
2019-10-23
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania przeprowadzenia wszechstronnej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.801.2018
Data sprawy:
2019-10-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zastosowania środka karnego bez wskazania okresu jego obowiązywania.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.769.2019
Data sprawy:
2019-10-17
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego wniosku o wznowienie postępowania.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.618.2017
Data sprawy:
2019-10-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie umorzenia postępowania przeciwko podejrzanemu i zastosowania wobec niego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.5150.9.2014
Data sprawy:
2019-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności zagwarantowania osobie zatrzymanej prawa do pomocy prawnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.697.2016
Data sprawy:
2019-09-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rozpoznania wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego pod nieobecność podejrzanego na posiedzeniu sądu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.920.2016
Data sprawy:
2019-09-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rozpoznania wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowania środka zabezpieczającego pod nieobecność podejrzanego na posiedzeniu sądu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.55.2016
Data sprawy:
2019-08-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przez sąd zasady specjalności.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.516.4.2019
Data sprawy:
2019-08-23
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania przeprowadzenia wszechstronnej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.848.2019
Data sprawy:
2019-08-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku wyjaśnienia wszystkich istotnych dla prawidłowego orzekania okoliczności sprawy.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.502.3.2019
Data sprawy:
2019-08-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.451.2019
Data sprawy:
2019-08-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów związanych z wykonaniem orzeczonej kary grzywny.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
II.510.759.2019
Data sprawy:
2019-08-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji w sprawie projektu ustawy o elektronizacji doręczeń.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.855.2016
Data sprawy:
2019-08-09
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia przepisu prawa procesowego.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
II.510.930.2019
Data sprawy:
2019-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1687.2014
Data sprawy:
2019-08-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nienależytego rozpoznania zarzutu apelacyjnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.857.2019
Data sprawy:
2019-08-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego dotyczącego zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu postępowania karnego w zakresie zasady ne peius.
Adresat:
Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Sygnatura:
II.518.2.2019
Data sprawy:
2019-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w sprawie potrzeby przeprowadzania szkoleń z zakresu przestępstw popełnianych w rodzinie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.193.2017
Data sprawy:
2019-08-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nienależytego rozpoznania zarzutów ujętych w apelacji prokuratora i apelacji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.2340.2014
Data sprawy:
2019-08-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uznania oskarżonego za winnego przypisanego mu czynu, pomimo że zachowanie oskarżonego nie wyczerpywało znamion przestępstwa.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.547.2019
Data sprawy:
2019-08-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia przepisów Kodeksu postępowania karnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.11.2018
Data sprawy:
2019-07-31
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku łącznego, pomimo że te same skazania objęte zostały wcześniej wydanym prawomocnym wyrokiem łącznym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.507.2017
Data sprawy:
2019-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konstytucyjności publicznego ogłaszania wyroków nakazowych w postępowaniu karnym.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP
Sygnatura:
II.510.930.2019
Data sprawy:
2019-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.437.2019
Data sprawy:
2019-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dostępu do akt zatrzymanego, któremu nie postawiono następnie zarzutów, w kontekście możliwości złożenia zażalenia na zatrzymanie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.410.2019
Data sprawy:
2019-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku możliwości zaskarżenia postanowień incydentalnych dotyczących wniosku strony o wyłączenie sędziego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.78.2018
Data sprawy:
2019-07-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa do obrony.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.464.2019
Data sprawy:
2019-07-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia przepisów postępowania w sprawach o wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.575.2015
Data sprawy:
2019-06-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przeprowadzenia dowolnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
II.510.177.2019
Data sprawy:
2019-06-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.519.655.2018
Data sprawy:
2019-06-11
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nierozważenia przez Sąd wszystkich zarzutów zawartych we wniesionym środku odwoławczym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.563.2019
Data sprawy:
2019-06-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie skazania oskarżonego w sytuacji braku zgody państwa wydającego na pociągnięcie oskarżonego do odpowiedzialności karnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.333.2019
Data sprawy:
2019-06-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa karnego materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.18.2017
Data sprawy:
2019-06-04
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania wyjścia poza granice podniesionych w apelacji zarzutów.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1055.2016
Data sprawy:
2019-05-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przeprowadzenia wadliwej kontroli odwoławczej postępowania.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.926.2017
Data sprawy:
2019-05-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wymierzenia skazanemu przez Sąd odwoławczy wyższej o 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, niż orzeczona przez Sąd merytoryczny.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.78.2017
Data sprawy:
2019-05-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania wyjścia poza granice podniesionych w apelacji zarzutów, co skutkowało utrzymaniem w mocy orzeczenia Sądu I instancji wydanego z rażącym naruszeniem przepisu prawa procesowego.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.510.177.2019
Data sprawy:
2019-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.513.1.2016
Data sprawy:
2019-05-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie długości terminu przedawnienia roszczeń o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.828.2017
Data sprawy:
2019-05-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania dokonania wszechstronnej kontroli odwoławczej poza granicami środka odwoławczego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.796.2018
Data sprawy:
2019-04-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania przez Sąd odwoławczy orzeczenia, utrzymującego w mocy postanowienie Sądu I instancji o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, po upływie terminu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.731.2016
Data sprawy:
2019-04-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.188.2019
Data sprawy:
2019-04-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie stwierdzenia prawnej dopuszczalności wydania obywatela Białorusi.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.506.2018
Data sprawy:
2019-04-11
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przedwczesnego i bezpodstawnego uznania, że nie istnieją w niniejszej sprawie bezwzględne przeszkody ekstradycyjne.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.54.2019
Data sprawy:
2019-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony praw jednostki w postępowaniu karnym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.1143.2015
Data sprawy:
2019-04-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nienależytego rozpoznania podniesionego w apelacji zarzutu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.1126.2014
Data sprawy:
2019-04-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji, gdy nie zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności popełnionego czynu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.1.2019
Data sprawy:
2019-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie implementacji dyrektywy ofiarowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1348.2015
Data sprawy:
2019-03-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji, gdy wina obwinionego budzi wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1243.2018
Data sprawy:
2019-03-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przyjęcia, że okoliczności przypisanego ukaranemu czynu i jego wina nie budzą wątpliwości, podczas gdy w świetle dowodów zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzuconego obwinionemu budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1242.2018
Data sprawy:
2019-03-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przyjęcia, że okoliczności przypisanego ukaranej czynu i jej wina nie budzą wątpliwości, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzuconego obwinionej budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1242.2018
Data sprawy:
2019-03-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przyjęcia, że okoliczności przypisanego ukaranej czynu i jej wina nie budzą wątpliwości, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzuconego obwinionej budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.692.2018
Data sprawy:
2019-03-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uznania, że termin do wniesienia wniosku o uzasadnienie wyroku upłynął dnia 26 maja 2016 r., podczas gdy dzień ten był dniem ustawowo wolnym od pracy.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.197.2019
Data sprawy:
2019-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości zwrotu utraconego dochodu lub wynagrodzenia osobie wezwanej przez sąd w charakterze świadka.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.820.2018
Data sprawy:
2019-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.2331.2014
Data sprawy:
2019-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia przepisu prawa karnego materialnego poprzez jego błędne zastosowanie i orzeczenie przepadku na rzecz Skarbu Państwa.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.704.2016
Data sprawy:
2019-03-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nałożenia na oskarżonego obowiązku naprawienia szkody obejmującego roszczenie, co do którego w momencie orzekania przez Sąd II instancji toczyło się postępowanie cywilne.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.234.2019
Data sprawy:
2019-02-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie błędnego uznania przez Sąd Okręgowy ustania karalności.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
II.510.1321.2018
Data sprawy:
2019-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ochrony praw osób lustrowanych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.177.2019
Data sprawy:
2019-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.558.2018
Data sprawy:
2019-02-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.1184.2018
Data sprawy:
2019-02-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dopuszczalności przesłuchania w postępowaniu karnym tłumacza na okoliczność informacji powziętych w związku z tłumaczeniem.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.693.2018
Data sprawy:
2019-02-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa karnego materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.729.2018
Data sprawy:
2019-01-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania wyjścia poza granice i podniesione w apelacji obrońcy oskarżonego zarzuty.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.729.2018
Data sprawy:
2019-01-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania wyjścia poza granice i podniesione w apelacji obrońcy oskarżonego zarzuty.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.239.2018
Data sprawy:
2019-01-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania dokonania wszechstronnej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP
Sygnatura:
II.513.17.2014
Data sprawy:
2019-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.941.2016
Data sprawy:
2019-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ekshumacji zwłok dokonywanej na zarządzenie prokuratora.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.513.1.2016
Data sprawy:
2019-01-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa w przypadku umorzenia postępowania lub uniewinnienia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.794.2015
Data sprawy:
2019-01-11
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Apelacyjnego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.640.2014
Data sprawy:
2019-01-11
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Apelacyjnego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.697.2018
Data sprawy:
2018-12-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie umorzenia na mocy amnestii postępowania o czyn karalny, mimo że w działaniu oskarżonego brak było znamion występku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1058.2016
Data sprawy:
2018-12-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie orzeczenia środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym po wysłuchaniu biegłego psychologa, którego opinia w sprawie nie została poprzedzona badaniem stanu podejrzanego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.163.2018
Data sprawy:
2018-12-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nienależytego rozważenia i ustosunkowania się do podniesionych zarzutów w apelacji obrońcy.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP
Sygnatura:
II.519.344.2014
Data sprawy:
2018-12-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1152.2018
Data sprawy:
2018-12-11
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przeprowadzenia przez Sąd Rejonowy postępowania bez udziału obrońcy, pomimo istnienia uzasadnionych wątpliwości co do poczytalności skazanego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
II.511.773.2016
Data sprawy:
2018-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie odmowy udostępniania akt w postępowaniu przygotowawczym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1143.2018
Data sprawy:
2018-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby znowelizowania art. 226 Kodeksu postępowania karnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.562.2018
Data sprawy:
2018-11-16
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku w uzasadnieniu wyroku właściwej analizy względów wychowawczych, jakimi kierował się Sąd meriti przy wymiarze kary młodocianemu sprawcy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.612.2018
Data sprawy:
2018-11-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie błędnego uznania oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu przestępstw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1160.2018
Data sprawy:
2018-11-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.772.2018
Data sprawy:
2018-11-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uwzględnienia wniosku o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie oskarżonemu kary bez przeprowadzenia postępowania dowodowego w zakresie czynu zarzuconego oskarżonemu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.608.2018
Data sprawy:
2018-11-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie skazania oskarżonego za czyn z art. 286 § 1 k.k., pomimo tego, że stanowił on element czynu ciągłego, za dokonanie którego oskarżony skazany został wcześniejszym prawomocnym wyrokiem.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.768.2018
Data sprawy:
2018-11-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie doręczeń dokumentacji procesowej.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
II.511.768.2018
Data sprawy:
2018-11-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie doręczeń dokumentacji procesowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.917.2018
Data sprawy:
2018-11-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uwzględnienia wniosku prokuratora o wydanie wyroku bez przeprowadzania rozprawy pomimo tego, że okoliczności popełnienia przestępstwa budziły wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.266.2017
Data sprawy:
2018-11-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku skazującego pod nieobecność oskarżonego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1151.2018
Data sprawy:
2018-11-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie prowadzenia postępowania przeciwko oskarżonemu bez udziału obrońcy w sytuacji, gdy wobec tego oskarżonego zachodziły okoliczności utrudniające obronę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1154.2018
Data sprawy:
2018-10-29
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie prowadzenia postępowania przeciwko oskarżonemu bez udziału obrońcy w sytuacji, gdy wobec tego oskarżonego zachodziły okoliczności utrudniające obronę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.474.2018
Data sprawy:
2018-10-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania w stosunku do obwinionego wyroku umarzającego postępowanie o przypisany mu czyn w sytuacji, gdy jego podstawę prawną stanowiła ujemna przesłanka procesowa, obligująca Sąd do wydania wyroku uniewinniającego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.611.2018
Data sprawy:
2018-10-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzuconego obwinionej budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.610.2018
Data sprawy:
2018-10-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzuconego obwinionemu budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.609.2018
Data sprawy:
2018-10-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzuconego obwinionemu budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.573.2018
Data sprawy:
2018-10-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących zwrotu kosztów obrony oskarżonemu z tytułu wynagrodzenia obrońcy za postępowanie odwoławcze.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.722.2014
Data sprawy:
2018-10-16
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego polegającego na zaliczeniu na poczet kary łącznej okresów pozbawienia wolności w wymiarze faktycznie odbytym, pomimo, że w dacie orzekania w sprawie, udzielone skazanemu warunkowe przedterminowe zwolnienia nie zostały odwołane.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.772.2017
Data sprawy:
2018-10-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego polegającego na objęciu wyrokiem łącznym kar łącznych grzywien, pomimo że kary te nie podlegały wykonaniu z uwagi na ich umorzenie prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.353.2017
Data sprawy:
2018-10-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa procesowego polegającego na uwzględnieniu zawartego w akcie oskarżenia wniosku prokuratora o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w sytuacji, gdy okoliczności popełnienia tego czynu budziły wątpliwości.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.513.17.2014
Data sprawy:
2018-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zainicjowania zmian legislacyjnych w celu nowelizacji tzw. ustawy lutowej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.1613.2014
Data sprawy:
2018-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku sądowej kontroli orzeczeń prokuratora w przedmiocie odmowy dopuszczenia w postępowaniu przygotowawczym pełnomocnika osoby niebędącej stroną.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.96.2015
Data sprawy:
2018-10-11
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego polegającego na zastosowaniu przez Sąd ustawy obowiązującej w dacie orzekania, pomimo że w czasie popełnienia zbiegających się przestępstw obowiązywała ustawa względniejsza dla skazanego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1126.2018
Data sprawy:
2018-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.561.1.2018
Data sprawy:
2018-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, zakładającej umożliwienie prokuraturze uchylenie tajemnicy zawodowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.564.2.2018
Data sprawy:
2018-09-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa materialnego polegającego na jego błędnym zastosowaniu i przypisaniu obwinionemu odpowiedzialności za wykroczenie, podczas gdy jego zachowanie z uwagi na brak społecznej szkodliwości czynu nie stanowiło wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.31.2018
Data sprawy:
2018-09-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uznania oskarżonych za winnych popełnienia przypisanych im czynów, pomimo braku w ich działaniu znamion przestępstwa określonego w przepisie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.557.2018
Data sprawy:
2018-09-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie pogorszenia sytuacji procesowej oskarżonego w następstwie rozpoznania apelacji wniesionej wyłącznie na jego korzyść.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.509.2016
Data sprawy:
2018-09-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie skazania oskarżonego za czyn, który był już objęty prawomocnym wyrokiem.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.609.2018
Data sprawy:
2018-08-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rozpoznania apelacji w złym składzie Sądu odwoławczego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.879.2018
Data sprawy:
2018-08-27
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca rażącego naruszenia przepisów prawa procesowego poprzez nierozpoznanie apelacji w granicach zaskarżenia i podniesionych zarzutów.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.570.1.2018
Data sprawy:
2018-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie statusu prawnokarnego strażników leśnych.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
II.510.346.2018
Data sprawy:
2018-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku odpowiednich przepisów wykonawczych do art. 129h ust. 5 Prawa o ruchu drogowym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.498.2018
Data sprawy:
2018-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości zamiany sposobu wykonywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.1150.2015
Data sprawy:
2018-08-09
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rozpoznania apelacji w złym składzie Sądu odwoławczego.
Adresat:
Sygnatura:
II.511.219.2018
Data sprawy:
2018-08-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania przeprowadzenia przez Sąd odwoławczy wszystkich dostępnych dowodów.
Adresat:
Przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.5150.7.2015
Data sprawy:
2018-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Senackiej Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie terminu na wniesienie apelacji w postępowaniu karnym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.767.2018
Data sprawy:
2018-07-31
Opis sprawy:
asacja w sprawie naruszenia prawa materialnego polegającego na zobowiązaniu oskarżonego do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego, podczas gdy oskarżony naprawił szkodę w znacznej części przed wydaniem wyroku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.192.2015
Data sprawy:
2018-07-27
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca naruszenia zakazu reformationis in peius.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.445.2018
Data sprawy:
2018-07-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przypisania oskarżonemu przestępstwa, pomimo braku w jego działaniu znamion czynu zabronionego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.566.3.2017
Data sprawy:
2018-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie skuteczności środków odwoławczych dotyczących rozstrzygnięć w przedmiocie stosowania i przedłużania tymczasowego aresztowania przez sądy.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.619.2018
Data sprawy:
2018-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności implementacji dyrektywy niewinnościowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.263.2017
Data sprawy:
2018-07-17
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca nieprawidłowego zawiadomienia oskarżonego o terminie rozprawy, rozpoznania sprawy pod jego nieobecność oraz wydania wyroku zaocznego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.312.2018
Data sprawy:
2018-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieobligatoryjnego udziału oskarżyciela publicznego w sprawach z oskarżenia publicznego, w których postępowanie przygotowawcze zakończyło się w formie dochodzenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.685.2018
Data sprawy:
2018-07-10
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca wydania wyroku nakazowego, pomimo istnienia wątpliwości co do winy obwinionego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.513.2.2018
Data sprawy:
2018-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku ujęcia skargi nadzwyczajnej w przepisach Kodeksu postępowania karnego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
II.5150.9.2014
Data sprawy:
2018-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie w sprawie prawa osoby zatrzymanej do pomocy prawnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1271.2014
Data sprawy:
2018-06-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przepisów prawa procesowego polegającego na zaniechaniu wyjścia poza granice podniesionych w apelacji zarzutów.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.601.2018
Data sprawy:
2018-06-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wątpliwości co do zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu postępowania karnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.263.2018
Data sprawy:
2018-06-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozbieżności w sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, które chcą skorzystać z prawa do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.238.2018
Data sprawy:
2018-06-04
Opis sprawy:
Kasacja polegająca na uznaniu oskarżonego za winnego popełnienia przypisanego mu czynu, pomimo że swoim działaniem nie wyczerpał on znamion przestępstwa określonego przepisie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.566.2016
Data sprawy:
2018-05-23
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie polegającej na umorzeniu postępowania w przedmiocie wyroku łącznego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.758.2017
Data sprawy:
2018-05-22
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca uznania oskarżonego za winnego popełnienia przypisanego mu czynu, mimo braku w jego działaniu znamion przestępstwa.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.46.2017
Data sprawy:
2018-05-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie polegającej na uznaniu obwinionego za winnego popełnienia przypisanego mu czynu, pomimo że swoim działaniem nie wyczerpał znamion wykroczenia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.35.2018
Data sprawy:
2018-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praktyki przesłuchiwania podejrzanego w charakterze świadka.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.622.2017
Data sprawy:
2018-05-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie pominięcia obligatoryjnego orzeczenia o obowiązku naprawienia szkody.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.212.2018
Data sprawy:
2018-04-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przepisów postępowania, polegającego na orzekaniu przez sędziego w sprawie o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego, w której był on w składzie orzekającym wydającym ten wyrok.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.360.2018
Data sprawy:
2018-04-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1098.2016
Data sprawy:
2018-04-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.1233.2015
Data sprawy:
2018-04-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania wyjścia poza granice podniesionego zarzutu, co skutkowało utrzymaniem w mocy orzeczenia Sądu I instancji wydanego z rażącym naruszeniem przepisu prawa procesowego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.1.2018
Data sprawy:
2018-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie procedury przesłuchania ofiar zgwałceń.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.309.2017
Data sprawy:
2018-04-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania dokonania przez Sąd II instancji wszechstronnej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.455.2017
Data sprawy:
2018-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odszkodowania/zadośćuczynienia za szkody spowodowane pozbawieniem wolności.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.125.2018
Data sprawy:
2018-04-03
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca nienależytego rozpoznania oraz nienależytego odniesienia się do zarzutów podniesionych przez obrońców.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.501.1.2018
Data sprawy:
2018-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odpowiedzialności karnej za brak zawiadomienia o popełnieniu niektórych przestępstw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.704.2016
Data sprawy:
2018-03-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nałożenia na oskarżonego obowiązku naprawienia szkody obejmującego roszczenie, co do którego w momencie orzekania przez Sąd II instancji toczyło się postępowanie cywilne.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.647.2015
Data sprawy:
2018-03-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie utrzymania w mocy wyroku Sądu I instancji skazującego sprawcę, pomimo zaistnienia przeszkody procesowej w postaci przedawnienia karalności czynu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.609.2017
Data sprawy:
2018-02-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa karnego procesowego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.30.2018
Data sprawy:
2018-02-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji zawieszenia postępowania karnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.840.2016
Data sprawy:
2018-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie pozycji pokrzywdzonego oraz przysługujących mu uprawnień w ramach postępowania karnego.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
II.510.897.2017
Data sprawy:
2018-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wątpliwości dotyczących niektórych regulacji zawartych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.502.1.2017
Data sprawy:
2018-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nowelizacji Kodeksu karnego w zakresie uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
II.501.4.2017
Data sprawy:
2018-01-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o Służbie Ochrony Państwa dotyczących prowadzenia kontroli osobistej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.223.2015
Data sprawy:
2018-01-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rozpoznania sprawy przez sąd rzeczowo niewłaściwy do jej rozpoznania.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
II.501.4.2017
Data sprawy:
2018-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Finansów w sprawie konieczności usunięcia z obrotu prawnego niekonstytucyjnych przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz rozporządzenia wykonawczego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.793.2017
Data sprawy:
2018-01-11
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca rażącego naruszenia prawa materialnego poprzez wymierzenie obwinionemu kary grzywny powyżej ustawowego zagrożenia.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sygnatura:
II.510.992.2017
Data sprawy:
2017-12-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.809.2016
Data sprawy:
2017-12-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania dokonania przez Sąd II instancji wszechstronnej kontroli odwoławczej, wskutek czego doszło do utrzymania w mocy rażąco niesprawiedliwego wyroku Sądu I instancji.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.1039.2017
Data sprawy:
2017-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rejestracji przebiegu czynności dowodowych dokonywanych w toku postępowania przygotowawczego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.28.2014
Data sprawy:
2017-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustanowienia kuratora dla małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w którym oskarżonym jest jeden z rodziców małoletniego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.501.7.2017
Data sprawy:
2017-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie reformy prawa wykroczeń.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach
Sygnatura:
II.518.7.2017
Data sprawy:
2017-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w sprawie instytucji obrony koniecznej, jej granic oraz konsekwencji jej przekroczenia.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.595.2017
Data sprawy:
2017-11-06
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sposobu obliczania wymiaru kary łącznej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.507.2017
Data sprawy:
2017-11-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konstytucyjności publicznego ogłaszania wyroków nakazowych w postępowaniu karnym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.676.2017
Data sprawy:
2017-10-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego dotyczącego dopuszczalności złożenia zażalenia na zarządzenie wyjęcia zwłok z grobu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.1039.2017
Data sprawy:
2017-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia stronom postępowania karnego pełnego i realnego wglądu w przebieg czynności procesowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.5.2017
Data sprawy:
2017-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące sytuacji pokrzywdzonego w postępowaniu w sprawach nieletnich.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.625.2016
Data sprawy:
2017-09-28
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca niedokonania przez Sąd II instancji wszechstronnej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.455.2017
Data sprawy:
2017-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odszkodowań za szkody spowodowane pozbawieniem wolności.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.501.4.2017
Data sprawy:
2017-09-05
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kontroli operacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.591.2017
Data sprawy:
2017-08-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w zakresie rozstrzygnięcia pytania prawnego Sądu Rejonowego dotyczącego niezgodności z Konstytucją przepisu ustawy Prawo budowlane.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.532.2017
Data sprawy:
2017-07-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z wniosku Prokuratora Generalnego dotyczącego możliwości wniesienia kasacji na niekorzyść oskarżonego w razie umorzenia postępowania z powodu zastosowania aktu łaski przez Prezydenta RP.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.28.2014
Data sprawy:
2017-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustanowienia kuratora dla małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w którym oskarżonym jest jeden z rodziców małoletniego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.502.1.2017
Data sprawy:
2017-06-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nowelizacji Kodeksu karnego w zakresie uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.146.2017
Data sprawy:
2017-06-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wystawiania zaświadczenia o niezdolności do stawiennictwa na wezwanie organu ochrony prawa.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
II.519.663.2017
Data sprawy:
2017-06-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie stosowania przemocy przez funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.501.2.2017
Data sprawy:
2017-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwalniania z tajemnicy lekarskiej w zakresie żądania przez prokuratora dokumentów zawierających dane objęte tajemnicą lekarską i tajemnicą psychiatryczną.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.202.2017
Data sprawy:
2017-06-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące prawa do sądu w zakresie możliwości wniesienia środka zaskarżenia w postępowaniu przyspieszonym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.773.2016
Data sprawy:
2017-06-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odmowy udostępniania akt w postępowaniu przygotowawczym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.5150.9.2014
Data sprawy:
2017-06-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa osoby zatrzymanej do pomocy prawnej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.14.2017
Data sprawy:
2017-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.801.1.2017
Data sprawy:
2017-04-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej, dotyczącej określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.168.2017
Data sprawy:
2017-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Senat RP
Sygnatura:
II.517.3.2016
Data sprawy:
2017-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.840.2016
Data sprawy:
2017-03-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie zapewnienia pokrzywdzonemu możliwości wzięcia udziału w posiedzeniach sądu dotyczących wydania wyroku nakazowego przed rozprawą.
Adresat:
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Sygnatura:
II.502.1.2016
Data sprawy:
2017-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w sprawie przestępstwa niealimentacji.
Adresat:
Sejm Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Sygnatura:
II.513.17.2014
Data sprawy:
2017-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w sprawie przesłanki domicylu określonej w art. 8 ust. 2a tzw. ustawy lutowej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.219.2016
Data sprawy:
2017-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie podstawy wznowienia postępowania karnego.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
II.510.1297.2016
Data sprawy:
2017-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie udziału obrońcy i pełnomocnika strony w przesłuchaniu prowadzonym w państwie obcym przez konsula RP.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1819.2014
Data sprawy:
2017-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie zainicjowania zmian legislacyjnych procedury wykroczeniowej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.5150.9.2014
Data sprawy:
2017-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego oraz Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka w sprawie prawa zatrzymanego do pomocy prawnej.
Adresat:
Komenda Główna Policji
Sygnatura:
II.5150.9.2014
Data sprawy:
2017-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego oraz Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka w sprawie prawa zatrzymanego do pomocy prawnej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.513.17.2014
Data sprawy:
2017-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie zainicjowania zmian legislacyjnych w celu nowelizacji tzw. ustawy lutowej.
Adresat:
Sejm Komisja Ustawodawcza
Sygnatura:
II.517.3.2016
Data sprawy:
2017-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.773.2016
Data sprawy:
2016-12-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odmowy udostępniania akt i dowodów.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IX.517.411.2015
Data sprawy:
2016-12-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Rady Ministrów w sprawie wykonywania tymczasowego aresztowania w podmiocie leczniczym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.520.4.2016
Data sprawy:
2016-11-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zatarcia skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej 15 lat (SK 26/16).
Adresat:
Senat Komisja Ustawodawcza
Sygnatura:
II.503.1.2015
Data sprawy:
2016-11-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podjęcia działań legislacyjnych mających na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zatrzymania prawa jazdy
Adresat:
Zastępca Prokuratora Generalnego
Sygnatura:
II.519.941.2016
Data sprawy:
2016-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Prokuratora Generalnego w sprawie ekshumacji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.2.2016
Data sprawy:
2016-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące nowelizacji art. 109 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Adresat:
Marszałek Sejmu
Sygnatura:
II.511.699.2016
Data sprawy:
2016-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.520.3.2016
Data sprawy:
2016-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uzyskiwania zaświadczeń o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.501.7.2016
Data sprawy:
2016-09-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej orzekania środków zabezpieczających
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.330.2016
Data sprawy:
2016-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie doręczeń pism procesowych oraz innej dokumentacji sądowej w postępowaniu karnym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.840.2016
Data sprawy:
2016-09-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej niezapewnienia pokrzywdzonemu możliwości wzięcia udziału w posiedzeniach sądu, dotyczącym wydania wyroku nakazowego przed rozprawą (SK 21/16).
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.837.2016
Data sprawy:
2016-08-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji i zasad ustalania początku okresu próby w przypadku stosowania instytucji probacyjnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.167.2016
Data sprawy:
2016-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie dotyczące zwrotu kosztów stawiennictwa świadków przesłuchiwanych w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia przez straże gminne (miejskie).
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
II.519.2097.2014
Data sprawy:
2016-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie dotyczące zmian legislacyjnych w zakresie dokonywania prewencyjnych badań na zawartość alkoholu w organizmie kierującego pojazdem.
Adresat:
Komisja do Spraw Petycji Sejm RP
Sygnatura:
II.510.732.2016
Data sprawy:
2016-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji do spraw Petycji w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie prac legislacyjnych dotyczących uprawnienia świadka do odmowy udzielania odpowiedzi.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.501.5.2016
Data sprawy:
2016-06-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym sprawie wniosku Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 18 maja 2016 r. o stwierdzenie niezgodności przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o Prokuraturze z Konstytucją (sygn. akt K 29/16).
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
II.519.442.2016
Data sprawy:
2016-06-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyposażenia Policji w urządzenia do prowadzenia badań na zawartość w organizmie kierowców środków psychoaktywnych innych niż alkohol.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.1253.2015
Data sprawy:
2016-06-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zabezpieczania przez Policję sprzętu komputerowego na potrzeby postępowania karnego.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
II.519.1253.2015
Data sprawy:
2016-06-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie zabezpieczania przez Policję sprzętu komputerowego na potrzeby postępowania karnego.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
II.519.2097.2014
Data sprawy:
2016-05-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań prewencyjnych kierowców na zawartość alkoholu w organizmie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.219.2016
Data sprawy:
2016-05-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości wznowienia postępowania karnego (art. 540 par. 3 k.p.k.).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.517.2.2016
Data sprawy:
2016-05-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zasady udziału osoby zatrzymanej w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na zatrzymanie (sygn. akt SK 6/16).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.396.2016
Data sprawy:
2016-05-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej braku możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie wyłączenia oskarżyciela posiłkowego z udziału w postępowaniu karnym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.360.2016
Data sprawy:
2016-05-06
Opis sprawy:
Wniosek w sprawie wykorzystania w procesie karnym dowodów zebranych nielegalnie - tzw. owoce zatrutego drzewa.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.5150.9.2014
Data sprawy:
2016-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa osoby zatrzymanej do kontaktów z adwokatem bądź radcą prawnym.
Adresat:
Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka
Sygnatura:
II.5150.9.2014
Data sprawy:
2016-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w sprawie prawa osoby zatrzymanej do kontaktów z adwokatem bądź radcą prawnym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.1608.2015
Data sprawy:
2016-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uchylenia mandatu karnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.520.1.2016
Data sprawy:
2016-04-29
Opis sprawy:
Wniosek w sprawie zgody następczej na wykorzystanie w postępowaniu karnym dowodów uzyskanych podczas kontroli operacyjnej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny
Sygnatura:
II.510.363.2016
Data sprawy:
2016-04-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego w sprawie wzorów pouczeń dla uczestników postępowań karnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.501.2.2016
Data sprawy:
2016-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego w sprawie porwań rodzicielskich.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
WZF.7044.3.2015
Data sprawy:
2016-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.501.5.2016
Data sprawy:
2016-04-18
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy - Prawo o prokuraturze.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.516.1.2016
Data sprawy:
2016-04-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przepisów dotyczących ekstradycji obywateli polskich do Stanów Zjednoczonych.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.513.13.2014
Data sprawy:
2016-04-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu nowelizacji ustawy dotyczącej praw osób represjonowanych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.328.2016
Data sprawy:
2016-04-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Chorzowie dotyczącego przepisów intertemporalnych w zakresie orzekania kary łącznej
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.2585.2014
Data sprawy:
2016-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwrotu kosztów stawienia się świadka w sądzie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.861.2015
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony danych osobowych zawartych w materiałach śledztwa.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1232.2015
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym osobom z niepełnosprawnością.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.15.2016
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie trudności z zatrudnianiem w Polsce lekarzy obcokrajowców spoza Unii Europejskiej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.071.1.2015
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uregulowania przestępstwa tortur w kodeksie karnym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.603.1.2016
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy medialnej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.959.2015
Data sprawy:
2016-03-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów o odpowiedzialności karnej za nieuczciwą reklamę.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.502.1.2016
Data sprawy:
2016-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Sygnatura:
II.502.1.2016
Data sprawy:
2016-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
II.514.5.2015
Data sprawy:
2016-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uprawnień straży gminnych i miejskich.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.514.5.2015
Data sprawy:
2016-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie składania zażaleń na postanowienia straży gminnej w sprawach dotyczących wykroczeń.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1983.2014
Data sprawy:
2016-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwrotu kosztów obrony w sprawach z oskarżenia publicznego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1198.2015
Data sprawy:
2016-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa do rzetelnego procesu w przypadku uzupełniania uzasadnienia wyroku przez sąd pierwszej instancji.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IV.7006.36.2016
Data sprawy:
2016-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie terminów zaskarżenia aktów prawa miejscowego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.566.3.2015
Data sprawy:
2016-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kar aresztu za jazdę bez biletu, niewspółmiernych do przewinienia.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.519.109.2015
Data sprawy:
2016-02-18
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o Policji.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.513.13.2014
Data sprawy:
2016-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie praw osób represjonowanych w okresie stanu wojennego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7040.9.2016
Data sprawy:
2016-02-01
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zmian w ustawie o służbie cywilnej.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
II.518.6.2014
Data sprawy:
2016-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dostosowania wzoru formularza „Niebieska karta” do obowiązujących przepisów.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.501.1.2016
Data sprawy:
2016-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praw osób podejrzanych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
II.711.1.2014
Data sprawy:
2016-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie niejasnych przepisów dotyczących manipulacji instrumentami finansowymi.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.1869.2014
Data sprawy:
2016-01-25
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku środka zaskarżenia na użycie środków przymusu bezpośredniego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.31.2016
Data sprawy:
2016-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.402.1.2015
Data sprawy:
2016-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie upowszechnienia wśród lekarzy wiedzy o wykrywaniu i dokumentowaniu przypadków tortur.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.945.2015
Data sprawy:
2016-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie utrudnień w kontaktach telefonicznych skazanych z osobami bliskimi.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.190.2015
Data sprawy:
2016-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji wyroku ETPC dotyczącego przebywania w schronisku dla nieletnich bez podstawy prawnej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.1227.2015
Data sprawy:
2016-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wnoszenia sprzeciwu od wyroku nakazowego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.513.17.2014
Data sprawy:
2016-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odszkodowań dla osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległości Polski.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1983.2014
Data sprawy:
2016-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości podlegających zwrotowi kosztów obrony w sprawach z oskarżenia publicznego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1819.2014
Data sprawy:
2016-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.68.2014
Data sprawy:
2016-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niejasnego brzmienia przepisu Kodeksu karnego dotyczącego przestępstw komputerowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.1292.2015
Data sprawy:
2016-01-08
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie maksymalnego okresu tymczasowego aresztowania.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.1524.2015
Data sprawy:
2016-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uchylania się od obowiązku płacenia alimentów.
Adresat:
Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.1524.2015
Data sprawy:
2016-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w sprawie uchylania się od obowiązku płacenia alimentów.
Adresat:
Prokurator Generalny
Sygnatura:
II.519.1524.2015
Data sprawy:
2016-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie uchylania się od obowiązku płacenia alimentów.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
II.519.109.2015
Data sprawy:
2015-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu w sprawie projektu ustawy o Policji.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.519.109.2015
Data sprawy:
2015-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie projektu ustawy o Policji.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.566.2.2015
Data sprawy:
2015-12-23
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad orzekania środków zabezpieczających.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.1304.2015
Data sprawy:
2015-12-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej M.M. i in. (sygn. akt SK 44/15), dotyczącej braku sądowej kontroli orzeczenia prokuratora odmawiającego udziału pełnomocnika osoby niebędącej stroną w postępowaniu przygotowawczym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.84.2015
Data sprawy:
2015-12-04
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stosowania kontroli operacyjnej przez Policję i służby specjalne.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.5150.7.2015
Data sprawy:
2015-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie terminu na wniesienie apelacji w postępowaniu karnym.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
II.519.1562.2015
Data sprawy:
2015-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie realizacji ustawowych zadań Policji po reformie procedury karnej.
Adresat:
Prokurator Generalny
Sygnatura:
II.519.1541.2015
Data sprawy:
2015-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie wnoszenia aktów oskarżenia po reformie procedury karnej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.3.2015
Data sprawy:
2015-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia ochrony wszystkim dzieciom będącym uczestnikami postępowania karnego.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Sygnatura:
II.510.637.2015
Data sprawy:
2015-11-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie podejmowania decyzji o tymczasowym aresztowaniu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.071.4.2015
Data sprawy:
2015-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia definicji tortur w Kodeksie karnym.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
II.402.1.2015
Data sprawy:
2015-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wykorzystania Protokołu Stambulskiego przez lekarzy.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.402.1.2015
Data sprawy:
2015-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wykorzystania Protokołu Stambulskiego przez lekarzy.
Adresat:
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Sygnatura:
II.402.1.2015
Data sprawy:
2015-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie wykorzystania Protokołu Stambulskiego przez lekarzy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.517.4076.2014
Data sprawy:
2015-10-27
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie warunkowego tymczasowego aresztowania.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.637.2015
Data sprawy:
2015-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przedłużania tymczasowego aresztowania.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.637.2015
Data sprawy:
2015-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uwzględniania indywidualnego charakteru sprawy przy podejmowaniu decyzji o tymczasowym aresztowaniu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.637.2015
Data sprawy:
2015-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nowych zasad przyznawania odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.1123.2015
Data sprawy:
2015-10-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Głubczycach (sygn. akt P 124/15).
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.2918.2014
Data sprawy:
2015-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie utrudnień w kontaktach telefonicznych skazanych z osobami bliskimi.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.1336.2015
Data sprawy:
2015-10-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczeń w otrzymywaniu paczek żywnościowych przez skazanych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.5150.1.2015
Data sprawy:
2015-10-16
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie zwrotu kosztów obrony.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.517.3862.2015
Data sprawy:
2015-10-14
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia skazanym prawa do skargi.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
II.519.2097.2014
Data sprawy:
2015-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku odpowiedniej podstawy prawnej prewencyjnych badań na zawartość alkoholu w organizmie.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.758.2014
Data sprawy:
2015-10-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przedłużania statusu osadzonych niebezpiecznych.
Adresat:
Główny Inspektor Transportu Drogowego
Sygnatura:
II.519.1139.2015
Data sprawy:
2015-09-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie udostępniania właścicielom pojazdu zdjęcia zarejestrowanego wykroczenia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.2632.2015
Data sprawy:
2015-09-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przebywania w schroniskach dla nieletnich bez podstawy prawnej.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.1910.2015
Data sprawy:
2015-09-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie kontroli osobistych osób pozbawionych wolności.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.519.109.2015
Data sprawy:
2015-09-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie prac nad projektem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP
Sygnatura:
II.519.109.2015
Data sprawy:
2015-09-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP w sprawie prac nad projektem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
II.519.109.2015
Data sprawy:
2015-09-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w sprawie prac nad projektem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.503.1.2015
Data sprawy:
2015-09-17
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zatrzymywania praw jazdy.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.2681.2014
Data sprawy:
2015-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczania praw osób umieszczonych w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.2325.2015
Data sprawy:
2015-07-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie udostępnienia osobom pozbawionym wolności obowiązujących przepisów kodeksu karnego wykonawczego.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.6121.2014
Data sprawy:
2015-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia właściwych warunków utrzymania higieny osobistej w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.620.2015
Data sprawy:
2015-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie udzielania tzw. przepustek losowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.1812.2014
Data sprawy:
2015-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odpłatnego zatrudniania skazanych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
II.517.2681.2014
Data sprawy:
2015-07-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.1336.2015
Data sprawy:
2015-06-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmian przepisów kodeksu karnego wykonawczego dotyczących paczek żywnościowych dla osadzonych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.1336.2015
Data sprawy:
2015-06-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zmian przepisów kodeksu karnego wykonawczego dotyczących paczek żywnościowych dla osadzonych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.1207.2015
Data sprawy:
2015-06-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób pozbawionych wolności.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
II.520.1.2015
Data sprawy:
2015-06-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie udostępniania na stronach internetowych Policji nagrań z monitoringu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.4076.2014
Data sprawy:
2015-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunkowego tymczasowego aresztowania.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.513.13.2014
Data sprawy:
2015-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia przez osoby represjonowane.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.2585.2014
Data sprawy:
2015-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwrotu utraconego zarobku lub dochodu w związku udziałem w postępowaniu sądowym w charakterze świadka.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
VII.533.5.2015
Data sprawy:
2015-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sytuacji osób nieposiadających żadnego obywatelstwa.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.449.2015
Data sprawy:
2015-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie vacatio legis dla unormowań zawartych w nowelizacji prawa karnego procesowego.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
II.518.6.2014
Data sprawy:
2015-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dostosowania wzoru formularzy „Niebieska karta” do obowiązujących przepisów.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.337.2015
Data sprawy:
2015-04-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niedopuszczalności zaskarżenia postanowienia w przedmiocie wyłączenia oskarżyciela posiłkowego z udziału w postępowaniu karnym.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
II.5150.3.2015
Data sprawy:
2015-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nieuwzględniania przez organy ścigania wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
V.7220.196.2015
Data sprawy:
2015-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie opłat abonamentowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.58.2014
Data sprawy:
2015-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dokumentowania odbycia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.3016.2014
Data sprawy:
2015-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kompensaty dla ofiar przestępstw.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.620.2015
Data sprawy:
2015-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sposobu i warunków udzielania skazanym przepustek losowych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.4993.2014
Data sprawy:
2015-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie umieszczania osób pozbawionych wolności w celach mieszkalnych niezgodnie z deklaracją w przedmiocie używania wyrobów tytoniowych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.6143.2014
Data sprawy:
2015-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wyżywienia dla osób pozbawionych wolności, uwzględniającego wymogi religijne, kulturowe i światopoglądowe.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.2638.2014
Data sprawy:
2015-02-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przeprowadzania badań w celu ustalenia w organizmie obecności alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej u osób pozbawionych wolności.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.1999.2014
Data sprawy:
2015-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie realizacji prawa do obrony skazanego odbywającego karę dyscyplinarną w postaci umieszczenia w celi izolacyjnej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.514.2015
Data sprawy:
2015-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przedłużania pobytu pełnoletniego wychowanka w placówce wychowawczej do zakończenia roku szkolnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.111.2015
Data sprawy:
2015-02-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej P. S. dotyczącej podstaw do zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie kosztów procesu (sygn. akt SK 41/14).
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.6030.2014
Data sprawy:
2015-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stosowania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej środków przymusu bezpośredniego.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
II.519.63.2015
Data sprawy:
2015-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zagadnień poruszanych we wcześniejszych wystąpieniach Rzecznika Praw Obywatelskich, pozostających w gestii Ministra Spraw Wewnętrznych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.5.2015
Data sprawy:
2015-01-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej J. K.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.802.1.2014
Data sprawy:
2015-01-14
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odpowiedzialności pracowników za ujawnienie danych zastrzeżonych przez przedsiębiorcę.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.6143.2014
Data sprawy:
2015-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia osobom pozbawionym wolności wyżywienia uwzględniającego wymogi religijne i kulturowe.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.994.2014
Data sprawy:
2014-12-03
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie bezpieczeństwa imprez masowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.5367.2014
Data sprawy:
2014-11-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku zabezpieczeń łóżek piętrowych w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.5181.2014
Data sprawy:
2014-11-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia osobom pozbawionym wolności warunków do utrzymania należytej higieny osobistej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.331.2014
Data sprawy:
2014-11-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości gromadzenia przez osoby pozbawione wolności środków pieniężnych na rachunku bankowym, przeznaczonych na utrzymanie po zwolnieniu z zakładu karnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.41.2014
Data sprawy:
2014-11-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie postulatów dotyczących kompensaty dla ofiar przestępstw, mediacji, nieodpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych oraz pomocy prawnej z urzędu dla osoby zatrzymanej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.566.7.2014
Data sprawy:
2014-11-19
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. idealnego zbiegu wykroczenia z przestępstwem.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.513.17.2014
Data sprawy:
2014-11-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu podmiotowego stosowania ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach
Sygnatura:
II.510.2104.2014
Data sprawy:
2014-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w sprawie rejestracji dźwiękowej albo audiowizualnej przebiegu rozprawy w sprawach karnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
II.511.1869.2014
Data sprawy:
2014-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie braku możliwości złożenia zażalenia na prawidłowość użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez podmioty uprawnione do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.4505.2014
Data sprawy:
2014-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia osobom pozbawionym wolności dostępu do informacji publicznej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.1778.2014
Data sprawy:
2014-10-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zawieszania postępowania karnego skarbowego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.1613.2014
Data sprawy:
2014-09-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku sądowej kontroli orzeczeń prokuratora w przedmiocie odmowy dopuszczenia w postępowaniu przygotowawczym pełnomocnika osoby nie będącej stroną.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
II.517.4689.2014
Data sprawy:
2014-09-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.1656.2014
Data sprawy:
2014-09-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania badań na obecność w organizmie skazanego alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.1648.2014
Data sprawy:
2014-09-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej M. S. dotyczącej wynagrodzenia adwokata z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu (sygn. akt SK 25/14).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.519.344.2014
Data sprawy:
2014-08-29
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów regulujących kontrolę osobistą oraz przeszukiwanie pojazdów przez funkcjonariuszy publicznych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.1812.2014
Data sprawy:
2014-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zatrudniania osadzonych i wynagradzania ich za pracę.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
II.517.1430.2014
Data sprawy:
2014-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zapewnienia wyżywienia dla osób pozbawionych wolności, transportowanych z zagranicy.
Adresat:
Prokurator Generalny
Sygnatura:
II.519.1963.2014
Data sprawy:
2014-06-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie oceny zasadności i legalności działania prokuratorów oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Narodowego podczas przeszukania w siedzibie redakcji tygodnika „Wprost”.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.517.3370.2014
Data sprawy:
2014-06-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej K. S. dotyczącej przepisu Kodeksu karnego wykonawczego przewidującego orzekanie kary zastępczej surowszej niż przewidzianej w chwili popełnienia czynu zabronionego (sygn. akt SK 62/13).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.519.1442.2014
Data sprawy:
2014-06-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu Kodeksu wykroczeń pomijającego przesłankę „znikomej społecznej szkodliwości czynu” jako wyłączającej odpowiedzialność za wykroczenie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.1790.2014
Data sprawy:
2014-06-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji prawnej pokrzywdzonego, chcącego złożyć subsydiarny akt oskarżenia.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.513.13.2014
Data sprawy:
2014-06-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej R. Z. dotyczącej ograniczenia prawa osób represjonowanych do odszkodowania i zadośćuczynienia (sygn. akt SK 7/14).
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.1492.2014
Data sprawy:
2014-06-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sposobu realizacji widzeń w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.518.28.2014
Data sprawy:
2014-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustanawiania kuratora dla małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w którym oskarżonym jest jedno z rodziców.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.517.1093.2014
Data sprawy:
2014-05-16
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.513.10.2014
Data sprawy:
2014-05-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej A. B. dotyczącej prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia od Skarbu Państwa za doznaną krzywdę, przysługującego z tytułu wykonania orzeczenia albo decyzji, a nie ich wydania (sygn. akt SK 7/14).
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.1463.2014
Data sprawy:
2014-04-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dochodzenia roszczeń regresowych przysługujących Skarbowi Państwa na podstawie art. 557 k.p.k.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.5151.2.2014
Data sprawy:
2014-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie procedury wyznaczania obrońcy z urzędu w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.24.2014
Data sprawy:
2014-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia poszanowania godności osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.511.917.2014
Data sprawy:
2014-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego wyznaczania obrońcy z urzędu.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.1826.2014
Data sprawy:
2014-04-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie obowiązującego w jednostkach penitencjarnych zakazu prania odzieży przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.566.1.2014
Data sprawy:
2014-03-20
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego stosowania tymczasowego aresztowania w ramach procedury wykonywania Europejskiego Nakazu Aresztowania.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.6.2014
Data sprawy:
2014-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania przez sądy nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.326.2014
Data sprawy:
2014-02-26
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku gwarancji prawnych udziału podejrzanego (oskarżonego) lub jego obrońcy w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na postanowienie dotyczące stosowania wobec niego środków przymusu innych niż zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
II.518.15.2014
Data sprawy:
2014-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie kompensaty państwowej przyznawanej ofiarom przestępstw.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.566.2014
Data sprawy:
2014-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zagwarantowania poszanowania praw osób pozbawionych wolności, z niepełnosprawnością intelektualną.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.1051.2014
Data sprawy:
2014-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie skarg osób pozbawionych wolności na odbywanie kary w zakładzie karnym niewłaściwym ze względu na posiadaną podgrupę klasyfikacyjną.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.68.2014
Data sprawy:
2014-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niejasnego brzmienia przepisu Kodeksu karnego dotyczącego cyberprzestępczości.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.509.2014
Data sprawy:
2014-01-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku regulacji normującej sposób kontaktowania się osób pozbawionych wolności z pełnomocnikiem, nie będącym adwokatem lub radcą prawnym, reprezentującym te osoby przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.564.1.2014
Data sprawy:
2014-01-02
Opis sprawy:
głoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej A. W. (sygn. akt SK 70/13).
Adresat:
PROKURATOR GENERALNY
Sygnatura:
RPO/747187/13/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2013-12-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie przypadków nadużywania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
751126
Data sprawy:
2013-12-13
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz J. K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w C.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Sygnatura:
RPO/744194/13/II/702 RZ
Data sprawy:
2013-12-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie przystosowania jednostek penitencjarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
724689
Data sprawy:
2013-12-05
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz M. R. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/751005/13/II/211 RZ
Data sprawy:
2013-12-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej J. D. H. i J. H. (sygn. akt SK 65/13).
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/740736/13/II/211 RZ
Data sprawy:
2013-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przepisów penalizujących manipulację instrumentami finansowymi.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/592721/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2013-11-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz M. M. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., zmieniającego częściowo, a w pozostałym zakresie utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/718506/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-11-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz S. Ż. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R., którym utrzymano w mocy wyrok z Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/748345/13/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-11-26
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz W. P. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/737773/13/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2013-11-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz M. S. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/730239/13/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2013-11-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz W. D. i J.D. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w R. utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Wojewódzkiego w R.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/640895/10/II/711 RZ
Data sprawy:
2013-11-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zasad konwojowania przez Policję osób pozbawionych wolności.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/746845/13/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2013-11-22
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz T. J. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w O.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.125.2014
Data sprawy:
2013-11-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Ł. W. (sygn. akt SK 64/13).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/731121/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-11-21
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Ł. G. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w O.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/747033/13/II/209 RZ
Data sprawy:
2013-11-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie obciążenia oskarżyciela posiłkowego kosztami procesu w razie umorzenia postępowania z powodu przedawnienia karalności wykroczenia.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/727653/13/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2013-11-19
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz M. R. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Ł.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/752257/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-11-15
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz J. M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/718307/12/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2013-11-15
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz P. C. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Ż.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/748924/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-11-15
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz J. M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w L.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/752726/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-11-15
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz J. M. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Z. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/750257/13/II/721 RZ
Data sprawy:
2013-11-13
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej T. P. dołączonej do skargi konstytucyjnej K. N. (sygn. akt SK 62/13).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/742924/13/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-11-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz P. W. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/742927/13/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-11-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz P. W. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/747867/13/II/208.4 RZ
Data sprawy:
2013-11-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz A. K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/749370/13/II/721 RZ
Data sprawy:
2013-11-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej K. N. (sygn. akt SK 62/13).
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/747187/13/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2013-11-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie przypadków przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Policji, związanych ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego.
Adresat:
PROKURATOR GENERALNY
Sygnatura:
RPO/520361/05/II/207 RZ
Data sprawy:
2013-10-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie domniemanego przetrzymywania na terenie Polski obcokrajowców podejrzanych o terroryzm.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/727955/13/II/702.2 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapobiegania przypadkom umieszczania osadzonych z niepełnosprawnością fizyczną w warunkach przeludnienia.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/750355/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz P. S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/723724/13/II/208.5 RZ
Data sprawy:
2013-10-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie używania nieoznakowanych pojazdów służbowych przez Inspekcję Ruchu Drogowego podczas kontroli ruchu drogowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/744888/13/II/203.1.1 RZ
Data sprawy:
2013-10-07
Opis sprawy:
Kasacja na niekorzyść M. T. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w L., którym utrzymano w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Ł.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/737372/13/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-10-07
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz B. W. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/734022/13/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2013-09-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulacji umożliwiającej odstąpienie od wysłuchania skazanego lub jego obrońcy przed wydaniem postanowienia w przedmiocie zarządzenia wykonania zawieszonej kary.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/709121/12/II/712 RZ
Data sprawy:
2013-09-19
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie dotyczących właściwości sądu penitencjarnego do rozpoznania skargi na decyzje organów postępowania wykonawczego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/722151/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-09-10
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz R. P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w T. zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w T.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/711809/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-09-05
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Bogdana K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/682110/11/II/209 RZ
Data sprawy:
2013-08-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia odpowiedniej pomocy pokrzywdzonym w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzinom.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/733062/13/II/209.4 RZ
Data sprawy:
2013-08-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnego terminu postępowania mandatowego.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/651625/10/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2013-08-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie stosowania przez Policję środków przymusu bezpośredniego w sytuacji, gdy oskarżony lub osoba podejrzana odmówi poddania się obowiązkowym badaniom lub czynnościom.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/728182/13/II/203.1.5 RZ
Data sprawy:
2013-08-13
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz K. J. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w O.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/692929/12/II/712 RZ
Data sprawy:
2013-08-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie usprawnienia systemu kierowania skazanych do zakładów karnych położonych najbliżej miejsca zamieszkania ich rodzin.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/681655/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-31
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz A. P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Ł., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/707562/12/II/203.1.6 RZ
Data sprawy:
2013-07-31
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz G. S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/667595/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-30
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz C. B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/705490/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-30
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz D. R. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/716263/12/II/203.1.4 RZ
Data sprawy:
2013-07-29
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz F. S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w J.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/715511/12/II/203 RZ
Data sprawy:
2013-07-29
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz A. L. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w G., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/712906/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-26
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz J. K. i I. K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/709770/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz S. R. i K. J. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w O.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/718889/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-24
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz K. L. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego w M.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/739306/13/II/208 RZ
Data sprawy:
2013-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania środka przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek na polecenie sądu lub prokuratora.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/687141/11/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-07-18
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz D. O. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w B., którym zmieniono wyrok Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/663326/10/II/208.2 RZ
Data sprawy:
2013-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji prawnej osób, wobec których sąd uchylił tajemnicę bankową na wniosek CBA.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/690709/11/II/715 RZ
Data sprawy:
2013-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie praktyki umieszczania osób nietrzeźwych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w jednostkach organizacyjnych Policji.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/709553/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-17
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz E. G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., częściowo zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/736362/13/II/717.4 RZ
Data sprawy:
2013-07-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów uprawnionych do dokonywania zmian harmonogramu wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/696493/12/II/706.3 RZ
Data sprawy:
2013-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie monitoringu zachowania osób pozbawionych wolności.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/722097/13/II/209 RZ
Data sprawy:
2013-06-26
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wykroczenia polegającego na demonstracyjnym okazywaniu w miejscu publicznym lekceważenia Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/698564/12/II/208.4 RZ
Data sprawy:
2013-06-26
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz I. C. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w G., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/714459/12/II/1110.5 RZ
Data sprawy:
2013-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przedłużania pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/713191/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-06-24
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz P. S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w O. w części dotyczącej wymierzonej kary łącznej pozbawienia wolności.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/725788/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-06-21
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz D. B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w S., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/732495/13/II/211 RZ
Data sprawy:
2013-06-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej T. J. dotyczącej prawa pokrzywdzonego do udziału w posiedzeniu sądu w przedmiocie umorzenia postępowania przed rozprawą.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/709791/12/II/704.2 RZ
Data sprawy:
2013-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kontaktowania się osób pozbawionych wolności z pełnomocnikiem niebędącym radcą prawnym lub adwokatem.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/612614/09/II/203 RZ
Data sprawy:
2013-06-04
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz T. S. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w L. uchylającego częściowo wyrok łączny Sądu Okręgowego w L.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/631655/09/II/209 RZ
Data sprawy:
2013-06-03
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku regulacji prawnej umożliwiającej uchylenie prawomocnego mandatu karnego w sytuacji, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności przepisu stanowiącego podstawę prawną ukarania za wykroczenie w postępowaniu mandatowym.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/722368/13/II/203.1.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-31
Opis sprawy:
Kasacja na niekorzyść R. S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., którym zmieniony został wyrok b. Sądu Rejonowego w O.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/702894/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-05-24
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz T. K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w T., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w N.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY M ST WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/732006/13/II/716 RZ
Data sprawy:
2013-05-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepis uchwały Rady Miasta W. w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w izbie wytrzeźwień.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/654297/10/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2013-05-23
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz J. L. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z dnia 2 grudnia 1960 r., zmieniającego wyrok Sądu Powiatowego w Z. z dnia 4 lipca 1960 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/713054/12/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-05-23
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz K. K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/714654/12/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2013-05-23
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz A. B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/692552/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-05-22
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz M. S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w T., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/600481/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2013-05-22
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz T. G. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z 1961 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Powiatowego w Z. z 1960 r.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/731092/13/II/211 RZ
Data sprawy:
2013-05-17
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku należytych gwarancji prawa do obrony dla osoby zatrzymanej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/718683/12/II/203.1.2 RZ
Data sprawy:
2013-05-16
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz M. K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w O., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w O.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/722821/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-04-25
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odpowiedzialności karnej za niezastosowanie się do polecenia wydanego na podstawie regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/726916/13/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-04-23
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz S. M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/711712/12/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-04-23
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz S. G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w L., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w R.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/726915/13/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-04-23
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz S. M. od prawomocnego wyroku Sadu Okręgowego w N.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/726917/13/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-04-23
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz S. M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/701970/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-04-22
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz T. N. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy wyrok łączny Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/702196/12/II/704.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wypełniania druku potwierdzenia nadania korespondencji urzędowej przez osoby pozbawione wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/702048/12/II/712 RZ
Data sprawy:
2013-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczeń palenia tytoniu w zakładach karnych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/696493/12/II/706.3 RZ
Data sprawy:
2013-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie monitoringu zachowania osób pozbawionych wolności.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/690975/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-04-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz J. M. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Okręgowego w W.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/729135/13/II/211 RZ
Data sprawy:
2013-04-11
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odpowiedzialności karnej związanej z naruszeniem praw autorskich.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/667281/11/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2013-03-28
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz R. S. od prawomocnego orzeczenia Delegatury Komisji Specjalnej Do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w L. z 1953 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/705186/12/II/203.1.14 RZ
Data sprawy:
2013-03-26
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz B. T. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z 1960 r.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/700317/12/II/704 RZ
Data sprawy:
2013-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wykonywania kary pozbawienia wolności z poszanowaniem godności skazanych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/576988/07/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-03-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz E. M. od prawomocnego wyroku b. Sądu Wojewódzkiego w R. z 1960 r. (represje wobec Świadków Jehowy).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/710674/12/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-03-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz H. J.- K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/690709/11/II/715 RZ
Data sprawy:
2013-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie postępowania z osobami nietrzeźwymi w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/686366/11/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-03-22
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz S. M. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w N.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/694065/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-03-20
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz E. D. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/719891/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-03-20
Opis sprawy:
Kasacja na niekorzyść W. Z. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/724262/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-03-18
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz E. D. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/704531/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-03-14
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz K. M. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/698433/12/II/203 RZ
Data sprawy:
2013-03-13
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz J. B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w O.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/704452/12/II/706.3 RZ
Data sprawy:
2013-03-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przepisów dotyczących kary umieszczenia w celi izolacyjnej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/681171/11/II/705 RZ
Data sprawy:
2013-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanu przestrzegania praw "osadzonych niebezpiecznych".
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/715421/12/II/203 RZ
Data sprawy:
2013-02-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie przepisu Zarządzenia Komendanta Głównego Policji dotyczącego odstąpienia od doprowadzenia do aresztu śledczego w celu odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności osoby zatrzymanej, mającej na wyłącznym utrzymaniu dziecko do lat 18.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/682905/11/II/702.2 RZ
Data sprawy:
2013-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w celach jednoosobowych właściwych warunków korzystania z urządzeń sanitarnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/603017/08/II/207 RZ
Data sprawy:
2013-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia jawności postępowania dyscyplinarnego wobec prokuratorów.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/722383/13/II/721 RZ
Data sprawy:
2013-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie oceny stosowania nowych rozwiązań prawnych w zakresie zastępczej kary pozbawienia wolności za nieuiszczoną grzywnę.
Adresat:
PROKURATURA GENERALNA
Sygnatura:
RPO/669980/11/II/207.5 RZ
Data sprawy:
2013-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie praktyki polegającej na wyłączaniu możliwości wnoszenia zażalenia na zarządzenie prokuratora o odmowie wydania uwierzytelnionego odpisu orzeczenia w postępowaniu przygotowawczym.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/702321/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-02-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz M. K. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Ł.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/698899/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-02-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz K. F. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD OKRĘGOWY
Sygnatura:
RPO/688577/11/II/203.1.14 RZ
Data sprawy:
2013-01-23
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Okręgowego w K. o uznanie za nieważny wyrok b. Wojskowego Sądu Rejonowego w K. z 1951 r., wydany wobec ks. Piotra O. i ks. Zbigniewa G.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/543260/06/II/207.5 RZ
Data sprawy:
2013-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku dostępu osoby zatrzymanej do pomocy prawnej z urzędu.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/713684/12/II/209.4 RZ
Data sprawy:
2013-01-15
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją upoważnienia ustawowego zawartego w Prawie o ruchu drogowym, na podstawie którego Inspekcja Transportu Drogowego gromadzi, przetwarza, udostępnia i usuwa dane i obrazy pojazdów naruszających przepisy ruchu drogowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/668389/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-01-14
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz N. S. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w W., utrzymującego w mocy wyrok łączny Sądu Okręgowego w W.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/714198/12/II/209 RZ
Data sprawy:
2013-01-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postulatu umieszczenia na druku mandatu karnego pouczenia o możliwości zaskarżenia przyjętego mandatu karnego do sądu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/665148/11/II/704 RZ
Data sprawy:
2013-01-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu realizacji widzeń w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
PROKURATOR GENERALNY
Sygnatura:
RPO/668198/11/II/207.5 RZ
Data sprawy:
2012-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie dopuszczalności stosowania przepisów art. 17 ust. 1 pkt 2 oraz art. 38 ust. 1 pkt 1b ustawy o dokumentach paszportowych, określających podstawy odmowy wydania oraz unieważnienia dokumentu paszportowego we wnioskowym trybie administracyjnym w przypadku, gdy w toku postępowania przygotowawczego nie został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/708773/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-12-19
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz oskarżonych od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Ł., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Ł.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/707384/12/II/203.1.20 RZ
Data sprawy:
2012-12-18
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Dawida W. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w L., zmieniającego postanowienie Sądu Okręgowego w Z. w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/712866/12/II/203.1.1 RZ
Data sprawy:
2012-12-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jana B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w B., uchylającego wyrok Sądu Rejonowego w Ż.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/694904/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-12-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Marianny S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w T., uchylającego wyrok Sądu Rejonowego w T.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/713955/12/II/203.3 RZ
Data sprawy:
2012-12-05
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Pawła K. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w K. z dnia 4 czerwca 2012 r., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w O. z dnia 2 kwietnia 2012 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/716889/12/II/203.3 RZ
Data sprawy:
2012-12-05
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Pawła K. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w K. z dnia 28 maja 2012 r., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w O. z dnia 2 kwietnia 2012 r.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/712996/12/II/209 RZ
Data sprawy:
2012-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów z wezwaniami kierowanymi do właścicieli lub posiadaczy pojazdów w związku z przekroczeniem prędkości.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/712996/12/II/209 RZ
Data sprawy:
2012-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie problemów z wezwaniami kierowanymi do właścicieli lub posiadaczy pojazdów w związku z przekroczeniem prędkości.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.1169.2014
Data sprawy:
2012-11-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Andrzeja P. (sygn. akt SK 54/12).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/700794/12/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2012-11-23
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Zbigniewa P. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w O.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/649645/10/II/203 RZ
Data sprawy:
2012-11-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów przewidujących karę pozbawienia wolności za przestępstwo zniesławienia.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/677098/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-11-21
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Marka S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w P. w zakresie w jakim zobowiązano oskarżonego do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/695681/12/II/203.1.14 RZ
Data sprawy:
2012-11-20
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Cezarego K. od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego z lipca 1985 r. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Marynarki Wojennej w G. z maja 1985 r.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/716816/12/II/208 RZ
Data sprawy:
2012-11-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie konstytucyjności przepisów regulujących dokonywanie kontroli osobistej oraz przeszukiwania pojazdów przez funkcjonariuszy publicznych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/709380/12/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2012-11-19
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Tomasza S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/711478/12/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2012-11-07
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Bartłomieja W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/691761/11/II/203 RZ
Data sprawy:
2012-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dostępu do akt postępowania karnego rodzica, który nie został dopuszczony do działania w sprawie w charakterze strony.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/695532/12/II/203 RZ
Data sprawy:
2012-10-30
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądowym dotyczących charakteru przestępstwa określonego w art. 231 § 1 Kodeksu karnego (przestępstwo nadużycia władzy).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/707652/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-10-19
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Pawła B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/692513/12/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2012-10-18
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jarosława T. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/692622/12/II/209 RZ
Data sprawy:
2012-10-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie systemu kar orzekanych za popełnienie czynów spenalizowanych w art. 27 a ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/709311/12/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2012-10-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przypadków drastycznego traktowania lokatorów przez nowych właścicieli budynku, w celu zmuszenia ich do opuszczenia mieszkań.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/691395/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-10-09
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Tadeusza W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/685026/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-10-04
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Łukasza F. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/713684/12/II/209.4 RZ
Data sprawy:
2012-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, upoważniających ministra właściwego do spraw transportu do uregulowania w rozporządzeniu zadań Inspekcji Transportu Drogowego polegających na gromadzeniu, przetwarzaniu, udostępnianiu i usuwaniu danych i obrazów pojazdów naruszających przepisy ruchu drogowego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/681395/11/II/203 RZ
Data sprawy:
2012-10-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przepisów uprawniających przedstawicieli organizacji społecznych do udziału w postępowaniu karnym.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/710035/12/II/203.1.2 RZ
Data sprawy:
2012-09-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Iwony K. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Ł., utrzymującego w mocy zarządzenie Przewodniczącej Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w P.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/704316/12/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2012-09-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Joanny K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/698610/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-09-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Łukasza N. od prawomocnego wyroku łącznego we W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/682570/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-09-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Elżbiety I. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/699668/12/II/211 RZ
Data sprawy:
2012-09-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie braku odpowiedniej reakcji organów ścigania na kradzieże w sklepach towarów o wartości nieprzekraczającej 250 zł.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/676765/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zróżnicowania sytuacji oskarżonych w regulacjach prawa karnego procesowego w zakresie ustalenia przez sąd wysokości kosztów procesu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/680042/11/II/704.3 RZ
Data sprawy:
2012-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praktyki stosowania kamer monitorujących zachowanie skazanych w salach do udzielania widzeń bez osoby dozorującej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/677872/11/II/706.1 RZ
Data sprawy:
2012-08-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieprawidłowości dotyczących stosowania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej wobec osób pozbawionych wolności środków przymusu bezpośredniego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/694611/12/II/209.4 RZ
Data sprawy:
2012-08-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie umieszczania i oznaczania stacjonarnych urządzeń rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/708473/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-08-21
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Piotra K. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w W. utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/698374/12/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2012-08-10
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Wiesława J. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/671098/11/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2012-08-09
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Anny K. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w W., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/698286/12/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2012-08-08
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Mariusza K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w P., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/696648/12/II/211 RZ
Data sprawy:
2012-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie danych zamieszczanych w Krajowym Rejestrze Karnym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/522661/06/II/211 RZ
Data sprawy:
2012-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dochodzenia roszczeń regresowych przysługujących Skarbowi Państwa na podstawie art. 557 k.p.k.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/702934/12/II/721 RZ
Data sprawy:
2012-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przepisów dotyczących rozpoznawania skarg i wniosków skazanych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/706476/12/II/211 RZ
Data sprawy:
2012-07-26
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku możliwości zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie kosztów procesu karnego zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/640895/10/II/711 RZ
Data sprawy:
2012-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sytuacji osób pozbawionych wolności, konwojowanych przez funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/697716/12/II/1110 RZ
Data sprawy:
2012-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie trudności w realizacji postanowień sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/631655/09/II/209 RZ
Data sprawy:
2012-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu ograniczonych możliwości uchylenia prawomocnego mandatu karnego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/705207/12/II/203.3 RZ
Data sprawy:
2012-07-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Małgorzaty S. dotyczącej zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu karnego zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy (sygn. akt SK 33/12).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/697925/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-07-13
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Mieczysława S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/678322/11/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2012-07-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Mieczysława G. od prawomocnego orzeczenia Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym z 1953 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/683672/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-07-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Bogdana G. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/693278/12/II/203.1.2 RZ
Data sprawy:
2012-07-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Krzysztofa Z. od wyroku Sądu Okręgowego w B. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w C.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/682905/11/II/702.2 RZ
Data sprawy:
2012-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia osadzonym po przetransportowaniu do innej jednostki penitencjarnej wyżywienia zgodnego z zaleceniami lekarskimi.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/703014/12/II/214.3 RZ
Data sprawy:
2012-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kompensaty państwowej dla ofiar przestępstw.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/595750/08/II/214 RZ
Data sprawy:
2012-06-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie implementacji do polskiego systemu prawnego postanowień Konwencji Rady Europy z dnia 23 listopada 2001 r. o cyberprzestępczości oraz Protokołu dodatkowego do tej Konwencji.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/686466/11/II/706 RZ
Data sprawy:
2012-06-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dokumentowania przez Służbę Więzienną faktu przeprowadzenia kontroli osobistej.
Adresat:
KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA KARNEGO PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/680027/11/II/211 RZ
Data sprawy:
2012-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości w sprawie braku możliwości zaskarżenia decyzji sądu negatywnie ustosunkowującej się do kwestii wznowienia postępowania z przyczyn określonych w art. 542 § 3 Kodeksu postępowania karnego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/688310/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-06-20
Opis sprawy:
Kasacja na korzyść oskarżonego od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/677872/11/II/706.1 RZ
Data sprawy:
2012-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie nieprawidłowości w stosowaniu przez funkcjonariuszy Służby Więziennej wobec osób pozbawionych wolności środków przymusu bezpośredniego.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/659487/10/II/704.1 RZ
Data sprawy:
2012-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przepisów dotyczących dopuszczalnej masy przesyłki listowej ekonomicznej, ograniczających prawa osób pozbawionych wolności.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/691765/11/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2012-06-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Andrzeja K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/697755/12/II/1110.5 RZ
Data sprawy:
2012-06-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przedłużania przez sąd rodzinny, bez zgody nieletniego, który ukończył 18 lat przed zakończeniem roku szkolnego, pobytu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na okres do zakończenia roku szkolnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/697755/12/II/1110.5 RZ
Data sprawy:
2012-06-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przedłużania przez sąd rodzinny, bez zgody nieletniego, który ukończył 18 lat przed zakończeniem roku szkolnego, pobytu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na okres do zakończenia roku szkolnego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/698784/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-06-05
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Macieja P. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/692440/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-06-05
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Marka K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w B. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/637783/10/II/721 RZ
Data sprawy:
2012-06-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykonywania kar wobec osób, które nie odbywają prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/667874/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-05-31
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Józefa C. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/701135/12/II/203.1.6 RZ
Data sprawy:
2012-05-30
Opis sprawy:
Kasacja na niekorzyść Macieja P. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/696969/12/II/703.3 RZ
Data sprawy:
2012-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości gromadzenia przez osoby pozbawione wolności środków pieniężnych na rachunku bankowym, przeznaczonych na utrzymanie po zwolnieniu z zakładu karnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/681173/11/II/704 RZ
Data sprawy:
2012-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozmów telefonicznych osób pozbawionych wolności z obrońcą oraz pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/696480/12/II/704 RZ
Data sprawy:
2012-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie problemu stworzenia dodatkowych miejsc w jednostkach penitencjarnych w miastach, w których będą rozgrywane mecze podczas Euro 2012.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/701633/12/II/208 RZ
Data sprawy:
2012-04-27
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uprawnień Służby Celnej do pozyskiwania i przetwarzania danych telekomunikacyjnych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/680024/11/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2012-04-27
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Krajowego Systemu Informacji Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/681800/11/II/208.5 RZ
Data sprawy:
2012-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie nieprecyzyjnych przepisów odnoszących się do prawa użycia broni przez strażników leśnych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/609494/09/II/213.1.1 RZ
Data sprawy:
2012-04-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Roberta B. dotyczącej stosowania tymczasowego aresztowania przez okres przekraczający 2 lata (sygn. akt SK 3/12).
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/665846/11/II/211 RZ
Data sprawy:
2012-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia zwrotu kosztów pełnomocnika ustanowionego w postępowaniu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/670596/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-04-11
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Dariusza K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/663329/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-03-29
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Rafała O. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w R.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/640895/10/II/711 RZ
Data sprawy:
2012-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia prawa do gorącego posiłku osobom pozbawionym wolności, konwojowanym do innej jednostki penitencjarnej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/623119/09/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2012-03-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Michała Ż. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z 1960 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Powiatowego w Z.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/586662/08/II/203 RZ
Data sprawy:
2012-03-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Sebastiana L. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w P.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/696120/12/II/207.1 RZ
Data sprawy:
2012-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów związanych z brakiem uzasadnień postanowień o odmowie wszczęcia dochodzenia, o jego zawieszeniu lub umorzeniu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/683445/11/II/711 RZ
Data sprawy:
2012-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie prawnego zagwarantowania osobom pozbawionym wolności, transportowanym z zagranicy, możliwości otrzymania suchego prowiantu oraz napoju z chwilą przejęcia realizacji transportu przez stronę polską.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/649645/10/II/203 RZ
Data sprawy:
2012-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów związanych z funkcjonowaniem w obrocie prawnym przepisu art. 212 kk. penalizującego czyn zniesławienia.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/680855/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-03-07
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Krystiana Ł. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/681173/11/II/704 RZ
Data sprawy:
2012-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie realizacji przez administrację zakładów karnych typu zamkniętego obowiązku kontroli rozmów telefonicznych skazanych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/686377/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-02-28
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Eugeniusza D. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w E., którym utrzymano w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w E.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/640895/10/II/711 RZ
Data sprawy:
2012-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zasad konwojowania przez Policję osób pozbawionych wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/681172/11/II/705.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania wobec osadzonych środków przymusu bezpośredniego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/676824/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-02-16
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Mariana S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w C.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/516676/05/II/207 RZ
Data sprawy:
2012-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przewlekłości postępowań karnych spowodowanej długotrwałym oczekiwaniem na opinie biegłych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/674746/11/II/203.1.12 RZ
Data sprawy:
2012-02-08
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Aleksandra K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/668096/11/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2012-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności zapewnienia gwarancji prawa do obrony członkowi składu orzekającego w sytuacji wytknięcia sądowi uchybienia.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/695315/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-02-07
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Aliny R. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w B., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/691089/11/II/203.1.10 RZ
Data sprawy:
2012-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zagadnień związanych z wykonywaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/680042/11/II/704.3 RZ
Data sprawy:
2012-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie instalowania w jednostkach penitencjarnych kamer w pomieszczeniach do kontroli osobistej oraz w salach do udzielania tzw. widzeń bezdozorowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/550137/07/II/701 RZ
Data sprawy:
2012-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie obowiązku zapewnienia osadzonym odpowiednich środków higieny osobistej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/667438/11/II/203.1.6 RZ
Data sprawy:
2012-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego lub osoby przybranej mu do pomocy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/589042/08/II/708 RZ
Data sprawy:
2012-01-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieterminowego zwalniania z aresztów śledczych osób, którym sąd uchylił tymczasowe aresztowanie.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/691183/11/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-12-28
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sposobu korzystania przez organ dokonujący zatrzymania z uprawnienia do obecności podczas rozmowy zatrzymanego z adwokatem.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/673625/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-12-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Tomasza R. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w R.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/673836/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-12-19
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Wojciecha L. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w L.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/678149/11/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2011-12-15
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Ireneusza K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/664948/11/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2011-12-15
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Rafała W. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/680001/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-12-15
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Bartłomieja S. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w W., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/641650/10/II/704.2 RZ
Data sprawy:
2011-12-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia osobom pozbawionym wolności warunków do utrzymania należytej higieny osobistej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/673620/11/II/207.5 RZ
Data sprawy:
2011-11-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulacji prawnej normującej dostęp podejrzanego i jego obrońcy do akt postępowania przygotowawczego w zakresie materiałów uzasadniających zastosowanie tymczasowego aresztowania.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/683674/11/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2011-11-18
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów uprawniających Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego do prowadzenia kontroli operacyjnej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/669471/11/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2011-11-17
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Sławomira K. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/676388/11/II/203.1.13 RZ
Data sprawy:
2011-11-17
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Mariusza F. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Ł. utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Ł.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/662282/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-11-16
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Bartosza B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w R.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/668084/11/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-11-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zbigniewa G.-O. dotyczącej ustanowienia górnej granicy wynagrodzenia dla biegłego wydającego opinię z zakresu medycyny (sygn. akt SK 24/11).
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/514669/05/II/203 RZ
Data sprawy:
2011-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie odpowiedzialności karnej dziennikarza za opublikowanie bez autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/576988/07/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-11-10
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Eugenii M. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w R., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w R.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/683027/11/II/203 RZ
Data sprawy:
2011-11-07
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Mieczysława P. i Bogdana S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w P.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH/MINISTER, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (DO 18.11.2011)
Sygnatura:
RPO/654374/10/II/715 RZ
Data sprawy:
2011-11-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przypadków zgonów osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w pomieszczeniach jednostek Policji.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/582023/08/II/203 RZ
Data sprawy:
2011-10-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości rejestrowania przebiegu posiedzeń sądowych w sprawach karnych przy pomocy odpowiednich urządzeń elektronicznych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/657056/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-10-28
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Sławomira G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w S. zmieniającego częściowo wyrok Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/675074/11/II/203.1.2 RZ
Data sprawy:
2011-10-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Janiny W. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/591587/08/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-10-24
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jerzego K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w G., zmieniającego częściowo wyrok Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/659761/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-10-19
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Damiana B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w I.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/676222/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-10-14
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jarosława M. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w I.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/683110/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-10-14
Opis sprawy:
Kasacja na niekorzyść Tadeusza G. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w W. utrzymującego w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w W.
Adresat:
PROKURATOR GENERALNY
Sygnatura:
RPO/683675/11/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-10-13
Opis sprawy: