Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po zespołe prowadzącym: Zespół Prawa Karnego

Ilość odnalezionych wyników: 1758

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.788.2021
Data sprawy:
2022-01-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia przepisów postępowania, polegającego na rozpoznaniu na posiedzeniu wniosku o umorzenie postępowania karnego przeciwko oskarżonemu oraz zastosowanie w stosunku do niego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w zakładzie psychiatrycznym w warunkach internacji.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.782.2021
Data sprawy:
2022-01-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego procesowego, polegającego na tym, że Sąd II instancji rozpoznając apelację obrońcy, niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów, utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe rozstrzygnięcie Sądu I instancji.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.656.2021
Data sprawy:
2022-01-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.297.2021
Data sprawy:
2022-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności doprecyzowania zasad udzielania indywidualnego wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1257.2021
Data sprawy:
2022-01-04
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku dostrzeżenia przez Sąd odwoławczy zaistnienia bezwzględnej przesłanki odwoławczej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.812.2016
Data sprawy:
2021-12-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mogącego mieć istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na nierozpoznaniu zarzutów podniesionych w apelacji, co skutkowało przeprowadzeniem nieprawidłowej kontroli odwoławczej wyroku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.838.2021
Data sprawy:
2021-12-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.921.2020
Data sprawy:
2021-12-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, polegającego na orzeczeniu oskarżonej środka karnego w postaci zakazu zbliżania się.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1119.2021
Data sprawy:
2021-12-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez skazanie oskarżonego za czyny określone w tych przepisach, mimo że brak było w jego działaniu znamion tych występków.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.810.2021
Data sprawy:
2021-12-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zbadania zgodności z Konstytucją przepisu ustawy o Policji.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.566.5.2021
Data sprawy:
2021-12-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Apelacyjnego odnośnie zbadania zgodności z Konstytucją przepisu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.512.2021
Data sprawy:
2021-12-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.835.2018
Data sprawy:
2021-12-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść skarżonego wyroku naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1087.2020
Data sprawy:
2021-11-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mogącego mieć istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa procesowego poprzez niewłaściwe przeprowadzenie kontroli apelacyjnej oraz nienależyte rozważenie i ustosunkowanie się do podniesionych w apelacji oskarżonego zarzutów.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.141.2021
Data sprawy:
2021-11-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego procesowego, polegającego na zaniechaniu dokonania przez Sąd II instancji wszechstronnej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1116.2021
Data sprawy:
2021-11-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyny przypisane obwinionym nie wyczerpywały znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1054.2021
Data sprawy:
2021-11-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa procesowego, polegającego na niewyjaśnieniu przez przewodniczącego rozprawy wszystkich istotnych okoliczności sprawy, a w konsekwencji błędnym określeniu przypisanego oskarżonemu czynu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.447.2021
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.519.1451.2021
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zbadania zgodności z Konstytucją przepisu ustawy - Ordynacja podatkowa.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.582.2021
Data sprawy:
2021-11-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionym nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.727.2021
Data sprawy:
2021-10-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.884.2015
Data sprawy:
2021-10-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa, tj. przepisów konwencji o przekazywaniu osób skazanych, poprzez ich niezastosowanie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.598.2021
Data sprawy:
2021-10-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa, tj. orzeczenia zawyżonej kwoty tytułem grzywny.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.252.2021
Data sprawy:
2021-10-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mające istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego procesowego, polegającego na zaniechaniu dokonania przez Sąd II instancji wszechstronnej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.686.2021
Data sprawy:
2021-10-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.50.2021
Data sprawy:
2021-10-04
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa, mającego istotny wpływ na treść wyroku Sądu Okręgowego.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1043.2021
Data sprawy:
2021-09-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Sejmu RP
Sygnatura:
II.510.14.2017
Data sprawy:
2021-09-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Sejmu RP w sprawie problemu doręczeń w postępowaniu karnym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.499.2021
Data sprawy:
2021-09-27
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego artykułu ustawy lustracyjnej ws. pracy/służby w organach PRL.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
II.565.1.2021
Data sprawy:
2021-09-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
II.519.207.2021
Data sprawy:
2021-09-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie interwencji Policji przeprowadzonych wobec osób uczestniczących w protestach społecznych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.482.2021
Data sprawy:
2021-09-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranej nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.529.2021
Data sprawy:
2021-09-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, tj. przyjęciu, że okoliczności przypisanych ukaranej czynów i jej wina nie budzą wątpliwości, podczas gdy zarówno wina, jak i okoliczności czynów zarzucanych obwinionej budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.5150.7.2015
Data sprawy:
2021-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie braku możliwości przedłużenia terminu na wniesienie apelacji w postępowaniu karnym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.360.2021
Data sprawy:
2021-09-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu w postępowaniu nakazowym, pomimo tego, że wina i okoliczności czynu zarzuconego oskarżonemu budziły wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.271.2021
Data sprawy:
2021-09-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu w postępowaniu nakazowym, pomimo tego, że zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego oskarżonemu budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.447.2021
Data sprawy:
2021-09-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.10.2020
Data sprawy:
2021-09-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na przyjęciu, że okoliczności przypisanego ukaranemu czynu i jego wina nie budzą wątpliwości, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie, zarówna wina, jak i okoliczności czynu budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
P.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Sygnatura:
II.510.925.2021
Data sprawy:
2021-09-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.137.2019
Data sprawy:
2021-08-31
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.486.2021
Data sprawy:
2021-08-27
Opis sprawy:
Kasacja prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego, utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.5150.1.2021
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji prawa do obrony w postępowaniu przyspieszonym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.774.2016
Data sprawy:
2021-08-23
Opis sprawy:
Kasacja od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego, utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego, którym zarządzono, wobec obwinionego wykonanie kary 2 lat pozbawienia wolności.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1152.2020
Data sprawy:
2021-08-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na nienależytym rozpoznaniu podniesionych w zażaleniach obrońców zarzutów obrazy przepisów Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także nienależytym odniesieniu się lub braku odniesienia w uzasadnieniu do wskazanych zarzutów.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.302.2021
Data sprawy:
2021-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie luki prawnej, która powstała w związku z przepisem art. 81 ust. 1 i 2 Tarczy 4.0.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.291.2016
Data sprawy:
2021-07-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego oraz prawa procesowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.76.2021
Data sprawy:
2021-07-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.379.2021
Data sprawy:
2021-07-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.715.2021
Data sprawy:
2021-07-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, w sytuacji gdy czyny przypisane obwinionym nie wyczerpywały znamion tych wykroczeń.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.151.2021
Data sprawy:
2021-07-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, poprzez przeprowadzenie rozprawy apelacyjnej pod nieobecność obwinionego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.372.2021
Data sprawy:
2021-07-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa procesowego, poprzez nienależyte rozpoznanie podniesionego w apelacji obwinionego zarzutu naruszenia prawa procesowego.
Adresat:
Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
II.501.4.2021
Data sprawy:
2021-07-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.247.2021
Data sprawy:
2021-07-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.731.2021
Data sprawy:
2021-07-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Komisja Europejska
Sygnatura:
II.5150.2.2021
Data sprawy:
2021-07-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komisji Europejskiej na braku implementacji przez stronę polską dyrektyw procesowych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.833.2019
Data sprawy:
2021-07-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, poprzez utrzymanie w mocy rażąco niesprawiedliwego zarządzenia o odmowie przyjęcia zażalenia skazanego, pomimo tego, że skazany uchybił terminowi do jego wniesienia na skutek nieprawidłowego pouczenia go o terminie do wniesienia tego środka zaskarżenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.403.2021
Data sprawy:
2021-07-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez błędne przyjęcie, że oskarżony działając w ramach ciągu przestępstw dopuścił się tzw. recydywy wielokrotnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.462.2021
Data sprawy:
2021-07-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.181.2021
Data sprawy:
2021-07-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na przyjęciu, że okoliczności przypisanego ukaranemu czynu nie budzą wątpliwości, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosków o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynu budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.464.2021
Data sprawy:
2021-07-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.345.2021
Data sprawy:
2021-07-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez skazanie oskarżonego za czyn określony w tym przepisie mimo, że brak było w jej działaniu znamion tego występku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.471.2021
Data sprawy:
2021-07-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.434.2021
Data sprawy:
2021-07-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.618.2020
Data sprawy:
2021-06-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia przepisu prawa karnego materialnego, poprzez utrzymanie w mocy rozstrzygnięcia Sądu I instancji.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.415.2021
Data sprawy:
2021-06-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, tj. art. 54 k.w., poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, albowiem czyn ten nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
II.510.161.2021
Data sprawy:
2021-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie problemów związanych z prowadzonymi w Polsce postępowaniami ekstradycyjnymi.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.161.2021
Data sprawy:
2021-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie problemów związanych z prowadzonymi w Polsce postępowaniami ekstradycyjnymi.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.565.2021
Data sprawy:
2021-06-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia przepisów prawa procesowego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.566.2.2015
Data sprawy:
2021-06-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.339.2021
Data sprawy:
2021-06-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.514.2.2021
Data sprawy:
2021-05-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu przewlekłości postępowań karnych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.338.2021
Data sprawy:
2021-05-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.107.2021
Data sprawy:
2021-05-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.183.2020
Data sprawy:
2021-05-27
Opis sprawy:
Kasacja od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego, zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.529.2021
Data sprawy:
2021-05-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej niezgodności art. 42 § 3 Kodeks karnego z Konstytucją.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.326.2021
Data sprawy:
2021-05-25
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.281.2021
Data sprawy:
2021-05-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji gdy czyn nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.778.2020
Data sprawy:
2021-05-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.340.2021
Data sprawy:
2021-05-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionej nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Sygnatura:
II.510.61.2021
Data sprawy:
2021-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczących Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz do Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.214.2021
Data sprawy:
2021-05-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.242.2021
Data sprawy:
2021-05-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji gdy czyn nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.282.2021
Data sprawy:
2021-05-04
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.215.2021
Data sprawy:
2021-04-30
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany ukaranemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.220.2021
Data sprawy:
2021-04-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionym nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.218.2021
Data sprawy:
2021-04-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez skazanie oskarżonego, mimo że brak było w jego działaniu znamion występku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.165.2021
Data sprawy:
2021-04-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa procesowego, polegające na zaniechaniu wyjścia poza granice i podniesione w apelacji zarzuty i utrzymaniu w mocy zaskarżonego wyroku, mimo iż doszło do przedawnienia karalności czynu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.246.2021
Data sprawy:
2021-04-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyny przypisane obwinionemu nie wyczerpywały znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.204.2021
Data sprawy:
2021-04-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionej nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
II.564.1.2021
Data sprawy:
2021-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie depenalizacji przestępstw obrazy uczuć religijnych oraz zniesławienia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.221.2021
Data sprawy:
2021-04-09
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.779.2020
Data sprawy:
2021-04-09
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie prawnej dopuszczalności wydania osoby ściganej na terytorium Ukrainy.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
II.519.109.2015
Data sprawy:
2021-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zbierania i wykorzystywania danych telekomunikacyjnych przez Policję i służby specjalne.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.206.2021
Data sprawy:
2021-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby zmiany brzmienia art. 230 § 1 Kodeksu karnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.147.2021
Data sprawy:
2021-03-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.77.2021
Data sprawy:
2021-03-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.837.2020
Data sprawy:
2021-03-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego zastosowanie w wyniku błędnego poglądu, że dokonanie zamiany kar pozbawienia wolności za przypisane skazanemu przestępstwa na kary za wykroczenia wywołałoby skutki niekorzystne dla skazanego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.140.2021
Data sprawy:
2021-03-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.210.2020
Data sprawy:
2021-03-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa procesowego, polegającego na wydaniu na posiedzeniu wyroku skazującego pod nieobecność oskarżonego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.122.2021
Data sprawy:
2021-03-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.940.2017
Data sprawy:
2021-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa materialnego, poprzez skazanie oskarżonej, mimo że brak było w jej działaniu znamion zarzucanego występku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.104.2021
Data sprawy:
2021-03-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.74.2021
Data sprawy:
2021-03-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.857.2019
Data sprawy:
2021-03-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieprawidłowego ukształtowania zasady ne peius w przepisach Kodeksu postępowania karnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.119.2021
Data sprawy:
2021-03-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia przepisów prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.82.2021
Data sprawy:
2021-02-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia przepisów prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.736.2020
Data sprawy:
2021-02-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa karnego materialnego, poprzez niezasadne uznanie czynu za przestępstwo, podczas gdy w ustalonym stanie faktycznym, czyn ten stanowił wykroczenie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.71.2021
Data sprawy:
2021-02-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, polegającego na nienależytym rozpatrzeniu zarzutu bezzasadnego oddalenia wniosków dowodowych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.105.2021
Data sprawy:
2021-02-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.79.2021
Data sprawy:
2021-02-19
Opis sprawy:
Kasacja w przedmiocie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.78.2021
Data sprawy:
2021-02-19
Opis sprawy:
Kasacja w przedmiocie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.517.1.2021
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącym pytania prawnego Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w zakresie zgodności przepisów Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu postępowania karnego z Konstytucją.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.84.2021
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przepisów prawa, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.81.2021
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.75.2021
Data sprawy:
2021-02-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego poprzez jego niewłaściwe zastosowanie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.80.2021
Data sprawy:
2021-02-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przepisów prawa poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionej nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.83.2021
Data sprawy:
2021-02-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia przepisów prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.41.2018
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania przez Sąd odwoławczy orzeczenia utrzymującego w mocy postanowienie Sądu I instancji o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, pomimo upłynięcia okresu próby, na który kara ta została zawieszona.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.62.2021
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na orzeczenie naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.63.2021
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na orzeczenie naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.64.2021
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, w sytuacji gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
II.510.61.2021
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie autopoprawki projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.836.2020
Data sprawy:
2021-02-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uznania obwinionego za winnego popełnienia wykroczenia, podczas gdy zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzuconego obwinionemu budziły wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.135.2018
Data sprawy:
2021-01-29
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego, poprzez błędną wykładnię.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.501.7.2017
Data sprawy:
2021-01-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby nowelizacji prawa wykroczeń.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
II.510.61.2021
Data sprawy:
2021-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
II.510.48.2021
Data sprawy:
2021-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.287.2020
Data sprawy:
2021-01-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku wyjścia poza granice zaskarżenia i utrzymania w mocy rażąco niesprawiedliwego orzeczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.507.2020
Data sprawy:
2020-12-30
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca wydania wyroku łącznego, mimo że w czasie popełnienia przestępstw obowiązywała ustawa względniejsza dla skazanego, wykluczająca możliwość orzeczenia w takiej sytuacji kary łącznej pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.664.2020
Data sprawy:
2020-12-28
Opis sprawy:
Kasacja rażącego i mającego istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.661.2020
Data sprawy:
2020-12-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosków o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynów zarzucanych obwinionym budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.948.2020
Data sprawy:
2020-12-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie skazania oskarżonego za przestępstwo pomimo tego, że postępowanie karne co do tego samego czynu zostało wobec niego już wcześniej prawomocnie zakończone wyrokiem.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.663.2020
Data sprawy:
2020-12-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji, gdy wina oraz okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.519.1789.2020
Data sprawy:
2020-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie braku sądowej kontroli środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu adwokata lub radcy prawnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.775.2020
Data sprawy:
2020-12-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z konstytucją przepisów Ordynacji podatkowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.797.2020
Data sprawy:
2020-12-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na orzeczenie naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.662.2020
Data sprawy:
2020-12-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji, gdy zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionej budziły istotne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.9.2020
Data sprawy:
2020-12-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku wyjścia poza granice i podniesione zarzuty środka odwoławczego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.768.2015
Data sprawy:
2020-12-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa procesowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.813.2020
Data sprawy:
2020-12-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nieuwzględnienia wniosku obrońcy o doprowadzenie ściganego na posiedzenie Sądu odwoławczego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.693.2020
Data sprawy:
2020-12-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionej budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.197.2016
Data sprawy:
2020-12-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku wyjścia poza granice zaskarżenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.331.2018
Data sprawy:
2020-12-09
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przeprowadzenia rozprawy odwoławczej podczas nieobecności obwinionego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.513.1.2016
Data sprawy:
2020-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.631.2020
Data sprawy:
2020-11-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa procesowego i materialnego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.5150.8.2020
Data sprawy:
2020-11-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.197.2019
Data sprawy:
2020-11-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1061.2019
Data sprawy:
2020-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie środków zabezpieczających orzekanych po raz pierwszy na etapie postępowania wykonawczego.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.516.3.2020
Data sprawy:
2020-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie decyzji ramowej o przekazywaniu skazanych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.994.2020
Data sprawy:
2020-10-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie ze skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu postępowania karnego w zakresie zwrotu kosztów procesu skazanemu.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.501.4.2020
Data sprawy:
2020-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości oraz Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie konieczności zagwarantowania dłużnikom ochrony przed stalkingiem ze strony firm windykacyjnych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.797.2016
Data sprawy:
2020-10-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku bez przeprowadzenia rozprawy w sytuacji, gdy okoliczności popełnienia zarzucanego oskarżonemu czynu budziły wątpliwości.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1013.2020
Data sprawy:
2020-10-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.760.2020
Data sprawy:
2020-10-09
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wymierzenia oskarżonemu kary grzywny w sposób uniemożliwiający jej wykonanie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.870.2018
Data sprawy:
2020-09-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uznania, iż okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, podczas gdy okoliczności dotyczące strony podmiotowej zarzuconego oskarżonemu występku wymagały wyjaśnienia, w drodze postępowania dowodowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.884.2019
Data sprawy:
2020-09-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa procesowego polegająca na tym, że Sąd II instancji rozpoznając zażalenie obrońcy nie wyszedł poza granice zaskarżenia i podniesionych zarzutów i utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe orzeczenie Sądu I instancji.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.197.2019
Data sprawy:
2020-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie problemu ponoszenia przez osoby niebędące stroną kosztów postępowania sądowego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
II.510.1292.2015
Data sprawy:
2020-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie praktyki stosowania oraz przedłużania przez sądy najbardziej dolegliwego środka zapobiegawczego, jakim jest tymczasowe aresztowanie.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.888.2020
Data sprawy:
2020-09-07
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zmian w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń oraz Kodeksie postępowania karnego dokonanymi tzw. Tarczami antykryzysowymi.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.914.2014
Data sprawy:
2020-09-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa procesowego polegającego na utrzymaniu w mocy rażąco niesprawiedliwego orzeczenia Sądu I instancji.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
II.519.1205.2020
Data sprawy:
2020-08-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w obiektach handlowych i usługowych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1063.2019
Data sprawy:
2020-08-26
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca rozpoznania sprawy na posiedzeniu w postępowaniu nakazowym, pomimo wynikających z materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu przygotowawczym istotnych wątpliwości co do okoliczności popełnienia przez oskarżoną zarzucanego jej czynu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.474.2020
Data sprawy:
2020-08-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie terminu biegu przedawnienia.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
II.510.791.2019
Data sprawy:
2020-08-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie wątpliwości co do zgodności z Konstytucją art. 62 § 2 Kodeksu karnego skarbowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.256.2016
Data sprawy:
2020-08-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przepisów postępowania karnego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.783.2020
Data sprawy:
2020-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie zmiany art. 37a Kodeksu karnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.595.2019
Data sprawy:
2020-07-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie tzw. Procesu Brzeskiego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.897.2017
Data sprawy:
2020-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie konieczności nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
II.518.15.2020
Data sprawy:
2020-07-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konieczności zapewnienia realnej dostępności do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - ofiar przemocy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1294.2019
Data sprawy:
2020-07-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rozpoznania zażalenia w przedmiocie kosztów procesu w sytuacji, gdy oskarżyciel prywatny nie został prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.513.1.2016
Data sprawy:
2020-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie umożliwienia dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne przedstawienie zarzutów oraz niesłuszne oskarżenie.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.1241.2019
Data sprawy:
2020-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie umożliwienia sprawcy wykroczenia skorzystania z prawa do milczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.292.2018
Data sprawy:
2020-07-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uniemożliwienia oskarżonemu realizacji prawa do obrony.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.459.2020
Data sprawy:
2020-07-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na jego treść naruszenia przepisu prawa karnego materialnego.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.646.2020
Data sprawy:
2020-07-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie potrzeby zagwarantowania prawa do obrony nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.513.17.2014
Data sprawy:
2020-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie odszkodowań dla osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.5150.3.2020
Data sprawy:
2020-06-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności przepisów Kodeksu postępowania karnego z Konstytucją.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.5150.4.2020
Data sprawy:
2020-06-26
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności przepisów Kodeksu postępowania karnego z Konstytucją.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.5150.5.2019
Data sprawy:
2020-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie pouczeń w postępowaniu karnym.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.519.344.2014
Data sprawy:
2020-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie konieczności implementacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ustaw regulujących działania służb mundurowych w zakresie kontroli osobistej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.389.2020
Data sprawy:
2020-06-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją art. 547 § 1 in fine Kodeksu postępowania karnego w zakresie w jakim nie przewiduje zażalenia od postanowienia oddalającego wniosek o wznowienie postępowania lub pozostawiającego go bez rozpoznania wydanego przez sąd apelacyjny lub Sąd Najwyższy.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.396.2020
Data sprawy:
2020-06-08
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.804.2019
Data sprawy:
2020-05-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wykonania orzeczenia pomimo istnienia przeszkód uniemożliwiających jego wykonanie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.805.2019
Data sprawy:
2020-05-14
Opis sprawy:
W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, w świetle celów i zasad określonych w Decyzji Ramowej Rady 2005/214/WSiSW w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym, nie sposób uznać, że podlega wykonaniu orzeczenie organu pozasądowego, wydane w oparciu o przepisy prawa państwa wydającego orzeczenie, obarczające odpowiedzialnością za naruszenie przepisów ruchu drogowego osobę, na którą zarejestrowany jest pojazd, w oparciu o informacje uzyskane w ramach transgranicznej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów, z pominięciem jednoznacznych dowodów wskazujących na błędne ustalenia faktyczne sprawcy. Z materiału dowodowego sprawy wynika, że holenderski organ pozasądowy ustalił właściciela pojazdu na podstawie informacji przekazanej przez władze polskie na podstawie zapisów w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Podkreślenia wymaga, że ukarany przedstawił zarówno organowi holenderskiemu, jak i sądowi polskiemu zaświadczenie Urzędu Miasta potwierdzające zgłoszenie w zbycia pojazdu wraz z fakturą. Fakt sprzedaży przedmiotowego auta został odnotowany w ewidencji pojazdów prowadzonej przez Urząd Miasta. Zdaniem Rzecznika, nic nie stało zatem na przeszkodzie, aby Sąd przeprowadził pełne badanie okoliczności faktycznych sprawy wskazanych przez ukaranego, w sytuacji, gdy z przedłożonych przez niego dokumentów wynika, że organy polskie, które przekazały dane o właścicielu pojazdu organom holenderskim, działały nierzetelnie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.519.2019
Data sprawy:
2020-05-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wykonania orzeczenia pomimo istnienia przeszkód uniemożliwiających jego wykonanie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.803.2019
Data sprawy:
2020-05-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wykonania orzeczenia pomimo istnienia przeszkód uniemożliwiających jego wykonanie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.1.2019
Data sprawy:
2020-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie implementacji dyrektywy ofiarowej.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.244.2020
Data sprawy:
2020-05-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie właściwego uregulowania odpowiedzialności za tzw. "oszustwo kredytowe".
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.566.2.2020
Data sprawy:
2020-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.1004.2017
Data sprawy:
2020-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.858.2019
Data sprawy:
2020-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie realizacji zasady prawa do sądu.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.566.1.2020
Data sprawy:
2020-04-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.513.7.2019
Data sprawy:
2020-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa za bezprawne pozbawienie wolności.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.297.2020
Data sprawy:
2020-04-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego dotyczącego zbadania zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu karnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.130.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa do obrony dla osób niepoczytalnych.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.613.1.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie nadużywania trybu nakazowego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia dotyczących wolności zgromadzeń.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.566.3.2017
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie skuteczności środków odwoławczych dotyczących rozstrzygnięć w przedmiocie stosowania i przedłużania tymczasowego aresztowania.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.1039.2017
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rejestracji przebiegu czynności dowodowych dokonywanych w toku postępowania przygotowawczego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.162.2020
Data sprawy:
2020-03-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.510.1321.2018
Data sprawy:
2020-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie konieczności nowelizacji ustawy lustracyjnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.399.2018
Data sprawy:
2020-02-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nienależytej obsady sądu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.899.2019
Data sprawy:
2020-02-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przypisaniu obwinionemu odpowiedzialności za wykroczenia, podczas gdy jego zachowanie z uwagi na brak społecznej szkodliwości czynu nie stanowiło wykroczeń.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.33.2020
Data sprawy:
2020-02-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przypisaniu obwinionemu odpowiedzialności za wykroczenia, podczas gdy jego zachowanie z uwagi na brak społecznej szkodliwości czynu nie stanowiło wykroczeń.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.519.764.2019
Data sprawy:
2020-02-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie dokonania wadliwej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.86.2020
Data sprawy:
2020-02-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Wojskowego Sądu Garnizonowego dotyczącego obligatoryjnego zamieszczenia danych sprawcy w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym .
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.510.1292.2015
Data sprawy:
2020-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie problemów związanych z praktyką stosowania oraz przedłużania przez sądy tymczasowego aresztowania.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.518.15.2014
Data sprawy:
2020-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie kompensaty państwowej przyznawanej ofiarom przestępstw.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.451.2019
Data sprawy:
2020-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów związanych z terminowym wykonaniem orzeczonej kary grzywny.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1017.2019
Data sprawy:
2020-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku wystarczającej precyzyjności regulacji karnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.857.2019
Data sprawy:
2020-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ukształtowania granic zaskarżenia.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.942.2019
Data sprawy:
2020-01-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zgodności z Konstytucją przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.513.2019
Data sprawy:
2020-01-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku dokonania wszechstronnej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.518.4.2019
Data sprawy:
2020-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie znowelizowanego przepisu dotyczącego wniesienia przez osobę pokrzywdzoną przestępstwem subsydiarnego aktu oskarżenia.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
II.510.1332.2019
Data sprawy:
2019-12-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zakresu penalizacji za czyny zabronione przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.684.2019
Data sprawy:
2019-12-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przeprowadzenia rozprawy odwoławczej pod nieobecność oskarżonego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1455.2019
Data sprawy:
2019-12-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nienależytej obsady sądu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.501.2.2017
Data sprawy:
2019-12-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwalniania z tajemnicy lekarskiej w zakresie żądania przez prokuratora dokumentów zawierających dane objęte tajemnicą lekarską i tajemnicą psychiatryczną.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.453.2016
Data sprawy:
2019-11-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji, gdy wina obwinionego oraz okoliczności popełnienia zarzuconego czynu budziły wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.807.2019
Data sprawy:
2019-11-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie orzeczenia wymiaru kary łącznej pozbawienia wolności.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.981.2018
Data sprawy:
2019-11-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie instytucji małego świadka koronnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.85.2019
Data sprawy:
2019-10-23
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania przeprowadzenia wszechstronnej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.801.2018
Data sprawy:
2019-10-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zastosowania środka karnego bez wskazania okresu jego obowiązywania.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.769.2019
Data sprawy:
2019-10-17
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego wniosku o wznowienie postępowania.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.618.2017
Data sprawy:
2019-10-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie umorzenia postępowania przeciwko podejrzanemu i zastosowania wobec niego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.5150.9.2014
Data sprawy:
2019-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności zagwarantowania osobie zatrzymanej prawa do pomocy prawnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.697.2016
Data sprawy:
2019-09-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rozpoznania wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego pod nieobecność podejrzanego na posiedzeniu sądu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.920.2016
Data sprawy:
2019-09-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rozpoznania wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowania środka zabezpieczającego pod nieobecność podejrzanego na posiedzeniu sądu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.55.2016
Data sprawy:
2019-08-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przez sąd zasady specjalności.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.516.4.2019
Data sprawy:
2019-08-23
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania przeprowadzenia wszechstronnej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.848.2019
Data sprawy:
2019-08-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku wyjaśnienia wszystkich istotnych dla prawidłowego orzekania okoliczności sprawy.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.502.3.2019
Data sprawy:
2019-08-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.451.2019
Data sprawy:
2019-08-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów związanych z wykonaniem orzeczonej kary grzywny.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
II.510.759.2019
Data sprawy:
2019-08-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji w sprawie projektu ustawy o elektronizacji doręczeń.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.855.2016
Data sprawy:
2019-08-09
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia przepisu prawa procesowego.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
II.510.930.2019
Data sprawy:
2019-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1687.2014
Data sprawy:
2019-08-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nienależytego rozpoznania zarzutu apelacyjnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.857.2019
Data sprawy:
2019-08-03
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego dotyczącego zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu postępowania karnego w zakresie zasady ne peius.
Adresat:
Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Sygnatura:
II.518.2.2019
Data sprawy:
2019-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w sprawie potrzeby przeprowadzania szkoleń z zakresu przestępstw popełnianych w rodzinie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.193.2017
Data sprawy:
2019-08-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nienależytego rozpoznania zarzutów ujętych w apelacji prokuratora i apelacji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.2340.2014
Data sprawy:
2019-08-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uznania oskarżonego za winnego przypisanego mu czynu, pomimo że zachowanie oskarżonego nie wyczerpywało znamion przestępstwa.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.547.2019
Data sprawy:
2019-08-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia przepisów Kodeksu postępowania karnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.11.2018
Data sprawy:
2019-07-31
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku łącznego, pomimo że te same skazania objęte zostały wcześniej wydanym prawomocnym wyrokiem łącznym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.507.2017
Data sprawy:
2019-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konstytucyjności publicznego ogłaszania wyroków nakazowych w postępowaniu karnym.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP
Sygnatura:
II.510.930.2019
Data sprawy:
2019-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.437.2019
Data sprawy:
2019-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dostępu do akt zatrzymanego, któremu nie postawiono następnie zarzutów, w kontekście możliwości złożenia zażalenia na zatrzymanie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.410.2019
Data sprawy:
2019-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku możliwości zaskarżenia postanowień incydentalnych dotyczących wniosku strony o wyłączenie sędziego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.78.2018
Data sprawy:
2019-07-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa do obrony.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.464.2019
Data sprawy:
2019-07-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia przepisów postępowania w sprawach o wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.575.2015
Data sprawy:
2019-06-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przeprowadzenia dowolnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
II.510.177.2019
Data sprawy:
2019-06-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.519.655.2018
Data sprawy:
2019-06-11
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nierozważenia przez Sąd wszystkich zarzutów zawartych we wniesionym środku odwoławczym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.563.2019
Data sprawy:
2019-06-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie skazania oskarżonego w sytuacji braku zgody państwa wydającego na pociągnięcie oskarżonego do odpowiedzialności karnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.333.2019
Data sprawy:
2019-06-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa karnego materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.18.2017
Data sprawy:
2019-06-04
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania wyjścia poza granice podniesionych w apelacji zarzutów.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1055.2016
Data sprawy:
2019-05-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przeprowadzenia wadliwej kontroli odwoławczej postępowania.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.926.2017
Data sprawy:
2019-05-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wymierzenia skazanemu przez Sąd odwoławczy wyższej o 6 miesięcy kary pozbawienia wolności, niż orzeczona przez Sąd merytoryczny.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.78.2017
Data sprawy:
2019-05-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania wyjścia poza granice podniesionych w apelacji zarzutów, co skutkowało utrzymaniem w mocy orzeczenia Sądu I instancji wydanego z rażącym naruszeniem przepisu prawa procesowego.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.510.177.2019
Data sprawy:
2019-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.513.1.2016
Data sprawy:
2019-05-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie długości terminu przedawnienia roszczeń o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.828.2017
Data sprawy:
2019-05-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania dokonania wszechstronnej kontroli odwoławczej poza granicami środka odwoławczego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.796.2018
Data sprawy:
2019-04-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania przez Sąd odwoławczy orzeczenia, utrzymującego w mocy postanowienie Sądu I instancji o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, po upływie terminu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.731.2016
Data sprawy:
2019-04-25
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.188.2019
Data sprawy:
2019-04-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie stwierdzenia prawnej dopuszczalności wydania obywatela Białorusi.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.506.2018
Data sprawy:
2019-04-11
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przedwczesnego i bezpodstawnego uznania, że nie istnieją w niniejszej sprawie bezwzględne przeszkody ekstradycyjne.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.54.2019
Data sprawy:
2019-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony praw jednostki w postępowaniu karnym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.1143.2015
Data sprawy:
2019-04-10
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nienależytego rozpoznania podniesionego w apelacji zarzutu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.1126.2014
Data sprawy:
2019-04-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji, gdy nie zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności popełnionego czynu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.1.2019
Data sprawy:
2019-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie implementacji dyrektywy ofiarowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1348.2015
Data sprawy:
2019-03-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego w sytuacji, gdy wina obwinionego budzi wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1243.2018
Data sprawy:
2019-03-14
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przyjęcia, że okoliczności przypisanego ukaranemu czynu i jego wina nie budzą wątpliwości, podczas gdy w świetle dowodów zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzuconego obwinionemu budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1242.2018
Data sprawy:
2019-03-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przyjęcia, że okoliczności przypisanego ukaranej czynu i jej wina nie budzą wątpliwości, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzuconego obwinionej budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1242.2018
Data sprawy:
2019-03-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przyjęcia, że okoliczności przypisanego ukaranej czynu i jej wina nie budzą wątpliwości, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzuconego obwinionej budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.692.2018
Data sprawy:
2019-03-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uznania, że termin do wniesienia wniosku o uzasadnienie wyroku upłynął dnia 26 maja 2016 r., podczas gdy dzień ten był dniem ustawowo wolnym od pracy.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.197.2019
Data sprawy:
2019-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości zwrotu utraconego dochodu lub wynagrodzenia osobie wezwanej przez sąd w charakterze świadka.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.820.2018
Data sprawy:
2019-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.2331.2014
Data sprawy:
2019-03-08
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia przepisu prawa karnego materialnego poprzez jego błędne zastosowanie i orzeczenie przepadku na rzecz Skarbu Państwa.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.704.2016
Data sprawy:
2019-03-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nałożenia na oskarżonego obowiązku naprawienia szkody obejmującego roszczenie, co do którego w momencie orzekania przez Sąd II instancji toczyło się postępowanie cywilne.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.234.2019
Data sprawy:
2019-02-27
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie błędnego uznania przez Sąd Okręgowy ustania karalności.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
II.510.1321.2018
Data sprawy:
2019-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ochrony praw osób lustrowanych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.177.2019
Data sprawy:
2019-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.558.2018
Data sprawy:
2019-02-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.1184.2018
Data sprawy:
2019-02-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dopuszczalności przesłuchania w postępowaniu karnym tłumacza na okoliczność informacji powziętych w związku z tłumaczeniem.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.693.2018
Data sprawy:
2019-02-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa karnego materialnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.729.2018
Data sprawy:
2019-01-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania wyjścia poza granice i podniesione w apelacji obrońcy oskarżonego zarzuty.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.729.2018
Data sprawy:
2019-01-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania wyjścia poza granice i podniesione w apelacji obrońcy oskarżonego zarzuty.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.239.2018
Data sprawy:
2019-01-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania dokonania wszechstronnej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP
Sygnatura:
II.513.17.2014
Data sprawy:
2019-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.941.2016
Data sprawy:
2019-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ekshumacji zwłok dokonywanej na zarządzenie prokuratora.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.513.1.2016
Data sprawy:
2019-01-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa w przypadku umorzenia postępowania lub uniewinnienia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.794.2015
Data sprawy:
2019-01-11
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Apelacyjnego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.640.2014
Data sprawy:
2019-01-11
Opis sprawy:
Skarga nadzwyczajna od postanowienia Sądu Apelacyjnego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.697.2018
Data sprawy:
2018-12-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie umorzenia na mocy amnestii postępowania o czyn karalny, mimo że w działaniu oskarżonego brak było znamion występku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1058.2016
Data sprawy:
2018-12-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie orzeczenia środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym po wysłuchaniu biegłego psychologa, którego opinia w sprawie nie została poprzedzona badaniem stanu podejrzanego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.163.2018
Data sprawy:
2018-12-18
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nienależytego rozważenia i ustosunkowania się do podniesionych zarzutów w apelacji obrońcy.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP
Sygnatura:
II.519.344.2014
Data sprawy:
2018-12-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1152.2018
Data sprawy:
2018-12-11
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przeprowadzenia przez Sąd Rejonowy postępowania bez udziału obrońcy, pomimo istnienia uzasadnionych wątpliwości co do poczytalności skazanego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
II.511.773.2016
Data sprawy:
2018-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie odmowy udostępniania akt w postępowaniu przygotowawczym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1143.2018
Data sprawy:
2018-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby znowelizowania art. 226 Kodeksu postępowania karnego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.562.2018
Data sprawy:
2018-11-16
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie braku w uzasadnieniu wyroku właściwej analizy względów wychowawczych, jakimi kierował się Sąd meriti przy wymiarze kary młodocianemu sprawcy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.612.2018
Data sprawy:
2018-11-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie błędnego uznania oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu przestępstw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1160.2018
Data sprawy:
2018-11-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.772.2018
Data sprawy:
2018-11-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uwzględnienia wniosku o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie oskarżonemu kary bez przeprowadzenia postępowania dowodowego w zakresie czynu zarzuconego oskarżonemu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.608.2018
Data sprawy:
2018-11-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie skazania oskarżonego za czyn z art. 286 § 1 k.k., pomimo tego, że stanowił on element czynu ciągłego, za dokonanie którego oskarżony skazany został wcześniejszym prawomocnym wyrokiem.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.768.2018
Data sprawy:
2018-11-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie doręczeń dokumentacji procesowej.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
II.511.768.2018
Data sprawy:
2018-11-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie doręczeń dokumentacji procesowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.917.2018
Data sprawy:
2018-11-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uwzględnienia wniosku prokuratora o wydanie wyroku bez przeprowadzania rozprawy pomimo tego, że okoliczności popełnienia przestępstwa budziły wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.266.2017
Data sprawy:
2018-11-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku skazującego pod nieobecność oskarżonego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1151.2018
Data sprawy:
2018-11-06
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie prowadzenia postępowania przeciwko oskarżonemu bez udziału obrońcy w sytuacji, gdy wobec tego oskarżonego zachodziły okoliczności utrudniające obronę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1154.2018
Data sprawy:
2018-10-29
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie prowadzenia postępowania przeciwko oskarżonemu bez udziału obrońcy w sytuacji, gdy wobec tego oskarżonego zachodziły okoliczności utrudniające obronę.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.474.2018
Data sprawy:
2018-10-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania w stosunku do obwinionego wyroku umarzającego postępowanie o przypisany mu czyn w sytuacji, gdy jego podstawę prawną stanowiła ujemna przesłanka procesowa, obligująca Sąd do wydania wyroku uniewinniającego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.611.2018
Data sprawy:
2018-10-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzuconego obwinionej budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.610.2018
Data sprawy:
2018-10-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzuconego obwinionemu budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.609.2018
Data sprawy:
2018-10-24
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzuconego obwinionemu budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.573.2018
Data sprawy:
2018-10-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących zwrotu kosztów obrony oskarżonemu z tytułu wynagrodzenia obrońcy za postępowanie odwoławcze.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.722.2014
Data sprawy:
2018-10-16
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego polegającego na zaliczeniu na poczet kary łącznej okresów pozbawienia wolności w wymiarze faktycznie odbytym, pomimo, że w dacie orzekania w sprawie, udzielone skazanemu warunkowe przedterminowe zwolnienia nie zostały odwołane.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.772.2017
Data sprawy:
2018-10-15
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego polegającego na objęciu wyrokiem łącznym kar łącznych grzywien, pomimo że kary te nie podlegały wykonaniu z uwagi na ich umorzenie prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.353.2017
Data sprawy:
2018-10-12
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa procesowego polegającego na uwzględnieniu zawartego w akcie oskarżenia wniosku prokuratora o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w sytuacji, gdy okoliczności popełnienia tego czynu budziły wątpliwości.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.513.17.2014
Data sprawy:
2018-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zainicjowania zmian legislacyjnych w celu nowelizacji tzw. ustawy lutowej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.1613.2014
Data sprawy:
2018-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku sądowej kontroli orzeczeń prokuratora w przedmiocie odmowy dopuszczenia w postępowaniu przygotowawczym pełnomocnika osoby niebędącej stroną.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.96.2015
Data sprawy:
2018-10-11
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia prawa materialnego polegającego na zastosowaniu przez Sąd ustawy obowiązującej w dacie orzekania, pomimo że w czasie popełnienia zbiegających się przestępstw obowiązywała ustawa względniejsza dla skazanego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1126.2018
Data sprawy:
2018-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.561.1.2018
Data sprawy:
2018-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, zakładającej umożliwienie prokuraturze uchylenie tajemnicy zawodowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.564.2.2018
Data sprawy:
2018-09-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa materialnego polegającego na jego błędnym zastosowaniu i przypisaniu obwinionemu odpowiedzialności za wykroczenie, podczas gdy jego zachowanie z uwagi na brak społecznej szkodliwości czynu nie stanowiło wykroczenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.31.2018
Data sprawy:
2018-09-05
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie uznania oskarżonych za winnych popełnienia przypisanych im czynów, pomimo braku w ich działaniu znamion przestępstwa określonego w przepisie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.557.2018
Data sprawy:
2018-09-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie pogorszenia sytuacji procesowej oskarżonego w następstwie rozpoznania apelacji wniesionej wyłącznie na jego korzyść.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.509.2016
Data sprawy:
2018-09-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie skazania oskarżonego za czyn, który był już objęty prawomocnym wyrokiem.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.609.2018
Data sprawy:
2018-08-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rozpoznania apelacji w złym składzie Sądu odwoławczego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.879.2018
Data sprawy:
2018-08-27
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca rażącego naruszenia przepisów prawa procesowego poprzez nierozpoznanie apelacji w granicach zaskarżenia i podniesionych zarzutów.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.570.1.2018
Data sprawy:
2018-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie statusu prawnokarnego strażników leśnych.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
II.510.346.2018
Data sprawy:
2018-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku odpowiednich przepisów wykonawczych do art. 129h ust. 5 Prawa o ruchu drogowym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.498.2018
Data sprawy:
2018-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości zamiany sposobu wykonywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.1150.2015
Data sprawy:
2018-08-09
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rozpoznania apelacji w złym składzie Sądu odwoławczego.
Adresat:
Sygnatura:
II.511.219.2018
Data sprawy:
2018-08-01
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania przeprowadzenia przez Sąd odwoławczy wszystkich dostępnych dowodów.
Adresat:
Przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.5150.7.2015
Data sprawy:
2018-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Senackiej Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie terminu na wniesienie apelacji w postępowaniu karnym.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.767.2018
Data sprawy:
2018-07-31
Opis sprawy:
asacja w sprawie naruszenia prawa materialnego polegającego na zobowiązaniu oskarżonego do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego, podczas gdy oskarżony naprawił szkodę w znacznej części przed wydaniem wyroku.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.192.2015
Data sprawy:
2018-07-27
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca naruszenia zakazu reformationis in peius.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.445.2018
Data sprawy:
2018-07-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie przypisania oskarżonemu przestępstwa, pomimo braku w jego działaniu znamion czynu zabronionego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.566.3.2017
Data sprawy:
2018-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie skuteczności środków odwoławczych dotyczących rozstrzygnięć w przedmiocie stosowania i przedłużania tymczasowego aresztowania przez sądy.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.619.2018
Data sprawy:
2018-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności implementacji dyrektywy niewinnościowej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.263.2017
Data sprawy:
2018-07-17
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca nieprawidłowego zawiadomienia oskarżonego o terminie rozprawy, rozpoznania sprawy pod jego nieobecność oraz wydania wyroku zaocznego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.312.2018
Data sprawy:
2018-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieobligatoryjnego udziału oskarżyciela publicznego w sprawach z oskarżenia publicznego, w których postępowanie przygotowawcze zakończyło się w formie dochodzenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.685.2018
Data sprawy:
2018-07-10
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca wydania wyroku nakazowego, pomimo istnienia wątpliwości co do winy obwinionego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.513.2.2018
Data sprawy:
2018-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku ujęcia skargi nadzwyczajnej w przepisach Kodeksu postępowania karnego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
II.5150.9.2014
Data sprawy:
2018-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie w sprawie prawa osoby zatrzymanej do pomocy prawnej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1271.2014
Data sprawy:
2018-06-21
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przepisów prawa procesowego polegającego na zaniechaniu wyjścia poza granice podniesionych w apelacji zarzutów.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.601.2018
Data sprawy:
2018-06-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wątpliwości co do zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu postępowania karnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.263.2018
Data sprawy:
2018-06-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozbieżności w sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, które chcą skorzystać z prawa do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.238.2018
Data sprawy:
2018-06-04
Opis sprawy:
Kasacja polegająca na uznaniu oskarżonego za winnego popełnienia przypisanego mu czynu, pomimo że swoim działaniem nie wyczerpał on znamion przestępstwa określonego przepisie.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.566.2016
Data sprawy:
2018-05-23
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie polegającej na umorzeniu postępowania w przedmiocie wyroku łącznego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.758.2017
Data sprawy:
2018-05-22
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca uznania oskarżonego za winnego popełnienia przypisanego mu czynu, mimo braku w jego działaniu znamion przestępstwa.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.46.2017
Data sprawy:
2018-05-22
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie polegającej na uznaniu obwinionego za winnego popełnienia przypisanego mu czynu, pomimo że swoim działaniem nie wyczerpał znamion wykroczenia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.35.2018
Data sprawy:
2018-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praktyki przesłuchiwania podejrzanego w charakterze świadka.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.622.2017
Data sprawy:
2018-05-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie pominięcia obligatoryjnego orzeczenia o obowiązku naprawienia szkody.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.212.2018
Data sprawy:
2018-04-26
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie naruszenia przepisów postępowania, polegającego na orzekaniu przez sędziego w sprawie o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego, w której był on w składzie orzekającym wydającym ten wyrok.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.360.2018
Data sprawy:
2018-04-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.1098.2016
Data sprawy:
2018-04-20
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionemu budziły poważne wątpliwości.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.1233.2015
Data sprawy:
2018-04-17
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania wyjścia poza granice podniesionego zarzutu, co skutkowało utrzymaniem w mocy orzeczenia Sądu I instancji wydanego z rażącym naruszeniem przepisu prawa procesowego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.1.2018
Data sprawy:
2018-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie procedury przesłuchania ofiar zgwałceń.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.309.2017
Data sprawy:
2018-04-13
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania dokonania przez Sąd II instancji wszechstronnej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.455.2017
Data sprawy:
2018-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odszkodowania/zadośćuczynienia za szkody spowodowane pozbawieniem wolności.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.125.2018
Data sprawy:
2018-04-03
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca nienależytego rozpoznania oraz nienależytego odniesienia się do zarzutów podniesionych przez obrońców.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.501.1.2018
Data sprawy:
2018-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odpowiedzialności karnej za brak zawiadomienia o popełnieniu niektórych przestępstw.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.704.2016
Data sprawy:
2018-03-07
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie nałożenia na oskarżonego obowiązku naprawienia szkody obejmującego roszczenie, co do którego w momencie orzekania przez Sąd II instancji toczyło się postępowanie cywilne.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.647.2015
Data sprawy:
2018-03-02
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie utrzymania w mocy wyroku Sądu I instancji skazującego sprawcę, pomimo zaistnienia przeszkody procesowej w postaci przedawnienia karalności czynu.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.609.2017
Data sprawy:
2018-02-28
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego naruszenia prawa karnego procesowego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.30.2018
Data sprawy:
2018-02-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji zawieszenia postępowania karnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.840.2016
Data sprawy:
2018-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie pozycji pokrzywdzonego oraz przysługujących mu uprawnień w ramach postępowania karnego.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
II.510.897.2017
Data sprawy:
2018-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wątpliwości dotyczących niektórych regulacji zawartych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.502.1.2017
Data sprawy:
2018-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nowelizacji Kodeksu karnego w zakresie uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
II.501.4.2017
Data sprawy:
2018-01-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o Służbie Ochrony Państwa dotyczących prowadzenia kontroli osobistej.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.223.2015
Data sprawy:
2018-01-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rozpoznania sprawy przez sąd rzeczowo niewłaściwy do jej rozpoznania.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
II.501.4.2017
Data sprawy:
2018-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Finansów w sprawie konieczności usunięcia z obrotu prawnego niekonstytucyjnych przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz rozporządzenia wykonawczego.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.793.2017
Data sprawy:
2018-01-11
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca rażącego naruszenia prawa materialnego poprzez wymierzenie obwinionemu kary grzywny powyżej ustawowego zagrożenia.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sygnatura:
II.510.992.2017
Data sprawy:
2017-12-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.809.2016
Data sprawy:
2017-12-19
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie zaniechania dokonania przez Sąd II instancji wszechstronnej kontroli odwoławczej, wskutek czego doszło do utrzymania w mocy rażąco niesprawiedliwego wyroku Sądu I instancji.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.1039.2017
Data sprawy:
2017-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rejestracji przebiegu czynności dowodowych dokonywanych w toku postępowania przygotowawczego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.28.2014
Data sprawy:
2017-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustanowienia kuratora dla małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w którym oskarżonym jest jeden z rodziców małoletniego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.501.7.2017
Data sprawy:
2017-11-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie reformy prawa wykroczeń.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach
Sygnatura:
II.518.7.2017
Data sprawy:
2017-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w sprawie instytucji obrony koniecznej, jej granic oraz konsekwencji jej przekroczenia.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.595.2017
Data sprawy:
2017-11-06
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sposobu obliczania wymiaru kary łącznej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.507.2017
Data sprawy:
2017-11-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konstytucyjności publicznego ogłaszania wyroków nakazowych w postępowaniu karnym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.676.2017
Data sprawy:
2017-10-31
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego dotyczącego dopuszczalności złożenia zażalenia na zarządzenie wyjęcia zwłok z grobu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.1039.2017
Data sprawy:
2017-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia stronom postępowania karnego pełnego i realnego wglądu w przebieg czynności procesowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.5.2017
Data sprawy:
2017-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące sytuacji pokrzywdzonego w postępowaniu w sprawach nieletnich.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.511.625.2016
Data sprawy:
2017-09-28
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca niedokonania przez Sąd II instancji wszechstronnej kontroli odwoławczej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.455.2017
Data sprawy:
2017-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odszkodowań za szkody spowodowane pozbawieniem wolności.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.501.4.2017
Data sprawy:
2017-09-05
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kontroli operacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.591.2017
Data sprawy:
2017-08-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w zakresie rozstrzygnięcia pytania prawnego Sądu Rejonowego dotyczącego niezgodności z Konstytucją przepisu ustawy Prawo budowlane.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.532.2017
Data sprawy:
2017-07-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z wniosku Prokuratora Generalnego dotyczącego możliwości wniesienia kasacji na niekorzyść oskarżonego w razie umorzenia postępowania z powodu zastosowania aktu łaski przez Prezydenta RP.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.28.2014
Data sprawy:
2017-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustanowienia kuratora dla małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w którym oskarżonym jest jeden z rodziców małoletniego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.502.1.2017
Data sprawy:
2017-06-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nowelizacji Kodeksu karnego w zakresie uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.146.2017
Data sprawy:
2017-06-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wystawiania zaświadczenia o niezdolności do stawiennictwa na wezwanie organu ochrony prawa.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
II.519.663.2017
Data sprawy:
2017-06-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie stosowania przemocy przez funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.501.2.2017
Data sprawy:
2017-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwalniania z tajemnicy lekarskiej w zakresie żądania przez prokuratora dokumentów zawierających dane objęte tajemnicą lekarską i tajemnicą psychiatryczną.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.202.2017
Data sprawy:
2017-06-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące prawa do sądu w zakresie możliwości wniesienia środka zaskarżenia w postępowaniu przyspieszonym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.773.2016
Data sprawy:
2017-06-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odmowy udostępniania akt w postępowaniu przygotowawczym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.5150.9.2014
Data sprawy:
2017-06-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa osoby zatrzymanej do pomocy prawnej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.14.2017
Data sprawy:
2017-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.801.1.2017
Data sprawy:
2017-04-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej, dotyczącej określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.168.2017
Data sprawy:
2017-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Senat RP
Sygnatura:
II.517.3.2016
Data sprawy:
2017-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Senatu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.840.2016
Data sprawy:
2017-03-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie zapewnienia pokrzywdzonemu możliwości wzięcia udziału w posiedzeniach sądu dotyczących wydania wyroku nakazowego przed rozprawą.
Adresat:
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Sygnatura:
II.502.1.2016
Data sprawy:
2017-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w sprawie przestępstwa niealimentacji.
Adresat:
Sejm Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Sygnatura:
II.513.17.2014
Data sprawy:
2017-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w sprawie przesłanki domicylu określonej w art. 8 ust. 2a tzw. ustawy lutowej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.219.2016
Data sprawy:
2017-02-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie podstawy wznowienia postępowania karnego.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
II.510.1297.2016
Data sprawy:
2017-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie udziału obrońcy i pełnomocnika strony w przesłuchaniu prowadzonym w państwie obcym przez konsula RP.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1819.2014
Data sprawy:
2017-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie zainicjowania zmian legislacyjnych procedury wykroczeniowej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.5150.9.2014
Data sprawy:
2017-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego oraz Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka w sprawie prawa zatrzymanego do pomocy prawnej.
Adresat:
Komenda Główna Policji
Sygnatura:
II.5150.9.2014
Data sprawy:
2017-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego oraz Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka w sprawie prawa zatrzymanego do pomocy prawnej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.513.17.2014
Data sprawy:
2017-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie zainicjowania zmian legislacyjnych w celu nowelizacji tzw. ustawy lutowej.
Adresat:
Sejm Komisja Ustawodawcza
Sygnatura:
II.517.3.2016
Data sprawy:
2017-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.773.2016
Data sprawy:
2016-12-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odmowy udostępniania akt i dowodów.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IX.517.411.2015
Data sprawy:
2016-12-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Rady Ministrów w sprawie wykonywania tymczasowego aresztowania w podmiocie leczniczym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.520.4.2016
Data sprawy:
2016-11-17
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zatarcia skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej 15 lat (SK 26/16).
Adresat:
Senat Komisja Ustawodawcza
Sygnatura:
II.503.1.2015
Data sprawy:
2016-11-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podjęcia działań legislacyjnych mających na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zatrzymania prawa jazdy
Adresat:
Zastępca Prokuratora Generalnego
Sygnatura:
II.519.941.2016
Data sprawy:
2016-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Prokuratora Generalnego w sprawie ekshumacji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.2.2016
Data sprawy:
2016-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące nowelizacji art. 109 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Adresat:
Marszałek Sejmu
Sygnatura:
II.511.699.2016
Data sprawy:
2016-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.520.3.2016
Data sprawy:
2016-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uzyskiwania zaświadczeń o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.501.7.2016
Data sprawy:
2016-09-09
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej orzekania środków zabezpieczających
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.330.2016
Data sprawy:
2016-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie doręczeń pism procesowych oraz innej dokumentacji sądowej w postępowaniu karnym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.840.2016
Data sprawy:
2016-09-07
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej niezapewnienia pokrzywdzonemu możliwości wzięcia udziału w posiedzeniach sądu, dotyczącym wydania wyroku nakazowego przed rozprawą (SK 21/16).
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.837.2016
Data sprawy:
2016-08-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji i zasad ustalania początku okresu próby w przypadku stosowania instytucji probacyjnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.167.2016
Data sprawy:
2016-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie dotyczące zwrotu kosztów stawiennictwa świadków przesłuchiwanych w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia przez straże gminne (miejskie).
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
II.519.2097.2014
Data sprawy:
2016-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie dotyczące zmian legislacyjnych w zakresie dokonywania prewencyjnych badań na zawartość alkoholu w organizmie kierującego pojazdem.
Adresat:
Komisja do Spraw Petycji Sejm RP
Sygnatura:
II.510.732.2016
Data sprawy:
2016-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji do spraw Petycji w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie prac legislacyjnych dotyczących uprawnienia świadka do odmowy udzielania odpowiedzi.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.501.5.2016
Data sprawy:
2016-06-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym sprawie wniosku Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 18 maja 2016 r. o stwierdzenie niezgodności przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o Prokuraturze z Konstytucją (sygn. akt K 29/16).
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
II.519.442.2016
Data sprawy:
2016-06-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyposażenia Policji w urządzenia do prowadzenia badań na zawartość w organizmie kierowców środków psychoaktywnych innych niż alkohol.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.1253.2015
Data sprawy:
2016-06-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zabezpieczania przez Policję sprzętu komputerowego na potrzeby postępowania karnego.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
II.519.1253.2015
Data sprawy:
2016-06-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie zabezpieczania przez Policję sprzętu komputerowego na potrzeby postępowania karnego.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
II.519.2097.2014
Data sprawy:
2016-05-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań prewencyjnych kierowców na zawartość alkoholu w organizmie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.219.2016
Data sprawy:
2016-05-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości wznowienia postępowania karnego (art. 540 par. 3 k.p.k.).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.517.2.2016
Data sprawy:
2016-05-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej zasady udziału osoby zatrzymanej w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na zatrzymanie (sygn. akt SK 6/16).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.396.2016
Data sprawy:
2016-05-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej braku możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie wyłączenia oskarżyciela posiłkowego z udziału w postępowaniu karnym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.360.2016
Data sprawy:
2016-05-06
Opis sprawy:
Wniosek w sprawie wykorzystania w procesie karnym dowodów zebranych nielegalnie - tzw. owoce zatrutego drzewa.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.5150.9.2014
Data sprawy:
2016-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa osoby zatrzymanej do kontaktów z adwokatem bądź radcą prawnym.
Adresat:
Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka
Sygnatura:
II.5150.9.2014
Data sprawy:
2016-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w sprawie prawa osoby zatrzymanej do kontaktów z adwokatem bądź radcą prawnym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.1608.2015
Data sprawy:
2016-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uchylenia mandatu karnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.520.1.2016
Data sprawy:
2016-04-29
Opis sprawy:
Wniosek w sprawie zgody następczej na wykorzystanie w postępowaniu karnym dowodów uzyskanych podczas kontroli operacyjnej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny
Sygnatura:
II.510.363.2016
Data sprawy:
2016-04-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego w sprawie wzorów pouczeń dla uczestników postępowań karnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.501.2.2016
Data sprawy:
2016-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego w sprawie porwań rodzicielskich.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
WZF.7044.3.2015
Data sprawy:
2016-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.501.5.2016
Data sprawy:
2016-04-18
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy - Prawo o prokuraturze.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.516.1.2016
Data sprawy:
2016-04-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przepisów dotyczących ekstradycji obywateli polskich do Stanów Zjednoczonych.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.513.13.2014
Data sprawy:
2016-04-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie projektu nowelizacji ustawy dotyczącej praw osób represjonowanych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.328.2016
Data sprawy:
2016-04-18
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Chorzowie dotyczącego przepisów intertemporalnych w zakresie orzekania kary łącznej
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.2585.2014
Data sprawy:
2016-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwrotu kosztów stawienia się świadka w sądzie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.861.2015
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony danych osobowych zawartych w materiałach śledztwa.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1232.2015
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym osobom z niepełnosprawnością.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.15.2016
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie trudności z zatrudnianiem w Polsce lekarzy obcokrajowców spoza Unii Europejskiej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.071.1.2015
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uregulowania przestępstwa tortur w kodeksie karnym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.603.1.2016
Data sprawy:
2016-03-24
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy medialnej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.959.2015
Data sprawy:
2016-03-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów o odpowiedzialności karnej za nieuczciwą reklamę.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.502.1.2016
Data sprawy:
2016-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Sygnatura:
II.502.1.2016
Data sprawy:
2016-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
II.514.5.2015
Data sprawy:
2016-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uprawnień straży gminnych i miejskich.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.514.5.2015
Data sprawy:
2016-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie składania zażaleń na postanowienia straży gminnej w sprawach dotyczących wykroczeń.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1983.2014
Data sprawy:
2016-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwrotu kosztów obrony w sprawach z oskarżenia publicznego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1198.2015
Data sprawy:
2016-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa do rzetelnego procesu w przypadku uzupełniania uzasadnienia wyroku przez sąd pierwszej instancji.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IV.7006.36.2016
Data sprawy:
2016-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie terminów zaskarżenia aktów prawa miejscowego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.566.3.2015
Data sprawy:
2016-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kar aresztu za jazdę bez biletu, niewspółmiernych do przewinienia.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.519.109.2015
Data sprawy:
2016-02-18
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o Policji.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.513.13.2014
Data sprawy:
2016-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie praw osób represjonowanych w okresie stanu wojennego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
III.7040.9.2016
Data sprawy:
2016-02-01
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zmian w ustawie o służbie cywilnej.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
II.518.6.2014
Data sprawy:
2016-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dostosowania wzoru formularza „Niebieska karta” do obowiązujących przepisów.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.501.1.2016
Data sprawy:
2016-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praw osób podejrzanych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
II.711.1.2014
Data sprawy:
2016-01-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie niejasnych przepisów dotyczących manipulacji instrumentami finansowymi.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.1869.2014
Data sprawy:
2016-01-25
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku środka zaskarżenia na użycie środków przymusu bezpośredniego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.31.2016
Data sprawy:
2016-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.402.1.2015
Data sprawy:
2016-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie upowszechnienia wśród lekarzy wiedzy o wykrywaniu i dokumentowaniu przypadków tortur.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.945.2015
Data sprawy:
2016-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie utrudnień w kontaktach telefonicznych skazanych z osobami bliskimi.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.190.2015
Data sprawy:
2016-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji wyroku ETPC dotyczącego przebywania w schronisku dla nieletnich bez podstawy prawnej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.1227.2015
Data sprawy:
2016-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wnoszenia sprzeciwu od wyroku nakazowego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.513.17.2014
Data sprawy:
2016-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odszkodowań dla osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległości Polski.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1983.2014
Data sprawy:
2016-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości podlegających zwrotowi kosztów obrony w sprawach z oskarżenia publicznego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.1819.2014
Data sprawy:
2016-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.68.2014
Data sprawy:
2016-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niejasnego brzmienia przepisu Kodeksu karnego dotyczącego przestępstw komputerowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.1292.2015
Data sprawy:
2016-01-08
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie maksymalnego okresu tymczasowego aresztowania.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.1524.2015
Data sprawy:
2016-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uchylania się od obowiązku płacenia alimentów.
Adresat:
Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.1524.2015
Data sprawy:
2016-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w sprawie uchylania się od obowiązku płacenia alimentów.
Adresat:
Prokurator Generalny
Sygnatura:
II.519.1524.2015
Data sprawy:
2016-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie uchylania się od obowiązku płacenia alimentów.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
II.519.109.2015
Data sprawy:
2015-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu w sprawie projektu ustawy o Policji.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.519.109.2015
Data sprawy:
2015-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie projektu ustawy o Policji.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.566.2.2015
Data sprawy:
2015-12-23
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad orzekania środków zabezpieczających.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.1304.2015
Data sprawy:
2015-12-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej M.M. i in. (sygn. akt SK 44/15), dotyczącej braku sądowej kontroli orzeczenia prokuratora odmawiającego udziału pełnomocnika osoby niebędącej stroną w postępowaniu przygotowawczym.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.84.2015
Data sprawy:
2015-12-04
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stosowania kontroli operacyjnej przez Policję i służby specjalne.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.5150.7.2015
Data sprawy:
2015-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie terminu na wniesienie apelacji w postępowaniu karnym.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
II.519.1562.2015
Data sprawy:
2015-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie realizacji ustawowych zadań Policji po reformie procedury karnej.
Adresat:
Prokurator Generalny
Sygnatura:
II.519.1541.2015
Data sprawy:
2015-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie wnoszenia aktów oskarżenia po reformie procedury karnej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.3.2015
Data sprawy:
2015-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia ochrony wszystkim dzieciom będącym uczestnikami postępowania karnego.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Sygnatura:
II.510.637.2015
Data sprawy:
2015-11-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie podejmowania decyzji o tymczasowym aresztowaniu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.071.4.2015
Data sprawy:
2015-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia definicji tortur w Kodeksie karnym.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
II.402.1.2015
Data sprawy:
2015-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wykorzystania Protokołu Stambulskiego przez lekarzy.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.402.1.2015
Data sprawy:
2015-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wykorzystania Protokołu Stambulskiego przez lekarzy.
Adresat:
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Sygnatura:
II.402.1.2015
Data sprawy:
2015-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie wykorzystania Protokołu Stambulskiego przez lekarzy.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.517.4076.2014
Data sprawy:
2015-10-27
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie warunkowego tymczasowego aresztowania.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.637.2015
Data sprawy:
2015-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przedłużania tymczasowego aresztowania.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.637.2015
Data sprawy:
2015-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uwzględniania indywidualnego charakteru sprawy przy podejmowaniu decyzji o tymczasowym aresztowaniu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.637.2015
Data sprawy:
2015-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nowych zasad przyznawania odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.1123.2015
Data sprawy:
2015-10-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Głubczycach (sygn. akt P 124/15).
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.2918.2014
Data sprawy:
2015-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie utrudnień w kontaktach telefonicznych skazanych z osobami bliskimi.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.1336.2015
Data sprawy:
2015-10-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczeń w otrzymywaniu paczek żywnościowych przez skazanych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.5150.1.2015
Data sprawy:
2015-10-16
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie zwrotu kosztów obrony.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.517.3862.2015
Data sprawy:
2015-10-14
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia skazanym prawa do skargi.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
II.519.2097.2014
Data sprawy:
2015-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku odpowiedniej podstawy prawnej prewencyjnych badań na zawartość alkoholu w organizmie.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.758.2014
Data sprawy:
2015-10-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przedłużania statusu osadzonych niebezpiecznych.
Adresat:
Główny Inspektor Transportu Drogowego
Sygnatura:
II.519.1139.2015
Data sprawy:
2015-09-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie udostępniania właścicielom pojazdu zdjęcia zarejestrowanego wykroczenia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.2632.2015
Data sprawy:
2015-09-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przebywania w schroniskach dla nieletnich bez podstawy prawnej.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.1910.2015
Data sprawy:
2015-09-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie kontroli osobistych osób pozbawionych wolności.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.519.109.2015
Data sprawy:
2015-09-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie prac nad projektem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP
Sygnatura:
II.519.109.2015
Data sprawy:
2015-09-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP w sprawie prac nad projektem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
II.519.109.2015
Data sprawy:
2015-09-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w sprawie prac nad projektem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.503.1.2015
Data sprawy:
2015-09-17
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zatrzymywania praw jazdy.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.2681.2014
Data sprawy:
2015-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczania praw osób umieszczonych w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.2325.2015
Data sprawy:
2015-07-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie udostępnienia osobom pozbawionym wolności obowiązujących przepisów kodeksu karnego wykonawczego.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.6121.2014
Data sprawy:
2015-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia właściwych warunków utrzymania higieny osobistej w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.620.2015
Data sprawy:
2015-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie udzielania tzw. przepustek losowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.1812.2014
Data sprawy:
2015-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odpłatnego zatrudniania skazanych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
II.517.2681.2014
Data sprawy:
2015-07-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.1336.2015
Data sprawy:
2015-06-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmian przepisów kodeksu karnego wykonawczego dotyczących paczek żywnościowych dla osadzonych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.1336.2015
Data sprawy:
2015-06-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zmian przepisów kodeksu karnego wykonawczego dotyczących paczek żywnościowych dla osadzonych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.1207.2015
Data sprawy:
2015-06-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób pozbawionych wolności.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
II.520.1.2015
Data sprawy:
2015-06-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie udostępniania na stronach internetowych Policji nagrań z monitoringu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.4076.2014
Data sprawy:
2015-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunkowego tymczasowego aresztowania.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.513.13.2014
Data sprawy:
2015-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia przez osoby represjonowane.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.2585.2014
Data sprawy:
2015-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zwrotu utraconego zarobku lub dochodu w związku udziałem w postępowaniu sądowym w charakterze świadka.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
VII.533.5.2015
Data sprawy:
2015-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sytuacji osób nieposiadających żadnego obywatelstwa.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.449.2015
Data sprawy:
2015-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie vacatio legis dla unormowań zawartych w nowelizacji prawa karnego procesowego.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
II.518.6.2014
Data sprawy:
2015-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dostosowania wzoru formularzy „Niebieska karta” do obowiązujących przepisów.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.337.2015
Data sprawy:
2015-04-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niedopuszczalności zaskarżenia postanowienia w przedmiocie wyłączenia oskarżyciela posiłkowego z udziału w postępowaniu karnym.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
II.5150.3.2015
Data sprawy:
2015-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nieuwzględniania przez organy ścigania wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
V.7220.196.2015
Data sprawy:
2015-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie opłat abonamentowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.58.2014
Data sprawy:
2015-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dokumentowania odbycia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.3016.2014
Data sprawy:
2015-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kompensaty dla ofiar przestępstw.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.620.2015
Data sprawy:
2015-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sposobu i warunków udzielania skazanym przepustek losowych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.4993.2014
Data sprawy:
2015-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie umieszczania osób pozbawionych wolności w celach mieszkalnych niezgodnie z deklaracją w przedmiocie używania wyrobów tytoniowych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.6143.2014
Data sprawy:
2015-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wyżywienia dla osób pozbawionych wolności, uwzględniającego wymogi religijne, kulturowe i światopoglądowe.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.2638.2014
Data sprawy:
2015-02-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przeprowadzania badań w celu ustalenia w organizmie obecności alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej u osób pozbawionych wolności.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.1999.2014
Data sprawy:
2015-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie realizacji prawa do obrony skazanego odbywającego karę dyscyplinarną w postaci umieszczenia w celi izolacyjnej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.514.2015
Data sprawy:
2015-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przedłużania pobytu pełnoletniego wychowanka w placówce wychowawczej do zakończenia roku szkolnego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.111.2015
Data sprawy:
2015-02-10
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej P. S. dotyczącej podstaw do zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie kosztów procesu (sygn. akt SK 41/14).
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.6030.2014
Data sprawy:
2015-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stosowania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej środków przymusu bezpośredniego.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
II.519.63.2015
Data sprawy:
2015-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zagadnień poruszanych we wcześniejszych wystąpieniach Rzecznika Praw Obywatelskich, pozostających w gestii Ministra Spraw Wewnętrznych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.5.2015
Data sprawy:
2015-01-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej J. K.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.802.1.2014
Data sprawy:
2015-01-14
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odpowiedzialności pracowników za ujawnienie danych zastrzeżonych przez przedsiębiorcę.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.6143.2014
Data sprawy:
2015-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia osobom pozbawionym wolności wyżywienia uwzględniającego wymogi religijne i kulturowe.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.994.2014
Data sprawy:
2014-12-03
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie bezpieczeństwa imprez masowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.5367.2014
Data sprawy:
2014-11-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku zabezpieczeń łóżek piętrowych w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.5181.2014
Data sprawy:
2014-11-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia osobom pozbawionym wolności warunków do utrzymania należytej higieny osobistej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.331.2014
Data sprawy:
2014-11-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości gromadzenia przez osoby pozbawione wolności środków pieniężnych na rachunku bankowym, przeznaczonych na utrzymanie po zwolnieniu z zakładu karnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.41.2014
Data sprawy:
2014-11-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie postulatów dotyczących kompensaty dla ofiar przestępstw, mediacji, nieodpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych oraz pomocy prawnej z urzędu dla osoby zatrzymanej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.566.7.2014
Data sprawy:
2014-11-19
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. idealnego zbiegu wykroczenia z przestępstwem.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.513.17.2014
Data sprawy:
2014-11-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu podmiotowego stosowania ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach
Sygnatura:
II.510.2104.2014
Data sprawy:
2014-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w sprawie rejestracji dźwiękowej albo audiowizualnej przebiegu rozprawy w sprawach karnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
II.511.1869.2014
Data sprawy:
2014-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie braku możliwości złożenia zażalenia na prawidłowość użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez podmioty uprawnione do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.4505.2014
Data sprawy:
2014-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia osobom pozbawionym wolności dostępu do informacji publicznej.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.1778.2014
Data sprawy:
2014-10-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zawieszania postępowania karnego skarbowego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.1613.2014
Data sprawy:
2014-09-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku sądowej kontroli orzeczeń prokuratora w przedmiocie odmowy dopuszczenia w postępowaniu przygotowawczym pełnomocnika osoby nie będącej stroną.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
II.517.4689.2014
Data sprawy:
2014-09-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.1656.2014
Data sprawy:
2014-09-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania badań na obecność w organizmie skazanego alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.511.1648.2014
Data sprawy:
2014-09-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej M. S. dotyczącej wynagrodzenia adwokata z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu (sygn. akt SK 25/14).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.519.344.2014
Data sprawy:
2014-08-29
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów regulujących kontrolę osobistą oraz przeszukiwanie pojazdów przez funkcjonariuszy publicznych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.1812.2014
Data sprawy:
2014-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zatrudniania osadzonych i wynagradzania ich za pracę.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
II.517.1430.2014
Data sprawy:
2014-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zapewnienia wyżywienia dla osób pozbawionych wolności, transportowanych z zagranicy.
Adresat:
Prokurator Generalny
Sygnatura:
II.519.1963.2014
Data sprawy:
2014-06-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie oceny zasadności i legalności działania prokuratorów oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Narodowego podczas przeszukania w siedzibie redakcji tygodnika „Wprost”.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.517.3370.2014
Data sprawy:
2014-06-23
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej K. S. dotyczącej przepisu Kodeksu karnego wykonawczego przewidującego orzekanie kary zastępczej surowszej niż przewidzianej w chwili popełnienia czynu zabronionego (sygn. akt SK 62/13).
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.519.1442.2014
Data sprawy:
2014-06-20
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu Kodeksu wykroczeń pomijającego przesłankę „znikomej społecznej szkodliwości czynu” jako wyłączającej odpowiedzialność za wykroczenie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.1790.2014
Data sprawy:
2014-06-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji prawnej pokrzywdzonego, chcącego złożyć subsydiarny akt oskarżenia.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.513.13.2014
Data sprawy:
2014-06-11
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej R. Z. dotyczącej ograniczenia prawa osób represjonowanych do odszkodowania i zadośćuczynienia (sygn. akt SK 7/14).
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.1492.2014
Data sprawy:
2014-06-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sposobu realizacji widzeń w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.518.28.2014
Data sprawy:
2014-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie ustanawiania kuratora dla małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w którym oskarżonym jest jedno z rodziców.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.517.1093.2014
Data sprawy:
2014-05-16
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.513.10.2014
Data sprawy:
2014-05-05
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej A. B. dotyczącej prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia od Skarbu Państwa za doznaną krzywdę, przysługującego z tytułu wykonania orzeczenia albo decyzji, a nie ich wydania (sygn. akt SK 7/14).
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.1463.2014
Data sprawy:
2014-04-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dochodzenia roszczeń regresowych przysługujących Skarbowi Państwa na podstawie art. 557 k.p.k.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.5151.2.2014
Data sprawy:
2014-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie procedury wyznaczania obrońcy z urzędu w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.24.2014
Data sprawy:
2014-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia poszanowania godności osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
II.511.917.2014
Data sprawy:
2014-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego wyznaczania obrońcy z urzędu.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.1826.2014
Data sprawy:
2014-04-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie obowiązującego w jednostkach penitencjarnych zakazu prania odzieży przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.566.1.2014
Data sprawy:
2014-03-20
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego dotyczącego stosowania tymczasowego aresztowania w ramach procedury wykonywania Europejskiego Nakazu Aresztowania.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.6.2014
Data sprawy:
2014-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania przez sądy nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.326.2014
Data sprawy:
2014-02-26
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku gwarancji prawnych udziału podejrzanego (oskarżonego) lub jego obrońcy w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na postanowienie dotyczące stosowania wobec niego środków przymusu innych niż zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
II.518.15.2014
Data sprawy:
2014-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie kompensaty państwowej przyznawanej ofiarom przestępstw.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.566.2014
Data sprawy:
2014-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zagwarantowania poszanowania praw osób pozbawionych wolności, z niepełnosprawnością intelektualną.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.1051.2014
Data sprawy:
2014-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie skarg osób pozbawionych wolności na odbywanie kary w zakładzie karnym niewłaściwym ze względu na posiadaną podgrupę klasyfikacyjną.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.68.2014
Data sprawy:
2014-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niejasnego brzmienia przepisu Kodeksu karnego dotyczącego cyberprzestępczości.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.509.2014
Data sprawy:
2014-01-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku regulacji normującej sposób kontaktowania się osób pozbawionych wolności z pełnomocnikiem, nie będącym adwokatem lub radcą prawnym, reprezentującym te osoby przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.564.1.2014
Data sprawy:
2014-01-02
Opis sprawy:
głoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej A. W. (sygn. akt SK 70/13).
Adresat:
PROKURATOR GENERALNY
Sygnatura:
RPO/747187/13/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2013-12-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie przypadków nadużywania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
751126
Data sprawy:
2013-12-13
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz J. K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w C.
Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Sygnatura:
RPO/744194/13/II/702 RZ
Data sprawy:
2013-12-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie przystosowania jednostek penitencjarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
724689
Data sprawy:
2013-12-05
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz M. R. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/751005/13/II/211 RZ
Data sprawy:
2013-12-04
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej J. D. H. i J. H. (sygn. akt SK 65/13).
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/740736/13/II/211 RZ
Data sprawy:
2013-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przepisów penalizujących manipulację instrumentami finansowymi.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/592721/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2013-11-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz M. M. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., zmieniającego częściowo, a w pozostałym zakresie utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/718506/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-11-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz S. Ż. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R., którym utrzymano w mocy wyrok z Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/748345/13/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-11-26
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz W. P. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/737773/13/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2013-11-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz M. S. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/730239/13/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2013-11-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz W. D. i J.D. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w R. utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Wojewódzkiego w R.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/640895/10/II/711 RZ
Data sprawy:
2013-11-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zasad konwojowania przez Policję osób pozbawionych wolności.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/746845/13/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2013-11-22
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz T. J. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w O.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.125.2014
Data sprawy:
2013-11-22
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Ł. W. (sygn. akt SK 64/13).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/731121/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-11-21
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Ł. G. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w O.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/747033/13/II/209 RZ
Data sprawy:
2013-11-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie obciążenia oskarżyciela posiłkowego kosztami procesu w razie umorzenia postępowania z powodu przedawnienia karalności wykroczenia.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/727653/13/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2013-11-19
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz M. R. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Ł.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/752257/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-11-15
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz J. M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/718307/12/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2013-11-15
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz P. C. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Ż.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/748924/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-11-15
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz J. M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w L.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/752726/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-11-15
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz J. M. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Z. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/750257/13/II/721 RZ
Data sprawy:
2013-11-13
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej T. P. dołączonej do skargi konstytucyjnej K. N. (sygn. akt SK 62/13).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/742924/13/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-11-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz P. W. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/742927/13/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-11-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz P. W. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/747867/13/II/208.4 RZ
Data sprawy:
2013-11-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz A. K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/749370/13/II/721 RZ
Data sprawy:
2013-11-06
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej K. N. (sygn. akt SK 62/13).
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/747187/13/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2013-11-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie przypadków przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Policji, związanych ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego.
Adresat:
PROKURATOR GENERALNY
Sygnatura:
RPO/520361/05/II/207 RZ
Data sprawy:
2013-10-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie domniemanego przetrzymywania na terenie Polski obcokrajowców podejrzanych o terroryzm.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/727955/13/II/702.2 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapobiegania przypadkom umieszczania osadzonych z niepełnosprawnością fizyczną w warunkach przeludnienia.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/750355/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-10-21
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz P. S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/723724/13/II/208.5 RZ
Data sprawy:
2013-10-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie używania nieoznakowanych pojazdów służbowych przez Inspekcję Ruchu Drogowego podczas kontroli ruchu drogowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/744888/13/II/203.1.1 RZ
Data sprawy:
2013-10-07
Opis sprawy:
Kasacja na niekorzyść M. T. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w L., którym utrzymano w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Ł.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/737372/13/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-10-07
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz B. W. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/734022/13/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2013-09-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulacji umożliwiającej odstąpienie od wysłuchania skazanego lub jego obrońcy przed wydaniem postanowienia w przedmiocie zarządzenia wykonania zawieszonej kary.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/709121/12/II/712 RZ
Data sprawy:
2013-09-19
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie dotyczących właściwości sądu penitencjarnego do rozpoznania skargi na decyzje organów postępowania wykonawczego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/722151/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-09-10
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz R. P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w T. zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w T.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/711809/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-09-05
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Bogdana K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/682110/11/II/209 RZ
Data sprawy:
2013-08-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia odpowiedniej pomocy pokrzywdzonym w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzinom.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/733062/13/II/209.4 RZ
Data sprawy:
2013-08-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnego terminu postępowania mandatowego.
Adresat:
MARSZAŁEK SEJMU RP
Sygnatura:
RPO/651625/10/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2013-08-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie stosowania przez Policję środków przymusu bezpośredniego w sytuacji, gdy oskarżony lub osoba podejrzana odmówi poddania się obowiązkowym badaniom lub czynnościom.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/728182/13/II/203.1.5 RZ
Data sprawy:
2013-08-13
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz K. J. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w O.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/692929/12/II/712 RZ
Data sprawy:
2013-08-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie usprawnienia systemu kierowania skazanych do zakładów karnych położonych najbliżej miejsca zamieszkania ich rodzin.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/681655/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-31
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz A. P. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Ł., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/707562/12/II/203.1.6 RZ
Data sprawy:
2013-07-31
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz G. S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/667595/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-30
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz C. B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/705490/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-30
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz D. R. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/716263/12/II/203.1.4 RZ
Data sprawy:
2013-07-29
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz F. S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w J.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/715511/12/II/203 RZ
Data sprawy:
2013-07-29
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz A. L. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w G., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/712906/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-26
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz J. K. i I. K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/709770/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz S. R. i K. J. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w O.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/718889/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-24
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz K. L. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego w M.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/739306/13/II/208 RZ
Data sprawy:
2013-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania środka przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek na polecenie sądu lub prokuratora.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/687141/11/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-07-18
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz D. O. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w B., którym zmieniono wyrok Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/663326/10/II/208.2 RZ
Data sprawy:
2013-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji prawnej osób, wobec których sąd uchylił tajemnicę bankową na wniosek CBA.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/690709/11/II/715 RZ
Data sprawy:
2013-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie praktyki umieszczania osób nietrzeźwych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w jednostkach organizacyjnych Policji.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/709553/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-17
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz E. G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., częściowo zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/736362/13/II/717.4 RZ
Data sprawy:
2013-07-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów uprawnionych do dokonywania zmian harmonogramu wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/696493/12/II/706.3 RZ
Data sprawy:
2013-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie monitoringu zachowania osób pozbawionych wolności.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/722097/13/II/209 RZ
Data sprawy:
2013-06-26
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wykroczenia polegającego na demonstracyjnym okazywaniu w miejscu publicznym lekceważenia Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/698564/12/II/208.4 RZ
Data sprawy:
2013-06-26
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz I. C. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w G., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/714459/12/II/1110.5 RZ
Data sprawy:
2013-06-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przedłużania pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/713191/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-06-24
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz P. S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w O. w części dotyczącej wymierzonej kary łącznej pozbawienia wolności.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/725788/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-06-21
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz D. B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w S., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/732495/13/II/211 RZ
Data sprawy:
2013-06-21
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej T. J. dotyczącej prawa pokrzywdzonego do udziału w posiedzeniu sądu w przedmiocie umorzenia postępowania przed rozprawą.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/709791/12/II/704.2 RZ
Data sprawy:
2013-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kontaktowania się osób pozbawionych wolności z pełnomocnikiem niebędącym radcą prawnym lub adwokatem.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/612614/09/II/203 RZ
Data sprawy:
2013-06-04
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz T. S. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w L. uchylającego częściowo wyrok łączny Sądu Okręgowego w L.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/631655/09/II/209 RZ
Data sprawy:
2013-06-03
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku regulacji prawnej umożliwiającej uchylenie prawomocnego mandatu karnego w sytuacji, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności przepisu stanowiącego podstawę prawną ukarania za wykroczenie w postępowaniu mandatowym.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/722368/13/II/203.1.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-31
Opis sprawy:
Kasacja na niekorzyść R. S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., którym zmieniony został wyrok b. Sądu Rejonowego w O.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/702894/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-05-24
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz T. K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w T., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w N.
Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY M ST WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/732006/13/II/716 RZ
Data sprawy:
2013-05-24
Opis sprawy:
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepis uchwały Rady Miasta W. w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w izbie wytrzeźwień.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/654297/10/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2013-05-23
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz J. L. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z dnia 2 grudnia 1960 r., zmieniającego wyrok Sądu Powiatowego w Z. z dnia 4 lipca 1960 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/713054/12/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-05-23
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz K. K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/714654/12/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2013-05-23
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz A. B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/692552/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-05-22
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz M. S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w T., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/600481/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2013-05-22
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz T. G. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z 1961 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Powiatowego w Z. z 1960 r.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/731092/13/II/211 RZ
Data sprawy:
2013-05-17
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku należytych gwarancji prawa do obrony dla osoby zatrzymanej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/718683/12/II/203.1.2 RZ
Data sprawy:
2013-05-16
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz M. K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w O., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w O.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/722821/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-04-25
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odpowiedzialności karnej za niezastosowanie się do polecenia wydanego na podstawie regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/726916/13/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-04-23
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz S. M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/711712/12/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-04-23
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz S. G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w L., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w R.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/726915/13/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-04-23
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz S. M. od prawomocnego wyroku Sadu Okręgowego w N.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/726917/13/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-04-23
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz S. M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/701970/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-04-22
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz T. N. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy wyrok łączny Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/702196/12/II/704.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wypełniania druku potwierdzenia nadania korespondencji urzędowej przez osoby pozbawione wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/702048/12/II/712 RZ
Data sprawy:
2013-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczeń palenia tytoniu w zakładach karnych.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/696493/12/II/706.3 RZ
Data sprawy:
2013-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie monitoringu zachowania osób pozbawionych wolności.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/690975/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-04-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz J. M. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Okręgowego w W.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/729135/13/II/211 RZ
Data sprawy:
2013-04-11
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odpowiedzialności karnej związanej z naruszeniem praw autorskich.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/667281/11/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2013-03-28
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz R. S. od prawomocnego orzeczenia Delegatury Komisji Specjalnej Do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w L. z 1953 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/705186/12/II/203.1.14 RZ
Data sprawy:
2013-03-26
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz B. T. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z 1960 r.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/700317/12/II/704 RZ
Data sprawy:
2013-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wykonywania kary pozbawienia wolności z poszanowaniem godności skazanych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/576988/07/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-03-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz E. M. od prawomocnego wyroku b. Sądu Wojewódzkiego w R. z 1960 r. (represje wobec Świadków Jehowy).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/710674/12/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-03-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz H. J.- K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/690709/11/II/715 RZ
Data sprawy:
2013-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie postępowania z osobami nietrzeźwymi w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/686366/11/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-03-22
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz S. M. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w N.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/694065/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-03-20
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz E. D. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/719891/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-03-20
Opis sprawy:
Kasacja na niekorzyść W. Z. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/724262/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-03-18
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz E. D. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/704531/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-03-14
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz K. M. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/698433/12/II/203 RZ
Data sprawy:
2013-03-13
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz J. B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w O.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/704452/12/II/706.3 RZ
Data sprawy:
2013-03-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przepisów dotyczących kary umieszczenia w celi izolacyjnej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/681171/11/II/705 RZ
Data sprawy:
2013-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanu przestrzegania praw "osadzonych niebezpiecznych".
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/715421/12/II/203 RZ
Data sprawy:
2013-02-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie przepisu Zarządzenia Komendanta Głównego Policji dotyczącego odstąpienia od doprowadzenia do aresztu śledczego w celu odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności osoby zatrzymanej, mającej na wyłącznym utrzymaniu dziecko do lat 18.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/682905/11/II/702.2 RZ
Data sprawy:
2013-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w celach jednoosobowych właściwych warunków korzystania z urządzeń sanitarnych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/603017/08/II/207 RZ
Data sprawy:
2013-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia jawności postępowania dyscyplinarnego wobec prokuratorów.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/722383/13/II/721 RZ
Data sprawy:
2013-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie oceny stosowania nowych rozwiązań prawnych w zakresie zastępczej kary pozbawienia wolności za nieuiszczoną grzywnę.
Adresat:
PROKURATURA GENERALNA
Sygnatura:
RPO/669980/11/II/207.5 RZ
Data sprawy:
2013-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie praktyki polegającej na wyłączaniu możliwości wnoszenia zażalenia na zarządzenie prokuratora o odmowie wydania uwierzytelnionego odpisu orzeczenia w postępowaniu przygotowawczym.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/702321/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-02-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz M. K. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Ł.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/698899/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-02-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz K. F. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD OKRĘGOWY
Sygnatura:
RPO/688577/11/II/203.1.14 RZ
Data sprawy:
2013-01-23
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Okręgowego w K. o uznanie za nieważny wyrok b. Wojskowego Sądu Rejonowego w K. z 1951 r., wydany wobec ks. Piotra O. i ks. Zbigniewa G.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/543260/06/II/207.5 RZ
Data sprawy:
2013-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku dostępu osoby zatrzymanej do pomocy prawnej z urzędu.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/713684/12/II/209.4 RZ
Data sprawy:
2013-01-15
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją upoważnienia ustawowego zawartego w Prawie o ruchu drogowym, na podstawie którego Inspekcja Transportu Drogowego gromadzi, przetwarza, udostępnia i usuwa dane i obrazy pojazdów naruszających przepisy ruchu drogowego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/668389/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-01-14
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz N. S. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w W., utrzymującego w mocy wyrok łączny Sądu Okręgowego w W.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/714198/12/II/209 RZ
Data sprawy:
2013-01-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postulatu umieszczenia na druku mandatu karnego pouczenia o możliwości zaskarżenia przyjętego mandatu karnego do sądu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/665148/11/II/704 RZ
Data sprawy:
2013-01-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu realizacji widzeń w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
PROKURATOR GENERALNY
Sygnatura:
RPO/668198/11/II/207.5 RZ
Data sprawy:
2012-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie dopuszczalności stosowania przepisów art. 17 ust. 1 pkt 2 oraz art. 38 ust. 1 pkt 1b ustawy o dokumentach paszportowych, określających podstawy odmowy wydania oraz unieważnienia dokumentu paszportowego we wnioskowym trybie administracyjnym w przypadku, gdy w toku postępowania przygotowawczego nie został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/708773/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-12-19
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz oskarżonych od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Ł., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Ł.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/707384/12/II/203.1.20 RZ
Data sprawy:
2012-12-18
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Dawida W. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w L., zmieniającego postanowienie Sądu Okręgowego w Z. w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/712866/12/II/203.1.1 RZ
Data sprawy:
2012-12-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jana B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w B., uchylającego wyrok Sądu Rejonowego w Ż.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/694904/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-12-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Marianny S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w T., uchylającego wyrok Sądu Rejonowego w T.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/713955/12/II/203.3 RZ
Data sprawy:
2012-12-05
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Pawła K. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w K. z dnia 4 czerwca 2012 r., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w O. z dnia 2 kwietnia 2012 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/716889/12/II/203.3 RZ
Data sprawy:
2012-12-05
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Pawła K. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w K. z dnia 28 maja 2012 r., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w O. z dnia 2 kwietnia 2012 r.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/712996/12/II/209 RZ
Data sprawy:
2012-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów z wezwaniami kierowanymi do właścicieli lub posiadaczy pojazdów w związku z przekroczeniem prędkości.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/712996/12/II/209 RZ
Data sprawy:
2012-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie problemów z wezwaniami kierowanymi do właścicieli lub posiadaczy pojazdów w związku z przekroczeniem prędkości.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
II.510.1169.2014
Data sprawy:
2012-11-29
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Andrzeja P. (sygn. akt SK 54/12).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/700794/12/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2012-11-23
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Zbigniewa P. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w O.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/649645/10/II/203 RZ
Data sprawy:
2012-11-22
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów przewidujących karę pozbawienia wolności za przestępstwo zniesławienia.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/677098/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-11-21
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Marka S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w P. w zakresie w jakim zobowiązano oskarżonego do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/695681/12/II/203.1.14 RZ
Data sprawy:
2012-11-20
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Cezarego K. od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego z lipca 1985 r. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Marynarki Wojennej w G. z maja 1985 r.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/716816/12/II/208 RZ
Data sprawy:
2012-11-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie konstytucyjności przepisów regulujących dokonywanie kontroli osobistej oraz przeszukiwania pojazdów przez funkcjonariuszy publicznych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/709380/12/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2012-11-19
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Tomasza S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/711478/12/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2012-11-07
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Bartłomieja W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/691761/11/II/203 RZ
Data sprawy:
2012-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dostępu do akt postępowania karnego rodzica, który nie został dopuszczony do działania w sprawie w charakterze strony.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/695532/12/II/203 RZ
Data sprawy:
2012-10-30
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądowym dotyczących charakteru przestępstwa określonego w art. 231 § 1 Kodeksu karnego (przestępstwo nadużycia władzy).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/707652/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-10-19
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Pawła B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/692513/12/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2012-10-18
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jarosława T. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/692622/12/II/209 RZ
Data sprawy:
2012-10-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie systemu kar orzekanych za popełnienie czynów spenalizowanych w art. 27 a ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/709311/12/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2012-10-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przypadków drastycznego traktowania lokatorów przez nowych właścicieli budynku, w celu zmuszenia ich do opuszczenia mieszkań.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/691395/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-10-09
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Tadeusza W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/685026/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-10-04
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Łukasza F. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/713684/12/II/209.4 RZ
Data sprawy:
2012-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, upoważniających ministra właściwego do spraw transportu do uregulowania w rozporządzeniu zadań Inspekcji Transportu Drogowego polegających na gromadzeniu, przetwarzaniu, udostępnianiu i usuwaniu danych i obrazów pojazdów naruszających przepisy ruchu drogowego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/681395/11/II/203 RZ
Data sprawy:
2012-10-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przepisów uprawniających przedstawicieli organizacji społecznych do udziału w postępowaniu karnym.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/710035/12/II/203.1.2 RZ
Data sprawy:
2012-09-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Iwony K. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Ł., utrzymującego w mocy zarządzenie Przewodniczącej Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w P.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/704316/12/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2012-09-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Joanny K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/698610/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-09-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Łukasza N. od prawomocnego wyroku łącznego we W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/682570/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-09-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Elżbiety I. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/699668/12/II/211 RZ
Data sprawy:
2012-09-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie braku odpowiedniej reakcji organów ścigania na kradzieże w sklepach towarów o wartości nieprzekraczającej 250 zł.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/676765/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zróżnicowania sytuacji oskarżonych w regulacjach prawa karnego procesowego w zakresie ustalenia przez sąd wysokości kosztów procesu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/680042/11/II/704.3 RZ
Data sprawy:
2012-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praktyki stosowania kamer monitorujących zachowanie skazanych w salach do udzielania widzeń bez osoby dozorującej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/677872/11/II/706.1 RZ
Data sprawy:
2012-08-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieprawidłowości dotyczących stosowania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej wobec osób pozbawionych wolności środków przymusu bezpośredniego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/694611/12/II/209.4 RZ
Data sprawy:
2012-08-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie umieszczania i oznaczania stacjonarnych urządzeń rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/708473/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-08-21
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Piotra K. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w W. utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/698374/12/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2012-08-10
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Wiesława J. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/671098/11/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2012-08-09
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Anny K. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w W., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/698286/12/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2012-08-08
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Mariusza K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w P., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/696648/12/II/211 RZ
Data sprawy:
2012-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie danych zamieszczanych w Krajowym Rejestrze Karnym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/522661/06/II/211 RZ
Data sprawy:
2012-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dochodzenia roszczeń regresowych przysługujących Skarbowi Państwa na podstawie art. 557 k.p.k.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/702934/12/II/721 RZ
Data sprawy:
2012-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przepisów dotyczących rozpoznawania skarg i wniosków skazanych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/706476/12/II/211 RZ
Data sprawy:
2012-07-26
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku możliwości zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie kosztów procesu karnego zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/640895/10/II/711 RZ
Data sprawy:
2012-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sytuacji osób pozbawionych wolności, konwojowanych przez funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/697716/12/II/1110 RZ
Data sprawy:
2012-07-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie trudności w realizacji postanowień sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/631655/09/II/209 RZ
Data sprawy:
2012-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu ograniczonych możliwości uchylenia prawomocnego mandatu karnego.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/705207/12/II/203.3 RZ
Data sprawy:
2012-07-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Małgorzaty S. dotyczącej zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu karnego zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy (sygn. akt SK 33/12).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/697925/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-07-13
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Mieczysława S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/678322/11/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2012-07-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Mieczysława G. od prawomocnego orzeczenia Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym z 1953 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/683672/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-07-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Bogdana G. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/693278/12/II/203.1.2 RZ
Data sprawy:
2012-07-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Krzysztofa Z. od wyroku Sądu Okręgowego w B. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w C.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/682905/11/II/702.2 RZ
Data sprawy:
2012-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia osadzonym po przetransportowaniu do innej jednostki penitencjarnej wyżywienia zgodnego z zaleceniami lekarskimi.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/703014/12/II/214.3 RZ
Data sprawy:
2012-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kompensaty państwowej dla ofiar przestępstw.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/595750/08/II/214 RZ
Data sprawy:
2012-06-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie implementacji do polskiego systemu prawnego postanowień Konwencji Rady Europy z dnia 23 listopada 2001 r. o cyberprzestępczości oraz Protokołu dodatkowego do tej Konwencji.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/686466/11/II/706 RZ
Data sprawy:
2012-06-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dokumentowania przez Służbę Więzienną faktu przeprowadzenia kontroli osobistej.
Adresat:
KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA KARNEGO PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/680027/11/II/211 RZ
Data sprawy:
2012-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości w sprawie braku możliwości zaskarżenia decyzji sądu negatywnie ustosunkowującej się do kwestii wznowienia postępowania z przyczyn określonych w art. 542 § 3 Kodeksu postępowania karnego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/688310/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-06-20
Opis sprawy:
Kasacja na korzyść oskarżonego od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/677872/11/II/706.1 RZ
Data sprawy:
2012-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie nieprawidłowości w stosowaniu przez funkcjonariuszy Służby Więziennej wobec osób pozbawionych wolności środków przymusu bezpośredniego.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/659487/10/II/704.1 RZ
Data sprawy:
2012-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przepisów dotyczących dopuszczalnej masy przesyłki listowej ekonomicznej, ograniczających prawa osób pozbawionych wolności.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/691765/11/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2012-06-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Andrzeja K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/697755/12/II/1110.5 RZ
Data sprawy:
2012-06-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przedłużania przez sąd rodzinny, bez zgody nieletniego, który ukończył 18 lat przed zakończeniem roku szkolnego, pobytu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na okres do zakończenia roku szkolnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/697755/12/II/1110.5 RZ
Data sprawy:
2012-06-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przedłużania przez sąd rodzinny, bez zgody nieletniego, który ukończył 18 lat przed zakończeniem roku szkolnego, pobytu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na okres do zakończenia roku szkolnego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/698784/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-06-05
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Macieja P. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/692440/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-06-05
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Marka K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w B. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/637783/10/II/721 RZ
Data sprawy:
2012-06-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykonywania kar wobec osób, które nie odbywają prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/667874/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-05-31
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Józefa C. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/701135/12/II/203.1.6 RZ
Data sprawy:
2012-05-30
Opis sprawy:
Kasacja na niekorzyść Macieja P. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/696969/12/II/703.3 RZ
Data sprawy:
2012-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości gromadzenia przez osoby pozbawione wolności środków pieniężnych na rachunku bankowym, przeznaczonych na utrzymanie po zwolnieniu z zakładu karnego.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/681173/11/II/704 RZ
Data sprawy:
2012-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozmów telefonicznych osób pozbawionych wolności z obrońcą oraz pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/696480/12/II/704 RZ
Data sprawy:
2012-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie problemu stworzenia dodatkowych miejsc w jednostkach penitencjarnych w miastach, w których będą rozgrywane mecze podczas Euro 2012.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/701633/12/II/208 RZ
Data sprawy:
2012-04-27
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uprawnień Służby Celnej do pozyskiwania i przetwarzania danych telekomunikacyjnych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/680024/11/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2012-04-27
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Krajowego Systemu Informacji Policji.
Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/681800/11/II/208.5 RZ
Data sprawy:
2012-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie nieprecyzyjnych przepisów odnoszących się do prawa użycia broni przez strażników leśnych.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/609494/09/II/213.1.1 RZ
Data sprawy:
2012-04-12
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Roberta B. dotyczącej stosowania tymczasowego aresztowania przez okres przekraczający 2 lata (sygn. akt SK 3/12).
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/665846/11/II/211 RZ
Data sprawy:
2012-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia zwrotu kosztów pełnomocnika ustanowionego w postępowaniu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/670596/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-04-11
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Dariusza K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/663329/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-03-29
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Rafała O. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w R.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/640895/10/II/711 RZ
Data sprawy:
2012-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia prawa do gorącego posiłku osobom pozbawionym wolności, konwojowanym do innej jednostki penitencjarnej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/623119/09/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2012-03-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Michała Ż. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z 1960 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Powiatowego w Z.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/586662/08/II/203 RZ
Data sprawy:
2012-03-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Sebastiana L. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w P.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/696120/12/II/207.1 RZ
Data sprawy:
2012-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów związanych z brakiem uzasadnień postanowień o odmowie wszczęcia dochodzenia, o jego zawieszeniu lub umorzeniu.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/683445/11/II/711 RZ
Data sprawy:
2012-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie prawnego zagwarantowania osobom pozbawionym wolności, transportowanym z zagranicy, możliwości otrzymania suchego prowiantu oraz napoju z chwilą przejęcia realizacji transportu przez stronę polską.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/649645/10/II/203 RZ
Data sprawy:
2012-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów związanych z funkcjonowaniem w obrocie prawnym przepisu art. 212 kk. penalizującego czyn zniesławienia.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/680855/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-03-07
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Krystiana Ł. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Z.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/681173/11/II/704 RZ
Data sprawy:
2012-03-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie realizacji przez administrację zakładów karnych typu zamkniętego obowiązku kontroli rozmów telefonicznych skazanych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/686377/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-02-28
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Eugeniusza D. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w E., którym utrzymano w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w E.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/640895/10/II/711 RZ
Data sprawy:
2012-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zasad konwojowania przez Policję osób pozbawionych wolności.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/681172/11/II/705.1 RZ
Data sprawy:
2012-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania wobec osadzonych środków przymusu bezpośredniego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/676824/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-02-16
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Mariana S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w C.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/516676/05/II/207 RZ
Data sprawy:
2012-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przewlekłości postępowań karnych spowodowanej długotrwałym oczekiwaniem na opinie biegłych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/674746/11/II/203.1.12 RZ
Data sprawy:
2012-02-08
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Aleksandra K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/668096/11/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2012-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności zapewnienia gwarancji prawa do obrony członkowi składu orzekającego w sytuacji wytknięcia sądowi uchybienia.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/695315/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-02-07
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Aliny R. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w B., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/691089/11/II/203.1.10 RZ
Data sprawy:
2012-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zagadnień związanych z wykonywaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/680042/11/II/704.3 RZ
Data sprawy:
2012-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie instalowania w jednostkach penitencjarnych kamer w pomieszczeniach do kontroli osobistej oraz w salach do udzielania tzw. widzeń bezdozorowych.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/550137/07/II/701 RZ
Data sprawy:
2012-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie obowiązku zapewnienia osadzonym odpowiednich środków higieny osobistej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/667438/11/II/203.1.6 RZ
Data sprawy:
2012-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego lub osoby przybranej mu do pomocy.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/589042/08/II/708 RZ
Data sprawy:
2012-01-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieterminowego zwalniania z aresztów śledczych osób, którym sąd uchylił tymczasowe aresztowanie.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/691183/11/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-12-28
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sposobu korzystania przez organ dokonujący zatrzymania z uprawnienia do obecności podczas rozmowy zatrzymanego z adwokatem.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/673625/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-12-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Tomasza R. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w R.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/673836/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-12-19
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Wojciecha L. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w L.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/678149/11/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2011-12-15
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Ireneusza K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/664948/11/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2011-12-15
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Rafała W. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/680001/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-12-15
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Bartłomieja S. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w W., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/641650/10/II/704.2 RZ
Data sprawy:
2011-12-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia osobom pozbawionym wolności warunków do utrzymania należytej higieny osobistej.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/673620/11/II/207.5 RZ
Data sprawy:
2011-11-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulacji prawnej normującej dostęp podejrzanego i jego obrońcy do akt postępowania przygotowawczego w zakresie materiałów uzasadniających zastosowanie tymczasowego aresztowania.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/683674/11/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2011-11-18
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów uprawniających Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego do prowadzenia kontroli operacyjnej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/669471/11/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2011-11-17
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Sławomira K. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/676388/11/II/203.1.13 RZ
Data sprawy:
2011-11-17
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Mariusza F. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Ł. utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Ł.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/662282/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-11-16
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Bartosza B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w R.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/668084/11/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-11-15
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zbigniewa G.-O. dotyczącej ustanowienia górnej granicy wynagrodzenia dla biegłego wydającego opinię z zakresu medycyny (sygn. akt SK 24/11).
Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/514669/05/II/203 RZ
Data sprawy:
2011-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie odpowiedzialności karnej dziennikarza za opublikowanie bez autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/576988/07/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-11-10
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Eugenii M. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w R., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w R.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/683027/11/II/203 RZ
Data sprawy:
2011-11-07
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Mieczysława P. i Bogdana S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w P.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH/MINISTER, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (DO 18.11.2011)
Sygnatura:
RPO/654374/10/II/715 RZ
Data sprawy:
2011-11-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przypadków zgonów osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w pomieszczeniach jednostek Policji.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/582023/08/II/203 RZ
Data sprawy:
2011-10-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości rejestrowania przebiegu posiedzeń sądowych w sprawach karnych przy pomocy odpowiednich urządzeń elektronicznych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/657056/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-10-28
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Sławomira G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w S. zmieniającego częściowo wyrok Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/675074/11/II/203.1.2 RZ
Data sprawy:
2011-10-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Janiny W. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/591587/08/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-10-24
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jerzego K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w G., zmieniającego częściowo wyrok Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/659761/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-10-19
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Damiana B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w I.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/676222/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-10-14
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jarosława M. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w I.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/683110/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-10-14
Opis sprawy:
Kasacja na niekorzyść Tadeusza G. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w W. utrzymującego w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w W.
Adresat:
PROKURATOR GENERALNY
Sygnatura:
RPO/683675/11/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie zintensyfikowania działań podejmowanych przez organy publiczne w związku z incydentami o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/674972/11/II/203.1.6 RZ
Data sprawy:
2011-10-13
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Marka E. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/683675/11/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie zintensyfikowania działań podejmowanych przez organy publiczne w związku z incydentami o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/635651/09/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-10-12
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Marcina K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/111649/92/II/704.2 RZ
Data sprawy:
2011-10-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku dostępu do informacji publicznej dla osób odbywających karę pozbawienia wolności.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/652908/10/II/213.1.1 RZ
Data sprawy:
2011-10-06
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie podstaw do zastosowania (przedłużenia stosowania) tymczasowego aresztowania.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/673121/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-10-05
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Alojzego D. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w P., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
MINISTER, MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/633462/09/II/206 RZ
Data sprawy:
2011-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia skutecznych środków mających na celu wykonywanie ostatecznych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach karnych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/668166/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-10-04
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jacka M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/557282/07/II/203 RZ
Data sprawy:
2011-09-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegu terminu środka karnego w postaci pozbawienia skazanych, którzy odbywają karę pozbawienia wolności czynnego prawa wyborczego do organów władzy publicznej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/666755/11/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2011-09-26
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Krzysztofa C. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w D.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/663696/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-09-22
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Grzegorza G. i Krzysztofa S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w G. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w M.
Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/682684/11/II/208 RZ
Data sprawy:
2011-09-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie ujawniania wizerunku osób prywatnych podczas akcji przeprowadzanych przez funkcjonariuszy organów ścigania.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/645902/10/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-09-19
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jerzego G. od prawomocnego wyroku Sądu Powiatowego w B.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/680536/11/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-09-16
Opis sprawy:
Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Jacka D., dotyczącej przepisu Kodeksu spółek handlowych przewidującego odpowiedzialność karną za działanie na szkodę spółki (sygn. akt SK 19/11).
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/669110/11/II/203.1.6 RZ
Data sprawy:
2011-09-16
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Piotra G. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w G.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/661621/10/II/704.1 RZ
Data sprawy:
2011-09-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków i sposobu odbywania widzeń przez osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/664700/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-08-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Pawła S., Sebastiana K. oraz Jarosława C. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy, w zaskarżonej części, wyrok Sądu Rejonowego w B. oraz od tegoż wyroku Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/662791/10/II/203 RZ
Data sprawy:
2011-08-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Norberta S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w L., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w L.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/483054/04/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-08-11
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku możliwości zaskarżenia zarządzenia prezesa sądu w przedmiocie odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu oraz postanowienia sądu w przedmiocie cofnięcia wyznaczenia obrońcy z urzędu.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/647969/10/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-08-03
Opis sprawy:
Kasacja od prawomocnego postanowienia Sądu Wojewódzkiego w W. z listopada 1991 r. w części oddalającej wniosek Marii M. o zasądzenie odszkodowania za represjonowanie jej męża.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/635408/09/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-08-02
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Bernarda D. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w B. z 1950 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/642707/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-08-02
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Jana S. od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego z 1961 r., którym utrzymano w mocy wyrok Sądu Wojewódzkiego w K. z 1960 r.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/662587/10/II/208 RZ
Data sprawy:
2011-08-01
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dostępu poszczególnych służb do danych telekomunikacyjnych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/625690/09/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-08-01
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Adama P. od prawomocnego wyroku Sądu Powiatowego w S. z 1967 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/624347/09/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-07-29
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Mariana D. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w R. z 1976 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/597716/08/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-07-29
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Eugeniusza D. od prawomocnego wyroku Wojskowego Sądu Garnizonowego w K. z 1970 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/637146/09/II/203.1.12 RZ
Data sprawy:
2011-07-28
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Bogdana O. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w G., którym utrzymano w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/629828/09/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-07-27
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Mariana S. od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego z 1952 r., którym utrzymano w mocy wyrok Sądu Wojewódzkiego w W. z 1951 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/675112/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-07-26
Opis sprawy:
Kasacja na niekorzyść oskarżonego od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w G. utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w G.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/669387/11/II/203.1.6 RZ
Data sprawy:
2011-07-26
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Władysława O. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w O. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w B.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/670311/11/II/203.1.12 RZ
Data sprawy:
2011-07-25
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Ireny Z. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Z.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/638260/10/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-07-21
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Franciszka K. od prawomocnego wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego we W. z 1952 r.
Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/662364/10/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-07-18
Opis sprawy:
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad porozumiewania się podejrzanego tymczasowo aresztowanego ze swoim obrońcą.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/631109/09/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-07-18
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Zygmunta S. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w W. z dnia 30 kwietnia 1968 r., zmieniającego wyrok Sądu Powiatowego w W. z dnia 9 marca 1968 r.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/509551/05/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-07-15
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Joanny R. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w G., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego w G.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/599333/08/II/702 RZ
Data sprawy:
2011-07-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania sędziowskiego nadzoru penitencjarnego.
Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/662535/10/II/704.3 RZ
Data sprawy:
2011-07-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie ograniczania przez dyrektorów niektórych jednostek penitencjarnych prawa więźniów do utrzymywania kontaktu w formie widzeń z dalszą rodziną oraz innymi osobami bliskimi.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/658953/10/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-07-14
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Zygmunta S. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z dnia 10 listopada 1960 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Powiatowego w Z. z dnia 27 lipca 1960 r.
Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/666288/11/II/211 RZ
Data sprawy:
2011-07-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dopuszczalności zażalenia na postanowienie Sądu Najwyższego o zastosowaniu środka zapobiegawczego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/673364/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-07-11
Opis sprawy:
Kasacja na rzecz Marcina Z. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Ś.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/645771/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2011-07-11
Opis sprawy:
Kasacja na niekorzyść oskarżonych od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w P., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w P. o umorzeniu postępowania.