Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: wystąpienie o charakterze generalnym (WG)

Ilość odnalezionych wyników: 4553

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.501.5.2022
Data sprawy:
2022-06-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia dotyczące nowelizacji rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.543.238.2022
Data sprawy:
2022-06-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie praktyki zawróceń migrantów i uchodźców do linii granicy państwowej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
KMP.573.9.2022
Data sprawy:
2022-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie uregulowania na poziomie ustawowym niestandardowych form zabezpieczeń mechanicznych stosowanych wobec mieszkańców placówek opiekuńczych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7050.4.2022
Data sprawy:
2022-06-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.1075.2021
Data sprawy:
2022-05-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku spójnego i efektywnego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem produkcji i dystrybucji żywności.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
VII.5601.2.2022
Data sprawy:
2022-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocniczki rządu ds. równego traktowania w sprawie realizacji wolności wyznania przez obywateli w kontekście stosunku pracy.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
XI.7061.10.2022
Data sprawy:
2022-05-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie potrzeby wsparcia osób z niepełnosprawnościami w zakresie mieszkalnictwa.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
WZF.7060.91.2021
Data sprawy:
2022-05-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Finansów w sprawie uprawnień do zaopatrzenia emerytalnego pracowników urzędów kontroli skarbowej.
Adresat:
Pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy
Sygnatura:
XI.811.1.2022
Data sprawy:
2022-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy w sprawie wsparcia osób z niepełnosprawnościami opuszczających terytorium Ukrainy.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.511.612.2020
Data sprawy:
2022-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praktyki doliczania przez notariuszy podatku od towarów i usług do taksy notarialnej.
Adresat:
Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.
Sygnatura:
VII.501.36.2022
Data sprawy:
2022-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. w sprawie problemów ze skutecznym doręczaniem przesyłek sądowych.
Adresat:
Minister Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
IV.7215.81.2022
Data sprawy:
2022-04-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wsparcia gospodarstw domowych dotkniętych podwyżkami paliw wykorzystywanych do ogrzewania nieruchomości.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
V.565.69.2022
Data sprawy:
2022-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie darmowych przejazdów dla wszystkich uchodźców z Ukrainy.
Adresat:
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1642.2020
Data sprawy:
2022-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zasad realizacji widzeń w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1494.2015
Data sprawy:
2022-04-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie niezapewnienia intymności podczas korzystania z urządzeń sanitarnych w celach wieloosobowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.74.2022
Data sprawy:
2022-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wyzwań dla polskiego systemu ochrony zdrowia w obliczu kryzysu uchodźczego spowodowanego konfliktem zbrojnym w Ukrainie.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7031.13.2022
Data sprawy:
2022-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizacji egzaminów zewnętrznych dla uczniów - obywateli Ukrainy.
Adresat:
Pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy
Sygnatura:
XI.518.9.2022
Data sprawy:
2022-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy w sprawie ochrony praw grup szczególnie wrażliwych przybywających do Polski w związku z kryzysem w Ukrainie.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7060.2.2021
Data sprawy:
2022-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kryteriów pomocy udzielanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
WZF.7043.135.2021
Data sprawy:
2022-04-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad przyznawania specjalnych dodatków motywacyjnych funkcjonariuszom Policji i Służby Więziennej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7016.24.2022
Data sprawy:
2022-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielenia niezbędnego wsparcia Ukraińcom chorującym psychicznie.
Adresat:
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1642.2020
Data sprawy:
2022-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przywrócenia możliwości odbywania widzeń w jednostkach penitencjarnych. Rzecznik Praw Obywatelskich w dotychczasowej korespondencji z Dyrekcją Służby Więziennej wielokrotnie zapewniał, iż rozumie wyzwania stojące przed Służbą Więzienną związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego osadzonym, osobom odwiedzającym, funkcjonariuszom oraz pracownikom SW. Dostrzega też, iż przyjęte rozwiązania przyniosły rezultaty w postaci braku dużych ognisk zachorowań i znacznego odsetka osób zaszczepionych wśród osadzonych
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
V.7010.62.2022
Data sprawy:
2022-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP w sprawie projektu o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.501.38.2022
Data sprawy:
2022-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości co do regulacji dotyczących Karty Lokalizacji Podróżnego z punktu widzenia prawa do prywatności.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
VII.565.1.2022
Data sprawy:
2022-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie umożliwienia przyjmowania uchodźców z Ukrainy na terenie przygranicznym objętych zakazami przebywania.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7024.22.2018
Data sprawy:
2022-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kontaktów członków rodziny z dorosłą osobą ubezwłasnowolnioną.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.501.41.2022
Data sprawy:
2022-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zmian w prawie podatkowym, które mogą naruszać prawo do prywatności.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.520.14.2021
Data sprawy:
2022-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie obowiązku prowadzenia jawnego rejestru umów, zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7108.32.2022
Data sprawy:
2022-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie trudnej sytuacji mieszkańców Podlasia w związku z obowiązującym zakazem przebywania w strefie przygranicznej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.534.11.2022
Data sprawy:
2022-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie utrudnionego dostępu do procedury wydawania paszportu.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7031.5.2022
Data sprawy:
2022-03-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wątpliwości dotyczących organizacji przyszłych egzaminów maturalnych.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.811.1.2022
Data sprawy:
2022-03-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie konieczności udzielania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, przekraczającym granicę polsko-ukraińską w związku z wojną w Ukrainie.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.813.18.2021
Data sprawy:
2022-03-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności uchylenia rozporządzeń MEiN ograniczających naukę języka niemieckiego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7033.33.2022
Data sprawy:
2022-02-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie umożliwieniu studentom uczelni medycznych w Ukrainie kontynuacji studiów w Polsce w związku z rozpoczęciem wojny.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7033.26.2022
Data sprawy:
2022-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie umożliwieniu studentom uczelni w Tarnopolu kontynuacji studiów w Polsce w związku z rozpoczęciem wojny w Ukrainie.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.511.134.2022
Data sprawy:
2022-02-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku możliwości skorzystania z ulgi dla klasy średniej przez osoby pobierające zasiłki z ubezpieczenia społecznego w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
XI.7061.6.2022
Data sprawy:
2022-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie zasad programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".
Adresat:
Minister Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
IV.7215.47.2022
Data sprawy:
2022-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie pozbawienia lokatorów dodatku osłonowego w podwyższonej wysokości, gdy źródło ciepła nie zostanie zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
VII.7033.87.2021
Data sprawy:
2022-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie ograniczeń dla niezaszczepionych podchorążych-studentów uczelni medycznej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.543.54.2022
Data sprawy:
2022-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stanu przygotowania Polski do ewentualnego przyjęcia migrantów w sytuacji konfliktu między Federacją Rosyjską a Ukrainą.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
VII.564.9.2022
Data sprawy:
2022-02-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego KRRIT dotyczące przewlekłego postępowania w przedmiocie przedłużenia koncesji dla TVN S.A. na rozpowszechnianie programu TVN7.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.141.2022
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie sytuacji epidemicznej wśród osób w kryzysie bezdomności.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7040.39.2022
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.392.2022
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zwiększenia obciążeń fiskalnych po wejściu w życie Polskiego Ładu poprzez opodatkowanie składki zdrowotnej.
Adresat:
Minister Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
V.7204.35.2015
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Klimatu i Środowiska w sprawie zasad naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
KMP.570.9.2021
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie postępów w zakresie implementacji Zasad Mendeza.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7033.13.2022
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych testów w kierunku SARS-CoV-2 dla studentów jako warunku wjazdu do kraju sąsiedniego.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7033.3.2022
Data sprawy:
2022-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zakazu prowadzenia wspólnych zajęć dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.501.18.2022
Data sprawy:
2022-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie aplikacji e-TOLL PL.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1206.2021
Data sprawy:
2022-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczenia osobom tymczasowo aresztowanym możliwości utrzymywania kontaktu z najbliższymi.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
WZF.7044.9.2021
Data sprawy:
2022-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie warunków służby funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
WZF.7043.85.2021
Data sprawy:
2022-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie utraty prawa do odprawy w związku z powołaniem do zawodowej służby wojskowej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.511.391.2022
Data sprawy:
2022-02-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów związanych z uzyskaniem zwolnienia dla osób najbliższych w podatku od spadków i darowizn.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.214.2022
Data sprawy:
2022-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie negatywnych skutków wprowadzenia Polskiego Ładu dla beneficjentów 1% podatku przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
KMP.071.1.2022
Data sprawy:
2022-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie braku w ofertach kantyn więziennych produktów spożywczych dla osób ze specjalnymi wymaganiami żywieniowymi.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
IV.7214.48.2019
Data sprawy:
2022-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby uregulowania zasad wykonywania eksmisji z lokali mieszkalnych w trybie egzekucji administracyjnej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
XI.573.1.2021
Data sprawy:
2022-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie równego traktowania osób urodzonych z cechami biologicznymi więcej niż jednej płci.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
XI.573.1.2021
Data sprawy:
2022-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie równego traktowania osób urodzonych z cechami biologicznymi więcej niż jednej płci.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.501.12.2022
Data sprawy:
2022-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie możliwości uzyskiwania danych nauczycieli akademickich, studentów oraz doktorantów uczelni wraz z informacją o byciu zaszczepionym.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.2397.2018
Data sprawy:
2022-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie ochrony praw osób pozbawionych wolności do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.221.2022
Data sprawy:
2022-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów dotyczące rozporządzenia w sprawie przedłużania terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7050.8.2021
Data sprawy:
2022-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków pełnienia służby przez żołnierzy ochraniających wschodnie granice Państwa.
Adresat:
Minister Sportu i Turystyki
Sygnatura:
VII.715.87.2021
Data sprawy:
2022-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie praktyki związków sportowych wobec zawodników niezaszczepionych przeciwko COVID-19.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.114.2021
Data sprawy:
2022-01-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie luki prawnej dotyczącej zasad naboru do służby w Policji.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.38.2022
Data sprawy:
2022-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie alarmującej liczby zgonów z powodu COVID-19 w Polsce.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.516.2.2021
Data sprawy:
2022-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP i Marszałka Senatu RP w sprawie potrzeby znowelizowania ustawy o umowach międzynarodowych.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
VII.516.2.2021
Data sprawy:
2022-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałek Sejmu RP i Marszałka Senatu RP w sprawie potrzeby znowelizowania ustawy o umowach międzynarodowych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.77.2022
Data sprawy:
2022-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie obniżenia świadczeń emerytalnych w związku z wejściem w życie tzw. Polskiego Ładu.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.554.2.2021
Data sprawy:
2022-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zabezpieczenia praw dzieci z niepełnosprawnością przebywających w domach pomocy społecznej.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.2347.2021
Data sprawy:
2022-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie problemów z uzyskaniem przepustek systemowych i zezwoleń na widzenia z bliskimi poza zakładami karnymi w czasie pandemii.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.712.2.2020
Data sprawy:
2022-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Cyfryzacji w sprawie nasilającego się problemu patotreści w sieci.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.712.2.2020
Data sprawy:
2022-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Cyfryzacji w sprawie nasilającego się problemu patotreści w sieci.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.813.18.2021
Data sprawy:
2022-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP i Prezesa Rady Ministrów w sprawie ograniczenia środków przewidzianych w budżecie państwa, w części dotyczącej subwencji oświatowej na nauczanie języka mniejszości narodowych i etnicznych.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
XI.813.18.2021
Data sprawy:
2022-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP i Prezesa Rady Ministrów w sprawie ograniczenia środków przewidzianych w budżecie państwa, w części dotyczącej subwencji oświatowej na nauczanie języka mniejszości narodowych i etnicznych.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.2.2016
Data sprawy:
2021-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ochrony praw osób starszych w Polsce.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
XI.7061.18.2019
Data sprawy:
2021-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie formy prawnej negatywnego rozstrzygnięcia PFRON w zakresie dofinansowania do likwidacji barier.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.207.2021
Data sprawy:
2021-12-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie praw pacjentek korzystających ze świadczeń zdrowotnych w związku z porodem podczas pandemii COVID-19.
Adresat:
Minister Rozwoju i Technologii
Sygnatura:
XI.815.21.2021
Data sprawy:
2021-12-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Technologii dotyczące rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
WZF.7043.123.2021
Data sprawy:
2021-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie kryterium podziału świadczeń z funduszu motywacyjnego SW.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.1397.2021
Data sprawy:
2021-12-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad otworzenia i funkcjonowania filii Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.164.2021
Data sprawy:
2021-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zagwarantowania standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej dla kobiet z zespołem stresu pourazowego oraz ofiar gwałtu i przemocy.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7050.8.2021
Data sprawy:
2021-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie praw i obowiązków funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz żołnierzy w warunkach stanu wyjątkowego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.502.5.2014
Data sprawy:
2021-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby realizacji zaleceń zawartych w raporcie GREVIO.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.600.22.2020
Data sprawy:
2021-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie procedury przyznawania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie po śmierci jednego z małżonków.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
KMP.071.7.2021
Data sprawy:
2021-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie stosowania zasady non-refoulement wobec kobiet będących ofiarami przemocy.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2021-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie w sprawie organizacji systemu oświaty i realizacji prawa do nauki w czasie pandemii.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
KMP.572.1.2021
Data sprawy:
2021-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie dramatycznej sytuacji w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.612.2020
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie praktyki doliczania przez notariuszy podatku VAT do taksy notarialnej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7012.9.2019
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie problemów podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych wobec pacjentów wymagających domowej wentylacji mechanicznej.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
V.7012.9.2019
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie problemów podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych wobec pacjentów wymagających domowej wentylacji mechanicznej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.2016.2021
Data sprawy:
2021-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości stawek żywieniowych dla osadzonych.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
XI.800.5.2020
Data sprawy:
2021-11-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy w szkołach artystycznych.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.801.6.2020
Data sprawy:
2021-11-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania dotyczące luki płacowej i nierówności płci w Polsce.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.5600.43.2021
Data sprawy:
2021-11-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki dotyczące planowanych zmian odnośnie zasad uczęszczania na lekcje religii i etyki w szkołach publicznych.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.333.2021
Data sprawy:
2021-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.2699.2020
Data sprawy:
2021-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie problemów z korzystaniem przez osoby pozbawione wolności z samoinkasujących aparatów telefonicznych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
WZF.7043.11.2021
Data sprawy:
2021-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wykorzystywania monitoringu w jednostkach penitencjarnych w celu kontrolowania pracowników i funkcjonariuszy SW.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.4.2016
Data sprawy:
2021-11-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie strategii rozwoju usług społecznych.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
WZF.7043.99.2021
Data sprawy:
2021-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie praktycznego stosowania przepisów normujących służbę policjantów sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 8.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7060.1.2021
Data sprawy:
2021-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zasad i warunków przyznawania pomocy finansowej dla rolników.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
WZF.7040.6.2021
Data sprawy:
2021-10-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie dyskryminacji ze względu na wiek przy przyjmowaniu do służby w Straży Granicznej.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
KMP.071.6.2021
Data sprawy:
2021-10-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie podjęcia działań informacyjnych przez polskie placówki dyplomatyczne na temat zagrożeń związanych z podejmowaniem decyzji migracyjnych przez obywateli państw trzecich.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.534.4.2016
Data sprawy:
2021-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu ustawy o dokumentach paszportowych.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
XI.815.21.2021
Data sprawy:
2021-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie niedostosowania wymogów dotyczących dźwigów osobowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
WZF.7043.87.2021
Data sprawy:
2021-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie przypadków dyskryminacji ze względu na płeć w szeregach Policji.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.86.2021
Data sprawy:
2021-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.74.2021
Data sprawy:
2021-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie niejasnego statusu szkolnych rad rodziców.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.543.61.2021
Data sprawy:
2021-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące niezwłocznej realizacji zarządzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie R.A. i inni przeciwko Polsce.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
V.565.210.2021
Data sprawy:
2021-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykluczenia komunikacyjnego oraz wizji rozwoju obszarów wiejskich.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7214.70.2020
Data sprawy:
2021-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wykonywania tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego w trakcie pandemii.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.550.1.2019
Data sprawy:
2021-10-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie funkcjonowania Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
II.519.207.2021
Data sprawy:
2021-09-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie interwencji Policji przeprowadzonych wobec osób uczestniczących w protestach społecznych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.81.2021
Data sprawy:
2021-09-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku finansowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.510.147.2019
Data sprawy:
2021-09-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów dotyczące wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Xero Flor w Polsce sp. z o.o. przeciwko Polsce.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.106.2021
Data sprawy:
2021-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie braku nauczycieli w szkołach i wsparcia systemu oświaty po pandemii.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.601.1.2021
Data sprawy:
2021-09-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie potrzeby zagwarantowania prawa do organizacji referendum.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.604.20.2021
Data sprawy:
2021-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umożliwienia pracownikom Biura RPO wstępu na obszar objęty stanem wyjątkowym.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.519.7.2021
Data sprawy:
2021-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu wyjątkowego wprowadzonego na terenie województw podlaskiego i lubelskiego.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.1037.2015
Data sprawy:
2021-08-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wielotorowości orzecznictwa do celów rentowych i pozarentowych.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
WZF.7043.122.2020
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie utrudnień w zakresie możliwości podwyższenia emerytury, w związku ze służbą pełnioną w warunkach szczególnie zagrażających zdrowiu i życiu.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
XI.518.52.2021
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku odpowiedniego wsparcia osób doświadczających przemocy domowej przez pracowników ochrony zdrowia.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.572.1.2021
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dramatycznej sytuacji osób przebywających na granicy w okolicach Usnarza Górnego.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.531.57.2021
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie ewakuacji pracowników afgańskiego biura Ombudsmana.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.540.9.2020
Data sprawy:
2021-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozporządzenia dotyczącego czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.531.54.2021
Data sprawy:
2021-08-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie sytuacji w Afganistanie.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.071.7.2021
Data sprawy:
2021-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Krajowego Planu Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
WZF.7060.16.2021
Data sprawy:
2021-07-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Adresat:
Sądy Apelacyjne
Sygnatura:
VII.510.60.2021
Data sprawy:
2021-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesów Sądów Apelacyjnych w sprawie dostępności sądów w czasie pandemii COVID-19.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.573.4.2021
Data sprawy:
2021-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów systemowych dotyczących zasad kierowania nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz funkcjonowania tych ośrodków.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.4.2016
Data sprawy:
2021-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie projektu "Strategie rozwoju usług społecznych".
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1642.2020
Data sprawy:
2021-07-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnej Służby Więziennej w sprawie realizacji widzeń osadzonych z małoletnimi dziećmi na terenie jednostek penitencjarnych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
III.502.11.2021
Data sprawy:
2021-07-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie dostępu kobiet w ciąży uzależnionych od alkoholu do stacjonarnego leczenia odwykowego.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.502.11.2021
Data sprawy:
2021-07-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie dostępu kobiet w ciąży uzależnionych od alkoholu do stacjonarnego leczenia odwykowego.
Adresat:
Członkini Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura:
III.7066.127.2020
Data sprawy:
2021-07-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Członkini Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie opóźnień w wypłacie świadczeń.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7214.70.2020
Data sprawy:
2021-07-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie utrzymującego się zakazu eksmisji w czasie pandemii.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
KMP.570.9.2021
Data sprawy:
2021-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie potrzeby opracowania wytycznych dotyczących przesłuchań i rozpytań, w oparciu o Reguły Mendeza i standardy CPT.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.58.2021
Data sprawy:
2021-06-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemów w dostępie do leczenia pacjentów onkologicznych, w trybie ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL).
Adresat:
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Sygnatura:
VII.7033.33.2021
Data sprawy:
2021-06-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie rekrutacji na studia obywateli Białorusi.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.518.15.2020
Data sprawy:
2021-06-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji przez powiaty zadania polegającego na zapewnieniu schronienia i wsparcia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
II.510.161.2021
Data sprawy:
2021-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie problemów związanych z prowadzonymi w Polsce postępowaniami ekstradycyjnymi.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.161.2021
Data sprawy:
2021-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie problemów związanych z prowadzonymi w Polsce postępowaniami ekstradycyjnymi.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
KMP.575.9.2021
Data sprawy:
2021-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia w sprawie wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej oraz możliwości zatrudniania ratowników medycznych w tych podmiotach.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
KMP.575.9.2021
Data sprawy:
2021-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia w sprawie wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej oraz możliwości zatrudniania ratowników medycznych w tych podmiotach.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.570.8.2021
Data sprawy:
2021-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby upowszechniania wiedzy na temat tzw. Reguł Mendeza, dotyczących prowadzenia przesłuchań osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy państwowych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.141.2021
Data sprawy:
2021-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zakazu pozostawania skazanych samych w celach.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
XI.815.34.2018
Data sprawy:
2021-06-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie ograniczeń w dostępie do transportu miejskiego dla osób poruszających się na wózkach elektrycznych.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.320.2020
Data sprawy:
2021-06-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zajmowania w ramach rachunku bankowego także świadczeń niepodlegających zajęciu.
Adresat:
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Sygnatura:
VII.7033.28.2021
Data sprawy:
2021-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie kursów językowych dla obywateli Białorusi.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.664.2021
Data sprawy:
2021-06-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu osób w kryzysie bezdomności do szczepień przeciw COVID-19.
Adresat:
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
Sygnatura:
V.7014.17.2021
Data sprawy:
2021-06-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w sprawie sytuacji studentów z Białorusi wyrażających chęć kształcenia akademickiego w Polsce.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.514.2.2021
Data sprawy:
2021-05-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu przewlekłości postępowań karnych.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
XI.7036.6.2021
Data sprawy:
2021-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego z matematyki osób z dyskalkulią.
Adresat:
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sygnatura:
VII.510.18.2021
Data sprawy:
2021-05-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie pism do sądów administracyjnych przekazywanych drogą pocztową.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
VII.602.44.2018
Data sprawy:
2021-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie konieczności zapewnienia możliwości pełnego udziału w wyborach osobom z niepełnosprawnością.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7043.8.2018
Data sprawy:
2021-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie udzielania zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.2.2016
Data sprawy:
2021-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie konwencji o prawach osób starszych.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
V.7018.472.2021
Data sprawy:
2021-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie zapowiedzi udostępniania usług wyłącznie osobom zaszczepionym przeciwko COVID-19.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.565.14.2021
Data sprawy:
2021-04-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nowych regulacji wprowadzonych w celu zwalczania epidemii koronawirusa.
Adresat:
Prezes GUS
Sygnatura:
VII.501.99.2021
Data sprawy:
2021-04-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przetwarzania danych osobowych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
Adresat:
Prezes GUS
Sygnatura:
XI.501.4.2021
Data sprawy:
2021-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie problemów związanych ze spisem powszechnym.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7018.82.2021
Data sprawy:
2021-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad (kryteriów kolejności) dostępu obywateli do szczepień przeciwko COVID-19.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
XI.801.6.2020
Data sprawy:
2021-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie zjawiska luki płacowej.
Adresat:
Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka
Sygnatura:
VII.613.5.2021
Data sprawy:
2021-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w sprawie ingerencji funkcjonariuszy polskiej Policji w wolność zgromadzeń osób młodych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.815.28.2020
Data sprawy:
2021-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępu do usług administracji publicznej przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.7037.33.2021
Data sprawy:
2021-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji i Nauki w sprawie rozporządzeń obu resortów dotyczących ponownego zamknięcia przedszkoli i żłobków.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.33.2021
Data sprawy:
2021-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji i Nauki w sprawie rozporządzeń obu resortów dotyczących ponownego zamknięcia przedszkoli i żłobków.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.39.2021
Data sprawy:
2021-04-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki w sprawie przeprowadzonej weryfikacji podręczników szkolnych i postulatu usunięcia z nich pojęcia "praw zwierząt".
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.406.2021
Data sprawy:
2021-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu osób z niepełnosprawnościami, w tym w spektrum autyzmu oraz ich opiekunów do szczepienia przeciwko COVID-19.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.5.2021
Data sprawy:
2021-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wynagrodzenia zasadniczego diagnostów laboratoryjnych.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP
Sygnatura:
IX.517.1702.2017
Data sprawy:
2021-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP w sprawie nowelizacji ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IV.7021.157.2020
Data sprawy:
2021-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie zasad transgranicznych kontaktów z dziećmi podczas pandemii.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7043.34.2021
Data sprawy:
2021-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie opiniowania służbowego wojskowych radców prawnych.
Adresat:
Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Rady Sądownictwa
Sygnatura:
VII.612.2.2021
Data sprawy:
2021-03-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie roli stowarzyszeń sędziowskich w ochronie niezależności i niezawisłości sędziów.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
III.7041.6.2019
Data sprawy:
2021-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie pracy za pośrednictwem elektronicznych platform zatrudnienia.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.554.2.2021
Data sprawy:
2021-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie funkcjonowania systemu pieczy zastępczej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.6.2021
Data sprawy:
2021-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dodatkowego świadczenia przyznanego osobom wykonującym zawód medyczny w związku z pracą z tzw. pacjentami covidowymi.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
WZF.7040.1.2021
Data sprawy:
2021-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku możliwości wliczania okresów służby do okresu zatrudnienia nawiązywanego po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy różnych służb mundurowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7024.22.2018
Data sprawy:
2021-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kontaktów członków rodziny z dorosłą osobą ubezwłasnowolnioną.
Adresat:
Prezes GUS
Sygnatura:
XI.520.1.2021
Data sprawy:
2021-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa GUS w sprawie dodania polskiego języka migowego do listy języków uwzględnionych w Narodowym Spisie Powszechnym.
Adresat:
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1494.2015
Data sprawy:
2021-03-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie braku właściwej zabudowy kącików sanitarnych w niektórych jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.520.20.2018
Data sprawy:
2021-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej przez lekarzy psychiatrów na żądanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach prowadzonych postępowań sprawdzających.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.177.2021
Data sprawy:
2021-03-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości pobierania renty rodzinnej w zbiegu z tzw. "rentą inwalidzką uczniowską".
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
VII.602.20.2015
Data sprawy:
2021-03-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie praw wyborczych kobiet.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego
Sygnatura:
IV.7003.4.2021
Data sprawy:
2021-03-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego w sprawie licznych wątpliwości związanych z planowaną inwestycją.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.815.55.2020
Data sprawy:
2021-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów osób z niepełnosprawnościami z dostępem do informacji publikowanych na stronach internetowych podmiotów publicznych.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.534.4.2016
Data sprawy:
2021-03-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu ustawy o dokumentach paszportowych.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
XI.800.3.2017
Data sprawy:
2021-03-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.7021.1.2016
Data sprawy:
2021-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ratyfikacji III Protokołu fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.503.2.2016
Data sprawy:
2021-02-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie edukacji osób starszych.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7033.4.2021
Data sprawy:
2021-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.63.2014
Data sprawy:
2021-02-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie działań systemowych dotyczących chorób rzadkich.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.59.2021
Data sprawy:
2021-02-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 dla osób w kryzysie bezdomności i pracowników placówek dla bezdomnych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.532.2019
Data sprawy:
2021-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie opieki medycznej w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.715.13.2020
Data sprawy:
2021-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwrotu kosztów odwoływanych masowych imprez sportowych.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Sygnatura:
XI.815.1.2021
Data sprawy:
2021-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie obowiązującego formularza o wsparcie tłumacza języka migowego dla osoby głuchej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.5001.22.2020
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości diagnostyki prenatalnej w Polsce.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
Sygnatura:
XI.7036.3.2021
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki w sprawie problemów związanych z edukacją dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w czasie pandemii.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.242.2020
Data sprawy:
2021-02-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie rozpatrywania przez sądy spraw dotyczących wypłaty dotacji oświatowych.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2021-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie konieczności zwiększenia dostępności lokali obwodowych komisji wyborczych dla wyborców z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.283.2020
Data sprawy:
2021-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze.
Adresat:
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Sygnatura:
VII.7037.3.2021
Data sprawy:
2021-02-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie dostępu do infrastruktury sportowej w czasie pandemii.
Adresat:
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Sygnatura:
V.7108.96.2021
Data sprawy:
2021-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sytuacji przedsiębiorców podczas pandemii.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1042.2017
Data sprawy:
2021-01-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sposobu realizacji konwojowania przez funkcjonariuszy SW.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki
Sygnatura:
BPK.7033.1.2021
Data sprawy:
2021-01-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7043.4.2021
Data sprawy:
2021-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie pisma Dyrekcji Departamentu Kadr MON, skierowanego do żołnierzy zawodowych w sprawie szczepień przeciwko COVID-19.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.39.2021
Data sprawy:
2021-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie problemów z przekazywaniem 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.82.2021
Data sprawy:
2021-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad dostępu obywateli do szczepień przeciwko COVID-19.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2021-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizacji systemu oświaty i realizacji prawa do nauki w czasie pandemii.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.61.2021
Data sprawy:
2021-01-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie planów dystrybucji szczepionek i szczepień przeciwko COVID-19.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.815.52.2020
Data sprawy:
2021-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanowiska polskich władz wobec terminu "gender" stosowanego w dokumentach Unii Europejskiej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.1033.2020
Data sprawy:
2020-12-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie kolejności szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw SARS-CoV-2.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.540.10.2018
Data sprawy:
2020-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przewlekłości postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.565.498.2020
Data sprawy:
2020-12-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia w Polsce kwarantanny narodowej i zakazu przemieszczania się.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.2363.2020
Data sprawy:
2020-12-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie dramatycznej sytuacji w szpitalnych oddziałach psychiatrii sądowej.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Sygnatura:
VII.716.26.2020
Data sprawy:
2020-12-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zakupu Polska Press przez PKN Orlen.
Adresat:
Sąd Rejonowy
Sygnatura:
VII.501.301.2020
Data sprawy:
2020-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Sądu Rejonowego w Łodzi oraz Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie planowanego udostępnienia prokuratorom danych z sądów.
Adresat:
Sąd Apelacyjny
Sygnatura:
VII.501.301.2020
Data sprawy:
2020-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Sądu Rejonowego w Łodzi oraz Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie planowanego udostępnienia prokuratorom danych z sądów.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
XI.801.10.2020
Data sprawy:
2020-12-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie braku powołania kobiet do senackiego zespołu doradców gospodarczych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.070.14.2020
Data sprawy:
2020-12-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyłaniania kandydata z Polski na sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
VII.7037.234.2020
Data sprawy:
2020-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie krytycznej oceny Najwyższej Izby Kontroli sytuacji dzieci cudzoziemców w polskich szkołach.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.17.2018
Data sprawy:
2020-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad udzielania policjantom zgody na dodatkowe zajęcie zarobkowe poza służbą.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.2468.2018
Data sprawy:
2020-12-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie relacji interpersonalnych w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.
Adresat:
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Sygnatura:
VII.715.26.2020
Data sprawy:
2020-11-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie wsparcia dla branży filmowej w związku z zamknięciem kin.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
WZF.562.1.2018
Data sprawy:
2020-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zakazu korzystania przez funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa z prywatnych telefonów komórkowych na terenie jednostek penitencjarnych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.1008.2020
Data sprawy:
2020-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania oddziałów covidowych.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
XI.812.10.2020
Data sprawy:
2020-11-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie jakości tłumaczenia na polski język migowy programów telewizyjnych w związku ze stanem epidemii.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.999.2020
Data sprawy:
2020-11-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niewystarczającego dofinansowaniu całodobowych placówek opiekuńczych w zakresie wykonywanych testów diagnostycznych w kierunku COVID-19.
Adresat:
Minister Edukacji i Nauki
Sygnatura:
KMP.573.11.2020
Data sprawy:
2020-11-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sytuacji podopiecznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych w czasie pandemii.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.145.2020
Data sprawy:
2020-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie praw pacjenta i sytuacji służby zdrowia podczas pandemii koronawirusa.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.501.75.2020
Data sprawy:
2020-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wątpliwości co do zasad działania aplikacji "Kwarantanna domowa".
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.664.2020
Data sprawy:
2020-11-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji osób pozbawionych wolności w jednostkach penitencjarnych w związku z zagrożeniem koronawirusem Covid-19.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
KMP.571.8.2016
Data sprawy:
2020-11-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie opieki psychologicznej dla osób pozbawionych wolności.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.543.40.2020
Data sprawy:
2020-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie doniesień medialnych o zakupie rządowych limuzyn ze środków funduszu europejskiego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.104.2020
Data sprawy:
2020-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie psychiatrii dzieci i młodzieży w czasie pandemii.
Adresat:
Minister do spraw Unii Europejskiej
Sygnatura:
XI.815.52.2020
Data sprawy:
2020-11-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra do spraw Unii Europejskiej w sprawie sprzeciwu Polski wobec konkluzji Rady Unii Europejskiej w związku z użyciem w dokumencie sformułowania "gender".
Adresat:
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Sygnatura:
VII.520.20.2018
Data sprawy:
2020-11-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie domagania się przez Agencję kopii dokumentacji medycznej w procedurze dostępu do informacji niejawnych.
Adresat:
Prokurator Krajowy
Sygnatura:
VII.613.117.2020
Data sprawy:
2020-10-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Krajowego w sprawie wypowiedzi zapowiadającej karanie organizatorów zgromadzeń spontanicznych wywołanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.
Adresat:
Minister Klimatu i Środowiska
Sygnatura:
V.7204.35.2015
Data sprawy:
2020-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zasad naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.2715.2019
Data sprawy:
2020-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie skutecznej pomocy osobom opuszczającym zakłady karne.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.2715.2019
Data sprawy:
2020-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie skutecznej pomocy osobom opuszczającym zakłady karne.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPK.7013.186.2020
Data sprawy:
2020-10-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku regulacji dotyczącej pacjentów z objawami COVID-19, skierowanych na test.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7018.910.2020
Data sprawy:
2020-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ograniczeń podstawowych praw i wolności obywateli wprowadzanych w związku z pandemią.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.903.2020
Data sprawy:
2020-10-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępności szczepionki na grypę.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.613.112.2020
Data sprawy:
2020-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zgromadzeń spontanicznych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.207.2020
Data sprawy:
2020-10-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie treści nowych wytycznych w zakresie opieki nad noworodkami matek zakażonych lub z podejrzeniem zakażenia COVID-19.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP
Sygnatura:
II.501.4.2020
Data sprawy:
2020-10-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości oraz Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie konieczności zagwarantowania dłużnikom ochrony przed stalkingiem ze strony firm windykacyjnych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.199.2020
Data sprawy:
2020-10-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dramatycznej sytuacji szpitali w czasie pandemii.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.199.2020
Data sprawy:
2020-10-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dramatycznej sytuacji szpitali w czasie pandemii.
Adresat:
Prezes Związku Banków Polskich
Sygnatura:
IV.512.149.2020
Data sprawy:
2020-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Związku Banków Polskich w sprawie problemu zajmowania na rachunkach bankowych środków, które zgodnie z przepisami nie podlegają zajęciu.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.534.20.2018
Data sprawy:
2020-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie aktualnie obowiązującego wzoru dokumentów paszportowych.
Adresat:
Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Sygnatura:
IV.7006.225.2020
Data sprawy:
2020-10-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie stosowania przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.5600.32.2019
Data sprawy:
2020-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu organizacji nauki religii w szkołach i przedszkolach.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.181.2020
Data sprawy:
2020-10-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie potrzeby doprecyzowania przesłanek wydawania przez kuratora oświaty opinii o zamiarze likwidacji szkoły przez samorząd.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
KMP.570.4.2020
Data sprawy:
2020-10-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie gwarancji antytorturowych osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
VII.564.58.2020
Data sprawy:
2020-09-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie dysproporcji czasu antenowego Telewizji Polskiej dla kandydatów w wyborach prezydenckich.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.4.2016
Data sprawy:
2020-09-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby przeprowadzenia w Polsce procesu deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPK.7013.176.2020
Data sprawy:
2020-09-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wykluczenia części pacjentów z możliwości wykonania badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7066.377.2020
Data sprawy:
2020-09-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia w przypadku choroby powstałej w związku z wykonywaniem czynności prokuratora.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.501.241.2020
Data sprawy:
2020-09-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji w sprawie systemu utrzymania dystansu i ustalania kontaktów zakaźnych w szkołach.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.241.2020
Data sprawy:
2020-09-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1642.2020
Data sprawy:
2020-09-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zasad realizacji widzeń osadzonych z najbliższymi.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
III.7060.488.2020
Data sprawy:
2020-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przerw w ciągłości ubezpieczenia społecznego rolników.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.554.12.2020
Data sprawy:
2020-09-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pieczy zastępczej.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
II.519.1205.2020
Data sprawy:
2020-08-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w obiektach handlowych i usługowych.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sygnatura:
BPK.801.6.2020
Data sprawy:
2020-08-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zasad ustalania stref w związku z ograniczeniami wprowadzonymi ze względu na stan epidemii.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
XI.534.4.2016
Data sprawy:
2020-08-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji w sprawie sytuacji prawnej dzieci par tej samej płci.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
IV.7214.48.2019
Data sprawy:
2020-08-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie potrzeby uregulowania zasad wykonywania eksmisji z lokali mieszkalnych w trybie egzekucji administracyjnej.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7066.285.2020
Data sprawy:
2020-08-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków obniżania zasiłków macierzyńskich na skutek stosowania tarczy antykryzysowej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7060.49.2020
Data sprawy:
2020-08-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie emerytur byłych funkcjonariuszy służb mundurowych PRL.
Adresat:
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
Sygnatura:
VII.510.99.2020
Data sprawy:
2020-08-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko członkom Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów.
Adresat:
P.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A
Sygnatura:
VII.564.93.2020
Data sprawy:
2020-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do p.o. Prezesa Telewizji Polskiej w sprawie wolności wypowiedzi dziennikarzy pracowników Telewizji Polskiej.
Adresat:
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1642.2020
Data sprawy:
2020-07-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie widzeń osadzonych z najbliższymi.
Adresat:
Prezes Zarządu Polskiego Radia
Sygnatura:
VII.564.89.2020
Data sprawy:
2020-07-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Polskiego Radia w sprawie wolności wypowiedzi pracowników Polskiego Radia.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
II.518.15.2020
Data sprawy:
2020-07-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konieczności zapewnienia realnej dostępności do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - ofiar przemocy.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.501.218.2020
Data sprawy:
2020-07-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie rejestru danych o próbach samobójczych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
KMP.574.2.2020
Data sprawy:
2020-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie umożliwienia przedstawicielom KMPT dokonania kontroli w Ośrodku w Gostyninie.
Adresat:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura:
III.7066.127.2020
Data sprawy:
2020-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie opóźnień w wypłacie świadczeń.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
VII.7105.2.2020
Data sprawy:
2020-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie środków podejmowanych przez rząd polski w związku z sytuacją epidemiczną.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.131.2020
Data sprawy:
2020-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji szkolnych gabinetów stomatologicznych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
KMP.571.18.2020
Data sprawy:
2020-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby opracowania standardów dotyczących infrastruktury jednostek penitencjarnych. (pozbawienie wolności, jednostki penitencjarne, art. 41 ust. 4)
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.1502.2020
Data sprawy:
2020-07-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej w sprawie konieczności poszanowania praw pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
XI.540.99.2019
Data sprawy:
2020-07-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie utrudnionego dostępu cudzoziemców do egzaminów z języka polskiego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.45.2020
Data sprawy:
2020-07-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie trudności z dostępem do porodów rodzinnych w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.283.2020
Data sprawy:
2020-07-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sytuacji wyborców podlegających w dniu głosowania kwarantannie lub izolacji.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7224.108.2020
Data sprawy:
2020-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów dotyczące wprowadzenia rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym bez zachowania vacatio legis.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.602.13.2014
Data sprawy:
2020-07-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie organizacji wyborów Prezydenta RP poza granicami kraju.
Adresat:
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Sygnatura:
XI.411.2.2016
Data sprawy:
2020-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie problemów, jakie napotykają osoby nieheteronormatywne i transpłciowe w obszarze ochrony zdrowia.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.518.50.2017
Data sprawy:
2020-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie mowy nienawiści.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7040.8.2019
Data sprawy:
2020-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu obliczania należności z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7100.26.2020
Data sprawy:
2020-06-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie sytuacji przedsiębiorców w związku z epidemią Covid-19.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.603.1.2020
Data sprawy:
2020-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Wytycznych dotyczących zasad przeprowadzania egzaminów adwokackich i radcowskich.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
VII.603.1.2020
Data sprawy:
2020-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Wytycznych dotyczących zasad przeprowadzania egzaminów adwokackich i radcowskich.
Adresat:
P.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A
Sygnatura:
XI.812.150.2020
Data sprawy:
2020-06-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do p.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. w sprawie dostępności debaty prezydenckiej.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.602.13.2014
Data sprawy:
2020-06-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie procedury głosowania w wyborach Prezydenta RP dla polskich obywateli przebywających za granicą.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
V.7012.8.2020
Data sprawy:
2020-06-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sytuacji lekarzy dentystów.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.6060.21.2020
Data sprawy:
2020-06-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezesa Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie działania i obradowania samorządów w trakcie epidemii.
Adresat:
Prezes Zarządu Związku Miast Polskich
Sygnatura:
VII.6060.21.2020
Data sprawy:
2020-06-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezesa Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie działania i obradowania samorządów w trakcie epidemii.
Adresat:
Prezes Zarządu Związku Miast Polskich
Sygnatura:
VII.6060.34.2020
Data sprawy:
2020-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie potrzeby uaktualniania informacji umieszczanych przez jednostki samorządu terytorialnego w Biuletynach Informacji Publicznej.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.777.2019
Data sprawy:
2020-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sytuacji osób z chorobą somatyczną lub psychiczną, wobec których stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie problemu wykluczenia części uczniów ze zdalnej edukacji.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.76.2020
Data sprawy:
2020-06-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby powszechnej elektronizacji wszystkich sądów w kraju.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.510.80.2020
Data sprawy:
2020-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów oraz Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego w sprawie informacji o kontynuowaniu działalności orzeczniczej przez Izbę Dyscyplinarną SN.
Adresat:
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego
Sygnatura:
VII.510.80.2020
Data sprawy:
2020-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów oraz Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego w sprawie informacji o kontynuowaniu działalności orzeczniczej przez Izbę Dyscyplinarną SN.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7224.95.2020
Data sprawy:
2020-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie szczegółów programu "Bon turystyczny 1000 plus".
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.565.461.2020
Data sprawy:
2020-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie naruszania praw i wolności w czasie pandemii.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.7018.426.2020
Data sprawy:
2020-06-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie praktyki nakładania przez organy Inspekcji Sanitarnej administracyjnych kar pieniężnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.512.202.2017
Data sprawy:
2020-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłat egzekucyjnych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.571.7.2020
Data sprawy:
2020-05-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby przystąpienia polskiego rządu do tzw. automatycznej procedury publikacji raportów CPT.
Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
Sygnatura:
VII.613.91.2020
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie praktyki postępowania urzędu z zawiadomieniami o zgromadzeniach publicznych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
V.519.2.2020
Data sprawy:
2020-05-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zastrzeżeń, co do roli Policji w procedurze wymierzania kar administracyjnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.533.5.2015
Data sprawy:
2020-05-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konieczności uregulowania statusu osób bezpaństwowych.
Adresat:
Dyrektor Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie
Sygnatura:
IX.517.1013.2020
Data sprawy:
2020-05-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie w sprawie sytuacji przebywających tam osób i zagrożeń związanych z pandemią.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
III.502.7.2017
Data sprawy:
2020-05-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie potrzeby wzmocnienia systemu opieki i urzeczywistnienia prawa rodziców z niepełnosprawnością do wychowywania dzieci.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7032.2.2020
Data sprawy:
2020-05-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2019/2020.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.53.2020
Data sprawy:
2020-05-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ograniczenia w dostępie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.7010.2.2020
Data sprawy:
2020-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nierzetelnych wypowiedzi członków rządu na temat działań Unii Europejskiej.
Adresat:
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Sygnatura:
XI.7036.15.2020
Data sprawy:
2020-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie braku dostępu zdających do szczegółowych zasad oceniania zadań na egzaminie maturalnym z matematyki.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.256.2020
Data sprawy:
2020-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie problemów wynikających z definicji podatnika na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7044.42.2020
Data sprawy:
2020-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie obowiązku nadzoru nad warunkami wykonywania pracy w warunkach ogłoszenia stanu epidemii.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.44.2020
Data sprawy:
2020-05-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie opieki psychiatrycznej na oddziałach dziennych dla osób uczących się powyżej 18. roku życia.
Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
Sygnatura:
VII.613.13.2020
Data sprawy:
2020-05-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie praktyki postępowania urzędu z zawiadomieniami o zgromadzeniach publicznych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykluczenia części uczniów ze zdalnej edukacji.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykluczenia części uczniów ze zdalnej edukacji.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykluczenia części uczniów ze zdalnej edukacji.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.3.2020
Data sprawy:
2020-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji osób LGBTI na rynku pracy.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.540.9.2020
Data sprawy:
2020-05-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sytuacji na granicach.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.531.38.2020
Data sprawy:
2020-05-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwrotu kosztów za zakup biletów w ramach akcji #LotDoDomu.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.6060.26.2020
Data sprawy:
2020-05-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie poniesionych kosztów planowanej organizacji wyborów na Prezydenta RP.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7102.2.2020
Data sprawy:
2020-05-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niespójności przepisów dotyczących konieczności noszenia rękawiczek jednorazowyh w obiektach handlowych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.664.2020
Data sprawy:
2020-05-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie w sprawie skutków rozprzestrzenienia koronawirusa SARS-CoV-2 w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Sygnatura:
WZF.7044.5.2020
Data sprawy:
2020-05-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie wynagrodzeń.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.516.1.2018
Data sprawy:
2020-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie sytuacji osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.7.2020
Data sprawy:
2020-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przewlekłości w rozpatrywaniu wniosków o wypłatę pomocy suszowej za rok 2019.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.86.2020
Data sprawy:
2020-05-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS- CoV-2.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7220.146.2020
Data sprawy:
2020-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie zwrotu wpłaconych środków w razie rezygnacji bądź odwołania imprezy turystycznej z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.501.119.2020
Data sprawy:
2020-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji w sprawie przekazania danych z rejestru PESEL Poczcie Polskiej.
Adresat:
Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A.
Sygnatura:
XI.812.150.2020
Data sprawy:
2020-04-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do p.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. w sprawie zapewnienia dostępności debaty kandydatów na urząd Prezydenta RP.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
BPK.7013.4.020
Data sprawy:
2020-04-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie braku norm określających maksymalny czas oczekiwania na badanie na obecność wirusa COVID-19.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.290.2020
Data sprawy:
2020-04-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku możliwości identyfikacji zwłok osób zmarłych z powodu choroby COVID-19 przez członków rodziny zmarłego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.53.2020
Data sprawy:
2020-04-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.501.108.2020
Data sprawy:
2020-04-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.67.2020
Data sprawy:
2020-04-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji pensjonariuszy i kadry placówek stałego pobytu.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7043.54.2020
Data sprawy:
2020-04-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7043.54.2020
Data sprawy:
2020-04-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie możliwości wykonywania pracy zdalnej przez żołnierzy.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
WZF.7043.54.2020
Data sprawy:
2020-04-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zawieszenia przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych funkcjonariuszom straży ochrony kolei.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.514.7.2020
Data sprawy:
2020-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w dobie pandemii SARS-CoV-2.
Adresat:
Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.
Sygnatura:
VII.514.7.2020
Data sprawy:
2020-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Poczty Polskiej w sprawie znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.
Adresat:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura:
BPK.7064.3.2020
Data sprawy:
2020-04-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zawieszenia posiedzeń komisji przyznających zasiłki i renty.
Adresat:
Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka
Sygnatura:
XI.812.54.2020
Data sprawy:
2020-04-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w sprawie powszechnego obowiązku noszenia maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.164.2020
Data sprawy:
2020-04-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku VAT.
Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
Sygnatura:
IV.7217.17.2020
Data sprawy:
2020-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta Miasta w sprawie praw osób bezdomnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.816.4.2020
Data sprawy:
2020-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie organizacji społeczno-kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
XI.812.10.2020
Data sprawy:
2020-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie dostępu do informacji o działaniach władz publicznych oraz możliwości uzyskania pomocy w przypadku zagrożenia zachorowaniem na COVID-19.
Adresat:
Minister środowiska
Sygnatura:
V.7200.12.2020
Data sprawy:
2020-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie zakazu wstępu do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych i zamknięcia parków narodowych.
Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
Sygnatura:
IV.7217.16.2020
Data sprawy:
2020-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie sytuacji osób bezdomnych w związku z epidemią koronawirusa.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
III.7065.67.2020
Data sprawy:
2020-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji pensjonariuszy placówek stałego pobytu.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
V.7100.9.2020
Data sprawy:
2020-04-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie zapewnienia pomocy przedsiębiorcom.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.57.2020
Data sprawy:
2020-04-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane do świadczeń zdrowotnych w czasie epidemii koronawirusa - SARS-CoV-2.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.664.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie skutków rozprzestrzenienia koronawirusa SARS-CoV-2 w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
IV.7002.11.2018
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ochrony zabytku w czasie trwania postępowania o wpis do rejestru.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.531.38.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie finansowania akcji #LotDoDomu.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.554.5.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie funkcjonowania pieczy zastępczej w czasie pandemii COVID-19.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.56.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminów ośmioklasisty i matur.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.54.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie możliwości skorzystania Policjantów z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7102.2.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu postępowania klientów obiektów handlowych i usługowych oraz organizacji handlu.
Adresat:
Prokurator Krajowy
Sygnatura:
III.7050.12.2020
Data sprawy:
2020-04-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prokuratora Krajowego w sprawie zapewnienia warunków bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom postępowań przygotowawczych.
Adresat:
Główny Inspektor Pracy
Sygnatura:
III.7050.10.2020
Data sprawy:
2020-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie wyposażenia personelu medycznego w indywidualne środki ochrony.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7045.6.2020
Data sprawy:
2020-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji osób bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.7037.52.2020
Data sprawy:
2020-04-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opieki nad dziećmi powyżej 8 roku życia.
Adresat:
Szefowa Kancelarii Sejmu RP
Sygnatura:
VII.716.1.2020
Data sprawy:
2020-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefowej Kancelarii Sejmu w sprawie procedur bezpieczeństwa wprowadzonych na terenie budynków Sejmu i Senatu RP związanych z wprowadzonym stanem epidemii.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.45.2020
Data sprawy:
2020-03-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zawieszenia porodów rodzinnych w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.51.2020
Data sprawy:
2020-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie problemów w funkcjonowaniu Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w warunkach pandemii COVID-19.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.518.13.2020
Data sprawy:
2020-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie praw ofiar przemocy domowej w związku z ograniczeniami wolności przemieszczania się i wprowadzeniem kwarantanny.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
XI.518.13.2020
Data sprawy:
2020-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie praw ofiar przemocy domowej w związku z ograniczeniami wolności przemieszczania się i wprowadzeniem kwarantanny.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.191.2020
Data sprawy:
2020-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zobowiązania Konsultantów wojewódzkich do zaprzestania samodzielnego wydawania opinii dotyczących koronawirusa.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.571.2.2020
Data sprawy:
2020-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie praw osób pozbawionych wolności w czasie epidemii.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPK.7052.2.2020
Data sprawy:
2020-03-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niewystarczającego zagwarantowania świadczeń socjalnych pracownikom służby zdrowia w czasie walki z COVID-19.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7044.2.2020
Data sprawy:
2020-03-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków służby i szkolenia żołnierzy.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.2.2020
Data sprawy:
2020-03-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do informacji dla pacjentek w przypadku poronienia.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
XI.812.4.2020
Data sprawy:
2020-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępności infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.33.2018
Data sprawy:
2020-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie długotrwałości postępowań w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.25.2020
Data sprawy:
2020-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku możliwości przebywania rodziców na oddziałach pediatrycznych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.38.2020
Data sprawy:
2020-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki zdrowotnej dla pacjentów w stanie nagłym w innych podmiotach niż jednoimienne szpitale zakaźne.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.187.2020
Data sprawy:
2020-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa pacjentów objętych kwarantanną domową oraz personelu medycznego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.602.9.2020
Data sprawy:
2020-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji wyborów prezydenckich.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.9.2020
Data sprawy:
2020-03-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie organizacji wyborów prezydenckich.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji w sprawie funkcjonowania szkół w związku z pandemią COVID-19.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.45.2020
Data sprawy:
2020-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie funkcjonowania szkół w związku z pandemią COVID-19.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.254.2018
Data sprawy:
2020-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczeń uzależnionych od posiadania aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
IV.7217.12.2020
Data sprawy:
2020-03-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa osób bezdomnych w związku z epidemią koronawirusa.
Adresat:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.812.2.2020
Data sprawy:
2020-03-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie dostępności komunikatów organów państwowych.
Adresat:
P.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej i Prezes Zarządu Polskiego Radia
Sygnatura:
VII.564.30.2020
Data sprawy:
2020-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do p.o. Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej i Prezes Zarządu Polskiego Radia w sprawie walki z dezinformacją w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.8.2020
Data sprawy:
2020-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zagwarantowania praw wyborczych obywateli w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego.
Adresat:
Minister środowiska
Sygnatura:
VII.612.19.2019
Data sprawy:
2020-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie ograniczenia biernego prawa wyborczego w kołach łowieckich.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
WZF.7044.18.2019
Data sprawy:
2020-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.530.1.2020
Data sprawy:
2020-03-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie przywrócenia kontroli na przejściach granicznych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.812.1.2020
Data sprawy:
2020-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie praw osób głuchych w związku z zagrożeniem koronawirusem.
Adresat:
Szef Urzędu ds. Cudzoziemców
Sygnatura:
XI.543.17.2020
Data sprawy:
2020-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w sprawie osób korzystających z pomocy socjalnej w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7018.84.2020
Data sprawy:
2020-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie środków ochrony osobistej stosowanych przez personel medyczny.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2020-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie realizacji praw wyborczych osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2020-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie realizacji praw wyborczych osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7045.5.2020
Data sprawy:
2020-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zabezpieczenia pracowników i wsparcia firm w związku z koronawirusem.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.60.2019
Data sprawy:
2020-03-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa osób bezdomnych w związku z epidemią koronawirusa.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.24.2020
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do świadczeń pacjentów cierpiących na rozszczepienie kręgosłupa i pęcherz neurogenny.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
XI.814.3.2020
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie profanacji ukraińskich miejsc pamięci.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.534.4.2016
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie odmów transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia małoletnich, w których jako rodziców wpisano osoby tej samej płci.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
XI.534.4.2016
Data sprawy:
2020-03-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie odmów transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia małoletnich, w których jako rodziców wpisano osoby tej samej płci.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
V.7010.140.2019
Data sprawy:
2020-03-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostępu do opieki hospicyjnej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.140.2019
Data sprawy:
2020-03-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostępu do opieki hospicyjnej.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.140.2019
Data sprawy:
2020-03-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostępu do opieki hospicyjnej.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2020-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie konieczności dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.7200.8.2015
Data sprawy:
2020-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku regulacji związanych z ochroną akustyczną terenów mieszkaniowych, narażonych na hałas związany z organizacją imprez masowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7200.1.2020
Data sprawy:
2020-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Ministra Klimatu w sprawie działań organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej.
Adresat:
Minister Klimatu
Sygnatura:
V.7200.1.2020
Data sprawy:
2020-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Ministra Klimatu w sprawie działań organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej.
Adresat:
Minister Aktywów Państwowych
Sygnatura:
IV.7215.186.2016
Data sprawy:
2020-02-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Aktywów Państwowych w sprawie stosowania przez właścicieli i zarządców zasobów lokalowych podzielników kosztów ciepła dla potrzeb rozliczania kosztów ciepła dostarczanego do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.122.2016
Data sprawy:
2020-02-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemu zróżnicowanych zasad ustalania wysokości emerytury w zależności od miesiąca, w którym został złożony wniosek.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1268.2017
Data sprawy:
2020-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie efektów działania Zespołu do spraw opracowania projektu zmian przepisów prawa karnego wykonawczego.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
VII.564.20.2020
Data sprawy:
2020-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zasad przyznawania dotacji dla czasopism kulturalnych.
Adresat:
Prezes Związku Powiatów Polskich
Sygnatura:
VII.501.68.2018
Data sprawy:
2020-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Związku Powiatów Polskich i Prezesa Związku Miast Polskich w sprawie wsparcia działań mających na celu podniesienie jakości polskiego systemu oświaty.
Adresat:
Prezes Związku Miast Polskich
Sygnatura:
VII.501.68.2018
Data sprawy:
2020-02-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Związku Powiatów Polskich i Prezesa Związku Miast Polskich w sprawie wsparcia działań mających na celu podniesienie jakości polskiego systemu oświaty.
Adresat:
Prezes Związku Banków Polskich
Sygnatura:
V.7224.49.2019
Data sprawy:
2020-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Związku Banków Polskich w sprawie nowego standardu ochrony praw konsumentów.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.190.2015
Data sprawy:
2020-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
IV.520.1.2020
Data sprawy:
2020-02-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie ujawniania w elektronicznych księgach wieczystych danych osobowych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.250.2019
Data sprawy:
2020-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zjawiska bezdomności ludzi młodych.
Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
III.7065.12.2020
Data sprawy:
2020-02-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rozwoju w sprawie problemów osób z niepełnosprawnością z uzyskaniem bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.
Adresat:
Minister Klimatu
Sygnatura:
VII.7037.211.2019
Data sprawy:
2020-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Klimatu w sprawie działań podejmowanych przez resort w celu zwiększenia świadomości zmian klimatycznych i ich konsekwencji.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.800.3.2017
Data sprawy:
2020-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.570.29.2019
Data sprawy:
2020-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadużywania przez funkcjonariuszy Policji prewencyjnego stosowania kajdanek wobec osób zatrzymanych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.7224.263.2014
Data sprawy:
2020-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności opracowania regulacji dotyczącej tzw. hipoteki odwróconej.
Adresat:
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Sygnatura:
VII.510.147.2019
Data sprawy:
2020-01-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie spółki, która wniosła do ETPCz skargę na łamanie prawa do sądu poprzez wadliwy skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego.
Adresat:
Szef Biura Krajowej Rady Sądownictwa
Sygnatura:
VII.510.14.2020
Data sprawy:
2020-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Biura Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie postępowań dyscyplinarnych wszczynanych wobec sędziów.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.211.2019
Data sprawy:
2020-01-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie potrzeby wprowadzenia do szkół programu zajęć na temat zmian klimatycznych.
Adresat:
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Sygnatura:
VII.510.150.2019
Data sprawy:
2020-01-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie naruszenia prawa do sądu.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
III.7041.8.2017
Data sprawy:
2019-12-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sytuacji pracowników w związku ze zniesieniem Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych oraz utworzeniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.126.2019
Data sprawy:
2019-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie premiowania przez niektóre samorządy dzieci zaszczepionych podczas rekrutacji do żłobków publicznych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.7037.126.2019
Data sprawy:
2019-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie premiowania przez niektóre samorządy dzieci zaszczepionych podczas rekrutacji do żłobków publicznych.
Adresat:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura:
III.7066.73.2019
Data sprawy:
2019-12-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie praktyki wstrzymywania wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.134.2019
Data sprawy:
2019-12-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie szczepień ochronnych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.811.2.2018
Data sprawy:
2019-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie systemowego wsparcia osób z niepełnosprawnością.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.981.2018
Data sprawy:
2019-11-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie instytucji małego świadka koronnego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.71.2019
Data sprawy:
2019-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku możliwości podejmowania przez lekarzy operacji nowotworów.
Adresat:
Prezes Związku Banków Polskich
Sygnatura:
V.7224.49.2019
Data sprawy:
2019-10-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Związku Banków Polskich w sprawie ochrony praw konsumentów na rynku usług finansowych.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.43.2019
Data sprawy:
2019-10-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad przyznawania studentom pomocy materialnej na gruncie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.66.2019
Data sprawy:
2019-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nielegalnego wywozu leków z Polski na zasadzie odwróconego łańcucha dystrybucji.
Adresat:
Główny Inspektor Farmaceutyczny
Sygnatura:
V.7013.66.2019
Data sprawy:
2019-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie nielegalnego wywozu leków z Polski na zasadzie odwróconego łańcucha dystrybucji.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.800.3.2017
Data sprawy:
2019-10-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.501.158.2019
Data sprawy:
2019-10-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu przetwarzanych danych osobowych dotyczących uczniów w kontekście przeprowadzanych w szkołach ankiet.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7043.68.2019
Data sprawy:
2019-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie problemów z wypłatą funkcjonariuszom Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Ochrony Państwa ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2019-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie konieczności dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
III.7060.796.2016
Data sprawy:
2019-10-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyczyn wycofania projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z porządku obrad Sejmu.
Adresat:
P.o. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Sygnatura:
VII.7202.20.2018
Data sprawy:
2019-10-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do p.o. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przewlekłości w rozpatrywaniu wniosków rolników o dofinansowanie oraz wypłacania środków unijnych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.122.2016
Data sprawy:
2019-10-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemu zróżnicowanych zasad ustalania wysokości emerytury w zależności od miesiąca, w którym został złożony wniosek.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
VII.602.72.2015
Data sprawy:
2019-09-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie konieczności zagwarantowania osadzonym praw wyborczych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.6.2015
Data sprawy:
2019-09-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie konieczności powołania Rady do spraw Leczenia Niepłodności.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.602.13.2014
Data sprawy:
2019-09-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie procedury głosowania polskich wyborców przebywających za granicą.
Adresat:
Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2019-09-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie konieczności dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.037.1.2017
Data sprawy:
2019-09-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nowelizacji ustawy u Policji.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.7036.12.2017
Data sprawy:
2019-09-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.519.2.2019
Data sprawy:
2019-09-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wątpliwości dotyczących zakupu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne systemu służącego do inwigilowania i niejawnego nadzoru.
Adresat:
Przewodniczący Komisji do spraw Służb Specjalnych
Sygnatura:
VII.519.2.2019
Data sprawy:
2019-09-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji do spraw Służb Specjalnych w sprawie wątpliwości dotyczących zakupu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne systemu służącego do inwigilowania i niejawnego nadzoru.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
IV.7002.21.2014
Data sprawy:
2019-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie potrzeby znowelizowania przepisów w zakresie dokonywania wpisów do gminnej ewidencji zabytków.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
WZF.7044.18.2019
Data sprawy:
2019-09-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
Sygnatura:
V.565.53.2019
Data sprawy:
2019-08-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad przyznawania ulg emerytom i rencistom w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.36.2019
Data sprawy:
2019-08-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ograniczania możliwości podjęcia równoległych studiów doktoranckich.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
II.510.930.2019
Data sprawy:
2019-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
V.7200.16.2019
Data sprawy:
2019-08-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.4.2016
Data sprawy:
2019-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie deinstytucjonalizacji systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.
Adresat:
Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Sygnatura:
II.518.2.2019
Data sprawy:
2019-08-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w sprawie potrzeby przeprowadzania szkoleń z zakresu przestępstw popełnianych w rodzinie.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.816.17.2016
Data sprawy:
2019-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie problemów z realizacją ustawy o równym traktowaniu.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.2796.2016
Data sprawy:
2019-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie niewłaściwej praktyki wydawania posiłków osadzonym.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1709.2016
Data sprawy:
2019-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie regulacji zawartych w porządkach wewnętrznych jednostek penitencjarnych.
Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
Sygnatura:
XI.518.33.2019
Data sprawy:
2019-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie potrzeby wspierania aktywności sportowej kobiet.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.507.2017
Data sprawy:
2019-07-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konstytucyjności publicznego ogłaszania wyroków nakazowych w postępowaniu karnym.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.53.2019
Data sprawy:
2019-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku dostępności leków.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
XI.815.4.2019
Data sprawy:
2019-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie implementacji Europejskiego Aktu o Dostępności.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
XI.815.29.2019
Data sprawy:
2019-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie uniwersalnego projektowania.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.385.2019
Data sprawy:
2019-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie trudności na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych przy rozgraniczaniu źródła przychodu, jakim jest odpłatne zbycie nieruchomości oraz pozarolnicza działalność gospodarcza.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.384.2019
Data sprawy:
2019-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie nieprawidłowości w działaniu systemu Twój e-PIT.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.26.2019
Data sprawy:
2019-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie braku możliwości kontynuowania studiów na kierunku pedagogika ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.14.2019
Data sprawy:
2019-07-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego 2019/2020 w szkołach średnich w związku z kumulacją roczników po reformie oświaty.
Adresat:
Minister Energii
Sygnatura:
IV.7215.186.2016
Data sprawy:
2019-07-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Energii w sprawie stosowania przez właścicieli i zarządców zasobów lokalowych podzielników kosztów ciepła dla potrzeb rozliczania kosztów ciepła dostarczanego do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7011.21.2019
Data sprawy:
2019-07-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie jakości świadczeń udzielanych w trakcie leczenia uzdrowiskowego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.46.2019
Data sprawy:
2019-06-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie planowanych zmian w zakresie wykazu leków refundowanych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
KMP.570.16.2019
Data sprawy:
2019-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadużywania siły w stosunku do osób zatrzymanych.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
II.510.177.2019
Data sprawy:
2019-06-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.520.11.2019
Data sprawy:
2019-06-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie ochrony danych osobowych nauczycieli biorących udział w strajku.
Adresat:
Koordynator Służb Specjalnych
Sygnatura:
WZF.7043.16.2019
Data sprawy:
2019-06-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Koordynatora Służb Specjalnych w sprawie nierównego traktowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
WZF.7043.3.2019
Data sprawy:
2019-06-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie nieprawidłowości w przebiegu procesu kształcenia na certyfikowanych specjalistów i biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7011.58.2016
Data sprawy:
2019-06-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do świadczeń leczenia uzdrowiskowego osób niewykazujących się samodzielnością w codziennym funkcjonowaniu.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.801.14.2016
Data sprawy:
2019-05-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie działań wspierających odpowiedni udział kobiet w procesach decyzyjnych i zarządzaniu przedsiębiorstwami.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.14.2019
Data sprawy:
2019-05-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego 2019/2020 w szkołach średnich w związku z kumulacją roczników po reformie oświaty.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.513.1.2016
Data sprawy:
2019-05-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie długości terminu przedawnienia roszczeń o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej
Sygnatura:
IV.7004.2.2019
Data sprawy:
2019-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej w sprawie praktyki stosowania niektórych przepisów ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.816.3.2015
Data sprawy:
2019-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie nauczania mniejszości narodowych i etnicznych.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.602.13.2014
Data sprawy:
2019-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie procedury głosowania polskich wyborców przebywających za granicą.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.2.2016
Data sprawy:
2019-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zagwarantowania praw osobom starszym.
Adresat:
Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2019-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępców Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie konieczności dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.3125.2018
Data sprawy:
2019-04-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie udzielania osobom pozbawionym wolności przepustek losowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7024.26.2014
Data sprawy:
2019-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie bezpieczeństwa prawnego osób z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.520.11.2019
Data sprawy:
2019-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie ochrony danych osobowych nauczycieli biorących udział w strajku.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2019-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2019-04-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.84.2018
Data sprawy:
2019-04-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dramatycznej sytuacji w dziedzinie psychiatrii dziecięcej.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
VII.505.8.2019
Data sprawy:
2019-04-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie "Sprawozdania o stanie ochrony języka polskiego za lata 2016-2017".
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
IV.712.1.2015
Data sprawy:
2019-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zagwarantowania ochrony integralności utworów architektonicznych.
Adresat:
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1832.2017
Data sprawy:
2019-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zasad wydawania skazanym kopii ich ocen okresowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPK.7016.3.2019
Data sprawy:
2019-04-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie obniżenia finansowania podmiotom medycznym udzielającym świadczeń psychiatrycznych.
Adresat:
Prezes Krajowej Rady Notarialnej
Sygnatura:
IV.7000.30.2019
Data sprawy:
2019-04-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Notarialnej w sprawie skutków przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
VII.7033.6.2019
Data sprawy:
2019-03-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie nierównego dostępu studentów Lotniczej Akademii Wojskowej do oferty edukacyjnej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.63.2014
Data sprawy:
2019-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie działań systemowych dotyczących chorób rzadkich.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.520.68.2018
Data sprawy:
2019-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie zapewnienia rodzicom dostępu do informacji dotyczących ich niepełnosprawnych dzieci.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP
Sygnatura:
V.7203.273.2016
Data sprawy:
2019-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP w sprawie braku możliwości skutecznego zaskarżenia do sądu administracyjnego bezczynności legislacyjnej organów jednostek samorządu terytorialnego.
Adresat:
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
Sygnatura:
V.7200.6.2019
Data sprawy:
2019-03-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie wykonania nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.8.2019
Data sprawy:
2019-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostępności świadczeń ginekologiczno-położniczych na terenach wiejskich.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.8.2019
Data sprawy:
2019-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostępności świadczeń ginekologiczno-położniczych na terenach wiejskich.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.532.2019
Data sprawy:
2019-03-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie opieki medycznej w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.82.2018
Data sprawy:
2019-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie działań w zakresie zwalczania AIDS i zapobiegania HIV.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.534.4.2016
Data sprawy:
2019-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sytuacji prawnej dzieci ze związków osób tej samej płci.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.197.2019
Data sprawy:
2019-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości zwrotu utraconego dochodu lub wynagrodzenia osobie wezwanej przez sąd w charakterze świadka.
Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
VII.510.29.2019
Data sprawy:
2019-03-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego dotyczące nieważności postępowania w sprawie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
Sygnatura:
III.7065.60.2019
Data sprawy:
2019-03-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie sytuacji osób dotkniętych kryzysem bezdomności.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
VII.602.20.2015
Data sprawy:
2019-03-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania w sprawie biernego prawa wyborczego kobiet.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.1.2019
Data sprawy:
2019-02-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ograniczeń w dostępie do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i świadczenia Dobry Start.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7000.251.2015
Data sprawy:
2019-02-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra inwestycji i Rozwoju w sprawie ochrony mieszkańców budynków spółdzielczych przed skutkami niewypłacalności spółdzielni.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7040.7.2016
Data sprawy:
2019-02-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie opieki psychologicznej dla żołnierzy i weteranów.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.7013.1.2018
Data sprawy:
2019-02-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wsparcia dla opiekunów rodzinnych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.518.50.2017
Data sprawy:
2019-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeciwdziałania mowie nienawiści.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
KMP.571.8.2016
Data sprawy:
2019-02-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie potrzeby zapewnienia osadzonym dostępu do pomocy psychologicznej.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7216.19.2016
Data sprawy:
2019-02-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie problemów osób dysponujących książeczkami mieszkaniowymi.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
III.502.4.2018
Data sprawy:
2019-01-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku wsparcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w kryzysie psychicznym po uzyskaniu pełnoletności.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7000.30.2019
Data sprawy:
2019-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie skutków przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
KMP.571.6.2017
Data sprawy:
2019-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie właściwego dokumentowania obrażeń osób pozbawionych wolności.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IX.517.2.2015
Data sprawy:
2019-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną osadzonych w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.613.1.2019
Data sprawy:
2019-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezydenta m.st. Warszawy, Prezesa Związku Miast Polskich oraz Komendanta Głównego Policji w sprawie wolności zgromadzeń.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
VII.613.1.2019
Data sprawy:
2019-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezydenta m.st. Warszawy, Prezesa Związku Miast Polskich oraz Komendanta Głównego Policji w sprawie wolności zgromadzeń.
Adresat:
Prezes Związku Miast Polskich
Sygnatura:
VII.613.1.2019
Data sprawy:
2019-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezydenta m.st. Warszawy, Prezesa Związku Miast Polskich oraz Komendanta Głównego Policji w sprawie wolności zgromadzeń.
Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
Sygnatura:
VII.613.1.2019
Data sprawy:
2019-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezydenta m.st. Warszawy, Prezesa Związku Miast Polskich oraz Komendanta Głównego Policji w sprawie wolności zgromadzeń.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.501.68.2018
Data sprawy:
2019-01-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie nadmiernego obciążania uczniów pracami domowymi.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.33.2018
Data sprawy:
2019-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przewlekłości postępowań dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7040.15.2018
Data sprawy:
2019-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzania corocznej indywidualnej oceny służbowej żołnierzy zawodowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.283.2015
Data sprawy:
2019-01-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie leczenia osób pozbawionych wolności, chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.513.1.2016
Data sprawy:
2019-01-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa w przypadku umorzenia postępowania lub uniewinnienia.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.2965.2018
Data sprawy:
2019-01-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby uregulowania przepisów określających normy należności przedmiotów wydawanych kobietom w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.3114.2018
Data sprawy:
2019-01-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie umożliwienia osobom pozbawionym wolności korzystania z serwisu internetowego instytucji unijnych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7016.84.2018
Data sprawy:
2018-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dramatycznej sytuacji w dziedzinie psychiatrii dziecięcej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.86.2018
Data sprawy:
2018-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie szczepień ochronnych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
V.7010.86.2018
Data sprawy:
2018-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie szczepień ochronnych.
Adresat:
Główny Inspektor Sanitarny
Sygnatura:
V.7010.86.2018
Data sprawy:
2018-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczepień ochronnych.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7050.3.2018
Data sprawy:
2018-12-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków pełnienia służby oraz wykonywania zadań przez pilotów myśliwców.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.520.76.2018
Data sprawy:
2018-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie przetwarzania i ochrony danych biometrycznych przy okazji świadczenia usług pocztowych.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
XI.516.1.2018
Data sprawy:
2018-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie rekomendacji Komitetu do spraw Praw Osób z Niepełnosprawnościami dla Polski.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.540.46.2018
Data sprawy:
2018-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie porozumienia Global Compact.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.800.3.2017
Data sprawy:
2018-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.2568.2018
Data sprawy:
2018-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.2568.2018
Data sprawy:
2018-12-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
II.511.773.2016
Data sprawy:
2018-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie odmowy udostępniania akt w postępowaniu przygotowawczym.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.599.2017
Data sprawy:
2018-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie warunków bytowych osadzonych w wieloosobowych celach mieszkalnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7214.110.2018
Data sprawy:
2018-11-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie długotrwałości postępowań sądowych, toczących się z wniosku osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.510.9.2014
Data sprawy:
2018-11-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.600.74.2018
Data sprawy:
2018-11-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyników kontroli NIK dotyczącej rządowego procesu legislacyjnego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.122.2016
Data sprawy:
2018-11-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zróżnicowania metod ustalania wysokości emerytury na nowych zasadach w zależności od miesiąca, w którym został złożony wniosek.
Adresat:
Minister Energii
Sygnatura:
IV.7215.186.2016
Data sprawy:
2018-11-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Energii w sprawie stosowania przez właścicieli i zarządców zasobów lokalowych podzielników kosztów ciepła dla potrzeb rozliczania kosztów ciepła dostarczanego do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.502.4.2018
Data sprawy:
2018-11-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku wsparcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w kryzysie psychicznym po uzyskaniu pełnoletności.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.881.2018
Data sprawy:
2018-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sposobu realizacji przez skazanych widzeń nagrodowych.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.602.40.2018
Data sprawy:
2018-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Cyfryzacji w sprawie problemów ze skutecznym wpisaniem się do rejestru wyborców.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
V.7202.16.2018
Data sprawy:
2018-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potrzeby doprecyzowania regulacji dotyczących ochrony zwierząt.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
V.7200.6.2018
Data sprawy:
2018-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie wprowadzenia przez Lasy Państwowe ograniczeń w zakresie korzystania z lasów stanowiących własność Skarbu Państwa.
Adresat:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura:
XI.815.25.2018
Data sprawy:
2018-10-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie braku dostępu do tłumaczy polskiego języka migowego w jednostkach administracji publicznej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.1613.2014
Data sprawy:
2018-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku sądowej kontroli orzeczeń prokuratora w przedmiocie odmowy dopuszczenia w postępowaniu przygotowawczym pełnomocnika osoby niebędącej stroną.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.193.2018
Data sprawy:
2018-10-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania świadczeń osobom bezdomnym.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7216.19.2016
Data sprawy:
2018-10-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów osób dysponujących książeczkami mieszkaniowymi.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2018-10-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie przygotowania i wyposażenia lokali wyborczych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.561.1.2018
Data sprawy:
2018-10-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, zakładającej umożliwienie prokuraturze uchylenie tajemnicy zawodowej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.565.109.2017
Data sprawy:
2018-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opłat za korzystanie z parkingów przyszpitalnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.23.2016
Data sprawy:
2018-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konieczności usprawnienia obsadzania stanowisk sędziowskich i referendarskich w sądach powszechnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7024.22.2018
Data sprawy:
2018-09-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie realizacji przez osoby bliskie kontaktów z dorosłą osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.225.2016
Data sprawy:
2018-09-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zasad realizacji paczek żywnościowych w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.7061.10.2018
Data sprawy:
2018-09-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rozwiązań dotyczących systemu orzekania o niepełnosprawności.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.2564.2017
Data sprawy:
2018-09-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie realizacji widzeń matek z małymi dziećmi w zakładach karnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.41.2018
Data sprawy:
2018-09-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczania możliwości wejścia obywateli na teren budynków sądów powszechnych.
Adresat:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura:
V.510.38.2018
Data sprawy:
2018-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie nieprawidłowej praktyki ZUS przy dokonywaniu potrąceń w trakcie upadłości konsumenckiej.
Adresat:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.520.54.2018
Data sprawy:
2018-09-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie publikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego w postaci niezanonimizowanej.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7211.8.2018
Data sprawy:
2018-08-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie skutków nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Adresat:
Minister Energii
Sygnatura:
V.7203.38.2015
Data sprawy:
2018-08-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Energii dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.498.2018
Data sprawy:
2018-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie możliwości zamiany sposobu wykonywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów.
Adresat:
Minister Energii
Sygnatura:
IV.7106.1.2018
Data sprawy:
2018-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Energii w sprawie kar za wydobywanie kopalin bez koncesji.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.40.2018
Data sprawy:
2018-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania systemu ratunkowego dostępu do technologii lekowych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.540.10.2018
Data sprawy:
2018-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące przewlekłości postępowań w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1564.2017
Data sprawy:
2018-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie prewencyjnego stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec osób chorujących psychicznie, przebywających w więziennych szpitalach psychiatrycznych.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.15.2018
Data sprawy:
2018-08-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie funkcjonowania rejestrów i spisów wyborców.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.7036.38.2018
Data sprawy:
2018-08-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie konsekwencji obowiązku zatrudniania nauczycieli na podstawie umowy o pracę.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.2686.2017
Data sprawy:
2018-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące problematyki zawierania związków małżeńskich przez osoby pozbawione wolności.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
V.511.354.2018
Data sprawy:
2018-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niezrealizowania zaleceń NIK zawartych w informacji o wynikach kontroli – „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
V.511.354.2018
Data sprawy:
2018-07-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie niezrealizowania zaleceń NIK zawartych w informacji o wynikach kontroli – „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.24.2018
Data sprawy:
2018-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie warunków pracy pielęgniarek i położnych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1709.2016
Data sprawy:
2018-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie konieczności dostosowania porządków wewnętrznych jednostek penitencjarnych do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.552.1.2018
Data sprawy:
2018-07-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie problemu z kontynuowaniem kształcenia przez wychowanków MOW po ukończeniu 18. roku życia.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.2.2016
Data sprawy:
2018-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie ochrony praw osób starszych.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
XI.503.2.2016
Data sprawy:
2018-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie ochrony praw osób starszych.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.503.2.2016
Data sprawy:
2018-07-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie ochrony praw osób starszych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
BPW.520.6.2015
Data sprawy:
2018-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku stosownych regulacji prawnych w zakresie likwidacji niepodjętych depozytów pacjentów jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.312.2018
Data sprawy:
2018-07-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieobligatoryjnego udziału oskarżyciela publicznego w sprawach z oskarżenia publicznego, w których postępowanie przygotowawcze zakończyło się w formie dochodzenia.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.570.2016
Data sprawy:
2018-07-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie sytuacji osób z niepełnosprawnością psychiczną, przebywających w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.7036.12.2017
Data sprawy:
2018-07-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie organizacji nauczania indywidualnego.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
XI.812.4.2018
Data sprawy:
2018-07-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wsparcia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
III.7044.44.2018
Data sprawy:
2018-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nieskuteczności działań antymobbingowych w szpitalach.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.283.2015
Data sprawy:
2018-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie leczenia osób pozbawionych wolności, chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
III.7044.28.2018
Data sprawy:
2018-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie umożliwienia niepełnosprawnym sędziom obniżenia wymiaru zadań w związku z obniżoną normą czasu pracy.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1150.2018
Data sprawy:
2018-07-03
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie nieuprawnionego stosowania wobec osadzonych procedur ochronnych.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
IV.7002.21.2014
Data sprawy:
2018-06-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie procedury dokonywania wpisów do gminnej ewidencji zabytków.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
BPK.7050.1.2018
Data sprawy:
2018-06-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konieczności zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom podczas korzystania ze zbiorników wodnych.
Adresat:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura:
WZF.7066.1.2017
Data sprawy:
2018-06-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie niemożności uzyskania zasiłku chorobowego przez osoby, których stosunek służbowy wygasł.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
XI.518.27.2018
Data sprawy:
2018-06-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie potrzeby wdrożenia przez Policję skutecznych mechanizmów reagowania na treści i symbole rasistowskie oraz faszystowskie, pojawiające się podczas zgromadzeń publicznych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7042.26.2016
Data sprawy:
2018-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków zatrudnienia i ubezpieczenia pracowników sezonowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.18.2018
Data sprawy:
2018-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie jego decyzji o wyborze sędziów, którzy mają pełnić funkcję sędziego sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym, bez ich zgody.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.676.2014
Data sprawy:
2018-06-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Finansów w sprawie zasad korzystania z tzw. ulgi prorodzinnej w rodzinach niepełnych.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
VII.561.8.2017
Data sprawy:
2018-05-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie niekonstytucyjności ograniczenia dostępu do służby publicznej wobec sędziów, asesorów i ławników posiadających dodatkowe obywatelstwo.
Adresat:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.561.8.2017
Data sprawy:
2018-05-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie niekonstytucyjności ograniczenia dostępu do służby publicznej wobec sędziów, asesorów i ławników posiadających dodatkowe obywatelstwo.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7045.14.2018
Data sprawy:
2018-05-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przewlekłości rejestracji do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7033.52.2016
Data sprawy:
2018-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie nierespektowania przez uczelnie wyższe wyników egzaminu maturalnego prezentowanego w skali centylowej.
Adresat:
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Sygnatura:
VII.7033.52.2016
Data sprawy:
2018-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie nierespektowania przez uczelnie wyższe wyników egzaminu maturalnego prezentowanego w skali centylowej.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2018-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej i Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP w sprawie procedury powoływania urzędników wyborczych oraz potrzeby uregulowania zasad prowadzenia tzw. prekampanii wyborczej.
Adresat:
Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2018-05-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej i Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP w sprawie procedury powoływania urzędników wyborczych oraz potrzeby uregulowania zasad prowadzenia tzw. prekampanii wyborczej.
Adresat:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura:
XI.7061.10.2018
Data sprawy:
2018-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie potrzeby ustanowienia nowego systemu orzekania o niepełnosprawności.
Adresat:
Szefowa Kancelarii Sejmu RP
Sygnatura:
VII.600.58.2018
Data sprawy:
2018-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefowej Kancelarii Sejmu RP w sprawie zawieszenia przyznawania jednorazowych kart wstępu do budynku Sejmu.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
V.7200.5.2018
Data sprawy:
2018-05-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie konieczności podjęcia pilnych działań zmierzających do wykonania wyroku TSUE dotyczącego wycinki Puszczy Białowieskiej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.68.2016
Data sprawy:
2018-05-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie poprawy jakości żywienia w szpitalach.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7060.134.2018
Data sprawy:
2018-05-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie problemów z ustaleniem wysokości świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących byłym funkcjonariuszom PRL.
Adresat:
Prezes Sądu Okręgowego
Sygnatura:
VII.564.31.2018
Data sprawy:
2018-05-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie ograniczenia na terenie sądu dostępu do informacji dla dziennikarzy.
Adresat:
Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
Sygnatura:
IV.7216.19.2016
Data sprawy:
2018-05-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie problemów osób dysponujących książeczkami mieszkaniowymi.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.110.2017
Data sprawy:
2018-05-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie negatywnych skutków reformy systemu oświaty.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.510.20.2015
Data sprawy:
2018-05-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustawy o biegłych sądowych.
Adresat:
Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Sygnatura:
VII.510.20.2015
Data sprawy:
2018-05-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w sprawie nadmiernego opierania się przez sędziów na opiniach biegłych sądowych.
Adresat:
Komendant Wojewódzki Policji
Sygnatura:
VII.613.4.2017
Data sprawy:
2018-04-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie ochronnych praw uczestników manifestacji w Puszczy Białowieskiej.
Adresat:
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
Sygnatura:
VII.613.4.2017
Data sprawy:
2018-04-27
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w sprawie ochronnych praw uczestników manifestacji w Puszczy Białowieskiej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.811.2.2018
Data sprawy:
2018-04-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie systemowego wsparcia osób z niepełnosprawnością.
Adresat:
Rzecznik Praw Pacjenta
Sygnatura:
IX.517.3524.2016
Data sprawy:
2018-04-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie ochrony praw pacjentów więziennych szpitali psychiatrycznych.
Adresat:
Główny Inspektor Pracy
Sygnatura:
III.7040.27.2018
Data sprawy:
2018-04-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie przeznaczania środków na wypłatę tzw. „dodatku Zembali” dla pielęgniarek na realizację podwyżek płac.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.1.2018
Data sprawy:
2018-04-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie procedury przesłuchania ofiar zgwałceń.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
WZF.7043.79.2017
Data sprawy:
2018-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie przestrzegania praw i wolności obywatelskich funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.511.1.2018
Data sprawy:
2018-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie procedury powoływania na stanowisko prokuratorskie.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.511.1.2018
Data sprawy:
2018-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie procedury powoływania na stanowisko prokuratorskie.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2018-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie transmisji z lokali wyborczych za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznego przekazywania danych.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.543.13.2018
Data sprawy:
2018-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie praktyk stosowanych wobec cudzoziemców na przejściu granicznym w Terespolu.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.518.50.2017
Data sprawy:
2018-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zawierające propozycje rozwiązań służących ograniczeniu zjawiska mowy nienawiści w internecie.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.518.50.2017
Data sprawy:
2018-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zawierające propozycje rozwiązań służących ograniczeniu zjawiska mowy nienawiści w internecie.
Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7040.6.2018
Data sprawy:
2018-04-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie kontroli przestrzegania praw i wolności żołnierzy.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.455.2017
Data sprawy:
2018-04-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odszkodowania/zadośćuczynienia za szkody spowodowane pozbawieniem wolności.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
VII.520.13.2018
Data sprawy:
2018-04-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie dostępu służb do danych zawartych w rejestrze stanu cywilnego.
Adresat:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.520.14.2018
Data sprawy:
2018-03-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie zagrożenia dla ochrony danych osobowych, wynikającego z działań firm typu Cambridge Analytica.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
V.7012.7.2018
Data sprawy:
2018-03-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zasad finansowania krótkich hospitalizacji.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
BPW.517.19.2018
Data sprawy:
2018-03-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie kryteriów kwalifikowania zajść w jednostkach penitencjarnych do zdarzeń nadzwyczajnych.
Adresat:
Minister Infrastruktury
Sygnatura:
V.7220.196.2015
Data sprawy:
2018-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie problemów związanych z procedurą pobierania opłat abonamentowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5001.2.2016
Data sprawy:
2018-03-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nieefektywnej realizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.33.2018
Data sprawy:
2018-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przewlekłości postępowań dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
VII.613.4.2018
Data sprawy:
2018-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie stosowania art. 52 Kodeksu wykroczeń przez Policję wobec kontrmanifestantów.
Adresat:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.501.24.2018
Data sprawy:
2018-03-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.117.2018
Data sprawy:
2018-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zaliczenia do pracy w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze pracy pielęgniarek środowiskowych opiekujących się osobami chorującymi psychicznie.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.562.1.2018
Data sprawy:
2018-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji w sprawie blokowania lub usuwania kont użytkowników portali społecznościowych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7040.1.2018
Data sprawy:
2018-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie zmian w systemie oceny pracy nauczyciela.
Adresat:
Komendant Służby Ochrony Państwa
Sygnatura:
WZF.603.1.2018
Data sprawy:
2018-03-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Służby Ochrony Państwa w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do SOP.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.17.2016
Data sprawy:
2018-03-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7011.58.2016
Data sprawy:
2018-03-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości związanych z procedurą kierowania na leczenie uzdrowiskowe.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.510.2.2017
Data sprawy:
2018-02-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie procedury wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.564.16.2017
Data sprawy:
2018-02-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Finansów w sprawie blokowania stron internetowych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.253.2017
Data sprawy:
2018-02-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Finansów w sprawie sytuacji podatkowej tzw. ofiar ulgi meldunkowej.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
V.7200.28.2017
Data sprawy:
2018-02-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie procedury przyznawania dotacji celowej na realizację zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.21.2018
Data sprawy:
2018-02-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dostępu rodziców samotnie wychowujących dzieci do świadczenia wychowawczego 500+.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
V.511.466.2017
Data sprawy:
2018-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wątpliwości dotyczącej konstytucyjności przepisu Kodeksu postępowania administracyjnego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.502.1.2017
Data sprawy:
2018-01-30
Opis sprawy:
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nowelizacji Kodeksu karnego w zakresie uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7037.118.2017
Data sprawy:
2018-01-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby uregulowania w przepisach prawa zasad podawania leków czy wykonywania innych czynności dzieciom z chorobami przewlekłymi w przedszkolach.
Adresat:
Minister Inwestycji i Rozwoju
Sygnatura:
V.7224.263.2014
Data sprawy:
2018-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie konieczności opracowania regulacji chroniących interesów obywateli, w sytuacji przejęcia nieruchomości w zamian za dożywotnie świadczenie pieniężne.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
IV.7216.19.2016
Data sprawy:
2018-01-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemów związanych z realizacją książeczek mieszkaniowych.
Adresat:
Prezes Najwyższej Izby Kontroli
Sygnatura:
III.7064.68.2016
Data sprawy:
2018-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie niskiej skuteczności egzekucji należności alimentacyjnych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1603.2017
Data sprawy:
2018-01-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie problematyki zawierania związków małżeńskich przez osoby pozbawione wolności.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.570.3.2017
Data sprawy:
2018-01-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zapewnienia osobie zatrzymanej kontaktu z obrońcą od samego początku zatrzymania.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
V.7108.193.2017
Data sprawy:
2017-12-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie barier prawnych uniemożliwiających rozwój tzw. car-sharingu.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.98.2017
Data sprawy:
2017-12-21
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępności do świadczeń zdrowotnych w związku z przewidywanym drastycznym niedoborem lekarzy.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
III.7044.83.2017
Data sprawy:
2017-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przepisu nakazującego sędziom przejście w stan spoczynku po osiągnięciu określonego wieku.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.2.2015
Data sprawy:
2017-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania nadzoru penitencjarnego wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
WZF.519.7.2017
Data sprawy:
2017-12-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7030.5.2017
Data sprawy:
2017-12-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie problemów związanych z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020.
Adresat:
Rzecznik Praw Pacjenta
Sygnatura:
IX.517.1564.2017
Data sprawy:
2017-12-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie sytuacji osób z niepełnosprawnością psychiczną przebywających w aresztach śledczych i zakładach karnych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.116.2017
Data sprawy:
2017-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie problemów uczniów pełnoletnich z właściwym uregulowaniem ich praw i obowiązków w statucie szkoły.
Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1323.2015
Data sprawy:
2017-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie problemów więziennej służby zdrowia.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.110.2017
Data sprawy:
2017-11-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie zmian w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu oświaty.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
IV.7002.16.2017
Data sprawy:
2017-11-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie konieczności znowelizowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Adresat:
Minister Rozwoju i Finansów
Sygnatura:
V.711.6.2017
Data sprawy:
2017-11-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie propozycji ograniczenia tajemnicy zawodowej osób wykonujących zawody zaufania publicznego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1031.2016
Data sprawy:
2017-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie udziału osób pozbawionych wolności w posiedzeniu sądu odwoławczego w przedmiocie udzielenia im przerwy w wykonaniu kary.
Adresat:
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Sygnatura:
VII.510.56.2017
Data sprawy:
2017-11-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie złożenia przez KRS sprzeciwu wobec powierzenia obowiązków sędziego 265 asesorom, mianowanym przez Ministra Sprawiedliwości.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.82.2017
Data sprawy:
2017-11-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemów systemu ochrony zdrowia.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
VII.613.4.2017
Data sprawy:
2017-11-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie działań funkcjonariuszy Policji podejmowanych podczas zgromadzeń publicznych.
Adresat:
Minister Rozwoju i Finansów
Sygnatura:
V.511.446.2017
Data sprawy:
2017-10-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie skutków ratyfikacji przez Polskę Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego.
Adresat:
Minister Rozwoju i Finansów
Sygnatura:
V.511.626.2014
Data sprawy:
2017-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu prowadzenia postępowań egzekucyjnych w administracji względem należności celnych powstałych przed akcesją Polski do UE.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.1039.2017
Data sprawy:
2017-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia stronom postępowania karnego pełnego i realnego wglądu w przebieg czynności procesowych.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.503.2.2016
Data sprawy:
2017-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie działań na rzecz ochrony praw osób starszych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
KMP.571.6.2017
Data sprawy:
2017-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie roli personelu medycznego w przeciwdziałaniu złemu i poniżającemu traktowaniu osób pozbawionych wolności.
Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
XI.542.26.2017
Data sprawy:
2017-10-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie zasad stosowania paralizatorów przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
III.502.7.2017
Data sprawy:
2017-10-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie braku systemowych rozwiązań odnośnie wsparcia w środowisku otwartym rodziców z niepełnosprawnością, którzy napotykają na poważne bariery w wykonywaniu funkcji rodzicielskich.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.78.2017
Data sprawy:
2017-10-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji chorych na łuszczycę.
Adresat:
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sygnatura:
VII.602.7.2016
Data sprawy:
2017-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zagwarantowania zasady tajności głosowania.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.501.315.2014
Data sprawy:
2017-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Cyfryzacji w sprawie funkcjonowania przyszłego organu ochrony danych osobowych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.501.315.2014
Data sprawy:
2017-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie funkcjonowania przyszłego organu ochrony danych osobowych.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7210.58.2017
Data sprawy:
2017-10-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawa spółdzielczego.
Adresat:
Minister Sportu i Turystyki
Sygnatura:
III.7060.549.2016
Data sprawy:
2017-10-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie zatrudnienia piłkarzy oraz ich zabezpieczenia emerytalnego.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7210.25.2017
Data sprawy:
2017-10-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7064.176.2017
Data sprawy:
2017-10-04
Opis sprawy:
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dotyczących działań gminy wobec dłużników alimentacyjnych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.7036.41.2017
Data sprawy:
2017-09-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie ochrony praw słyszących dzieci i młodzieży, wychowywanych przez głuchych rodziców.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.3.2017
Data sprawy:
2017-09-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie powoływania się przez farmaceutów na „klauzulę sumienia”.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.122.2016
Data sprawy:
2017-09-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zróżnicowania zasad ustalania wysokości emerytury na nowych zasadach w zależności od miesiąca, w którym został złożony wniosek.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
VII.520.11.2017
Data sprawy:
2017-09-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie konieczności dostosowania prawa polskiego do wymogów prawa Unii Europejskiej w zakresie tzw. retencji danych telekomunikacyjnych i dostępu właściwych organów do tych danych dla potrzeb zwalczania przestępczości.
Adresat:
Minister Rozwoju i Finansów
Sygnatura:
VII.564.16.2017
Data sprawy:
2017-09-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie blokowania stron internetowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.512.299.2015
Data sprawy:
2017-09-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uregulowania kompetencji komornika w zakresie wzywania do stawiennictwa stron postępowania egzekucyjnego.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
XI.7064.1.2016
Data sprawy:
2017-09-04
Opis sprawy:
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka do Prezes Rady Ministrów w sprawie problemu niealimentacji dzieci.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.550.4.2014
Data sprawy:
2017-08-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie raportu NASK dotyczącego aktywności młodzieży w internecie.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.520.9.2016
Data sprawy:
2017-08-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Cyfryzacji w sprawie wycieku danych z bazy PESEL.
Adresat:
Prezes Krajowej Rady Komorniczej
Sygnatura:
VII.520.9.2016
Data sprawy:
2017-08-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Komorniczej w sprawie wycieku danych z bazy PESEL.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.800.3.2017
Data sprawy:
2017-08-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie potrzeby uzupełnienia podstawy programowej o tematykę praw człowieka i równego traktowania.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.022.1.2017
Data sprawy:
2017-08-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.77.2017
Data sprawy:
2017-08-16
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie skutków reformy oświaty.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7037.93.2017
Data sprawy:
2017-08-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie równego dostępu do edukacji wyższej dla absolwentów szkół ponadpodstawowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
XI.518.39.2017
Data sprawy:
2017-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony praw pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.7000.195.2017
Data sprawy:
2017-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nierównego poziomu ochrony osoby trzeciej w zakresie roszczeń z tzw. skargi pauliańskiej.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.420.1.2016
Data sprawy:
2017-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie działań sprzyjających łączeniu przez kobiety i mężczyzn ról rodzinnych i zawodowych.
Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
VII.612.8.2016
Data sprawy:
2017-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie niemożności wykonywania polowania przez osoby nienależące do kół łowieckich.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7216.17.2017
Data sprawy:
2017-08-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sytuacji kredytobiorców, którym grozi utrata mieszkań.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.520.20.2016
Data sprawy:
2017-08-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulacji prawnych dotyczących opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów.
Adresat:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.520.20.2016
Data sprawy:
2017-08-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie regulacji prawnych dotyczących opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1927.2017
Data sprawy:
2017-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie wycofania osób pozbawionych wolności z zatrudnienia poza terenem zakładu karnego.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.411.2.2017
Data sprawy:
2017-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji osób transpłciowych na rynku pracy.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.411.2.2017
Data sprawy:
2017-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie sytuacji osób transpłciowych na rynku pracy.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
IV.7210.25.2017
Data sprawy:
2017-08-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
V.7000.5.2017
Data sprawy:
2017-08-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania systemu badań technicznych pojazdów.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.533.5.2015
Data sprawy:
2017-08-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ratyfikacji Konwencji o ograniczaniu bezpaństwowości.
Adresat:
Minister Rozwoju i Finansów
Sygnatura:
V.511.272.2016
Data sprawy:
2017-08-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie skutków podatkowych restrukturyzacji zadłużenia kredytobiorców.
Adresat:
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Sygnatura:
VII.511.8.2017
Data sprawy:
2017-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie braku zwrotu kosztów ustanowienia jednego obrońcy z wyboru w postępowaniu dyscyplinarnym lekarzy.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1709.2016
Data sprawy:
2017-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dostosowania porządków wewnętrznych jednostek penitencjarnych do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.47.2017
Data sprawy:
2017-07-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępności do operacji w zakresie soczewki (zaćmy).
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.6.2017
Data sprawy:
2017-07-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku należytego wsparcia psychologicznego dla pacjentów, u których wykonywane są testy genetyczne.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
VII.510.35.2017
Data sprawy:
2017-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie uchwalonych przez parlament ustaw o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.16.2017
Data sprawy:
2017-07-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku zatarcia kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.
Adresat:
Minister Rozwoju i Finansów
Sygnatura:
V.511.253.2017
Data sprawy:
2017-07-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sytuacji podatkowej tzw. ofiar ulgi meldunkowej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7012.1.2017
Data sprawy:
2017-07-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia dotyczące opieki geriatrycznej w ramach „Systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej”.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.570.2016
Data sprawy:
2017-07-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji osób z niepełnosprawnością psychiczną, przebywających w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.570.2016
Data sprawy:
2017-07-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sytuacji osób z niepełnosprawnością psychiczną, przebywających w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Prezydent RP
Sygnatura:
IV.510.9.2014
Data sprawy:
2017-07-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.1268.2017
Data sprawy:
2017-07-06
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie braku pozwolenia na prowadzenie rozmów telefonicznych z obrońcą.
Adresat:
Minister Rozwoju i Finansów
Sygnatura:
VII.564.16.2017
Data sprawy:
2017-07-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie nowelizacji ustawy o grach hazardowych.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
III.7041.8.2017
Data sprawy:
2017-07-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wygaszania stosunku pracy pracownikom Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.28.2014
Data sprawy:
2017-06-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustanowienia kuratora dla małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w którym oskarżonym jest jeden z rodziców małoletniego.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IX.517.1476.2017
Data sprawy:
2017-06-28
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie długoletnich pobytów w szpitalach psychiatrycznych w ramach wykonywania środka zabezpieczającego.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.77.2017
Data sprawy:
2017-06-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie skutków reformy oświaty.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.502.1.2017
Data sprawy:
2017-06-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nowelizacji Kodeksu karnego w zakresie uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.7050.1.2016
Data sprawy:
2017-06-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niewystarczającej liczby ratowników wodnych na polskich kąpieliskach i basenach.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
II.519.663.2017
Data sprawy:
2017-06-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie stosowania przemocy przez funkcjonariuszy Policji.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.520.36.2017
Data sprawy:
2017-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wycieku do internetu danych osobowych pacjentów szpitala.
Adresat:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.520.36.2017
Data sprawy:
2017-06-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie wycieku do internetu danych osobowych pacjentów szpitala.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
VII.716.1.2017
Data sprawy:
2017-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie sposobu działania policji podczas meczu piłki nożnej.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.501.315.2014
Data sprawy:
2017-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Cyfryzacji w sprawie unijnej reformy przepisów o ochronie danych osobowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.612.32.2017
Data sprawy:
2017-06-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przyznawania dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Adresat:
Minister Rozwoju i Finansów
Sygnatura:
VII.501.88.2015
Data sprawy:
2017-06-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu rozpoznawania głosu osób dzwoniących na Krajową Informację Podatkową.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.3194.2016
Data sprawy:
2017-06-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie warunków bytowych w celach izolacyjnych.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.503.2.2016
Data sprawy:
2017-06-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w sprawie wsparcia dla osób starszych.
Adresat:
Prezes Zarządu Polskiego Radia S.A.
Sygnatura:
VII.564.24.2017
Data sprawy:
2017-06-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Polskiego Radia S.A. w sprawie zwolnienia dziennikarzy z mediów publicznych.
Adresat:
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Sygnatura:
WZF.7043.85.2017
Data sprawy:
2017-06-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie wysokości wynagrodzenia ucywilnionych funkcjonariuszy celnych.
Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.470.2016
Data sprawy:
2017-05-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące sytuacji opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy po zakończeniu sprawowania opieki ubiegają się o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.
Adresat:
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Sygnatura:
VII.613.3.2017
Data sprawy:
2017-05-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie decyzji zakazującej zwołania zgromadzenia publicznego.
Adresat:
Prezes Zarządu TVP S.A.
Sygnatura:
VII.564.23.2017
Data sprawy:
2017-05-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. w sprawie niedopuszczenia prezydenta Sopotu do udziału w programie telewizyjnym.
Adresat:
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
Sygnatura:
VII.564.22.2016
Data sprawy:
2017-05-26
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie wątpliwości konstytucyjnych dotyczących przepisu Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
III.7040.78.2017
Data sprawy:
2017-05-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie sytuacji nauczycieli w trakcie reformy oświaty.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.283.2017
Data sprawy:
2017-05-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku podwyższenia emerytur z urzędu do kwoty najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2017 r.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
III.7041.8.2017
Data sprawy:
2017-05-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wygaszania stosunku pracy pracownikom Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.7036.12.2017
Data sprawy:
2017-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie projektu rozporządzenia MEN zakładającego likwidację nauczania indywidualnego dzieci z niepełnosprawnościami w placówkach oświatowych.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.11.2017
Data sprawy:
2017-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące prawidłowego wdrożenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa systemu informatycznego obsługującego wypłaty dopłat unijnych dla rolników.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
IV.7002.21.2014
Data sprawy:
2017-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie procedury dokonywania wpisów do gminnej ewidencji zabytków.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.5.2017
Data sprawy:
2017-05-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016–2020.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.13.2017
Data sprawy:
2017-05-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie warunków pracy pielęgniarek i położnych.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.5604.1.2015
Data sprawy:
2017-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie realizacji wolności sumienia i religii w szkołach.
Adresat:
Konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii
Sygnatura:
VII.501.2.2017
Data sprawy:
2017-05-04
Opis sprawy:
Wystąpienie do Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii w sprawie rekomendacji dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa lubelskiego w zakresie postępowania z pacjentkami, w przypadku niekorzystnego zakończenia ciąży.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.70.2016
Data sprawy:
2017-04-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie poprawy dostępności kobiet ciężarnych do skutecznych form łagodzenia bólu porodowego.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.603.3.2016
Data sprawy:
2017-04-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie odwoływania ze stanowisk kierowniczych w Policji osób zatrudnionych w przeszłości w Milicji Obywatelskiej.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
XI.816.8.2017
Data sprawy:
2017-04-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie problemów związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7031.2.2016
Data sprawy:
2017-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nieuwzględniania wyników tzw. starej matury podczas rekrutacji na uczelnie wyższe, które kształcą na kierunkach lekarskich.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.3085.2016
Data sprawy:
2017-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, opuszczających zakłady karne.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.510.14.2017
Data sprawy:
2017-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.
Adresat:
Główny Inspektor Farmaceutyczny
Sygnatura:
VII.5002.3.2017
Data sprawy:
2017-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie powoływania się przez farmaceutów na klauzulę sumienia.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.540.15.2017
Data sprawy:
2017-04-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie unieważnienia przez Radę Ministrów Polityki migracyjnej Polski.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
XI.815.34.2016
Data sprawy:
2017-04-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie niedostępności wyszukiwarki internetowej Krajowego Rejestru Sądowego dla osób niewidomych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.6.2015
Data sprawy:
2017-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niepowołania Rady do spraw Leczenia Niepłodności.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
V.7224.89.2016
Data sprawy:
2017-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Cyfryzacji w sprawie archiwizowania rozmów telefonicznych, w trakcie których dochodzi do zawarcia umowy z konsumentem.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.112.2015
Data sprawy:
2017-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii w sprawie standardów opieki okołoporodowej.
Adresat:
Konsultant Krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii
Sygnatura:
V.7010.112.2015
Data sprawy:
2017-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii w sprawie standardów opieki okołoporodowej.
Adresat:
Komisja Ustawodawcza Senat RP
Sygnatura:
VII.602.111.2015
Data sprawy:
2017-04-11
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP w sprawie braku uregulowania w polskim prawie wyborczym instytucji tzw. krajowych obserwatorów wyborów.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
III.7040.3.2017
Data sprawy:
2017-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie procedury naboru na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7060.504.2017
Data sprawy:
2017-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zapowiadanego obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych dla byłych funkcjonariuszy służb ochrony państwa.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
XI.800.15.2016
Data sprawy:
2017-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie realizacji prawa do równego traktowania ze względu na płeć w zakresie dostępu do edukacji zawodowej.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
WZF.801.1.2017
Data sprawy:
2017-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie doniesień medialnych na temat mobbingu i molestowania w Policji.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.185.2014
Data sprawy:
2017-04-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie opracowania definicji pojęcia „budowli” dla celów podatkowych.
Adresat:
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Sygnatura:
III.7061.11.2017
Data sprawy:
2017-03-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla małoletnich ofiar wojny 1939–1945.
Adresat:
Prezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich
Sygnatura:
V.7100.6.2017
Data sprawy:
2017-03-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Unii Miasteczek Polskich w sprawie niewywiązywania się przez jednostki samorządu terytorialnego z ustawowego obowiązku zgłaszania dłużników alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
V.7203.25.2017
Data sprawy:
2017-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zróżnicowania zasad udzielania dotacji jednostkom samorządu terytorialnego przeznaczonych na zadania własne związanie z usuwaniem skutków powodzi.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.87.2016
Data sprawy:
2017-03-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemów z realizacją prawa rodziców (opiekunów) do pobytu z dzieckiem w szpitalu.
Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
XI.7215.1.2017
Data sprawy:
2017-03-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rozwiązań architektonicznych, jakie zakłada program Mieszkanie Plus.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.92.2017
Data sprawy:
2017-03-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dochodzenia przez Skarb Państwa należności publicznoprawnych na drodze cywilnoprawnej.
Adresat:
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Sygnatura:
V.7013.16.2016
Data sprawy:
2017-03-08
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie sposobu postępowania przez lekarza w zakresie tajemnicy lekarskiej wobec osób bliskich dla pacjenta zarażonego wirusem HIV lub chorego na AIDS.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IV.567.1.2016
Data sprawy:
2017-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przymusowego przetrzymywania w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym na etapie postępowania następującego po kasatoryjnym orzeczeniu Sądu Najwyższego.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.351.2017
Data sprawy:
2017-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania przepisów umożliwiających wstrzymanie wykonania kary zastępczej pozbawienia wolności.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.560.2015
Data sprawy:
2017-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące wspólnego rozliczenia podatkowego z dzieckiem przed wydaniem wyroku rozwodowego.
Adresat:
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Sygnatura:
II.502.1.2016
Data sprawy:
2017-03-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w sprawie przestępstwa niealimentacji.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7014.15.2016
Data sprawy:
2017-02-24
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad dostępu cudzoziemców do zawodu lekarza w Polsce.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
WZF.053.2.2016
Data sprawy:
2017-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie „ucywilnienia” funkcjonariuszy celnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.501.315.2014
Data sprawy:
2017-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Sprawiedliwości w sprawie unijnej reformy przepisów o ochronie danych osobowych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.501.315.2014
Data sprawy:
2017-02-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Sprawiedliwości w sprawie unijnej reformy przepisów o ochronie danych osobowych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7033.52.2016
Data sprawy:
2017-02-13
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nieprawidłowości dotyczących procedur rekrutacji na uczelnie wyższe, które kształcą studentów na kierunkach lekarskich i lekarsko-stomatologicznych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.603.1.2017
Data sprawy:
2017-02-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
Adresat:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7031.2.2016
Data sprawy:
2017-02-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie problemów podczas rekrutacji na wyższe uczelnie na podstawie tzw. „starej matury”.
Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
II.510.1297.2016
Data sprawy:
2017-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie udziału obrońcy i pełnomocnika strony w przesłuchaniu prowadzonym w państwie obcym przez konsula RP.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
III.502.7.2016
Data sprawy:
2017-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące trudnej sytuacji rodzin wychowujących pełnoletnie osoby niepełnosprawne.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
WZF.7044.13.2016
Data sprawy:
2017-02-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie obowiązku wykorzystania zaległego urlopu przez policjantów.
Adresat:
Minister Cyfryzacji
Sygnatura:
VII.520.11.2017
Data sprawy:
2017-02-01
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Cyfryzacji w sprawie przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym retencji danych.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.25.2017
Data sprawy:
2017-01-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
Adresat:
Zarząd Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.
Sygnatura:
VII.6060.49.2016
Data sprawy:
2017-01-31
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. w sprawie nieudostępniania informacji publicznej.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
XI.518.70.2016
Data sprawy:
2017-01-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie ataków na tle rasowym, narodowym, etnicznym lub wyznaniowym na mieszkających w Polsce cudzoziemców.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.133.2015
Data sprawy:
2017-01-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie braku procedury umożliwiającej uzyskanie promocji do klasy wyższej lub podejście do egzaminu poprawkowego.
Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
VII.7202.1.2017
Data sprawy:
2017-01-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie braku wypłaty płatności redystrybucyjnej za rok 2015.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.14.2017
Data sprawy:
2017-01-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad funkcjonowania placówek dla bezdomnych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.513.17.2014
Data sprawy:
2017-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie zainicjowania zmian legislacyjnych w celu nowelizacji tzw. ustawy lutowej.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.6.2015
Data sprawy:
2017-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie realizacji programów zdrowotnych (w tym programu in vitro) prowadzonych przez samorządy.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.501.25.2016
Data sprawy:
2017-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie legalności stosowania monitoringu wizyjnego w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.87.2016
Data sprawy:
2017-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemów z realizacją prawa rodziców (opiekunów) do pobytu z dzieckiem w szpitalu.
Adresat:
Narodowy Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
VII.7010.1.2016
Data sprawy:
2017-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie braku w woj. podkarpackim podmiotów przeprowadzających zabiegi przerywania ciąży w przypadkach dopuszczonych ustawą.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.494.2016
Data sprawy:
2017-01-10
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym obywateli, którym umorzono należności.
Adresat:
Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Sygnatura:
XI.816.1.2015
Data sprawy:
2017-01-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie uruchomienia bezpłatnego telefonu dla ofiar przemocy.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.2853.2016
Data sprawy:
2016-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie kontroli trzeźwości przeprowadzanej względem osób odwiedzających jednostki penitencjarne.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.570.2016
Data sprawy:
2016-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sytuacji osób z niepełnosprawnością psychiczną, przebywających w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.570.2016
Data sprawy:
2016-12-29
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sytuacji osób z niepełnosprawnością psychiczną, przebywających w jednostkach penitencjarnych.
Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.7010.1.2016
Data sprawy:
2016-12-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie linii alarmowej dla osób głuchych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
V.510.176.2015
Data sprawy:
2016-12-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie procedury doręczania korespondencji sądowej.
Adresat:
Sejm Przewodniczący Podkomisji nadzwyczajnej Komisji Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.80.2015
Data sprawy:
2016-12-20
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Podkomisji nadzwyczajnej Komisji Zdrowia Sejmu RP w sprawie uregulowania kwestii dostępu pacjentów do marihuany medycznej.
Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
VII.6060.54.2016
Data sprawy:
2016-12-19
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu w sprawie ograniczania obecności dziennikarzy na terenie Sejmu oraz dostępu obywateli do informacji.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.103.2016
Data sprawy:
2016-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące problemów w funkcjonowaniu bariatrycznej opieki zdrowotnej.
Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.103.2016
Data sprawy:
2016-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące problemów w funkcjonowaniu bariatrycznej opieki zdrowotnej.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.115.2016
Data sprawy:
2016-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie opodatkowania darowizn przekazywanych na rzecz wychowanków rodzin zastępczych przez ich rodziców zastępczych.
Adresat:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
XI.518.71.2016
Data sprawy:
2016-12-15
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wyemitowania na antenie TVP Info antymigranckiego spotu.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.816.1.2015
Data sprawy:
2016-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w sprawie wypowiedzenia Konwencji stambulskiej.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
XI.815.29.2016
Data sprawy:
2016-12-09
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie finansowania organizacji świadczących pomoc kobietom – ofiarom przemocy.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.518.16.2016
Data sprawy:
2016-12-07
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7011.31.2015
Data sprawy:
2016-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania tzw. pakietu onkologicznego.
Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.127.2016
Data sprawy:
2016-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Edukacji Narodowej w sprawie wątpliwości dotyczących skutków, planowanej przez MEN reformy oświaty, dla ogólnokształcących szkół muzycznych.
Adresat:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sygnatura:
VII.7037.127.2016
Data sprawy:
2016-12-05
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Edukacji Narodowej w sprawie wątpliwości dotyczących skutków, planowanej przez MEN reformy oświaty, dla ogólnokształcących szkół muzycznych.
Adresat:
Rzecznik Praw Pacjenta
Sygnatura:
IX.517.3524.2016
Data sprawy:
2016-12-02
Opis sprawy:
Wystąpienie do Rzecznik Praw Pacjenta w sprawie sytuacji osób z niepełnosprawnością psychiczną, przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
III.7060.858.2016
Data sprawy:
2016-11-30
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zróżnicowania w uprawnieniach dwóch grup prokuratorów oraz sędziów do przechodzenia we wcześniejszy stan spoczynku.
Adresat:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
VII.564.34.2016
Data sprawy:
2016-11-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie emisji na antenie telewizji publicznej krytycznych materiałów dotyczących działalności wybranych organizacji pozarządowych.
Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
XI.518.70.2016
Data sprawy:
2016-11-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie ataków na tle rasowym, narodowym, etnicznym lub wyznaniowym na mieszkających w Polsce cudzoziemców.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.7021.1.2016
Data sprawy:
2016-11-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ratyfikacji III Protokołu fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka.
Adresat:
Marszałek Senatu RP
Sygnatura:
V.511.868.2014
Data sprawy:
2016-11-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów oraz Marszałka Senatu w sprawie niewykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego kwoty wolnej od podatku.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
V.511.868.2014
Data sprawy:
2016-11-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju i Finansów oraz Marszałka Senatu w sprawie niewykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego kwoty wolnej od podatku.
Adresat:
Prezes Zarządu Polskiego Radia RDC
Sygnatura:
VII.564.38.2016
Data sprawy:
2016-11-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Polskiego Radia RDC w sprawie poszanowania swobody wypowiedzi w mediach publicznych.
Adresat:
Prezes Zarządu Polskiego Radia S.A.
Sygnatura:
VII.564.41.2016
Data sprawy:
2016-11-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezes Zarządu Polskiego Radia S.A. w sprawie naruszenia zasady niezależności i rzetelności dziennikarskiej.
Adresat:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Sygnatura:
VII.564.41.2016
Data sprawy:
2016-11-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie naruszenia zasady niezależności i rzetelności dziennikarskiej.
Adresat:
Rada Mediów Narodowych
Sygnatura:
VII.564.41.2016
Data sprawy:
2016-11-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Rady Mediów Narodowych w sprawie naruszenia zasady niezależności i rzetelności dziennikarskiej.
Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
WZF.7050.1.2016
Data sprawy:
2016-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niewystarczającej ochrony prawnej żołnierzy i funkcjonariuszy, tzw. sygnalistów w służbach mundurowych.
Adresat:
Senat Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Sygnatura:
V.510.68.2016
Data sprawy:
2016-11-22
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP w sprawie braku kontroli sądowo-administracyjnej w zakresie bezczynności organów w postępowaniu skargowym.
Adresat:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Sygnatura:
III.7060.573.2016
Data sprawy:
2016-11-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie wątpliwości dotyczących podstaw prawnych przy wydawaniu decyzji przyznających emerytury rolnicze z urzędu osobie pobierającej rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.520.8.2016
Data sprawy:
2016-11-17
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów w sprawie niekonstytucyjności zapisów ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.
Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania i Społeczeństwa Obywatelskiego
Sygnatura:
XI.815.47.2016
Data sprawy:
2016-11-14
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania i Społeczeństwa Obywatelskiego w sprawie dyrektywy horyzontalnej.
Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura: